25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURIYET 11EYLÜL1992CUMA OLAYLAR VE GORUŞLER Büyüve BilimselYasalaı* MELİH CE VDET ANDA Y Tırnaklannızı kestmız, olur olmaz bır >ere bırakma>ın ya tuvalete atın va da saklayın Bunu annem oğretmıştı bana. o gun bugun uygulanm Kesılmış saçlar ve bıyıklar ıçın de bu kural uygulanmalıdır Neden dersenız. tır- naklanmız, saçlanmız. bıyıklanmız bızden parçalardır bır vabancının, hele hele duşma- nımızın elıne geçmemelıdir buyu yapmaya yarayan gereçlerdır bunlar Tırnağınızı, ya da bıyığınızı kullanıp, bır duşmanınız sızı delı edebılır, dahası oldurebılır Boşınanç dıyeceksınız Evet öyle, ama ne yaparsınız kı boşınançlarla yaşıyoruz Hem ınanç, hem de boş Oysa bu tur bağlantılan- mıza sadece ınançîar da desek olurdu Çunku butun ınançlar gerçekte boştur, başka bır de- yışle, savunulamazlar Daha yaygın bır de- yımle, bunlan gızem termını ıçınde toplayabı- lınz(Fr Mystere) "Açıklanamayıpgızlenen" anlamına gelır bu sozcuk Gızemcılık de o sozcukten turemıştır Osmanlıda buna tasav- vufdenırdı "Doğaustu guçlenn var bulundu- ğu ve bunlarla ılışkı kurulabıleceğı temelıne dayanan dınsel dunya goruşu " E\et, mıstık ınsanlanz, bılım yonetmıyor bıa, ya da yonetmeğe >etmıyor, gızemlı guçle- re sığınmak zorunda kalıyoruz Bununla ovu- nenler buyuk bırçoğunluk oluştururlar. "Bılı- me saygım vardır, ama ınançlanma bağhyım" dıyenlen sık sık goruyoruz Ne tuhaf bır gorunu bu' Benı sankı ılkel toplumda yaşadığımız sanısına surukluyor Kesılmış tırnaklarla saçlar ılkel toplumlarda da onemlı bır konu ıdı, çok cıddıye ahnırdı, kesılmış tırnaklanmıza, saçlanmıza yapılacak bır kotuluk, bıze yapılmış olurdu Buna "bu- yu" dıyoruz İlkel toplum ınsanmın çok kul- landığı bır guç Bu ınancın temebnde "benzer- ler benzerlen uretırler" kuramı bulunur Bır tur "taklıt" yontemı Kuraklık mı var, büyüye başvuracağız, demek yağmurun takbdmı ya- pacağız Bu bır kutsal torendır İlkellen o kadar ılkel saymamak gerekır, şımdı yağmur duasına çıkılmıyor mıı9 Dua, buyunun gelışmış bır bıçımıdır Bır ge- nel seçımde, eskı Demokrat Partı'nın adaylan arasında bulunan bır arkadaşımın yatır kapı- lannı aşındırdığını bılınm İlkel toplum ınsa- nı, doğa guçlenne buyu ıle egemen olamadığı- nı anlayınca bu guçlere yalvarma yontemıne geçmıştır Daha ortada dın yoktu Bız, ılkel toplumun bır evnm surecı ıçınde geçtığı bu aşamalan toptan yaşıyoruz Buyu ıle dua bır arada Demek ıstıyorum kı, hıçbın- nı aşmıyoruz Ilkel toplumdan kalma yon- temler bızı bır arada yonetıyorlar Ne tuhaf değıl mı, hem uyganz, hem ılkel Ilkel toplum, bılmedığımız eskı bır zaman- da yaşamış bır toplum değıldır Çağımızın yazısız toplumlanna ılkel toplum denır İlkel toplumla uygar toplum çağdaş Antropolog- lann ıncelemelen çağdaşımız olan ılkel top- lumlara dayanır Bu toplumlann yalnız yazı- sız değıl, dınsız, kralsız ve yasasız olduklannı ya da boyle bır aşamadan geçtıklennı bılıyo- ruz Belkı de Altın Çağ o ıdı Çunku sınıf ve mulkıyet yoktu Bu yazımda bu konuyu ele almamın nedenı, bugunlerde arka arkaya antropolojıye ılışkın bırtakım kıtaplar okumam olsa gerek Bunla- nn sonuncusu Bronıslaw Malınovskı'nın "In- san ve Kultur" adı ıle dılımıze çevnlen (Çevı- ren Doç Dr M Fatıh Gumuş) kıtapjır Malınovskı, unlu bılgm Frazer'm savlannı ve goruşlennı ele aldığı makalesının bır yennde şu ılgınç duşunce>ı dıle getınyor "Bız artık bılıyoruz kı, ılkel ınsanlık doğal surecın bıhm- sel yasalannın farkında>dı' Şaşırtıa bır şey Hem buyü, hem bılımsel yasalar1 Okuyalım o>leyse Malınovskı şoyle dıyor "Frazer'ın bılınen en ıyı katkısı onun dın ve bılımle ıhşkısı açısından ele aldığı buyu kura- mıdır Frazer'e göre buyu ılkel ınsanın esaslı bır goruşunden ılen gelır Bu da fıkırlenn bır- leşımı ılkelennın ve bunlann bır doğal sureç- ler kuramına donuşturulmesının uygulanma- sı ya da daha doğrusu yanlış uygulanmasıdır Buyunun ıkı ılkesı şunlar Benzerler benzerlen uretırler ve bır kez ıhşkıye gırmış olanlar bır- bırlennı uzaktan da etkılemeyı surdururler Frazer bu ıkı ılkeyı ılkel buyusel bakışın yasa- lan olarak nıteler " Koyden yolladığım yazılardan bınnde, Frazer'ın buyuk yapıtı AJtın Dal'dan soz et- mıştım, Malınovskı o kıtaptan şu alıntıyı ya- pıyor "Her ne kadar bu yasalar kuşkusuz sozlerle formule edılmış ve vahşı tarafından da kuramsal olarak kavranmış değıllerse de. gene de vahşı dolaylı olarak bunların doğanın gıdışını ınsanın ıstencınden haylı bağımsız olarak duzenledıklenne kesınlıkle ınarur Malınovskı bundan şu sonucu çıkan>or " Eğer bılım doğanın gozlemınden çıkan- lan ve ınsanlann butun çağlar boyunca bınk- tırdıklen o >alınç doğrulan da kapsayabılırse, 'evet'' O taİcdırde zamanın ta başlangıcından ben bılım varolmuş olmalıdır ' Sonra şunu eklıyor "Frazer'le bırhkte şu sonuca varabılınz kı, butun aşamaiarda ve yeryüzünun butun bol- gelennde ınsan ampınk temele dayalı ve man- tıklı olarak kullandığı bılgılere sahıp olmuş- tur Ilkel ınsanın. ateşı. aletlen \e bannaklan uretmesı gıbı en basıt teknıklen bıle malzeme bılgısını ve onu bıçımlendınp kullanma yon- temını bılmeyı gerektınr Bunlar temelınde akla uygundurlar, çunku gereklıdırler " Bızım ılkel ınsana bakışımızı kırleten, em- peryalızm ıle onun savunuculandır Bundan amacı n, vahşı bır soygunu maskelemek oldu- ğu açıktır Fakat batının otekı yuzu, kultur yuzü, bu edepsızce yalanlann foyasını ortaya çıkarmışür Bız konforumuzla ovunmekten vazgeçıp, nerden geldığımızı \ e nereye geldığı- mızı oğrenmeğe bakmalıyız Şu soruyu ıkıde bır kendıme soranm Uygar bır kışı ıssız bır yerde kalsa, ateş yak- mayı becerebıhr mı9 Bır de fıkra Vahşılenn arasına duşen bır uygar kışı, ya- kasını kurtarmak ıçın bırçareduşunmuş, çak- mağını çıkanp yakmış Klanın başkanı olan ılkel, şaşkınlık ıçınde adamın yanına gelmış, - Ver bakayım şunu, demış, boyle ılk çakışta yanan çakmak hıç gormemıştım ARADA BIR HİKMET KARCIOĞLU İzmir Özel Tevfık Fikret Lisesi Fransızca Öğretmeni İjköğretimden •İlkgözetim'e mi? Anaçızgılerle ılkoğretımın amacı bırtakım temel bılgı ve becerılerı oğrencılere kazandırma yurdunu ve ulusunu seven, ruhen sağlıklı bıreyler yetıştırmektır Bu ıçerık ve amaç bugune dek, kamuoyu onunde pek tartışma konusu olmamıştır Şımdıye dek dıle getırılen eleştırıler ve onerı- ler daha çok orta ve yüksek oğretım programlarına yonelık olmuştur ilkoğretım konusunda yapılan değerlendırmeler daha çok bunun yaygmlaşması daha genış ınsan kıtlelerı- ne ulaşması olçusune gore yapılmıştır Turkıye'de bu yıla gelınceye kadar zorunlu ilkoğretım beş yıllıktı Ilkoğretımın yaygmlaşması ıçın çok çaba sarf edılmış, oldukça başarı da sağlanmıştır Çeşıtlı çevreler- ce zorunlu ılkoğretımın sekız yıla çıkarılması ıçın goruş bıldırılmış dunyanm bırçok yerınde boyle olduğu ılen su- rulerek bu konuda geç kaldığımız gerı kaldığımız suçla- maları getırılmıştır Zorunlu ılkoğretımın beş yılda kalma- sı gelışmış ulkelerden gerı kalmışlığımızın bır kanıtı ola- rak gosterılmıştır Ne var kı bu tartışmanın Turk oğret- menının dışında yapılmış olmasının onun goruşunun alın- madan yapılmasının gerçek somut gerı fcalmışltk olduğu gozlerden kaçmıştır kaçmaktadır Ulkemızın temel sorunlarından olan ve oğretmenlerı doğrudan ılgılendıren bır yurt ve toplum sorunu Turk oğ- retmenı dışlanarak karara bağlanmıştır öğretmen elbette dışlanır Hıçbır meslekı orgutu olmayan, devlet katında temsıl edılmeyen oğretmenın goruşune nasıl başvurulabı- lır? Sendıkalasmayı ' Fazla ucret ısterler, grev yaparlar, sıyaset yaparlar vermeyın' ılkel anlayışıyla tokezleten yonetımler oğretmenın sesını boğmuşlardır Gerçek de- mokrasılerde sıyasetle uğraşmak her yurttaşın hakkı ve gorevıyken bu gozardı edılmış öğretmen orgutlerının ol- mayışı yuzunden sosyo-ekonomık kalkınmamız buyuk bır ıtıcı guçten yoksun kalmıştır öğretmen sendıkalarının yokluğu nedenıyle eğıtım-oğretım sorunları konusunda, duşunce uretme, çozum onerme odaklarından toplumu- muz yoksun kalmıştır Okullarımız bugun çocuklarımızı hayata ya da unıversı- teye hazırlamakşoyledursun onlara bılımsel laık duşune- bılme kendıneguven araştırmazıhnıyetı gıbı temel kaza- nımları vermekten uzaktır Okullarımız gunun bellı saatle- rınde çocukları zapturapt altında tutan yerler oğretmen- lerımızdebeğenmedıklerıyontemlerle, ıçerığını benımse- medıklerı bılgılerı aktaran kendını yenıleme umut ve şev- kını kaybetmış ıdealsız heyecansız bırer kol ışçısı du- rumuna ındırgenmış denebılır Ders kıtapları yazılırken, mufredatlar oluşturulurken, yonetmelıkler yayımlanırken oğretmenın ne katkısı olur ne de haberı' Zorunlu ılkoğretımın sekız yıla bu şekılde çıkarılması, bılınen anlayışın plansızca, tedbırsızce attığı adımlardan bır yenısıdır Konuyu enıne boyuna tartışmayan halkımız, 'Devlet Avrupa dakı gıbı yapıyor çocuklarımız 15-16 yaşı- na kadar parasız eğıtılecek ınancındadır Evet, gelışmış ulkelerde zorunlu eğıtım 15-16 yaşına kadar surer Yalnız ışın şu onemlı yonu var O ulkelerde çocuk 16 yaşına geldı- ğı zaman ya bır meslek edınmıştır ya da unıversıteye ha- zırlanmıştır Unıversıte kapıları da ona açıktır O ulkeler- de oğrencı bılınçlı ve etkın bır bıçımde bılgılendırılır, yon- lendırılır Yuksek oğrenım yapmayacak olanlar zorunlu ıl- koğretımden meslek sahıbı olarak çıkar Bızde ılkokuldan sonra çocuklarını lıse ve unıvesıtede okutmaya durumu elvermeyen ana-babalar onları çeşıtlı meslek erbabı yanında çalıştırarak çocuklarının gelecek- lerının guvencede olması ıçın onlem alırlar Kuçuk yaşta oyundan alıkonup kalıcı bedensel sakatlıklara sebep ola- cak koşullarda calışan bu cocuklar, doğru durust o guzel çocukluk çağlarmı yaşayamazlar Sıgortasızdırlar Usta- çırak ılışkılerı çoğu zaman pedagojık nıtelıkten uzaktır Ana babalar ıstemeye ıstemeye cocuklar da ne olduklan- nı bılmeye bılmeye buna katlanırlar Amaç ılerıde ışsız kal- mamak, asalak olmamak, yaşam savaşında yenık duş- memektır Şımdıkı duzenlemeyle ne yapılacaktır? Devlet cocuğu 15-16 yaşına kadar alakoyacaktır Cocuğun ılkokuldaedın- dığı kuramsal ansıklopedık bılgıler ortaokulda bıraz daha ayrıntılı olarak devam edecektır Başka bır kazancı olma- yacaktır Yuksek oğrenıme gıtmeyecek cocuklara meslek kazan- dırmak ıçın altyapı hazırlanmamış olduğundan bu alanda hıçbır çalışma yapılmayacaktır Boylece, devlet çocuğu 16 yaşına kadar elınde tutacak, ona uretıme yonelık hıçbır şey vermeyecek onuışsızlığe bunalımakendıelıyleıtmış olacaktır Sorun buyuktur Buyuk sancılaragebedır Yınelı- yorum Sekız yıllık zorunlu oğretım uygulamasına geçme- den once bu konu enıne boyuna tartışılmalıydı Okulları- mız atolye araç-gerec nıtelıklı eleman açısından yeterlı duruma getırılmelıydı Esnaf kuruluşlarıyla, unıversıteler- de ışbırlığı yapılmalı bu gorevı ustlenıp yurutecek olan oğretmenlere danışılmalı davayı benımsemelerı sağlan- malıydı öğretmenlerın bır araya gelmelerınden korkan yone- tımler onların ucretlerını ve sosyal haklarını kısmayı ba- şarı sayarken bu bırlığın yokluğundan doğan yanlıs ve za- mansız apar topar uygulamaların topluma nelere mal ol- duğunu ne zaman anlayacak? TARTTŞMA Rektör Atamalamndaki Çarpıklıklar Aydın kışıler olarak hukuka saygılıyız, herkesten de hukuka saygı beklıyoruz Halkımıza ve ülkemıze karşı sorumluyuz Bu sorumlulu- ğumuzu her ortamda dıle getırebılmehyız. 7Temmuz 1992 tanhb Resmı Gazete'de yayımlanarak yururluğe gıren yasaya bağlı olarak ünıversıtelenmızın yenı rek- torlen belırlendı Yasaya göre unıversıtelerde yapılan se- çımlerde en fazla oyu alan 6 profesör ara- sından YÖK'un behrleyeceğı 3 aday cum- hurbaşkanına sunulmakta, sayın cumhur- başkanı da bunlardan bınnı rektor olarak atamaktadır Bu yasaya karşı unıversıte çevrelen kıs- men de olsa tepkı gostermıştır Tepkıler esas olarak unıversıtelerde yapılan seçım- lerde oy kullanmama şeklınde ortaya çık- mıştır 25 yıllık oğretım uyesı ve 15 yıllık bır pro- fesör olarak bu yazımda bana göre sadece "seçım yapılıyor goruntusu veren" bu ya- sayı eleştırmeyeceğım Ancak oy kullanan oğretım uyelenrun tercıhlenne uyan ata- malara karşm yasanın uygulanma surecın- de ortaya çıkan bazı çarpıklıklara dıkkaü çekeceğım. Orneğın Istanbul UnıversıtesTnde Prof Dr Cem'ı Derruroğlu'nun ardından en yuksek oyu alan Prof Dr Bulent Berkarda YÖK'ün cumhurbaşkanına sunduğu lıste- de yer almamışür Acaba Sayın Berkarda, YÖK'un hangj knterlenne uymamıştır'' Yıne unıversıtelerde en yuksek oyu al- malanna rağmen bazı adaylar YÖK tara- fından alt sıralara düşurulmüşlerdır Orneğın iTÜ'de Prof Dr Reşat Baykal, ünıversıtede en yuksek oyu almasına kar- şm YÖK tarafından 2 sıraya duşurulmuş- tur Ancak Sayın Baykal, cumhurbaşkanı tarafından rektör olarak atanmışür Sayın cumhurbaşkanı ıle YÖK'ün kn- terlen arasındakı farkhhklar nelerdır 9 #- Fakat anlaşılması en guç ornek ıse înönu Ünıvereıtesı'ndekı atamadır Buraya 6 ay^once rektör olarak atanan Prof Dr Behsan Önol, seçımlerde oy kuı- lanan 119 oğreüm uyesının 58'ının oyunu almışür Dığer beş adayın toplam oyu ıse 51'dır YÖK'un 3 kışıfik lıstesınde de Onol 1 sı- radadır. Ancak sayın cumhurbaşkanı rektorlüğe, unıversıte oylamasında ve YÖK hstesınde 2 sırada bulunan Ercıyes Ünıversıtesı Tıp Fakültesı oğretım üyesı Prof Dr Mehmet Yucesoy'u atamıştır Acaba Sayın Yucesoy akademık ozgeç- mışı, bılımsel çalışmalan ve yayınlan, aka- demık ve ıdan gorevlen uyesı olduğu ve görev ustlendığı ulusal ve uluslararası ku- ruluşlar açısından Sayın Onal'dan daha mı onde ıdı de tercıh edıldı 9 Bu soruya yanıt bulmak ıçın her ıkı pro- fesorû de yukandakı faktörler açısından değerlendırmek gerekır Onol, 1959yılında Istanbul Ünıversıtesı Tıp Fakultesı'nı bıürerek 1960 yılında Ege Ünıversıtesı Tıp Fakûltesı'nde asıstanhğa başlamıştır 1968 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesı'nde doçent olan önol, 1973 yı- bnda Hacettepe Unıversıtesfnde profesör obnuştur 1982-85 yıllan arasında Cumhu- nyet Ünıversıtesı Tıp Fakültesı Dekanbğı ve Rektör Yardımabğı gorevlennı surdu- ren Önol, aynı yıllarda Üruversıtelerarası Kurul uyebğı de yapmıştır Mart 1992'de ıse Inonu Üruversıtesı Rektorluğu'ne atan- mi|tır Önol, aynca 1964-65 yıllan arasında Stadtısche Krankenanstalten'te (Nurn- berg) uzman, 1965-70 yıllan arasında Max-Planck Insütut für Hırnforschung'd» (Frankfurt) araşürmaa olarak çabşmışür The Natıonal Hospıtal Queen Square'da (London) ve Runwell Hospıtal Wıckford- Essex'te de mısafır araşüna olarak bulu- nan önol, yurtıçınde 4, yurtdışında 3 der- neğın uyesıdır Onol'un yurüçınde ve yurtdışında ya- yımlanmış 171 makalesı ve basılmış 2 kıta- bı vardır Bunlardan 39 tanesı Ingıbzce ve Almanca dıllennde yazıbnış olup, 28 tanesı yurtdışı dergılerde yayımlanmıştır Sayın Yucesoy ıse 1975 yılında Ataturk Ünıversıtesı Tıp Fakultesı'nı bıtırerek 1986 yılında Ercıyes Unıversıtesf nde doçent, 29 Ocak 1992 tanhınde aynı ünıversıtede pro- fesör olmuştur Sayın Yucesoy'un 34 makalesı olup bun- lardan sadece 1 tanesı Ingıbzce, dığer 33 tanesı Türkçe olarak yazılmış ve yurtıçı dergılerde yayımlanmıştır Görûlecegı gıbı Sayın Önol, Sayın Yüce-' soy'dan hıç de gende değıldır Öyleyse Sayın Önol nıçın rektör olama- dı 9 Bu sorunun yanıtını buJmaya çalışırken Sayın Yücesoy'un 17 Ağustos 1992 tan- hınde Hurnyet Gazetesı'nın GAP ılavesın- de yer alan demecını okudum Sayın Yucesoy dıyor kı "Ben İnonu Ünıversıtesı oğretım uyelennın davetı ûze- nne rektorlüğe adaylığı severek kabul et- tım ve Malatya haUanın ıstek ve desteğı ıle de bu göreve secıldım Bu açıklama en kısa surede yanıtlandınl- ması gereken bırçok soruyu da berabenn- de getırmektedır , 1- Unıversıte oğretım uyelenne nıçın se- çım yapünldı 9 2- YÖK neden devreye gırdı 9 3- YÖK'un sıralamalanndakı knterlen nelerdı 9 4- Cumhurbaşkanının atamalarda ele al- dığı oncehkler nelerdı 9 5- Eğer gerçekten etken oldu ıse halkın (halk olarak ıfade edılen kuçuk bır grup ın- sarun) bu değışıkbkten beklentıîen nelerdı 9 Istek ve desteklennın atamadakı oncebk- lerde yen neredeydı 9 Bu sorular yanıtlanarak bıbmın bebrle- yıcıbğıne ınanan unıversıte oğretım uyelen ve kamuoyu tatmın edıbnebdır Yoksa ge- leceğımızın garanüsı olan gençlenmızı ye- üşüren unıversıtelenmız ılende çok daha buyûk hatalara yol açabılecek yaralar abr Bunun faturasını da ulke olarak odenz Yaam bu şekılde bıtebıbrdı, ancak eksık kabrdı, çunku sonucu kayıtsız şartsız ka- bul eden oğreym uyelen olarak hatırlan- mak bana gore odemememız gereken bır faturadır x i J Rousseau dıyor kı "Efendı gücu hu- kuka ıtaaü de ödeve donuşturdugunde en güçludur, efendılığını kabcı kılabıbr " Aydın kışıler olarak hukuka saygıbyız, herkesten de hukuka saygı beklıyonız HaUcımıza ve ülkemıze karşı sorumlu- yuz Bu sorumluluğumuzu her ortamda dıle geürebılmebyız Ulke çıkarlanna ters duşen her davranı- şa karşı tepkılenmızı gostermebyız Tepkı- lenmızın anlamlı olabılmesı ıçın ses getıre- bıbnesı ıçın orgutlu olmak zorundayız 21 yuzyıla 8 kala ulkeyı yonetenler de dahıl olmak uzere herkes. orgutlu toplu- mun faaletınden bahsedıvor orgutlenın, demokratık tepkılennızı dıle getınn dıyor Burada çok kısa olarak nasıl bır orgut konusuna değınmek ısüyorum, çünku salt orgutlenmış obnak ıçın orgutlenmek soru- nu çozmuyor Nasıl bır orgut sorusunun cevabı ne yap- mak ıstedığınnze bağb Unıversıte oğreüm uyelen olarak bıbmın yol gostencıbğınde, ulke ve toplum çıkarlannı gozeten bır tu- tum sergıleyebılmemız ıçın kendı oz gucu- muzü esas alan, vesayet ve ıpotek altında olmayan örgutlenmelenmızı oluşturmak zorundayız Ancak boyle orgutlerle sesımızı ozgurce duyurabıbnz ve ozgurce karar alamayan- lara tepkı gostermeye hak kazanınz Prof. Dr. GÜNER GÖYMEN BAŞSAĞLIĞI Değerb arkadaşlanmız Atılla Anakök, Mete Anakök ve Ler- zan Anakök un babalan Sayın ORHANANAKÖK'ün vefatını denn bır üzuntuyle oğrenmış bulunuyoruz Merhuma Tann'dan rahmet, kederb aılesıne başsağlığı dılenz tBRAHİM EĞRETLİ VE EŞİ BAŞSAĞLIĞI Volevbol yazarımız Alev Anakok'un babası LıiH'Mı Denı/ Pı>ade \arba\ı ORHAN ANAKÖK'ün velatını uzulerek oğrendık kendısıne ve Anakök aılesıne başsağlığı dılenz < l MHl m\ hi *,POR sKR\ IM CAĞRI Atatürkçüdüşünceninyılmazsavaşçısı, demokratik ve laik Türkiye idealinin büyük bilim adamı, tûm yaşamını insanlığa ve uygarlığa adayan, değerli hocamız Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU anısına Pendik Belediyesi'nce yaptırılan 'Egemenlik PaPkl' Anakent Belediye Başkanımız Sn. Prof. Dr. Nurettin SÖZEN tarafından açılacaktır. Hocamızı sevenlerdavetlıdır. Yep.EsenyalıMahallesi Tarilı: 12.9.1992 Saat: 11.00 Av.BurhanKÖSEOĞLU Pendik BELEDİYE BAŞKANI İÇt SE VDA DOLU YOLCULUK Cahit Kulebi 10 000 lıra (KDV ıçınde) Çağdaş Yayınlan Ttirkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu tstanbul Odemelı gondenlmez. TÜRKİYE YÖNETÎMİNDE KARMAŞA Prof. Dr. Lutfu Duran 10 000 hra (KDV ıçınde) Çağdaş Yayınlan Ttirkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu tstanbul Odemelı gondenlmez. NATUREL ZEYTİNYAĞI Çıftlığımızden evınıze Tel: 346 07 62 PENCERE Altı Ok'un Kuvayn Anlaını... Kuvayı Mılhye ne demek'' Izmır'ın ışgahnden sonra Ödemış'te Jandarma Komuta- nı Tahır Fethı depodakı 1600 sılahı halka dağıttı Sılah alanların çoğu dırenışe katılacaklarına ortadan kayboldu- lar Ancak 120 kışılık bır mılıs bırlığı kuruldu ve adı kondu Kuvayı Mılhye1 Daha sonra yurdun çeşıtlı yorelerınde duşmana karşı orgutlenen dırenısçıler de mılıs kuvvetlerı kurdular Kuva- yı Mılhye yaygınlaştı, ama kahramanlığın yanı sıra başı- bozukluk da suruyordu Her bırı kendı başına buyruk kuçuk çeteler, tedırgınlık de yaratmaya başladılar, Kuvayı Mılhye yı duzenlı orduya katmak zorunluğu çıktı Kuvayı Mılhye dar anlamında budur, ama, genış anla- mında daha kapsamlı bır ozu var, ' Mıllı Mucadele"yı bır butun olarak dıle getırır emperyahzmle savaşımın yan- daşlarına kısaca ad takılır Kuvaycı1 Bağımsızlık Savaşı suresıne de "Kuvayı Mılhye devrı" denır Bu surede herkes eşıttır, Turk, Kurt Laz, Çerkez, Abaza, sıvıl, asker ayrımı yoktur duşmana karşı bırleşen butun kuvvetlerı ve kışılerı kapsayan bır deyımdır Kuvayı Mılhye halk dırenışıdır • CHP nın açılışı coşkulu oldu Herkes altı oklu bayraktan Halk Fırkası ndan, Kuvayı Mılhye ruhundan soz açıyor Oysa çoğu kışı "altı ok un modasının gectığmı soyluyor- du CHP nın açılışı bırdenbıre oyle bır ruzgâr estırdı kı omru bıllah altı ok a duşman olmuş nıce gazete ve gaze- tecı de neredeyse Kuvaycı kesıldı Ne guzel1 CHP lıler sankı bır zaman tunelıne gırdıler, 12 Eylul'un kapattıgı partı 1990 larda gozlerını yenıden dunyaya açtı, hem de buyuk bır şenlıkle1 Sosyal demokrat solda uçun- cu bır partı Turkıye nın sıyasal yaşamına katıldı, kutluyo- ruz başarılar dılıyoruz 12 Eylul den bu yana 12 yıl geçmış, Sovyetler yıkılmış, Doğu Avrupa dağılmış, 'Yenı Dunya Duzenı" ortaya çık- mış, Turkıye de yenı toplumsal yapılar oluşmuş, Kurt soru- nu gundemın bırıncı maddesıne oturmuş, Sosyal demok- ratlar ıkıye bolunmuş Şımdı bır ucu muhalefette, bır ucu ıktıdarda bulunan sola bır de CHP eklenıyor Altı oklu bayrak gonderde Kuvayı Mılhye ruhuyla bırlıkte Ataturkçuluk, CHP'nın ya- pısına sınmıştır Pekı CHP ne yapacak? Modaya uyup altı oku gonderden ındırecek mû 1923 Cumhurıyetı yanlış kurulmuş, 2 ncı Cumhurıyetı kuralım" dıyecek mı ? Koprulerın altından cok su aktı, bağımsızlık dunde kaldı neolıberalızmın gerçeklenne ayak uydura- lım" gerekçelerını kullanarak CHP'nın kokenıne ve ozune ters duşecek yollara sapacak mı? Yoksa yenıleşmeyı koklerını yadsımadan mı başara- cak? CHP nın açılışı çok coşkuluydu, ulke yararı açısından ıs- tenır kı bundan sonrası akılcı olsun • Artık solda SHP DSP CHP var Inong, Ecevıt Baykal Solda ıkı partı varken 'bınsı fazla 'dıyorduk Şımdı uç partı var ıkısı fazla Aklı başında herkes sosyal demokratlann bırleşmesını ıster Çunku Turkıye de demokrasıyı yapılandırmak ıçın solun, sıyasal ıktıdara tumuyle ağırlığını koyması gerek' Ancak pohtıkada, dılekle oğutle, ıstekle ış yurumuyor Bundan boyle hem DSP'nın hem SHP nın hem CHP'nın ışı daha zordur Baykal, Ecevıt Inonu arasındakı ılışkıler yumağını çozmenın ne kadar guç olduğunu bılmeyen yok inşallah Kuvayı Mıllıye ruhu canlanır, altı oklu bayrak dalgalanır Sosyal demokrat partıler arasındakı butunluk sağlanır Yoksa, yenı açılan CHP koahsyon ortağı SHP yı hukumet- ten ındırdı mı Suleyman Bey e sag ıle koahsyon yapmak yolu açılır TEŞEKKÜR Aıle buyuğumuz, Çankaya Belediye Meclısı üyesı ALİ HAYDAR VEZİROĞLU'nun olumu dola>ısı>la evımıze gelen, cenaze torenıne katılan, çelenk gonderen, telgraf, telefonla ılgılerını esırgemeyen, SHP Genel Başkanı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın ERDAL İNÖNÜ'ye, Devlet Bakanı Sayın İBRAHİM TEZ'e, Devlet Bakanı Sayın MEHMET KAHRAMAN'a. Adalet Bakanı. Sayın M. SEYFİ OKTAY'a, Ankara Mılletvekıh Sa>ın LLLÇ GURKAN'a, Antalya Mılletvekıh Sa>ın DEMZ BA\K4La. Muş Mılletvekıh Savın M.EMFN SEVERV. Tunceb Mılletvekıh Sa>ın SrVAN YERLIKAY A'ya, Ankara Buyukşehır Belediye Başkanı Sajın MURAT KARAY ALÇIN'a, Adalet Bakanlığı Musteşarı Sajın YUSUF KENA> DOĞAN'a, TBMM Genel Sekreterı Sajın MUAMMER TELU'ye, Çankaya Beledjye Başkanı Savın M.DOĞAIN TAŞDELEN'e, Keçıoren Belediye Başkanı Saym HAMZA KJRMlZI'ya, Yenımahalle Belediye Başkanı Sa>ın ABDURRAHMAN OĞLLTURK'e, Ankara Buyukşehır ve Çankava Beledıyesı Başkan Vekıllenne, Çankaya Belediye Meclısı uyelenne ve başkan yardımcılanna, Ankara Büvukşehır ve Çankaya Beledıyesı'ne bağlı kuruluşlann >onetıcılerıne, Çankaya Beledıyesı çalısanlarına, SHP Genel Merkez Ankara ıl, Çankaya ve Altmdağ ılçe yonetıcılerme, CHP Genel Merkez ve Ankara ıl yönetıcılerıne, SHP ve CHP'lı partılılere, sendıka yönetıcılerıne, ayrıca burada ısımlerını yazamadığım mılletvekıh ve eskı parlamenterlere, akraba, dost, hemşen vc tanıdıklanmi7a ıçten teşekkurlerımızı sunanz A1LESI adına 4%. \KREM FEROĞLU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle