25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11EYLÜL1992CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI TOBB'den vergi atağı • ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)."Ekonomik sorunlan çözmede eıkili olacak birvergısisteminin çıkmasında hükümetın başlattığı çahşmalara yardımcı olmak ve bu konuda toplumsal tızlaşmanın sağlanmasını kolaylaştırmak için" vergı konferansı düzenleyecek. Vergi konferansına30eylüle kadar önerilerini gönderen kurum ve kuruluşlar katılacak. Güneş enepjili telefon • ANKARA(LBA)- U'laştırma Bukanı Yaşar Topçu, PTT'nin telekomünikasyon hizmetlerinde güneş enerjisinden fa>dalanılacağını açıkladı. Topçu. "Bu uygulamaya başlanmıştır. Uç PTT istasyonumuzda güneş ışımasından elektrik enerjişi iireten tesis kurulmuştur. Üç istasyonumuzda daha aynı sisıem kurulacaktır. Buradakıçalışmalarda tamamlanmak üzeredir" dedi. Memur patronlar • ANKARA(ANKA)-Tapu ve Kadastro memur ve emeklilen'TAKAV Export-lmport Limited" isimlibirşırketkurdu.2 milyar lıra sermayesi olan şirket gıda sektöründen giyim eşyası ve laksitle, oıomotivden inşaat sektörüne birçok ürünün alım satımı ithalat ve ihracatı ile uğraşacak. PTT zammı sopun oldu • ANKARA(AA)- Yayınevlerinin tepkisi üzerine Kültür Bakanı Fikri Sağlar. Ula^tırma Bakanı Yaşar Topçu'dan kitap ve dergilerin son yapılan PTT zammı kapsamından çıkanlmasını istedi. Tapımda binlik yerine borsa • ANKARA(AA)- Destekleme alımlannın devlete yükünün azaltılması için birliklerin küçültülerek gidcrek devreden çıkanlması \e ihtısas borsalannın kurulması hedefleniyor. Destekleme kapsamında alınan ürünlerin, ihale yöntemiy le en kısa sürede satılması ve sağlanan paranın. birlik borçlannın ödenmesinde kullanılması sonucunda, birliklerin kendi fınansmanlan açısından zor durumda kalmamalan için çözüm aranıvor. sevmiyoruz • İSTANBLL(AA)-En /azla çiçek tüketimini özel ı^günler ile protokol İ-günlerindeyapıyoruz. Kişi ;baş,ına\\llık çiçek ttükctiminın l ABD ?Dolan"nın altında olduğu fbıldirildi. Çiçekçiler ;Koopcralifı Başkanı t Mchmet Sait Şensöz. ". ihracatın gıderek arttığını »bclırtcrck "500 bin dolarhk Jithalatakarşılık 11 milyon |dolarlık ihracat yapıyoruz"" Idcdı. DİSK'in örgütlenme pianı ; • ANKARA (AA) - DİSKin jören'dcyapılan. 'DİSK j Ycnıden Sendikal Yaşamda" ! konulu loplantısında, ! l>İSK'in yeniden örgütlenme ıvoniemlcri ve stratejileri ;bclırlcndi.DİSK'ebağlı • scntlikalar. öncelikle 12 Eylül ! önccsındc örgütlü olduklan t iş.ycrlcrinde örgütlenme içalıjmalanna başlayacaklar. > Scndikalar bu işyerlerinde. Mşçilerin haklannda kayıp olmaması ıçın toplu sözjcşmelcnni ımzaladıktan sonra örgütlenme l l başlatacaklar. Karadeniz balıksız •TRABZON/GİRESUN (AA)-Karadeniz'de 1 eylilde başlayan yeni av seszanuyla birlikte, Giresun, TTibzon, Rizeveyöresınde denzeaçılan balıkçılar, urniuklannı bulamıyor. 8. ÎSEDAK toplantısında yeni hedeflerin belirlenmesi istendi IslamülkeleristratejiarayışındaCumhurbaşkanı Turgut Özal çizilecek yeni stratejinin üye ülkeler dışında bölgesel işbirligini de kapsamasını önerdi. HAKAN GÜLDAĞ GÜL ATMACA Kısa adıvla İSEDAK olarak bilinen İslam Konferansı Teş- kilatı Ekonomik ve Ticari İş- birliği toplantılannın 8."si dün başladı. 8-9 eylül tarihleri ara- sında uzmanlar düzeyinde sürdürülen görüşmelere dün Cumhurbaşkanı Turgut Özal"- ın başkanlığında bakanlar düzeyinde devam edildi. Top- lantıda ağırlıklı olarak İSE- DAK için yeni stratejiler be- lirlenmesi ve ekonomik işbirli- ği konulan üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, son yıllarda özellikle 1989 yı- lından itibaren dünyada mey- dana gelen köklü ve hızlı de- ğişme ve gelişmelerin İSE- DAK için yeni hedef ve strate- jiler belirlenmesi ihtiyacını ortaya çıkardığmı söyledi. Özal, İSEDAK için belirle- necek yeni stratejinin, üye ülke- lerin işbirliğinin arttınlması dışında bölgesel işbirligini de 8. İSEDAK toplantısında Türki>e'\ i l)e\ let Bakaıu lansu (, iller temsil etti. (UĞUR GÜNYÜZ) Çeşitli çevrelerde teknik işbirliğı gibi öteki saha-güçlendırmeyi amaçlaması ge- rektiğini savundu. Geçmiş yıllarda Türkiye tara- fından büyük önem verilen ve yoğun ilgi gösterilen İSEDAK toplantılannın bu yıl yapılan sekizincisi sönük geçiyor. Hü- kümet, ekonomi ve dışişlen bürokrasisi bu yılki toplanü- lardan önemli gelişmeler bek- lemiyorlar. Bir üsı düzey bürokratın belirttiği gibi top- lantılar Türkiye ve dünya açı- sından önemli bir beklenti ıçermıyor. İslam Konferansı Teşkilatfn- dan çıkması beklenilen bildi- rilerin en önemlilerinden biri Bosna-Hersek sorunu üzerine olanı. Ancak önceki gün Dev- let Bakanı Tansu Çiller'in İSEDAK gündemınde ticari konulara ağırlık verildiğini söylemesi, bu yöndeki beklen- tileri büyük ölçüde kırdı. İSEDAK toplantısında eko- nomik işbiriiğj. sanayi, tanm. ulaştırma. haberleşme, enerji. 'Serbest piyasanın babası' toprağa verildi Akfıl Holding"in sahibi Mehmet Ata Mermerci'nin cenazesi. Fatih Camii'nde kıhnan öğle namazından sonra Edirnekapı Sakızağacı ŞehitliğTnde toprağa verildi. Türkiye'de serbest piyasa modelinin ilk sav unuculanndan olan ve bu nedenle "serbest piyasanın babası' diyeanılan Mermerci, pazartesı günü. bir süredir tedavi görmekıe olduğu hastalıktan kurtulamayarak. yaşamını yitirmişti. Mermerci için önce Bakırköy'de. sahibi olduğu Akfıl fabrikası önünde bir tören yapıldı. Daha sonra Fatih Camii'nde kıhnan namaza, aralannda ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın da bulunduğu çok sayıda politikacı v e başta Türkiye Sanayici ve İşadamlan Derneği üyeleri olmak üzere. işadamlan ve sanayiciler dekatıldı.(Fotoğraf:IBRAHİMGÜNEL) Sümerbank'm 1991 zaran2.8trilyonlira Tansu Çiller'in işi zor • Özelleştirme planı pazartesi günü Başbakarfa sunulacak olan Sümerbank'ın bütün işletmeleri zararda. ESİN SL'NGUR Devlet Ba- kanı Tansu Çil- ler Sümer- bank'ı satmak- ta zorlanacak. 32 işletme ve 7 bağlı kuruluş- tan oluşan Sü- merbank'ın 2.8 trilyon liralık zararla kapat- tığı 1991 yılında hiçbır işletmesi kâra geçemedi. 1988-1990 döneminde Sü- merbank Genel Müdürü plan Ahmet Özer- dim. 1990da 690 milyar lira zararla devret- tiği Sümer- bank"ın bugün 3-4 trilyon lira zarar eder hale gelmesinin kötü işletmeci- likten çok. fınansman yetersizliğinden kaynak- Sümerbank'ın en büyük 17 işletmesinin 1991 landığını vurgulayarak, "özelleştirmenin artık yılında verdiği açık miktan toplam cironun da ertelenecek hali kalmadı. Biraz daha gecikilirse üzerine çıkarak 2 trilyon 347.5 milyar lira olarak tesis değil, arazi satmak gerekecek" diye konuş- hesaplanıyor. tu. 17 işletme ıçınde zarar rekortmenliğini 168.4 Sümerbank'ın bünyesinde yer alan 32 işletme- milvar lıra ile Aksantaş alırken. özsermayedeki den 3'ü pazarlama, satınalma ve araştırma-gelış- açıkla beraber hesaplanan zarar rekortmenliği tinne faali>etlerini yürütürken, genye kalan 29 273.9 milyar lira ile İzmir Basma Sanayii'nde. işletme sıgara paketlerinde kullanılan selefon Aksantaş'ın 1991 yılı üretimden satışlan 251.7 kağıdmdan ayakkabıya. basmadan porselene milyar lıra, İzmır Basma Sanaui'nin ise 159.3 kadar çok çeşitli üretim alanlannda çalışıyor. milyar lira olarak belirlendi. Holding çatısı akında toplanan bu ışletmelerin İSO sıralamasına giren 17 işjetmeyi tek tek de- 1991 yılında zararlan toplamı 2.8 trilyon lira ola- ğerlendiren Sümerbank eskı Genel Müdürlerin- rak belirlendi. Buzarann 1.5 trilyon liralık bölü- den Ahmet Özerdim, bunlardan Aksantaş'ın mü cirosu bakımından en büyükler arasında yer Toprak Ailesi'nden vergi borcu nedeniyle Mali- alan 17 işletmeye ait. ye'ye, oradan da Sümcrbank'a geçtiğini. baştan İSO'nun 1991 yılınınen büyük 500 sanayi ku- beri de Sümerbank'a yük olduğunu s^yledı. ruluşu sıralamasına giren söz konusu 17 işletme- Kayseri Pamuklu Sana>ii'nin 1936 yılında İcuru- nin, cirolan toplamı 2 trilyon 234.8 milyar lira, lan ilk fabrikalardan biri olduğunu anlatan zararlan toplamı ise cirolannın yüzde 66'sı Özerdim. Gemlik Suni İpek ve vTskoz Sanayii'- oranında 1 tnlyon 470.2 milyar lira olarak belır- nde ıpek yenne seloteypler ve sıgara paketlen lendi. Bu ışletmelerin net varlıklanndan borçlan için selofon kağıdı üreıildiğıni. Bakırköy Kon- düşüldüktcn sonra ortaya çıkan özsermaye mik- feksiyon Sanayii'nin arazisinin de milyarla öl- tarlan da 877.3 milyar lira açık verdi. Buna göre çülemeyecek değerde olduğunu belırttı. üümerbankın en büyük işletmelerinin 1991 performansı (Milyar TL) l$letme adı Aksantaş Merınos yûnlü Adana pamuk satın alma çırçır İzmır basma Manisa pamuklu mensucat Beykoz den ve kundura Ereğli pamuklu Malatya pamuklu Bakırköy Konfeksıyon Sanayi Gemlik sanı ipek ve viskoz Adana pamuklu Karaman pamuklu Eskışehır basma Kahramanmaras pamuklu Sümer halı Kaysen pamuklu Adıyaman pamuklu Toplam Üretimden satış 251 7 243 0 208.1 159.3 152.8 138 8 120 2 119.5 110.0 107 9 106.6 95.3 94.2 83.5 82.5 81.9 79.5 2234.8 Öz sermaye 69 5 -47 1 0.5' -127.0 37.2 -82.5 -46 0 -111 8 -45.0 -5.6 -108 9 -60 5 -64.2 -67 0 -79.3 -99 4 -40.2 -877.3 Bttanço kin -168.4 •67 1 -0.1 -146 9 -25.7 -89.2 -94 7 -150.9 -67 1 -27 0 -136.5 -78 1 -83 5 -81.0 -816 -122.1 -50.3 -1470 2 Ihracat nnan 0.3 . 2 8 - 191 - 1.7 — i 32 3 23.2 0.5 447 31.1 15 6 11.7 1.7 1.9 0.1 186 7 Ucretli sa- yısHatet) 3355 2752 96 1989 1059 1554 : 1 55 1726 1557 626 1278 893 894 1012 1920 1575 707 24148 larla ilgjli çalışmalar. bakan- lar düzeyindeki toplanular şeklinde yürüıülüyor. Bu ça- lışmalar sırasında Türkiye ta- rafı. uzmanlar toplantılarında olduğu gibi İslam ülkeleri ara- sında özel sektör ilişkilerini gelişürmeyeönem verecek. Bu amaçla bir İslam ülkeleri tica- ret odası kurulması ve bundan sonra yapılacak İSEDAK toplantılanna özel sektör ba- zında da katılımı sağlamak için çalışmalar yapılacak. Ay- nca DPT Müsteşan İlhan Kesici'nin de açıklandığı gibi her yıl çeşitli sektörleri tanı- mak amaayla İSEDAK top- lantılan sırasında bir t'uar düzenlenmesi planlanıyor. Türkiye, İSEDAK Ankara Merkezi tarafından hazırla- nan "StratejT' adlı plana uy- gun olarak Islam ülkeleri ara- sında ortak bir fon kurulması calışmalanna 3.5 milyon do- larla katılacak. Gundemde yer alan önemli bir ticari işbirliği projesi ise çalış- malan İslam Kalkınma Ban- kası tarafından yürütülen ihracat kredi sigortası ve yatı- nmlann garantısi mekaniz- ması kurulması. Üye ülkelerin katılımı için imzaya açılan bu anlaşmayı, katılımcı 43 ülke- nin önemli bir bölümü imzala- dı. İmzaya açılan anlaşma ve statüler ise şunlar: 1-.Ekonomik, Teknik ve Tica- ri İşbirliği Genel Anlaşması, 2- Tercihli Ticaret Sistemi Ku- rulmasına İlişkin Çerçeve An- laşması, 3- Yatınmlann Teşviki, Ko- runması ve Garantisi Anlaş- ması, 4- İslam Ülkeleri Telekomüni- kasyon Birliği Statüsü, 5- Islam Sivil Havacıhk Kon- seyi Statüsü. IŞDUNYASINDAN MESUT EREZ Işçi ve Işveren llişkileri I- Uzun yıllar boyunca toplusözleşme görüşmelerinin ağırlık noktasını ücretin oluşturduğu bilinmektedir. Işçi sendikalan daima yüksek ücret artışı sağlamayı amaç edinmişler, % 600- % 700 gibi hiçbir ekonomik ölçüyesığ- mayan zam talepleriyle işverenin karşısına gelmişlerdir. Ücretin adil olması, yeterli olması gerçeği her seferinde unutulmuştur. Yapılan incelemeler birçok işkolunda on yıl- lık bir zaman süresi içinde işçi ücretlerine yapılan zamla- rın enflasyon oranının çok üstünde olduğunu göstermiştir. Yüksek ücret zamları üretimin maliyetini arttırmış, işve- renleri maliyeti düşürmek için bazı tedbirler almaya zorla- mıştır. Sanayi kuruluşlarının bazı ünitelerinin taşeronlara verilmesi, işçi adedini azaltacak, üretimi arttıracak yeni teknolojilerin transfer edilmesi gibi önlemler birçok işgö- renin işini kaybetmesine neden olmuştur. Bugün Türkiye'- de altmış milyon nüfus vardır. Sendikalı işçi sayısı bir bu- çuk iki milyon kadardır, buna karşın boğaz tokluğuna as- gari ücretle çalışmaya razı 4-5 milyon işsiz mevcuttur. Budurum, ücret zammından başka bir şey düşünmeyen sendikalan azınlıkta kalan üyelerine birtakım aşırı haklar talep eden kuruluşlar haline getirmiş ve kamuoyunda prestij kaybetmelerine neden olmuştur. Bu olgu iş güven- cesinin Millet Meclisi'nden çıkarılacak yasalarla değil ekonominin yasalarına uygun önlemlerle sağlanabilece- ğini ortaya koymaktadır. Endüstri ilişkilerinde ulaştığımız nokta sendikacılığımız bakımından olumsuz gelişmelerle karşı karşıya olduğu- muzu göstermektedir. Işçi, işveren ve devlet üçlüsü bir an önce bir araya gelerek ücret politikalarının objektif esasla- nnı birlikte saptamalıdırlar. II- Cumhuriyet hükümetlerinin ortak hedefi memleketi- mizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını sağla- mak, halkımızın refah düzeyini yükseltmektir. Bu hedeie ulaşabilmemiz sanayileşerek mümkün olabi- lecektir. Bu nedenledir ki halen işbaşında bulunan koalis- • Arkası 15, Sayfada T Ü M F İ N A N S A L H İ Z M E T L E R I D Ü N Y A K A L İ T E S İ N D E S U N M A Y A R I Ş I : Dekatlon! # Dekatlon. atletomde komple sporcu yanşması olarak btlmır Dekatloncu sırasıyla, 100 m, Uzun Atlama. Gulle Atma. Yüksek Atlama, 400 m. 110 m Engellı. Dısk Atma. Sınkla Atlama. CmtAtma ve 1500 m öaMarında yarışır Sır detet/oncunun bu on Ğalın tumunde başanlı olması gerekır Daha Hızlı. Daha Giıçlu. Daha Yüksek TL MEVDUAT / DÖVİZ TEVOİAT Bırıkımlerımze yüksek venm KURUMSAL KREDİLER Kredı gereksmımlenne sûratlı, esnek, altarnatıtlı çözum BİREYSEL KREDİLER Konut. oto ya da nak'tt Suratlı çozum. uygun gerı odeme YATIRIM BANKACILIĞI Portfoy Yonetımı / Yatırım Danışmanlığı MENKUL DEĞERLER Tahvıl. Bono, Hısse Senedı KREDI KARTLARI EuroCard/MasterCard-Amerıcan Express OTOMATİK VEZNE Ekspres24 / Yapı Kredı Tele24'lerde yaygın hızmet ÇEK / HAVALE 800'u aşkın anlaşmalı banka şubesmde anında hızmet SİGORTA HİZMETLERİ Halk Sıgorta ışbırhgıyle Yaşam, Sağlık ve Kaza Sıgortaları TELEFON BANKACILIĞI 288 39 09: AloEkspres 24 saat hızmetınızde Ban^Ekspres, çağdaş bankacılığın bir dekatlon yanşmasına benzedigine inanıyor. Çağdaş bir banka, tıpkı atletizmin on dalında da "mükemmel" yarışması gereken bir sporcu gibi, tüm finansal hizmetleri dünya kalitesinde sunmak zorunda: Daha süratli, daha profesyonel, daha kaliteli! BankEkspres'te tüm finansal hizmetler, müşteri beklentileri araştırılarak, müşteri gereksinimieri ön planda tutularak üretilir. BankEkspres'te kalitenin göstergesi, hizmetin müşteriye sunulma biçimidir. BankEkspres'in Yeni Hizmet Kültürü yaygınlaşıyor. Ş İ M D İ , B A K I R K Ö Y Ş U B E M İ Z DE H i Z M ETİ N I Z D E ! Yakında Kadıköy ve diğer şubeler... £4/V/TE=KSPRES "Dünya Kalitesinde Hîzmet" Genel Müdûrlük Kore Şehitleri Caddesi. «3, 80300 Zincirlikuyu, Istanbul Tel: 288 38 38 Faks-. 288 38 67 Merkez Şube Bûyukdere Caddesi, Beytem Han, 80220 Şişlı, Istanbul Tel: 224 66 66 Faks: 224 16 50. 22* 30 93 Bakırköy Şubesi Incırlı Caddesi, 90, 34740 Bakırköy, Istanbul Tel: 543 66 66 Faks: 543 84 66
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle