13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 8TEMMUZ1992 ÇARŞAMBA EKONOMI PARARAPORU BORSA»DfKSİ I önceki Birleşik Mali Sanayi 4387 02 2688.46 5371.21 Dünkü 4512.74 272388 5549.07 Faric(yüzde) 2.86 1.31 3.31 Vergi, paraıunyönünüdeğiştirecek Reponun vergilenmesiyle para, vergisiz kalan yatınm fonlan ve ortaklıklanna kayacak BORSA 7TEMMUZ1992 Adana Çımen (A) Adaru Çmaı (C) M»a EUdnnata Myonpmsntt Alarko HoMng AstanÇımento «rtk Tûtûn (BU) Botu Çımento Brea Çımento Çımsa Dennrtank Oenmod Duran 0(Mt Ept BıracıHt I I» [ıMllll EgeGûOre EmekSmoria Esbaı* Rnansbank Gentaş Globai Yannm Gorbon l$! (BU) Gûtn FtbnUan Gttney fcaal* Hektas 1 •MftfİB. Kartorsan tUv KeolGıcü KoçHoldıng Kordsa kttanaTatam Maret KmtıMtıK MmsucatSnt Met*5 Hetbank (Martar*) ItetHolding NetTunzm Parsm KSPnfl» MnMTıriiB rSM PmarUn Pmaş Ratnk Sabatı Yayıncılıfc Sit» Sifcu Smıtel Sönmez Rlament TaaSjMti TeteMbar* Teısan(BU) T Iş Br*. (B) TlsBank (A) Tlş B (C-%25BOL) T Iş B (C-%25B0Z) T lş Brtc (C) Tıre Kuttan Tirlcye Kalfcınma Toprak Kâjıl Trakya Carn Türk Hava Yollan TTuborg UyaK Stfatn* «Ufı Ttt* 13 250 2 000 2150 81000 S.1M 12JM 11250 7JM 3150 6500 IJtt 1750 2400 3 000 6800 S.7« 7600 7 . 1 * 1300 2900 1.1N T2S 1750 11JM 215 000 2.1(0 500 1650 2000 2000 1650 875 11J 2900 750 60 000 1050 M t 1350 ssc «JM 2000 3 250 6500 J.30» 14 000 17.7M «800 1.1M 2050 650 15.25» 3500 2.7a 1550 725 600 650 2200 TM 13.M 475 2JS0 ttS 1JM T7S 2000 1800 7M 875 2800 775 1550 7000 7100 2.7(0 4.550 '.800 14.75» 1850 5400 220 000 350 600 875 975 950 11.509 7500 3100 1.1SO M N 625 4 150 1 150 1.5» 1.7M 175 13 750 2000 2150 4.1i 12JM 11 250 LSM 6500 K J M 2400 2900 6500 U 9 t 7400 1 200 1.2M 11JM 205 000 IM» 475 2000 1650 875 1113» 725 59 000 1 ooo 1 250 I.2M 1.4S« 55» 1900 3150 6500 14 000 17.75» 4550 1.1» 625 19.5* 3 500 1500 700 173 600 625 2200 TM 1JS» 450 MOO 6M 1.2M 77S 1 700 77S 2 800 11.7S1 1500 1.710 6900 Î.7M MJSC 925 5300 0 350 575 875 975 900 13.7M 3100 1.158 18.75» 575 1.(58 JJS» 1 200 1.7M 175 1J58 jtfcStk 14 250 2100 2250 4.158 1 U N 11750 7JM 5.7M 6500 17.751 IJtt 2500 3050 6500 7600 7JH 1200 2.188 İJS» 751 11.751 215 000 us» 500 2000 1 700 925 ii.se» 775 61000 1050 MS1 14 250 2100 2150 4.18» 1L7M 11250 5.7M 6500 17.751 2400 2950 6500 7 500 1200 2.181 JJS» 7H 11JM 215 000 tısa 475 2000 1650 900 11.258 750 59 000 1050 M58 1300 (.500 1300 558 18.7*8 2050 3 3SO L7M 6500 14 750 I U M 4750 1.288 1.11 18.758 700 1US8 3650 1650 725 625 650 2 2 » 758 1JM 475 78» 1JM 175 1850 6.710 775 2800 (25 11.258 1550 1.751 7000 2458 «.850 5500 0 375 600 975 950 14588 3200 21.1 175 11JM S.7M 625 1.75» 1250 1JS0 8.508 3 514 425 2 418220 53 000 4182 ITTJ 692 270 5.7M L77UH 581.151 1000 72MM 1523 425 92 609 3 070 1.421.151 15100 4.178.111 4000 UM1 514.155 1.188 117.241 4I7.8M LSM.7M 1J21J41 6 741 811.751 87 600 7JM 37 800 45 000 825 500 518.115 74 940 17 075 79 870 9550 184J58 1458 575 2000 3200 2.711 6500 14 000 112» 4550 1.15» 1MM 625 18J58 3500 700 700 (75 600 625 2200 725 1JS0 475 US8 1JM (75 1800 6.788 775 2800 825 1JIUM 215.M5 268 749 347 682 1U41 2000 1.577.1M 521690 781.58» 23 731 424.883 257J 188 540 L321.142 34 600 1 t U 103 600 622 880 12H.8O0 15U71 17 500 100 090 1000 1.258 12.508 (7JM L411J15 118 100 828.848 1IM21 27.758 11MM 14 092 1.757J 13.(0» 6000 «54.500 11.800 1550 1.758 7000 MS8 5300 0 350 600 975 950 3 100 875 18.758 8.788 575 1.751 1 200 875 1JM 1.858 1J58 1.818.578 64 700 2.MS 2000 25J» 2.7*5 9.5M 2(7.1(4 174.771 21850 0 395 680 102 720 288 000 12 500 18 550 7(0.115 143 170 178.13) 1742S 853J58 18.180 1.781558 202 725 104 400 778.888 1LSM 118.872 1.5J1.111 •Jrtkh 13 946 2 042 2 224 U15 2^48 4.112 12.712 KOT DIŞI PAZAR Guna «armars Ntnyuns Medya Hotdıng Tofaş Oto Tıcaret 4500 850 5300 19 750 850 20 250 850 21 250 850 21 250 8260 1500 000 76 060 11 311 7.7M 5475 »471 3.154 6500 17.2» 1.5(1 2432 2938 6500 U H 7 478 7478 1200 2435 U H 1.771 7415 1144» 208 333 M28 496 L232 44(1 2000 1661 904 11431 766 60 312 1030 3481 1288 1451 574 1 944 3 243 2433 6500 54(4 14 401 1(411 44.725 4660 1.88* 1458 1(441 647 18.815 3 571 2458 4.748 1 557 721 28454 607 637 2200 7Î1 1415 13.711 468 2458 (71 1451 14(1 77( 871 1778 775 2800 822 1 543 (458 6950 2.778 4451 1411 15428 848 5 347 0 364 585 975 947 14.113 3136 28.554 1.188 151 K.7I7 7418 84(7 600 1458 1207 878 1431 1411 14Z7 1415 850 20 979 Ekonomi Senisi - Önümüzdeki yıldan ıtibaren yürürlüğe konacak yeni vergi uygulaması ile tasarruflann yönü değişe- cek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edi- len Vergi Yasası ile yatınm dünyasının gözâc araa repoya yüzde 25 vergj getin- lirken, hisse senedine yatınmı özendir- tnek amacıyla portföylennin yüzde 25'inı bu menkul kıymete ayırmak şarüyla Ya- tırım fonlanna ve yatınm ortakhklan- na 5 yıl süreyle vergi muafıyeti tanındı. Yasa'da belirtilen uygulama tarihinin 1993 olarak belirtilmesine karşılık vergi beyanlannm geçmiş yıh kapsaması nede- niyle yüzde 25'lik verginin 1992'yide kap- ' sayacağı konusunda urtışmalar bulunu- yordu. Vergi danışmanı DT.Veysi Seviğ, uygu- lama tarihinin 1992'yi kapsayıp kapsa- mayacağının Bakanlar Kurulu'nun yet- kisine bırakıldıgını, ama Hükümeu'n bunu geçmişe yönelik olarak ele ala- caşru sanmadjğjru söyledi. Seviğ'in ver- diğj bilgiye göre, 1993 yıhndan başlamak üzere repo işlemlerinden elde edilen gelir- ler vergilendırilecek. Reponun vergilen- dirilmesi, istisna tanınsa dahi yüzde 46'- Uk Kurumlar Vergjsi'nin yansı düzeyin- de alınacak asgari vergi tabanı ile sağla- nacak. Asgari vergi tabarunın, portfoylerine yüzde 25 oranında hisse senedi koyan yatınm fonlan ve yatınm ortakhklan, si- gorta şirketleri ve sosyal güvenlik kuru- luşlan yönelik olarak uygulanması da yine Bakanlar Kurulu'nun yetkisine bırakıldı. Ama burada tasarruflann hisse senedine yöneltilmesi amaç ediruldiğin- den Bakanlar Kurulu'nun bu yetkisini, kanunda belirtildiği üzere 5 yıl süreyle fon ve ortaklıkJann vergiden muaf tutul- ması şekılde kullanacak. Vergisiz olduğundan dolayı 1991 yıhndan itibaren aşan repo işlemlerinin vergilendirilmesi yarunda, yasal düzenle- meye tabi tutulması da paranın fonlara ve yatınm ortaklanna kaymasına yol açacak. Toplamı 25 trilyon lira olduğu tahmin edilen repo işlemlerinin bir bölü- münün fiktif olduğu ve müşterinin yatırdığı para karşılığında bankada her- hangi bir kamu menkul kıymetinin bu- lunmadığı tahmin ediliyor. Nitekim, Merkez Bankaa, Emlakbank'a geçen yıl karşüıksız repo yapüğından dolayı 85 milyar lira ceza vermişti. Geri alım vaadiyle satış sözleşmesı olan repoda bankalar, Devlet Tahvili veya Hazine Bonosunu müşterilerine sat- mış gözüküyorlar. Ama, bu kamu kâğıt- larını teslim etmiyorlar, sadece bir söz- leşme ile yetiniyorlar. Bankada kalan kamu menkul kıymeti bir başka müşte- riye de saülabiliyor. EMKB Endeksi4500puanda Ekonomi Senisi - Öndegelcn sanayıleşmiş ülkelerden olu- şan Yediler Grubu'nun (G-7) Münihıeki doıuk toplantısın- da. ekonomik ve parasal ko- nularda hâlâ karar çıkmama- sı. ABD Dolan'na dün Avru- pa borsalannda rekor ölçüde dcğer kaybettirdi. * ABD Dolan'nın Alman Markı karşısındaki değeri dün son 17 ayın en düşük düzeyı- ne. 1.50 markın da altına, 1. 4960a kadar geriledi. Dolar- mark paritesinin önceki güne göre düşüşü vüzde 0.98 oldu. KöNUK YAZAR Bu düşüş. Münih zirvesinde ABD dışındaki ülkelerin faiz indırimıne vanaşmamasından kaynaklandı. Yurtiçi piyasalarda ise Türk Lırası'na olan lalebin azalma- sıyla dolar dışındaki yabana paralara talep art\yor. Bu ne- denle dün serbest piyasada dolar harekctsiz kalırken. mark 65 lira ve yüzde 1.16. İs- \ıçrc Frangı 90 lira ve yüzde 1.76artu. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda pazartesi günü başlayan yükselış dün de sür- dü. Bileşık Endeks yüzde 2.86 prım yaparak 4287.02'den 4512.74e çıktı. Böylece borsa 7 şubattan bu yana en yüksek değerine ulaşmış oldu. Mali Endeks'in performansı daha düşük çıkarken, Sanayi En- deksi daha fazla değerlenmeye devam etti. Günün en yüksek artışı. yüzde 12 ile Pelkim his- selcrinde gerçekleşti. Borcu yüksek olan Petkim'ın tavan yapmasında, Tahkim Ya- sası'nın Meclis'ten geçmesi etkıli oluyor. Borsabilgisayar sisteminegeçiyorEkonomi Senisi- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) bilgisayar sıstemine geçıvor. Önümüzdeki beş ay ıçındc uvgulamaya konula- cak bilgisavar sistemi için borsa 5.5 milyon dolar ödeye- cek. Bilgisayar sıstemı, bor- sanın İslinye'dekı yeni bına- sıyla birlıkte devreye sokula- cak. Borsa Başkanı Yaman Tö- rüner. İstanbul Borsası ıçın dünyada yaygın olarak kulla- nılan 3 borsa bilgisayar siste- mındcn birini seçtiklerinı söylcdı. Satın alınan TCAM Systcms'ın daha önce Van- couvcr. Mc\ico City. Cara- cas vc Jakarla borsalanndakı bilgisayarlan üstleıımiş bir Amenkan fırmasına ait oldu- ğunu hatırlatan • Törüner. "Bu kadar büyük projeyı dünyada en düşük fiyatla İs- tanbul Borsası almışlır" dedi. Borsanın bilgisayar dona- nımınm 'Stratus Computer" tarafından yapılacağını belir- ten Törüner, üyelenn bilgisa- yar sisteminin uygunluğunu araştırmayı önümüzdeki günlerde yapacaklannı söyle- di. Törüner. 5.5 milyon dolar ıçin uygun bir kredi aldıklan- m behrterek, "Borcu taksitle ödeyeceğiz" dedi. I örü- ner, sıstem seçihrken dikkat etıikleri noktalan şöyle sıra- ladı: * Uluslararası pratığe uy- gun olması, * Daha önce uygulanmış ve denenmiş olması. * Yazılım kaynağının İstan- bul Borsasf na an olması. * Donanım servisinin bulun- ması. •* Sıstemin kısa sürede he- men uygulanabılir olması. * Ekran üzennde alım- satım ımkanı vermesı. * Pışasa bilgilcrinın anın- da borsa üyclcrinc akıarılma- sı •* Takas sistemi ile uyum sağlaması. •* Herhangi bir manipülas- yon anında sısıemın otoma- tikman kendını durdurması Sanayide atılımstratejisibelirlensin PROF.DR. YAKUP KEPENEK Son on yıh aşkın bir süredir Türkiye'nin sanayileşmesi çok büyük ölçüde piyasa koşullan- na; daha doğru bir deyimle 'olu- runa' bırakıbnış bulunuyor. Oysa 1980 öncesinin ekonomik gehşme politikalanrun ana ekse- ni sanayileşmeye dayanıyordu. Günümüzde ise bu iki ayn yak- laşımdan hangisinin benimsene- ceğınin belirli olmamasmdan doğan bir sıkıntı yaşaruyor. Son günlerde TÜSİAD çevrelerinde yoğunlaşan tarüşmalan bu çer- çevede değerlendırmek gerekir. Türkiye, 1980'li yıllara degjn, dışahm konusu olan smai ürün- lerin yerh üretimine dayah bir polıtıka izlemış: dokuma, şeker gıbi temel tüketim ürünlerinden sonra 196O'lı yıllarda ve sonra- sında dayanıkh tüketim ürünle- rinin üretimine yönelmiştir. İç ve özellikle dış koşullann zorla- masıyla, 1980 sonrasında da bu kez, dışsaüma yönehk bir sana- yileşme pohtikası egemen ol- muştur. Ancak, 1980 sonrasm- da sanayi- de üretim kapasite- sini arü- racak yeni \jtinm- Lırd;ııı çok varo- lan üre- tim ola- naklan- nın dışsaüm amacıyla ve olağa- nüstü parasal desteklerle değer- lendirilmesi söz konusudur. Genel seçirnlerden sonra ku- rulan hükümet bu iki yaklaşımı bırlikte yürütme gjbi bir yakla- şımı Hükümet Programı ile be- nimsemiş bulunuyor. Buna göre sanayileşmede yeni bir 'auhm' sağlanacak ancak bu değişen dünya koşullanna. daha açık bir deyimle uluslararası pazarlarda rekabete de uygun bir yapı icin- de olacaktır. Sanayileşmede yeni bir aüh- •Türkiye sanayiinin var olan üretim yapısmın bir teknolojik yenilenme programına gereksinimi vardır. Ürün düzeyinde bir teknoloji dökümünün çıkanlması ve teknolojik yenilenme için gereken ön- lemlerin alınması bir zorunluluktur.Türkiye'nin sa- nayileşmede atılım yapması ileri teknoloji kullanan ürün ve sektörleri seçmeli bir yaklaşımla sürükleyici konuma getirmesinden geçiyor. mın gerçekleştirilmesi, ülkenin içınde bulunduğu ekonomik ve toplumsal koşullann doğurdu- ğu nesnel bir zorunluluktur. Bu açıdan hükümetin yaklaşımı doğru ve gerçekçidir. Türkiye sanayi kesiminin duyduğu eksikhk bu konuda açık bir uygulama programının henüz tartışmaya açılmamış ol- masından kaynaklanıyor. Sa- nayici. hangi ürün ve sektöriere öncelik verileceginin açıkhk ka- zanmamasının sıkınusını çeki- yor. Yapılması gereken bu beh'r- sizliği bir an önce gidermektir. Türkiye'nın sanayileşme po- liükası genel an- lamda iki ana öğeyi içermeli- dir, bunlardan biri, sürükleyici sektör yaklaşı- mı>la «jcıııbır, aühmı gerçekleş- tirmek, ikincisi de varolan üre- tim yapısmın teknolojik yeni- lenmesini sağlamak. Türkiye hiç zaman yitinme- den, iç ve dış koşullara dayah bir yapılabilirlik çahşmasına gir- mek ve gelecek beş ve on yıl gjbi sürelerde sanayinin hangi ürün ve sektörlerine öncehk vereceği- ne açıkhk kazandırmak duru- mundadır. Bu tür sürükleyia sektörlerin seçiminde, sektörün öbür sektörlerle bağlanü etkile- ri, teknolojik konumu ve özel- likle dış pazarlarda elde edilebi- lecek pay önemh değışkenlerdir. Bu tür bir sürükleyici sektör ya da ürün yaklaşımı yalnız serma- \c kaynaklannı hareketc gegır- mcklc kdlmayacak nitelıkli iş- gücü ve teknolojik gehşme yön- leriyle de ekonominin güçlen- mesine yardıma olacaktır. Ülkenin smai üretim teknikle- ri pek çok sektörde büyük ölçü- de eskimiştir. Bu nedenle, Türki- >c sandyıinın var olan üretim yapısmın bir teknolojik yenilen- me programına gereksinimi vardır. Ürün düzeyinde bir tek- noloji dökümünün çıkanlması ve teknolojik yenilenme için ge- reken önlemler zorunluluktur. Türkiye'nin sanayileşmede atıhm yapması ileri teknoloji kullanan ürün ve sektörleri seç- meli bir yaklaşımla sürükleyici konuma getirmesinden geçiyor. Feniş'in tahtası kapaüldı • Ekonomi Senia-Borsa YöneümKurulu, hisse senetleri İMKB'deişlem gören Feniş Alüminyurn'un tahtasını, 1991 yıhnaait kesinleşmiş bilanço ve geKr tablolannı zamanmda göndermediği için kapattı. IM KB yönetimi, söz konusu bilanço ve gelir tablolan gönderihnceye kadar Feniş Alüminyum hisselerinin borsada işlem görmesini durdurdu ve borsa kotunda gecicı çıkarma karan akiı. Anadolu Hayartan yeni sağlık sigortası • Ekonomi Senisi- Anadolu Hayat Sigorta A.Ş. mayıs ayından itibaren yeni sağhk sigortası ürününün pazarlarnasına başladı. Ürünü geh'ştirmek üzere kurulan proje grubu, yaklaşık 7-8 ay süren çahşmalannda gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazannı detayh olarak inceledive Türkiye koşullanna uygun bir sağhk sigortası poliçesi geüştirdi.. VakıfbanlCtan • ANKARA(ANKA)- Vakıfbank'm, Türkiye'de kredi kartı cıkaran diğer bankalara ait Visa, Mastercard ve Eurocard'ı olanlara da ödeme yapmaya başladığı bildirildı. Uygulama temmuz başmda başlatıldı. Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre uygulamadan Akbank, İktisat Bankası. Osmanh Bankası, Pamukbank, Türk Dış Ticaret Bankası, Garanti Bankası, İmar Bankası, İş Bankası, Türk Ticaret Bankası ve AKK Turizm A.Ş.'nin çıkardığı söz konusu kredi kanlanna sahip olanlar yararlanacak. TKBr kredi f aizini döşüpdü • ANKARA(ANKA)- Türkıye Kalkınma Bankası (TKB) Genel Müdürü özal Baysal, ternmuz-eylül aylannı kapsayan üç ayhk dönem için, bankanın kullandırdığı kredilere uygulanan faiz oranının beş puan ındınldığıni bildirdi. özal Baysal yapüğıyazıh açıklamada, faiz oranının kısa vadeli kredilerde yüzde 85'e, mevcut tesislerin işletme sermayesi için verilen kredilerde yüzde 70'e çekildiğini behrtti. YapıKredi Leasing'e kredi • Ekonomi Senisi - Yapı Kredi Leasıng, Hollanda'dan 10 milyon Hollanda Florini (yaklaşık 40 rrulyar TL) tutannda kredi sağladı. 2.5 yıl ödemesız, toplam 7 yıl vadeh olan kredinin, herhangi bir teminat ohnaksızın Yapı Kredi Leasing'e verildiği bildirildi. BANKALAR NE FAİZ VERİY0R? (Yüzde) Ziraat iş Bankası Emlakbank AKbank Yapı Kredi Vakıfbank Halkbank Pamukbank Garant Türkbank Sûmerbank Tûtûnbank Etıbank İmar Esbank Denızbank Şekerbank Osmanlı TEB Egebank Fınansbank İktisat Dışbank Tarışbank Demırbank Koç Ame. Körfezbank Interbank Marmara Arap-Tûrk lmpexbank TYTBank Tekstilbank Cıtibank Türk-Sakura 1ay VtfOen n 58-60 57-60 60 57-60 57-60 57 60 60 54 60.5 5M15 57 57-59 51 60 59 59 55-58 59 59-60 56 59-61 58 58 56 54-57 49 43 60 57-59 55 60 59 57 5 45 3 ay »adeii n 69-71 68-70 71 68-70 68-70 69 71 72 65 715 72-73 69 71-73 69 71 72 72 66-68 71 70-71 69 68-70 70 71 66 66-68 57 58 73 71 68-71 72 5 70 67.5 51 $ 35 2.5 3 25 2.5 3 3 4 15 3.5 4 5 5 4.5 3 75 35 4.25 2 25 3 4 45 5 1.5 4.5 45 3 2.5 2.0 7 5 8 6 45 35 2.41 DM 6 5 6 5 5 5.5 6 7 4 6 6 75 6 8 6.25 5.5 6 25 5 7 7 9 9 45 7 7 7.5 7 4.5 95 6 9.5 7 9.25 6 7.64 6ay vadeH Tl 71-73 70-72 48 70-72 70-72 71 73 74 68 73 5 74-76 70 70-73 70 73 73 71 68-70 73 73-75 70 73-75 73 73 72 68-70 60 60 76 73 65-69 74.5 71 62.5 54 $ 4 3 4 3 3 3.5 4 45 2 4 4.5 5.5 5.5 5.5 4.75 4.5 4.47 3 4 5 4 75 5 1.5 5.25 5 3.25 2.5 2.5 8 55 9 7 5 3.5 2.47 DM 7 5 6.5 6 6 6 7 8 45 7 25 5.7 8 7 9.5 7 6.S 7.25 6 7.5 7.5 9.25 8 5 75 8 7.5 7 5.5 10.5 7 10.5 8 9.5 6.5 7.59 1 yıl «adeii n 73-75 71-74 74 71-74 71-74 76 75 80 69 76 5 80 80 74-77 81 78 80 77 71-74 77 76-77 71 76-79 79 77 73 67-70 61 60 80 78 66-73 77 80 57 5 61 $ 4.5 35 45 35 3.5 5 45 6 2.5 4.5 5.5 6 6 7 5.25 5.5 5 25 3.5 4 55 5 5.5 2 6 5.5 4 2.5 3.0 9 6 10 9 6 4 - DM 75 6.5 7 65 65 7 8 9.5 5 75 9 10 8 11 7.5 75 8 25 65 7.5 8 9.5 8 75 5.5 8 9 7 7 6.0 11.5 7.5 11.5 10 10 6.5 - Sıralama, bankaların 1991 yılı tcplam mevduatlanna göre yapılmıştır Faiz değişımlen ve düzeltme ıçın faks no. 526 60 73-526 60 72 YATIRIMFONLARI 7THMUZim Katlma beigestadı Bugun Değ. % Katlma bdgesiadı Bugıin Değ. % lşYatırım-1 lşYatırım-2 Iş Yatırım-3 lsYatınm-4 lşYalırım-5 lşYatırım-6 lnterfon-1 lnterfon-2 lnterton-3 lnterfon-4 lnterfon-5 lktısatYat-1 İktisat Yat-2 İktisat Yat-3 İktisat Yat-4 İktisat Atılım Fon Garanti Yatırım-1 Garanti Yatırım-2 Garanti Yatırım-3 Garanti Yatırım-4 Garanti Yatırım-5 Esbank Fon1 EsbankFon2 Esbank Fon 3 YKB Yatınm F YKB Sektör F YKB Hisse F YKB Kamu F YKBLıkıtF YKBKarmaF YKBDovızF YKB Kapıtal F YKBAktıfF VakıfFon-1 VakıfFon-2 VakıfFon-3 Vakıf Hisse Vakıt Dunya Vakıf Fon-6 Dışbank Mavı Fon 138 863 57.881 36 518 29 971 14 021 26 733 99 689 75 452 39 410 40 781 11402 88187 72181 34 377 34 731 22 753 107 973 37 734 26 643 14994 13 726 108118 36 255 25 463 91765 75 423 91565 73.882 65 322 71539 33 041 25 326 24 717 74.584 183.911 34 469 22 095 32 168 21437 63 234 0 16 5 01 0 16 0 14 0 47 0 19 014 009 010 016 169 015 015 015 015 103 023 013 013 0 19 034 015 0.17 016 015 0 15 209 0 15 014 017 019 016 080 0.14 013 0 14 064 093 013 0 31 Dışbank Beyaz Dtşbank Pembe Tutun Fon-1 Tutun Fon-2 Mıtsuı Fon-1 Mıtsuı Fon-2 Fınans Fon-2 Fınans Fon-3 Fınans Fon-4 Fınans Fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Basak Fon Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon Pamuk Hisse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 Emlak Invest lmpex Fon 1 !mpexFon2 Töbank Fon Sumer Fon DenızFon Ege Fon-1 Ege Fon-2 Kalkınma Fon Demır Fon-1 Demır Fon-2 Tarış Fon-1 Tarış Fon-2 OrtakFon Türkbank Fon NetFon Etı Fon TSKB Uzman F Akfon 94 783 26721 76.845 21 185 258145 30 290 42 249 35 918 24127 23 623 40 769 29 605 31215 28.630 39 857 30 239 40 949 26 594 34 607 26 329 11.869 32.330 23.927 27 018 27 884 33 079 25259 10 762 27 473 26 853 13 309 28.248 11631 22.280 22.542 23 185 23 206 12260 11 185 016 018 0.15 015 0.22 020 0 15 016 025 015 0 31 0 27 012 013 033 030 0 21 0 31 014 015 -0,19 0.18 0.17 014 020 012 015 012 016 014 014 017 018 012 019 015 0 15 220 016 MERKEZ BANKASI KURLARI 8 TEMMUZ 1992 CİNSI 1 ABD Doları 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şiltnı 1 Belcika Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Ftn Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Flonni 1 Ispanyol Pezetası 1 Isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 100 Italyan Lıreti 1 Japon Yeni 1 Kanada Doları 1 Norveç Kronu 1 Sterlin 1 S Arabisten Rıyali DOVIZ ALIŞ 6885.20 4599.33 5123.97 653.71 223.29 1195.55 1686.39 1366.38 4078.92 72.78 1271.62 5121.02 608.50 55 45 5759.27 1172.95 13259.52 1836.20 SATIŞ 6899.00 4608.55 5134 24 655.02 223.74 1197.95 1689.77 1369.12 4087.09 72.93 1274.17 5131.28 609.72 55.57 5770.81 1175.30 13286.09 1839.88 EFEKTIF ALIŞ 6878.31 4594.73 5047 11 653.06 221.06 1183.59 1669.53 1365.01 4074.84 71.32 1258.90 5115 90 602.42 54.62 5672.88 1161.22 13246.26 1808.66 SATIŞ 6919.70 4622 38 5149.64 656.99 224.41 1201.54 1694.84 1373.23 4099.35 73.15 1277.99 5146 67 611.55 55.73 5788.12 1178.83 13325.95 1845.40 SERBEST DÖVİZ CİNSI ABO Oolan Alman Markı Isvıçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Flonnı IngılızSterlını S Arab Rıyali Avusturya Şılını 1001ta! Lıretı ALIŞ 6955 4645 5150 1372 4095 13400 1835 655 607 SATIŞ 6975 4665 5200 1380 4120 13500 1860 663 615 MERKEZ BANKASI • Emısyon (6 Temmuz) 27 210 # TL Interbanktaızierı Gecehk % 6 6 75 Işletn Hacmı 301 milyar • Bankalarda repo % 61-64 BÜNYA BORSALARI Altının onsu: 346 35 dolar ABD Oolan: 1 4960 Alman Markı 123 90 Japon Yeni 1 9270 I Sterlını Petrolün varilı: 20 21 dolar ALTIN CİNSI Cumhurıyet Reşat 24ayaraltın 22ayarDılez k AUŞ S13 000 570 000 77 900 70 000 SATIŞ 519 000 590 000 78 000 r-ooo ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD DOLARI 1.4970 13437 105325 30.8350 5.7590 4.0828 5.0390 1.6880 94.60 5.4145 13445 113150 124.16 1.1955 5.8700 a7497 1 Sterlin: 1 ECU: SDR. SDR: Alman Markı Avustralya Dolan Avusturya ŞJIhıl Betçika Frangı Danlmarfca Kronu Fln Markkası Franse Frangı Hollanda Florini İspanyol Pezatası jsveç Kronu İsvtçre Frangı ttalyan Lireti Japon Yonl Kanada Dolan Norveç Kronu S.Arabistan Riyall 13258 ABD Dolan 13671 ABO Dolan 1.4459 ABO Dolan 9975.01 Turfc Llrası
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle