23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
-I1EYLÜL1992CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Özal'dan iki atama • Haber MerkezİTCumhurbaşkanı TurgutÖzal. Anayasa Mahkemesi asli üyeliğine ise Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim ü>esi Prof. Dr. Süleyman Aslan'ı secti. Devlet Denetleme Kurulu üyeliğine ise Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Hazine ve Dış Ticaret uzmanı Yahya Doğan'ı atadı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre. Cumhurbaşkanı özal, Prof. Dr. Aslan'ı Yüksek Öğretim Kurulu'nun gösterdiği üç aday arasından atadî. Anayasa Mahkemesi'nin YÖK kontenjanı üyeliği Prof. Dr. Erol Cansel'in l Temmuz 1992tarihinde65yaş haddine ulaşması nedeniyle boşalmıştı. TBMM'ye kadın kuaförü • ANKARA (AA)- TBMM'de bayan mılletvekılleri ıçin kuaför saylonuaçıldı. Kuaför salonu hizmete girer girmez ilkmüşterisi DYPTekirdağ milletvekili Fethiye özver oldu. DYP'li bayan milletvekilerinden Fethiye Özver. bir süre önce TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret ederek, bayan miletvekilleri için bir kuaför salonu açılmasını istemişti. Bayan milletvekillerinin yanı sıra milletvekilleri eşlerinin de yararlanacağı kuafor salonunda piyasaya göre daha düşük ücretle hizmet \erilecek Hakim ve savcı sınavı • ANKARA (A.A)-Adalet Bakanhğı'ncayapılan hakim ve savcı sınavında, kadınlara bugüne kadar uygulanan yüzde 5'lik sınırlama kaldınldı. Geçen aralık ayında yapılan sınavın 14 Eylül pazartesi günü yapılacak mülakatında flk kez bu sınırlama uygulanmayacak. Adalet Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yazılı sınavı kazanan 975 hakim ve savcı adayı 14Eylül'deki mülakat sınavına katıacak. bu sınavda başanlı olan 300 kişi de göreve başlatıacak. Öte yandan hakim ve savcı açığının giderilmesi çalışmalançerçevesinde, 17 Ekim cumartesi günü de yeni bir sınav yapılacak. Bu sınava katılmak isteyen hakim ve savcı adaylan yann akşam çalışma saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunabilecekler. Çağlar-Sabah davası • BURSA (AA) - Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın Sabah Gazetesi'nde yer alan hakkındaki iddialar nedeniyle, gazetenin imtiyaz sahibi Dinç Bilgin, başyazan Güngör Mengi, sorumlu yazıişleri müdürü Cüneyt Can Oğuzer ve karikatürist Salih Memecan aleyhine açtığı lazminat davalanna ; başlandı. Bursa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen 50milyarliralık tazminatdavasında Bakan Çağlar'ın avukatlan İbrahim Yaşar, Ismail Hakkı Zengin, Doğan Arar ve Erol Durukan hazır bulunurken, Sabah Gazetesi'nden katılan olmadı. Duruşmada Çağlar'ın avukatlan. dellilenn ibrası için mehil istediler. Mahkeme, tazminata esas olacak şekilde gelir durumlannın zabıtaca araştınlmasını, davacının milletvekili seçildiğinde gazetelerdemal beyanının çıkmasından ötürü mal bildirimine gerek olmadığıru belirterek duruşmayı ileri bir tarihebıraktı. Anayasa kurultayı • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)-Menemen Kültürve Sanat şenlikleri çerçevesinde yapılan devlet ve yurttaşlık haklan konulu panelde yeni ana>asa için anayasa kurultayı savunuldu. Panele konuşan Dr. Alpaslan Berktay "12 Eylül, anayasasıyla birlikte kalkmadıkça sağlıklı bir topluma geçilemez. Güneydoğu sorunu çözûmlenemez. 12 Mart yargılansaydı, 12 Eylül olmayabilirdi. 12 Eylül •yargılanmadan bir yenısi önlenemez"dedi. Panelistlerden Zülfii Dicleli, devletin demokratikleştirilmesi ve saydamlaşması gerektiğini belirtirken bu konuda vaad ediknlerin yerine getırilmediğini söyledi. Demirel, CHP'nin açılışının kabinede değişikliğe yol açmayacağını sandığını söyledi: Istikrarsızlığatâhammüly ok• Başbakan Süleyman Demirel, Baykarın CHP Genel BaşkahğYnı kazanması nedeniyle kabinede bir değişiklik olacağını sanmadığını belirterek bunun hükümeti nasıl etkileyeceği sorusunu ""Bilmiyorum önümüzdeki dönem gösterir" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu>SHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın CHP'nin 25. kurultayında genel başkanlığa seçilmesi, dikkatleri DYP-SHP koalisyon hükümeti üzerinde yoğunlaştırdı. Başbakan Süley- man Demirel, kabinede "şu anda değişiklik olacağını san- madığını" belirterek, "Neticesi ne olursa olsun, hayırlı olsun. Olaylann gelişmesi lazım biraz. Hükümet için bir netice doğu- racağını sanmıyorum. Tür- kiye'nin bir ıstikrarsızlığa ta- hammülü yok" diye konuştu. Demirel, geüşmelerin hükümeti nasıl etkileyeceği konusunda, "Bilemem, önümüzdeki dönem ne gösterir?" demekle yetindi. SHP Genel Başkanı ve Başba- kan Yardımcısı Erdal Inönü. hükümetin gücünü halktan al- dığını vurgulayarak. kabine de- ğişikligi konusunda, "Olmaz, olmaz" dedi. SHP'li bakanlar, hükümetin sıkıntıya düşmeye- ceği beklentilerini dile getirir- ken, Sağhk Bakanı Yıldınm Aktuna. "Doğru ve Türkiye için gerekli olan birşeyin sı- kıntıya girmemesi gerekir" gö- rüşünü ifade etti. Baykal'ın ka- zanmasmm. beklediği sonuç ol- duğunu belirten Içişîeri Bakanı İsmet Sezgin de, hükümetin sıkıntıya gjrip girmeyeceği so- rusunu, "Olabilir de, olmayabi- lir de" diye yanıtladı. Demirel. Bakanlar Kurulu'nda, SHP'li Bakanlar ile İnönü'ye "Hayırlı olsun. Gazanız mübarek ol- sun" diye espri yapu. Demirel. Bakanlar Kurulu'- na girerken, gazetecilerin. CHP kurultayının sonuçlannı nasıl değerlendirdiğini sormalan üzerine. şunlan söyledi: ^Tabii. merdivende birşey söylemek istemiyorum, ama si- zi de cevapsız bırakmayayım. Hayırlı uğurlu olsun. Yasaklar üzerine oturan bir Türkiye ol- mazdı. Kapatılmış partilerin yeniden açılması. bizim demok- ratikleşme anlayışımızın bir ne- ticesidir. Kapatılmış partilerin hepsi yeniden açılacaktır ve bu- nun neticesi ne olursa olsun, hayırhsı olsun." Baykal'ın kazanmasının hü- kümette sıkıntı yaraup yarat- mayacağı konusunda, Demirel "Sanmıyorum. Mesele hükü- met meselesi değildir. Mesele, siyasi tabamn yeniden ve ya- saksız bir şekilde şekıllenmesi- dir" dedi. Demirel, "Kabine- de değişiklik olabilir mi" so- rusuna, "Şu anda sanmıyorum. Bakın, olaylann gelişmesi lazım biraz" yanıtını verdi. Edinilen bilgiye göre, Demi- rel, Bakanlar Kurulu toplanusı başlarken SHP'h Bakanlar ile Erdal İnönü'ye, "Hayırlı ol- sun" dedikten sonra. "Gazanız mübarek olsun" diye espri yap- tı. "Hayırlı olsun. Telefonla arayıp tebrik ettim. Telgraf da masını dîTıyorum. çektim. Yasaksız bir Türkiye is- A ' J " " " J " Demirel,tiyoırz" diyen Demirel, Ba- kanlar Kurulu'ndan sonra ga- zetecilerin sorularını yanıtladı. SHP Genel Başkanı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal Inönü de, Ba- kanlar Kurulu'na girerken, ga- zetecilerin, "Kurultay hakkm- da bir değerlendirmeniz ola- cak rru?" sorusuna, "Hayır. Hayırlı olsun dedim. Sayın Baykal ve arkadaşlanna ba- şanlar diledim. lyi olacakur. Hükümette bir sıkıntı olmaz. Hükümet halktan güç alıyor" yanıtını verdi. tnönü, kabinede bir değişiklik olup olmayacağı sorusunu yanıtlarken de, "Ol- maz, olmaz" demekle yetindi. Hükümet üyeleri, dün sabah Bakanlar Kurulu toplantısına girerken, gazetecilerin CHP ku- rultayını nasıl değerlendirdikle- ri sorulanna şu yanıtlan verdi- ler: tsmet Sezgin (DYP-tçişleri Bakanı): Normal sonuç gibi gö- rünüyor bana. Yani beklenen sonuç gibi geliyor. Hayırlı ol- Bülent Ecevit'in Deniz Baykallı yeni CHP değerlendirmesi: Sonuç DSP'yietkilemeyecek ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-DSP Genel Başkanı Bü- lent Ecevit, CHP'nin yeniden açılışını değerlendirirken. "So- run, SHP'nin iç sorununun baş- ka bir zeminde devamıdır. O nedenle DSP ile ilgisi yoktur" dedi. CHP'nin açılışının DSP'- ye etki etmeyeceğini savunan Ecevit, DSP'den CHP'ye "gide- nin çok az, gidenden cok gelenin olacağını" savundu. Ecevit. partisinden yeni istifalar bekle- yip beklemediği konusunda ise. "Bana. o belinide bir işaret gel- medi" dedi. Ecevit, dün TBMM'de CHP'nin açılış toplantısı ile ilgi- H bir basın loplantısı düzenledi. CHP'nin yeniden açılışının Türk siyasi yaşamı için hayırlı olmasmı dileyen Ecevit, CHP'- nin açılış toplantısından çıkan sonuçlan, "12 Eylül dönemine ve CHP'nin hukuk dışı bir ey- lemle kapatılmasına gedkmiş de olsa tepki, ŞHP'ye tepki ve hükümete tepki" diye değerlen- dirdi. Yeni oluşumun DSP'ye olumsuz bir etkisi olmaya- cağını savundu. Ecevit, bunun • CHP'nin yeniden açılış hazırlıklan başladığından beri, DSP örgütünde görev almak isteyenlerin sayısında büyük artış görüldüğünü belirten Ecevit, CHP'nin yeniden kurulmasıyla oylarda dağılım olacağı kaygısına katılmadığmı söyledi. nedenlerini şöyle açıkladı: "1. DSP'nin üyeleri ve seç- menleri arasında CHP kökenli- ler çok azdır. DSP'lilerin büyük çoğunluğunu demokratik sola yeni kazanılan yeni bir politı- kacı kuşağı oluşturmaktadır. 2. DSP. geçmişe dönük değil, geleceğe yönelik bir parti ola- rak doğmuştur. 3. DSP. Türkiye'nin doğrul- tusu en çağdaş ve tutarlı. yapısı en sağlıklı pariisidir, o nedenle de iç ve dış sorunlara en belir- gin. tutarb ve çağdaş çözümler üreten partidir." Eceviı. DSP'den CHPye gi- denden çok gelenin olacağını da belirterek, "Çünkü CHP'nin yonetimine talip olanlar henüz bu konuya bir aydınlık getirmiş değillerdir" dedi. Ecevit. daha sonra basın mensuplannın sorulannı yanı- tladı. Bir gazetecinin. "Önceki gün partiniz milletvekillerinden biri istifa etti. Yeni istifalar ola- bilir mi?" yolundaki soruya Ecevit. "Bana o belirtide bir işaret gelmedi" yanıtını verdi. Partisinden bir miktar aynlma olabileceğini. ancak gelecekle- rin gidenlerden çok olacağını savunan Ecevit. "'CHP'nin ye- niden açılış hazırlıklan başla- dığından beri, DSP örgütünde görev almak isteyenlerin sayısında büyük artış görül- mektedir" diye konuştu. CHP'- nin yeniden kurulmasıyla oy- larda dağılım olacağı kaygısına katılmadığını da kaydeden Ece- vit, sözlerini şöyle sürdürdü: "Neden katılmadığımı önü- müzdeki günlerde daha aynnulı olarak açıklayacağım. Ancak şimdiden şunu söyleye- bilirim; bu kaygıya kapılanlar, soldaki bazı doğal ve köklü aynlıklan yapay bir bölünmey- miş gibi görerek, kendilerini al- datanlardır. Kaldı ki, yeni CHP'nin soldaki yerinin ne ola- cağı henüz belli değildir." Seçmen sandığında bütünleş- me olup olmayacağına ilişkin başka bir soruya da Ecevit, "Seçmen sandığında da bütün- lük sağlanamaz. Bazı konular- da ciddi aynlıklar vardır. Top- lumun üst katmanlanndaki- lerin anlamazdan geldikleri bu gerçeği, seçmen daha iyi anla- makta ve kavramaktadır" yanıtını verdi. Ecevit, bir erken seçim olasılığının bulunduğunu bildirerek, "Hükümet bunahmı ortaya çıkarsa böyle bir olasılık vardır. Ancak, adaletsiz seçim sistemi ile gidilecek bir seçim, Türkiye'nin siyasal yaşamına birşey getirmez" dedi. Abdülkadir Ateş (SHP- Turizm Bakanı): Hayırlı olsun. Türkan. Akyol (SHP-Devlet Bakanı): Ümit ederim, en iyisi olur. Köksal Toptan (DYP-Milli Eğitim Bakanı): Görüntüsüyle hükümeti sıkıntıya sokmaz. Ama ileride birtakım gelişmeler olur mu, onu şimdiden kestir- mek mümkün değil. O zaman bakmak lazım. ömer Barutçu (DYP-Devlet Bakanı): Komşunun evi, ben bilmem. Doğancan Akyürek (DYP- Çevre Bakanı): Hükümeti sı- kıntıya sokacağını zannetmiyo- rum. Niye olsun? Söylüyorlar zaten. Kendisi de, Deniz Bay- kal da beyan ediyor. İbrahim Tez (SHP-Devlet Bakanı): CHP'nin açılması da bir demokrasi ayıbının kaldın!- masıdır. inanıyorum ki, CHP- nin açılmasıyla dağınık bir şe- kilde olan sosyal demokratlann tek bir çatı alünda toplanması olanakh olacaktır. Sosyal de- mokratlann hiçbiri birbirinden aynlmaz bir bütündür. DSP'- siyle,SHP'siyle,CHP'sivle. Vefa Tanır (DYP^Orman Bakanı): Zannetmiyorum, hü- kümeti sıkıntıya sokmaz. Dele- ge böyle istemiş. Başka türlü di- yeceğimiz bir şey olmaz. Nevzat Ayaz (DYP-Milli Sa- vunma Bakanı): Niye bizi sıkıntıya soksun, ne alakası var bizimle? Ersin Faralyalı (DYP-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı). Hayırhsı olsun, benim söyleye- cek bir şeyim yok. Yıldınm Aktuna (DYP- Sağlık Bakanı): Sabahleyin De- niz Baykal'ı kutladım, erken- den başanlar diledim. Fikri Sağlar (SHP-Kültür Bakanı): Hayırlı olsun. Onur Kumbaracıbaşı (SHP- Bayındırlık ve Iskan Bakanı): Hayırlı olsun. Necmettin Cevheri (DYP- Tanm ve Köyişleri Bakanı): Hayırlı olsun. Mehmet Ali Yılmaz (DYP- Devlet Bakanı): Bu konuda yo- rum yapmam ben. Tebrik ede- riz, hayırlı olsun. Akın Gönen (DYP-Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü): Memleket için, şahıslar için, de- mokrasimiz için. Mehmet Moğultay (SHP- Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakanı): Hayırlı olsun. CHP'nin yeni genel başkanına kutlama telefonlan yağıyor BaykaFıngenel baskaıılıkkeyfi• Baykal, bir önceki günkü yoğun tempolu kurultayın ve ardından gece geç saatlere kadar süren telefon trafığine karşm, oldukça dinç gö- rünüyor. Üzerinde spor bir kıyafet var. Gri bir spor pantalonunun üze- rine mavi-beyaz çizgili bir ti-şort giymiş, ayağın- da da keten ayakkabılar. TURAN YILMAZ ANKARA-CHP Genel Baş- kanhğı'na seçilen Deniz Bay- kal'ın Oran'daki evı, sitenın sırtını yasladığı çam ormanına bakıyor. Baykal'ın 8 numaralı dairesi. apartmanm dördüncü katında. Kapı, doğrudan geniş bir salona açılıyor. Çam orma- nını gören geniş pencerenin önünde koltuklar var. Konuk- lannı burada ağırlıyor. Ortada- ki sehpanın üzerinde günlük gazeteler yığılı. Baykal, susmak bilmeyen kutlama telefonlanna cevap yetiştiremiyor. Baykal, bir önceki günkü yo- giymiş, ayağında da keten neşe ile karşılayan Baykal, bir ayakkabılar. Çok neşeli görünen Baykal. gazetecilerin bulunduğu kısa zaman sürecinde, telefonlara yetişebiliyor ancak. Önce, taş- radan bir partili anyor. Partili- nin tebriklerini. coşkulu bir ğun tempolu kurultaya ve ar- dından gece geç saatlere kadar süren telefon trafığine kaışın. oldukça dinç görünüyor. Üze- rinde spor bir kıyafet var. Gri bir spor pantalonunun üzerine mavi-beyaz çizgili bir tışort ara "Halk, herkes memnun mu" diye soruyor. Sonra, SHP'nin İstanbul Beykoz Ilçe Başkanı Mahmut Yavuz anyor. "Buyur başkan" diyen Baykal'ı Yavuz, ilçenin vereceğj bir yemeğe "CHP Ge- nel Başkanı" olarak davet edi- yor. Baykal, memnun bir ifade ile olumlu yanıt veriyor. Ardından bir telefon daha. Ama bu kez arayan bir partili değil. Bir köfteci. Baykal, ara- yanın köfteci olduğunu öğre- nince, "Hayır kardeşim, yanbş numara" diyor. Kısa zaman sürecinde, tele- fonlardan arta kalan zamanda da, hep siyasetteki son gelişme- lerin dışında konuşuyor. Bay- kal, dün öğleden sonra TBMM'de partililerin kutla- malannı kabul etti. CHP'liler, kutlamalar i«pn önce Cinnah Caddesi'ndeki karargâhı ya da Ziya Gökalp Bulvan'ndaki ge- çici CHP Genel Merkezi'ni kul- lanmayı düşündüler. Ancak, daha sonra bundan vazgeçildi. SHP milletvekilleri Ali Dinçer ve Adnan Keskin'in girişimleri sonucu TBMM Başkanlığı'- nca, Baykal'a,TBMM Dışişleri Komisyonu odası aynldı. Ziya- retçiler, Dinçer'in başkanhğını yaptığı komisyon odasının bir kapısmdan girip, Baykal'ı kut- ladıktan sonra, öteki kapıdan çıkarken kuyruklar oluşturdu. PORTRE/DENİZ BAYKAL Dördüncü yarıştamuradınaercliANKARA frıımhıırivet Rıı- • ' •* Mehmet. Ravlcal'ın evinrie lcalı-ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu>-"Sosyal Davranış" kürsüsü doçentiyken. politi- kayı akademisyenliğe tercih etti. "Mülkiye Cuntası" olarak tanınan grubun ıçinde yer ala- rak, 1973'te aktif siyasete ilk adımını attı. 12 Mart dönemi- nin parlak isimlerindenbiri ola- rak, aynı yıl CHP listesinden Antalya Milletvekili seçildi. Prof. Dr. Turan Guneş'in yanın- da yetişti. Ecevit hükümetlerinde, 1974'te Maliye. 1977'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlerini üstlendi. 12 Eylül askeri yönetimi tarafından Si- lahlı Kuvvetler Dil Okulu ve Zincirbozan'da gözetim altında tutuldu. 5 yıl süreyle siyaset ya- sağına hedef olanlar arasında yer aldı. 1 n SHP Kurultayı'nda genel başkanlığa adaylığını koydu, kazanamadı. Kendisini destekleyeceklerini açıklayan • Şu satırlar. ozan Cemal Süreya'nın, 18 ocak 198Tde ka- leme aldığı "Deniz Baykal" portresinden: "Belirsizlikten çok şey umuyor. belirhliği de, beklenmedik anda gövde gösterisi olarak alıyor." "Yeni Sol" ve "Yenilikçi" ola- rak bilinen kesimlerden Ismail Cem, Ertuğrul Günay gibi ağır toplarla, Genel Merkez'e karşı açtığı cepheyi sürekli olarak ge- nişletti. 1991 temmuz ayında yapılan kurultayda da genel başkanbğı kazanamayarak, köşesine çekildı SHP'nin 20 ekim 1991 genel seçimlerinde aldığı kötü sonuç üzerine, olağanüstü kurultay çağnsı yaptı. Baykal ve grubunun, ko- alisyon hükümeli kurulmadan önce toplanmasını islediği ola- ğanüstü kurultaş, Erdal İnö- nü'nun inisiyatifini kullanması sonucu. SHP'nin hükümete or- tak olmasından yaklaşık iki ay sonra toplantıya çağnldı. 25-26 ocak 1992 tarihlerinde topla- nan olağanüstü kurultayda, üçüncü kez aday olduğu SHP Genel Başkanlığı'na yine secile- medi. Enerjik. genç ve zinde gö- rünmesinin bir nedeni de he- men her gün spor yapması. Günde ortalama 10 kilometre koşuyor. 17 yıldır evinde hizmetçilik yapan Zeliha Aydoğan bugün- lerde torunlanna bakıyor. Zeli- ha Aydoğan kendisi için, "Çok iyidir. çok iyidir, elinden herşey gelir, başbakanlık da yapar. Eşim Haydar'ı işe aldırdı, vefa borcum var" diyor. 1938 Antal- ya doğumlu. Aslı ve Ataç adlı iki çocuğu var. Aslı ABD'de eğıümıni sürdürdüğü için oğlu Mehmet, Baykal'ın evinde kalı- yor. Koyu bir Nurullah Ataç hayranı olduğu için oğluna onun soyadını verdi. Cemal Süreya'nın, "Deniz Baykal" portresinden: "Bebrsizlikten çok şey umu- yor; belirbliği de, beklenmedik anda gövde gösterisi olarak alı- yor. Köksüz, ama sürekli bir veliahd duygusu içinde. Tam denge vitimi noktasmda "dayı- lanma" eğibmi bu duygunun sonucudur. Oysa, kendisinin toplumdaki izdüşümünden çok daha nitelikli olduğu belli. Gemi aslanı felsefesi Baykal'ı yıpratü. Eskiden merak edilir- di. Bugün, biraz da yanbş bir düşünceyle, adamakılh özsüz sanılmakta. Yalnız gölgesiyle göründü; ışığın hemen önünde durarak. hep öyle yaparak, göl- gesini büyüttü. öyle ki, pelerini ürkütücü de sayılır oldu. Evet, CHP'ye karşı bir CHP'üydi." POLniKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Sıcağı Stcağına CHP.. Sevinç ve coşku artık geride kaldı. Deniz Baykal CHP Genel Başkanı secildi... CHP yeniden dogarken kimi sorular dün sabah siyasi kulislerde dolaşmaya başladı. Şu anda solda üçüncü parti olan CHP acaba DYP-SHP hükümetini etkileyecek miydi? SHP'den kaç milletvekili CHP'ye geçebilirdi. Aslında bu sorulara şimdiden yanıt aramak kimseye ya- rar sağlamazdı. Burada asıl önemli olan, CHP'nin yeniden siyasal yaşama geçmesiydi. Bir başka deyişle 12 Eylül'ün tasfiyesine yönelik bir adımdı. Nedense pekçok politikacı olaya böyle bakmıyordu. Hesap kitap yapılıyor ve şöyle deniliyordu: "Deniz Baykal liderliğindeki CHP, SHP'yi ve DSP'yi eri- tir." Olay bu açıdan değerlendirildiğinde, "Haydi bakalım kolay gelsin" diyenler çoğunlukta oluyordu. Amaç, solun bölük-pörçük değil bir bütün olmasıydı. Sanırız yola öyle çıkılmıştı... Diyorlar ki: "SHP'den 17 milletvekili istifa edecek, DYP-SHP hükü- metini sıkıştıracak..." Sorduk: "O zaman ne o/acafc?" Yanıt şu oldu: "Ana muhalefet görevini CHP yapacak. CHP devletin partisi kimliğini çıkarıp toplumun partisi olacak..." Başbakan Süleyman Demirel ve Başbakan Yardımcısı Inönü, olaya daha değişik bakıyorlar. Demirel ve Inönü şöyle diyorlar: "Hükümette bir sıkıntı doğuracağını sanmıyoruz..." Yine siyasi kulislerde dolaşan bir soru: "SHP'li bakanlar arasında bir değişme olabilir mi?" Yanıt: "Böyle bir değişiklik söz konusu olamaz..." Deniz Baykal'ın yakın çevresiyle de konuştuk bu konu- yu. Şöyle dediler: "Biz yapıcı bir muhalefet yaparız. Yanlışlan eleştiririz. DYP-SHP hükümetini düşürmek diye bir eylemimiz ol- maz..." Dedik ki: "1 kasım yerel seçimlerinde tavrınız ne olur?" Yanıt: "SHP adaylannı destekleriz..." DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, CHP'nin yeniden si- yasal yaşama geçmesini nasıl değerlendiriyor? Sayın Ecevit, olayı 12 Eylül, SHP ve hükümete tepki ola- rak nitelendirip ekliyor: "Demokratik Sol Parti'nin üyeleri ve seçmenleri arasın- da, CHP kökenliler çok azdır. DSP'nin büyük çoğunluğunu demokratik so/a yeni katılanlar, yeni bir politikacı kuşağı oluşturmaktadır..." Bülent Ecevit'in bu savı doğru olabilir. 1986 ara seçimle- rinde DSP'de eski CHP'liler öndeydi, onlar daha sonra SHP'ye kaydı. 1991 seçimleri öncesi il ve ilçe örgütlerinde görev alanların büyük çoğunluğu yeni tip politikacılardı. Ancak, onlar demokratik sol' bir görüşü değil, salt Ecevit tutkunu olan kişilerdi. Çoğunluğunun da ne yazık ki siyasal bir görüşü yoktu. Belki yanılıyoruz, ama bizim tanıdıkları- mız öyleydi. Eğer Bülent Ecevit CHP'yi inkar ederek, DSP'nin kökle- rinin CHP'den gelmediğinin sık sık altını çizerek politika yaparsa, CHP, DSP'yi eritir. Çünkü, Türkiye'de CHP gerçe- ği vardır. 12 yıl aradan sonra CHP yeniden dogarken eğri ya da doğru bu gerçek ortaya çıkmıştır. Deniz Baykal ve arkadaşlanna gelince... Genel Yönetim Kurulu'na seçilenler deneyimli politika- cılardır. örgüt ilişkilerini bilirler. İçlerinde 'altıok'un ilkele- rini savunanlar da vardır. ANAP mantığıyla demokrasi ve özgürlük adıyla '2. cumhuriyet'i savunanlar da vardır. Korkulan ise şudur: ''CHP, ANAP 'ın sol söylemini üstlenecek bir siyasalpar- tiye dönüşür mü?" Zaten böyle bir hava tabanda esmeye başlarsa CHP sol- da üçüncü bir parti olur. Gerek eskiler, gerekse yeniler CHP'nin böyle bir kulvara girmesine izin vermezler. DSP lideri Bülent Ecevit, solun bütünleşmesinden yana olmadığına göre CHP ile SHP'nin bütünleşmesi akla gelen ilk olasılıktır. Bunun için de karşılıklı özveriye ve sevgiye gereksinim vardır. inönü'ye severek ya da kızarak, Baykal'a kin duyarak ya da alkış tutarak bütünleşme olmaz. Bütünleşme program- la, örgütlenme yapısıyla birliktelik sağlanarak gerçekleşir. Bugün CHP solda üçüncü parti olarak siyasal yaşamı- mızdadır. Sevsek de sevmesek de Deniz Baykal CHP Ge- nel Başkanı'dır. Bakıyoruz CHP'nin açılmasını SHP bitti' mantığıyla de- ğerlendirenler çoğunlukta. SHP, CHP'nin devamıydı. Eğer SHP bugün olmasaydı, pek çok kişi politikanın dışındaydt... Hoşgeldin CHP... CHP'nînmalvarlığıüç ayda iadeedilecek • CHP'nin 55 taşınmaz malı arasında, çevre sokâkta son genel merkez binasının yanı sıra Rüzgârlı Sokak'ta işhanı bulunuyor. Partinin diğe taşınmazmallan il ve ilçe binalanndan oluşuyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-CHP'nin 12 eylül yö- netimince el konan ve daha sonra hazineye devredilen mallan, nakit parası, hisse sene- di ve bonolan 9 eylülden itiba- ren üç ay içinde geri verilecek. CHP'nin Türkiye çapmda 55 taşınmaz malı altı bankada 11 milyon nakit parası ve çok miktarda hisse senedi ile bono- su bulunuyor. Siyasi partilerin yeniden açılmasına ilişkin yasanın ikin- ci maddesinde yer alan hükme göre kapaülan siyasi partilerin hazineye intikal eden taşınmaz mallan iade tarihindeki du- rumlanna veya değerlerine gö- re para, faizsiz olarak, hisse se- netleri ise hazineye intikal ta- rihindeki nominal değerlerine göre işlem görecek. CHP'nin taşınmaz mallanna 1980'de 55-60 milyon lira değer biçil- mişti. Ancak bu mallann bu- günkü değerinin "yüz milyar- larla". ölçülebileceği belirtili- yor. Örneğin CHP'nin çevre sokaktaki genel merkez binası- na 15 milyon lira değer biçil- mişti. Bu binanın bugünkü de- ğeri ise 30 milyar lirayı bulu- yor. CHP'nin 55 taşınmaz mah arasında, Çevre Sokak'ta son genel merkez binasının yanı sıra Rüzgadı Sokak'ta işhanı bulu- nuyor. Partinin diğe taştnmaz mallan il ve ilçe binalanndan oluşuyor. CHP'nin 1980 yılı iti- banyla 50 milyon 534 bin 750 Türİc Lirası değerindeki tahvil. hisse senedi ve bonolannın dö- kümü şöyle: - Yüzde 28 faizli Mab'ye Ba- kanlığı devlet iç borçlanma tah- vili (50 milyon). -150 adet Ittimadin AŞ hisse senedi (15 bin), - 200 adet Türk Ticaret Ban- kası hisse senedi (100 bin), - 300 adet Türk Ambalaj Sa- nayii hisse senedi (300 bin). - 5 adet Türkiye tş Bankası hamiline yazıb hisse senedi (10 milyonluk sermaye arüşı 10'ar lirabk),(50TL), 84 adet Türkiye İş Bankası nama yazıb hisse senedi (40 mil- yonluk sermaye artışı 500'er li- ralık), (42 bin). - 42 adet Türkiye İş Bankası hamiline yazılı hisse senedi. (40 milyonluk sermaye artışı 500'er liralık). (21 bin), - Tasarruf bonosu (56 bin 700 TL). CHP'nin demirbaş listesinde bulunan bazı mallar şunlar: Bir seçim otobüsü, bir seçim minibüsü ve 8 araç, 12 Atatürk, 8 İsmet İnönü. 14 Bü- lent Ecevit tablo ve resmi, 4 te- levizyon, 9 radyo, 12 teyp, 17 daktilo, 10 çatal.10 kaşık, 20 cay kaşığı, 2 cezve.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle