20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 8 TEMMUZ1992 ÇARŞAMBA HABERLER Emekli generallere koruma • ANKARA (ANKA) - Hükümet, terör örgütlennin hedefi haline gelen özellikle emekli generallerin daha etkin korunmasını sağlamak üzere hanrladığı yasa tasansınıTBMM Başkanhğı'na sundu. Milli Savunma Bakanlığı'nca haarlanan ve Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen "Terörle Mücadele Yasası'nın değiştirilmesine" ilişkin tasanda. korunmaya alınmışemekli personelin evlerinin değiştirilebilmesi ongörüldü. Tasanda, yeni getirilen şu hükme yer verildi: "Korunmaya ahnmış emekli personelden meskende korunmalan mutlak suretle zorunlu bulunanlar, idarelerine ait konutlardan, Maliye ve Gümrük Bakanlığı"nca rayiç kiralar dikkate ahnarak tespit olunacak kira bedeli ile kiralama esaslanna göre yararlandınlırlar." Sezgin, Euro Dialog'da konuştu • İSTANBUL(ANKA)- İçişleri Bakanı İsmet Sezgin. aşın milliyetçilik. etnik • düşünceye dayalı kamplaşma ve cinayetlerin Avrupa'nın siyasi yapısında yeni oluşmalara yol açtığını belirterek "Türkiye olarak anlamsız kutuplaştnalann sona ereceğine ve Avrupalılararası diyaloğun bütünlüğünün gelişeceğine inanmaktayız" dedi. İçişleri Bakanı Sezgin. 2. Euro Dialog Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada. Euro Dialog'un. Doğu ile Batı Avrupa'nın bütünleşmesine kaıkıda bulunacağı şeklindeki temel göriişüne katıldığını bildirdi. Bu bütünleşmenin yerel yönetimler araalığıyla olacağına inandığını söyleyen Sezgin, dünyanın savaş felaketine sürüklenmesine neden olan şeyin aşın milliyetçilik ve şoven düşünce olduğunu belirtti. SHPİstanbul'dan optak tavır • lç Poütika Servia-SHP ile CHP'nin birleşmesi gerektiği konusunda ortak bir açıklama yapan SHP tstanbul ilçe örgûtleri, "örgüt temsUcileri olarak geniş anlamda örgûtümûzün istemine uyarak partimiz SHP'ye sahip çıkacağız ve genel başkarumıza sonuna kadar destek vereceğiz" dedüer. Dün SHP İstanbul İl Merkezi'nde bir araya gelen 25 ilçe temsilcisinin ortak ımzasım taşıyan açıklamada, koalisyon protokolüne sonuna kadar destek verildiği, bu desteğin, protokoldeki bütün İcoşullar yerinegetirildiği sürece devam edeceği bildirildi. Oktay'aziyaret • ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Seyfı Oktay, Türkiye'de demokratikleşme sûrecinin başladığını, bu konuda gerekli siyasi iradenin mevcut olduğunu belirterek, "CMUK/ia sistemi bozacak bir değişikliğe iân verileceğini sanmıyorum"dedi. Adalet Bakanı Seyfı Oktay; Ludvvig Fellermeier başkanlığındaki Alman Sosyal Demokrat Partisi(SDP) Türkiye koordinasyon grubu ve Kürtlerle ilgili çahşma grubu ortak heyeti üyelerini makamında kabul ederek bir süregörüştü. Ludwig Fellermeier. ziyareüerinin yargıreformunungündemde olduğu bir dönemde gerçeklcştiğini hatırlattı. Adalet Bakanı Seyfı pktay'ın daha önce de i'insan haklan" konusunda yoğun çalışmalar yaptığını belirten Fellermeier, "Sizin kişüiğmizi bu konuda kişisel bir garanti olarak |örüyoruz" dedi. SHP devamsızları saptıyop li ANKARA (ANKA) - SHP Öenel Sekreteri Cevdet Selvi, TBMM grup başkanvekillişne "uyana ve $ert" bir yazı göndererek Inilletvekillerinin devam çizelgesini istedi. Selvi, •'Kimse. belediye başkanı, milletvekili oldu diye İorumsuz olamaz" derken, ŞHP milletvekillerinin tam şayıylaTBMM Genel Kurulu'na kaulmalan halinde farklı çıkabilecek yasalann sorumlulan âranıyor. Köy korucularııun sabıkası arbyor• Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nin daha önce PKK eylemi olarak açıkladığı, daha sonra suçlulann korucular olduğu belirlenen Midyat'taköylüleri kurşuna dizme olayına kanşan koruculann görevlerine son verildi. Bölge milletvekilleri bugüne kadar koruculann birçok kişiyi öldürdüklerini, ancak olaylan güvenlik güçlerinin örtbasettiğini söyledi. HAKKI ERDEM ANKARA - Yol keserek köy- lülerı kurşuna dizcn ve 8 kişivi öldürdükleri savıyla tutukla- nan köy koruculannın görevle- rinc son verildi. Daha önce aynı olayı PKK"nın yaptığını bildi- ren Olağanüstü Hal BölgeValili- ğı. koruculann tutuklanması kursısında bu kez. "suç işleyen korucu da polis de olsa gereği yapılır. Kimseninsuçişlemeay- ncalığı vok" açıklamasını >ap- tı. Mardın'in Mıdyat ılçesı Çalpınar köyündeki katliam nedenivle 12 köy korucusunun lutuklanmaMnın ardından, ko- rucu kailıamlan ile ilgili yeni ıddialar gündeme getirildı. Özellikle bölge mılletvekıllen. bueüne kadar koruculann bir Güne\doğu'da koruculann neden olduğu olaylarda son günlerde görülen tırmanış bu kuruma ilişkin kavgıları arttırıyor. c,ok kıijivı oldürdüğünü. ancak bu olaylann güvenlik güçlenn- ec örtbas edıldtğıni önc sürdü- lcr. ÖZEP Genel Başkanı Mahmuı Alınak, önümüzdcki hafta bölgede bir inceleme gezi- si yapacaklannı bildircrek bu lür olaylan araştıracaklannı açıkladı. Midvat Savcılığı'nca Çalpı- nar olayının >anı sıra aynı ta- rıhle mevdana gelen bir olay nçdeniylc dc köy koruculan hakkında soruşturma açıldı. Çalpınar kalliamının yapıldığı 20 nisan günü aksam üzerı Mıdyaı'ın Turgali kö>ü >akın- lannda da bir arabanın önü kesilmiş ve 4 kişi öldürülmüş. 7 kişi de yaralanmıştı. Bu olay da bölge valiliğince teröristlerin baskını olarak duyurulmuştu. Ancak görgü tanıklan. bu kat- lıamı aynı köyden bazı korucu- lann yaptığını öne sürdüler. Görgü tanıklannın bu ifade- leri üzerine Mıdyat Cumhuri- yet Savcılığı. suçlanan köv koruculan hakkında soruştur- ma açtı. Köv koruculannın si- lahlan ile olay yerinde bulunan mermiler de Çalpınar olayında olduğu gibi balistik inceleme için Diyarbakır polis laboratu- vanna gönderildi. Ancak ara- dan 2 aydan fazla bir zaman geçmesine karşın bu balistik in- celeme tamamlanmadı. Turgali olavının kövdeki iki aile arasmda bir süredir de\am eden çekişmeden kaynaklandı- ğı bildirildi. Olavın Turgali köy koruculanndan Süleyman Bu- lut ve iki oğlu tarafından gcr- çekleştirildiği öne sürüldü. Olayda bireyi ölen Candan aile- si ile Bulut ailesi arasında. ko- ruculuk nedenivle eckişme olduğu bildirildi. Koruculuk yapan Bulut ailesinin. 5 yıl ka- dar önce güvenlik güçlerince aranan Candan ailesinin bir bı- reyini emniyete teslim etmesı- nin çekişmeye neden olduğu belirtildi. Korucu Bulut ailesi hakkın- dakı soruşturma ve balistik in- celemenin "bazı ctkili kişilerin baskısı" nedenivle sonuçlandı- nlamadığı da iddia edıldi. Bulut ailesinin. geçen döncm Mardin DYP milletvckilliği yapan Sü- levman Çelebi'nin vakını olu- duğu bildirildi. • Olağanüsiü Hal Bölge Vali Yardımcısı Hüseyin Başkaya: Cumhunyeı'ın korucu olaylan ile ilgili sorularını vanıtlarken olaylann soruştumiasını adlı makamlann yaplığını. valiliğı ilgilendirmedığini söyledi.' Çal- pınar olayını ""terönstlerin yap- tığı"" yolundakı valılik açıkla- masına değınmeyen Başka\a. tutuklama kararından sonra ko- ruculann görevlerine son verildi- ğini bildirdi. Kutlubey köyünde- ki öteki koruculann olayla ilgisi görülmedığı için görevlerinı sürdüreceğini belirten Başkaya, "Türkiye Cumhuriyeti bir hu- kuk devletidir. Polis de olsa korucu da olsa kimsenin suç iş- leme ayncalığı yoktur. Suç işle- ven cezasını çeker" diye konuş- tu. Başkaya. bir soru üzerine ko- ruculann suç işlediğj olaylara yılda 5-6 kez rastlandığını bildi- rerek'' Bunlar yörenin insanlan. Aralarında anlaşmazlıklar olu- yor. Bunlar da genellikle arazi- ye girme. sınır tecavüzü gibi nedenlerden kaynaklanıyor. Ama adli makanlar. gereğini yerine getıriyor. Bız de idare olarak işlem yapıyoruz" dedi. Başkaya. koruculann olay ya- ratmasının. vatandaşlar üzerin- de ne gibi etki yaptığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Biz valandaşla içli dışlı deği- liz. Karargâhta, kurmay görevi yapıyoruz. Onun için vatandaşı nasıl etkiliyor bilemeyiz. Ama son olayda da görüldüğü gibi suç ışleyenlerin \akalanması, vaptıklannın yanlanna kalma- ması sev indiriddtr. Bu da tüm iddialara rağmen adaletin ger- çekleştirildiğini göstenyor. Türkiye. bir hukuk devletidir." Başkaya. adam kaçırmak, gasp ve hırsızlık gıbı suçlardan sabıkalı olanlann korucu yapıl- dığı iddialannı reddetü. Başka- va. "Belki trafik gibi suçlardan sabıkası olanlar \ardır içlenn- de. Ama başka suçlardan sabı- kalı olmaz. Bu konuda elinde ısım ve bilgi olanlar bize gctir- sin. gereğini yapaiım" diye ko- nuştu Anayasa Mahkemesi, SP hakkkında bugün karar verecek HEP'e iki av savunma süresi• Anayasa Mahkemesi dün Sosyalist Parti'nin kapatılmasma ilişkin davada karar aşamasına geldi. HEP'le ilgili ük incelemesini dün sabah yapan mahkenıe, bu konudaki yasal işleyişi de başlatmış oldu. HEFin, yöneltilen suçlamalar karşısında iki ay içinde savunma yapması gerekiyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)- Anayasa Mahkemesi Halkın Emeİc Partısi'nin kapa- tılması için yapılan baş\uruyu incelemeye aldı. Mahkeme HEP'e kendisini savunması için iki ay sure tanıdı. Mahkeme. Sosyalist Parti'nin kapatılması için davada da bugün karar ve- rilmesibekleniyor. HEP'le ilgili ilk incelemesini dün sabah yapan mah- Jkeme, bu konudaki yasal işleyi- şi de başlatmış oldu. Anayasa- nın 2,3,4. 14.66 ve 69. madde- leriyle. Siyasi Partiler Yasası'- nın 78.80.81 ve 103. maddeleri uyannca kapatılması istenen HEP'in bu suçlamalar karşısın- da iki ay içinde savunma yap- ması gerekiyor. Savunma süre- sinin genefde bir ay olarak uygulandığı, ancak HEP'le ilgi- li davada dosyasının kabank Oİması nedeniyle bu sürenin iki aya çıkanldığı öğrenildi. Anayasa Mahkemesi dün Sosyalist Parti'nin kapatılması- na ilişkin davada da karar aşa- masına geldi. SP ile ilgili iddia- namede partinin Kürt sorunuy- la ilgili kamuoyuna yansıttığı görüşlerinin anayasaya aykın olduğu öne sürülmüştü. SP de bu konudaki savunmasını 30 martta 272 avukatın imzasıyla mahkemeyegöndermışti. Mah- keme esastan başladığı incele- mesini dün sonuçlandıramadı. Mahkeme heyeti incelemesini bugün sürdürme karan aldı. Heyetin bugün incelemesini so- nuçlandırarak karannı açıkla- ması bekleniyor. Öte yandan Anayasa Mah- kemesi dün bayramlarda Bay- ram Gazeteleri dışmdaki gaze- telerin çıkmasını yasaklayan yasayıda esastan incelemeye al- dı. Anayasa Mahkemesi daha önce usul eksiklikleri nedeniyle söz konusu başvuruyu g£ri çe- virmişti. OZEFin, HEP'e katılnıasıkabul edildi ANKARA (Cumhriyet Bü- HEP PMsinin toplantısın- rosu)-HEP Parti Meclisi (PM) dan sonra bir açıklama yapan dün toplanarak.ÖZEP Kuru- Genel Başkan Feridun Yazar, cular Kurulu'nda "HEP'e ka- toplantıda OZEP'in partiye ka- tılma" yönünde alınan prensip tılması ve HEP'in kapatılması " için Cumhuriyet Başsavcıhğı'- Mahkemesi'ne karannı görüşerek, ÖZEP'in HEP'e katılmasını kabul etti. HEP Parti Meclisi ile ÖZEP Kurucular Kurulu bugün bir toplantı yaparak, bu birleşme- nin ilkelerini ve nasıl gerçekle- şcceğini kararlaştıracak. İki partinin birleşme karannın alı- nacağı olağanüstü kurultay 20 ekimden önce toplanacak. Özden: Kimseden talimat almayız • Anayasa Mahkemesi Başkanı Güngör Özden, SP Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, "SP'nin kapa- tılmasını generaller istedi. Anayasa Mahkemesi töreni tamamlayacak" sözlerine tepki gösterdi. • Sanat 232 64 26 • 230 21 87 ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden. "Değil Tür- kıye'de, dünyada Anayasa Mahkemesi'ne talimat verip et- ki yapacak kişi ve kurum yok- tur" dedi. Anayasa Mahkemesi Başka- nı Özden, gazetecilenn, Sosya- list Parti Genel Başkanı Doğu Pennçek'in dün bir gazetede yer alan "SP'nin kapatılmasma generaller karar verdi. Anayasa Mahkemesi töreni tamamlaya- cak. Bu karar. koalisyon hükü- metinin kimliğinı de ortaya koyacak" şeklindeki sözlerini hatırlatması üzerine şunları söyledi: "Anayasa Mahkemesi. bü- yük bir özenle ve duyarlılıkla elindeki işleri inceleyip karara bağlamaktadır. Değil Türkiye'- de, dünyada Anayasa Mahke- mesi'ne talimat verip etki yapa- cak kişi ve kurum yoktur. O bakımdan ne askerlerden tali- mat aldık. ne Meclis'ten. Mec- lis'in kararlannı deneıleyen bir organın, Meclis'ten talimat al- ması söz konusu olabilir mi? Bunu öne sürenler davanın açı- hş tarihine baksınlar. Davamn açılış tarihi bu iktidardan önce- dir." Daha ne karar vereceklerinin belli olmadığını ifade eden Öz- den, "Parti kapatma davalann- dan reddettiklerimiz de oldu. kapattıklanmız da oldu. Biz anayasa ve yasalara göre karar veririz" diye konuştu. Özden şöylc devam eUi: "Ne dava açan başsavcı, ne de bakan hâkim kınanır. İşine gelmeyen insanlar varsa Mec- lis'te anayasayı. yasayı değişti- rirler. Ancak anayasa ve yasa- lara aykın davranan yargıç ve savcı İcınanır. Yasa dava aç di- yorsa savcı dava açar. yargıca bak diyorsa bakar. Bizi kına- manın âlemi ne?" Özden, SP'nin kapatılması davasının bugün öğleden sonra görülmeye başlanacağını da söyJedi. Ozden. ünıversıtedeki göre- vine dönen Anayasa Mahke- mesi üyesi Prof.Dr. Erol Cansel ile yaş haddinden emekli olan Yavuz Naza/oğlu'nun üyelikle- rinin boşaidığını. zamanında ilgili kuruluşlar olan YÖK ve Danıştav'a bildirmediği yolun- da gazetelerde yer alan haberle- rin hatırlatılması üzerine de. bu üyeliklerin 1 temmuz tarihin- den sonra boşaldığını hatırlattı. O tarihten sonra uzun süredir. devam eden bel ağnlan nede- niyle 4 gün GATA'da tedavı gördüğünü hatırlatan Özden. eleştirilerin haksız olduğunu kaydetti. Anayasa Mahkemesı'nin da- valann devamını sağlayacak yeterince >edek üyesi bulundu- ğunu haiırlatan Özden. mahke- menin durumunu etkilcyccek acil bir durumun da bulunma- dığını söyledi. Özden. Danıştay ve YÖK'ün gündeminin bu aralar voğun olduğunu da göz önünde tuta- rak. Cansel'den mevdana gelen boşalmavı bu hafta. Naza- roğlu'dan boşalan üyeliği de gefecek hafta ilgili kuruluşlar olan Danıştay ve YÖK'e bildi- receğini sözlerine ekledi. Yön: BERNARDO BERTOLUCCI S A N S Ü R S Ü Z SEYRETHEK İÇİN 20 YIL BEKLEDİNİZ 70"l< ytllarda tum dünyada geruş yankılar uyandırar fıtm İtalya'da bıle /asaidanniif ve Bertoiucc 1 hapse mahkum oJmuşiu 10 TEHMUZ'DA SİNEMALARDA 6 YA.ŞINDAN ICUÇÜK.LEH SErREDCMEZ [ ttaros'un l'sinde Honlrgerılla CffıjeJJ YVES MONTAND IKARUSun İsi HENRY MRNEUIL 0 K M OiokÖY Kuttür Merkeıi 2 5 * t » « 7 13.00-15 30-U.OO-MJO Sinema Tiyatro Gösteri 232 64 26 230 21 S7 BEY06LU SİNEMASI 251 32 40 YAZŞENLIGI 2 OSCARLI FILMLER ŞÖLENİ YAĞMUR ADAM Yön: Barry Levinson 10-13-16 Temmuz SANIK Yön: Jonathan Kaplan 11-14-17 Temmuz MISS DAISY ve ŞOFÖRÜ Yön: Bruce Beresford 12-15-18 Temmuz KURTLARLA DANS Yön: Kevin Costner 19-21-23 Temmuz DOĞUM GÜNÜ DÖRT TEMMUZ Yön: Ohver Stone 20-22-24 Temmuz AMADEUS Yön: Milos Forman 25-27-29 Temmuz BUGSY Yön: Barry Levinson 26-28-30 Temmuz REKLAM FİLMJ DAĞIT1MINDA 249 33 B i r T I N T O B R A S S F l l m ı FRANKFINLAV STEFANIA SAKOREUI -10 TEMMUZ da SİNEMALARDA. OMEN IV I516J4MI IUH3»U»l»»rl • ÖDÜLLÜ FILMLER HAFTASI («1*0, ISI334SO»)13001S(S-H 30-J) 15 K«l»yı»S2(!'U! 1SI12 0O.M3O 17 WM9 » Î U S ıwuT.Arnn.oa.it.)t-m»»!^ AKDENfZ DERINLIK SARHOSLUGU VAR0UUNIN DAYANILMAZ HAF1FIİĞİ CİNGENELER ZAMAM ÂMADEUS FOR THE BOYS GRAND CANYON Cuma * " Cumartesı <•" Paza r •" Pazartesi <•" Salı <r Çarşamba ••• Perşembe *" iı*^» (»OOSBI11» («»uı ıntüuı ıı»mnnnıj»-!i(e EVDE TEK KAŞINA 9 1/3 HAFTA AKDENİZ ALDATMA KURALOIŞt KADM TERMİNATOR-2 ı<t*si (fflüis MJnsıS-1»» TANRIIAR ÇIUMRMIŞ OlMAU-2 H.^^I ROUI» KOUIU TANRIIAR ÇILDIRMIŞ OLMAU DEVAM EDİYOR II »16 »?1S4 BEYOĞLU SİNEMASI (251 32 40) YAZ ŞENLÎĞİ 1 SİNEMA YAZARLARININ SEÇTİKLERİ BUGÜN AV R UPA LARS VON TRIER 12.1 5-1 4.30-1 6.45-19.00-21.15 Sinema Tiyatro Gösteri 232 64 26 230 21 »7 Galeri • Affölye Y 232 64 26B 23O 21 87 güzel sanatlara hazırlık Mannara Üniversitesi resim, heykel, iç mimarhk, grajlk, bö/üınJeriııejönelik desen, catıh model, suiuboya çalışmakın başlıyor. Hafta içi-hafta sonu için lütfen zaman kaybetmeyin. Bizden söylemesL istasyon sanat evi TESVİKİYE 240 56 50 ERENKÖY 385 41 31 - 32 çocuklaria sanat yas çalışmaları resim / heykel / seramik / tiyatro 5-11 ve 12-17 yaj gruplan için 8 temmuz -30 ağustos 1992 bajhyor. ayrtntıh bilgi için istasyon sanat evi ERENKÖY 385 41 31-32 riOBI galerisi SITKI OLÇAR Çinı Sergiıi 25 Haziron • 3 0 Temmuz *BtkMa«ı Cıd. hMİ 73 « TıUti H 81-3*6 «1 M.S.Ü. Rtûı v. H.yVJ Miı» 3* RMM vt HtyiJ M«ıim'ı Darnvğı GÜNÜMÜZ SANATÇILARI 13. İSTANBUL SERGİSİ 7 Temmuz-24 Ağustos DolmaboİKa Sarıyı I. Harek.l Kö$kı ÇAĞDAŞTÜRK ve AMERİie\NRESMİ KuıtuluşCad N0'191 Kurtuluş Galeri Atölye 232 64 26 230 21 »7 YAYLIÇALGILAR ÜÇLÜSÜ Istıklal Cad. No 209 Beyoğlu Allas Pasa|i Tel:251 22 45 nın Anayasa yaptığı başvurunun görüşüldü- ğünü söyledi. Partinin kapatıl- ması girişimine önem verme- diklerini belirten Yazar şunlan söyledi: "Çünkü biz. birinancın,dü- şüncenın ve demokratik müca- delcnin ekibiyiz. Hiçbir zaman bu gırişimden rahatsız da deği- liz. Kapatma olayı. tamamen bir siyasi tercih olayıdır. Ana- vasa Mahkemesi de hukuki bir mahkeme değil. siyasi bir mah- kemedir. HEP'in kapatılması başv urusu da partimizin seçim- lere katılmasını engellemeye vönelikıir. HEP'ten korkulu- vor. HEP'in çok güçlü şekilde parlementoya gireceği endişele- ri vardır. Ama demokrasi kor- kuyla kurulmaz. Siyasi partile- rin kapatılmasıyla da hiçbir zaman kurulmayacaktır. 27 Mayıs'ta. 12 Eylül'de bu denen- di. Âma her partinin siyasi gö- rüşleri. başka bir isim altında yine temsil edildi." Yazar. ÖZEP'in HEP'e ka- tılması yönündeki prensip ka- rannın da PM tarafından kabul edildiğini belirterek. bu birleş- meden sonra partinin adınm değişmeyeceğini kaydetti. Top- lantıda genel bir durum değer- lendirmesi yapıldığını belirte- rek. "HEP yoluna devam edecek" dıyen Yazar sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplantıda, HEP'in bun- dan sonra ne gibipolitikalar iz- lemesi gerektiği, OZEP'in katıl- masıyla birlikte kendisini nasıl geliştireceği konulannı da gö- rüstük. Biz bütün Türkiye'yi kucaklayan bir parti olma özel- liğımizi giderek genişletmek is- ti>oruz." ÖzaPdan sekizinci vetoANKARA (ANKA) - Cum- hurbaskanı Turgut Özal. "Adli Tıp Kurumu'nda by-pass" ola- rak bılınen ve Adlı Tıp Kurumu Ba^kanı'nın atanmasında Cumhurbaşkanmın devre dışı bırakan yasavı veto etti. Özal, veto gerekçesinde. ""Cumhur- başkanının yürütme erkinin asıl unsuru ve onun başı" oldu- ğunu bildirdi. Bö>lelikle Özal bu dönem TBMM'de kabul edilen 8'ıncı yasayı da veto et- nıış oldu. Cumhurbaşkanı Turgut Özal. TBMM Genel Kurulu'- nda 22 haziran tarihinde kabul edilen Adli Tıp Kurumu Ya- saiı'nı anayasanın 8. 10. 104 ve 105'inci maddelerine aykın ol- duğu gerekçesiyle veto ederek bir'kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderdi. Özal. veto gerekçesinde, Adli Tıp Kurumu Başkanfnın sadece adli tıp ihtisası yapmış uzman- lar verinc tıpta diğer dallarda da ihtisaslaşmış uzmanlar ara- sından da atanmasını uygun bulduğunu belirtirken atama esaslanna iıiraz etti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle