23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 8EYLÜL1992SAU 12 DIZIYAZI Bilim adamlanna göre Dünyamız yaşammın 1/3'ünü tamamladı Hıtivm sandığunız 'delikanlı' ELDEN GİDEN DÜNYAMIZ GülÖzbay .1. Güneş'e uzaklık bakımından uçun- cu, buyükhık bakımından da altına gezegen olan Dünyamız, bılım adam- lannın hesaplanna gore henuz bır delı- kanlı çağında Hor kullanılsa da suratle kırletılse de, gelışen, devleşen uygarhklann aynlmaz bırer parçası olan teknoloıının, hızlı nüfus artısı- nın gezegen ıçını ve dışını kapsayan çok çeşıtlı ve bılımsellık adı altındakı sık sık tekrarlanan denemelenn torpu- sune maruz kalsa da, tumune ınat. goğus germekte, kendı doğal dengesı- nı korumakıa kararlı, cesur bır delı- kanlı Ve ınsanoğluna bırokadarda bağışlayıcı, hoşgorulu bır felsefeyle bakıyor sankı Şımdıhk kaydıyla, kendı ıç dengele- nnı, sıstemlennı korumakta kararlı, ozvenlı gorunen Dünyamız, üzennde banndırdığı msan neslınm medenıyet, keşıf egemenlık, bılınmeyene sahıp ol- mak gıbı merak ve hırslannın yanı sıra (eskılenn deyışıyle) daha mureffeh bır yaşamı, uzay cağına taşımak amacına yonelık tum çabalannın yarattığı hır- palanmaya karşın, oluşumundan bu güne sadece 4 5 (dort buçuk) mılyar yılı tuketmış Bılım adamlanna gore boylelıkle de, hesaplanan mevcut om- runün 1 /3'unu tamamlamıştır Jeolo- jık takvım anlayışına gore oldukça kısa bır sure sayılan bu surecı, tıpkı bır ınsan gıbı, acısıyla tatlısıyla tamamla- yan ve uzennde yaşamaya zorunlu k> lındıgımız delıkanlı Dünya'nın doğu- munu merak edenler ıçın yazıyorum kı, o kaınatın ımparatoru Guneş'ten kopmuş bır oğuldur fyi ki doğdun Dünya, tertemiz doğdun Dünya... Kutuplardan hafifçe basık, "jeoıt" denılen ozel bır geometnk şekle sahıp, Guneş'ın etrafında tam bır dolaşım süresı (sabıt yıldızlar olçu ahnırsa) yıl- dız yılı 365 gım. 6 saat, 90 dakıka, 10 sanıye olan, ancak Guneş olçu alınır- sa, dönence yılı 365 gun, 5 saat, 48 dakıka, 46 sanıye olarak hesaplanan, donerken Guneş'e ortalama 149 500 000 km (1 astronomık bınm) mesafeyı muhafaza eden, ortalama hızı, sanıye- de 29 76 km, saatte 107 000 km olan Dünva'nın doğuşunu, Ankara Üru- versıtesı Fen Fakultesı Astronomı ve Uzay Bılımlen Bolumu'nden Prof Dr Osman Demırcan şoyle anlatıyor "Dunya 4 5 mıl>ar yıl kadar önce, Güneş etrafındakı maddeden oluş- muştur Guneş çekımsel çokmeyle kendısını oluştururken gıtükçe daha hızlı donme sonucunda, merkezkaç kuvvetıyle, maddesının çok az bır kıs- mı dışan savrulmuştur Yıne de Gu- neş'e. çekımsel olarak bağlı kalan bu maddenın, yıne Guneş etrafındakı yo- runge hareketlen esnasında, soğuma ve bolgesel yoğunlaşmasıyla gezegen- leroluşmuştur Bunlardan bınsı ve bıl- hassa fızıksel ozellıklen açısından en onemhsı de. bızım Dunyamızdır Ge- zegenımız, oluşumundan bırkaç mıl- yar yıl sonra, karmaşık bır kımyasal evnm geçırerek. kendı kendıne yenıle- nen kompleks molekuller ve bunlar- dan da, yıne karmaşık evnm süreçlen sonucunda. değışık tur canlılar ve so- nunda da, ınsan oluşmuştur Henuz tam olarak anlaşılamayan bu uzun su- reç sonunda, duşunebılen yaratıklar olarak ortaya çıkan ınsanlann, sadece bırkaç mılyon yıllık geçmışı, Dunya'- nın varoluş suresı ıçınde, çok küçuk bır kesır tutmaktadır " Tehlike gökte mi, yoksa yerde mi? Prof Dr Osman Demırcan, her canlının yaşamı boyunca başma gele- bılecek, hatta varlığmı tehdıt edebıle- cek tehlıkelenn aynen Dünyamız ıçın de mevcut olduğunu vurgulayarak şövledevam edıvor "Dun\a varoluş suresı ıçmde, ozellıkle bırkaç mılyar yıl bovunca, çok şıddetlı çarpışmalar ge- çırmıştır Bunu Dünya'nın veya ben- zen dığer gezegenlenn yuzeylenne baktığımız zaman anlıyoruz Bu geze- genlenn vuzeylen. çarpma kraterleny- le doJudur Ay'ın yuzeyınde bıle, çap- lan kılometrelerce olan, çarpma kra- terlen saptanmıştır Canlılann olduğu donemlerde bıle Dunya'da böylesıne büyuk çarpışma olaylanyla. canlılığın zaman zaman kesıkljğe uğradığı sarul- maktadır Örneğın, 65 mılyon yıl on- ce, buyuk bır gok cısmının gezegenı- mıze çarptığını gosterenfizıkselkanıt- lar vardır Çarpışma sonucunda, Dunya kabuğunun büyük bır kısmı, gaz ve toz halınde atmosfen kaplamış, guneş ışığı yıllarca yuzeye ınemeyınce, Dünya soğumuş, bırçoİc bıtkı turu fo- tosentez yapamadığı ıçın, bırçok hay- van turu de (ömeğın dınozorlar) or- tam çok değıştığınden öturu, kıtleler halınde yok olmuşlardır Dünya'nın buyuk gok cısımlenyle çarpışma olasılığının. zaman geçtıkte azalmasına karşın. gene de mevcut ol- duğunu hatırlatan Prof Dr Demır- can, Dünya'yı bekleyen tehlıkenın gokyuzunden mı, yoksa ınsan elıyle yeryüzunden nru geleceğı sorusunu gundeme getınyor Vedıvorkı "Çar- pışma ıhtımalıne karşın Dünya'nın çev resı sureklı radardalgalanyla ızlen- mektedır Buyuk bır çarpışma ıhtımalı halınde. yaklaşan cısmın yorungesının değıştınlmesıne veya uzayda parça- lanmasına çalışılacaktır Bence asıl tehlike bu tur çarpışma ıhtımallenn- den zıyade, çevre kırlenmesıyle tum canlılann, dolayısıyla ınsanlann ve ne- tıcede Dunya nın, alıştıra alıştıra olu- me gıtmebidır Bu gıdışle ınsanlık Başlarken Süinipgitmeyigöze almak 21 ı uzulugtrerken me\cuimıllı sınırları aşarak başta ınsanoğlu olmak uzere tum canlılann geleceğını belırle\ ecek denlı onem kazanan çevre sorunlarına eldekı ımkanlar çerçe\esındeeğılme\e, çok \onlu ve sağlam kaynaklara da\ alı bır araştırma-dızı haber oluşturma\ a ozen gosterdım Yazn a ana başlık olarak seçtığım EldenGıdenDun\amı: ıbarestnde\e Tek Bır Dım\amız Var Kırletırsek Nere\eGıdeceğız 'sorusundada açıkçagöruleceğı gıbı, bız ınsanoğlu uvgarlık şemsıı esı altında hala kendı doğuldengelerını koruma\ a çalışan Dun\amızı ınatla mahı edı\ oruz E\sel\eendustmelatıklar nukleer \e uzaı denemelerı \ırtılan ozon, y ok edılen ormanlar \esulak alanlar, çopluğe donuşen atmosferımız ve demzlerımız savılarıürkutucü bıçımde azalan canlı turlerı, bugun soluduğumuz havada 70 mıl\ ar ton ıken 2025 \ılında45 mıhar tona duşeteğıhesaplanan oksıjenımız, akla ısterıstemez Bızneolacağız" sorusunugetırı\ or Avrupa'da 191 \ danıtıbaren, Turkı\e dede son 50 \ ıllık süreç ıçınde süratle\a\gınlaştırüan sanaMİeşme \ebunabağlı huzursuz, sıkışık ı eterlı alt\ apıdan \ oksun kentleşme otokontrolsuz nufus urtışn la adeta koruklentyor 2025 ı tlmda8 5 (sekız buçuk) mıl\ ara ulaşması beklenen ınsanoğlu bu gıdışata dur deme\ ıp \ aşama\ a mahkumolduğu Dun\a\ ı bo\le kırletmeıede\ am ederse ı er\ uzunden sıhnıpgıtme\ ıgoze alnordemektır Oksıjenı ormanı, dentzı,akarsu\u kentı,ko\ü tarlası, gıda \ etıştırecek doğalortamıy ok edılmış dun\amız ıse mevcutjeolojık omrunun ancak uçte bırmı lamamladıktan sonrakı donemlerde, kıraç \apa\almz bırgezegen olarak kalacak çaresız 1970 lıy ıllarda ılr. kez ı ıddı bıçımde eleahnma\ a başlanan uluslararası platformda çeşıtlı sozleşmeler ve deklaras\ onlarla kontrole çalışılan çe\rekırlılığıkonusunda henuz çok gerçek(/gelısmelergorulmm orsa da, ılernedonuk umut ıştkları belkıde tumu\lesonmemıştır Her şe\ ınsanın elınde, ınsanoğlunun doğaldengelere sahıp çıkıp \ ardımcı olmasında saklı Butun \aztlan veçızılenlerın, onerılerın, sözleşmelerm deklaras\ onlarrn çıkarılan ı asaların bırgun tumu\ le \egerçek anlamda ışlerlık kazanması umudu\ la oluşumundan bugune Duny amızı \ azdım Bu çalısmamda bana ışık tutan bu\uk\ardımlarmı esırgeme\ en, başta Çe\ re Bakanı Doğancan Akvurek olmak uzere Bakanlık Lluslararası Ilışkıler Dırektoru \uran Talu\eekıbıne İstanbul Ünıversıtesı Fen Fakultesı dekan \ ardımcıları Prof Dr Dursun KoçerveDoç Dr Ya\uzÇotuk'a, Ankara Ünıversıtesı Fen Fakultesı Astronomı-Uzay Bılımlen Bolumu nden Prof Dr Osman Demırcan 'a, bıze aktardığı bılgılerı şukranla andığun hocam, Prof Dr Güven Arsebuk e, kıymetlı çevrecı, Turkıye Çevre VakfıGenel Sekreten Engm Vural'a, Izmıt Tıcaret Odası Başkanı Yuksel Başer 'e, çok değerlı bırıkımlerını aktaran Çe\ re Bakanlığı danışmanı bı\ olog, sevgılı dost Edız Hun a ı e ısımlerını tek tek geçemedığım dığer kı\ metlı bılgı odaklanna, buradan şahsım \e toplum adına teşekkürü bır borçbılıyorum kendı sonunu hazırbyor yorumunu getırebılınz " Jeolojik evreler ve müstakbel kirletici, insanın varoluşu Guneş'ten koptuktan sonra. zaman ıçınde çeşıtlı çarpmalara maruz kal- masına rağmen, kendı doğal dengesını gene de tıtızlıkle korumaya çalışan Dünyamızın, saptanan beşjeolojık ev- resı bulunuyor Arkean, bınncı zaman (omurgasız- lar devn), ıkıncı zaman (surüngenler devn), uçuncu zaman (memelılenn başlangıcı), dorduncu zaman (kı, ple- ıstosen ve halosen dıye ıkıye aynlır, taş devn ınsanının ortaya çıkışı) Bılım adamlanna gore arkean denı- len bolumle. dığer ıkı jeolojık devır ınsanoğlunun varoluşu açısından ba- kıldığında. bızlen fazla ılgılendırmı- yor Sadece, ıkıncı zamanda ılgınç olan konu. ılerdekı donemlerde ınsan- lann alet ve sılah yapımında kullan dıklan çakmaktaşına aıt çokeltılenn bu donemde oluşmasıdır Uçuncu za- manın başında ıse memelıler devn baş- lıyor Gene uçuncu zamanın çeşıtlı evrelennde, beşenyet oncesıne aıt ka- nıtlar ıncelenırken, çokelülere rastlan- maktadır Dorduncu zaman dılımınde ıse, taş devn ınsanının yapısı ve kultu- ru mevcut bulunmaktadır aşamınm oldukça kısa sayılan bölümünü tıpkı ınsanoğlu gibi acısıyla, tatlısıyla tamamlayan ve üzerûıde yaşamaya zorunlu kılındığımız "delikanir Dünya, kâinatın imparatoru Guneş'ten kopmuş bir oğuldur. Dorduncu zaman ıçınde, ılk evre sa- yılan 'pleıstosen'ın ne zaman bıttığı, halosen devnnın ne zaman başladığı da, aynbıraraştırmakonusudur Bazı araştırmacılara gore, 'pleıstosen'ın so- nunun, buzul devnnın bıtımı, buzulla- nn tamamen genye çekılmesıyle (MÖ 10 000yıllangıbı)geldığısavu- nulurken, bazı prehıstoryaalara gore (Pre-hıstona = Tanh oncesını araştı- ran, arkeolojı ıle yakm dayanışmalı bılım dalı) de, "pleıstosen'ın sonu ıle halosen denılen yakın zamanın baş- langıcının MÖ 5000 yıllanna denk geldığı savunulmaktadır Ancak her ıkı ıhtımalde de, sankı arada çok bu- yuk zaman uçurumu varmış gıbı go- zukmesıne rağmen, jeolojık takvımde bırkaç bm yılhk fark, sadece "bır dakı- ka" gıbı kısacık bır suredır Işte "alet yapan ınsan tarumıyla ozetlenen, çevresındekı doğal nesnele- n alet dıye kullanmak yenne, aletlen bılfiıl şapabılecek duruma ulaşan ın- san, eldekı mevcut kanıtlara göre. dör- düncu zamanın pleıstosen donemınde ortaya pkmışür denılebılır Gezegen- de varoluşundan ıtıbaren, bınlerce yıl ıçınde gerçekleşen 7 ayn ıklım değışık- lığınm (buzul ve buzullararası sureçler çerçevesınde) sonuçlanna göğus gere- bılen, alet kullanabılme>ı, kendını, yakın komunünü korumayı, doyur- mayı, dolayısıyla da avlanmayı, topla- yıcılığı, yakın çevreden başlayarak doğaya hakım olmayı duşunebılen, bunu hedefleyen ınsanoğlu ıçın, temel amaçta fazla bır şey değıştığı söylene- mıyor Çünku ınsan hep o hırslı, kor- kulannı yenmeyı, Dünya'ya egemen olmayı, sureklı ıcat etmeyı arzulayan, bunun ıçın bılenen 'homo sapıens' (bı- lım adamlanna gore. bu dunyada ya- şayan butun ınsanlar homo sapıens- dır) olmanm sanası ıçınde, müthış bır teknolojı yaratıyor Ancak mılyonlar- ca yıl oncekı atalanndan tek farkı, üzennde yaşadığı, yaşamaya zorunlu kılındığı Dünya'yı. suratle kırletmesı, önemlı bır tehdıt altına sokmasıdır SCRECEK KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI VE SONRASINDA MADALYONUN DİĞER YÜZÜ ZİYA MÜEZZÎNOĞLU Gerçelderi araştınp, 'doğru' yazabilmek•5- Yukanda açıklanan eleştınler ya- nında dızıde anlatılan bır ola>a da burada kısaca değınmek bu çerçeve ıçınde avnca zorunlu olmaktadır Şoylekı, sayın yazann anlattığına go- re, Dışışlen Bakanlığı'nda Kıbns ış- len>le gorevlı bır başka daırenırr sayın başkanı, bır Mılh Guvenlık Kurulu toplantısıyla ılgılı olarak, o donemın sayın Dışışlen Bakanfna Kıbns ıçın oluşturulan model ve Ku- rul Başkanı olarak berum tutumumu eleştıren not hazırlamış Ne var kı, sayın bakan bır "yanlışlık" yaparak bılgı ıçın hanrlanan metnı toplantıda a> nen okumak yoluna gıtmış ve Zıya Muezzınoğlu da "renkten renge gır- mış" Sayın yazar dızıde bu olayı aktardıktan sonra "Bakan notu yan- lışlıkla okudum dedı, ama belkı bıle- rek okumuştur" dıye ekbyor kı, bunun yorumu uzennde aynca dur- mak ıstemıyorum Olayın aslına ge- lınce, Kıbns sorununun goruşuldu- ğu bır Guvenlık Kurulu toplantısın- da donemın Sayın Dışışlen Bakanı gerçekten boyle bır not okudu, an- cak ondan sonra neler oldu, o da ayn bır konu Sayın yazar, bakanın ak- tardığı şekılde okym cereyan ettığıne tam ınanmadığını bellı ettığıne gore bu olayı bır belgesel havası ıçınde şımdı kamuoyuna yansıtmak yolunu seçmeden once. ondan ya da otekı kurul uyelennden bılgı alarak duru- mu açıklığa kavuşturduktan sonra ona gore hareket etmesı gerekmez mıvdı9 Ne var kı Kıbns ekonomısını anlatırken, sureklı olarak şıkayet et- tığı Koordmasyon Kurulu'nun ha- zırlayıp ılgılı kuruluşlara sunduğu penyodık raporlara bır goz atmaya bıle gerek duymadan, çoğunlukld ağızdan ağza aİctanlan bılgılerle, 'Zı- ya Muezanoğlu nun başında bulun- duğu kurul Kıbns'ta ovle bır uvgula- ma başlattı kı onlann yaptığı aradan geçen on beş yıl ıçınde bıle duzeltıle- medf anlamında bır >argı>a vardığı gıbı burada da aynı şekılde hareket ettığını goruyoruz Sonuç olarak ıkı noktayı vurgula- dıktan sonra vazımı bıtırmek ıstıyo- rum İlk nokta, Kıbns'la ılgılı "Ka- nımca. hıç kımsenın Kıbns fatıhlığı- ne soyunmaya hakkı yoktur, Banş Harekâtı başanyla gerçekleşmış ve adadakı Turk toplumu ozgurlüğüne kavuşmuş ıse bunda karan alan hu- kumetten uygulamada gorev alan Mehmetçık ve adadakı mucahıde kadar herkesın payı olduğu gıbı, furk toplumu devlet olma ıradesını ortaya koyduktan sonra yapılan ça- lışmalar da, başanlı ve başansız yon- lenyle bu alanda polıtıkaa, yonetıcı ve gorev lı olarak yer alan herkese aıt- tır Aksını duşunmek ve bu aşamada başanlı-başansız aynmı yapmak, bır bakıma, bıtmemış yanşta madalya dağıtımı olur Ikıncı noktaya gelınce, yazımın başında da değındığım gıbı anı yaz- mak çok guç bır ıştır Tum bılgı ve belgelerelınm altında ıken bunu yap- mak gerekır Bu anlamda hazır ol- madan yola çıkan daha başlangıçta buyuk sorumluluk altına girmış olur O nedenledır kı unlu bır çok devlet adamı sureklı ısrarlaı a Kaı ^ın. anıla- nnı yazmayı ve vayımlamayı kabul etmemışlerdır O arada gerekh bılgı ve belgeler elınde olduğu halde, baş- ka duşuncelerle bunu yapmayanlar da vardır Nıtekım, Banş Harekâü sırasında hükumet üyesı olan bır ar- kadaşım o donemde adada ve Tur- kıye'de. hukumet ıçınde ve dışında cereyan eden olaylan gunu gunune not etmış ve bunlarla ılgılı tum bılgı ve belgelen toplamıştı Aynı zaman- da değerlı bır araştırmacı ve yazar olan bu arkadaşım, bunlan bır kıtap olarak yayımlamak ıstıyordu Fakat duşundu. taşındı ve sonunda bunlan belge olarak saklanıp değerlendınl- mek ıçın bırkaç yıl once Turk Tanh Kurumu'na emanet ettı Ote yandan Dr Kıssınger'ın, do- nemını anlatan ve ıçınde Kıbns Banş Harekâtı ndan da soz eden unlu kı- tabı da başka bır ornek Oyle kı, bu anılar yayımladığı zaman Avrupalı bır eleştırmen, her ola>ın. gunu, saatı ve tum otekı aynntılanyla anlatılışı- na dıkkatı çekerek "Kıtabı okuyun- ca sankı bu zatın anılannı yazmak ıçın Dışışlen Bakanı olduğunu düşü- neceğı gelıyor ınsanın" demıştı Dıadekı anlatılanlara bakınca, olaylann bır bolumunu yaşamış bır kımse olarak, bu kez ben^e "Bu ka- dar da olmaz kı Sayın Barutçu'' demekten kendımı alamadım Gun- cellığını surduren bır konu olduğu ıçın, Kıbns hemen herkesın bır şey- ler yazmak ıçın ılgı duyduğu bır ko- nu olmuştur O nedenle yazılanlann uzun boylu uzennde durmak gereklı gorulmeyebılır Ancak yazar Kıbns Daıresı Başkanı olunca boyle duşün- mek kuşkusuz doğru olmaz O ne- denlerdır kı Cumhunyet okurlannı aydınlatmak ve kıtap halınde bası- lınca daha fazla okuyucunun yanlış bılgı ya da ızlenım edınmesını onle- mek uzere bunlan yazmak gereğını du>dum Turk dıplomasısının değer- lı bır temsılcısı olarak bılınen Sayın Barutçu, umanm kı yazdıklanmı ya- pıcı bır açıklama ve eleştın olarak yorumlamak ve değerlendırmek >o- lunu seçecektır BİTTl ANKARA NOTLARI MUSTAFA EKMEKCİ Hinthorozu'yla Konuşmalar: (4) Erdal Beyie Başa ÇıhılmazL Erdal Bey'e pat dıye sordum - Efendım, polıtıkada, kanımca, çok şey kullanılıyor Kımı dın somurusu yapıyor, hacca gıdıp donüp seçıme gırıyor Kı- mı Anayasal yetkılerım deyıp kullanıyor, kımı de tarıhı, geçmışı kullanmak ıstıyor CHP de bır şeyler ıçın kullanılıyor mu7 - CHP nın zorla kapatılmış olması lyı bır şey degıl Mumkun olsa da, hatırlanmamasını sağlayacak bır gelışme olsa Yanı buyuk partı CHPdevametse ışteo zaman kımse anımsamaz arada ınkıta, kesıntı olduğunu Avrupa dakı partıler öyle ör- neğın, Almanya da Hıtler zamanındakı kesıntıler hıç anım- sanmıyor şımdı, Alman SPD'sı 110 yılımı kutladım1 ' dıyor Ama arada kesıntıler var Hıtler donemınde bu partı yoktu Al- manya'da Avusturya'da? Ordada yoktu Ama onu hıç soyle- mıyorlar sureklı olarak yaşamış gıbı gosterıyorlar Boyle yaparak o ara donemı unutturmak partının, demokrasının süreklılığını gostermek ıstıyorlar Kazagıbı hastalıkgıbı In- san Şu kadar yıl yaşadım der, ama hastalıklarını soylemez Bır sureklılık gösterıyor ve demokrasıden başka yaşam bıçı- mı olmayacağını da ıfade etmış oluyor Bu açılardan bana, çok lyı bır şey gıbı gelıyor CHP nın gene buyuk bır partı olarak yaşayabılmesı Turkıye ıçın deıyı bır şey Ama bunu sağlaya- cak olan tabıı yasaya göre şımdıkı CHP Yonetım Kurulu Onlann boyle bır yaklaşıma gırmelerı gerekır Onun ıçın de, ışe kısa vadelı meselelerı bırakıp uzun vadelı perspektıfle bakmak gerekır Buyuk partı nasıl olur tekrar CHP'' Onu du- şunmelerı gerekır Yanı bızım yonettığımız partı olsun" başka mesele ' buyuk partı olsun başka mesele' Ikısı de ay- nı şey olabılır lyı bır şans olarak, ama o şart değıl yanı - Erdal Bey, bır de şu var Sız, Erdal Inonu olarak, CHP eğer 'uçuncu partı olarak ben yaşamımı surdureceğım'' derse, 'eh madem CHP var bız ıkı partıyken uçe çıktık Ben de bu partının yenıden kurulmasını, gelışmesını ıstemıştım, ama ters teptı' deyıp kavganızdan doner mısınız? - Bız zaten şımdı hukumetteyız hukumet olduk, bır amaçla olduk hukumet programı var, onu yapmak zorundayız CHP'- nın devamı olarak ıktıdardayız Onun ıçın bır başka partının olması bızım hukümettekıgorevımızıetkılememelı Hemayrı hem aynı şeyler, ama ıkısını beraber goturmek zorundayız - Dıyelım kı SHP den 20 kışı ayrıldı, CHP'lı oldu1 Ne yapa- caksınız'' - Bır şey yapmayacağız 1 Bız zaten "CHP'nın devamıyız" d»- yoruz onlar hukumetın aleyhınde oy kullanamazlar goruşun- deyım (Uzun kahkahalar benım' Erdal Bey le başa çıkılmaz' dıye duşunuyorum) - Ama başka partı oluyorlar 1 - Olsun, başka partı olsun, gene de hukumetı destekleyen bır partı olmak zorundadırlar (Fıkret Unlu'ye, 'Çıkış noktası bırakmıyor Erdal Bey" dıyorum) Kendılerını ınkar ederler yanı, vatandaşa nasıl ızah edecekler^ SHP ıçınde muhalefet başka, hukumete karşı çıkmak başka yanı mantığı yok bu ışın - Evet, mantığı olmaması zaten duşundurucü ya 1 (Fıkret Unlu, burada Ermenek yoresınden bır olayı anlatı- yor, şoyle - Ekmekçı de bılır ya, bızım oralarda Ölmez Ana dıye bır deyım vardır Eğer bır ınsanın bakmaya gucu yoksa, canlı varlığmı, ona dah'aıyı bakacakbırıneteslım eder Bu bazen keçı koyun, o tur varlıklarla ılgılıdır Teslım edılen kışının adı- na bız ölmez Ana" derız Adam teslım eder, Benım bakma- ya dermanım yok, buna sen bak, ama oldurme ölmez Ana, yararlan Yararlanalım bırlıkte Sutu kaymağı neyse bırlıkte yıyelım' 1 Ama sonradan Bu canlandı, bana gerı ver' de- mez mal sahıbı Yanı, bu yapılanları koylu bıle yapmaz, bunu. kotuye kullanmaz Ölmez Ana onu oldurduğu zaman da ayıp etmış olur 1 Bu hareketın ıçındeydık hep bırlıkte Bız bu ışte yanlış yapıyoruz' dıyen bın yoktu, olan, Bulent Bey le ar- kadaşlarıydı Yemek bıtmek üzere, Erdal Bey şefe - Dondurma yerım 1 dıyor Dondurmalar söylenıyor - Nasıl dondurma efendım? - Yok yok bayağı, dondurma sade dondurma 1 Fıkret Unlü konuşuyordu -Halkçı Partı, Bız CHP nın devamıyız dedı, sonra ıkı partı bırleştı, bırleştık Şımdıkı genel yonetım kurulu uyelerı ıçınde, "Olamaz, sız CHP'nın devamı değılsınız dıyen yoktu o za- man Şımdı pekı bu ayrıcalık nıye 7 Bunun mantığı yok, buna kımseyı ınandıramazlar Bız de ortaya çıksak, Bız CHP'nın devamı değıldık 1 ' desek, mılletderkı, BunlarnedıyorlarAI- lahaşkına 9 Dun oyle dedıler, oy ıstedıler Şımdı "değılız" dı- yorlar Erdal Bey, alıyorsozu burasında -Ozaman, 'bırleşelım dıye bız uğraşırken, buarkadaşla- rımız da bazen derlerdı 'Ecevıt le konuşalım"" Gıderler ko- nuşmaya, yuzvermezdıhıçbırıne Hepsını gerı gonderırdı Ve hıçbırısı konuşamazlardı Şımdı, CHP olduktan sonra, bırden- bıre konuşma başladı 1 - Efendım, sız az konuşuyorsunuz bu konuda, yoksa sızın de kafanızda kırk tane tılkı mı dolaşıyor7 - Yoo, tılkı fılan yok CHP'nın buyuk çoğunluğu bızde, yanı SHP de Bızım dışımızda "CHP kuruldu 1 " derlerse, onu da bız (Son sozcuk anlaşılmadı) Fıkret Unlu, Efendım, ben Ekmekçı'ye bıraz yardımcı ola- yım dedı, şoyle konuştu - CHP Genel Yonetım Kurulu geldığınde zıyaretınıze, orada dedınız kı CHP 12 Eylul den sonra kapatıldığında, partıyı yaşatmak ıçın ortaya çıkan arkadaşlar çok lyı nıyetlıydıler Hem cesaretlıydıler hem ozverılıydıler, yanı o gunun koşulla- rında partıyı yaşatmak ıstedıler, lyı nıyetlıydıler Sızı kastetmı- yorum dedınız, ama şımdı ortaya çıkan bazı arkadaşların, bu hareketı ulke yararına yonlendıreceklerınden kaygı duyuyo- rum' Bu ıse karışarak ben onlann ışını kolaylaştramam'" dedınız BULMACA SOLDAN SAGA: 1/ Hastalığa yaka- lanma saplantısı. 2/ Yonetım bakımın- dan bır tur bağım- sızlığı olan büyük ıl.. Helyum elemen- tının sımgesı 3/ Da- ha çok Karadenız yöresmde kullanılan, sapı sıyah ve çatallı bır tur bıçak. 4/ ts- kambılde bır kâğıt. Kuzu sesı 5/ Kat kat çakıl ve kumdan oluşmuş yer kıvrı- mı. Asya'da bır ul- ke. 6/ Kasımpatma benzeyen bır çıçek Yenne koyma, yerınde kullanma 7/ Eskı Yunan- da muzısyenlerın konser verdığı ba- samaklı yer Uzakdoğu'da yetışen bazı ağaçlardan elde edılen ve eşya- ları suslemeye yarayan zamk 8/ Eş- cınsel kadın 9/ Kazak başkanlanna verılen ad YUKARIDAN AŞAGlYA: 1/ Tanh öncesınden ya da antık çajlardan kalma anıtsal nıtelıklı mezar toplu- luğu. 2/ Ince dantel Konuşulan asıl konu 3/ Sıvas'ın bır ılçe- sı. llerı surulerek savunulan duşunce. 4/ Muhtemel... Bölmelı göçebe çadırı 5/ Ayırma, kaldırma Burun ıltıhabı. 6/ Ana- dolu'nun kımı yörelennde ıçkıJı, çalgılı ve kadınlı eğlenceye ve- rılen ad Şaşma belırten bır unlem 7/ Yontma ışlerınde kulla- nılan ucu sıvrı araç. 8/ Ikı anlamı olan bır sözcuğün akla en az gelen anlamının amaçlanarak kullanılması sanatı.. Anlam. 9/ Duzenlı olarak ekım yapılan arazı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle