25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11EYLÜL1992CUMA CUMHURİYET SAYFA 13 ANKARA HAVASI Curohupiyet Ankara Bûrosu Baba'dan kol saati Avnıpa Şampiyonu olan Genç Milü Futbol Takımı, çeşitli kuruluşlar tarafından hedıye yağmuruna tutuldu. Federasyon para ödülü, bir TV yapımcısı 55 ekranrenkliTV verirkeru daha bırçok fırrna sporculan ödüle boğdu. Başbakan Demirel ise ödül töreninde. genç yeteneklere birer kol saati hediye eti. Yalruz saaüeri verirken, "para' ödülü sözıi vermeyi de ihmal efmedi. Futbolcular şimdi saaüeri kullanmaya başladılar ama para vaadinden hâlâ ses yok. Köşk'te 'derdime bir çare' Devlet Tiyatrolan yöneiımındeki rahalsızhk artık o boyutlara vardı kı tiyatro sanatçdan en sonunda çareyı Cumhurbaşkaru Turgut Özal'ın makamınaçıkmakta buldukr. Devlet Tiyatrolan'ndaki iki başhlığın yol açtığı ve bunun sonucunda sanatçılara. repertuvarayanayan rahalsızhk nedeniyle goçtiğimiz salı günü 13 sanatçı Cumhurbaşkaru Özal'la vakİaşık 1.5 saat görüştüler. Sanatçılar Özal'a Devlet Tiyatrolan'nda yaşanan ükanıklığm nedenitu anlatülar. Devlet Tiyatrolan Genel Müdürü Bozkurt Kuruç'un görevden alınma karamamesıni 6aydır ımzalamayan ÖzaL, 15 dakika olarak belirlenmesine karşın, konuya büyük ilgi göstererek, sanatçılan 1.5 saat süreyle ağuiadı, dertlennı dinledî. Özal sanatçılara, arük Devlet Tiyatrolan'nın yeni bir yapılanmaya gitmesi, özel bir yasaya ka\oışturulması gerektiğini belirttıkten sonra, konuyla ilgili skınüların çözümü için gayret göstereceğini büdırdi. özal sanatçılara "Sıkıntınıa anhyorum, mesajınızı aldım, bu konuda gereken yapılacaktır"yanıunı verdi. Bunun üzenne dertlerine köşkte •'merhem" arayan sanatçılar, görüşmeden "rnutlu-memnun" aynldılar. Şimdi sanatçılar Devlet Tiyatrolan'nın önündeki "ükanıklığı" gidermesi için gözlerini köşke çevirdiler. ÖWmnekadaryakmJaveuzakta«.(Fotoğraf:SevgiBaşoğ»u) 2.4()().()0()+KD\ Tam pansıyon + yol + geziler - (eksı > harcayacağınız filmler DQĞU KARADENİZ'e YEŞDL YOLCULUK Inebolu'dan Hopa'ya Karadenız. Sarp kapiMndan Kaçkarlar'a, Uzungöl'den Çamlıhemşine, Ayder'den Kümbet'e dağların donjklannda yeşil ötesi yolculuk Amasya'da tek Türk mumyası, Hattuşaşta Hitit Uygarlığı. Anadolu Uygarl'ıklan • Müzesı, Ankara Kalesinde veda yemeği ve buraya sığdıramadıklarımız. PAMUKBANK'LA 12 AYA KADAR VADE BAYBASÛS TURİZM İİSTANBUL 338 86 61-338 16 31 Se\ aha! Attrntası Kletme ANKARA 425 90 82-4 P 54 67 2N9 ILAN AMASY A KAD ASTRO MAHKEMESİ' NDEN ESAS NO: 1991/208 KARAR NO: 1991/191 HÂKİM: H. Necati Aksoy-23657 KATtP: Semra Aksakal-147 DAVACI: Orman İşletme Mudurlüğü/Amasya VEKİLİ: Av. Firdevs Göztaş, Amasya DAVAL1: Halime Kol, Musa kıa, Ormanözü K'.den, adresi meçhul OAVA: Kadastro tespıtinin iptali DAVA TA.: 7.12.1990 KARAR TA.: 12.7.1991 PARSEL: Ormanözü Köyü 1528. Davacı vekili tarafından davalı aleyhine mahkememize açılan da- vanın yapılan açık yargüaması sonunda: Mahkememizden verüen 12.7.1991 gun 1991/208 Erl91 K. sayılı ka- ran ile davacı vekilinin açmış olduğu davanın kabulune, Amasya Mer- Jcez Oraıanözü köyü, Sazak mevkiinde, tarla niteliginde, 1689 m; ala- nında 1528 sayılı parselle ilgili komisyon kararının iptaline, Halime Kol'un züyetliği ile ilgili ibarenin bayanlar hanesinden silinmesine, or- man olarak Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline, 2.200 Iira bakiye harcın davalıdan alınarak Hazine'ye gelir yazılmasma, 3.000 Iira üc- reti vekâlet ile davacı tarafından yapılan 277.000 Iira yargılama gide- rinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, işbu karar davalının adresinin saptanamaması nedeni ile tebliğ edilememiş ol- duğundan işbu ilanın yaym tarihinden itıbaren İS gun sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. Basın: 50032 ÇAYIRLI KADASTRO HÂKİMLİĞİ'NDEN DOSYA NO: 1989/9 Otlukbeli "ılçesi Boğazlı köyünden davacılar Fuat Çelik ile timrüşa EJydilli tarafından Boğazlı köyünde kain 450 parsele ilişkin olarak cUvalılar Hanım Özkan ve arkadaşları aleyhine açmış oldukları tes- ptin iptali ve tescil davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kırarı uyannca; Otlukbeli ilçesi Boğazlı köyünden davalılar Hanım Ozkan ve Kâ- zm özkan, ölü davalı Seyfi Özkan'ın mirasçılarımn adreslen zabıta- o tespit edilemediğinden ilanen tebbgat yapılmasına karar alınmış cup, adı geçen davalılar Hanım Özkan, Kâzım Özkan ve ölu davalı Seyfi özkan mirasçılannın mahkememizin 21.10.1992 tarihli duruş- rasına gelmezler, delil ibraz etmezler ve kendilerini bir vekil ile tem- sl ettirmedikleri takdirde yokluklarında karar verileceği ve dava di- Ucçesinin kendılerıne tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ «nınur. Basın: 50010 MALÎYE VE GUMRUK BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET BÜTÇE UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SlNAVl 1- Bütçeleme teknıklennın gelıştınlmesı ve bütçe polıtıkasının oluştu- rulması, genel ve katma bütçelenn haarlanması. uygulanması, kamu kuruluşlannın ödenek ve kadro analızlen ile Mabye ve Gümrük Bakanlı- gı Oev let Bütçe Uzmanlan Görev ve Çalışma Yönetmenlığı'nde belirtılen dığer görevlerle ıhnb olarak yetıştınlmek üzere ve açık bulunan 7.8 ve 9'- uncu derecedekı Devlet Bûtçe Uzman Yardımcısı kadrolanna aşağıda nıteüklen belırülen adaylar arasından 14-15/11 1992 tanhlen arasında yapılacak yanşma sınavı ile Devlet Bütçe Uzman Yaniımcısı alınacaktır 2- Sınava katılma koşullan, a) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'ıncı maddesınde yazüı koşullara sahıp olmak. b) Sınavın açıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış, bulunmak c) Eğıtım süresı en az4 yıl olan Siyasal Bilgıler, tktısat, Işletme, Hukuk, Iktısadı ve tdan Bılımler Fakülte ve Yüksek Okullan veya aynı süre eği- tım veren ve bunlara denküğı Yüksek Öğreüm Kurulu'nca kabul ediien ülkemızdekı ve yabancı ülkelerdekı Fakulte veya Yüksek Okullann birin- den mezun olmak 3- Isteklilenn en geç 28.10.1992 günü mesaı bıtımıne kadar. 1 dılekçe, kendı el >azısı ile özgeçmışı, nüfus cûzdanı asb veya onayb örneğı. 4 adet vesıkalık fotoğraf, askerlık gorevını yaptığını ya da sınav tarihınde erte- lenmış olduğunu göstenr belge, savcılıktan aİınacak iyı durum belgesı. yüksek oğrenım dıploması ya da onaylı örneği ile birlıkte Bütçe ve Malı Kontrol Genel Müdürlüğü Personel Şubesi'ne başvurmalan, posta ile ya- pılan başvurularda ise ısteklilenn «öz konusu belgelen 28 10.1992 tanhıne kadar göndermelen gerekmektedır. (Postadaki gecıkmeler kabul edil- mez) 4- Sınavlar Ekonomı, Malıye, Hukuk. Matematik-îstatistik ve Yaban- a Dıl konulannda olup. sınavlar veçalışma koşullan ile ilgili aynntılı bılgi Bütçe ve Malı Kontrol Genel Müdürlüğü Personel Şubesı'nden sağlana- bıür. 5- Yaalı sınav 14-15/11/1992 tanhlennde saat 09.00'da Ankara'da ya- pılacak olup, sınav yeri sınava giriş kartlannda belırtilecektir. 6- Sınava gıriş belgelen 2-13 11 1992 tanhlen arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Personel Şubesı'nden ımza karşılığı ekien ve- nlecektır. NOT- a) Devlet Butçe Uzman Yardımcılanna yan ödemelenne ilave- ten muayyen oranda Ozel Hizmet ve Denetim Tazmınatlan ödenir. b) Aynca, 3 yıl sonunda yapılacak yeterbk sınavını kazananlara kanun gereği bir üst derece veribr. Basın: 34844 İLAN AMASYA KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN ESAS NO: 1991/195 KARAR NO: 1991/296 HÂKİM: H. Necati Aksoy-23657 KÂTÎP: Gülseren Süer DAVACI: Orman lşletme Müdurlüğü/Amasya VEKİLİ: Av. Firdevs Göztaş, Amasya DAVALI: Arif Ayvalı, Mustafa oğlu, 1315 Hlu, Ormanözü K'.den (ölü). MİRASÇILARI: a) Adeviye Ayvacı, b) Mustafa Ayvacı, c) Mer- yem Ayvacı, d) Ekrem Ayvacı e) İlyas Ayvacı, Ormanözü K.'den ad- resleri meçhul DAVA: Kadastro tespıtinin iptali DAVA TA.: 6.12.1990 KARAR TA.: 5.12.1991 PASEL NO: 1919 Davacı vekili tarafından davalı aleyhine mahkememize açılan da- vanın yapılan açık yargılaması sonunda: Mahkememizden verilen 5.12.1991 gün 1991/195 E,296 K. sayılı ka- ran ile davacı vekilinin açmış olduğu davanın kabulune, Ormanözü köyü, Uzungeriş mevkiinde, tarla niteliğinde, 4.000 m ! alanmda 1919 sayıb parselle ilgili komisyon kararının iptaline, orman olarak Hazi- ne adına tapuya kayıt ve tesciline, davalının zilyetliği ile ilgili ibare- nin beyanlar hanesinden silinmesine, 2.700 Iira bakiye harcın davalı mirasçılarından müştereken ve muteselsilen alınarak Hazine'ye gelir kaydına, 7.500 Iira ucreti vekâlet ile davacı tarafından yapılan 239.900 Iira yargılama giderınin davalı mirasçılarından müştereken ve mute- selsilen alınarak davacıya verilmesine karar verildiği, davalı mirasçı- larımn adreslerinin saptanamaması nedeni ile tebligat yapılamadığm- dan işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gun sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. ÇİZGİLİK KÂMİL MASAR.4CI AĞAÇ YAŞKEN EĞİIİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES HARBİ SEMtH POROY TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAH 11 EyHU O.Htutru 1862- İ91O O. HENRY t862'O£ BUGUN, ÜNLÜ AMEHİKALl KlSA Öruj YAZAZI O.HENRY DOSDU (ASIL AOl, MLUAMSIONBY PO*7SA) KlSfl BM Ö6H£NlMC>EN SOM8A, TZZGAHTHtZLIKTAN ÇlFTÇİUĞE PEG/fJ BİRÇOK /Ş7E ÇAUÇACAK, SAHKA V£ZNEDARUĞI YAPAgK£N 2İMt4ET/Mg PASA <S£ÇİR- M6ICLE SUÇLAUACAlcrtg. TUTUtUANACAGINt ANLAYM. CA HOHPURAS'A KAÇlP 2 YTL OHAPA YAÇIYACAKTIIZ. EŞttilH HASmLlğl N£D£AJİYLE €£Üİ PÖMSCEK, OM1N ÖÜJluÜNDEH ZONHA,YAIZ6tLflNAISAK 3 YIL HAPtS YA- TACAKTIR.. O.HBHRY, 19O2'Pe N£W YOOC'A GİOEKCK. K£N0ı D£YİMIYL£ "METRO USnJHPGCİ BA&OAT'A YEH- LEÇECEK {/£ PAflLAK YAZARJ.IK YAfAM/AJA BAÇUYA- C4KT1G. ŞAÇlgTICI SONLA NOKmiANAN ÖYKÜLE/ZlMDE, GEHELUtCL£,SlRAI>AN INSAAJLARI ANLATACAK,SOS- YAL &oeuNLAHA PARMAK BASACAKTIG.. 60 YBL ÖNCE Cumhuriyet 30 YBL ÖNCE Cumhuriyet Yeni Terkos UEYLÜL1932 Terkos şirketi tarafından şehre fazla su ısalesi için bir müddettenberi, Terkos gölile Kğıtane köyü üzerindeki terşih havuzlan arasında yapılmakta olan tesisat son günlerde ikmal edilmiştir. Bu saha dahilinde olan sifon ve borular da değiştirildiğinden son bir kaç gün şebirde susuzluk baş göstermiş, hatta Taksim ve Cihangjr taraflan dört gün temamen susuz kalmıştır. Terkos şirketi müdürü M. Kastelno bu tesisat mes'elesi ile şirkeün mubayaa keyfıyeti etrafında bir muharririmize şu izahatı vermiştir: "- Bugünden itibaren Muğlava ve Uzuncaova arasında vazedilen yeni sıfonlar ışlemeğe başlarruştır. Şehre gelen suyun miktan pazar gününden (bugün) itibaren çoğalmağa başlıyacaktır. Çünkü suyun depolardan şehre gelmesi için 36 saat lâzımdır. Bu suretle ikmal edilmiş olan mesai vakıile hükûmete takdim ediien programın bir cüzünün tatbikından ıbarettır. Bu tesisat pek tabiî olarak şehrin su ihtiyacını tatmin bahsinde bir mükemmeliyeti ifade edemez. Fakat bu tadilât, su vaayetini ıslah hususunda mühim bir adımdır. Bu sayede çok az tazyikli bazı mahallelerin vaziyetini düzeltecektir. Şehre tamamen ve daima bol su temin etmek için eski programın tamamen tatbik edilmesi lâzımdır. Bu programın tatbikı da (2) milyon Türk lirası sarfına mütevakkıftır. Halbuki bu tesisat için (120) bin Iira sarfedilmiştir. Şimdiki halde Nafıa Vekâleti nezdinde şirketin mubayaası müzakeratı devam etmektedir. Müzakeratın nezaman biteceği malûm değildir." M. Kastelno bir kaç güne kadar Ankara'ya gidecektir. Terkosun Belediyeye devrinden sonra alacağı şekli idare hakkında tetkikat yapan encümen mesaisini ikmal etmiş ve raporunu hazırlamışür. Zencidüşmanlığı 11EYLÜL1962 Amerika'nın güney eyaletlerinden olan Georgia'da son zamanlarda ırk ayınmı faaliyetlerinin artmakta olduğu görülmektedir. Dün akşam Sasser'deki iki zena kılisesi beyazlar tarafından yakılmış ve olayı tahkik etmeye gelen Federal Araşürma Bürosu ajanlanndan bir tanesi hücuma uğramışür. Bu olaylann, zendlenn oy verrne haklanna konmuş olan tahditlerin kaldınlması lehinde beliren cereyanlarla ilgili olduğu sanılmaktadır. Yanan kiliselerle ilgili araştırmalarda bulunmak üzere Sasser'e gelen F.B.I. ajanlanndan bir tanesine yumrukla hücum eden ve hakaretâmiz sözler sarfeden bir beyazderhal tevkif edilmiştir. Son zamanlarda zencilere karşı girişilen bu tip olaylann son haddine vardığj gözle görünen bir hakikat halini almışür. Nitekim geçenlerde bir zenci kadının evine yedi beyazın tabancalarla hücum etmesi ve baa evlerin ateşe verilmesi bunu ispat etmektedir. Mısır'ındurumu Yetkili bir kaynaktan öğrenildiğine göre, Lübnan'ın Arap Birliğinı yıkılmaktan koruma gayretiyle giriştiği teşebbüsler neticesinde Mısır, Arap Birliğinden çekilrniyeceğine dair söz vermiştir. Aynı kaynağa göre, Mısır, Birlikten çekilmemekle beraber Arap Birliğj Konseyinin yeni Genel Sekreteri seçmek maksadiyle yapacağı toplanüya iştirak etmiyecektir. Şimdiki Genel Sekreter Abdülhalık Hassuna'nın görev süresi bu hafta sona ermektedir: Mısınn Şutura toplantısını terketmestnden sonra Lübnan, Kahiredeki Büyük Elçisi vasıtasiyle Arap Birliğinin dağılmasını önleyici teşebbüslere girişmiştir. Büyük Elçi, Kahirede Başkan Nâsır ile yaptığı iki saatlik görûşmenin neticeleri hakkında rapor vermek üzere Beyrut'a dönmüştür. Öte yandan yetkili kaynaklar, Abdülhalık Hassuna'nın Arap Birliği Genel Sekreterliğjnden aynlma arzusuna rağmen yeni seçim için de en kuvvetli aday olduğunu bildirmektedırler. İLAN SAKARYA İŞ MAHKEMESİ'NDEN SAYI: 1992/56-181 DAVACI: Mustafa Er, Karaçam köyü, Geyve DAVALILAR: 1- S.S. Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara 2- A. Supli Özdemir, adresi meçhul. DAVA: Tespit DAVA TR: 6.2.1992 KARAR TR: 16.7.1992 Davacı Mustafa Er tarafından davalılar S.S. Kurumu Genel Mü- dürlüğü ve A. Suphi Özdemir aleyhlerine hizmet tespiti davasının ya- pılan yargılaması sonunda verilen hüküm; Adapazan S.S.K.'nm 1940/54 sayılı dosyasında işlem gören hafriyat izole işyerine girişi bil- dirilen ve 14.3.1967-14.9.1%7 tarihleri arasında çahştığı saptanan ve fakat ismi bordrolara Nizamettin Er olarak geçmesi nedeni ile dava- cıya aidiyeti saptanamayan davalı işyerindeki mezkur 14.3.1967-14.9.1967 tarihleri arasındaki çabşmalann davacı Mustafa Er'e ait olduğunun tespitine, 250.000 TL ücreti vekâlet ile 471.000 TL yargılama giderinin davalılardan tahsiline, dair karar, adresi meçhul A. Suphi özdemir'e davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olu- nur. Basın: 50016 İLAN ÇORUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1985/344 Karar No: 1992/398 Davacılar: Ebubekir Sait Maden ve Ark. VekUi: Av. Metin Baran. Çorum. D. Davalılar: 1- ömer Şenol, 2- Fazlı Saraçoğlu, 3- Şükriye Bilecen, 4- Fuat Şenol, 5- Emine Şenol, 6- Fatma Saraçoğlu, 7- Turan Saraç- oğlu, 8- Sebiha Çorumluoğlu, 9- Türkan Saraçoğlu, 10- Arslan Sara- çoğlu, 11- Fahri Saraçoğlu, 12- Mehmet Saraçoğlu, 13- Hava Saraç- oğlu, 14- Asuman Doğan, 15- Gülay Saraçoğlu, 16- Ayla İnd, 17- Tülay Oral, 18- B.Sami Saraçoğlu, 19- Asiye Saraçoğlu. Davacılar vekili tarafından davalılar aleyhine mahkememize açmış olduğu ortaklığın giderilmesi davasının yapılan açık duruşması so- nunda: Dava konusu Çorum Çöplü Mahallesi'nde kain parseL 43'teki gayri- menkulüh açık arttırma Ue saularak, ortakbğm gjderilmesine dair mah- kememizden verilen 26.5.1992 tarihli kararı, yukanda ismi geçen da- hili davalılann, ilan tarihinden itibaren 8 gün içerisinde temyiz etme- dikleri takdirde kararın kesinleşeceğı hususu ilanen tebliğ olunur. Basın: 50000
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle