09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 TEMMUZ1992 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER BetekhiPSfflçm pasaportiu .• İSTANBUL/KADIKÖY (AA) - Kartal Rahmanlar'da Mert aılesınin 26gûnJük bebeği Burcu'yu aşı bahanesiyle kaçıran Francisco Mandle'ın hem Türk, hem deAlman vatandaşı olduğu bıldınidi. Yetkililer, Alman asılü kadının bulunması için evlilik yaptığı kişilerin de arandığını söylediler. Polis yetkililennden alınan bıigıye göre, bebek hırsızı kadının 7-8 isim kullandığı ve yapılan araştırmalarsonucu hem Türk, hem de Alman vatandaşı olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Kayıp pilottan haber yok • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Geçen hafta ortasında "silahlı keşif harekâtı" sırasında Kuzey Irak'taki Duıji vadisinde düşen F-104 ucağmın pilotu Üsteğmen Cemil Kaya dün debulunamadı. Genelkurmay Başkanlığı, kayıp pılotun kurtanlması çalışmalannın dün de devam ettiğini. ancak bırsonuç alınamadığını bıldirdi. Askeri yetkilıler arama-kurtarma çalışmalannın önümüzdeki günlerde de sürdürüleceğinı söylediler. Doğpamacı'nın heykeli açıiıyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- YÖK Başkaru İhsan Doğramacı. bugün Haccttepe Üniversitesi önündeaçılacak olan heykelinin oluşumu ve yapılışında hiçbirkatkısı olmadığını belirterek, heykelin biremrivaki oldugunu dıle getirdi. Doğramacı, Hacettepe Üniversilesi Çocuk Hastanesı önünedikılen ve 200milyon liraya mal olduğu bildirilen heykelin oluşumuyla, yapımıyla hıçbir ilgisi olmadığını vurgulayarak. "Yıllaryılı bu gırişimleri önlemeye çalıştım. Heykelin yapılmasında hiçbirkatİcım oimamıştır. Heykel bit emrivakı olmuştur"dedi. Kırklareli dupulmuyor •KIRKLARELİ (Cumburiyet) - Kjrklareli 'nde 6 astsubayın iki genç kıza yaptıklan sarkıntılıkla başlayan olaylar dün gece de sürdü. Gece saat 24.00'ten sonra 200'ü aşkın bir topluluk yme vali konutu önünde toplanarak astsubaylan protesto etti. Topluluk, Vali Baybars Sezerler'den, astsubaylara disiplinsizlik cezası vermekle yetinilmemesini istedi. TopluJuk, herhangi bir olaya neden olmadan dağıldı. Göstericilerin dağılmasından sonra Vali Baybars Sezerler, vilayeue, yetkililer ve kentın önde gelen kişileri ile bir toplantıyaptı. Vali Sezerler, protestolann giderek yön ve içerik değişü'rdiğini, idarenin gelişmeleri hukukun içinde kalarak dikkatle izlediğini, provokatörleri tespite çalışüğını söyledi. Silah yüklü gemi •ANKARA (AA) - Istanbul Bogaa'nda silah yüklü olarak yakalanan Kıbns Rum bandıralı Cape Maleas adlı gemi ile ügili davada Yargıtay'ın verdiği bozma karannın gerekçesı belli oldu. Yargıtay 8. Dairesi'nin karar gerekçesmde, boğazlardan geçişi düzenleyen "Boğazlar Rejimi Hakkındaki Möntreux Sözleşmesi"nin ilgili hükümlerine gönderme yapılarak, "Sözleşmenin 3,4, 5,6 ve 7. maddelerinde yer alan koşuüu sınırlamalar dışında 2. maddesıne göre banş zarnanında ticaret gemilerinin bayrak ve yükleri ne olursa olsun gündüz veya gece hiçbirmerasime hacet kalmaksızın boğazlardan transit geçmeleri serbesttir" denildi. Dava, fstanbul DGM'de yeniden görülecek. UNICEFekibi Kars'ta •KARS(AA)-BM Cocuklara Yardım Teşkilatı'ndan (UNICEF) görevli beş kişilik ekip, Kars ve ilçelerinde anne ve çocuk sağlığı konulannda çabşmalaryapıyor. UNICEF Türkiye temsilcisi Dr. Caudio Sepulvarez başkanlığmda beş uzmandan oluşan ekjp, yanlannda Kars Sağlık Müdürlüğü'nden 3 doktor, 6 hemşire ve 4 sağlık teknisyeni ile bırlikte merkez ve 13 ilçeyi kapsayan çalışmalanna başladı. Generallikte rütbe bekleme sırası yeniden 4 yıla çıkanlıy or Orduda yımlıııaya öııleııı ANKARA (Cumhariyet Bü- rosu) - Generallikte rütbe bek- leme süreleri yeniden 4 yıla çıkıyor. Yüksek Askeri Şura'- nın ağustos ayı başında yapı- lacak toplanüsmda generallikte rütbe bekleme süresinin yeni- den 4 yıla çıkanlması ele alına- cak. Bunun kabulü halinde toplam 16 yıl generallik yapüa- büecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde "daha genç bir komuta kade- mesi oluşturmak" amacıyla bir süre önce rütbe bekleme sürele- rinde gerçekleştirilen indirim rafa kalkıyor. Tuğgenerallik dışındaki generallık rütbe bek- leme sürelerinin (tümgeneral - tümamiral - korgeneral - kora- miral - orgeneraî - oramiral) 3 yıldan 4 yıla çıkanlması son- rasında generaller bu rütbeler- de 12 yıl kalabilecekler. Tuğge- nerallikteki bekleme süresi, yine geçmişte olduğu gibi 4 yıl olarak sabit kalacak. Böylece eski uygulamaya göre bütün generallik riitbelerinde toplam 13 yıl görev yapılabilirken, yenı uygulamayla bu süre 16 yıla çı- kacak. Yüksek Askeri Şura'nın ağustos ayı başında yapacağı toplânüda sürenin 4 yıla çıka- nlmasından, Jandarma Genel Komutanı Orgeneraî Eşref Bit- lis, 2. Ordu Komutanı Orgene- raî Kemal Yavuz ve 3. Ordu • Karann, Yüksek Askeri Şûra'nın yapacağı toplantıda alınması bekleniyor. Bundan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yavuz ve Orgeneral Hikmet Bayer de yararlanabilecek. • Orduda daha genç bir komuta kademesi oluşturmak amaayla bir süre önce rütbe bekleme sürelerinde gerçekleştirilen İndirim kalkiyor. Orgeneral EşrefBMis Komutanı Orgeneral Hikmet bekleme süresinin 3 yıl olarak manın yürürlükte kalması ha- Bayer yararlanabilecek. Bilin- kabuledildiğidönemdeorgene- linde her üç orgeneral de önü- diği gibi her üç orgeneral, rütbe ra! olmuşlardı. Eski uygula- müzdeki yıl rütbe bekleme sü- Orduda 21. yüzyıl hazırlıklan tamam EVREN DEĞER ANKARA - Genelkurmay Başkanlığı, "2000'li yıllann ordu yapılanması" ile çalışma- lannı tamamladı. Yeni yapılanma cerçevesin- de, tümenler lağvedilirken, 13 piyade, 14zırhlı ve 44 komando tugayı oluşturuldu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan edinilen bil- gjye göre, TSK'nın yeni yapılanması çerçeve- sinde, kuvvet bazında gerçekleştirilen ve ger- çekleştirilmesi planlanan bazı yenılikler şöyle: Kara Kuvvetleri Komutanlığı: -Ordu ve Kolordu karargahlan aynen mu- hafaza edilecek. Piyade Tümenı sayısı 1 'e indi- rilirken, Piyade Tugayı sayısı 13'e çıkanldı. Zırhlı Tugay sayısı 14'e, Komando Tugayı sa- yısı ise 44'e çıkanldı. -Bu yapılanmada merkezde, stratejik ihtiyat olarak mekanize ve zırhlı birlikler ile uçarbirlik harekâtı da yapabilecek komando birlikleri oluşturulacak. Bu çerçevede. Hava İndirme Tugayı'nın büyük kışmı uçarbirlik imkanına sahip komando birliğine dönüştüriildü. -Merkezdeki stratejik ihtiyat birlikleri gerek- tiğınde 1. Ordu ve Ege Ordusunu, gerektiğinde de 2. ve 3. Orduyu takvıye edecek. 2. ve 3. Ordu olağanüstü durumlarda birbirlerini takviye edecekler. relerini doldurmuş olacaklardı. Rütbe bekleme süresinin ye- niden 4 yıla çıkanlması, ge- nerallerin terfi sıralamasındakı yığılmasını da önleyecek. 1986 yıbnda tuğgenerallikten tümge- neralliğe terfı edenler; 4 yıl üze- rinden, 1990 yılında tümgene- rallikten korgeneralliğe terfi a- rasınagirdiler. Ancak bu generaller, 1990'- dan sonra 3 yıllık uygulama nedeniyle 1993 yılında korgene- rallikten orgeneralliğe terfi sıra- lamasma giriyorlar. 1987 yı- bnda tuggeneralhkten tümge- neralliğe terfi edenler de 3 yıllık uygulama nedeniyle 1990 yılında tümgeneraJlıkten kor- generalliğe terfi ederken, korge- nerallikten orgeneralliğe terfi sıralamasına da yine 1993 yılında giriyorlar. Böylece, 4 yıllık süreye tabi olanlar ile 3 yıllık süreye tabi olanlar, aynı yıl terfi sıralamasına da girmiş oluyorlar. Aynca 3 yıla tabi olan Orge- neral Bitlis, Orgeneral Yavuz ve Orgeneral Bayer, 4 yıl üze- rinden işlem gören Genelkur- may 2. Başkanı Orgeneral Fik- ret Küpeli ile 1.. Ordu Ko- mutanı Orgeneral İsmail Hakkı KaradayTnın süreleri de 1993'- te birleşiyor. Rütbe bekleme sü- resinin 3 yıldan 4 yıla çıkanlma- sı sonrasında bu çakışma da önlenmiş olacak. Yedek listeler dolmadı Özel okullarda kontenjan açığı •Özel Okullann 2.Yedek kontenjanıda dolmadı. Robert Lisesinin 1, Alman Lisesi'nin 7oğrencıaçığı var. İstanbul Haber Servisi - Özel okullar. 2. yedek listekayıtlan sonucunda da kontenjanlannı dolduramadı. Robert Lışesi'nde 1, Alman Lisesi'nde 7, Üsküdar Amerikan Lisesi'nde 13 açık kontenjan kaldı. Bazı özel okullann 2. yedek liste kayıtlan sonunda açık kontenjan sayılan şöyle: "Robert Lisesi: I erkek, Alman Lisesi: 6 erkek, 1 kız, Üsküdar Amerikan Lisesi: 9 erkek. 4 kız. St. Georg Avusturya Lisesi: 8 kız. 20 erkek. St. Joseph Fransız Lisesi: 13 kız, 24 erkek, St. Pulcherie Fransız kız Ortaokulu: 11, İtalyan Kız Ortaokulu:9, Italyan Lisesi: 19, Notre Dame De Sion Fransız Lisesi: 25, St.Henoit Fransız Lisesi: 25 kız, 46 erkek, Koç Lisesi: 16 kız, 19erkek,Kültür Lisesi: 105. Işık Lisesi: 34, Kemal Atatürk Deneme Lisesi: 43. Tarhan Lisesi: 105. Eyüboğlu Lisesi: 83, Balmumcu Deneme Lisesi: 38, Beyhan Aral Lisesi: 43." Ozel okullara ön kayıtlar 9 temmuz, puan sıralamasına göre kesin kayıtlar 10 temmu7da vanıİRcak 10 temmuz cuma günü saat 17.00 itibanyla kontenjanlannı dolduramayan okullar, yeniden ön kayıt açacaklar. Ön kayıt açacak okullann belirleyecekleri ön kayıt taban puanlan ve kontenjan acıklan, 13 temmuz pazartesi günü okullarda ilan edilecek. Ön kayıtlar, 14-15 temmuz günleri saat 17.00'ye kadar gerçekleştirilecek. Puan sıralamasına göre kesin kayıtlar, 16 temmuz günü saat 10.00'dan 17 temmuz günü saat 12.00"ye kadaryapılacak. Saat 12.00 itibanyla kontenjanın dolmaması durumunda listede bulunanlardan okulda bekleyenler, tutanakla tespit edilipsıralanacakvepuan sırasına göre okulun o andaki kontenjan açığı kadar adayın kaydıyapılacak. 17 temmuz günü saat 17.00 itibanyla kontenjanını dolduramayan okullar ile daha ' önceki dönemlerde kontenjanını doldurmasına rağmen herhangi bir nedenle kontenjan açığı doğan okullar.. 1992-93 öğretimyılının başlamasından bir hafta önecsine kadar kayıtlara devam edecekler. Zeus Tapınağı'nın bahçesine tuvalet temeli aüldı Aııtik kentiıı oıtasuıa MEHMETAKA tsa'dan 500 yi önce 7 ndyon ki^nn yaşadığı antik CHba, bugiiıleri de görecekıraş. StLİFKE - Günümüzden 2500 yıl öncesinde 7 milyon ki- şinin yaşadığı, İçel'in Silifke il- çesine bağlı Uzuncaburç kasa- basındaki antik Olba kentinde, Zeus Tapınağı yanına tuvalet, lojman ve kafeterya temeli aül- dı. Birinci derecede SİT alanı olan bölgede Antalya Kültür ve Tabiat Varbklannı Koruma Kurulu karanyla atılan temeli, Belediye Başkanı Veli Yılmaz, "Tuvaletini yapamayan turisti buraya nasıl çekeriz?" diye sa- vundu. Helenistik dönemden günü- müze kadar ayakta kalan yapı- lanyla direnen antik Olba ken- tının sütunlu yolu üzerinde iler- leyen yerli ve yabana turisder gördüİcleri manzaranın şaşkın- lığından kendilerini alamıyor- lar. Şaşkınhklan ne Zeus Tapı- nağı'nın görkeminden ne de "Yazgı Tannçası" Tyche'ye adanan ve İ.Ö. birinci yüzyılla tarihlendirilen Tyche Tapı- nağı'ndan kaynaklaruyor. Doç. Dr. Kemal Açıkgöz "gözleriyle görmesine karşın inanamadığı" şaşkınlığının ne- denıni şöyle açıklıyor "Böyle bir şey olamaz. Adamlar Zeus Tapınağı'nın ne- redeyse içine tuvalet temeli at- mışlar. Tapınak duvarlannda tahribat meydana gelmiş. Tari- hi değerleri koruyor muyuz, yok olmalan içinçdba mı göste- riyoruz, belli değil." Uzuncaburç'un SHP'li Bele- diye Başkanı Veli Yılmaz, 'ANAP iktidan dönemınde böyle bir tesis kurulması için gi- rişimlerde bulunduklannı, an- cak bu konuda sağlanan ödene- ğin Anamur'a gönderildiğini' vurguladıktan sonra şöyle anla- tıyor inşaatın öyküsünü: •Turistlerin tuvalet ge- reksinimi için böyle bir te^ise karar verildiğini söyleyen Belediye Baş- kanı Yılmaz, "Tuğla ve ahşap malzeme kullana- rak, yapının çirkin görü- nüm vermesini önleyece- ğjz" dedi. "İktidar değişince Fikri Sağ- lar'a gittik. 'Bize gönderilen tahsisaü ANAP'lı Bakan Rüş- tü Kazun Yücelen'in araya gir- mesiyle Anamur'a gönderdiler. Hakarete uğradık' dedik. Bu- nun üzerine Kültür Bakanlığj bizden inşaat yapılacak yer için arsa istedi. Bakanlıkla belediye- miz arasında birprotokol yapa- rak arsayı verdik. İnşaat için daha uygun bir yer olmadığın- dan burayı vermek zorunda kaldık. Yani daha uygun bir yer bulamadık. Çünkü bur».ya biletçiler için de gişe yapılacak. Binayı tuğladan ve ahşaptan yaparak çirkin görünüın ver- memesini sağlayacağız." Yöreyi gezen turistlerin tuva- let gereksınımlerini karşılaya- maması üzerine böyle bir tesis yapıldığını anlalan Başkan Yıl- maz, "Tuvaletini yapamayan turisti buraya nasıl çekeriz. Tu- ristler 'pisüğimizi poşetle taşı- mak zorunda kalıyoruz' diyor- lardı" diye sürdürüyordu ge- rekçelerini. Lojman konusunda ise "turist gelıyor, gidemiyor. Böyle çaresiz kalan turistlen burada misafir edeceğiz" diye konuşuyor. Antik Olba kentinin talihsiz- liği sadece son inşaattan kay- naklanmıyor. Silifke'ye 30 kijo- metre uzakhktaki yayla sayılan bir bölgede kurulması gözden uzak kalmasına yol açmış. Be- lediye Başkanı Veli Yılmaz, "Yazacaksaruz, 1987-1988 yıl- lan arasında yapılan suiistimal- lerle SİT alanı içine yapılmış ev- leri yazm.Yıllardır Kültür Ba- kanlığı buraya tek kuruş gön- dermedi. Antik açıkhava tiyat- rosunun kurtanlması, Uzunca- burç hakkmda biünmeyen her şeyi ortaya çıkartacak. M.ö. 1300 yılında inşa edilen höyü- ğün açılması için yaptığımız müracaatlardan hiçbir sonuç alamadık" diyor. Içel Kültür Müdürü Yusuf Ziya Ak, inşaatın Antalya Kül- tür ve Tabiat Varlıklannı Ko- ruma Kurulu tarafından veri- len izinle başlatıldığı belirtir- ken, "Uzuncaburç'a daha fazla turistin gelmesi için bu tesislerin gereklı olduğuna irıanı'yorum" diyor. Istanbul'un simgesi köprügitti; yeni köprüde ise balık tutmaya izin verilmiyor Ne güzel dostumuzdun seıı Galata Köprüsü SUATKOZLLfKLU "Orada balık tutmak. ayn bir zevkti benim için. Pazar gününü dört gözle beklerdim. Sabahın erken saatlerinde, burada hareket başlardı. Her- kes sanki önceden yerleri ay- nlmış gibi her zamanki yerine kurardı tezgâhını. Bir zaman- lar burada balık tutmamıza izin vermezlerdi. O yüzden de az uğraşmamıştık zabıtayla. Köprünün altına geçer. oltala- nmızı keserlerdi. Biz de her defasında yenisini takardık. Onlar da artık bıkmışlardı bizden, yıldıramamışlardı köprü âşığı balıkçılan. Ancak zamansız aynldı bizim emek- tar. Oysa İci biz, yaz-kış hiç yalnız bırakmamıştık onu. O ise bizi yalntz bırakıp gitti. Ye- ri doldurulamayacak bir şekil- de. Şimdiki yerimiz de Saray- burnu. Burası rahat, ama emektar Galata Köprüsü'nün yerini tutmuyor." Duygulan- nı böyle dile getiriyor 17 yıllık amatör balıkçı Ahmet Demır- cioğlu. Zamansız aynlmıştı yaşlı Galata Köprüsü. Birdenbire emekü yapmıştı kendini. San- ki git diyen vardı kendisine. Yoksa, yeni köprünün '"üstü- ne kuma" geleceğini mi dü- şünmüştü? Pek bilinmez ama gururluydu Galata Köprüsü. Yeni birini hazmedemeyerek yaktı kendini. Kimisi jilet fab- rikasma gideceğini söylüyor. kimisi ise şimdiki durduğu Ayvansaray'a çekilip tunstik olarak kalacağını söylüyordu. O bunlan kabul etmedi. İkino plana itilmek zor geldı ve çe- kip gitti. Pekı onunla bırlikte neler gitti? Hatıralarda kalan bir dolu eski anı mı? Nargilecı tbrahim usta. meyhaneci Şa- kir, balık ekmekçi İbrahim mı? Evet onlar, İstanbul deni- lince akla gelen köprüyle bir- likte özdeşleşmiş balıkçılar da çekip gitti. Artık Karaköy'den Eminönü'ne yürümenin de bir anlamı kalmadı. Gazeteden Galata Köprüsü'nün fotoğra- • Eminönü'nden Karaköy'e yürümenin bir tadı vardı. Balıkçılar, nargileciler ve Iokantalanyla bir tarih gitti. Pek bilinmez ama gururluydu, yeni birini haz- medemedi ve yaktı kendini. Kimisi jilet fabrikasına gideceğini, kimisi şimdi durduğu Ayvansaray'da turistik bir fuzmet vereceğini söylüyor. fınm çekilmesı gerektiğinde. Istanbul'un sımgesi olan köp- rüyü balıkçılarla birlikte çe- kerdik. Çünkü bir elmanın iki yansı gibı>diler. Onlar bir bü- tündü ve aynlmazlardı. Amaîör balıkçı Yunus Ka- >a da balık tutmaya Galata Köprüsü'nde balık tutanlara özenerek başladığını anlatı- yor. Kaya. "O zamanlar. ılko- kula başlamıştım. Babamın ışi gerfği. Kurtuluş'tan Emi- nönü'ne gelir giderdim. Gala- ta Köprüsü"nde balık tutanla- ra özenir. ben de tutmak ister- dım. Sonra babam bana bir olta aldı. ben de Galata Köp- rüsü'ndeki yerimi. Yandığı zaman o kadar üzüldüm ki bi- lemezsiniz. Köprüden çıkan ıstavnt ve ızmant. hiçbir yer- de çıkmaz. Öyle de verimliy- dı." Kaya'ya şimdi yeni köprüde balık tutmadığını sorduğu- muzda ise şunlan söylüyor: "Açıkçası. tutmak istedim. Benim gibi birkaç arkadaşla denedik. ama zabıta izin ver- medi. Yasakmış. Ne yasaksa anlamadık. Şimdi ise yeni ye- rimız. yeni köprüye karşı Sa- rayburnu..." Günün ilk ıs.ıklanyla birlik- te birer ikişer gelinirdi köprü- ye. Ne dostluklar kurulmuştu üstünde. Bir yanınızdaki o gün gelmediğinde, ertesi gün niçin gelmediği sorulurdu kendisine. Sanki Galata Köp- rüsü'ne ayıp olmuş gibi... Bütün bir haftanın stresı, yorgunluğu. gürültüsü yok olurdu köprünün üstünde. Köprünün dubalan gibi biz de dalardık oltayla birlikte deni- zinderinliklenne... Galata Köprüsü, özelHkle tatil günierinde, amatör balıkçılann vazgeçemediği bir jerdi. Denizin çamura dönüşmeye başladığı zamanlarda bile, izmarit ve istavrit- İer. burnu havada kalkanlar, barbunlar kendilerini satın alamayan ortadireği aç bırakmamak için terk etmedi köprünün altını. Şimdi yine oralarda mı gezerler, >oksa Galata'nın >ok olmasına içerleyip mekân mı değiştinnişlerdir? Kim bilir! Oltacılara zabıta İzin vermiyor ki anlaşılsın. Çare kalmavınca, SarayburnıTna taşındılar onlar da. (Fotoğraflar: Cumhuriyet)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle