24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 11EYLÜL1992CUMA DIŞHABERLER Moskova'da CIA lıeyecanı • MOSKOVA(AA)- Amerikan Merkezi IstihbaratServisi (CIA) Başkaru Robert Gates'in Moskova'ya geleceğinin öne sürülmesi, başkentte heyecana yol açü. Ancak, ziyaret, Rus istihbarat kaynaklannca doğrulanmadı. Itar-TASS'ın bildirdiğine göre Rusya Parlamento Komitesi Başkanı Sergey Stepaşin, yaptığı açıklamada Gates'in ABD ve Rusya'nın istihbarat örgütlerinin işbirlıği konulannı görüşmek üzere Moskova'ya geleceğini söyledi. ABDjetlerinin gösterisi •SOFYA(AA)-F-I6A Hornetı tipi uçaklardan oluşan Amerikan "Blue Angels" şov filosu, Bulgaristan'daki iik gösterisinde seyircilerin hayranlığını topladı. Filibe kentinde gerçekleştirilen gösteriyi aralannda , Cumburbaşkanı Jelu Jelev, Başbakan Filip Dimitrovilc bazı bakanlann ve genelkurmay başkanının da bulunduğu çok büyük bir kalabalık izledi. Marcos işkence suçlusu • HONOLLLU(AA)- Filipinler'ineskidiktatörü Ferdinand Marcos'un, binlerce kişinin işkenceyle öldürülmesinden sorumlu olduğu öne sürüldü. Yaklaşık, ] 0.000 davacının, Marcos'un mirasçılan aleyhine açtığı tazminat davasının ön duruşmasına önceki gün başiandı. İsrail Mısır'dan yardım istiyor • KAHİRE(AA)-İsrail'in Onadoğu Banş görüşmelerinin hızlandınlması konusunda Mısır'dan destek isteyeceğinin beklendiği bildirildi. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Yossi Beilin'in konuyla ilgili olarak, önümüzdeki cuma günü Mısır'ın başkenti Kahire'yegideceği belirtikli. Dûnya dinleri buluşuyor • BRÜKSEL(AA). Müslümanlıktan Hıristiyanlığa, Musevilikten Budizme kadar. tümdünya dinlerinin temsilcileri I3-15 eylül tarihleri arasında Belçika'nın Louvain kentinde bir araya geliyorlar. Louvain Katolik L'niversiıesi'nde düzenlenecek toplantıya Türkiye'den yabancı din adamîan davet edildiği halde hiçbir M üslüman din adamının çağnlmaması hayretle karşılandı. İdamlık Rus'a umutışığı • MOSKOVA(AA)- Rusya Savunma Bakanlığı'nın affedilmesi için Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey'e başvurduğu idama mahkum bir Rus subayının, bir Azeri mahkemesince yeniden yargılanmasına karar verildiği bildirildi. Azerbaycan askeri mahkemesi, geçen yıl üç Azeri'nin ölümüne yol açmak suçuyla yargılandığı teğmen Yevgeni Lukin'i 31 ağustosta idam cezasına çarptırmıştı. Beyaz Saray'a olaylı protesto • WASHINGTON (AA) - ABD'nin Haitili mültecileri geri gönderme politikasını protesto etmek için Beyaz Rusya önündedüzenlenen gösteride aralannda ünlü tenis yıldızı Arthur Ashe'in de bulunduğu 95 kişi kısa süregözaltına alındı. Haig: 12 Eylül'ü önceden Carter'e söyledim • \VASHINGTON (AA) - Eski ABD Dışişleri Bakanı ve NATO Başkomutanı Alexander Haig, Türkiye'de 12 Eylül askeri mudahalesinin olacağını 1978 yılında Başkan Jimmy Carter'a söylediğini, ancak Carter'ın kendisini dinlemediğini yazdı. Alexander Haig, ABD'de kısa bir süre önce satışa cıkan anılannda, Türkiye konusunda Başkan Carter'a "çıkıştığını" ve bu yüzden Savunma Bakanı Harold Brown tarafından azarlandığını da söylüyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Papakonstantinou Cumhuriyet'e özel demeç verdi: Kıbrıs'taçözümaşamasındayızERDAL GÜVEN Yunanistan Dışişleri Bakanı Mihail Papa- konstantinou iki komşu ülke Türkiye ile Yunanistan arasmda son görüşmelerin ar- dından ortaya çıkan dostluk ortamında çö- zülmeyecek sorun bulunmadığını söyledi. Kıbns'ta çözüm sürecine girildiğine dikkat çeken Papakonstantinou, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ile aralannda kurduklan açık telefon hattı aracılığıyla da 'küçük sorunlar'ı büyümeden çözüme kavuşturabileceklerini belirtti. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Ola- ğanüstü Toplantısı'na katılmak amacıyla Fstanbul'a gelen Yunanistan Dışişleri Baİca- nı ile yaptığımız söyleşi şöyle: - Türkiye ile Yunanistan arasında 'küçük' ve büyük sorunlar bulunduğunu söylediniz. Bunlan adlandırabilir misiniz? PAPAKONSTANTİNOU - Küçük so- runlar derken yerel yetkililerce çözülmesi gereken, ancak nedense çözülemeyen soru- Ian kastediyorum. Böylesi sorunlara anında müdahale ederek gereksiz yere gerginlik ya- ratmalannı önleyebiliriz. örneğin karşılıklı sınır ihlalleri. Bu yüzden Sayın Çetin'le ara- nuzda telefon hatü kurduk. Kimi sorunlar ise masaya pturup uzun uzun görüşmeyi gerektiriyor. Örneğin Kıb- ns. İkili ilişkilerimiz Kıbns sorunununçözü- mü üstünde yapılanacak. Sonra ikili bir banş anlaşması. Bunlan tartışmamız, çöz- memiz gerek. Çünkü biz iki komşu ülkeyiz. Türkiye ile Yunanistan arasında niye yoğun ticaret ya- pılmasm? Her iki ülke işadamlan da birbirle- PAPAKONSTANTtNOU-Sonmlan çözmeüyiz(Fotoğraf:ERDOGAN KÖSEOĞLU) riyle iş yapmak istiyorlar. Geçmışı unutup geleceğe bakmahyız. - Peki, ama Türk-Yunan ilişkilerini Kıbns sorununa indirgemek ne denli doğru? PAPAKONSTANTİNOU - Kıbns'ta çö- züm aşamasına girilmiştir, her şeyden önce Sayın Çetin'le yaptığımız görüşmede. her iki tarafın da 26 ekimde New York'a gidip gö- rüşmeleri sürdürmesi gerektiği yolunda gö- rüş birliğine vardık. Bu amaç doğrultusunda taraflara telkinde bulunacağız. Görüşmeler ardından sıcak bir ortam doğdu. Kıbns'ta çözüme ulaşılması iki ülke arasında beliren bu ortamı pekiştirecektir. - Yunanistan Başbakanı Konstantin Mit- sotakis artık Türkiye'yi bir tehdit olarak görmediklerini söyledi. Ancak zaman za- man Başbak^n'ın görüşüyle çelişen resmi açıklamalar yapılıyor. PAPAKONSTANTİNOU - Başbakan da ben de 'tehdit' sözcüğünü kullanmaktan çekiniyoruz. Sonra her iki taraf da birbirleri- nin topraklanna yönelik hiçbir emel besle- mediklerini açıkladılar. Makedonya sorunu - Yunanistan dış poliükasında Makedon- ya sorunu da önemli yer tutuyor. Hatta siz- den önceki dışişleri bakanı, Makedonya'nın aynı adla tanınmasını önleyemediği için gö- revden alındı. AT ortaklannız da sürekli baskı yapıyor, ancak siz veto ediyorsunuz... PAPAKONSTANTİNOU - Bizim istedi- ğimiz, toprak bütünlüğümüzü zedeleyecek • Papakonstantinou, 'Sayın Hikmet Çetin ile yaptığım görüşmede her iki tarafın da 26 ekimde New York'a gidip görüşmeleri sürdürmesi konusunda görüş birliğine vardık' dedi. Papakonstantinou, Hikmet Çetin ile aralannda telefon hattı kurduklannı açıkladı. çağnşımlarda bulunan 'Makedonya' adının kullanılmamasıdır. Yoksa Üsküp'le hiçbir sorunumuz yok. Balkanlar'da yeni gerginlik odaklan yaratılmasını önlemek istiyoruz. Tüm Yunan partileri de bu konuda görüş bırliğinde. İnsanlar kendilerini istedikleri gi- bi çağırabilir. Birleşik Krallık'ta İngilizler, Galliler, İskoçlar yok mu? AT'den herhangi bir baskı söz konusu de- ğil. Lizbon'da alınan kararlar doğrultusun- da görüşmeler sürüyor. Üsküp'ü ikna etme- ye çalışıyoruz. Yoksa biz kimsenin tanınma- sını önlemek niyetinde değiliz. - Peki özellikJe yabancı medyada Balkan- lar'a yönelik olarak yapılan savaş senaryola- nnı nasıl değerlendiriyorsunuz? PAPAKONSTANTİNOU - Balkanlar'- da bir trajedi yaşanıyor. Bize göre askeri ön- lemler, Bosna-Hersek'e çözüm geürmez. Savaşın yayılması ise tüm Balkanlar'ı istik- rarsızlığa iter. En tehlikeli bölge Kosova'dır. Bir savaşın patlak vermesi durumunda Yu- nanistan değil, ama örneğin Amavutluk ve diğer komşu ülkeler kayıtsız kalmayacaktır sanıyorum. Kosova'da çözüm bir özerk yö- netimden geciyor. Fazlasını istemek Balkan- lar'da yeni sorunlar yaratacaktır. Bosna için Londra ve Cenevre'de yapılan konferanslarda alınan kararlar doğrultu- sunda banşçı çözüm arayışlannın sürmesi gerektiğine inanıyorum. Banşa ancak taraf- larca verilen sözlerin tutulmasıyla ulaşılabi- lir. - Yunanistan'ın Sırbistan'a yönelik ambargoyu deldiği yolundaki haberleri nasıl karşılıyorsunuz? PAPAKONSTANTİNOU - Bunlar hak- sız suçlamalardır. Atina, elinden geldığınce ambargoya uymaktadır. Ancak bazı nokta- larda denetim elimizden çıkıyor. Örneğin bizden Macaristan'a gitmek üzere yola çı- kan bir araç, Makedonya'da istikamet de- ğiştiriyor ve Sırbistan'a yöneliyor. Ancak şunu da söylemeliyim ki bu haksız suçlama- lara uzun süre seyirci kalamayız. - Peki son olarak Yunanistan'ın artık AT için bir yük olmaya başladığı yolundaki eleş- tırileri nasıl değerlendiriyorsunuz? PAPAKONSTANTİNOU - öncelikle bu eleştirileri ciddiye almıyoruz. Biz AT yasala- n ne gerektiriyorsa yapıyoruz. Yunanistan. bazı medyalarca gösterildiği kadar iktisadi açıdan kötü durumda değil. Dolayısıyla bu eleştiriler doğru temellere dayanmıyor. 26 ekim görüşmeleri öncesinde taraflann koşullan somutlaşmaya başladı Türk tarafı Rumlardan açıklık istiyor^ ^ T^_V 1 J _ C S~> t * ? ' •—• • — ' — ^ ı- — — — ~ — ^ — — — — - ^ ^ ^ — — - - • • ı — — — = . . - , _ . . , _ . - . . , _ _ _ ^ _ _ _ ı | \ . ^ ^ ^ ı — _ . _ f ı. •Türk tarafı Gali'nin "düşünceler dizisi" ile "haritası"nın eşit koşul- larda görüşme fırsatı tanımadığına inanırken, Rum tarafı bu haritayı görüşmeye "temel" ola- rak alıyor. Kıbns'ta taraflann cözum önerileri arasındaki farklar henüz giderilemedi İZZET RIZA YALIN LEFKOŞA - New York'taki "26 ekim Kıbns görüşmeleri" öncesinde, BM Genel Sekre- teri'nin rap>oru ve Güvenlik Konseyi'nin karan sonucu ta- raflann anlaşmaya varmak için öngördükleri istek ve koşullar daha da somutlaşmaya başladı. Türk tarafı, bu arada BM'- den "Kıbrs'ta bir federasyon kurulacaksa bu federasyonun temellerinin artık kesinlikle be- lirlenmesini" istedi. Bu istek ve koşullara karşılık .verilmesi New York görüşme- leri yolundaki engelleri gidere- cek, "görüşme zeminindeki engeller"i kaldırarak görüşme- leri başanya ulaştıracak "umut ışıklan" olarak görülüyor. Türk tarafı, Gali'nin 'düşün- celer dizisi' ve "haritası'nın, eşit koşullarda görüşme fırsatı tanı- madığına inanırken Rum yöne- timi başkanı Yorgo Vasiliu, bu belge ve haritayı görüşmeye 'te- mel' olarak kabuî ediyor. Türk tarafının tutumu Türk tarafmca Kıbns'ta mü- zakere edilerek karara bağlan- ması istenen bu ilke ve istekler şunlar: 1. 1960ta Kıbns Cumhuri- yeti'nin kuruluşundaki Türk hak ve hukukunun şimdiki şek- liyle korunması, özgürlük \e haklannın sürdüriilmesi. 2. Türk halkına tam egemen- ükhakkı. 3. Yürütmede (icrada) tam eşitlik ve yürütme organı olan Bakanlar Kurulu'nda oybirliği- ni içerecek tam eşitlik. Dönü- şümlü başkanlık, eşit bakanlık ve oybirliğiyle karar. 4. KKTC varhğına dayah gerçek bir federasyon oJuştu- rulması. 5. Rumlann Türklerin içine girmemesi. Dolaşım, yerleşim ve mülk edinme özgürlükleri- nin moratoryum (geri bırakıla- rak zamanlama) ile koşullu uygulanması. 6. KKTC halkının hak ve çı- karlan ile güvencesini sağlaya- cak Türkiye'nin tek yanlı müdahale hakkını içerecek et- TEMELNONULAR Göçmenler TÜRK TARAFI Türkleretam egemenlik. iki toplumlu. iki kesimli, siyasi eşitlik temetınde federe deviet. Federal devlete geniş yetki. KKTC'nin varlığına dayalı gerçek bir federasyon ve yürütmedetam eşitlik. Dönüşümlü başkanlık, bakanlar kurulunda eşit temsil, oybirliğiyle karar. Güzetyurt, Yeşihrmak ve Lefkoşa'ntn doğusundaki geleneksel Türkköyleri dışmdaTürklereyüzde29-f- orantnda toprak btrakılmasi. Rumlar Türklerin arasına girmemeli. Dolaşım, yerleşim ve mülk edinme özgürlüklerinin anlaşmaya varıldıktan belirli birsüre sonra koşullu olarak uygulanması. KKTC halkının hak veçıkarları t'le güvencesini sağiayacak, Türkiye'nin tek yaniı müdahate hakkını tçereceketkm ve fiili garanti. RUM TARAFI Türklerin ayn egemenlik hakkını içermeyentekegemenük. Kıbrıs'm toprak bütünlüğü. !kı eyaletı öngören iki kesimli, iki toptumlu federal deviet. Federal devlete yeret yönetim yetkisi. Dönüşümlü başkanlık görüşmeden reddediliyor. Bakanlar kurulunda 7'ye 3 oranında Rumlar lehine temsil, oyçokluğuyla karar. Açıkça belirtilmeyenbazı konulardaTürklere veto hakkı. Galiharitasında örtgörülen toprak oranmındışında Yeni Boğazıcı, Yeni fskefe ve Karpaz a ulaşan toprak talebi. Maraş'ın hemen, Güzelyurt'un anlaşma sonrast muttaka Rumlara verilmesi. Tüm Rum göçmenlere yerleşim, dolaşım ve mülk edinme özgürlüğü. BM tte AT'nin de söz konusu edildiği gertişletiimiş uluslararast garantiler. BIRLEŞMİŞMİLLETLER iki toplumdan eşit olarak kaynaklanan tek ve bölünmez egemenlik.Bir toptum diğeri üzerinde egemenlik talep edemeyecek. Federal cumhurbaşkanı ve federal başkan yardımcısı ilk 8 yıl için federe deviet başkanlarından olacak. Bakanlar kurulunda 7'ye 3 oranında temsil, oyçokluğuyla karar. Cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanı aynı toplumdan olmayacak. Dışişleri. maliye ve savunma bakanlıklarından bıri Türk olacak Türklere veto hakkı Gali'nin haritasında Tûrk tarafına yüzde 28.2 orantnda toprak bırakılması öngorülüyor. Yerleşme özgürlüğü ve mülk edinme hakkı, toprak düzenlemelerinden doğacak yeniden yerleşim sürecınin tamamlanmasından sonra uygulanacak. 1960garanti ve ittifak anlaşmaları yürûrlükte kalacak. Yaptlack ek ile garanti anlaşması federaîcumhuriyetin de bağlıhğım biJdireceği AGİK ilkelerine uygun ofarak bir gözetim ve tahkik komitesi oluşturması öngörölecek. kin ve fuh garantisinin, AT ga- rantisi türü uluslararası garan- tilerle sulandınlmaması, 7. Avrupa Topluluğu'na giri- şin yozlaşünlmaması, 8. İki tarafın varacağı anlaş- madan hemen sonra ve referan- dumdan önce gecici hükümet kurulması. Denktaş. bu nedenle "Kıb- ns'taki esas sorunun, toprak değil anayasal sorun olduğu- na" işaret ediyor. Ama Gali'nin haritasında, Rum tarafına bırakılan gele- neksel Yeşüırmak, sulak Güzel- yurt bölgeleriyle Gali haritasın- da oluşturulan Karpas kanton- lanyla Lefkoşa'nın doğusunda- ki kantonlara karşı çıkıyor. Rumlann tutumu 1. Kıbns'ta Türklerin ayn egemenlik hakkını içermeyen tek egemenlik, 2. İcra ve yasama organlann- da orantılı temsil - tam eşitliği reL. 3. Federal hükümette (Rum- larca görüşülecck konulardan biri sayılan) dönüşümlü baş- kanhğın görüşülmeden reddi. 4. Bakanlar Kurulu'nda eşit sayıda bakanbk yerine 7/3 ora- nında temsiliyet ile oy çoğunlu- ğuyla karar. Türklere belirli konularda bazı veto hak ve yetkileri. 5. Tüm Rum göçmenlerine yerleşim, dolaşım ve mülk edin- me özgürlüğü tanınması, 6. Anlaşma sonrasında gecici hükümet kurulmayarak Kıbns Cumhuriyeti'nin varlığını sür- dürmesi. Kıbns Rum tarafı genelde bu isteklere, a. Türkiyeli göçmenlerle Türk birliklerinin geri çekilme- si, b. Kıbns Türk tarafına ağır- lıksız yetkiler ile AT'nin de söz konusu edildiği uluslararası ga- rantiler verilmesi, c. Gali haritasında verilen ve Türk tarafına yüzde 28.2 ora- nında toprak bırakılan ödünler dışında Aysergi (Yeniboğaziçi) ile Grivas'ın doğum yeri Triko- mo (Yeni Iskele) ve Karpaz'a ulaşan toprak isteklerini Ma- raş'ın hemen. Güzelyurt'un an- laşma sonrası mutlaka RumJa- ra verilmesini de ekliyor. Gali'nin görüşJeri Gali'nin yürütme konusun- daki düşünceleri ile Rum tarafı- nın istek ve önerileri bir koşut- luk (paralellik) icinde Gali'ye göre. 1. Federal yürütme, federal cumhurbaşkanı. federal cum- hurbaşkan yardımcısı ve fede- ral bakanlar kurulundan oluşa- cak. Cumhurbaşkanı ve cumhur- başkan yardımcısı ilk sekiz yıl için kendi federe devletlerinin de başı olacak. Gali, Bakanlar Kurulu'nun oluşumunda Rum tarafına yedi bakanbk veriyor. Buna göre, 2. 7 3 orarunda Kıbnslı Rum ve Kıbnslı Türk bakanlardan oluşan bir bakanlar kurulu ola- cak. 3. Dışişleri, savunma. güven- lik, bütçe. vergilendinne, mü- haceret ve yurttaşlık konulann- da yasamanın herhangi bir karar veya yasasını ayn ayn ve- ya birlikte veto hakkı. yasama- nın herhangi bir karar veya yasasını veya herhangi bir ba- kanlar kurulu karannı yeniden görüşülmek üzere iade hakkı. 4. Cumhurbaşkanı ve cum- hurbaşkanı yardımcısı kendi toplumlanndan bakan adayla- nnı belırleyecek ve ikisinin de imzasıyla atayacak. 5. Cumhurbaşkanı ve dışişle- ri bakanı aynı toplumdan ol- mayacak, dışişleri, maliye ve savunma bakanlığından biri, Kıbnslı bir Türk bakana verile- cek. 6. Federal cumhuriyetin. Kıbns Rum ve Kıbns Türk toplumlanndan eşit olarak kaynaklanan tek ve bölünmez bir egemenliği olacak. Bir top- lum, öteki toplum üzerinde ege- menlik talep edemeyecek. Fe- deral cumhuriyetin tek ulusla- rarası kişiliği ve tek vatandaşlı- ğı olacak. 7. Seyahat özgürlüğü, federal cumhuriyet kurulur kurulmaz, hiçbir kısıtlama olmadan yal- nızca aynma olmayan. normal polis işlemlerine bağlı olarak uygulamaya konulacak. Yer- leşme özgürlüğü ve mal edinme hakkı, toprak düzenlemelerin- den doğacak yeniden yerleşim sürecinin tamamlanmasından sonra uygulanacak. Nefret ve şiddet veya şiddete tahrik ey- lemlerinde bulunan kişilerin yasal "sürece bağb olarak öteki federe devlete girmesi engelle- nebilecek. 8. 1960 garanti ve ittifak an- laşmalan yürûrlükte kalmaya devam edecek, buna eklemeler yapılarak bir doküman eklene- cek. Garanti anlaşması. federal cumhuriyetin de bağlılığını bil- direceği AGÎK ilkelerine uygun bir şekilde birgözetim ve tahkik komitesi oJuştunılmasını öngö- recek. Kıbrıs/NewYork'tasontango' olacak ım? HALUK GERAY • KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'm Ankara ziyareti sırasında, Türk hükümeti ile KKTC arasında vanlan ortak görüş, şimdiye dek izlenen 'uzlaşmaz göcünmemek için daveti kabul etme' yaklaşımı yerine, 'kalıcı çözüm için görüşme ortamı varsa davetin kabulü' olarak ortaya çıktı. tamı varsa" davetin kabulü' olarak ortaya çıktı. Denktaş'ın Ankara'dan bu uzlaşmayla aldığı destek, yerinden edilme kaygısı içinde olan Kıbns Türk halkına 'ferahlatıcT birme- saj verilmesi anlamına da geliyor. Denktaş, New York'tan adaya döndük- ten sonra BM Genel Sekreteri, Oscar Camil- lion ile yapüğı görüşmede kendi şartlannı yaalı olarak sunmuştu. Bu şartlar, iki top- lumlu iki kesimli federasyonu oluşturacak anayasal konulan kapsıyor. Türk tarafı, New York'ta görüşmelere ara verildiği anda ANKARA - Kuzey Kıbns Türk Cumhu- riyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın An- kara'ya yaptığı ziyaret, 26 ekimde New York'ta başlaması öngörülen Kıbns görüş- melerine Denktaş'ın katılıp kaülmayacağı konusunda açıklık getirmedı. Denktaş'ın Ankara ziyareti sırasında, Türk hükümeti ile KKTC arasında vanlan ortak görüş, şimdiye dek izlenen 'uzlaşmaz görünmemek için daveti kabul etme' yak- laşımı yerine, 'kalıcı çözüm için görüşme or- toprak konulanndan anayasal konulara ge- çilmiş olduğunu vurgulayarak New York'ta 26 ekimde kalındığı yerden başlanmasını sa- vunuyor. Gali'nin raporu Oysa. BM Genel Sekreteri Butros Gali'- nin hazırladığı rapor ve rapora dayanılarak abnan 774 sayılı Güvenbk Konseyi karan. anayasal ilkelerden sözetmiyor. Toprak ko- nusunda Türk tarafının daha esnek olması önerilen kararla, görüşmelere 'kalındığı yer- den başlanmasf isteği de rafa kaldınlrnış gö- züküyor. Türk tarafı, 26 ekime kadar olan sürede Genel Sekreter'in ve ABD'nin Kıbns temsil- cileri ile yapılacak görüşmelerde, raporun ve GK karannın bu sakıncalı yönünü ortadan kaldıracak bir güvence anyor. Aynca, rapor ve GK karan birlikte okun- duğunda, iki tarafa da zoraki bir çözüm da- yatılacağı sonucu ortaya çıkıyor. Ankara ve KKTC bu konuda da güvence istiyorlar. Türk tarafı iki toplumun yapacağı 'serbest görüşmeler'in kalıcı çözüm sağlanmasının tek yolu olduğunu savunuyor. Temel görüş farkı Ankara ile Denktaş arasındaki temel gö- rüş farklıbğı, Gali'nin raporu ve GK ka- rannın okunuşuna ilişkin yorumdan kay- naklanıyor. Dışişleri çevreleri, rapor ve ka- rann, Güney Kıbns'ta yapılacak olan seçim- lerde Vasiliu'ya verilmiş bir destek olduğunu düşünüyor. Kaynaklar. BM'nin geleneğin- de, görüşmelerde bir tarafın diğer tarafa göre daha başanlı olduğu gibi bir izlenimin dengclenmesi olduğunu vurguluyorlar. New York görüşmelerinde 'uzlaşmaz Denktaş' izlenimini silen Türk tarafının başansına karşılık, Gali'nin ve GK'nin denge sağlama- ya çalıştığını savunuyorlar. Bu arada, zoraki bir çözüm dayatıbnası "tehbkesinin de' oldu- ğunu belirtiyorlar.Denktaş'ın raporu ve GK karanna getirdiği yorum ise oldukna farkb. Denktaş, New York'a gjder gitmez kendisi-, ne bir anlaşma sunularak, bu anlaşmanın imzalanmasının isteneceğini savunuyor. Aynca, anayasal konulann tartışdmasının raporda yer almamasının 'Rum tezini des- teklemek anlamına' geldiğini belirtiyor. Üstelik, ABD ve BM'nin Ankara'yı yanına çekip, KKTC'ye baskı yapılmasına yönelik bir senaryo olmadan bu karann abnamaya- cağını düşünüyor.Ankara'da bulunan 'gü- vence' formülü. iki tarafın da memnun oldu- ğu ortak nokta olarak ortaya çıkıyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle