19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet69.YIL / SAYI 243*1 / 3000 TL (KDVıcınde) KURUCUSU: NAPt (1924-1945) BAŞYAZAN: BIADİB MADt (1945-1991) Kesin güvenlik, provizyonsuz kullan gerçelc prestij/. Meııuır zaııuııakızch• Hükümetin açıkladığı yüzde 25- 30 oranındaki zam memur sendikalan ve • Hükümeti sözünü tutmamakla suçlayan memurlar 15 temmuza kadar memurlarca tepkiyle karşılandı. Maliye memurlan ve sağlık çalışanlan "Sa- bir dizi eylemle hükümetin tutumunu protesto edecek. Memurlar bugünden daka değil toplusözleşme" sloganıyla öğlen yemeği boykotu ve yer yer iş bı- itibaren Türkiye genelinde yemek boykotu, bordro yakma, toplu viziteyeçık- rakma eylemleri gerçekleştirdi. Sendika yöneticileri hükümeti suçluyor ma, imza toplama ve iş yavaşlatma eylemlerine başlayacaklar. uı?. Sayfada Basbakan Demirel: Bütçeye 10 trilyon yük • Emekliye yüzde 2&6 artış Emekli aylıklan, SSK'da ortalama yüzde 26.6, Bağ-Kur'da or- talama yüzde 28 oranlarında arttınldı. Sosyal yardım zammı, SSK'da 550 bin liradan 710 bin liraya çıkanlırken, Bağ-Kur'da değiştirilmedi. Süper emeklilere yapılan telafi edici ödemeler arttınldı. Bağ-Kur emeklilerine uygulanan gös- terge rakamlan yükseltildi. •17. Sayfada YENİ KATSAYIYA GÖRE KİM NE ALACAK 1 7 . S A Y F A D A MALİYECİLERDEN PROTESTO- Kocaeli Defterdarlığı'nda göre»li 400 charında memur, hükümetin açıkladığı 29.8'lik maaş zammını protesto etti. Ye- mekhaneje girmeven memurlar alkışlı protestolar arasında Tüm- Maliye- Sen Kocaeli Başkanı'nın konuşmasını diıdedi.(Fotoğraf:AA) Helsinki'de yann başlayacak zirvenin 1975'ten kalan tek lideri Demirel AGIKrekortmeni• Helsinki Şartı'nda AGİK'in bölgesel bir ör- • Basbakan Demirel'in Helsinki'de Yunanistan güt olarak kabul edilmesi, yeni üye devletlere Başbakanı Konstantin Mitsotakis ile görüşmesi insan haklan, demokrasi ve hukuk alanında de bekleniyor. Şarta imza koyan ülkelerin baş- yardım yapılması gibi ana konular yer alacak. kanlan yılda 2 kez bir araya gelecek. •#. Marmaris Denktaş, Özal'Ia Kıbrıs'ı konuştu • İki cumhurbaşkanının 15 temmuzdaki New York zirve- si öncesi Kıbns'la ilgili görü^ teatisinde bulunduğu bildıril- di. HÜSEYİ1S ERCÎYAS ~ MARMARİS - Cumhurbaş- kanı Turgut Özal. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denk- taş'ı yaz tatilını geçirdıği Okluk Kovu'ndakı Devlet Konukevi'- MArkastSa.l6,Sü.7'de Bakaıı müsteşar çekişmesi Zengin 7ülkenin üüsürüyor • Adalet Bakanı Oktay'ın görevden almak istediği müs- teşan Yüksel, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun boşalan başkanvekıllığine kendisine yakınlığıyla tanı- nan Terzibaşıoğlu'nun seçil- mesini sağladı. M16. Sayfada Humpbrey Bogart ve Ingrid Bergman aşk olup da aşk edilmiş gibi hissedilmek istenen, aşk oldugu inkâr edilirse aşk olmayacakmış gibi düşünıUen duygulann karmaşası Casablanca fil- minde unatnlmaz bir tablo gibi... Casablanca yaşlanmayacak LONDRA - Televız- 50. yılında eski afişleri panoJarı süslüyor. & olsa gostenlırdı Casab- lanca. 50 yıl aradan sonra şimdi kitle sinemalannda yeniden... Eski kopyası yerine. daha kumlu vedaha bulanık yenı kopyası ile Casablanca, eskısinden de hülyalı Metrolan ve ilan panolannı. 40'lar stili afişleri söslüyor. Dünün Casablanca'sının bugüne verecek nesi var? Yanıt: Çok şeyi... Kendıne yeterlı ol- mayı çaresız öğrenmiş,, dünya bıkkını Rick (Bogart). "eski bir siyasi" olarak ruhsal yaralannı Fas'ta sarmaya uğraşan gece ku- UArkasıSa.l6,Sû.3'te liderleri çıkmazda • Almanya'nın Münıh ken- tınde devam eden Yedıler Grubu (G-7) zirvesının ikin- ci gününde AT Komısyonu Başkanı Jacques Delors ile görüşmesınden önce bir açıklama yapan ABD Baş- kanı George Bush. "Burada- ki toplantılardan olumlu bir sonuç alınmasını beklemıyo- ruz'dedı. B7.Sayfada Tüpgaza %6.5zam • Mutfak tüpünün yeni fiya- tı, Ankara ve îstanbul Ana- dolu yakası için 40.000, İstan- bul Rumeli yakası ıçin 41.500, İzmir'de 39.000 liraya yüksel- di. ANKARA (AA) - Akaryakıt ürünlerine hafta başında yapı- lan zamdan sonra tüpgaz olarak bilinen Likit Petrol Gazı (LPG) fîyatlanna da ortalama yüzde 6.5 oranında zam yapıldı. Yeni ayarlamadan sonra 12 kg'lık mutfak tüpunün yeni fi- MArkasıSa. 16, Sü. 7'de GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK AlüAydaBip inönü'nün bir süredir öne sürdüğü görüş doğru. Personel rejımını yeniden düzenlemek, maaş ve üc- retlen yenı bir sisteme bağlamak gerekiyor. Memur sendikalan haklı. Madem ki demokratikleşmeye gidiyoruz; öyleyse ma- aş ve ücretlere sendikalarla hükümet arasında pazar- UArkastSa.l?r Sü.rde Dünyanın en zenginleri açıklandı Üç Türk klasmanda Koç. Sabancı ve Eczacıbaşı mihariarı ile 33 ütke are- sında Tûrkive'nin iik 10'da jer almasını sağladılar. • Frobes Dergisi dünyanın en zen- gin 291 dolar milyarderi arasında Koç, Sabancı ve Eczacıbaşı'ya da yer verdi. 33 ülkeye dağılan milyar- derlerin ilk iki sırasını iki Japon al- dı. ABD 101 milyarderle en çok zenginesahipüJkeolurken, Türki- ye 10. sırada. Geçen yıla göre mil- yarder sayısı artarken, servetlerinin büyüklüğüyle Japonlar ilk sırada NEW YORK (AA) - ABD'de ya- yımlanan Frobes Dergisi'nin 20tem- muz tarihinde yayımlanacak olan dünyanın en zenginleri listesinde Vehbi Koç, Sakıp Sabancı ve Nejat Eczacıbaşı da yer aldı. Dergiye göre 291 milyarder 33 ülkeye dağılinış du- rumda. Türkiye üç dolar milyarderi ile bu ülkeler arasında 10. sırayı yedi ülke ile paylaşıyor. Frobes Dergisi'nin arastırmasına göre dünyanın en zenginleri arasında yer alan ilk 25 kişi ve ailenin en zengi- nı 23.8 mılyar dolarhk (yaklaşık 167 trilyon TL.) serveti ile ABD'den VValton ailesi olurken, 4.3 milyar do- larhk (yaklaşık 30.1 trilyon TL.) ser- veti ile Alman Henkel ailesi 25. sırayı aldı. Dergıye göre, 1991 yılında dün- yada 274 milyarder bulunurken bun- lara bu yıl 17 kişi daha eklendi ve UArkasıSa.l6,Sü.3'te öncekı 4387.02 Dun 4512.74 BOLAft Oncekı 696O Dun 6975 MftfltC Oncekı 46O0 Dun 4665 At,tMbr4 o-Oncekı 78.2OO Dun 78.0OO Yugoslavya / 8. Sayfada Washington, rbistan'a sertçıktı OLAYLABITV ARDINDAKI GERCEK Özal SonrnuL Bu yazının başlığının hiçbir özgünlüğü yok. Uzun süreden beri basında birçok yazının başhğuıı süslemiş ikisözcükten oluşuyor. Çünkü Sayın Özal gerçek- ten ülkede tartışmalı bir ko- numdadır. Kamuoyu yoklama- ları yapılıyor; Sayın Cumhur- başkanı 'nın 'Çankaya'dan indirilmesV sorunu sıcaklığını koruyor. Anketlere verilen ya- nıtlar ilginçtir; sonuçlar bir gerçeği yansıtıyorsa, halkın büyük çoğunluğu Özal'ın 'Kögk'ten indirilmesim'istiyor. Sımdiye kadar hiçbir cum- hurbaşkanı buna benzer soru- lar ve sorunlar yumağı oluştu- ramamtftı. Devletin başmdaki kişi, bu- lunduğu makamda, sorun ya- ratmak yerine denge odağı olarak, halk çoğunluğunda gü- ven varatmahvdı. Gazetelerin bu konuda kamuoyu yoklama- larma başvurmaları bile diişün- dürüçüdür. Yoklamalarm Sa- yın Özal hesabma olumsuzluk- la yüklü olması da bir rastlantı sayılmamalı... Hiç kuşkusuz ojumsuzluğun kaynağı, Sayın Özal'm seçil- mesindeki koşullara kadar uzanmaktadır; Zamanın mu- halefeti, ANAP iküdarım bu konuda uyarmıştı; oy orant yüzde 21 'e düşmüş bir partinin Meclis'te üçte iki çoğunluğu elinde tutması bir demokratik dengesizlık ve adaletsizlikti. mArkası Sa. 17, Sü. 8'de Film /11. Sayfada 'Anahtar1 üstdenetleme kurulunu açtı iiçayrı baskın • Vai Jandarma karakolu baskmında I er öldü, 7 er ya- ralandı • ArtfafcM Dağci köyünü gece basan PKK militanlan, Ke- mal Yıldız ye Turan Yıldız'ı kıırşunadizdiler. ^DİIM*: Kocabahçe kÖyûn- deki baskında Hasan Çeker ve Hasan Utkan adlı köylüler kurşuna dizilerek öldürûldü- ler. Haber Merkezi - PKK niili- tanları, Van, Kars ve Arda- han'da bir karakol ile iki köye düzenledikleri baskında bir er ve dört vatandaşı öldürdü. Van'ın Çatak ilçesi Athhan köyü yakınlanndaki Büyüka- ğaç Jandarma Karakolu'na oncekı gece bir gnıp PKK'Iı ta- rafmdan saldında bulunuldu. Roketatar ve otomatik silahlar- la karakola yapılan saldında er Halıl Çelik ölürken 7 er de ya- ralandı. Ardahan'a bağlı Dağcı köyüne önceki gece baskın ya- pan bir gnıp PKK'h da, köy muhtan Rıfat YıMız ile akraba- sı Kemal Yıldız ve oğlu Turan Yıldız'ı evlennden alarak kö- yün 2 kılometre dışına götürdü- ler. Teröristler, mubtan serbest bıraküktan sonra Kemal Yıldız ile Turan Yıldız'ı, ellerini bağla- dıktan sonra otomatik silahlar- la tarayarak öldürdü. Kars'ın Digor ilçesine bağlı Kocabahçe köyüne baskın ya- pan 25 kadar PKK'Iı, köy hal- kını meydanda topladı. Terö- ristler, Hasan Çeker ve Hasan Utkan adlı vatandaşlan kurşu- na dizerek öldürdü. Korucularm sabıkası arüyor • Midyat'ta yol keserek köy- lüleri kurşuna dizen 12 koru- cunun görevine son verildi. • Bölge milletvekilleri, bugü- ne kadar korucularm birçok kişiyı öldürdüklenni, ancak olaylan güvenlik güçlerinin örtbas ettiğini söyledi. m4. Sayfada Bayan Mitterrand'a saldın olayı Fransız basını Irak'ı suçluyor Haber Merkezi - Fransa Cumhurbaşkanı François Mit- terrand'ın eşi Danielle Mitter- rand, Kuzey Irak'ta uğradığı bombalı saldından sonra dün Türkiye üzerinden Fransa'ya döndü. Fransız basmı, suikast girişimini Irak yönetiminin ger- çekleştirdiği iddiasmı ön plana çıkanrken, "amaç ihtar mıydı, yoksa öldürmek mi?" sorusunu gündemegetirdi. K.Irak'ın Süleymaniye kenti yakınlanndan geçtiği sırada, yol kenanna park etmiş bir oto- mobıle yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ölüm tehlıke- si atlatan Mitterrand, dün Ku- zey Irak'taki ıncelemelerini tamamladı. Daniella Mitter- rand, beraberinde Fransa Insa- ni Yardım Bakanı Bernard Kouchner oldugu halde, Çekiç Güç'e ait bir ABD helikopteri ile saat 12.30'da Diyarbakır'a geldı. Fransa'nın Ankara Büyükel- UArkasıSa.l6,Sü.3'te İstanbul / Arica Sayfada Yeditepede yerden bitme tepeler Kitap / Yann Merdivenalti yayıncılık Itd. H İ N D İ S T A N B Ü Y Ü S 0 İ S T A N B U L ' A S E L A M SÖYLER MİSİN? TEKİN SÖNMEZ'ln yazı dizisl 12. Sayfada GOZLEM UĞURMUMCU Rabfta Sitesi Suudi Arabistanın dillere destan olan "Rabıtat-ÜI- Âlem-Ûlislam - Dünya islam Birliği" adlı Islamcı kurulu- şu, Ankara'nın Sincan Mutlu Köy'de site kuruyor! Mahallenin adı "Küçükköy Sitesi." Kooperatifin, Anka- ra TicaretSicili'ndeki numarası 87598. Genel koordinatör ö. Faruk Küçük. Kooperatifin yazışma adresr "Rüzgârlı Caddesi Celal Atik Sokak No 4/24 Ankara." Kooperatif, devlet bürokra- sisinde kendisine yakın sandığı burokratlara 23 Haziran 1992 günü birer yazı göndererek kooperatife üye olun- mArkasıSo.l6,Sü.7'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle