25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11EYLÜL1992CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER VViHyBrandtagır hasta • BONN (AA) - Sosyalist İnternasyonerin (IS) Genel Başkanı ve Federal Almanya eskı başbakanlanndan VVilly Brandt ağır hasta. 15 Eylül de Berlin'de yapılacak Sosyalist İnternasyonerin 18. kongresine katılması beklenen Willy Brandt, kongreye gelemeyeceğini açıkîadı. Bild gazetesi. yaklaşık dört ay önce, 22 mayısta ikinci kez amaliyat olarak bağırsağından ur alınan 78 yaşındaki Brandt'ın, ameliyattan sonra evine kapandığı ve sadece yakın dostlannın ziyaretini kabul ettiğiniyazdı. ABD'de 30 milyon kişiaçIW ASHINGTON (AA) - Dünyanın en zengin ve yaşam dûzeyi en yüksek ülkelerinden biri olan ABD'de 30 milyon "aç' olduğu bildirildi. ABD'deki açhk konusunu araştırması için temsilcilermeclisinde oluşturulan özel komitenin verilerine göe 250 milyon nüfuslu ülkede 30 milyon kişi yoksulluk yüzünden yeterli ölçüde beslenemiyor. Clinton'dan barışsözü • WASHINGTON (AA) - ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık secirnlerinin Demokrat Parti adayı Bill Clinton, başkan secildiğı takdirde, Ortadoğu konusundaki görüşmeleri sürdüreceğini bikürdi. Clinton, Washington'da düzenlenen Museviörgütü B'NAİ B'RİTH toplantısında uydu aracıhğıyla gönderdiğj mesajda, başkan seçildiğı takdirde Ortadoğu Banş görüşmelerinde kesinti olmayacağını belirtti. Brezilya'da skandal • BRASILIA(AA)- Brezilya'da Devlet Başkan Yardımcısı Itamar Franco'nun telefonlannın dinlendiği öne sürüldü. Franco'nun güvenlik yetkilisi dün düzenlediğı basın toplantısında, devlet başkan yardımcısının resmi makamındaki ve kaldığı bir otel odasındaki telefonlann dinlendiğini söyledı. Brezilya'da hakkında yolsuzluk suçlamalan bulunan Devlet Başkanı Fernando Collor De Mello'nun istifa etmesi talip ediliyor. Eski paralar tuvalet kâğıdı • BÜKREŞ(AA)- Romanya'da eski banknotlann bir kısmı tuvalet kağıdına dönüştürülüyor. "Evenimentel Zilei" gazetesi bir öğrecinin gazeteye gönderdiği tuvalet kağıdında " 100 ley" in parçalannın bulunduğunu açıkîadı. Romanya Ulusal Bankası Sözcüsü Vasile Barcu da gazeteye yaptığı acıklamada, her hafta beş-altı ton eski banknotun bir kısmının tuvalet kağdına dönüştürüldüğünü bildirdi. ABD'den Çin'e uyan • WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakan vekili Lawrence Eagleburger, Çin'i, ABD'nin Tayvan'a savaş uçağı satmasına sert tepki göstermemesi konusundauyardı. Eagleburger, AP ve Reuter'e ortaklaşa verdiği '• demeçte, Çin'i bu konuda '• "dikkatli" olmaya çağırdı. :' ABD Dışişleri Bakan vekili,!> "Çin, sert tepki gösterirse, '' sonuçlanna katlanır" dedi. ' A.BD yönetimi, Tayvan'a 'F-16 satılması karan " : almıştı. Beden Terbiyesi Genel Müdürluğu'nden almış olduğum spor mahallerine daimi giriş kartımı yitirdim, hükümsüzdür. ABBAS SAKARYA El Tavra gazetesi: Türkiye, Iraklı Kürtleri desteklerse içeride sorunlan artar Irak'tanTiirkiye'yetehdit • İktidardaki BAAS Partisi'nin yayın organı El Tavra, 'Kürt kartı'nın Türkiye'ye karşı geri tepebileceğini ve Kürtlerin ba- ğımsız bir devlet kurabileceklerini yazdı. BAĞDAT (AA) - Irak'ta yönetimde- ki BAAS Partisi'nin yayın organı El- Tavra, açıkça tehditkâr bir dil kullana- rak Türkiye'nin Iraklı Kürtlere desteği- sürdürmesi durumunda. "içeride • Irak Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesud Barzani, Irak'ın parçalanmasını istemediklerini belirterek "Ancak ge- lecekte bağımsız bir Kürt devleti kurmak hakkımızdır" dedi. nı sorunlannın artacağı" iddiasında bu- lundu. Irak Kürdistan Demokrat Parti- si lideri Mesud Barzani ise "Gelecekte bağımsız bir Kürt devleti kurmak hak- kımızdır" dedi. El-Tavra'da dün "bir politik yorum- cu" imzasıyla yayımlanan yazıda, Tür- kiye'nin, "Irak'ın kuzeyindeki belirli ajan Kürt liderlerle şüpheli ilişkilerinin sonuçlanna katlanmaya hazır olması gerektiği" ifadesi kullanıldı. Yazıda, "Türk hükümeti ile ajanlar grubu ve aynlıkçılar arasındaki ilişkiler uluslararası hukukun ihlalidir" denildi. El-Tavra'da, Irak'ın, bölgede "Tür- kiye'nin zayıf yönünü" koruyabilecek tek güç olduğu ileri sürülerek Irak'ın kendi istikrannı zayıflatmaya yönelik girişimler devam ederse "bölgenin gü- venliğini altüst etmeye" yetecek gücü olduğu tehdidinde bulunuldu. Yaada, "İster istemez, Türkiye böyle ilişkilerle kendi ekonomik, bölgesel ve politik çı- karlanna zarar veriyor" denildi. Türkiye'nin oynadığı "Kürt kartı- nın", Kürtlerin kendi sınınnda bağım- sız bir devlet kunmayı başarması duru- munda, Türkiye'ye karşı geri tepecek bir silah olabileceği kaydedilen yazıda, "Ortaya çıkabilecek olan Türkiye'ye komşu bir devlet, Türkiye'ye hastalığı bulaştıran bir mikrop gibi olacaktır" ifadesi kullanıldı. Barzani ve bağımsız devlet Irak Kürdistan Demokrat Partisi li- deri Mesud Barzani, Irak'tan aynlmayı ya da Irak'ın parçalanmasını istemedik- lerini belirterek "Ancak gelecekte ba- El-Alem El-Yevm adlı ekonomi gazele- sine verdiği demeçte. federasyon fikri- nin, mevcut durumda tutarlı ve kabul edilen bir fikir olduğunu söyledi. Önerdikleri federasyonun, Irak'ın parcalanması anlamına gelmediğini kaydeden Barzani, "Bu yapıda merkezi bir hükümet olacak, o da Bağdat hükü- meti" dedi. Barzani, bu yapıya, Alman- ya, ABD ve İsviçre'yi ömek gösterdi. Mesud Barzani, bağımsız bir Kürt ğımsız bir Kürt devleti kurmak doğal devletinin, "Her Kürdün rüyası" oldu- ğunu belirterek ancak bunun şiddetle değil. anlaşma ve diyalog yoluyla ger- çekleşebileceğini kaydetti. hakkımızdır" dedi. Barzani, merkezi Londra'da bulunan ve çeşitli Arap ülkelerinde yayımlanan Fransa ve Maastricht anlasması 'Evet' ve 'Hayır'lar atbaşıgidiyor SABETAY VAROL PARIS - Maastricht anlaş- masıyla ilgili yapılacak olan re- ferandum tarihine on gün kala, kamuoyu araştırmalan oyla- manın sonucu hakkında hâlâ net bir tahmin yapamıyor. Son yoklamalar, 'evet'lerie 'hayır'- lann atbaşı gjttiğinı gösteriyor. Evetlerle, hayırlann yoklama- lada yeniden dengelenmesi François Mitterrand'ın çekil- mesi tartışmalannı tekrar gün- deme getirdi. Hollanda'nın Maasıricht kentinde 12 AT üyesi arasında imzalanan 'bir- lik' anlaşmasını halkoyuna su- nan Cumhurbaşkanı Mitter- rand'ın, anlaşmanın Fransız secmenler tarafından reddi ha- linde çok zor duruma düşeceği ifade ediliyor. Bunu engelleme amacıyla bazılan Mitterrand'ın özveride bulunarak çekileceğini şimdiden acıklaması gerektiğini söylüyorlar. François Mitterrand geçen hafta içinde başanh bir TV ko- nuşması ile kamuoyu yoklama- lannda 'evet'leri yüzde 58'lere çıkarmayı başarmışü. Ancak daha sonra yapılan yoklama- lar, bu konuşmanın etkisinin günden güne eridığjm ve yüzde 51'e kadar düştüğünü ortaya ABHAZYA koydu. Evetlerin ağır basması halinde istifa edeceğini açıkla- ması önerisi ile ilgili bir soruyu Fransa Cumhurbaşkanı, "Bu öneriyi ciddiye alacağım, ama henüz o noktaya gelındiğinı san- mıyorum" taranda ^anıtlamış- ü.Anlaşmanın reddi olasılığı gerçekl^irse Avrupa Toplu- luğu'nun ağır bir darbe yiyeceği haürlatılıyor. Yeni bir anlaşma için üye ülkeler arasında tekrar pazarlık başlatmanın çok güç olacağı vurgulanıyor. • Bir yandan 'parasal birlik'. diğer yandan 'siyasal birlik' ön- gören Maastricht anlasması Fransızlann önemlice bir bölü- münce en azından 'kuşku' ile karşılanıyor. Bunlar üç gruba aynlıyor: •Onbir yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Mitterrand'ın yıpranmışlığı yüzünden, bu an- laşmaya ret oyu vererek cum- hurbaşkanına 'hayır' deme ola- nağı bulunduğunu düşünenler. • Anlaşmanın Fransa'nın ulusal egemenlik haklannı or- tadan kaldırdığına, karar mer- kezlerinin Paris'ten aynlarak Brüksel'deki teknokratlann eli- ne geçeceğine inananlar. • Maastricht'le birlikte AT- nin 'sermayedarların Avrupası' haline gelcccğini düşünenler. Fransa'da Maastricht anlasması için halk oylamasının \apılacağı 20 eylül tarihi vaklaştıkça he- yecan aıtıyor. İki öğrenci kız, okullarının yakınında "Maastricht anİaşmasına ve Mitterand'a hayır" yazılı posteri seyrediyorlar. (Fotoğraf: REUTER) Demirel: Bosna vahşeti dursun anlasması SOHUM (Cumhuriyet) - Abhaz kuvvetleri ile Gürcü güçlerine bağlı yetkililer önceki gün Abhazya Cumhuriyeti'nin başkenti Sohum'da bir araya gelerek, önceden \anlan ateş- kesin uygulamaya geçmesine ilişkin anlaşma imzaladılar. Sohum'da bir araya gelen Abhaz ve Gürcü taraflanyla arabuluculuk görevi yapan Rusya'nın temsilcisinın ımzala- dıklan anlaşmaya göre önceki gece yansından itibaren her tür- lü çaüşmaya son verilecek. Ab- hazya Başbakan Yardımcısı Zurab Labahua ve Gürcü Baş- bakan Vekili Tengiz Sigua'nın imzaladıklan anlaşma uyannca her iki taraf. birliklerini dün sa- bahtan itibaren başlamak üzere çatışma hattından uzaklaşüra- cak. Aynca anlaşma taraflann ellerinde olan tutsaklann ser- best bırakılmasını da öngörü- yor. Abhazya Cumhuriyeti Parla- mentosu temmuz ayında Gür- cistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti. • Baştarafi 1. Sayfada olağanüsıü toplantısı dün 27'si konsey üyesi toplam 39 ül- kenin katıİımı ile Istanbul'da başladı. İki gün sürecek toplan- tıya katılan 39 ülkenin 19'u dı- şişleri bakanlan düzeyinde temsil ediliyor. Conrad Otel'de gerçekleşen toplantı Dışişleri Bakanı Hik- met Çetin'in konuşması ile açıl- dı. Ardından salona gelen Baş- bakan Demirel, yaklaşık 30 dakika süren bir konuşma yap- tı. Başbakan Demirel. toplantı- da 39 ülkeden delegelerin bu- lunmasının Avrupa Konseyi'ne verilen önemin açık bir göster- gesi olduğunu belirtti. Korkunç trajediler Demirel, Doğu Bloku'nun çöküşü ve Yugoslavya'nın da- ğılması, uluslararası ve özelliklc Avrupa sisteminin değişmesine yol açarken, >eni demokrasile- rin \ar olan Avrupa kuruluşla- rına olan gereksinimlerinın de açıkça ortaya konduğunu söy- ledi. Avrupa'da halen korkunç trajediler yaşandığıru belirten Demirel. "Avrupa'daki meka- nizmalar, akıtılan kanlan dur- durmaya ve silahlı çatışmalara son vermeye yeterli görünme- mektedir" dedi. Başbakan Demirel. Avrupa'da demokra- siyi savunan en eski kuruluş olan Avrupa Konseyi'nin, böl- genin gerçek bir banş ortamına dönüştürülmesinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Kongresi'- ne (AGİK) olan tamamlayıcı rolünün Helsinki zirvesinde de onaylandığını belirtti. Bakanlar Komitesi'nin Yu- goslavya krizini de görüşeceğini anımsatan Başbakan, bu fırsat- tan yararlanarak Avrupa Kon- seyi üyesi 27 demokratik ülke- den, Bosna-Hersek'te kan dökülmesinin önlenmesi için açık bir mesaj gönderilmesini istedi. Bakanlar Komitesi'nin Bosna-Hersek'te yaşanan traje- di karşısında kesin bir tutum alacağına inandığım belirten Demirel, "Bosna-Hersek halkı- na karşı uygulanan şiddeti ka- bul edemeyiz. Kan dökülmesi- ne artık bir son verilmelidir. Sadece İkinci Dünya Savaşı'- nda tanık olduğumuz türde toplama kamplanna, uygar bir Avrupa izin vermez. Avrupa bu vahşet karşısında seyirci kala- maz" dedi. Demirel, Sovyetler Birliği'- nin dağılmasıyla ortaya çıkan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkeler ile Gürcis- tan'ın demokratik toplumlar oluşturma çabalan içinde oldu- ğunu belirtti ve Avrupa Kon- seyi'nin bu isteğe kayıtsız kala- mayacağını söyledi. Konsey'in bu ülkelerde demokrasinin oluşturulabilmesi için etkinlik- lerde bulunması gerektiğine dikkat çeken Demirel, Avrupa Konseyi Hukuk Yoluyla De- mokrasi Komisyonu'nun Tür- kiye ile işbirliği içinde ekim ayında Istanbul'da gerçekleşu- receği "Demokrasiye Geçişte Anayasa Yapımı" başlıklı sem- pozyumun bu tür bir etkinlik olduğunu belirtti. Başbakan Demirel, yeni ku- rulan devletlerin demoİcrasileri- ne katkı amacıyla Türk hükü- metinin Istanbul'da bir eğitim merkezi kurmayı planladığını açıkîadı. Henüz proje aşama- sında olan bu çalışmanın bu ülkelerin kamu ve iş idaresi alanlannda yöneticilerin yetiş- tirilmesi amacına hizmet edece- ğini söyledi. Söz konusu eğitim merkezi- nin Avrupa Konseyi himaye- sinde kurulması durumunda Doğu ile Batı arasında ulusla- rarası işlerliğin sağlanabilmesi için daha işlevsel bir şekil alabi- leceğini söyleyen Demirel. kon- seyin Lizbon'da bulunan Ku- zey-Güney Merkezi'nin bu tür bir "Doğu-Batı Merkezi" için model oluşturacağını kaydetti. Demirel'in konuşmasından sonra başlanan oturumda top- lantı gündemi görüşüldü. Ar- dından, BDT ve Gürcistan temsilcileri ile Avrupa Konseyi ülkeleri temsilcileri arasında resmi olmayan görüşmeler ya- pıldı. Görüşmelerde konsey üyesi olmayan ülkeler, ülkele- rindeki demokratikleşme, ana- yasal ve ekonomik reformlar hakkında bilgi verdiler. Görüşmelerin tamamlanma- smdan sonra Avrupa Konseyi ve diğer ülkelerin temsilcileri, Başbakan Demirelin Dolma- bahçe Sarayı'nda verdiği yeme- ğe katıldılar. Bu arada Dışişleri Bakanı Çetin, Bakanlar Komitesi top- lantısı öncesinde Bulgaristan Dışişleri Bakanı Stoyan Ganev ile yaklaşık iki buçuk saat süren bir görüşme yaptı. Öğle yeme- ğini de bir arada yiyen iki ba- kan, bölgesel ve iki ülke arasın- daki sorunlar üzerinde durdu- lar. Öte yandan Gürcistan Dışiş- leri Bakanı Aleksander Cikva- idze, Abhazya bölgesi konu- sundaki anlaşmazlığa ilişkin olarak Türkiye'den destek ve anlayış beklediklerini bildirdi. Kültiir • Sanat San basın kartımı >itirdim. Geçersizdır. KURŞAT GUZEY 232 64 26 • 230 21 87 U I E ^ f E I ÂUYÖNETKMDAVfDRNCHER 1979'da ortayaçıfclı. 1986'iaytfetflıli. 1992'de korkulanmızın en köiüsü gerçek oldu. Gerigeldi. | | j (M7H47) UjM-lUt-lUt.ll4Ml.43 (33tMO] !IJH1»IUH9J5O.21.« (ÎS30I12! Illt-RlHUHUS-Jl.lS (SUKMI UJO-lUt-lUimjMlJ» ._._ ^_ vşoum_II*JU>IUHIJMJJÎ Romanbn ile ünlü, aşldan ile bir enaneiai. Izleyenlere piyango büeti armağanı ... ^ . CADDE YSa : GEORCE GALLO i. HAFTA IMiyıti (2474315) 11MH4JO-17.0O-İÎJO-21.45 NAOSCU (3MWM) ] 1JH4İ0-14JO-HİJO-21J8 ANAHTAR 9.HUTA {251II 7« mXM4J5-16J(MU5-21.M HJlO-llJO-ltOO-1130-21» G E N Ç O L M E K HrtnAS(2CU15)l)JIH4.0HtJIHI.«-21.4î KoAköyAS (536 0 0 50) Cuma-PtaH AMADCUS C.lwi-Ç<*». THE DOORS M.CADDC P m t o M purr nloraDAna YAZ ŞENLİĞİ 7 ÇOCVKLU FtLMLER HAFTASI MACAULAY CULKIN KEVIN EVDE TEK BAŞINA CHRIS COLOMBUS 12 15-14 3 0 - 1 6 4 5 - 1 9 0 0 - 2 1 15 UluslararasıBilaıdo TarnuvasıSürüyor!.. HesPûsen GıandPnx. uçuncu yılmda. Dünyaca unlu bılardo ustalan Istanbulda Blomdahl. Ceulemansjaspers, SangLee, Zanetû Dıelıs, Bıtalıs, Comon. Saygıner ve Kaıatay. Büyukûnal l3Eylulde.. "Büaıdoyuızleyml E F E S P İ L S E N GRANDPRIX'92 Istanbul Uluslararası Bılardo Turnuvası 10-13Eytul 1992, saat 1000 IstanbulHılton Comentm and Extubıoon Center katkıianyk Büetleı saion gınşmde SEFAHATHANE'de SAMUEL BECKETT'le deneysel jazz CMeuçımcdTuncfı 'Effect ve 'Turgay 'Başar Saat:22.3O IstiklalCad No 2(» Beyoğlu Atlus Pa.su]i 251 22 45 Erenlcöy APOllON Sineması VENUSLE BULUŞMA Filmi ile aqldı! 12 00-14.1 S-U.30-19.00-21.30 362 51 OO REKLAM FİLMİDAÖİTIMINDA • ••• j 1 *J^ ^ 249 50 33 Sinema • Tiyatro Gösteri POIJTTKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Bush'un SeçMıe ÇabaJan Amerikan seçimlerinin yaklaştığı şu sıralarda Başkan Bush, tüm çabalarına karşın Demokrat Bill Clinton'a yeti- şemiyor. Saddam Hüseyin'e yaptığı sertçıkış, Güney trak'- ta 'uçuş yasağı' uygulaması Clinton'ı yakalamasına yet- medi. İçeride ekonomik durumda düzelme işareti görül- mediği sürece, ABD Başkanı'nın Demokrat rakibine yetiş- mesi herhalde zor olacak. Ekonomi ise olumsuz sinyaller vermeye devam ediyor. Son olarak geçen hafta cuma günü açıklanan verilere göre işsizlik azalmak bir yana art- maya devam ediyor. Ağustos ayında, ülkedeki issiz ordu- suna, 83 bin işçi daha katılmış bulunuyor. Iktisatçılar, kasım ayında yapılacak seçimlere kadar ekonomide bir canlanma beklemediklerini belirtiyorlar. Bush, bu durumda nabız yoklamalarında puan kazana- bilmek için ilginç yöntemlere başvuruyor. Bunlardan biri, lrak'a karşı horozlanmak. Ancak Cumhuriyetçi Parti Kurul- tayı'nm toplandığı bir sıraya rastlayan bu çıkış, pek inandı- rıcı olmadı. ÜstelikThe New YorkTimes'ın, Bush'un Irak'la sürtüşmeyi iç politikada kullanmayı tasarladığını açıkla- ması, ABD Başkanı'nı güç durumda bıraktı. Bush, içeride ise silah sanayii ile yakın flörte başladı. Geçen hafta F-16 ucaklarının yapımcısı General Dynamics firmasının fabrikasında yaptığı konuşmada, Tayvan'a 4 milyar dolar değerinde 150 tane F-16 jetinin satılacağını açıkîadı. Beyaz Saray ayrıca süper modern V-22 ucaklarının ge- liştirilmesi ve yine General Dynamics firması tarafından verilen M-1 tanklannın modernleştirilmesi için yeşil ışık yaktı. Oysa Başkan Bush, bu iki projeye şimdiye dek karşı çıkıyordu. M-1'ler halen dünyanın en güçlü tankları olarak kabul ediliyorlar. Amerikan Savunma Bakanlığı yetkilileri birkaç ay öncesine kadar M-1 lerin dünyadaki en üstün tank oldu- ğunu, modernleştirmeye ihtiyaçları olmadığını söylüyor- lardı. Şimdi ise bu tankların daha modern modeli olan M-1 A1'lerin üretimine başlanacak. General Dynamics firması- nın tank programında 7 bin dolayında işçi çalışıyor. Yetkili- ler, M-1 lerin modernleştirilmesi ve Tayvan'a F-16 satışı sayesinde bu silahların değişik parçalarını yapan çok sa- yıda işyerinde on binlerce işçinin işten atılma korkusun- dan kurtulacağını, silah firmalarının canlanacağını belirti- yorlar. Bush, böylece silah sanayiinin yoğunlaştığı ve se- çimler açısından önemli olan Teksas, Michigan, Florida, Ohio gibi eyaletlerde önemli destek sağlamış olacak. Ancak Tayvan'a 150 F-16 satma kararının dış politikada ciddi dalgalanmaya yol açacağı anlaşılıyor. Nitekim Çin, bu karan sert biçimde kınadı. Kararın açıklanmasından sonra Washington-Pekin ilişkilerinde belirgin birgerginlik ortaya çıktı. Olayın başka yanı da var. Gözlemciler Pekin'in de F-16 satışına karşılık olarak, Rusya'dan gelişmiş silah alımını hızlandırabileceğini belirtiyorlar. Rusya, silah satmaya dünden hazır. Çin'in hızlı silahlanmasından kaygılanan bölgedeki diğer ülkeler de gelişmiş silahların peşine dü- şerlerse, Asya'da da Ortadoğu'daki benzeyen yoğun bir silahlanma yarışı başlar. Çin Rusya'dan daha önce SU-27 bombardıman uçakları almıştı. Pekin'in 70 tane SU-27 ve bir dizi MİG-29 avcı uçağı almak için Moskova ile yeni bir anlaşma yaptığı bildiriliyor. Başkan Bush'un Tayvan'a 150 adet F-16 jeti satma kara- rından sonra, Çin büyük bir olasılıkla, Rusya'dan alacağı savaş uçağı sayısını arttıracaktır. Bush'un Beyaz Saray'a bir kez daha seçilmesi doğrusu pahalı bir işlem. BOSNA-HERSEK Müslümanlara Iıaıı'daıı silahDış Haberier Senisi - - Hırvatistan'ın başkenti Zag- rebde Müslüman Boşnakla- ra gönderilmiş silahlarla yük- lü bir İran uçağına el konul- duğu bildirildi. Saraybosna'- da havaalanı çevresinde catışmalar sürerken. BM Gü- venlik Konseyi, Banş Gücü'- nde görevli iki Fransız askeri- nin öldürülmesini kınadı. AA'nın bildirdiğine göre İngiliz The Independent ga- zetesi. Zagreb Havaalanfnda İran silahîan ele geçirildiğini ve BM ambargosunu ihlal ederek Müslümanlara silah taşıyan uçağa Amerikan is- tihbarat birimlerinin ihban üzerine el konulduğunu ha- ber verdi. İran'ın bir süredir Hırvatistan üzerinden Bosna-Hersek'teki Müslü- manlara silah gönderdiğini ve ele geçirilen bu sevkıyatın son partilerden biri olduğunu ile- ri süren Independent, uçağa el konulmasının Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman'ı zor durumda bı- raktığmı kaydetti. Uçak olayının ABD yöne- timinin Hırvatistan'ı sert dille protesto etmesinden bir hafta sonra meydana geldiğıne ve CIA'nin ihban üzerine Hır- vat yönetiminin İran uçağına el koymak zorunda kaldığma dikkat çeken The Indepen- dent, Tudjman'ın bu olay ile "silah ve mühimmat için ça- resizlik içinde kıvranan Bosna-Hersek'teki Hırvat ve Müslüman müttefıklerini küstürdüğünü" belirtti. İZAK RABEN: Golanldan suıırb çekilmeye hazırız KUDÜS (AA) - İsrail Başba- kanı İzak Rabin, Suriye ile tam bir banş anİaşmasına varmak amacıyla, Golan Tepeleri'nden sınırlı olarak geri çekilmeyi ka- bul etmeye hazır olduklannı söyledi. Rabin, dun İsrail Radyosu'n- dan yaptığı konuşmada, "Suri- ye, banş anlaşmasını imzalama- ya hazır olduğunu açıklayana kadar, topraklardan geri çekil- me, sınır ya da egemenlik deği- şikliği >e haritaçizimi konusun- dahiçbirgörüşme olamaz" dedi. Rabin konuşmasında, Suri- şe'yle \ arılacak banş anlaşması- nın öncelikle iki ülke arasındaki sa\a? durumunun ortadan kal- dırılmasını, sınırlann açılması- nı ve diplomatik ilişkiler kurul- masını öngörmesj gerektiğini de söyledi. israil Başbakanı, "Suriye şim- diye kadar, bütün bu unsurları içermeyen bir banş anlaşmasın- dan söz ediyordu" dedi. israil Dışişleri Bakanı Simon Peres de hükümetinin Suriye ile aralarındaki sorunlara derhal bir çözüm bulmak amacıyla cid- di görüşmeler yapmaya hazır ol- duğunu söyledi. NİZAMETTÎN ORHANGAZİ (1957-1978) Onurlu yaşamın ve Özgurlük bayrağj olan Devrimci mücadelen Yaşantımıza yol gösteriyor. Seni unutmadık, Unutmayacaği2.. Ailesi adına NURETTtN ORHANGAZÎ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle