24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cu mhuriyet kiye'rtin ilk ve tek dgraflı kredi kartı Pjamukbdnic f reştige Card. . V-'- •; * ; \MU KB AN K M I S T I t l 69. YIL / SAYI 24446 / 3000 TL. (KDV içinde) KURUCUSU. YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYMRI NADİB NADİ (1945-1991) 11 EYLUL 1992 CUMA CHP'den çifte törpüUÎİIf U l l l l l t û 1 1 CHP'liler hükümete desteklerini 'şim- l l l l K l l l l l v iG» dilik' sürdürecekler. Hükümete yönelik tavır, 'vur, ama öldürme' olacak. TBMM'de bir yandan hüküme- tin düşmemesi için özen gösterilirken diğer yandan özellikle koa- lisyon protokolüne ve CHP ilkelerine aykın girişimlere karşı çıka- caklar. Hükümetin düşürülmesine yönelik gensorularda çekimser kalınırken özellikle bazı bakanlann düşürülmesi için verilen gensorular desteklenecek. 'Iff A> CHP'ye geçecek SHP milletvekilleri partilerin- Ö i l r J U I den aynlmak için bir süre bekleyecek. Yasanın tanıdığı 4 aylık çifte üyeliği bir süre kullanmayı amaçlayan ve sayı- lannm şu anda 15 dolayında olduğu belirtilen CHP yolcusu mil- letvekilleri, önce SHP Genel Başkanı İnönüyü 'uğraştıracaklar'. Buamaçla salı günü yapılacak SHPgrup başkanvekilliği seçimi ilk hedef olarak belirlendi. HAKKIERDEM ANKARA - CHP. Deniz Baykal'ın liderliğinden yeniden siyaset sahnesine çıkarken bir dizı soruyu da beraberinde ge- tirdi. CHP yöneticileri, "şimdi- lik" hükümeti düşürme ama- cında olmadıklanru, bu konu- da "Vur, ama öldürme" politı- kası izleyeceklerini açıkladılar. CHP'ye geçecek SHP milletve- killeri partilerinden aynlmak için bir süre bekleyecek. CHP'- liler Meclis'te grup kuracak sa- yıya sahip olduklannı belirtir- ken kulisîerde SHP'den aynla- cak milletvekili sayısının 15 dolayında olacağı konuşulu- yor. Yasanın tanıdığı 4 aylık çifte üyeliği bir süre kullanmayı amaçlayan CHP yolcusu mil- letvekilleri, önce SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'yü "uğ- raştıracaklar." Bu amaçla salı günü yapılacak SHP Grup Baş- kanvekilliği seçimi ilk hedef olarak belırlendı. Baykal yanlı- sı belediye başkanlan ıse CHP'- ye geçmek için bir süre bekleme eğilimınde. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, dün kendisıne bütün gün yöneltilen siyası içerikli so- rulara yarut vermedi. Baykal Cumhunyet'e, "Yepyeni bir dönem başlıyor. Her kesimle görüşeceğiz. Bunun hazırlıkla- nnı yapıyoruz" demekle yetin- di. Baykal yönetimindeki CHP'- ye geçecek SHP milletvekilleri bir süre bekleyecekler. Bu süre icinde bir vandan SHP yöneti- mi ve tnönü'ye güçlükler çıkanl- maya çalışılırken, CHP'nin TBMM'de grup kurması için ge- rekli sayıya ulaşılması için uğra- şılacak. Bir sure beklendikten sonra, milletvekilleri topluca isti- fa ederek CHP'ye geçecekler. CHP'liler SHP ve DSP'den ge- lecek milletvekilleri ile kısa sure- de grup kuracaklarını öne sürer- ken, henüz bu sayıya ulaşama- dıklan belirlendi. DSP'den ayn- lan Hasan Akyol'un yanı sıra SHP'denaynlacak milletvekilleri arasmda şu isimlerin yer aldığı belirtiliyor: "Deniz Baykal, Adnan Kes- kin, Kemal Tabak, Irfan Gür- pmar, Ali Dinçer, Uluç Gür- kan, Ismail Cem, Faik Altun, Veli Aksoy, İstemihan Talay, Algan Hacaloğlu, Mustafa Do- ğan, Mehmet Dönen." SHP Genel Sekreteri Cevdet Selvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baa milletvekili ve belediye başkanlannın gidebi- leceğini belirterek "Hatta bun- lar öyle yapılır ki büyük şovlar- la, belirli planlarla, kamuoyunu etkileyecek yöntemlerle yapıla- bilir. Bize düşen, tüm vatandaş- lara düşen, geçmişten ders ala- rak yenı yanılgılara, yanlışlara düşmemektir" dedi. SHP'den CHP'ye geçişler ne- deniyle parlamento aritmetı- M Arkası Sa.l 5, Sü.3'te İNÖNÜ:CHP. HÜKÜMETİ VESHP'Yİ ETKİLEMEZ U4.Sayfada ECE.VİT: DSP'DEN CHFYEGİDENAZ OLURB 5. Sayfada Dışişleri Bakanı Rafı Hovanesyan'ın İstanbul'daki konuşması skandal yarattı ErmeııibakanTürkiye'ye saldırdı• Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin dün İstanbul'da başlayan toplantısında Ermenistan Dışişleri Bakanı Rafi Hovanesyan, Türkiye'ye agır suçlamalarda bulundu. Soykınm iddialannı yineleyen Ermeni bakan, daha sonra yaptığı bastn topknüsında 'Türkiye eski dosyalan kanşürmak isterse bizde 1915 olaylannı gündeme getiririz" dedi. Dış Haberler Servisi - Ermenistan Dışişleri Bakanı Rafi Hovanesyan. Avrupa Konseyi Ba- kanlar Komitesi'nin dün İstanbul'da başlayan toplanüsında yaptığı konuşmada Türkiye'ye ağır suçlamalarda bulundu. İstanbul'dan "Costantinople" diye söz eden Hovanesyan. "soykınm" iddiasıru gündeme ge- tirdi ve Türkiye'yi Ermenistan'ın Avrupa Kon- seyi'ne üyeliğiru engellemekle suçladı. Türkive MArkası Sa.l 5, Sü.3'te Demirerden Avrupa'ya çağn: Bosna'daki vahşeti durduran• Başbakan Demirel, "Avrupa, Bosna-Hersek'teki vahşet karşsında 9essiz kalamaz" dedi. DemirejL dağüan Sovyetler Birüği cumhuriyetleri için karnu ve iş idaresi alanlannda yönetici yetiştirilmea amaayla İstanbul'da bir eğitim merkezi kurulacağını açıkladı. KÜRŞAT AKYOL- ERDAL GÜVEN Başbakan Süleyman Demirel. Avrupa Kon- seyi'ni, Bosna-Hersek'te yaşanan "vahşet"e karşı kesin bir tutum almaya çağırdı. Demirel, dağılan Sovyetler Birliği ülkeleri için kamu ve iş idareşi alanlannda yönetici yetiştirilmesi ama- cıyla İstanbul'da bir "eğiüm merkezi" kurulaca- ğını bildirdi. Dönem Başkanı Türkiye'nin girişimiyle bir araya gelen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi WArkasıSa.9,Sü.3'te YUNAN BAKAN: KIBRISTA ÇÖZÜM AŞAMASINDAYIZ U8.Savfada DOĞU-BAT1 İSTANBUL'DA BULUŞTU - Avnıpa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantBinda Demirel, Avnıpa'yı Bosna konusunda uyardı. İSEDAK toplanttsında ise hedef ve stratejüer üzerinde dunıMu. (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOGLU) iilk an • Kısa adıyla İSEDAK olarak bilinen İslam Konferansı • Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Turgut Özal, son Teşkilatı Ekpnomik ve Ticari İşbirliği toplantılannın yıllarda dünyada meydana gelen köklü değişimlerin yeni 8'incisi dün İstanbul'da başladı. Toplantıda ağırlıkh hedef ve stratejilerin belirlenmesi ihtiyacını ortaya olarak İSEDAK için yeni stratejüer ve ekonomik işbirliği çıkardığını belirterek yeni stratejinin bölge ülkelerini üzerinde duruldu. kapsamasını önerdi. Hsfesri 7. Sayfada •OMkA DOLAR HARK Oncekı Ûncekı 4283.93 > -7235 Dün , Dun 4297.33 7270 Öncekı 5175 Dun 517O Oncekı 8O.25O Dun 8O.5OO Para/B. Sayfada Borsaya para değil üye geldi Yüksek İstişare Konseyi'nde terör ve enflasyon konuşuldu TÜSÎAD'dan hükümete bombardunan•Terör ülkenin en önemli sorunudur ve ülke bü - tünlüğünü tehdit etmektedir. Parti ve politik hesap- lar bir yana bırakılarak acil önlem alınmahdır. • Sanayide alarm zilleri çalıyor, KİTler çöküşün işaretlerini veriyor. • Enflasyon yüzde 52'lik hedefın çok üzerinde ger- çekleşecektir. •Vergi toplamada, özelleştirmede, kamu açıkları- nı azaltmada bir gelişme sağlanamadı. • Vergi kaçakçılan ağır şekilde cezalandınlmalı. • KİTlerin zaran ekonominin taşıyabileceği ölçü- leri aşmaya başlarruştır. İş-Ekonomi tünlüğünü tehdit eder hale Servisi - Sana- geldiğı vurgulandı. TÜSİAD, y ıcı v e işadam- "Acıl ve cesur kararlar alın- lannı terör ve masını" istedi | | enflasyon kor- Enflasyonun, hükümetin T Ü S İ A D * c u s u sardi- öngördüğü yüzde 52'lik hede- f k kl gğ y __ Dün toplanan fın çok üstünde gerçekleşeceği TL'SİAD Yüksek istişare dile getınlırken sanayide Konseyi'nde, ciddi boyutlara ulaşan terörün, ülkenin bü- MArkasıSa.l5,Sü.4'te SSK'nın listesine sanayiciler karşı 'Ucuz eşdeğer ilaç' kavgası TÜREYKÖSE ANKARA - Sosyal Sigortalar Kurumu'nun (SSK) ilaç harca- malannı azaltmak için başlatüğt ucuz eşdeğer ilaç uygulamaana karşı çıkan sanayKİler, bir yandan da SSK'ya ÖZEI, daha ucuz ilaç üretmeye başladılar. Eczacılar. ayru etken maddeyı ıçeren bir ıla- cın 5 ayn fıyaüa satıldığmı savu- nuyorlar. UArkaaSa.4,Sü.6'da ÇİLLER, SÜMERBANK'I SATMAKTA ZORLANACAK ESİN SUNGUR'un haberi Ekonomide GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Bugünden Yanna DeğH Koalisyon ile Baykal sanki ağızbirliği yapmış; bir hükü- met bunalımı öngörmüyorlar. Başbakan Demirel, Baykal'ın genel başkanlığa seçilme- sinin hükümet için sonuç doğuracağını sanmadiğını söy- lerken, "ş/mrf/7tfr"sözcüg'ünü kullanmıyor. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ise, geniş bir değer- lendirmeyi birkaç gün sonraya bırakırken hükümet konu- suna "şimdilik" değinmemeye özen gösteriyor Konuyla ilgili çeşitli soruları yanıtsız bırakmayı yeğliyor Ne çare, önceki geceden itibaren siyasetçiden sokaktaki adama kadar hemen herkes, her kesim hükümet sorımuy- UArkasıSa.l5,Sü.l y de 12 Eylül Yargılamaları SÜNGÜNÜN UCUNDAKİHUHUK Eylül 1980'le birlikte yaşamımızda çok şey değişti. Olağanüstü dönemde sıkıyönetim yasaklanna uyarak yaşamasını öğrendik. Ve birçoğumuz "12 Eylül Hukuku" uygulamalanyla karşılaştık. Jdamlar, yargılamalar, soruşturmalar, gözaltılar. 12 Eylül Hukuku'ndan sendikacısı, işçisi, büyükelçisi, öğretmeni, öğrencisi, avukatı, gazetecisi, sanatcısı, kısacası yaşhsı-genci, kadını- erkeği-çocuğu milyonlarca insan etkilendi. Binlerce insan gözaltına alındı, işlcence gördü. Yargılamalar yıllarça sürdü. DENİZ TEZTELİN ARA$TIRMASI YARIN CUMHURİYETTE TV 10. Sayfada Hitchcockvari ir gerilim Sinema /11ı Sayfada Ekranlarımız film çöplüğü mû? Futboi 14. Sayfada Beşiktaş'a İsveç'ten sevihçli haber üzeiikArka Sayfada Madonna olmak kolay değil OLAYLAREM ARDINDAKI GERÇEK CHP Programu.. CHP'nin açılması, 12 Eylul hukukunun tasfıyesinde atılma- sa gıreken kaçımlmaz bir adım- <fı. Koalisyon hükümeti bunu, d'emokratıkleşme progromının b*irbolümü olarak değerlendir- d'-i; 12 Eylül'ûn kapattığı partı- lerin yeniden siyasal yaşama ka- tılması olanağını sağladı. Koa- lisyon ortağı SHP, bu ışi surun- cemede bırakabilir, geciktirebi- lirdi; ama yapmadı. Demokratikleşme paketinin büyük bölümu henüz gerçekleş- nıiş değil. A ncak olaya dar partıcilık ya da kulis oyunu açısmdan bak- mak yanıltta olur. SHP Genel Başkant tnbnü bu konuda, "12 Eylül askeri rejiminm getirdiği yanlış, hata tamir edilmiş^ oldu CHP açılarak... Benim istedi- ğim, buydu. Bu gerçekleşti ve büyük mutluluk duydum. CHP kurultaymm karanmn hayırlı olacağma inanıyorum. Biz, de- mokratik açılım içinde amacı- mıza ulaştık. Kurultay delegesi, karartnı verdi. Hayırlı olsun" diyerek yapılan işin altını çizi- yor. A ncak olaya bu kadar yuka- ndan bakmayanlar, SHP için- deki "İnönü muhalefetV'mn CHP'de yönetime geçmiş olma- sının sonuçlartnı koalisyon hu- kumeti açısmdan değerlendir- meye çalışıyorlar. Şimdilik hü- kumeti sarsacak bir gelişme ola- sılığı zayvfsayılıyor; çunku SHP grubunda "Baykalctlar" dıye bilinen milletvekili sayısı 15 do- layındadır; bu rakam 20'ye çık- sa bile sonuç değişmiyor. Olaya hükümetin duşurülme- si açısmdan yaklaşıldığında -ki •k-k* UArkasıSa.l5,Sü.3'te Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür Bakanhğı ters düştü 'Küçük Prens' yasak deldi • Atatürk aleyhine bölümler bulunduğu gerekçe- siyle Talim Terbiye Kurulu'nca 'tavsiye edilme- yen' Fransız yazar Antoine de Saint-Exupery'nin 'Küçük Prens'inin oyunlaştınlması için Kültür Bakanlığı 75 milyon destek vereceğini açıkladı. Kültür Servisi - Millı Eğitim hra destek verildı. Bakanlığı Talım Terbiye Kuru- lutarafindanincelenerekeğitim Ö aç.s.ndan -tavsıye d ü ' K ü l [ ü r Bakanı Fikri Saölar 5 i' lrine dSek S Sumn tarafmdan Bakanlığı tarafindan 75 milyon • Arkası Sa. 75, Sü. 8'de GOZLEM UĞURMUMCU CHP ve Hükümet... CHP'nin yeniden açılması ve Baykal'ın da partiye ge- nel başkan seçilmesi, hükümetin düşmesine yol açar mı? Deniz Baykal, "hayır" diyor; -Açmaz, bizim amacımız, hükümeti düşürmek değil; solu bir araya getirmek Baykal ve arkadaşları, gerektiğinde hükümeti eleştire- cekler, ancak hükümet bunalımına yol açmayacaklarını söylüyorlar. "Bız" diyorlar. • Arkası Sa.l5, Sü.7'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle