25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 11 EYLÜL1992CUMA HABERLER Çakmur: Iktidar yara almamalı • tZMİR (Cumhunyet Ege Börosu)-İzmır Anakent Beledıye Başkanı Yuksel Çakmur, CHP'nın solda uçüncu partı olarak hıçbır anlamı olmayacağını soyledı Çakmur, CHP yenı yoneümının. koahsyon hukumetının yara almaması ıçın elınden gelenı yapmasını ıstedıve"Bu ıktidar çokertılmemelıdır Yaşadığı kadar yaşamahdır" dedı Yükseî Çakmur, Denız Baykal'ın CHP Genel Başkanhğı'na seçılmesının sonrakı kurultayda genel başkanhğa yonelık çahşmalannı etkılemeyeceğını belırttı ÇGD heyeti Gûneydogu'da • ANKARA (Cumhunyet Bürosu)-Çağddş Gazetecıler Demeğı Genel Merkezi tarafından oluşturulan bır heyet, Gûneydogu'da gazetecılenn çalışma koşullannı yerınde ızlemek uzere Dıyarbakır'a gıdıyor, ÇGD Genei Başkanı Mustafa Ekmekçı, yazar Azız Nesın, Mıllıyet Gazetesı Ekonomı Araştırma Sorumlusu Yazar Necatı Doğru ıle Gundem Gazetesı Ankara temsılcısı Velı Özdemır'ın yer aldığı heyet, yann Gûneydogu'da Gazetecıler Cemıyetı'nı zıyaret edecek Bayram gazetesi • İSTANBLL(AA)- Rekabet gucunun arttınlması ıçın Bayram gazetesının kalıtesının yukseltılmesı gerektığı belırtıldı Gazetecıler Cemıyetı'nın danışma organı olan Meslek Dıvanı'nın dunku toplantısında uyeler, Bayram gazetesıne ılışkın göruşlennı dıle getırdıler Meslek Dıvanı uyesı gazetecıler, gelışmeiere bağlı olarak Bayram gazetesının reorganıze edılmesını ıstedıler ve gazetenın kalıtesının yukseltılmesı ıçın çeşıtlı onenlerde bulundular Aynca Bayram gazetesının ılanlannı da bır yıl onceden almasının gerektığı belırtıldı Toplantıda aynca cemıyete gelır sağlamak amacıyla Bayram gazetesının yanı sıra cemıyetın kuruluş yıldönumuolan 18ocak tanhınde de bır gazete çıkanlması onenldı Genel sekreterlik için Hasan Fehmi Güneş, Ertuğrul Günay ve Hayrettin Uysal'ın adlan geçiyor CHPnin öııceliğiörgiitlenme• Bir genel seçime katılabilmesi için CHP'nin TBMM'de grubu olması veya en az 51 ildeörgütlenmesi gerekiyor. Program ve tiizük değişikliği ile genel sekreter ve yardımcılanmn seçimi yapılacak. ANKARA (Cumhurivet Bu- rosu)-SHP Antalya Mılletvekılı Denız Baykal'ın genel başkan- hğa stçılmesıyle sonuçlanc.ı CHP'de, bugün ya da yann ge- nel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklan ıçın seçım yapı- lacak Genel sekreter adaylan arasında Genel Yonetım Ku- rulu'na (GYK) seçılen Hasan Fehmı Guneş, Ertuğrul Gunay ve Hayrettin Uysal'ın adlan ge- çıyor Genel Sekreterlik ıçın en guçlü adayın Ertuğrul Gunay olduğu bıldınlıyor CHP'nın oncekı gece goreve gelen GYK'dan bır uye, genel sekre- tennı belırlemenın genel başka- nın doğal hakkı sayılması ge- rektığıru soyledı Yenıden açılışıyla bırlıkte CHP ıçın, yasada behrlenen tak\ım de ışlemeye başladı Tu- zel kışılığın kazanılmasından engeç 6 ay ıçınde, ılk buyuk kongrenın yapılması gerekiyor Buna gore CHP. behrlenen bu sure ıçınde ıl ve ılçe orgutlennı kurarak, seçılecek yenı delege- lerle, en geç 9 Mart 1993'te ılk kurultayını yapacak CHP'nın olası bırerken genel seçime katılabilmesi ıçın, en az 51 ı) ıle bunlara bağlı ılçelenn uçte ıkısınde orgutlenmesı gere- kiyor CHP'lıler. Baykal'ın talımatı üzenne yenı bır genel merkez bınası arayışına gırdıler Zıya Gokalp Bulvan'ndakı geçıcı genel merkez bınasını kuçuk ve Metın Somuncu'nun burosu olması nedenıvle uygun bulma- yan Baykal ve arkadaşlan. Çevre Sokak'takı genel merkez bınasının ahnmasından sonra yenı tutulacak bınayı Ankara ıl orgütu olarak kullanmayı du- şunuyorlar CHP GYK, ılk toplantısında CHP'nın mallan- nın gen alınması konusunu go- ruşecek GYK'da mallann gen alınması ıçın baş\uruda bulu- nulması konusunda karar ah- nacak CHP'nın yenı yapılanması ıçınde G Y K tuzukte de değışık- lıkler yapacak Yenı tuzukte, genel sekreter yardımcıhklan- nın yanı sıra, genel başkan yar- dımcılıklannın bulunması da düşunuluyor Genel sekreter orgutten sorumlu olarak gorev yaparken, genel başkan yar- dımcılan. genel başkana bağlı olarak bır çeşıt danışman ola- rak çahşacak CHP'nın yasa uyannca 6 ay sonra yapılacak kurultayına kddar gerçekleştınlecek orgut- lenme çalışmalan oncesınde yurt gezılen duzenlenecek Bay- kal \e arkadaşlan. yurdun çe- şıtlı yerlennde duzenlenecek mıtınglerde konuşacak CHP'yı anlatacaklar Mıtıngler, orgut- lenmenın de bır aşaması ola- cak Kurultay seçım sonuçlannın kesınleşmesınden sonrd yapıla- cak CHP GYK toplantısında, Yurutme Kumfu da secılecek Genel sekreter seçımı de, bu toplantıda gerçekleştınlecek CHP genel sekreterhğı ıçın en guçlu adayın Ertuğrul Gunay olduğu bıldınldı Mılletvekılle- rının Meclıs çalışmalannı daha etkın bıçımde surdurmelen ıçın parlamento dışından bır genel sekreter duşunulduğu belırtıh- yor CHP yonetımının onumuz- dekı gunlerde bır orgutlenme komıtesı de oluşturacağı, bu, komıtenın derhal harekete ge- çerek. oncehkle ıllerde, daha sonra da ılçelerde orgut kur- mak ıçın cahşmaya başlayacağı belırtıldı II ve ılçe orgutlennın kurulmasında öncelıkle CHP'- nın 1980 oncesı yerel orgut ve h- derlennden yararlanılacağı oğ- renıldı Bavar'ınevî DP Genel MerkeziANKARA (Cumhunyet Bü- n su) - DP Genel Merken, eskı Cumhurbaşkanlanndan Celal Bayar'ın Ataturk Bulvan'nda- kı koşkunde dun açıldı DP'nın yenıden açılması çalışmalannjn koordınatorü Prof Dr Orhan Morgıl, 14 Mayıs 1950'dekurulanve lOyıl süreyle ıktıdarda kalan DP'nın antıdemokrauk bır şekılde ka- patıldığını behrterek, "DP'yı yenıden açarak, 'Yeter, hem soz hem guç mılletındır' dıyo- ruz" dıye konuştu Morgıl, aynca, sağda bırleşmerun DP'- nın kaçınılmaz mısyonu oldu- ğunu kaydettı DP'nın kurucusu, eskı Cum- hurbaşkanlanndan Celal Ba- yar'ın kızı Nılufer Gursoy da, DP gerceğının hafızalardan sı- lınmeye çalışıldığını belırterek, " DP'yı yenıden açmak onurlu bır gorevdır Otuz senedır bek- ledığımız gündür bugun Turkı- ye'nın 1946 ruhuna ıhüyacı var DP'nın tum ocak-bucaklarda görev yapmış olan DP'lılenn çocuklanna da çağnda bulunu- yorum Gelın, yanm bıraktın- lan mucadelemıze hep bırlıkte kaldığımız yerden devam ede- lım" dedı Prof Dr Orhan Morgıl'ın, Adnan Menderes'ın oğlu Aydın Menderes'ın gön- derdığı mesajı okumak ısteme- sı, bazı DP'lı'cnn tepkısıyle karşılandı Ancak Morgıl, me- sajı okumayı surdurdu Aydın Menderes mesajındd, DP'nın açılmasından mutluluk duydu- ğunu belırttı Konuşmalann ta- mamlanmasından sonra, Hu- samettın Cındoruk ıle DP GİK uyesı Rıfkı Salım Burçak. genel merkez bınasının kurdelesını keserek açülar Demokrat Partı Genel Merkezi halıne getirılen Celal Bavar'ın Ataturk Bulvarı'ndakı koşkunun açılışını TBMM Başkanı Husamettin Cindoruk yaplı. ANAP'ta olağanüstü kongreye seçim engeli ANKARA (Cumhunyet Bu- rosu) -1 kasım ara yerel seçımle- nnden once olağanustu kongre ıçın ımza toplamaya başlayan Ozalcılar, delegelenn tepkısıyle karşılaşıyorlar BayanOzallar- ııı genel mefkeze ılk başvuruyu yaparak mesaj vermelen de de- legelenn tavnnı etkılemedı Özalcı İstanbul Mılletvekılı Os- man Ceylan, 1 kasım seçımlen nedenıyle delegelerden ımza toplamaktu zorlandıklannı soyledı Ceylan, ısım vermeden tavnnı net olarak ortaya koy- mayanlan, "Yanlış karşısında susanlar şeytandır" dıye eleştır- dı Özalcı Ceylan olağanustu kongre ıçın ımza toplanmasm- da karşılaşılan sıkıntılann ne- denını anlatırken, kendılennın bır ılke mücadelesı verdıklennı, ANAP'ı ilkelere oturtmak ıste- dıklennı, ancak bunu yaparken de partıye zarar vermek ısteme- dıklennı soyledı Ancak kongre gınşımınm partıye zarar verdı- ğını kabul eden Ceylan. "Zafer bıraz hasar ıster" dedı ANAP'- ta polıtıka vapanları ıkı gruba a\ıran Cevlan sunları so>ledı "Bınncı grupta bızım gıbı, SHP Genel Başkanı'nın Cumhuriyet'e demeci Inönü: CHP hükümeti ve SHP'yi etkilemez • Solda birlık konusunda bundan sonra herhangı bır temaslannın olma- yacağım belırten İnönü, "Bu konuda top CHP'de" dedi. İnönü, Baykal'ın genel başkan seçılmesine ılişkin olarak da "Denız Bey, SHP'de genel başkanlık mücadelesı verdı, ancak CHP kongresıne ben katılmadım. Za- ten CHP'nın üyesı değilım. Yanlış bır anlama var" dıye konuştu. TUNCAYÖZKAN ANKARA - SHP Genel Baş- kanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnonü kurultay sonucu- nun koahsyon hükumetını ve SHP'yi etkılemeyeceğını belır- terek.'SHP'den. CHP'ye katıl- mak ıçın herhangı bır kopma- nın olacağını sanmadığını ıfade ettı İnönu, solda birlık arayış- lan konusunda kendılennın bundan sonra herhangı bır te- maslannın sozkonusu olmaya- cağını behrterek, "Bızım yapa- cağımız başka ışler var Çeşıtlı paketlenmız var Bu konuda top CHP'de Başka partılerle bırleşmek ıçın uğraşacak değıhz "dedı İnonü. CHP kurultayın- da kendısının Denız Baykal ıle mucadele ettığı yolundakı yak- laşımlann yanlış olduğunu da ıfade ederek, "Denız bey, SHP'de genel başkanlık müca- delesı verdı, ancak CHP kong- resıne ben katılmadım Zaten CHP'nın uyesı değilım Yanlış bır anlama var" dedı SHP Genel Başkanı İnonu. CHP kurultayı sonrası değer- lendırrnelennı Cumhunyet'e yaptı İnonü, CHP'nın açılması ıçın kendılennın verdığı müca- delenın bır yanlışı düzeltme ve demokrası mücadelesı olduğu- nu dıle getırdı İnonu, bu konu- dakı çahşmalanyla ılgıh olarak şunlan dıle getırdı "CHP'nın açılmasında, be- nım ıstedığım dıye bır yaklaşım yanhştır, yanlış olur Ben boyle bır yaklaşım ıçınde olmadım CHP, kendı kurultayını yaptı Benım bekledığım şey, demok- ratık açılım ıçınde yasaklann kalkması sonucu CHP'nın or- taya çıkışıdır Bundan mutlu- luk duydum 12 eylul asken re- jımının getırdığı yanhş, hata tamır edılmış oldu, CHP açıla- rak Benım ıstedığım buydu Bu gerçekleştı ve buyuk mutluluk duydum CHPkurultayınınka- rannın hayırlı olacağına ınanı- yorum Bız, demokratık açılım ıçınde amacımıza ulaştık Ku- rultay delegesı de karannı ver- dı Hayırlı olsun " inonu CHP konusundakı daha once soyledığı sozlerde herhangı bır revızyona gıdılme- sıne gerek bulunmadığını vur- gulayarak, şoyle konuştu "Sozlenm genel gözlemlerdı Demokrası ıçın duşunduğum şeylerdı Kapatılan partılenn açılıp, yollanna devam etmesı gerektığını buyuk. kuçük, nasıl olursa olsun, demokrasılerde partılenn kapatılamayacağma olan ınancımdan kaynaklanan şeylerdı Bugun de aynı şeylen soyluyorum SHPnın bır bu- yuk partı olarak yoluna devam ABD Dışişleri Bakanhğı: Suriye, PKK ve Dev Sol'u barıııdırmayı sürdürüyor NVASHINGTON (AA) - ABD Dışışlen Bakanhğı Tero- nzmle Mucadele Koordmatöru Buyukelçı Peter Burleıgh. Sun- ye hukumetının Bekaa Vadısı"- Nde PKK ve Dev Sol'u bann- dırmaya devam ettığını soyledı Buyukelçı Burleıgh, kısa adı "USIA" olan Amenkan Ha- berler Daıresı'nın Worldnet adlı televızyonunda yaptığı ko- nuşmada. "Sunye hukumetınden uzun zamandır teronst kamplannın kapatıhnasını ve teronstlenn tutuklanmasını ıstıyoruz Baş- ka ulkelerde haklannda tutuk- lama karan olan kışılenn ıade edılmelen, en azından sınırdışı edılmelen gerektığını de bıldır- dık Ne şekı'de olursa olsun bu kamplann k.ıpatılmasını ıstıyo- ruz " dedı ABD Dışışlen Bakanhğı Te- ronzmle Mucadele Koordına- torü Buyukelçı Burleıgh, unlu teronst Carlos'un hâlâ Sun> c'- de oturduğuna dıkkat çektı etmesı gerektığmı soyluyorum Bunun şartlannı daha once soylemıştım Şımdı, bunlan sağlayacak olan CHP'nın yenı yonetımıdır " CHP kurultayı sonrasında ortaya çıkan tablonun. huku- metı ve SHP'yı etkılemeyeceğı- nı, hukumetın durumunun değışmesı ıçın herhangı bır ne- den bulunmadığını anlatan İnonu, bu konudakı goruşlennı de şoyle özetledı "Hukumetın durumunun de- ğışmesı ıçın herhangı bır neden yok Hukumetın onunde hal- İetmesı gereken. çıkarması ge- reken. pek çok paket var Önumuzdekı gunlerde demok- ratıkleşme dahıl. pek çok alan- da yenı şeylen gerçekleştınnek ıçın çalışacağız Bızım durumu- muzda, SHP ıçınde de. herhan gı bır değışıkhğe gerek yok Ben. SHP ıçınde. CHP'ye gıdıl- mesı yolunda bır kopmanın olacağını sanmıyorum Yapa- cağımız şeyler var Bız şımdı, bunlan grçekleştırmek ıçın yo- lumuza devam edeceğı CHP'- nın açılmasından bız etkılenme- yız Bızım arkadaşlanmız da etkılenmezler Eskıden CHP'- nın ılkelen doğrultusunda al- dıklan goruşlen şımdı SHP ıçensınde u> guluyorlar Bunda bır değışıklık olmaz Arkadaş- lanmın herhangı bır yanlış an- laşılmaya kapılmalanna gerek yok Bu, çalışmalanmızı de- vam ettıreceğız Bu konuda herhangı bır sorun olacağını sanmıyorum " CHP kongresının kendısıyle Denız Baykal arasındakı bır mucadele olmadığını bu konu- da da bır yanlış anlamdnın mevcut oldueunu dıle getıren SHP Genel Başkanı, "Sdyın Baykal. genel başkan adayı ola- rak SHP'de mucadele verdı Ancak. CHP kongresıne ben katılmadım Ben partının, CHP'nın uyesı de değilım za- ten Bu konuda da bır yanlış anlaşılma soz konusu" dıye ko- nuştu Solda birlık konusunda ken- dılennın verdığı mucadelenın başanlı olduğunu. Halkçı Partı ıle SODEP'ın bırleştıklennı an- latan inonu. DSP'nın bu bırlığe karşı çıktığını ve katılmadığını hatırlattı Solda birlık tartışma- lannın CHP ortaya çıkarken, Genel Yonetım Kurulu'nunça- lışmalan sonucunda gundeme eeldıeını dıle getıren İnonu, SHP'nın bundan sonrakı gun- demınde başka partılerle bırleş- me konusunda temasın bulun- madığını soyledı SHP'nın hukumet ve partı olarak yapa- cağı ışlen bulunduğunu. bırleş- me konusunda bundan sonra topun CHP'de olduğunu ıfade eden inonu, "Başka partılerle bırleşmek ıçın uğraşacak değı- hz" dedı SHP'nındunak- şamkı MYK taplantısında CHP'nın açılması konusunun ele ahndığı oğrenıldı Toplantı- da konunun, TBMM grubu, bakanlar. beledıye başkanlan ve ıl başkanlannın katılacağı bır toplantıda ele alınması ka- rarlaştmldı pohtıkayı amator ruhla yapan. vatan-mıllet denıldığjnde duy- gulan kabaran, ılkeler savaşı veren ınsanlar var İkıncı grup- takıler ıse. bu ılkeler savaşı ven- lırken ağırlık merkezıne gore tavnnı koyuyorlar Şımdı bun- lar beklıyorlar Ağırlık merkezi nereye İcayarsa, tavırlanna o yonde koyacaklar ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz Istanbul'da 6 venı ılçede yapı- lacak yerel seçımlerde partısı- nın beledıye başkan adaylannı açıkladı Yılmaz, II Merkezı'nde du- zenledığı basın toplantısında partısınm bır çok konuda oldu- ğu gıbı, beledıye konusunda da çok şey yaptığını soyledı Yılmaz'ın yaptığı açıklama- ya gore. beledıye başkan aday- lan şunlar Tahsın Salıhoğlu (Avcılar). V usuf Erkoç (Gun- goren). Mehmet Alı Aydmlar (Bahçelıevler), Ersın Ozadalı (Tuzla), Bahtıyar Uyanık (Maltepe) NıhatAkar Ucuz Ağrı ve Siîrt'te çatışma: 7 şehit •Ağn'dakı çanşma sırasında alev alan ot yığınının içınde kalan ıkı çocuk yanarak öldü. Haber Merkezi - Ağn ve Sı- ırt'te çıkan çatışmalarda 7 gu- venlık görevhsı şehıt oldu Ağn'dakı çatışma sırasında açı- lan ateş sonucu alev alan ot yı- ğınlannın ıçındekı ıkı çocuk da yanarak can verdı Iğdır'da da başına sıkılan tek kurşunla ol- durulen bır vatandaşın cesedı ağaca asılı olarak bulundu AA'nın habenne gore bır ıh- ban değerlendıren guvenhk guçlen. Ağn'nın Hamur ılçesı Aladağ Musabey koyune bas- kın duzenledı Baskında koyun ıçınde mevnlenmış olan PKK"- lılann açtığı ateş sonucu bır ust- teğmen. bır başçavuş ve uç er şehıt oldu Çatışma sırasında ıkı çocuk, sılah seslennden kor- karak ot yığınlannın ıçıne gırdı Çatışmada ısabet alan kurşun- lann ateş alarak ot yığınlannı tutuşturduğu ve Şefıka Çetrez (7) ıle Cumalı Çetrez (6) adlı ço- cuklann yanarak olduğu kay- dedıldı Âynı aıleden Sabıha (17), Yeter (16) ve Yıldınm Çet- rez (2) de açılan ateş sonucu yaralanarak Ağn Devlet Has- tanesı'ne kaldınldı PKK mılı- tanlan bolgeden uzaklaştılar Sıırt'te mcrkeze bâğlı Yerlı- bahçe koyune oncekı gece 23 00 sıralannda sayılan 60"'. bulan PKK mılıtanlannın oto- matık sılahlar ve rekotatarlarla saldırdıklan kaydedıldı Bolge- de operasyon yapan guvenhk guçlennın mudahale etmesıyle çıkan çatışmada jandarmd ast- subay kıdemlı çavuş Mansur Aydın ıle jandarma en Aydın Bebek şehıt oldu Çatışma sıra- sında Abdullah Karataş adlı vatandaş olurken, ayru aıleden 10 yaşlanndakı bır çocuk ağır, uçkışıyaralandı Öldurulen va- tandaşın ağır yaralanan 14 ya- şındakı oğlu Cüneyt Karataş, kaldınldığı Sıırt Devlet Hasta- nesı'nden Dıyarbakır'a sevk edıldı Iğdıra bağlı Yuzbaşılar ko- yundekı evinden oncekı gun kdçınkın Abdurrahman Kara- kuş ddlı vdtandaş. Suveren ko- yu Ndkınlarındd kafasına tek kurşun sıkılarak olduruldu "Devlet yanlısı olmakld" suçla- narak PKK mılıtanlannca ka- çırıldığı behrtılen vatandaşın (.esedı bır ağaca asılı \e ağzına para sokulmuş durumda bu- lundu Elazığ-Bıngol karayolunu. Karakoçan ılçesının Gundeğdı ko\u vdkınlannda oncekı ak- şam kesen PKK mıhtanlan, bır mınıbus ıle uç otomobılı durdu- rarak kımlık kontrolu yaplı Devnye gore\ı yapan bır jan- darma aracının olay yenne gel- mesı uzenne teronstler araca ateş açtılar Olayda uç er yara- landı PKK mıhtanlan bolge- den uzaklaştılar 'Özel tim ayrılmak istemi>or' Emnıyet Genel Mudüru Yıl- maz Ergun, Gûneydogu'da gö- rev suresını tamamlayan ozel tım gorevlılennden hıçbınnm. bolge- den aynlmak ıstemedıklennı soy- ledı AA'ya bır açıklama yapan Ergun, 'Bolgede Şırnak ve Hak- kân'de ıkı, dığer ıllerde ıse üç yıl olan gorevını surdüren özel tım elemanlan, ısrarla bolgede görev yapmaya devam etmek ıstıyorlar Bu durum dığer polısler ıçın de geçerh Şımak'ta gorev suresı do- lan 70 pohsımız dılekçe gondere- rek kenttekı gorevlenne devam etmek ıstedıklennı belırttıler" de- dı İstdnbul'da Trafık Şube Mu- durluğu'ne bağlı polıs otosuna seyır hahndeyken molotofkok- teylı atıldı Atılan molotofkokteylı otoya ısabet etmezken, saldırganlar >a\a olarak kaçtı BffiBAKIMA • Baştarafi 1. Sayfada SSK Genel Mudurluğu'nun 22 Temmuz 1992 tanhh genelgesın- de kurum ılaç harcamalannın her >ıl buy^ık boyutlara ulaştığı belır- tılerek eşdeğer ılaçlann en ucuz olanının kullanıhTiası ıstendı ve 532 ılacı ıçeren bır lıste açıklandı Hem bu Iıstenın ıçenğı hem de uy- gulamayla ılgılı çeşıtlı eleştınler oldu Turkıye Yerlı Ilaç Sanayıa- len Demeğı Genel Sekreten hat ma Itır ÇağJayangıl. Iıstenın çok yetersız olduğunu behrterek "Bız lıste yayımlanmasına da Karşıyız. Doktoru kısıtlıyorsunuz" dedı Eleştınler uzenne oluşturulan bır komısyon tarafından yenı bır ucuz eşdeğer ılaç lıstesı hazııian- maya başlandı İlaç İşverenlen Sendıkası da SSK'ya bır mektup gondererek uygulamay la ılgüı çeşıtli eleşünler- de bulundu. ucuz eşdeğer ılaç lıs- tesındekı ılaçlan ureten fırmalar- dan bazılannın kapastelennın agona gereksınımlennı karşılaya- mayacağı bıldınldı İlaç İşverenle- n Sendıkası Genel Sekreten Saba- hattın Alpan, uygulamaya karşı çıkış gerekçelennı şöyle anlattı "Gunumuzde ıkı urunun aynı aküf maddeyı ıçermelenrun teda- vı değen olarak da eşdeğer okluk- lan anlamına gehneyebıleceğı kabul edılmış bır gerçektır Hekı- mın güvenerek hastasırun sağlığı ıçın tercıh ettığı ılaçlar yenne en ucuz benzerlennın kullanılması duşunulduğunde bu durumun ozellıkle bıyo yararlanım sorunu gosteren ılaçlarda hastanın teda- vısı acısından ne kadar onemlı olduğu açıktır SSK ılaç faturala- nnda kısa vadede gorulecek ka- zançlar. bır sure sonra hdstanede yatma suresının artması, tam ya- rarlanım sağlamayan ılaçlann dozajlannın arttırüması veya ıs- tenmeyen yan etkılere bağlı ola- rak tedavıye başka ılaçlann eklen- mesıyle ılaç tukeümının artması nedcnıv le ortadan kdikacaktır " SERVER TANİLLİ Montaigne'in Öğüdü Montaıgne, 400 olum yıldonumunde anılıyor Batı da, bu tur anmalar, bızdekı sığlığın ve renksızlığın tersıne, bır onemh kulturel olay Yuzyılların otesınden ses- lenen bır yazarın eserı uzerınde yenıden duşunmenın, onu yenıden değerlendırmenın vesılesı oluyor yıldonum- lerı Kıtaplar, yazılar, soruşturmalar, bılımsel toplantılarla yapılıyor bu, ve sonuçta da elle tutulur bır katkıyı goruyor- sunuz kulturel yaşama Montaıgne ıçın, doğaldır kı daha da fazla ılgı Şu anda, 'Denemeler'ın unutulmaz yazarı ustüne bu yıl yayımlanan yedı kıtap var onumde, bır unlu felsefe dergı- sının de ozel sayısı Kımbılır daha neler çıkacak yıl sonuna değıni Kıtaplardan ılk ılgımı çeken de, Stefan Zvveıg'ınkı o'du, orta boyda 125 sayfalık bır eser bu Zvveıg o her zamankı ınsancıl ve sıcak bıçemıyle anlatıyor buyuk yazarı Monta- igne'in en goze çarpan yanlarından bırının altını çızıyor ve şoyle dıyor "Boylece Montaıgne ın yaşam karşısındakı tutumu, butun ozgur duşunurler gıbı, hoşgoruye vardı Du- şunce ozgurluğunu kendısı ıçın ısterken başkasına da tanıyor aynı hakkı Ve hıç kımse ondan daha fazla saygılı olmadıbuna' Bır şeyı daha oğrenıyorum Stefan Zvveıg ın yaşamına son verdığı Brezılya da Petropolıs'te, okuduğu ve yorumladığı son duşunur olmuş Montaıgne Kıtabı okurken de anlaşılıyor bu, bır burukluk var kalemınde Zvyeıg'ın, ıçınde bulunduğu -o tarıfsız- acıyı noktalamaya karar vermış gıbı llgınç bır eser vaktım olsa da Turkçeye çevırsem' Unlu Le Fıgaro nun, haftalık edebıyat ekınde, kımı yazar ve duşunurlere yoneltılen bır soru var "Montaıgne çağ- daş toretanımazlığın oncusu mudur''" Yanıtlar çeşıtlı, bır yazar, onun evrensel ahlakın bır oncusu olduğunu soylu- yor kı, katılırım öteden ben de dıkkatımı çekmıştır Montaıgne okuyan- lar, duşunduklerının doğrulanması amacıyla da çevırırler 'Denemeler'\n sayfalarını Montaigne'in bılgelığı'ne sığı- nıp bır ozur bulmak ısterler akıllarından geçene Yazarı- mız da açık sozlu olduğundan fazla bır guçluk de çekmez- ler bunda Ancak, unutulmaması gerekenler var Montaıgne soz ko- nusu oldukda ve en baştakı de şu Tam bır kuşkucu ıdı o, ve ıçınde yetıştığı humanızma ortamının etkısıyle, ınsanı merkez a'dı duşuncesıne, ve her ınsanın kışılığınde 'butun ınsanlığı taşıdıgına 1 da ınandığı ıçın, kendısını çözumle- mekle başladı ışe Şunlar da onemlı Montaıgne zamanında kınlere yol açan, cınayetlerı yasallaştıran, orflerı donduran, duşunsel araştırmayı kemıkleştırıp olduren dogmatık duşuncenın uzerıne yurudu Sergıledığı >-^ınla goruş, duşunce ve or- neklerle, bakışlara bır hareketlılık getırdı, sureklı bır zıhnı devrımdır yaptığı Bunlar mı sadece? Değıl 1 Yaşadığı ça- ğın başka ığre'çlıklerıne de değındı işkenceye karşı çıktı, Amerıka yifûlerıne karşı Ispanyol zulmunu doladı kalemı- ne, 'buyucu'lerın yakıldığı ateşlere ısyan ettı Kısacası çaçının kavgasına katılmış bır aydındır o Montaıgne çok cephelıdır, ama once bu anlamda Bıtmedı Insan ruhunun buyuk kâşıflerındendır, ote yan- dan, bır buyuk kurtarıcısı da onun, bedene yerını verırken, arzuya da gerçeğını tanır Kendını 'çırılçıplak' anlatırken, Jjır yerde 'ınsanoğlunun halı'dır de gosterdığı Benım, sı- zın baskalarının Ne guzel soyluyor N/oltaıre,' Yahu" dı- yor, adam kendı adı altında, benım zayıflıklarımı ve çılgın- lıklarımı anlatıyor be 1 " Açın 'Denemeler ı, daha lyı tanıyacaksınız kendınızı Hıç unutamadığım bır oğudu de vardır, bır yerınde şoyle der eserının "Kralların şaştığım yanı, hayranlarının bu denlı bol olmasıdır Her şeyımızı verelım emırlerıne, ama duşuncemız bıze kalsın, bukulen, dızlerımız olsun onlerın- de, aklımız değıl' 1 Aklın bayrağını dık tutun, sevgılı okuyucular 1 Parlamentonun Güneydoğu heyeti Cindoruk ve Yılmaz haftasonu Gûneydogu'da ANKARA (Cumhunyet Bu- Grup Başkanvekıh Oğuzhan rosu)-TBMM Başkanı Husa- Asılturk, Sıvas Mılletvekıh mettın Cindoruk ve ANAP Abdullatıf Şener (Grup Yone- Genel Başkanı Mesut Yılmaz tım Kurulu üyesı) yer alacak ıle parlamentoda grubu bulu- Heyetın gen programı bolgeye nan dığer sıyası partılenn grup gıttıkten sonra bellı olacak başkanvekıllennın yer alacağı Guneydoğu'ya gıdf*ceğını ve heyet, hafta sonunda Guney- partısının TBMM grubunu doğu'da ın- celemelerde bulunacak TBMM heyetının ge- zısı yann baş- layacak ve pazar gunu sona erecek Heyet pazar k A y akşamı kara'da An- ola- cak Ancak ANAP heye- ti bolgede ka- larak, Şırnak ve Hakkân- de ıncele- melennı sur- durecek ANAP Ge- nel Başkan Yardımcısı Ekrem Pakdemırlı, •TBMM Başkanı Cindoruk ile ANAP Grenel Başkanı Mesut Yılmaz hafta sonu Meclis'te grubu bulunan diğer partılenn grup başkanvekilleriyie birlikte Guney- doğu'ya gidiyor. Heyet, son geîişmelerle ilgili in- celemelerde bulunacak. bolgede top- layacağını daha once açıklayan Yılmaz'ın, gu- venhk nede- nıyle Cindo- ruk ıle gıtüğı behrtıldı ANAP Genel Başkanı Me- sut Yılmaz Pakdemırlı, Gaydah ve Tercan'dan oluşan ANAP heyeü pazar gunu Ankara'ya donmeyerek Şırnak ve Hakkârı'de ıncelemelennı Pakdemırlı Gu-sılahların surdurecek golgesınde olmadan ANAP neydoğu sorununun şu anda heyeti olarak bölgeyı gezecek- Turkıye'nın gundemının ılk sı- lennı vehalkın sonınlannıdın- rasında yer aldığını bıldırerek leyeceklennı bıldırdı şunlan soyledı Cındoruk'un başkanhğında --B,Z halkla temas etmek ısu- cumartesı gunu bolgeye şde- y o r u z M e c h s Başkanı Sayın cek olan heyette DYP den Cindoruk ıle beraber yapaca- Grup Başkanvekıh BekırSamı ğ,m ı z temaslarda, resmı ma- Daçe, Kınkkale Mılletvekıh k a m | a r b l l g l v e r e c e k R e s m ı Hacı Fılız (Insan Haklan Ko- m a kamlarla beraber halkla mısyonu Başkanı), Eskışehır konuşurken tam doğruyu ala- Mılletvekıh Yaşar Dedelek mayabılınz (TBMM Özurluler Komısyo- R AMAD I, , ı v nu Başkanı), Dıyarbakır Mıl- , , r k \!?\ ? ey !\ ,T letvek.l, Sal.m Ensanoğlu. k a l l p ' halkla teke tek, sıkh- ANAP'tan Y.lmaz, pa rd e lanngolges.nde olmadan, dev- m.rh, B.ths m.lletvekıl. Ed.p l e t .m emurlan yanımızda ol- Safter Gaydah, İzmır Mılletve- madan konuşmak ısüyoruz kıh Cemll T^rcan SHP'den ^ n ) H a " ı n d a n ' bolgede yeterınce Amasva Mılletvekılı Cemalet- kaldık, gayr, resmı makamlardan ün Gurbuz (Grup Yoneüm yetennçe b.lgı ald.k d.yene kadar Kurulu ve İnsah Haklan Ko- K a l a c a 8 ı z mısyonu uyesı), Kırşehır Mıl- Bız Şırnak ve Hakkârı'ye gı- letvekıh Hılmı Yukselen, To- deceğız Onemlı olan problem kat Mılletvekılı Şahın Ulusoy. çıkanyerlerde halkh dınlemek- RP'den Genel Sekreter ve tır"
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle