24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sal Cumhuriyet* Sahıbi: CumhuriyeC Matbaacılık ve Gazetecılik Turk Anonım Şırketj adına Bfrin Nadi Istanbul Haberlen: Şens> kalkao. Dış Haberler: Ergun Bakt, 1$-Ekonomi: Şukran Keleaci, Yurt • üenel Yayın Yönetmenı: Özgen \c»r • Genel Yayın KoordınatörU: Hikmel Çttinkaya Haberlerr Mchmct Saraç, Kultür Ctlal Lster, Makaleler: Sami Karaoren, Spor AMulkadir Yazı Işlen Mudurlerı: Fusun Ozbilgen (Sorumlu), Celal Bışlangif (Haber) • Görsel Yücelman, Duzelıme: AMullah Yazıcı • Muessese Mudur V: Erol trkul • Koordınaıor Yoneımen: Ali Acar • Duzenleme: MusUf» Saglamer 0 Ankara Temsılcısı: Cunejl Ahmel Korulsan • Muhasebe Bolenl Yfntr • Idare: Hüseyin Gurcr • Işleıme: Onder Çclik • Arcayürek, Haber Müdurleri: Musıafa Balba>, Işık Kansu, Izmir Temsilci V.: Serdar Kızık, Bılgı-lşlem Nail İnal Bilgısayar Sistem: Murnvet Çiler • Personel: Sevgi Bosuncıoglu Adana Temsılcısı: Çelin Yi£eno£lu • Reklam: Reha Işıtman • Dış llişkıler: Hulya Akyol Basan ve Yayan. Cumhurıvet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. Turkocagı Cad. 39/41 Cağaloğlu 34334 Isl. PK. 246 lstanbul. Tel: 512 05 05 (20 hat), Teloe: 22246, Fax. (1) 526 60 72 • Burolar. Ankara: Z. Gokalp Blv. Inkılap S. No: 19/4, Tel. 433 11 41-47, Telex- 42344, Fax: (4) 433 05 65 • lanir H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3, Tel- 83 12 30, Telex: 52359, Fax: (51) 89 53 60 • Adaav lnönO Cd. 119 S. No. 1 Kat 1, Tel: 19 37 52 (4 hat), Telex: 62155, Fax: (71) 19 25 7« TAKVİM 11 EYLLL 1992 İmsak- 5.05 Güneş 6 33 Ösle 13 05 İkındı 16 40 Akşam: 19 28 Yatsr 20.50 yaşayacakIFRANKFURT(AA)- A BD'li bilim adamlan, insanlann 400 yaşına kadar yaşayabileçeklerini söylediler. İnsanlann daha uzun yaşamalan için araşürmalaryapan biyoloji uzmanlan, birkaç yıl içinde bunu gerçekleştirmenin mümkün olacağını belirttiler. Araşürmacılar, vücudun yaşlanmasını yönlendiren genlen incelediklerini ve bunlan diğer genlerden ayırarak etkisiz hale getirebileceklennı bildırdiler. Biyoloji uzmanı Dr. Michael Rose, hayvanlar üzerinde bu konuda deneyler yaptıklanru belirterek 40 gün yaşayan meyve sineğinin ömrünü 80 güneçakardıklannı ve laboratuvarda üretilen insan hücrelerinin ömrünü de iki misli uzattıklannı açıkladı. Türkmutfağı • İSTANBUL (AA) - İngiliz Havayollan'nın aylık yayın organı British Ainvays High Lifedergisi,buayki sayısında Türk mutfağını taruttı. Dergi, Maureen Barry tarafmdan kaleme alman yaa ve fotoğraflarla birlikte Türk damak tadına altı sayfa ayırdı. "Camiler, medreselerkenti lstanbul" diye başlayan yaada, Türkiye'de hiç kımsenin, hiçbir yerde aç kalmayacağı, çünkü sebze-meyve üretim ve fıyatlannın "inanılmaz" derecede ucuz olduğu belirtildi. Türk rnutfağının larihine de değinilen yazıda, yüzyıllar boyu padişahlann ikametgâhı olarak kullanılan Topkapı Sarayı mutfağının, 500 yıl boyunca, Türk mutfağını doruğa ulaştırdığı kaydedildı. Kanadalı kadınların isteği • ATtNA(AA)- Kanada'nın Ontario eyaletinde kadınlar sokaklarda serbestçe üstsüz dolaşma hakkı istediler. Üstsüz dolaşan New Yorklu bir kadının bır süre önce çıkanldığı mahkemede beraat etmesi. Kanadalı kadınlann bu konuda cesaretlenmelerine yol açtı. Geçen günlerde ABD-Kanada hududunu oluşturan İri nehrindeki köprüye gelen 10 Kanadalı kadın, köprünün Kanada'daki ayağını geçtıkten sonra yan yolda üstlerini çıkararak ABD'ye girdiler. Hudut bölgesindeki Bufalo şehrinde bir süre üstsüz dolaşan Kanadalı kadınlar birkaç saat sonra ülkelerinedöndüklerinde polis tarafından giyinmeye mecburedıldıler. Dünyada 20 bin tüpbebek • BERLİN(AA)- Dünyadakı "tüp bebek" sayısının 20 bine ulaştığj bildirildi. Berlin"de düzenlenen Alman Jinekoloji Kongresı'nde yapılan açıklamada, 14 yıl önceki ilk tüp bebekten sonra bu tedavi yönteminin hızla yaygınlaştığı ve bugüne kadar bu metotla dünyaya gelen 20 bin tûp bebeğin sağlık durumlannın normal olduğu kaydedildi. Almanya'da normal yollardan çocuk sahibi olamayan üç bin kadının. tüp bebek yöntemiyle anne olduğu bildiriürken, ilk tüp bebeğin doğmasını gerçekleştıren İngiliz Prof. Robert Edvvards. laboratuvar tüplerinde oluşarak ana rahmine yerleştirilen ve dünyaya gelen çocuklann hemen hepsinin bugün sağhklı bir > aşam sürdüklerinıbildirdi. Çevrekoruma bölgelerînde planlı dönem • Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı Mustafa Keten, 12 özel çevre koruma böl- gesinde yer alan 40 yerin planlannın tamam- landığını, bu planlarda "koruma-kullanma" den- gesinin gözetildiğini söyledi. 637 yer daha "özel ko- rumaya" girmek için sırada. edilen 12 yerde planlama çahş- malan sürerken, 637 yeni yerin daha özel koruma altına ahn- ması için başvuruda bulunuldu. Çevre Bakanlığı Özel Çevre TÜREY KÖSE ANKARA - Hükümet karar- nameleriyle 1988 yılından bu yana özel koruma bölgesi ilan Koruma Kurumu Başkanı Mustafa Keten, 40 yerin imar planının hazırlandığını, bu planlarda "koruma-kullanma dengesinin gözetildiğini" vur- guladı. özel çevre koruma böl- gelerinde tahsis alan bazı kuru- luşlann durumu ıse belli ol- madı. Turizm Bakanhğı Müste- şan Korel Göymen "Donduru- lan yatınmlarla ilgili olarak fir- malarla yapılan görüşmelerden sonuç alınmadı. önerilen yerle- ri kabul etmemeleri, bu yer- lerden bir bölümünün özel çev- re koruma bölgeleri içinde yer alması ve fırmalardan yeni bir öneri gelmemesi nedeniyle iş- lemler bakanlığımızca dondu- ruldu" dedi. Türkiye'de ilk kez 5 Temmuz 1988'de doğal ve tarihsel özel- hklerinden ötürü korunması gereken bellı yöreler hakkında özel olarak kanun gücünde ka- rarname çıktı. Özel koruma bölgesi ilan edilen yerlerde ko- ruma ve kullanma dengesi gö- zetilerek, plan ve projelerin ha- arlanması, daha önceden veri- len tahsislerin de durdurulması kararlaştınldı. Çalışmalan yü- rütmek ıçın de özel çevre koru- ma kurulu oluşturuldu. Uygu- lamaya, "sadece belli yerler de- ğıl, tüm kıyılar korunmalı", "oluşturulan kurul özerk değil, uzman ve yetkin değü", "yerel yönetimler dışlandı", "büyük holdingler inşaatını sürdürü- yor, köylüler kümes bile ya- pamıyor" benzen eleştiriler ge- tinldi. Bu bölgelerde planlama çalışmalan sürerken , iki ayn kararnameyle yeni bölgeler "özel koruma" altına alındı. Hazırlanan planlara da, "bu planlarda klasik imar kural- îannın uygulandığı, ekolojik planlama yapılmadığı" eleştiri- len getirildi. Çevre Bakanlığı Özel Çevre Ozal ve Ciller örnek Türk kadınına•• •• ovguVVASHINGTON(AA)-ABD < deyayımlanan ve gelecekte kadınlann uluslararası alanda oy- nayacaklan rolü tarüşan bir kitapta, Türk kadı- nının sıyasal ve sosyal alandaki başanlan övül- dü. Türk kadınlannı, yeni dünya düzeninde rol alacak önemli gruplar arasında sayan kitapta, Semra Özal ve Tansu Çiller ömek gösterildi. Daha önce "Megatrendler' adlı kitapla ün ya- pan Patricia Aburdene ve John Naisbitt'in 'Ka- dınlar içn Megatrendler' adlı yeni kitabında "kadınlann gelecekte nasıl bir konuma gelecek- leri' tartışılıyor. Kitabın 'yeni dünya düzeninde kadınlar' baş- lıklı bölümünde, çeşitli ülkelerle birikte Türki- yen de örnek verildi. Bu alanda Semra özal'ın, 'Türkiye'nin kar- maşık sosyal, dini ve kültürel denkleminde Av- rupa'ya dofcna itici bir güç olduğu 1 kaydedilir- ken Bayan özarın fstanbul il başkanlığı, 'erkek egemenliğindeki Müslüman topluma karşı bir çıkış' olarak nitelendi. Türkiye'deki üç büyük parti olan DYP, ANAP ve SHP'nin kadın oylanna büyük önem verdiklerini vurgulayan kitapta, bir 'ekonomist' olarak nitelenen Tansu Çiller'in DYP üyesi ol- duğu ve hükümette ekonomik işlerden sorumlu devlet bakanlığı görevini üstlendiği belirtildi. Gaziantep şehir mezarhğı. Üsrü yaşamın sonunu sımgeleyen me- p g p mT taşian, alü mağara. îplikçilerin adresi burası. "İplik eğirenler nerede" diye sorsanız, "mezarlıktaki mağarada" diye adres venrler şehirde. Üstte ürkütücü bir soğukluk, altta cıvıl avıl bir canlılık hâ- kim. Belki de burası bir "yeraltı şehri" ama şimdilik bilen yok. Iplikçiler atık pamuk ve iplikleri ilkel alelleriyle eğirerek sicim halıne geti- rirler bu gözden uzak meİcânlarda. Çoluk çocuk hep birlikte çalışırlar. Üstte mezarlık mı varrruş umurlannda bile olmaz. Yaz sıcağında hem serin olur hem de iplik kuruyup bükülmez. "Ne yapaüm ekmek kapımız mezarlığın kapısı..." (Fotoğraf: ERDAL YAZICI) Ne sib'at motOYu ne su kayağı, M. KEMAL ARTALAN Bodrum'da sörf başkadır... Ege'nin ılık esen imbaüyla süzülür yelkenliler... Siz kıyıda zevkle ızlerken sörfçüler masmavi derinliklerde-hızla gıtmenin büyüsüne kaptırırlar kendilerini. Ne sürat motoru, ne su kayağı hiçbirisine benzemi- yor sörfle yapılan ruz. Geçen hafta Bodrumlular iki gün boyunca bir sörf şenliğine tanık oldular. HB sigaralan ta- rafından Gümbet'te T ncisi düzenlenen Wind- sörf Şenliği'nde 21 sporcu üç ayn kategoride yanşü. Genel klasmanda ilk iki sırayı elde eden Kerem Erman ve Özant Kamacı Sardinya Adası'nda yapılacak şampiyonada yanşmaya hak kazandılar. Sörfçüler ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için rüzgann peşine şimdiden düş- tüler bile... Üç yıl öncesi- nin Dünya Şam- piyonu Pete Cab- rina da Gümbet'- teydi. Birbirin- den estetik hare- ketlerle hem kıyıda yanşı izle- yenleri hem de o sırada yanşmak- ta olan sporcu- lan büyüledi. HB reklam müdürü Tom Pe- terson 7 yıldır Türkiye'de dü- zenledikleri Windsörf Şampiyonasfnda sporculann başan- sından dolayı çok mutlu olduklanru söyledi. Bu spora katkı için ellerinden geleni yapacaklanru söyleyen Peterson, önümüzdekı yıllarda ülke- mizde bir Avrupa Şampiyonası düzenlemeyi düşündüklerini de ekledi. Bu yıl Barselona Olimpiyatlan'nda destekledikleri Kutlu Torun- lar'ın başansına çok sevindikierini-belirten Pe- terson "Türk sporculanru 2000 yılı olimpiyat- lanna ev sahipliği yapacak bir ülkenin sporcu- lan olarak değerlendiriyoruz" dedi. Bodrum Gümbet'tekj şampiyonarun büyük bir şanssızlığı vardı. 44 sporcu kayıt yaptırmasına rağmen sadece 21 sporcu yanşmada mücadele etti. Nedeni ise aynı tarihlerde Balkan Şampiyo- nası'nın da yapılıyor olmasıydı. ille de sörf... • Bodrumlular geçen hafta sörf şenliğine tanık oldular. 44 spor- cunun kayıt yaptırmasına karşın sadece 21 sporcu yanşma- da mücadele etti. Sörfçifler ıçın masmavi derinliklerde girmek büyük bir zevk. Madonna olmak kolay değil LONDRA - Dünyaca ünlü Amerikalıpop yj'dızı Madonna, güzelliğini konımak için yılda 190 bin sierlın (2.5 mılyar lira) harcıyor. İngiliz basırunda yer alan haberlere göre şarkıa, kamuo>undakı 'güzel ve seksı" ımajını taze tutmak amacıyla Amenka'nın en ünlü güzellik salonlan ve butiklennden çıkmıyor tşte Madonna'nın güzelleşme faturası: • Makyaj ve cilt bakunı: Uç haftada bir değiştirdi- ğı, 200 sterlın (jaklaşık üç milyon lira) değerinde makyaj takımı haricınde, Beverly Hills'ın en ünlü güzellik salonlanna gıdı>or. • Iç çamaşın: Madonna 'Çİn bu konu çok önem taşıyor. Josıe Natori adlı bır modaa tarafından özel olarak hazırlanan çekicı çamaşırlanna şarkıcı. yılda 10 bin sterlin (ynklaşık 15 milyon) ödüyor. • Giyim-kuşam: Jean Paul Gaultier ve Christıan Lacro- ıx gibi dünyaca ünlü modacıların elinden çıkma giysıler giyen Madonna. yılda 92 bin sterhn (yaklaşık 1.5 milyar lira) harcıyor. • Kuafor Şarkıcı Çılgın şarkıcı ıçın saç bakımı fatu- rası ıse yılda 2500 sterlın (36 milyon lira.) •Ayakkabı: En az 33 çift ayakkabıya sahip oldu- ğu öne sürülen Madonna, bır yıl boyunca koleksiyc- nunu genişletmek için 21 bın sterlin harcıyor. • Aksesuarlan Madonna'nın takı ve aksesuarlan, ünlü Nevv Yorklu mücevher tasarıması Jay Laine tarafından hanrlaruyor. Bunun karşıhğında har- cadığı para miku.n. 10.600 sterlin (yaklaşık 150 mil- yon lira). • Aerobik ve spor: Madonna, saati 75 sterlin (bir milyon lira) olan tanmmış cimnastik calıştınası Ant- hony Cortes tarafından çalıştırılıyor. Bunun yıllık faturası da 18 bın sterlın (250 milyon lira). •Vücut bakunı: Beverlv Hılls'teki Achme Life Spa" adlı güzellik salonuna şarkıcı 4 bin sterlin (55 mflvon lira) ödüyor. Reklam kampanyasında kadınlann sömürüldüğü iddiası ilk kez kullanılıyor Sigara ilanları kadınları olumsuz yönlendiriyorDış Haberler Servisi- Amerika Birle- şik Devletleri'nde (ABD) sigara firma- lan uzun yıllardır sigara içen kadınlan "Sen uzun bir yol katettin bebek" slo- ganıyla etkilemeye çalışıyor. Bir başka resmi reklamcılık kampan- yası ise kadınlara uzun süredir bu fır- malar tarafından sömürüldüklerini an- latmaya çalışıyor. Bu reklamlardan bi- risinde, reklam panosundaki kadın mo- del canlanıyor ve sigara izmaritini firma yöneticisinin kel kafasından aşağıya döküyor. The Nevv York Times gazetesinde yer alan haberde Minnesota'da da televiz- yon ve radyo kanallannda sigaranın za- rarlannı anlatan ilanlar verilmeye baş- landığı anlatılıyor. Bu ilanlarda sigara fırmalannın isimleri verilmiyor. Minne- sota Halk Sağlığı Binmi'nce yürütülen 'Sigara içmeyi önleme kampanyası' başkanı Kathy Harty, vermek istedikle- n mesajm kadınlann bu fırmalar için yapılan reklamlardan etkilendikleri ve larla ilgili şöyle bir önyargının oluş- • ABD'de sigara içmeme kampanyasıyla bağlantıh olarak veri- masma hizmet ediyor; kadınlar ikinci len ilanlarda 18-30 yaş arası, arada bir sigara kullanan sağlıklı ve s ı ,m f v e ö f' b i r İ0 ,™"^3 ^ ^ t i y a c ı i i.'fi j ı ı. J rı • A + I I J I • L o l a n ınsan ardır. H a l b u k ı k a d ı n a r en aktıf kadınlar hedeflenıyor. Araştırmalar, kadınlann sıgarayı bı- azerkckier kadar kendikararianm ver- rakma oranlannın erkeklere göre düşük olduğunu gösteriyor. bu konuda yapılabilecek bir şeylerin ol- duğunu onlara anlatabılmek olduğunu söylüyor. Maliyeü 321 bin dolara mal olan kampanyanın gerçekleşmesinde önemli katkılarda bulunan Kathy Harty, "Bu sigarayı gerçekten içmeyi is- tiyor muyum? Kendi sağhğımı tehlikeye sokarken bir başkasını zengın etmeyi gerçekten istiyor muyum diye bir daha düşünmenızi istıyorum" dedikten son- ra. sigara içmeme kampanyasıyla bağ- lantıh olarak verilen yeni ilanlann 18-30 yaş arası, arasıra sigara kullanan sağlıklı ve aktif kadınlan hedeflediğini söylüyor. Kampanyanın kadınlan he- def almasının nedeni, 1989 yılında yapı- lan bir araştırmada kadınlann sigarayı bırakma oranlannın erkeklerden daha düşük olduğunu ortaya koyması. Mınnesota ve diğer eyaletlerde daha önce de kadınlann sigara içmesine karşı ilanlar verilmiş ama gerek bu yeni kam- panyayı yürüten Martin-VVilüams Rek- lamcıhk şirketi gerekse sigara endüstrisi sözcüsü Tom Lauria kadının sömürül- düğü şeklinde bır temanın ilk defa kul- lanıldıgı konusunda hemfıkirler. Kampanyayı destekleyenler ve bir si- gara kuruluşu yetkilisi olan Tom Lau- ria, çok az konuda anlaşıyorlar. Lauria, sigara endüstrisiyle böylesine alay etme- nin sigara içimini azaltacağına inan- madığmı söyledikten sonra şöyle devam ediyor: "Minnesota'daki ilanlar kadın- me yeteneğine sahiptir." Kampanya için haarlanmış reklam- lardan birinde, reklam'panosunda si- gara içen bir kadın tasvir ediliyor. Bu arada iki erkek yönetici onu hayran hayran seyrederken, bin "Bunu seve- cek' diye haykınyor. Reklam panosun- daki kadın birden canlanıyor ve sigara izmaritini adamın başından aşağıya döküvor. İlanlarda kadınlar, kendileri- ni yüzeysel gösterdikleri için sigara üre- ticılerine teşekkür ediyor. "Saçlan- mızın birer kül tablası gibı kokmasını sağladığınız için teşekkürler." "Dişleri- mizin sararmasına katkıda bulunduğu- nuz ve kuru temızleme faturalanrruzı kabartığınız için teşekkürler. Her yıl kadınlarda neden olduğunuz 52 bin ak- cığer kanseri için teşekkürler." Koruma Kurumu Başkanı Mustafa Keten, bugüne dek yürüttükleri çalışmalarla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "40 yerin planı hazırlandı ve revize edilerek onaylandı. Köy- ceğiz'de çevre kirliliğini izleme ve proje çalışmalannda kulla- nılmak üzere bir çevre koruma laboratuvan kuruldu, çabşma- ya başladı. Araşürma kuruluş- lanyla birlikte çeşitli çahşmalar yürütülüyor. Caretta caretta türü deniz kaplumbağalannı korumak amaayla, Köyceğiz- Dalyan özel koruma bölgesin- de tespit edilen yerlere gerekli uyan levhalan, tztuzu kum- salının açığına uyan şamandı- ralan yerleştirildi. Aynca kum- sal görevlileri temel koruma eğitiminden geçirilerek sezon boyunca vardiyalı olarak ve 24 saat görev yaptı. Özel çevre ko- ruma bölgeleri içinde kalan muhtemel su ürünleri üretim sahalannın belirlenmesi amacıyla kurumumuz ile Tanm ve Köyişleri Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Böylece her isteyenin., istediği alanda ve şartlarda su ürünleri istihsali yapmak üzere talepte bulunamaması sağlanacak." Koruma kullanma derecesi Keten. imar planlanna yö- neltilen eleştirilere katılmıyor. Keten'e göre, bu planlarda "ko- ruma-kullanma" dengesi göze- tilmiş ve bunun en iyi örnekle- rinden biri de Dalyan-lztuzu kumsalı. Bir yörenin gelenekle- rini, yaşantı biçimini, ekono- mik yapısını, sosyal davraruş ve degerlerini gözardı ederek yapılacak çevre koruma uy- gulamasını gerçekleştirmek mümkün değildir" dedi. Keten, hazırlanan planlann uygulama sonuçlannın önümüzdeki yıl- larda görüleceğini söyledi. Mustafa Keten, özellikle köy- lerde uygulamaya ve kuruma yönelik yaygın eleştirileri de, "Bazı yetkisiz ve bilgisiz kişıle- rin vatandaşlan, bölgenizde artık koruma var, inşaat yasak, arsanızı elden çıkann, gibi söz- lerle yanlış yönlendirmelerine, kurumlanna karşı anti pro- paganda yapmalanna" bağ- ladı. Keten, bugüne dek özel ko- ruma bölgesi ilan edilmesi için kendilerine 637 yerin önerildiği- ni. yapılan değerlendirmeler so- nunda yaklaşık 150 yerin önce- likli olacağının saptandığmı an- lattı. Tahsisler ne olacak? Özel koruma bolgelennde Turizm Bakanlığı ya da Orman Bakanlığı tarafından yapılan tahsisierin durumu bugüne dek açıklık kazanmadı. Turizm Ba- kanlığı Müsteşan Korel Göy- men, durdurulan yaönmlarla ilgili olarak Katrancı Tur. A.Ş., Tekfen Hpldıng A.Ş., Akkoy TurA.Ş., İltur Tur. A.Ş., İztur Tur. A.Ş., Likya Tur. A.Ş., Sunyat Liman ve Yat A.Ş. fır- malan temsilcileriyle 1990 yılı haziran ayında bir toplantı ya- pıldığını ancak sonuç alına- madığını belirterek şunlan söy- ledi: "Muğla-Şangerme Aşı Iske- lesi mevkii ile Muğla-Marmaris Bozburun mevkiilerinde belir- lenen yerler firmalara önerildi. Firma temsilcileri, araştırma ve inceleme yapmak üzere süre ta- lebinde bulundular. Sözü edilen alanlardan Bozburun mevkiin- deki, Asardibi-Burunici. Kara- burun'un doğusundaki alan. Hıdırhk-Aletmesi mevkileri ik Katrancı Tur. A.Ş.' nin talepet- tiği Marmaris Bencik limam doğusundaki turizm merkezin- de yer alan orman alaru 21 Kasım -1990 tarihli karar- nameyle özel çevre koruma böl- gesi içine alındı. Firmalann önerilen yerleri kabul etmeme- leri , öneri yerlerden bir bölü- münün özel çevre koruma böl- geleri içinde yer alması ve fir- malardan yeni bir öneri gelme- mesi nedeniyle işlemler ba- kanlığımızca donduruldu." özel çevrekoruma bölgeleri Köyceğiz-Dalyan, Gökova Fethiye-Göcek, Kekova, Gök- su deltası, Patara, Ihlara (Ka- padokya), Pamukkale, Göl- başı, Foça, Datça-Bozburun, Belek. Tarihçesi Özel koruma bölgesi uygula- ması, ilk kez 1988 yılında gün- demegeldi. Bakanlar Kurulu 2 Mart 1990 tarihli kararname ile de Göksu, Patara ve Kekova'yı özel koruma alanı ilan etti. Daha önce özel koruma bölgesi ilan edilen Köyceğiz, Dalyan ve Göçek'te de sınırlar genişletijdi. Özel koruma bölgelerine üçüncü eklemeler de 21 Kasım 1990 tarihli kararnameyle yapıldı. Gölbaşı, Pamukkale, Ihlara, Foça, Datça Bozburun ve Belek de "özel korunacak bölgeler" arasına gjrdi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle