20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 8 TEMMU21992 ÇARŞAMBA 8 DIŞ HABERLER İncirlik'e bölgesel POI •WASH1NGTON(AA)- N ATO"nun yeniden şekillenmesinde İncirlik Hava Üssü'nün bölgesel lojistik merkezlerinden biri olacağıbildirildi.ABD Hava Kuvveileri dergisi Air Force Magazine'in son sayısındaki bir yaada, ittifakın yeniden şekıllenmesinde. esnekliği ve harcket \ cteneği olan lojistik sistem getirileceği belirtildi. ABD vemüttefik hava kuvveilerinin Körfez savaşı sırasındakı operasyonlannın, N ATO'nun yeni stratejisi için önemlı birdeneyim olduğu kaydedilen yaada, krizsırasında İncirlik Üssü'nün kullanıldığı ve 10 değişik tiptcki ucağın 4 bin 600 sorti yaptığı hatırlatıldı. Yazıda, şimdilik geçici olarak bölgesel lojistik ' merkezlerinin kurulacağı, bunlann İncirlik, İtalya'da • AvianoveAlmanya'da Mildenhall ve Scmbach üsleri olduğu belirtildi. Makedonya hökümeti düştû - • LSKÜP(AA)- 1 Makedonya Parlamentosu. cumhuriyetin uluslararası r alanda tanınması konusunda , etkisiz kaldığı gerekçesiyle hükümete verdiği desteği , çekti. Değişik parlilere üye20 milletvekili tarafından parlamentoya sunulan ve hükümete verilen desteğin cekilmesini içeren önergç, bugün yapılan oylamada büyük birçoâunlukla kabul ' edildi. Oylamada, 92 milletvekili öneri iehineoy " verirken.aleyhlesadeceiki ' oy çıktı. Parlamentonun " bundan sonra yapılacak * seçimlerekadargörev 1 yapmak üzerc yeni bir • hükümet seçebileceği kaydedildi. Kamyoncularla hükümet anlaştı • Dış Haberler Servisi - . Fransa'da.kamyon . sürücülerinin sürdürdüğü , eyleme son verilmesi için hükümet yetkilileri ve * şoförler sendikası arasında yapılan görüşmelerde, dün ' sabaha karşı anlaşmanın sjgîandığıbıldirildi. Polisin oncekfgvnkapatılan yollan ta'nkia acma girişiminin ağır eleştirilere hedef olmasının ardından. Ulaştırma Bakanı ' Jean-Louis Bianco, Karayollan Ulaştırma Bakanı Georges Sarre, Çalışma Bakanı Martinc Aubry ve kamyon sürücüleri sendikası arasında başlatılan ve dokuz saat süren görüşmelerin sonunda anlaşma sağlandı. ancak bunun. eylemlerin sona ermesini sağlayıp sağlayamayacağı henüz belli değil. Avrupa Güvenlikve îşbirliği Konferansı (AGİK) zirvesiyann Helsinki'de başlıyor Türkiye, teröre dikkati çekecek• Başbakan Süleyman Demirel, AGİK zirvesine katılmak üzere bugün Helsinki'ye gjdiyor. Helsinki Şartı'nı ikinci kez imzalayacak olan Demi- rel, Bush, Mitterrand ve Mitsotakis ile görüşecek. ANKARA (Cumhuıiyet Biirosn) - Türki- yapılanmalann oluşması beklenen zirvedf, ye. Helsinki'de yapılacak AGİK zirvesinde, Türkiye, banşın korunması ve terorizmle il- Orta Asya Türk cumhuriyetleri ve diğer gili yeni mekanizmalar oluşturulması için Müslüman ülkelerin etkin rol oynamalan gayret.gösterecek. için öncülük yapacak. AGİK çerçevesinde AGİK zirvesinde imzalanacak Helsinki imzalanacak "Helsinki Şartı" için Finlan- Şartı, ülke liderlerinın ve teknık heyetlenn diya'ya bugün gidecek olan Başbakan Sü- yapacağı çoK taraflı görüşmelerden sonra leyman Demirel, ABD Başkanı George son biçiminı alacak. Bush, Fransa Cumhurbaşkanı François Helsinki'de AGİK sonuç belgesini imza- Mitterrand. Yunanistan Başbakanı Kons- layacak olan Başbakan Süleyman Demi- tantin Mitsotakis ile ikili görüşmeler yapa- rel, bütün liderler arasında "1975 Helsinki cak. Demirel, zirveöncesinde, Türki cumhu- Nihai Senedi'ne imza koymuş tek lider" sı- riyetler, Bosna-Hersek ve Arnavutluk heyet- fatını da taşıyor. lerini, Helsinki'deki Türkiye Büyükelçiliği'- Başbakan Demirel'in 1975 yılında Hel- nde bir araya getirecek. AGIK'te yeni sinki Anlaşması'nı imzaladığı sıralarda bugün işbaşında olan birçok lider. siyasi yaşamlanrun ilk basamaklannda bulunu- yorlardı. Dışişleri çevrelerinden edinilen bilgiye göre Helsinki Şartı'nda yer alacak ana ko- nular başlıklar halinde şöyle: -AGİK, Birleşmiş Milletlcr Yasası'run 1: maddesi uyannca, bölgesel bir örgüt ola- rak kabul ediliyor. -AGİK'e yeni üye devletlere, belirli bir program çerçevesinde insan haklan, de- mokrasi ve hukuk alanında yardım yapıla- cak. -Hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ve ırk aynmcılığı konusunda belgede önemli hükümler yer alacak. -Insani hukukun ihlalinden, bu ihlali ya- panlar kişisel olarak sorumlu olacaklar. -Şarta imza koyan ülkelerin devlet ve hükümet başkanlan yılda 2 kez bir araya gelecek. Aynca izleme toplanülan devam edecck. Kıdemli Memurlar Komitesi ayda 2 kez. Bakanlar Konseyi ise yılda 2 kez toplanacak. -Yeni oluşturulacak Azınlıklar Yüksek Komiseri'nin görevi ikaz niteliğinde ola- cak. Ankara'nın önerisinin dikkate alın- ması halinde, terorizme bulaşan gruplar, komiserliğin yetkisi dışında kalacak. An- kara aynca, terorizm konusunda üye dev- letler arasında etkin bir işbirliği ve lerörist gruplar için başka ülkelerde para toplan- masının engellenmesini de istiyor. Ankara, terorizm konusunda, AGİK üyesi ükele- rin ulusal yasalanru güçlendirmesini de is- tiyor. -Ankara'nın, Avrupa'da yeni oluşacak yeni yapılar içinde en önemli gördüklerin- den birisi de AGİK çerçevesinde kurula- cak banş gücü. Bu banş gücünün siyasi kontrolü Kıdemli Memurlar Komitesi'- nde olacak. Banş gücü askerleri için NATO'dan yardım istenebilecek. Gücün fınansmanına, her üye ülke. katkı payı oranında katılacak. -Aynca bir Avrupa Güvenlik îşbirliği Forumu kurulacak. Bütün güvenlik tartış- malan ve göriişmeleri bu fonımda ele alı- nacak. Zirvenin alacağı en önemli kararlardan biri, 1989'dan bu yana görüşülen ve Av- rupa'da konvansiyonel kuvvet indinmini öngören AKKA Anlaşması'nı yürürlüğe koymak olacak. Bunun yanı sıra Yugos- lavya'run AGİK'ten ihraç edilip edilmeye- ccği konusu da zirvede ele ahnacak. Izzetbegoviç'i AGÎK'e Çetin götürecek ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, güvenlik nedeniyle Hel : sinki'ye gidememe tehlikesi olan Bosna-Hersek Cumhur- başkanı Alia İzzetbegoviç'i özel uçakla Helsinki'ye götürecek. Çetin'in. çevresinde çaüşmala- nn yer yer sürdüğü Saraybosna Havaalanı'na inme isteği, Bir- leşmiş Milletler tarafından "tehlikeli" görüldü. Bunun üzerine, Çetin, BM tarafından Zagreb'e getirilecek İzzetbego- viç'i, buradan özel uçağjyla Helsinki'ye götürmeye karar verdi. Bugün gerçekleşmesi bekle- nen plana göre. Zagreb-Saray- bosna arasında mekik dokuyan uluslararası yardım uçaklann- dan biri, İzzetbegoviç'i Saray- bosna'dan alarak Zagreb'e ge- tirecek. Bu uçaktan bir süre önce alana inecek olan Çetin ve beraberindeki yetkililer, İzzel- begoviç'i sembolik bir törenle karşılayacaklar. İzzetbegoviç, Çetin'in uçağıyla Avrupa Gü- venlik ve îşbirliği Konferansf- nın yapılacağı Helsinki'ye hare- ket edecek. Hikmet Çetin, Fransa Sağlık Bakanı Bernard Kuschner'i ka- bulü sırasında gazetecilere yap- tığı açıklamada, üç gün Önce İzzetbegoviç'in kendisini arayarak, Helsinki'de yapıla- cak AGİK zirvesine "güvenlik" nedeniyle gidememe tehlikesiy- le karşı karşıya olduğunu acık- ladı. Bunun üzerine Çetin, kendisinin Saraybosna Havaa- lanı'na gelerek, İzzetbegoviç'i alacağını bildırdı. Dışişleri çevreleri, Çetin'in bu girişiminin, Türkiye'nin ço- ğunluğunu Müslümanlann oluşturduğu Bosna-Hersek Cumhuriyeti'ne verdiği "sem- bolik" bir destek olduğunu be- lirtiyorlar. DEMİREL'DEN ÎKtNCt İMZA - Başbakan Demirel, 1 Ağustos 1975 tarihinde imzalanan Helsinki Şartı'nı ikinci kez imzalayacak tek lider. 1975 yılındaki imza töreninde Demirerin solunda eski SSCB lideri Brejnev otunnordu. ABD, Bosna'ya insani yardım engellenirse hava ve deniz gücünü kullanacak Washington, Sırbistan'asertçıktıDış Haberler Servisi - Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'ya Birleşmiş Millet- ler (BM) gözetimindeki insani yardım operasyonu ateş altında sürerken, Sırbis- tan'a askeri müdahale seceneği giderek güçleniyor. ABD, yardım operasyonunun engellen- mesi durumunda, ulaşım koridorlannın açık kalmasını sağlamak için hava ve de- niz gücünü kullanma tehdidinde bulundu. Münih'te devam yeden G-7 doruğuna katılan üst düzey bir ABD yetkilisi, Saray- bosna halkına hava yolu ile yardım sağla- ma operasyonunun şimdilik başanyla de- vam ettiğini belirtti ve "ABD bunun ay- nen devam etmesi için elinden geleni yapa- caktır" dedi. Adının açıklanmasını iste- meyen yetkili, "Kimsenin asker kullan- mak için bahane aradığı yok. Ancak yardım operasyonu çok nazik bir iş" diye konuştu. G-7 ülkeleri dün bir açıklama yaparak, Sırbistan'm BM yardım operasyonuna müdahale etmesi durumunda Güvenlik Konseyi'nin yeni önlemler alması gereke- ceğjni ve askeri müdahalenin de bunlann dışında olmayacağını vurguladılar. Bu arada Saraybosna'da çatışmalann devam ettiği bildiriliyor.Saraybosna Rad- yosu kentte gece boyunca bomba ve oto- matik silah sesleri duyuldugunu belirtti. Radyo. Bosna-Hersek in diğer kesimle- rinde çaüşma olup olmadığı konusunda ise bilgi ahnamadığını duyurdu. Çatışma- lann sûrmesi nedeniyle yardım malzeme- lerinın havaalanına ulaşımı ateş altında gerçekJeştiriliyor. BM operasyonu ile Sırp kuşatması altındaki Saraybosna'ya günde 200 ton yardım ulaştınlmaya çalışılıyor. Fransa'dan destek Fransa'nın insani yardım konvoylannın yollarının güvence altına ahnması için es- ki Yugoslavya'ya BM Banş Gücü dışında asker gönderilmesi fikrine soğuk bakma- dığı büdirildi. G-7 DoruğAı'na katılan Fran- sız heyeti sözcüsü Jean Musitelli, bu fık- rin gerçekleşmesi halinde Yugoslavya'da BM'ye bağlı banş gücü askerleri ile BM ku- mandası dışındaki askeri birliklerin "bir- likte çalışabileceklerini" söyledi. HELSİNKİ TOPLANTISI AGİKiçin yaşamsalzirve • Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı zirvesi yann Helsinki'de başlıyor. AGİK kendi alanındaki bölgesel çatışmalara uygun çözüm bulabildiği ve bu doğrultuda adım atabildiği ölçüde yeteneğini kanıt- layıp "süreklilik" kazanacak. SABETAY VAROL PARİS - Finlandıya'nın baş- kcniındc pcrşcmbc ve cuma günlcn toplanacak olan Helsin- ki zırvcsinin başanlı olup olma- yacuğı. halcn sürmekte olan bölgesel .savaşlara, uygun çö- /üm yöntemleri gelıştirme yete- ncğı ilcölçülccck. Helsinki. bu bunalımların uluslararası hukuk kurallan çerçevesinde giderilmesi yö- nündc somut adımlar atarsa. b,u AGİK'e "süreklilik" kazan- dıracak. Kuruluş. 2000li yılla- rın Avrasyası'nda temel direk- lerdcn biri olacak. Batılı göz- lcmçıler arasında yaygın kanı. AGİK doruğunun tıpkı BM \e AT eibi bölgesel çatışmalann engel de kalkmış oldu. Bu geliş- .meden sonra, zdrveyi en fazla uğ- raştıracak konunun, NATO'nun -AGİK'ten gelecek istek üzerine- banşı koruma görevi üstlenmesi olacağı belirtiliyor. Fransa'nın iüraz ettiği bu hu- sus 24 marttan bu yana Finlandi- ya başkentinde çalışmalannı sürdüren ve Helsinki zirvesini ha- zırlayan Kıdemli Memurlar Komitesi'ni en fazla uğraşuran sorun oldu. Fransa. dışişleri bakanlannın haziran ayında Oslo'da yaptıkla- n toplantıda aldıklan karara rağ- men, NATO'ya bu tür bir rol verilmesine itirazını sürdürüyor. Bu konunun, liderler arasında uzlaşmaya vanlması durumun- da, Helsinki zirvesi sonunda ya- yımlanacak olan bildiride yer yetcrli hareketliliği göstereme- ycceği >önünde. Bu çatışmalann belli başlısı Bosna-Hersek. Ancak Kara- bağ vc Moldova'daki askeri çutışmalar da AGİK'in sorum- luluk alanına giriyor. Yenileri- nin de patlak vermesi de bekle- nıyor. Zirvenin alacağı en önemli ka- rarlardan biri, 1989'dan bu yana görüşülen ve Avrupa'da konvan- siyonel kuvvet indirimini öngö- ren AKKA'yı yürürlüğe koymak olacak. Türkiye'nin de onayla- ması ile Avrupa kıtasındaki kon- vansiyonel kuvvetlerin sınırran- dınltnasını öngören antlaşmanın Helsinki zirvesinde 52 ülkenin devlet ve hükümet başkanlan ta- rafından kabulü önündeki son AGİK'ten gelecek talep oluşturulacak banş gücüne katı- lıp katılmamakta NATO ülkele- rinin.serbest olduklannı karara bağlayarak Fransa'ya açık kapı bırakmışlardı. Zirveyi uğraştıracak ikinci ko- nu ise Yugoslavya'nın AGİK'ten ihraç edilip edilmemesi olacak. Konferans üyesi ülkeler, Bosna-Hersek'te sivil halka karşı saldınlannı sürdürdüğü gerekçe- siyle eski Yugoslavya Federas- yonu'ndan geriye kalan Sırbistan ve Karabağ'ın AGİK bûnyesin- de kalmasına itiraz ediyorlar. AGİK tüzüğüne göre, bir üye ül- kenin konferanstan ihraç edilme- sine veya üyeliğinin askıya alın- masına bakanlar konseyi karar verebiliyor. Hava Harp Okulu'na başvuran, OSS'de en az 162 puan alan adaylar! * Hava Harp Okulu'na başvunıda bulunan ve 1992-ÖSS'de en az 162 puan alan erkek adaylara 6 ve 9 Temmuz 1992 tarihlerinde başlayan seçim aşamalan için çağn yapılmış- tır. Belgeleri ellerine ulaşmayan aday- lar 9 Temmuz 1992'de seçim aşama- lanna katılabüir. * Yaklaşık altı gün süren seçim aşa- malan Hava Harp Okulu'nun Yesil- yurt- İSTANBUL' daki tesislerinde yapılacaktır. Yasal düzenlemenin yapılması du- rumunda, 1992-ÖSS'de en az 162pu- an alan bayan adaylar da seçim asa- malanna çağnlabilecektir. Mükemmelliğe ilk adımı Hava Harp Okulu'nda atın! Uçak, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri'nde, dört yıl süreli olarak çağdaş bir eğitim almak, Türk Hava Kuvvetleri ailesinin seçkin bir subayı olmak istiyorsanız; Yeriniz, HAVA HARP OKULU ! HAVA HARP OKÜLU "yüksekleri hedefleyin" Adres : Hava Harp Okulu Kayıt Kabul Komisyon Bajkanhğt 34807, Yesityurt - Istanbul Tel: (9) - (1) - 573 23 20 Fax: (9) - (1) - 573 63 80 (9) - (1) - 574 29 51 Kamuoyu araştırmasma göre bir numaralı dış tehdit Türkiye YunanhalkındaTürk korkusıı •Yunan halkını endişelendiren en büyük üç so- rundan birincisini enflasyon, ikincisini uyuşturucu kullanımı, üçüncüsünü de dış politika oluşturuyor. — — — — — — — T - yet gibi diğer sosyal sorunlar- J »»-•'-'«v> pg.Rpg.ıı^\ıvıJ a&n daha az endışe duyuldugu ATÎNA - Yunanistan'da ya- anlaşılan aynı kamuoyu araş- yınlanan en güvenilir gazeteler- tırmasında demokratik ilkeler den biri olan bağımsız KATHI- ve ahlak gibi konular karşısın- MERINI, iki hafta üst üste da hiç bir endişe gözlenmiyor. yayınladığı kamuoyu araşür- Yunanlılan endişelendiren masında Yunan halkının çoğu- üçüncü büyük konu olan dış politikaalanında"Yunanistan'- ın en çok hangi ülkeden tehdit edildiği" yolundaki soruya ve- rilen yanıtlann yüzde 68'inde Türkiye'nin adı verildi_. Yanı- tlann yüzde 35.5'i "Üsküp"- nanlılann cndı^clcndığı üç bü- (yani Makedonya Cumhuriye- yük sorun var. Bu sıralamanın ti), yüzde 4.1 'i "Arnavutluk", en başında enflasyon, ikinci sı- yüzde 1.7'si "Bulgaristan". rada uyuşturucu kullanımı, yüzde 3.7'si ise "diğerülkeler" üçüncü sırada da ülkenin dış si- olarak dağıldı. yaseti yer alıyor. İşsizlik, cina- Yunanistan Başbakanı ÇATIŞMALAR DURMUYOR Moldova, barış gücü istediDış Haberler Servisi - Avn- davardım ıstediğinedikkatiçe- lıkçı Rusazınlıkla hükümet bir- kiyorlar. Moldova'da Rus nun Türkiye'yi Yunanistan için hala bir tehdit olarak görmeye devam ettiğini gösterdi. 13-15 mayıs tarihlerinde ve 2 bin kişi arasında yapılan ilk ka- mu oyu araştırmasına göre Yu- liklcri arasındakı çatışmalann sürdüğü Moldova'da parla- mcnto. beş bölgc ülkesinin böl- gcyc banş gücü göndermesini istedi. Parlamentonun dünkü otu- rumunda büyük birçoğunlukla alınan kararda. BDT ülkelcrin- den Rusya. Ukrayna ve Beyaz Rusya ile Romama ve Bulga- ristan'dan Moldova'daki çatış- malann durdurulması için ba- nş^ücü ıstcndi. Oncekı gün yapılan BDT zir- vesinde. bunalımlara müdahale için bir banş gücü oluşturulma- sı kararlaştınlmıştı. Ancak göz- lcmcılcr. Moldova parlamento- sunun BDT ile ilişkisi olmavan Bulgaristan ve Romanya'dan azınlığın yaşadığı Dinyester bölgesindeki dünkü çaüşmalar- da 7 kişinin daha öldüğü bildı- riliyor. Öte yandan Rusya Anayasa Mahkemesi. Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in Sovyetler Birlı- ğı Komünist Partisi'ni (SBKP) yasadışı ilan ctme karannı gö- rüşmcve başladı. Mahkemenin Yeltsin'in karannı önce boza- cağı. ardından başka gerekçe- lcrlc SBKP'yi yasa çerçevesi dışında bırakacağı volunda vo- rıımlar yapılı>or. İtar-Tass ajansı. SSCB'nin son lideri Mi- hail Gorbaço\ un mahkemenin davctinc uvnıavarak dünkü oturuma katılmadığını bildirdi. Konstantin Mitsotakis'in "Yu- nanistan Türkiye'den tehdit edilmiyor" yolundaki açıkla- masmdan sonra yinelenen ka- muoyu araştırmasmda Türk- Yunan diyaloğunun "şarüı" olarak sürdürülmesini isteyen- lerin çoğunlukta olduğu görül- dü. Buna göre Yunanhlann yüzde 47'si Türkiye ile diyaloğa "evet" ama, "ilk önce Kıbns sorununun çözümü ve Ege'deki hava sahası ihlallenrun sona er- mesi" şartını koşuyor. Bu soru- ya yanıt verenlerin yüzde 44.8'i ise Türk-Yunan diyaloğunun bugünkü şartlar altında sürdü- rülînesinden yana olduklannı belirttiler. Diyaloğu destekle- yenler Kıbns sorununun ve Ege'deki ihlal olaylannın bu di- yaloğun sürdürülmesiyle daha kolay sona ereceğine inanıyor. Kamuoyu araştırmasında ik- tidardaki sağ eğilimü Yeni De- mokrasi Partisi'nin iç siyasetini desteklemeyenlerin çoğunlukta olmasına karşın hükümetin aleyhinde olumsuz ya da ana muhalefet PASOK'un lehinde olumlu herhangj kesin bir tablo çizilmiyor. Buna karşın Yu- nanlılann çoğu, bugünkü siyasi liderlerin siyaseti bırakmalan- ndan yana bir tutum içindeler. Parti Üderlerinin daha genç ol- masını isteyenler hükümet par- tisi YDPliderliği için eski devlet bakanı Miltiades Evert ve eski dışişleri bakanı Andonis Sama- ras'ı seçiyor. Ana Muhalefet PASOK li- derliği için ise tercihlerin çoğu şu anda kanser hastalığı ile bo- ğuşan Yeorgios Yenimattas (yüzde 31.6) ile Konstantinos Simitis'e (yüzde 22.7) veriliyor. Başbakan Mitsotakis tercih sır- lamasında yüzde 29 ile sondan 8'inci sırada yer alırken, PA- SOK lideri Andreas Papandreu aynı sıralamada yüzde 46.8 ile en popüler ilk 7 siyaset adamı arasında bulunuyor. Cumhur- başkanı Karamanlis yüzde 66.8 ile tercih tablosunun ikinci sırasındakı yerini koruyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle