23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 11EYLÜL1992CUMA EKONOMI PARARAPORU BOBSfl EHDEKSI Btrleşik Malı Sanayi öncefci 4283.93 2510.56 5310.85 BORSA AdanaÇımemo(C) Abana Elefctromeka Alyon Çımemo Akçimento AlarKo Holdıng Alarko Sanayi A.t Çeşme Anadolu Cam Aygaz Bağfaş k Tutun Bolu Çımento Brısa Denmod Deva Holdıng Du'anOtset Eczacıbası Yat Eczacıbaş» llaç Ed'plpJık EgeBtraalık EgeEndustn Ege Gubre Emefc &gorta (BU) Ereğl.DÇ Fenış Alummyum Genîas Globai Yatınm Good-Year Gorbonlşıl(BU) Gu&re Fabn kalan GuneyBıraaiık Bektas Hurnyel Gazetesı fcttoatRLİSft 1 Motor Pıston IznmrDemırÇetık Koç Hotdıng Koç Yatınm KooyaÇımento Kordsa Koytaş MardınÇımento Marmans Martı Ot Mensucat Sant Metaş Mıgros Nasaş Netbank (Marbank) Net Holdıng Nei Tur ztv NrgdeÇımenlo OkanTefcstıi Parsan PegProfılo Petfcın Petrokent Turi2rr Pınar Sut Pınar Entegre Et Pınar Su Potyien (BU) ProfıloTelra Rabak SabahYayıncıîık Santrai Hoidmg Sarkuysan Sonmez Fıtamenl Tam Sıgorta Tetetaş Teîsan TlşBnktAI T.*Kt|CU0mi k|CI TofaşOtomofcdFa Toprak Kâğıt TrakyaCam T Sıemens T DemırDokum Turcas Petrolcufuk TurkHava Yollan TTuDorg Tutunbank Unye Çjmento VakıfYatırımOrt Tao* Tıplrafll Maffnans Altinyun Medya Holdıng Dünkü 4297.33 2559.02 5304 28 Fark(%) 0.31 193 -0 12 10EYLÛ11992 11.1*0 8800 2960 3300 4-ZOt 8200 3950 17» 290 000 1900 İ7.I 13.250 726 2.200 1.11 1350 2500 t l M 4.1H 16000 17* 10.7S» S.1M 31500 1.7M 12 260 450 i ioo 600 1.0M U N 15 250 6600 4.<N t.7M »45» S7S 975 10 300 7200 3 700 ı w 1JH ii.au 6000 U N (.0*0 3 150 17* 2500 3850 2200 1.1M 117*0 7300 4.11 17* 1.7M 12000 1100 4.4*1 S.«M 175 9 750 4.7*0 3650 1.06» ISM 1JHS 1I.7M 4.1M 1701 12.000 İ.7M (.7N 7.7M II.MO 2500 7JM 2250 İ J N 11.IM rum t4M UM 14M 3000 3050 1.7M 4.06* I.7M 1LM* 17N 0.7M 4JM 7.7M 1ZJM 2500 7.M0 11.1*0 M.M0 4.4M 1.1M 31000 5.400 t.TM 5.500 •50 ı.m 17* 10 250 4.«a 3 750 1.1N 2.0M 1.17* •50 17* J2 50O 1.1M 385 740 1*41.057 tm.» 4S0.440 286 900 814 100 1000 5000 *7J MMIt 147.M1 28411 107.107 1660 619 81300 451000 1686 600 284 955 64 100 502 250 20419 86 557 1441.170 136 625 ttUM 833 800 itttN 284 750 2000 IM.7M 332 410 131235 1000 347 852 5900 86564 683 970 1.444JM 540.130 2000 »4.006 4J.5O0 3000 I.7M.MI 17.1 14ÎJM» 7K.4M 27».M8 57100 2000 260 562 3000 70JM 1.175 1J4MM 117W MS1 2.SH n j n U H 0J07 2852 7.0(1 11.067 707 0.01* 2500 289 782 ».100 3851 2 076 2225 1.1» i ı m ı.m 15 768 İ.7N 18 000 um 5.1*4 31031 1.74* 12029 1.71* uio 595 4.5İ1 1.111 3026 1.H7 5.5*0 »21 171 1350 1006 4J40 3800 1.011 1099 IOOO 2.011 1JM4 1250 5400 Oğrenci kimliğimi kaybettım. Hükumsüzdur. SELİM TOPKARA 6 100 47JM 8000 227.1*0 47 4W Mevcut aracılar ayakta kalma mücadelesi verirken iki banka daha geldi Borsaya para değil,üye geldiİş Ekonomi Servisi - Bor- sa'ya ıkı uye daha katıldı. 1991 vılında dondurulan Borsa uye- İiği kararı, Bankeksper ve Alter- natifbank için bozulmuş oldu. Her iki banka Sermaye Piyasası Kurulu \e Borsa Yonetim Kuru- lu kararlan ile Borsa uyeliğine ka- bul edıldi. 1991 yılı ağustos ayında Ser- ma>e Pi>asası Kurulu'nun öne- risi. dönemin Devlet Bakanı \e Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirlı'nin onayı ile Borvt iiyeliğinin dondurulma kararı alınmıştı. Borsa Yönetim Ku- rulu da en son bu yılın şub, ayında ikinci bir karara kada Borsa üyeliğıni dondurma ka- ranna gitmişti. Dondurulan Borsa üyeliği kazanılmış hak kabul edilerek Bankekspres ve Alternaüfbank içın bozuldu. Her iki bankanın da Borsa üyelığı içın başvuruda bulunmalan üzenne Borsa Yö- netım Kurulu şu karara vardı: Borsa bu hafta başından itibaren \ ukseli^ eğilimine girdi. "3794 Sayılı Sermaye Piyasa- sı Kanunu'nda değişıklik yapıl- masına, Bankalar Kanunu"nun bir maddesinin değiştirümesine ve 35 sayılı kanun hükmünde kararnamenin bazı maddelen- nin yürürlükten kaldınlmasına daır kanunun yürürlüğe girdiği 13 Mayıs 1992 tarihinden önce Bakanlar Kurulu'nun karany- Ia kurulmasına izın verilmiş olan bankalann Sermaye Piya- sası Kurulu'ndan aracılık yetki belgesi almalanna kadar Borsa uyeliğine kabul edilmelerine karar verilmiştir" Borsa Yönetim Kurulu'nun karannda, bundan sonrakı başv urulann kabul edilmeyece- ğı "Bunun dışında kalan bankalar ve aracı kurumlann Borsa uyeliğine başvurulannın kabul edilmemesı uygulaması- na devam edilmesine karar ve- rildi" şeklinde açıklandı. SPK tebliği ile Borsa üyeliği- nı onama yetkısı sadece İcendi- sine verilen Borsa, bu iki banka için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gönderilen yazıya da açıklamasında yer verdi. SPK'nın 27 Ağustos 1992 tarih- li toplanüsında aldığı kararda şöyledenildi. " Kurulumuz, Sermaye Piya- sası Kanunu'nu değıştıren 3794 Sayılı Kanunu'un yürürlüğe girdiği 13.5 1992 tarihinden ön- ce kurulmuş olup kurulumuz- dan Borsa üyeliği belgesi almış bankalann Borsa üyeliklerinın devam etmesi, söz konusu ta- nhten önce kurulmuş olup da bu tarihten sonra kurulumuza başvurmuş olan bankalann da Borsa uyeliğine kabul edilmele- ri gerektiğine karar vermıştir." Konuk yazar 'Varlıkhesabı'nınpotansiyelgeleceği Prof.Dr.SOLMAZ AYARSLAN Finans dünyasında kullanı- lan yenı menkul kıymetlerin ço- ğunda olduğu gibi Varhğa Da- yalı Menkul Kıymetler de (VDMK) ilk defa 1977 yıhnda Amerika'da çıkanlmıştır. 15 yıl sonra da olsa bu kıymetlerin ül- kemızde kullarulmaya başlan- ması için gerekli hukuki zemi- nin hazırlanması ve bu zeminin kullanılmaya başlanmış olması bü>ük bir başandır. Bu yazımızda VDMK çıka- nlması ile ilgili mevzuatımızı ve V'DMK'nin finans sektorune etkisını incele>eceğiz. Bundan sonrakı yazımızda VDKM'nin para arzı, enflasyon ve hazine- nin fınansmanına etkisi konu- lannı incelemek istiyoruz. VDMK Bankalar. Finansal Kiralama Kuruluşlan ve bu maksat için kurulacak Genel Finans Ortaklan tarafından ih- raç edilebilecekler. İhraççılar VDKM'yi kendi işlemlennden doğmuş ve temellük edecek- leri alacaklar karşıhğında ihraç edebilmektedirler. VDMK ih- raççılann tüketia kredileri. ko- nut kredılen ve finansal kira- lama sözleşmelennden doğan alacaklan. ihracat karşılığında- ki belgeye dayanan factoring ış- lemleri. anonim şırketler ve kamu ortaklıklannın müşterile- rine yaptıklan taksitli satışlar- dan doğan senede bağlı kala- caklar için ihraç edilebilecekler- dir. Yaünmcılar tasarruflannı banka mevduatı, Hazine bono- su, tahviller ve hisse senetlerine ilave olarak şimdilik muhtelif bankalar tarafından çıkanl- makta olan VDMK ıhıacı ile tasarruf sahipleri için yeni bir yatınm olanağı (instrument) gelişmış olmaktadır. Bu ola- nak, IMKB'de muamele gör- mekte olan şirketlenn hisse se- netleri, şirketlenn ve hazinenin bono ve tahvillen ve döviz ile rekabet ederek pıyasadaki yeri- ni bulacaktır. Zaman içindc bankalara ilave olarak bu mak- sat için Genel Finans Ortaklık- lan da kurulacaktır Do- layısıyla tasarruf sahiplerinın seçjmine arz edilec^k menkul değerler hem nsk ve hem de ge- tıri yönünden bir yelpazeyı andıracak çeşıtlılık arz edeceİc- tır. VDMK vurtdışında, örne- ğjn ABD'de doğrudan doğruya bankalar tarafından çıkartıla- mazlar. Bankalann bu maksat- la ya bir vakıf (trust) veya özel bir şirket kurmalan gerekir. Bu sistemde bankalar bılançola- nnda görünen alacaklannı yeni kurulan ihracçıva temlik eder ve karşıhğında bedelını tahsil ederler. Temlıkle birlikte ban- kalann bu alacaklarla hiçbir ilişkisi kalmaz. Alacaklann riski ve likiditesı bağımsız organizasyonlar veya doğrudan doğruya yatınmcılar tarafından tespit edilir. VDMK'nin getirisi riskine göre piyasa koşullannca tespit edilir. Riski azaltmak için bankalar arzu edildiğinde VDMK'>e te- mınat mektubu verebilirler. Yine aynı maksatla vhraççı VDKM'ye esas teşkil eden ala- caklan sigorta da ettirebılir. Ancak her iki alternatifin ken- dine göre bir malıyetı vardır. Verimi düşünnemek için bu al- ternatifte genellıkle kullanılmaz. Türkiye'deki tatbikatında bu yöntem uygulanmamakta. VDMK'in ihracı halinde de bankalar kredi riskini taşımaya devam etmektedirler. Diğer bir deyişle VDMK vadeli mevdu- atta olduğu gibi banka nskıni taşımaya devam etmektedır. VDKM'nın çıkanhlıasına esas olan menkul değerin kalitesine dayanarak piyasada bir fiyat oluşmamaktadır. Bu kıvmetin gelişmesi için nsk-fiyat ilişkisi piyasa şartlan- na göre piyasada oluşmalıdır. Kanunda yapılacak bırdeğışik- likle zamanla bu da gerçekleşti- nlebilir. Mevcut hukuki yapı altında banka bilançolannda görünen alacaklar VDMK'ler dolayısıy- la yaunmcılara devir edilmekte BANKALAR NE FAIZ VERIYOR? fYÛZtiel Zıraat is Bankası Emlakbank Akbank YaptKredi Vakıfbank Halkbank Pamukbank Garantı Tüfttank Sûmefbank 6M15 Tülûnbank Etıbank tmar Esbank Denızbank ŞekerbafA Osmanlı TEB Egebank Fınansbank Iktısat Dısbank Tansbank Demırtank KoçAme Köffezbank Interbar* Marmara Arap-TOffc lmpexbank TYTBank Tekstılbank Cıtıbank Türk-Sakura TL 56-58 55-58 58 55-58 55-58 60 58 54 585 60 60 59 58 55-58 58 56 5M1 57 56 54-57 48 43 60 57-59 50 60 59 575 45 SıynMI TL S DM 67-69 70 705 72-73 72 70 68-70 66 66-68 73 72.5 70 675 3.5 25 25 2.5 2JS 1.5 35 375 35 4.25 225 45 15 4.5 2.5 45 45 35 55 5-25 7.5 625 55 6.25 75 45 95 105 925 6 lıynM TL S DM 69-71 68-70 48 68-70 68-70 70 73 74 735 74-76 75 73 73 70 68-70 73 73 70 73-75 72 68-70 60 73 62-66 74.5 625 51 158 723 54 168 723 45 45 5.5 5.5 55 475 4.5 447 35 4.75 4.25 5.25 4.25 325 2.5 25 35 55 625 45 725 57 95 6.5 755 75 7.5 925 75 75 55 105 115 95 65 n.71-73 69-72 74 69-T2 69-72 74 75 80 805 80 78 80 78 80 75 71-74 76 76-79 76 67-70 60 80 78 63-70 80 575 45 3.5 35 35 35 4.5 2.5 4.5 5.5 525 55 525 35 55 25 55 DM 75 65 65 6.5 6.5 75 75 75 7.5 825 65 75 95 55 115 85 12.5 6.5 Sıralama. bankalann 1991 yılı toplam mevduaBanna göre yapdmtsor Faız değısımlerı ve düzeltme ıcın fate no 526 60 73 - 526 60 72 YATIRIMFONLARI 10EYLOUM2 Katlma belgesi adı Bugün Katlma belgesi adı Bugün Değ. lsYatırım-1 lşYatırım-2 lşYatırım-3 lşYatınm-4 İs Yatırım-5 lşYatmm-6 lnterfon-1 lnlerfon-2 lnterfon-3 lnterfon-4 lnterfon-5 Iktısat Yat-1 Iktısat Yat-2 Iktısat Yat-3 Iktısat Yat-4 Ikt AtılımF Gar Yatırım-1 Gar Yatırım-2 Gar Yatmm-3 Gar Yatırım-4 Gar Yatırım-5 Esbank Fon 1 EsbankFon2 Esbank Fon 3 YKBYatırımF YKBSektorF YKB Hisse F YKBKamuF YKBLıkıtF YKBKarmaF YKBDovızF YKB Kapıtal F YKBAktıfF VakıfFon-1 Vakıf Fon-2 Vakıf Fon-3 Vakıf Hisse Vakıf Dunya Vakıf Fon-6 Dış Mavı Fon 164 43 59 435 40 763 32 632 14 937 29 732 109 525 81303 44 319 45 707 12300 97 213 79 594 37 908 38 298 25 733 119 493 46 315 29 542 17306 15635 118.577 39 759 28.337 101601 83 284 96112 81619 71782 79 979 36.891 28 207 23 969 81737 199 988 37 540 23 282 34 192 23 286 70 429 016 002 0 16 013 0 15 0 13 015 0 14 0 18 017 126 015 0 15 0 15 0 15 -012 0 16 060 013 088 034 0.15 015 0.17 017 0 16 069 0.16 015 017 014 017 -010 014 013 0 12 015 082 012 048 Dışbank Beyaz Dışbank Pembe Tutun Fon-1 Tutun Fon-2 Mıtsuı Fon-1 Mıtsuı Fon-2 Finans Fon-2 Finans Fon-3 Finans Fon-4 Finans Fon-5 Zıraat Fon-1 Zıraat Fon-2 Zır BaşakFon Zıraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Halk Fon-3 Pamuk Fon Pamuk Hisse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 Emlak Invest lmpexFon1 lmpexFon2 Sumer Fon Denız Fon Ege Fon-1 Ege Fon-2 Kalkınma Fon Demır Fon-1 Demır Fon-2 Tarış Fon-1 Tarış Fon-2 Ortak Fon Turkbank Fon NetFon Etı Fon TSKBUzmanF Akfon 105 077 29 852 84 628 23 226 279176 32 906 46 969 39 834 27 219 26.033 43 627 32 290 34 202 31333 43 958 33156 29 601 44 726 29 135 38 005 28 819 12 396 35 758 27 643 30.015 36.307 27 803 11926 30 510 29138 14 655 31596 13.042 24 680 24 726 25 532 25 440 12 625 12450 021 0 31 015 0 15 012 014 0.17 014 040 014 010 0 17 0 14 0 13 0 24 0 21 014 0.15 019 0 14 015 -0.42 013 016 014 016 015 016 016 014 014 017 017 017 015 015 015 013 017 OÜNYA BORSALARI Altının onsu: 342 30 dolar ABD Dolan: 1 4140 Alman Markı 123 20 Japon Yenı 1 97201 Sterlını Petrolün varili: 20 462 dolar MERKEZ BANKASI • Emısyon (9 Eylul) 30 653 • TL Interbank faızlerı %60 00 Işlem Hacmı 3 457mılyar Gecelık % 35-40 Haftalıkrepo %50 Ayhkrepo %55 Pansıyoner bayan aranıyor. 2880035 ve bankalar nakdi kredilerini gayri nakdi krediye çevirmekte- dirler. Bu işlem dolayısıyla ih- raçcı banka yatınmcıya sağla- dığı güvence ve ihraç hizmetı için belli bir komisyon kazan- maktadır. Bu tebliğ VDMK ıhracına konu olan alanlarda kredı ve- ren bankalar lehıne bir durum yaratmakta. Tüketia veya mes- ken kredileri konulanna şimdı- ve kadar girmemış olan banka- lar aleyhıne haksız rekabeti do- ğurmaktadır. Bu dunımu önle- mek için bu bankalann süratle bu konulara gırmesi beklenme- lidir. Bu konuyu aktif olarak takıp eden sayın Bakana ve diğer ilgi- lilere Türk finans dün>ası adına teşekkür ederiz. Zaman içınde kanunda gerekli değişıklikler yapıldığı ve temkinlı kuİlaruldı- ğı takdirde ülkemiz tasarmf sa- hiplerine, sanayicilerine ve tüm finans sektörüne faydalı bir kıymet (instrument) olacağı ka- naatindeyız. Pınar Un • İş-Ekonomi Servisi - Pınar Un'un ödenmiş sermayesinin 1 mılyar 250 milyon lira bedeîlı, 3 milyar 750 milyon lıra bedelsizarttmlarak 2.5 milyar liradan 7.5 milyar lıraya yükseltilmesi nedeniyle rüçhan haklannın kullanılmasından sonra kalan 425 milyon lira nominal değerdeki paylar 16 evlül-16 ekim tarihleri arasında Borsa Birincil Piyasa'da satılacak. Turcas Petpolcülük • İş-Ekonomi Servisi - Serma>e Piyasası Kurulu, Turcas Petrolcülük'ün çıkanlmış sermayesinin 88 milyar lira bedelli 110 milyar lıra bedelsizarttınlmasına izın verdi. Anadolu Sîgorta • İş-Ekonomi Servisi - Deniz Tıcaret Odası, ulusal ekonomiye döviz sağladığı içın Anadolu Sigorta'yı bronzmadalyaıle ödüllendirdi. İç borçlanma arttı • İş-Ekonomi Servisi - Haaran ayı sonunda 115.5 trilyon hradüze>ınde bulunan Türkıye'nın toplam ıç borcu, temmuz ayında 3 tnlyon 344 milyar liralık bir artışla 118 tnlyon 860 milyar liraya ulaştı. Egebank'ın faiz oranları • İş-Ekonomi Servisi - Egebank üç av vadeli mevduat hesaplanna uyguladığı faız oranlannda ındirimegiui. Egebank'ın üç ay vadeli faiz oranı yüzde 69'dan vüzde 67'ye indi. Yabancı sermaye • İş-Ekonomi Servisi -1992 vılının ılk sekızayında bir milyar 81.3 milyon dolarhk > abancı sermayeye Türkıye'de yatınm yapma ıznı verildi. Yabancı sermaye ızinlerinin 212.2 milyon dolarhk bölümünü Fransızlaraldı. MERKEZ BANKASI KURLARI 11 EYL0LI992 cnm 1 ABD Dolan 1 Alman Markı lAvustralya Dolan 1 AvusturyaŞılını 1 Belçıka Frangı IDanımarkaKronu 1 Fın Markkası 1 Fransız Frangı 1 HollandaFlorinı 11sveç Kronu 11sviçre Frangı 100italyanüretı 1 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Norvec Kronu 1 Sterlın 1 SArabıstanRıyalı DftVtZ *ı« 7155.66 5053.43 5164 24 718.26 245.02 1306.61 1583.39 1483.96 4484.62 138218 569718 66057 58.08 5860.50 1276.20 14095.93 190823 SATII 7170.00 5063.56 5174.59 71970 24551 130923 158656 1486.93 449361 1384 95 570860 66190 5820 5872.24 127876 1412418 191205 EFEKTİF 7148.50 504838 5086.78 717.54 242.56 1293.54 1567.56 1482.48 4480.14 136836 569148 653.96 57.21 5772.59 1263.44 14081.83 187961 un* 7191.51 507875 519011 72186 246.24 1313.16 1591.32 1491.39 L 450709 138910 5725.73 66388 58.37 5889.86 1282.60 14166.55 191779 SERBEST DÖVİZ CINSI ABD Dolan Alman Markı Isvıçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Florını Ingılız Sterlını S Arab Rıyalı AvusturyaŞılını 1O0ltal üretı AUŞ 7240 5150 5770 1498 4530 14270 1910 725 667 SATIŞ 7270 5170 5800 1515 4565 14400 1935 735 675 ALTIN CtNSI ALIŞ SATIŞ Cumhurıyet 530 000 540 000 Reşat 595 000 615 000 24 ayar altı n 80 200 80 500 22ayarbıiezık 72100 80100 ÇAPRAZKURLAR 1 ABD D0URI 14160 13856 99625 54765 45192 48220 15956 9205 51771 12560 108325 123.20 12210 56070 37499 «taaKrkı AnsMyıNın FHI frmnfrm jtnçlrMi timimi tmnm imojçlnaı SK r 19699UIMn 14282«ll*n 14759UIMn 1058216R Sermaye Piyasası Kurulu HALKA ARZA ARACILIK YETKİ BELGESİ Numarası - Tarthl BNK / HAA-040 21.08.1992 Sermaye Piyasası Kurulu'nca Chemıcal Bank A.Ş nın 13 11 1987 tarıhınden itibaren "Halka Arza Aracılık" faalıyeöncte bulunması uygun görülfnüştûr j Bu belge sanıbı banka. venlen yetkı çerçevesınde araolık I yüklenımınde (undervvrrttıng) bulunabılır en lyi gayret araalığı j yapabtlır I Bu belge, 3794 sayılı Kanun ile değlşık 2499 sayılı Sermaye | Piyasası Kanunu'nun 31. maddesı uyarınca venlmiştır. 1 j 1 Dr. Yaman Aşıkoğlu { Başkan | Ortakhğm: J Bağlı olduğu T. Sicil Momurluğu • Istanbul 1 Sıcıl No • 272902 / 220484 1 1 ı 1 1 j 1 1 1 1 I I I 1 1 1j 1 | î Sermaye Piyasası Kuruiu ALIM SATIM ARACILIĞI YETKİ BELGESİ Numarası Tarihi i BNK/ASA-053 21.08.1992 | j Sermaye Piyasası Kurulu'nca Chemıcal Bank A Ş nın 1 13 11 1987 tarihinden ıbbaren "Alım Satım Aracılıgı" I faalryetnde bulunması uygun gönjlmüştür' { Bu belge sahıbı banka, ılgılı mevzuata uygun olarak daha I önce halka arz yoluyia satılmış sermaye piyasası araçları I uzennde aracı srfatıyta ve tıcan amaçla alım satım yapabılır | Bu belge. 3794 sayılı Kanun ile değışık 2499 sayılı Sermaye I Piyasası Kanunu'nun 31 maddesı uyarınca venlmiştır I Dr. Yaman Aşıkoğlu | Başkan | Ortaklığın: { Bağlı olduğu T. Sıcıl Memurtuğu : Istanbul I Sicfl No • 272902 / 220484 i 1 ZZCHEMICAL BankAŞ.^ ^ * Abdi Ipekçi Caddesi No: 63 80200 Maçka- İSTANBUL TEL: 231 40 10 BOĞAZ HER MEVSİM GÜZEL HAREM 89 Teknesi ile cumartesi-pazar: 10.30-19.00 arası Denize ve güneşe Boğazturu (19.30-21.00) 20-30 kişilik gruplarla dolgun mönü TEKNE BAR Her gece 21.00'den sonra Kuruçeşme Divan karşısı kazıklı yol başlangıcı Tekne: 265 54 61 Ofis: 240 33 46 KOY ENSTTITJSU YILLARI Talip Apaydın 10.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınları Turkocoğı Cad 39-41 Cağaloğlu-tstanbul Ödemeli göoderilmez. KÖY ENSTİTÜLERİ VE ÖTESİ Mahmut Makal 10.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Turkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-htanbul
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle