25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 1 EYLUL1992CUMA * * • • CUMHURIYET SAYFA HABERLEREN DEVAMI 15 GUNCEL CtNEYT ARCAYÜREK • Baştarafi 1. Sayfada la. ılgıiı çeşıtlı soruları, kaygıları ve kuşkuları tartışıyor Baykal dan alınan ışaretler bugunden yarına, çok kısa sûre ıçınde sorunun gundeme gelmeyeceğını gosterıyor Deneyımlı Başbakan ıse Mesele, hukumet meselcsı de- ğildır ' dıyor Oysa, gerek Başbakan, gerek Baykal, CHP nın açılışıyla sıyasal yaşamın aldığı son bıçımın hukumetı şu ya da bu olçude etkıleyeceğını bılıyorlar Hukumetle Baykal arasındakı bir başka benzerlık, koa- lısyonunçozulmesorumluluğununezamanvehangı olçu- d e kımın yuklenebıleceğı sorusuyla başlıyor sonuçta ıl- gınç varsayımlar, olasılıklar akla getırıyor Kuşku yok, hemen bu aşamada Baykal hukumetın çok- mesıne neden olacak gırışımlerde bulunmayı dusunmu- yor Demırelde 'Turkıye'nınbırıstıkrarsızlığatahammulu yok' dıyerek, bır bakıma Baykal'ın kaygılarına ortak olu- yor Başbakan Baykal ın kazanmasının hukumette sıkıntı yaratıp yaratmayacağı sorusunu, Sanmıyorum' dıye ya- nıtlarken, CHP nın yeterlı sayıyla grup kurduktan sonra hukumetın gıdeceğıne değmen olasılıkları sabahkı soyle- şımızde Baykal dort kez aynı sozcuklerı yıneleyerek, "Yok canım" dıye karşılıyor CHP nın kuracağı Meclıs grubu uzerıne sıyasal kulısler- de değışık varsayımlar dolaşıyor Önce şu noktayı belırt- mek yararlı olacak Hukumetın Meclıs'te "duşurulmesı" soz konusu değıl Baykal ın belırttığı gıbı,' hukumetı duşurmek"226kırmı- zı oyu gerektırır Ne var kı hukumet gorevden çekılebılır " Koalısyon ortağı SHP'den 23 mılletvekılı CHP'ye trans- fer olursa, hukumetın Meclıs'tekı sayı desteğı 225'e du- ser Guvenoyunu gerektıren 226'nın bır altına dusen destekle koalısyonun kalmakta dırenmesı, demokratık ku- rallarla bağdaşmaz MCP gıbı baska partılerden "takvı- ye gorse bıle", Demırel hukumetının ıstıfa etmesı parlamenter rejım gereğıdır Boylesı ters bır gelısmeyı goz onunde tutan Demırel dünku soyleşımızde, Hukumet sayısının 226'nın altına duşmesışıkolmaz"dıyordu Açıkça hukumetçekılırdemı- yordu ama, cıddı bır dokundurma yapıyordu Işte bu onemlı nedenle dun butun gun, CHP'nın kaç mıl- letvekılıyle ya da ne zaman Meclıs grubu kuracağına ılış- kın araştırmalar yapıldı Bu araştırmalar uzunca bır sure sıyasal kulısı uğraştıra- cağa benzer ilk bılgılere gore SHP'den CHP'ye aktarıla- cak mılletvekıllerı, yasanın tanıdığı olanakla bır sure daha -belkı bır, belkı ıkı ay- SHP'de gorev yapacaklar Demırel, çeşıtlı soruları kafasında tartarken, CHP muha- lefetınden çok, başka bır' soruna" eğılıyor ve "Sorun, ku- rulacak gruptakı sayıda Kaç kışıyle vazıyet alacak huku- mete karşı, onemlı olan bu" dıyor Demırel e gore, Baykal ın once yapacağı ış", Meclıs grubunu kurmak Başka bır ırdelemesı, hukumetı guven- si2İık oyuna muhatap ktlacak sayıya duşurmedıkçe, bır hukumet konusunun soz konusu olamayacağını ıçerıyor Ama, Baykal da hukumetı alelacele ındırmeye pek gonullu gorunmuyor Dunku goruşmemızden çıkardığımız bır başka tzlenım şoyle Baykal, ' hukumete partı ıçındeyken gosterdığı an- layışı devam ettırecek " Ne var kı sıyaset bu Bugunuyle yarını bırbırını tutmaya- bılır örneğın, Baykal ın en guçlu en cesur, en muhalıi sol partının CHP olduğunu kanttlamak ıçın ağır bıçımde huku- mete yukleneceğıne ınananlara da rastlanıyor Kımı başkaları ıse, Turk solunun ne olacağını, uçuncu partıyle nereye varacağını değerlendırıyor Genelde yuzde 30 varsayılan solun toplam oyunun bırieşme, butunleşme olmazsa uçe nasıl boluneceğını he- saplayanlar da yok değıl öyle gunler kı bunalım arayanlara mujdei IŞDUNYASENDAN MESUT EREZ • Baştarafi 7. Sayfada yon hukumetının programında sanayı yatınmtarının ve yenı teknoloıılerın transferının teşvık edıleceğı, KIT lerın ozelleştırıleceğı, endustrı ılışkılerınde ILO standartlarına uyulacağı yazılıdır Bu ılkeler bır kuldur bır butundur Uygulamaya konula- cak parasal ekonomık ve sosyal polıtıkalar asıl hedefe ulaşmayı kolaylaştırmalıdır Bu açıdan son zamanlarda yapılmak ıstenen bazı yasal duzenlemelere baktığımızda bunların Turkıye'nın sanayıleşmesını engelleyıcı hukum- ler ıçerdığını gormekteyız Calışma Bakanlığı'nca hazırla- nan "Iş guvencesı kanun tasarısı", Sanayı ve Tıcaret Ba- kanlığı nca hazırlanan 'Rekabetın korunması hakkındakı kanun taslağı Çevre Bakanhğı nca hazırlanan Çevresel etkı değerlendırmesı yonetmelık taslağı' boyledır iş guvencesı kanun tasarısı, ILO standartlarının da otesı- ne geçmıştır Çeşıtlı ulkelerın mevzuatında ışçı lehıne ne gıbı hukumler varsa bu tasarıya alınmtş, aynı mevzuatın işverenın haklarını koruyan hukumlerı gormezlıkten gelın- mıştır işverenın çeşıtlı nedenlerle ış akdını feshetme hak- kı açıkça yasaklanmamıştır Ama oyle hukumler, ceza nı- telığınde oyle tazmınatlar ongorulmuştur kı ısverenın ışçı- sının ıştne haklı sebeplerle dahı son vermesı dolaylı yol- dan hemen hemen ımkânsız hale getırılmıştır Bu tasarı, sanayıı teşvık etmek şoyle dursun yatırımcıyı caydıracak, ozelleştırmeyı guçleştırecektır Turkıye bırçok bakımdan krıtık bır donemden geçmek- tedır Her şey bıtmış de oteden berı kanunlarımızda mev- cut olan kıdem tazmınatı gıbı ıs guvencesı hukumlerıne ek olarak Batı dakı emsallerının cok otesınde ağırlaştırıcı hu- kumler getırmek kalmış gibı tasarılar hazırlamak memle- ketımızın gerçeklerıyle bağdasmamaktadır Sanayıleşe- rek kalkınma hedefımıze ters duşecek toplumda sosyal ve sıyasal ıstıkrarsızlık yenı yenı huzursuzluklar yaratacak tasarruflardan sakınmanın tam zamanıdır III- On yıldan daha fazla bır zamandan berı yaşadığımız yuksek enflasyon ekonomık ve sosyal butun dengelerı bozmus endustrı ılışkılerınıçokolumsuzyondeetkılemış- tır Enflasyonu duşurmek ıçın kamu ve ozel sektor olarak elbırlığı gucbırlığı yapmalıyız Enflasyonu makul hadlere ındırmeden hıcbır sorunumuzu çozumleyemeyız Demirel: Türkiye Kıbrıs'ta tavır alnıa durumunda değil CHFden çifte törpü • Baştarafi 1. Sayfada ğınde me>dana gelecek değışık- Uklenn hukumetı nasıl etkıleye- ceğı sorulan gundeme gırerken, CHP'lıler, hukumete destekle- nnın sureceğını açıkladılar Meclıs'te grup oluşıurmayı amaçlayan CHP'lüenn huku- mete yonehk tavn "Vur, ama oldurme" bıçımınde behrlendı Bu amaçla CHFlıler TBMM- de hukumetın duşmemesı ıçın ozen gostenrken, ozelhkle koa- lısyon protokolüne ve CHP ıl- keknne aykın gınşımlerdeeleş- ünlennı ortaya koyacaklar Hukumeun duşurulmesıne yo- nelık gensorularda çekımser kalınırken, ozelhkle bazı ba- kanlann duşurulmesı ıçın ven- len gensorular desteklenecek CHP mıUetvekıllen, duşurul- mesı ıçın uğraş venlecek bakan- lann başında Devlet Bakanı Cavıt Çağlar'ın geldığını belır- tıyor Baykal ıle bırhkte CHP'nın yenı yoneümınde yer alan To- puz, Gunay, Anadol gıbı ısım- ler de Cumhunyet'ın sorusunu >anıtlarken, hukumet konu- sunda aynı yaklaşımı ortaya Dış Haberle Servisi - Başba- kan Suleyman Demırel, Tur- kıye tun Kıbns sorunu karşısın- da bır tavır alma durumunda olrnadığını soyledı "Goruşme masasında oturacak olan Denktaş"tır Bız çözum ıstıyo- ruz \ma bu 'ver kurtul' demek değıldır" dıyen Demırel, Kıb- ns'U yaşayan bır çozum ıste- dıklerını vureuladı Başbakan dün akşam Yunamstan Dı- şışlen Bakanı Mıhaıl Papa- koibtanünou ıle yaklaşık 45 dakıka göruştu Demırel, go- nişme ardmdan gazetecılere yaptığı açıklamada, Yunanıs- tan'la Turkıye arasında sorun- lan banşçı yollarla çozmeye kararlı olduklannı belırttı Yunamstan Dışışlen Bakanı Mıhaıl Papakonstantınou da göruşme ardından gazetecılenn sorulannı yanıtladı Turk- Yunan ılışkılen yam sıra Kıbns sorununu da ele aldıklannı soy- leyen Papakonstantınou,"Kıb- ns sorununun çozulmesı ıçın sıyası ıradelenmızı dıle getırdık Sayın Demırel de goruşmelenn surmesı ıçın elınden gelenı ya- pacağını soyledı" dıye konuştu koydular CHP'nın yonetıcıle- nnden bazılannın >enı donem ve hukumet konusundakı de- ğerlendırmelen şoyle AlıTopuz Bızım, hukumetın çalışmalannı engeHemek gıbı bır amaamız yok Çahşmalan- mız sırasında arkadaşlanmız, CHP program ve ılkelen doğ- rultusunda davranacaklardır Hukumet çalışmalannın bu program ve ılkelere aykın ol- ması durumunda kendı partıle- nnın ılkelen doğrultusunda davranmalan doğaldır Bu ko- nuda hukumetı uyarma gorevı- mızı >enne getıreceğız Bız hukumetın durumuna endekslı bır çahşma ıçınde değjlız CHP çalışmalannı kendı doğrultu- sunda sürdurecekür Bız Tur- kıye'nın sorunlannı çozmeye talıbız Bu konuda ne gerekı- yorsa onu yapacağız Şu anda gundemımızın ılk sırasında partının oluşumunu en kısa za- manda gerçekleştırmek var Uluç Gurkan Koalısyon protokolunun gereklen yenne getınldığı surece hukumetle herhangı bır sorun olmaz CHP şu anda gayn resmı olarak gru- bunu kurmuştur Ancak bazı yasal engeller nedenıyle şımdı- lık bekhyuruz Adnan Keskın Bızım huku- metı duşurmek gıbı bır amacı- mız yok Hukumetın olumlu çalışmalanna omuz vennz Ama gurjahına orıak olmayız Olumsuz çalışmalannın karşısı- na çıkarız Hukumeun tumu ıçın değıl ama bazı bakanlar ıçın gensoru gelırse kabulu ıçm oy vennz Adam hırsızlık, yol- suzluk yapmışsa goz yumama- yız Kemal Anadol CHP sıyaset sahnesınde yennı yenıden alır- ken bazı peşın yargılann aksıne bırlığımızı sağlayıp, pekıştıre- cek buyuk bır ıddıa ortaya koy- muştur Ulkede hem muhale- fet, hem ıktıdar boşluğu vardır CHP toplumdakı dınamızmı yakalayan bır değışım partısı olacakür Hukumete ılışkm de bıronyargımızyok Ertuğrul Günay CHP'nın hukumet sorunu yaratmak gıbı bır amacı yok Koalısyon pro- tokolüne ve CHP ılkelenne uyan uygulamalara destek olu- ruz Aksıne gınşımlere CHP OLAYLAREN TUSIAD'dan bombardıman ARDENDAKI GERÇEK • Baştarafi 1. Sayfada çoğunlukla yapılan budur- orta- ya çeşıtlı hesaplar çıkabtlır Bu na karşın CHP'nın bırpartı ola- rak geleceğının ne olacağı konu- sunda kafa yoran pek yok Oysa partının onunde onem- lı sorunlar bulunmaktadır CHP'nın yenı yonetımmde yennı alan Sayın Ertuğrul Gu- nay, gazetemıze verdığı demeç- te, bundan boyle hukumete yo- nehk tuıumlarını saptarken, "Koalısyon protokolüne ve CHP ılkelenne uyan uygulama- lara destek oluruz. Aksınegıri- şimlere CHP mılletvekillerı ge- reken tavn alır" dıyor Sayın Alı Topuz da "Bizim, hukume- tın çalışmalannı engeHemek gi- bi bir amacımız yok. Çalışma- lanmtz sırasında arkadaşlanmız CHP program ve ılkelen doğ- rultusunda davranacaklardır. Hukumet çalışmalannın bu program ve ilkelere aykın oana- sı durumunda kendı partilerinın ılkelen doğrultusunda davranacaklardır'' dıye Meclıs' te CHP'den yana olan SHP'lı mılletvekıllertnın durumunu saptıyor Ovsa CHP programında te- nıel ılkeler altı okla belırlenmış- tır, 'halk sektoru' kurulacaktır, devlet bankacıhğı guçlendınle- cektır Devlet planlaması geçer lıdır Programa gore onemlı do- ğal kaynakların ışletılmesmde devlet tekelı kurulur Ağırsana yı, ara mallar veyatınm endust- rısı, ınsan sağlığı ıle ılgıiı sana- yılerde devlet etkınlığı oncelık taşır Devlet, pıvasayı denetım altma almak ıçın duzenleme sa- tışları yapar Bu ornekler çoğaltılabılır Eğer CHP programına gore koalısyon hukumetıne muhale- fet edılecekse, ışler çok guçleşe- cektır Cıddı bır yaklaşımla, on- ce CHP'nın yenı ılkelerının ve programının ne olacağını sapta- mak zorunluluğu ortaya çık maktadır CHP'nın yonetımme geçen SHP'lılerm onlertnde, yapacak- ları bır dızı ış bulunmaktadır Bıze gore hemen koalısyon hu kumetıne donuk bır tutuma gı- receklerıne, kollarını sıvayıp CHP'yı yenıden yapılandtrmak yolunda çalışmaya başlasalar daha gerçekçı bır yonıemı yeğ lenuş olurlar Programına göre CHP, "ulu- sun kesin egemenlığmı, bağım- sızlığın ve cumhuriyetçîliğin te- meli sayar." Açılış kurultayın- dakı Kuvayı Mıllıye coşkusunun da bu kaynaktan guç aldığını duşunuyoruz * * * • Baştarafi 1. Sayfada ' alarm zıllennın çaldığı ve KlT'lerde tam bır çokuş ıçınde bulunulduğu" sa\ unuldu Turk Sanayıcılen ve Jşa- damlan Derneğı'nın (TÜS1- AD) bu yıl ıkıncısı yapılan Yuksek Istışare Konseyı top- lantısında hem sıyası hem de ekonomık açıdan karamsar bır tablo çıaldı Toplanunın basına kapalı bolumunde soz alan sanayıcılenn ozelhkle Guneydoğu olaylan uzennde durmalan ekonomık çozum ıçın ozelleştırmeyı savunmala- n dıkkat çektı Toplantının açış konuşma- sını yapan TUSIAD Yuksek Istışare Konseyı Başkanı Rahmı Koç, hukumetın kuru- luşunun ardından 9 ay geçtığı- nı ve bu donemde terorun on plana çıktığını soyledı "lnsa- nın kendı canı, malvarhğın- dan daha kıymetlıdır" dıyen Rahmı Koç sözlennı şoyle surdurdu "Can emnıyetı olmadı mı ve teror kol gezdı mı, hayatın ne tadı kdlır ne de tuzu lnsanlar başka hıçbır konuyla alaka- dar olmazlar Bızler burada Guneydoğu'da olanı bıtenı tam manasıyla hıssedemıyo- ruz Oralarda bayılen ve tanı- dıklan olanlar bılırler Durum hıç de ıç açıcı değıldır Bazı kıymetlı bayılenmız ışlennı terk edıp tstanbul'a yerleşme çabası ıçındedırler O bolgede- kı satışlanmız buvuk olçude yavaşlamıştır Venlen be>a- natlardan hukumetımızın bu konudakı kararlılığından şup- hemız yoktur Fakat zaman zaman bızlen hayrete duşuren ve cevap bulamadığımız çelış- kıler duyuyoruz ve okuyoruz Cıddı boyutlara ulaşan ve memleketın butunluğunu teh- dıt eden bu gehşmeler, parüa- lık ve ıç pohtıka bır kenara bırakılarak, memleketın ve mılletın yuksek menfaatlan on planda tutularak ele alın- mahdır Bız ışadamlanna her- hangı bır vazıfe duşüyorsa memnunıyetle amade olduğu- muzu bıldınnm " Rahmı Koç ekonomık ko- nulardakı gorüşlennı açıklar- ken olumlu gelışmelenn kay- dedılmekle beraber "gereklı olan cesur kararlar ve koklu tedbırlenn alınamadığını" be- lırttı Koç, kamu açıklannı azaltmada, vergı toplamada, ozelleştırmede bır gehşme sağ- lanamadığını kaydedçrek "Bu tedbırlenn gecıkmesı, muspet gehşmelen çok kısa sûrede tekrar menfi duruma getırebı- lır" dedı Koç, vergıde koklu \e cesur onlemlenn ahnmasını ısterken "vergı odemeyenlenn de, vergı kaçıranlann da ağır cezaya çarptınlmasını" oner- dı Ekonomık konularda Koç'- un uzennde durduğu ıkmcı konu ıse toplusozleşme goruş- melenydı Koç, bu goruşme- lerde sanayının dış rekabet gucunun zayıflatılmaması ve devamlı nufusu artan ulke- mızde ıstıhdamm zedelenme- mesı gerektığını sav unarak "Bu devır toplusozleşmelerde bır avuç rnutlu azınhk yarat- mamaya dıkkat etmehyız" dedı Koç. bu gorüşlennı aktar- dıktan sonra hukumete çok ış duştuğunu belırterek şu uyan- larda bulundu -Polıtık duşuncelen bır ta- rafa bırakarak acıl ve cesur kararlann bır an evvel alınma- sı gerekır -Hukumet uyelennın aynı hedef ıstıkametmde çahşma- lan ve karar almalan ıcap eder -Hukumet üyelen, her gün televızyona çıkıp, bır beyanat vermeye mecbur olduklannı hıssetmemelıdırler Bu kadar sık yapılan beyanlar ve venlen sozler, tatbıkatla sonuçlanma- dığı takdırde ınandınalık vasfmı kaybetmektedır Alarm zilleri TUSIAD Yöneüm Kurulu Başkanı Bulent Eczacıbaşı da konuşmasının ılk bolumunu terore ayırdı Eczacıbaşı "Ül- kemızın butunluğune yonelen ve ulusal bırlığımızı hedef alan saldınlarla mucadele elbette hepımız açısından en oncehkh sorunumuzdur Ulusça guç donemden geçmektevız" dedı 500 bu>uk sana>ı şırketının 1991 de toplam net zarannın 6 tnlyon hraya yaklaştığına ışa- ret eden Eczacıbaşı, bu hstede yer alan 86 kamu kuruluşu- nun net zarannın ıse 13 2 ml- yon Uraya ulaşüğına ve bu rakamın aynı yıl ıçınde topla- nan Kurumlar Vergısı'nın ne- redeyse ıkı katına eşıt olduğu- na dıkkat çektı "Her ıkı kesıme aıt ortaya çıkan tablo sanayımızde alarm zıllennın çalmakta olduğunu goster- mektedır"_ dıyen Bulent Ecza- cıbaşı, KİT zararlannın bo- yııtlannı artık ekonomının taşıyabıleceğı olçulen aşmak- ta olduğunu soyledı Eczacı- başı, sanayının ıçınde buludu- ğu sorunlan 7 temel başhkta topladı -Yuksek faızler ve enflas- yon -İthalatta haksız rekabet -Kamu kuruluşlannın hak- sız rekabetı -Pahah gırdıler ve akyapı- dakı eksıklenn getırdığı malı- vet sorunlan EnnenibakanTürkiye'ye saldırdı • Baştarafi 1. Sayfada bu suçlamalan sert bır dılle ya- nıtlayarak. konuşmanın ıftıra, yalan ve gerçek dışı unsurlar ta- şıdığını bıldırdı Hovanesyan konuşmasında ozetle şoyle dedı "Ermenıs- tan'ın, Avrupa ıçın onemlı ol- duğu konusunda hıç kımsenın kuşkusu yoktur Bu hem tanh- te boyle olmuştur, hem de bu- gun boyledır Bugun temsıl ettığım yenı Er- menıstan gerek Avrupa, gerek- se Avrupa Konseyı ıçın yenı bır fırsat oluşturuyor Ennenıstan bugun çoğulcu sısteme sahıp bır demo,krasıdır Ancak Ermenıstan'ın Turkı- ye ıle ılışkılen. bızım Avrupa Konseyı ne kabul edılmemız karşısında bazen bır engel ola- rak karşımıza çıkanhyor "Soykınm trajedisi" Ermemstan her zaman Tur- kı>e ıle ılışkılenn normalleştınl- mesının onemıne ınanmıştır Soykınm trajedısıne rağmen Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan, Turkıye ıle ıyı ılışkı- lerkurmayaçahşti Ama Turkı- ye, Ermenı gınşımlennı şımdıye dek gen çevırdı Turkıye za- man zaman Ermemstan a ınsa- nı yardımı engelledı ve Dağlık Karabağ knzınde tarafsızlığını koruyamadı Turk subaylan ve asken uzmanlan Azerbaycan'- da bulunuyorlar Soykınmdan önce Constan- tınople. Batı Ermenı kulturû- nun yenıden doğuşunda onemlı rol oynamıştı Ermenı toplumu da Osmanlı kulturunu etkıle- mıştı Garabed Bahan tarafın- dan ınşa edılen Dolmabahçe Sarayı, bu olgunun somut kanı- tıdır Turkıye'nın Ermenıstan'ın Avrupa Konseyı üyelığıne karşı çekımser bır tavır takınması uzucudur Turkıye, Ermenıs- tan'ın Avrupa Guvenhk ve İş- bırlığı Konferansı'na uyehğmı de engellemeye çahşmıştı Bırçok gozlemcıye gore Tur- kıye, Avrupa Konseyı'nın uyesı olmasına rağmen Avrupa de- ğerlenne bağUhğıru henuz gos- termemıştır Turkıye'dekı vahım ınsan haklan ıhlallen, bır süre once Budapeşte'de toplanan Avrupa Konseyı Parlamenter Asamb- lesı'nde gundeme getınlmış ve karar tasanlanna geçınlmışür Bu bakımdan Turkıye, Erme- nıstan'ın Avrupa Konseyı'ne uyehğmı engelleyecek durumda değılaır " Ermemstan Dışışlen Bakanı Rafı Hovanesyan'ın suçlama- lannı Turkıye sert bır dılle ya- nıtladı. Toplanüyı yoneten Dışışlen Bakanı Hıkmet Çetın'm, bu fo- rumun bu tur asılsız ıddıalann dıle getınlmesı ıçm uygun bır yer olmadığmı belırtmesmden sonra söz alan Turkıye'nın Av- rupa Konseyı'ndekı daımı tem- sılası Buyukelçı Sonmez Kok- sal, Hovanesyan'ın yapmış olduğu konuşmayı "hayret ve uzuntuyle" karşıladıklannı bıl- dırdı AA muhabırlennın edındığı bılgıye göre, Hovanesyan'ın kullandığı "kışkırtıa ve mute- cavız" uslubun Turkıye ıle ıyı komşuluk ılışkılen kurmak ıs- teyen bır ulkenın sıyası ıradesı- nı yansıtmadığı bıldınldı Konuşmanın ıçenğının Tur- kıye'ye yonehk "ıfüra, yalan ve gerçek dışı" unsurlar taşıdığına dıkkatı çeken Koksal, Tur- kıye'nın, donem başkanı olarak Ermenıstan'ın Avrupa Konseyı ıle ılışkılennı bloke ettığı yolun- dakı suçlaması konusunda şun- lan soyledı "Avrupa Konseyı Bakanlar Komıtesı daha once aldığı bır kararla, Ermenıstan'ın Avrupa Konseyı'ne uye olabılmesı veya ılışkı kurabılmesı ıçm teşkılatın ana ılkelen olan çoğulcu de- mokrası, ınsan haklanna saygı ıle hukuk devletı alanlannda onemlı ılerleme kaydetmesını mılletvekıllen gereken tavn ahr Hukumetın butunune yo- nehk bır tavır soz konusu ol- maz Ama bazı bakanlarla ılgıh gensoru geldığınde durum de- ğerlendınhr Başkanlar bekleyişte SHP'den seçılen ancak Bay- kal yanhsı olarak bılınen bele- dıye başkanlannın takınacak- lan tavır da henuz netleşmedı Bu başkanlar CHP'ye geçecek lennı ancak "kesın bır tanh veremeyeceklennı behrtıvorlar Ankara'da baştan ben Baykal yanhsı olarak bıhnen ve Inonu'- yu eleştırdığı ıçm ıhraç ıstemıyle dısıplın kuruluna venlen Sın- can Beledı>e Başkanı Azız Gur- soy bundan bo>le CHP'nın guçlenmesı ıçın çahşacağmı be- hrterek "Sosyal demokrası ar- tık 70'h yaşlann tutuculuğun- dan kurtuluyor En kısa surede ılçe orgutunde değerlendırme yaparak baba ocağındakı yen- mızı alacağız" dedı Keçıoren Beledıye Başkanı Hamza Kırmızı da CHP ıçınde yer alacağını ancak hemen geç- meyı duşünmedığını soyledı -Işçı-ışveren ılışkılenndekı so/unlar -Behrsızhğı arttıran uygula- malar -Ücretler ustundekı vergı- ler TUSİAD Başkanı Bulent Eczacıbaşı, bu sorunlann sa- nayının durumunu anlayan, kalkınmada sanayıden neler beklenıldığmı ıyı değerlendı- ren, ışbırhğıne açık bır tutum- la çozulebılecek nıtehkte oldu- ğunu da sozlenne ekledı Basına kapah bölüm Yuksek Istışare Konseyf- nın basına kapalı bolumunde ekonomık durumla ılgıiı en karamsar tabloyu Alı Koç- man'ın çızdığı behrtıldı Top- lantı çıkışında gazetecılenn sorulannı yanıtlayan Alı Koç- man. teroru. hızlı nufus artışı- nı ve ıstıhdamı Turkıye'nın onunde çok buyük sorunlar olarak gorduğunu belırttı Nufus artışının ve ışsızlıgın bu bovutlarda buyumeye devam etmesı halınde ozelleştırme konusundakı ısteklenn gıde- rek yavaşlayacağını savunan Alı Koçman, "Övle kı devletın asgan ucretten maaş dağıtır duruma geleceğınden endışe edenm" dedı Guneydoğu olaylannın ekonomıyle ılgıh bulunduğu- nu behrten Alı Koçman, eko- nomının bolgeden kaçmasıyla sorunun daha da artabıleceğı- nı kaydettı Koçman, Guney- doğu sorununun dış polıtıka- da oncelıkle sorun halıne gelmemesı ıçın onemlı çabala- nn gostenlmesı gerektığım be- lırttı Enflasyon hedefi tutmaz Toplantıdan sızan bılgılere gore soz alan konuşmacılar Hazıne nın borçlanmasında çok buyuk arüşlar olduğuna, bunun onumuzdekı yıhn ılk yansında hukumetı çok zorla- vacağına dıkkat çektıler Işa- damlan, Hazıne'mn hızla borçlanmasınm enflasyon • tahmınlenne ters bır gehşme olduğuna ve yıl sonu enflasvo- nunun hedefin çok uzennde çıkma tehhkesı bulunduğuna ışaret ettıler Toplantıda teror ve enflas- yon sorununa değmen Isak Alaton'un da "Teror ve enf- lasyon, ekonomık yonetımsız- lığın netıcesıdır Ekonomıyı ıyı yonetırsek enflasyonun hakkından gehnz Ekonomıyı ıyı yonetmek ıçın de ozelleştır- mede şarkı sovlemeyı bır tara- fa bırakıp kan kaybına yol açan bazı unıtelen pat pat ka- patmah>ız" dedığı oğrenıldı on koşul olarak saptamıştır Aynı şekılde Avrupa Konseyı, ıhşkı kurulması ıçın bolgedekı ıhtılaflı durumun sona enp, ba- nşın tesısını bır dığer on koşul olarak behrlemıştır * Basuı toplantısı Bu arada Ermemstan Dışış- len Bakanı Hovanesyan, oğle- den sonra yaptığı basın toplan- tısında da Turkıye'ye yonehk suçlamalannı surdurdu Buna karşın Ankara ıle Envan ara- sındakı ılışkılenn "normalleştı- nlmesı" ıçın hıçbır "koşul" one surmedıklennı sövledı Turkıye'mn Dağlık Karabağ sorunu karşısında başlangıçta takındığı tarafsız tutumu gıde- rek yıtırmesını uzuntuyle karşı- ladıklanm behrten Hovanes- yan, Azerbaycan'ı, son çarpış- malar ardından elde ettığı asken ustünluk dolayısıyla Dağlık Karabağ'a yonehk banş çabalanna sırt çevırmekle suç- ladı Hovanesyan, Turkıye'nın Ermemstan ıle ılışkılennı nor- malleşürmesı ıçm Dağlık Kara- bağ sorununun çozumunu on koşul olarak koymamasmı ıste- dı Hovanesyan, Turkıye ıle Er- memstan arasında "belU acı GOZLEM UĞUR MUMCU • Baştarafi 1. Sayfada -Bu açıdan hukumetın guvencesıyız, orneğın demokra- tıkleşme paketını bız ızleyeceğız eksık gorduğumuz konuları soyleyeceöız 12 Eylul yonetımının kapattığı partılerın yenıden açılma- lan ıçın yasa çıkarıldıktan ve CHP nın açılmasına karar verıldıkten sonra gelışmelere hıç şaşırmamak gerekır Kurultayda uygarca bır yarış yapılmış, bu yarışı yıllar- ca sosyal demokrat tabanı orgutlemeye çalışan ve son SHP kurultayında genel başkanlık seçımlerını inonu'ye karşı kıl payı kaybeden Baykal kazanmıştır Bu sonucu kendısıne, "demokratım" dıyen herkesın ıçıne sındırmesı gerekır Baykallı CHP, solu toparlayabılır mû Bu soruyu, onyargılarla yanıtlamak yanlış olur Bu so- ruyu, bundan sonrakı gehşmelen ızleyerek yanıtlamak gerekır Terör ve hukuk Araya CHP kurultayı gırdığı ıçın Yargıtay Başkanı Is- met Ocakçıoğlu nun adlı yılı açış konuşmasını gunu gu- nune yorumlayamadık Ocakçıoğlu'nun konuşmasının uzennde durulması ge- reken bolumu, teror orgutlerıyle ılgıiı sozlerıdır Bakın ne dıyor Yargıtay Başkanı - Devletın bu yolda en azından terorıstlenn kullandık- ları vasıta ve yontemlerı kullanması, demokratık hukuk kurallarına tamamen uygundur Bır hukukçu, hele hele sırtında Yargıtay Başkanlıöj cüppesı taşıyan bır yuksek yargıç boyle konuşamaz Devlet, terorıstlenn kullandıkları 'vasıta ve yontemle- rı" kullanırsa devtet olmaktan çıkar, kendısı bır buyuk teror orgutu olur Buyontemler ' hukuk devletı 'ne değıl, olsa olsa astığı astık, kestığı kestık "polıs devletı ne uygun duşer Devlet eğer bır hukuk devletıyse terorıstlerı sağ olarak yakalar ve sanıkları mahkeme onune çıkartır Ne ışkence yapar ne 'yargısız ınfaz " Demokratık hukuk devletınde cezayı guvenhk guçlerı değıl, bağımsız yargıçlar verırler Devtet, en acımasız teror orgutlerıne, en kanlı katıllere karşı hukuk kurallarını uygulayabılıyorsa "devlet sayı- hr Hukuk devletı kuralları yerıne oç alma duyguları yerle- şırse o devletın ılkel aşıretlerden ne farkı kalır? Aydınlanma Kurt sorunundakı en buyuk eksıklık, yakın tanh ve gun- cel olaylar konusundakı bılgısızlıktır Bu konudakı devlet yasakları, konunun gereğı gıbı araştırılıp ıncelenmesıne engel oldu Bugun de engel başka çevrelerden gelıyor, bağnaz Kurt mıllıyetçılerı, bu olaylan araştıranlara da ofke ve sovguyle saldırıyorlar Bu konuları araştırmadan Kurt sorununda doğru ve sağlıklı yol nasıl bulunacaktır? Kurt sorununda en çok tepkıyle karşılaşılan konular- dan bırı Kurtuluş Savaşı oncesınde ingılızlerın Kurt lıder- lerıyle kurdukları ılışkılerdır Bu ılışkılenn belgelerı ya- yımlandıkça yalan ve sovgu saldırısı da yoğunlaşıyor Emperyalızmın Turk ışbırlıkçısı de olur Kurt ışbırlıkçısı de Laz ve Arap ışbırlıkçısı de' Kurtuluş Savaşı yıllarında Istanbul da ' Ingılız Muhıp- ler Derneğı' ingılız ışbırlıkçılerden oluşmuştu Sultan Vahdettın ve Damat Ferıt bırer Ingılız ışbırlıkçısıydı Bu belgeler yayımlanınca hıçbır Turkun "kompleks duyması' gerekmez Pekı, orneğın Kurt lıderlerınden Seyıt Abdulkadır ve Sureyya Bedırhan ıle ılgıiı belgeler yayımlanınca bazı Kurt aydınları neden tedırgın oluyor^ Kurtuluş Savaşı nda, emperyalızm ıle ışbırlığı yapan Kurtler de vardır, emperyalızme karşı dovuşen Kurtler de Turk ve Kurtlerın buyuk çoğunluğu da emperyalızme karşı bırlıkte savaşmışlardır Son zamanlarda Ahmet Mesut adlı bır Kurt aydınının yayımladığı "Ingılız Belgelerınde Kurdıstan 1918-1958 adlı kıtaptan alıntı yapacağımız bırkaç yazışma, Ingılız- lerle ışbırlığı yapan Kurt lıderlerını yeterınce tanıtıyor -Ekselansları Bay Lloyd George, Bız aşağıda ımzası bulunan Kurt sıyası orgutlerının temsılcılerı, ekselanslannın 25 Şubat tanhınde Lordlar Kamarası 'nda Kurt ulusunun kurtuluşuna ılışkm açık ıfa- delennden dolayı kendısıne şukranlanmızı sunarız Sızı temın ederız kı, Itılaf Devletlerı'nm guvenını hak edeceğız Ulkemızın ulusal sınırlan ıçmdekı gelışımı ıçın Ingılız Hukumetı nın comert yardımlannı nca ederız 24 Mart 1920 Emın Alı Bedırhan, Kurt Tealı Cemıyetı Başkan Yar- dımcısı Selım Bekır, Kurt Demokrat Partısı Genel Sek- reten Sabrı, Kurt Oğrencıler Bırlığı Başkanı Bakı Nasrı, MaarıfBırlığı Başkanı Kemal Fevzı, KurtBasını adına (s 131,FO 371/5068) Aynı kıtapta, Sûray-ı Devlet Başkanı Seyıt Abdulkadır- ın ' Brıtanya mandasında bağımsız bır Kurdıstan ıcın ça- lıştığı (s41 ve s115) ve Sureyya Bedırhan'ın "her zaman hararetle Ingılız yanhsı olduğu ve savaş sırasmda bızım ıçın çalışmış olduğu"nu belırten Ingılız belgelerı de yer alıyor (s 35) Yakın tarıhe de bugune de hıçbır komplekse kapılma- dan, elden geldığınce soğukkanlı olarak bakmak gerekır Bu aşamada en çok gereksınme duyduğumuz konular, araştırma ve ıncelemelerle bu konuyu derınlemesıne oğrenmek, yakın tarıh ve bugun konusunda devlet ya- saklarından, onyargılardan ve duygusal tepkılerden arınmak, ozetle aydınlanmaktır Yoksa, ıncelemeye araştırmayaveaydtnlanmaya kar- şı mıyız'? anılar" bulunmakla bırbkte. ılışkılenn normalleşunlmemesı ıçın hıçbır neden goremedıkle- nnı so>ledı Envan ın TKIIı iBş- kılenn normalleştınlmesı ıçın hıçbır koşul one surmedığını anımsatan Hovanesyan, "Bız Turkıye dahıl tum komşu ulke- lerle sağlam ıhşkıler kurmak ıs- tıyoruz" dedı "Turkıye eskı dosyalan ka- nştınmak ısüyorsa bılemem' dıyen Hovanesyan, '"Ermenıs- tan'ın da 1915 'jenosıünT (soy- kınm) ya da Kıbns'ı onkoşul olarak koyabıleceğıru" soyledı Avrupa Konseyı Genel Sek- reıen Cathenne Lalumıere de, Ermemstan, Azerbaycan ve Gurcıstan'ın sav aştıklan gerek- çesı ıle Konsey'e uye olmalan- nın mumkun olmadığmı soyle- dı Konsey toplantısından sonra bır basın toplantısı duzenkyer. Lalumıere, Rusya, Beyaz Rus- ya ve Ukrayna cumhunyetlen- nın Avrupa geleneklen nede- nıyle, Konsey uyehklennın yakın bır olasılık olduğunu be- hrtırken, yıne Karadenız ulke- len olan Azerbaycan, Ermems- tan ve Gurcıstan'ın savaş halın- de olmalan nedenıyle, şu anda Konsey'e uye olmalannın mumkun olmadığmı vurguladı 'Küçük' U Baştarafi I. Sayfada onenlen çocuk klasığı 'Kuçuk Prens' adlı yapıtın sahnelenme- sı ıçın ılgıh tıyatroya 75 mılyon hra destek venleceğını açıkladı Bakan Sağlar, unlü Fransız vazar Antoıne de Saınt-Exu- perv'nın Kuçuk Prens'adlı kı- tabının, Mıllı Eğıtım Bakanhğı Talım Terbıye Kurulu'nca Ataturk aleyhıne sozlenn bu- lunuyor olması ve Turk bıhm ddamının feslı ve şalvarlı resmı- nın yer aldığı' gerekçesıyle tav- sıye edıhnedığının hatırlatılma- sı uzenne şunlan soyledı 'Bız, Kültur Bakanlığı'yız Btam bakanhğımızda yasakla- nn yasaklandığını bılıyorsu- nuz Bıze yapılan başvurular kurul tarafından değerlertdınl- mıştır Bu kurul tarafından ıs- teklen doğrultusunda destek venlmıştır" Antoıne de Saınt-Exupery'nın 'Kuçuk Prens' adlı yapıtı, Mıllı Eğıtım Bakanhğı Tahm Terbıye Ku- rulu'nca 21 say fasında yer alan şu bolum yuzunden tavsıye edılmemıştı " Turk onden tutmuş bır yasa koymuş Herkes bundan boyle Avrupahlar gıbı gıyıne- cek. uymayanlar olum cezasına çarptınlacak "
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle