12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sal Cumhuriyet' Sahibı. Cumburiyet Matbaacıhk ve Gazetecüik Tttrk Anonim Şirketi adına Bcria Nadl lsıanbul Haberleri: Şeuy Kaikaa, Dış Haberler: E ı g u Bala, lş-Ekonomi: Şikru Kcleod. Yurt Genel Yayın Yönetmeni: Özgen Acar • Genel Yayin KoordinatörU: Hikmet Çettakaja Haberleri: Mekmet Sanç, Kültûr Cdd Üster, Makalcler: Sanü Karaören, Spor: Abdulkadir Yaa ljleri Müdürleri: Fasun Ozbilgen (Sorumlu), Cetol Başlaıtgrç (Haber) • Görsel Viiceinuuı, DUzeltme: Abdallah Vuıa • Müessese Müdur V.: Erol Erkul • Koordınatör: Yonetmen: Ali Acar • Duzenleme: Mııstafa Saglaraer • Ankara Temsılcısı: Cüncyt Akmel Kornfean • Muhaseb* Bulent Yfcner • tdare: Höseyio Görer • lşletme: Önder Ç«Uk • Arcayıuek, Haber Müdürleri: Mnstafa Balbay, Işık Kansu, lzmır Temsücı V.. Scrdv Kızık, Bılgı-lşlem: NaU İnal Bılgısayar Sistem: Munıvet ÇUer • Personel: Strgi Bostancıoglu Adana Temsilcisi: Çetin Yigenoftlu • Reklam: RHu Ipünan • Dış lhşkıler: Halya Akyol Basan ve Yayan: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik TA.Ş. Türkocağı Cad. 39/41 Cajaloğlu 34334 ls«. PK: 246 Istanbul. Tel: 512 05 05 (20 hal), Telra: 22246, Fax: (1) 526 60 72 • Bürolar. Aakara: Z. Gökalp Blv. lnkılap S, No: 19/4, Tel: 433 11 41-47, Teko: 42344, Fax: (4) 433 05 65 • bmin H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3, Tel: 83 12 30, Tclex: 52359, Fax: (51) 89 53 60 • Adna: IDÖDÜ Cd. 119 S. No: 1 Kat 1, Tel: 19 37 52 (4 hal), Telex: 62155, Fax: (71) 19 25 78 TAKVİM:8TEMMUZ 1992 lmsak.3.35 Güneş: 5.32 öğte: 13.14 tkindi: 17.13 Akşam: 20.45 Yata: 22.34 Yerdenheykel fışkınyor •GAZİANTEP(AA)- Gaziantep'te bulunan dünyanın bilinen ilk ve tek açıkhava heykel atölyesi Yesemek'te,"bu dönem kaa çalışması yerine, bölgeden çıkanlan heykellerin temizleme işleminin yapılacağı bıldırildi. Yesemek'te 5 yıldır kazı çalışmalan yapan Anadolu Medeni>etlen Müzesı Müdürii Arkeolog Ilhan Temizsoy, bugûne kadar çıkanlan 350 heykel ve heykel taslağtnın temizlenip, onanlarak yerinde sergilenecegini söyledi. ÇMO'da görev bölömü • Istanbul Haber Servtsi - TMMOB'nın21-24mayıs tarihindegerçekleştirdiğı 32. genel kurulunda alınan kararla Çevre Mühendisleri Odası kuruldu. ÇMO'nun geçtiğimiz hafta sonu yapüğı görev dağılımında ise yönetim kurulu şoyleoluştu: Ethem Torunoğlu (Yönetim Kurulu 1. Başkanı), Rıfat Göksu(2. Başkan.).Aslı Öztürk (Genel Sekreter). Cengiz Baysal (Sayman), Hanifı Bavatlı (İstanbul temsilcisi), Nevzat Tuncer (İzmır temsilcisi). Çevre Mühendislen Odası ilk kuruluşgecesini 11 temmuz 1992 saat 20. OO'de Sepetçıler Kasn'nda yapacak. Geceye herkesin davetlı olduğu bildirildı. Yanlış yola sapmalar • Haber Merkezi - Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, gebeliği döneminde "iffetsizliği" saptanan kadının, beraber olduğu erkek aleyhine açtıgı babalık davasının reddedilmesini kararlaştırdı. "Tek tük yanlış yola sapmalar, kadının iffetsiz bir havat sürdüğünü kabul etmeye yeterli değildir" diyen genel kurul, bu kapsam dışında tuttuğu davacının "iffetsizliğini" teyit ederken, dava konusu çocuk babasız kaldı. Üniversitede yolsuzluk savlan • İZMtR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bölümü eski Başkanı ve Bilgisayar Aıâştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Oğuz Manas hakkında "yolsuzluk, usulsuzlük ve zimmet" suçlamalarıyla açılan önsoruşturmanm genişletilmesine karar verildi. Bu amaçla üç kişiden oluşan bir komisyon kurularak savların daha aynntılı incelenmesi benimsendi. Kanserde yeni adım • CHICAGO(AA)- Hayvanlarda yapılan deneylerde olumlu sonuç veren Fostriecin adındaki kanser ilacı ilk kez bir insanda denendi. İlacm denendiği ilk insan olan 57 yaşındaki Condrad Miller'in bağırsaklannda başlayan kanser akciğerlerine ve karaciğerine yayümış durumda. Hastada, standart tedavilerin bir sonuç vermediği, amonafide kanser üacının da sadece hastahğın gelişmesini yavaşlattığı kaydedildi. Miller'e ilk dozu dün verilen ilaan iki gün tatbik edileceği, daha sonra gelişmeleri izlemek üzere evine gönderileceği bildirildi. îstanbul'a 1138 kat daha ekleniyor:Büyükdere Caddesi üzerindeki 15 gökdelenin maliyeti 5 trilyonu aşıyor Yeditepede yerden bitıııe tepeler• İstanbul'da son beş yılda yapımı tamamla- nan veya inşaatı süren 37 gökdelen var. ANAP döneminde üzerinde ku- rulduklan alanlar tu- rizm bölgesi ilan edilen gökdelenler için SHP'li belediyeler açtıklan da- valarda kat sınırlaması sonucunu aldüar. BERAT GÜNÇIKAN Şair Can Yûcel yaz-kış Kuz- guncuk'taki sahil kahvesinde oturur. Çoğunlukla da dost- lanyla konuşur ve karşı sahili; Avrupa'yı seyreder bu kahvede. Beşiktaş sahilinden başlayarak tepelere kadar uzanan beton yığınlanna bakıp "Bunlar" der " Işaret parmağıyla orta par- mak arasından çıkan birer baş pannak gibi". Yücel'in bu anlatımı, ancak tûm tstanbul'a hâkim olduğun- da bitecek görülen bir gökdelen tartışmasına farklı bir yak- laşımı gösteriyor. Yatay mı ol- sun, dikey mi sorusuna yanıt arama,' taraflar birbirlerini ya çağdışılıkla, ucuz demokrathk- la ya da rant peşinde bir kenti peşkeş çekmekle suçlayadursun lstanbul'un yedi tepesine 1138 kat eklemenin haârlıklan ta- mamlanıverdi bile. Sadece iş merkezlerinde çauşan ve ziya- retçisiyle 600 bin nüfusu, 100 bin kişilik yaya ordusunu ken- disine çekecek olan gökdelenler sadece Büyükdere Caddesi'nde bugün için 1 -1.5 saat olan trafik kaosunu da üç katına tırmandı- racak. 15 kilometre uzunluğun- daki bu cadde üzerindeki 15 gökdelenin maliyeti 5 trilyon li- rayı aşıyor. Bu rakamın sağ- ladığı 20 trilyon liralık sirkülas- yon ise rantın yüksekliğini gös- teriyor. İstanbul'da bugün yapımı ta- mamlanan ya da inşaat halin- deki gökdelen sayısı 37. Son beş yılın eseri bu gökdelenlerin ha- misi ise Bakanlar Kurulu ka- ranyla üzerlerine kunılduklan Gökdelen inşaatları sürüyor Cökdetenler 600 bin kişilik nüfusu ve yaya ordusunu kendisine çekecek. Tamamlanmış ve inşaatı sürenbazı gökdelenler Yapt Kredi Plaza- Büyükdere Caddesi üzennde inşaatı tamamlanan üç bloklu iş merkezinın toplam alanı 90 bin metrekare.lki blok 24, bir blok da 25 kattan oluşuyor. Sabancı Center- Büyükdere Caddesi üzerinde toplam 110 bin metrekare alan ıkı bloktan oluşan bu oteün üzennde kurulu. İlk blok 44, diğeri 39 inşaatı üç kez durduruldu. Belediyesi'nceyüksekliği B9metreden düşürüldü. 24 metreye indirildi. Karşılıklı davalar Zincirükuyu İş Merkezi (Tatlıcılar)- Bü- sürüyor. yükdere Caddesi üzennde, 106.362 bm Büvüksürmeli Park Otel - metrekare alan üzerinde, 41 kat inşa Gümüşsuyu Caddesinde, 82 bin metre ediliyor. inşaat alanına sahip 33 ve 45 kat halinde Maya-Akar tş Merkezi- kat yükseklığınde. Türk Şişe -Cam Fabrikalan A.Ş - Bü- yükdere Caddesi üzennde. 112.343 metre kare alanda 47'şer katlı iki blok halinde. Taksim Uluslararası Turizm ve İş Mer- kezi -Gümüşsuyu'nda toplam inşaat alanı 85.096 metrekare. Anakent Hvatt Regency Hotel Istanbul (GÖktrans) - Taksim'de, 50 bin metrekare alana sahip. 12 katlı. Şişli Kültur veTicaret Merkezi-Meadıyeköy'de 625 bin met- rekare alan üzennde ınşa ediliyor. 16 katlı 5 blok ik 27 kat ve 72 katlı iki ayn bloklu projelendirilen Merkez'in emsali Büyükdere Caddesi üzerinde, 57.500 metrekare alanda 21 katlı. tnşaatı sürüyor. Movenpick Radisson Hotei- Büyükdere Caddesı'nde 44.460 metrekare alanda 33 kat halinde inşa edildi. Dünya Ticaret Merkezi- Ataköy'de 34.500 metrekare alanda, 29 kat olarak ınşa edildi. Bospnonıs Otel- Maçka'da 40 bin metrekarede 3 blok halinde, 17, Ilvel2kat olarak inşa edildi. Hizmete açıldı. Springiz Plaza- Büyükdere Caddesin- de, 17 bin metrekare alanda 25 kat olarak ınşa ediliyor. "PolatOtei- Yeşilyurt'ta 40.866 metrekarede 27 katlı inşa ediliyor. Yeditepe Otel ve İş Merkezi (Conrad Otel)-Beşiktaş, Barboros Bulvan'nda, 22.583 metre- karede 30 katlı olarak inşaat tamamlandı. Çırağan Oteli- Tarihi Çırağan Sarayı'nm bahçesinde sekizer katlı üç blok halinde inşa edildi. UTTM (Uluslararası Ticaret ve Turizm Merkezi )- Zeytinburnu'nda 230 bin metrekare inşaat alanında 3 blok halinde inşa ediliyor. 22,24 ve 25 katlı inşaat, avam projedeki eksiklik nedenıyle durduruldu. Üç-El İş Merkezi- Büyükdere Caddesi'nde 18.800 metrekare alanda 24 katlı inşa ediliyor. Akabe Ticaret Merkezi- Ayazağa'da 22.900 metrekarede 22 katlı inşa ediliyor. alanlan turizm bölgesi ilan eden, yaünmcılara da faizsiz krediden vergi ertelemesine her türlü kolayhğı sağlayan ANAP hükümeti. Yönetimi devraldık-tan son- ra SHP'li Anakent Belediyesi'- nin açtığı davalardan elde edi- len sonuç ise kat sınırlan- duması. Park Otel ve Taksim Turizm Merkezi bu sınırlandırmanın örneklerini oluşturuyor. tstanbul Şehir Plancılan Odası, gökdelenlerin sadece Boğaziçi silüetini kaybettirme- diğini, bılinçsiz yapılanma sonucunda zaten vahım bir du- rumda olan altyapı sorununu da körüklediğine inanıyor. Oda Genel Sekreteri Sırma Ramazanoğullan, özellikle Taksim-Mecidıyekov-Büyük- dere Caddesi-Zincirlikuyu- Ma$lak hattmda yoğunlaşan merkezlerin tamamlanmasıyla birlikte önemli sorunlarla karşı karşıya kalınacağını vurgulu- yor. Ramazanoğullan, "Ana so- run bölgenin altyapıanın gö- zardı edilmesi. Oysa ilk önce düşünülüp tamamlanması ge- reken konu budur. tlişkiler, bu sorunlar gözardı edılerek ele alınamaz" diyor. O bîr dazlak ve döverek öldürüyor• Doğu Almanya'da AltiNeonazigeçenyü bir Afrikalı işçiyi derisinin rengi siyah olduğu için döverek öldürdüler. Halk bu tür cinayetlere sesini çıkarmıyor, polis ise resmi ideolojiye göre varolmayan ırkçıhğın üzerine gitmiyor, ırkçı ci- nayetlere kurban giden- leriikinci kez öldürüyor. DİLEK ZAPTÇIOĞLU EBERSWALDE / FRAISK- FURT - Samk sandalyesinde oturan beş gençten sadece biri korku uyandınyor. 20 yaşında- ki*Sven Böcker'in saçlan dibine kadar kaznı; o bir dazlak. Di- ğerleri mahkemeye çıkartılma- dan önce saçlanru uzatmış, tır- naklannı kesmiş, akpak olmuş- lar. Hepsi ilkokul mezunu, hep- si vasıfsız işçi, hepsinin suratı ve vücudu biradan davul gibi şiş- miş, hepsinin gözleri boş ve bu- lanık bakıyor. Bu beş delikanlı. kaçak olan bir arkadaşlanyla birlikte 1990 yılının kasım ayında Doğu AJ- manya'daki ilk ırkçı cinayeti iş- lediler. 24 kasımı 25 kasıma baglayan gece Afrikalı işçi Amadeu Antonio'yu derisinin rengi siyah olduğu için sokak ortasında döverek öldürdüler. Doğu Almanya'nın Frankfurt/ Neonazikr yalnız siyahlardan ya da Türklerden değü onlaria dûşûp kalkan Alman kadmlardan da hoşlanmıyor. Oder kentinde "ölümle sonuç- lanan adam yaralama" suçun- dan yargılanmalanna önceki gün başlandı. 21 yaşını geçme- dikleri için davaya gençlik mah- kemesi bakıyor. Ceza kanunu- na göre gençlere en çok 10 yıl ağır hapis cezası verilebiliyor. Cinayetin işlendığı Eberswal- de Berün'in 60 kilometre uza- ğında, altışar katlı betonarme gri apartmanlardan oluşan dev bir kümes. 55 bin Doğu Alman, şehir demeye bin şahit isteyen bu beton yığınında duvann yıkılmasından önce "kardeş sosyalist ülkelerden", Mozam- bik'ten, Angola'dan ve Viet- nam'dan çağnlmış işçilerle bir- likte yaşıyor. Halk "zencilere" ve "çekik gözlülere'" hep anti- patiyle bakıyor. Eskiden de Doğu Almanya'da yabancıla- ra, siyahlara sataşmalar oluyor, halk sesini çıkartmıyordu. Polis ise resmi ideolojiye göre va- rolmayan ırkçıbğın üstüne git- miyor. Bundan birbuçuk yıl önce, soğuk bir kasım gecesinde 50 kadar Neonazi diskotekten çı- kıp Afrikablann gittiği yegâne lokantaya doğru yürüyüşe ge- çiyorlar. Beyinleri biradan su- lanmış, üniformalı, kara Ges- tapo çizmeli, taşlı sopalı 50 Ne- onazi "Sieg Heil" naralan ata- rak "zenci tartaklamaya" gidi- yor. İki polis arabayla takip ediyor, ama müdahalede bu- lunmuyor. Dazlaklar yol üze- rindeki otomobilleri deviriyor, Türk talan camekânlan indirip bir dönercisinin karavanını ediyor. Polis seyrediyor. Dazlaklann geldiğini haber alan Afrikahlar can havliyle kaçmaya çalışıyor, kimisi dö- vülüyor, 28 yaşındaki Angolalı Amadeu Antonio en sona kah- yor. Neonazilerden altısı Afri- kalı işçiyi ortaya ahyorlar. Beyz- bol sopalanyla, çizmeleriyle kıyasıya dövüyorlar. Başını kaldınmın kenanna vura vura eziyorlar. Komaya gjriyor. Po- hs ancak şimdi müdahale edi- yor. "Adam uykuya daldı, ne yapalım" diyen Neonazilerin kimliklerini alıyor ve Amadeu'- yu hastaneye götürüyor. Afn- kalı işçi iki hafta komada kaldı- ktan sonra ölüyor. Hâkim soruyor: "Söyleyecek bir şeyiniz var mı?" Saçlannı kazıtmış olan Sven ayağj kalkı- yor: "Benim diyecek bişiyim yok." İki Neonazi daha ellerini kaldınp söz istiyor. Söyleyecek- leri şundan ibaret: "Zenciyi üs- tüme ittiler, ben de iki tane vur- dum hepsi o kadar." Hâkim sa- kin bir sesle soruyor: "Karakol- daki ifadenizde zencilerden hoşlanmadığınızı söylemişsiniz, doğru mu?" Neonazi başını kaldınyor: "Evet, zencilerden hoşlanmıyorum." Neonaziler yalnız siyahlar- dan. Turklcrdcn. Çmgenelerden değil, onlaria "düşüp kalkan" Alman kadınlardan da hoş- lanmıyor. Öldürülen Amadeu'- nun Alman sevgjlisi de mahke- me salonunda. Cinayet işlendi- ğinde hamile olan Vera, çocu- ğunu babası öldükten bir ay sonra doğurmuş. Kendisi Amadeu'yla evli ve akraba ol- madığı için vekaletindeki bir yaşındaki oğlan çocuğu mah- kemede davaa olarak gözükü- yor. Genç kadın doğumdan sonra bebek arabasına sürekli gamalı haç çizilmesınden, evi- nin basıhnasından ve birkaç kere dayak yedikten sonra ka- çıp Berhn'e yerleşmiş. Rus kadınına Türkiye engeli ANKARA (AA) - Rusya Fe- derasyonu Kültur ve Turizm Bakanı Yevgeni Sidorov, eski Sovyet cumhuriyetlerinden Karadeniz'e gelen ve burada para karşılığı erkeklerle ilişki- de bulunan Rus kadınlanna Türk tarafının engel olmasını istedi. Rusya Federasyonu Kültur ve Turizm Bakanı Yevgeni Si- dorov, "Karadeniz bölgesine Rusya Federasyonu ve cum- huriyetlerden gelen kadmlann bu tür ilişkilerine engel olmayı düşünüp düşünmedikleri" yo- lundaki soru üzerine, hükü- met olarak pornografiye karşı çıküklannı belirterek, "Seks turizmine Türk tarafı bir engel koymalı. Siz kendiniz bu ko- nuyu halledebih'rsiniz" dedi. Sidorov, Karadeniz Bölge- si'nde, Rusya Federasyonu ve cumhuriyetlerden gelen insan- lann neden olduğu bir bavul turizminin de yaşandığını haürlattı. Bakan Sidorov, Karade- niz'de seks ve bavul turizminin çözüme kavuşturulması için ilk olarak bu ülkelerde ekono- minin düzeltilmesi gerektiğinı söyledi. Eurodialogue Genel Asamblesi İstanbul Deklarasyonu' ile sona erdi Başkanların keııtleri yaşattna andı ALO HAYDAR DUMEN İstanbul Haber Servisi - İs- lanbul Büjükşehır Beledıyesi tarafından duzenlcnen "2. Eu- rodialogue Genel Asamblesi"- nde belediye başkanlannca ımzalanan ortak deklarasyon- da. kentlerdeki banş. uyum ve canlılık ortamının Avrupa ve dünyanın öteki ülkelerinde in- sanlıgın ilerlemesinı de sağlaya- cağı vurgulandı. Bu arada. Hollandanın Leiden kenti Be- lediye Başkanı Goekoop. me- lınde yer alan konulann hükü- metler düzeyinde ele ahnması gercktiğıni belirterek, metne ımza atmadı. 17 ülkeden 37 belediye baş- kanı tarafindan imzalanan or- tak deklarasyonda, toplantı sırasında. Avrupa bütünleşme- sıni yerel yönetim ve demokrasi yoluyla güçlendirmenin yol ve yöntemlerinin tartışıldığı kay- dcdilcrek şö>le denıldi: "Yerel sorunlann yapılan ge- reği evrensel nitelik taşıdığını, dünya banşına. adalete ve in- sanlar arası eşitliğe gıden yolun beldelerimizde başladığını ve kentler arası evrensel işbirliğine açıldığını bir kez daha inançla vurgulanz." Asamble kapsamında beledi- ye başkanlan tarafından hazır- lanan bir çağn metninde, iç savaşın devam ettiği Hırvatis- tan. Bosna-HersekveKosova- da son zamanlarda meydana gelen olaylann kaygıyla izlendi- ği belirtildi. Çağn metninde Afgan şehirlerinin geleceği açı- sından da endişe duyulduğu kaydedildi. Uluslararası kuru- luşlara, tüm ulusal hükümetle- re ve dünyanın her tarafındaki belediye başkanlanna çağnda hakkındaki temel görüş ve bulunularak, büyük tahribatın inana ıçtenlikle paylaştığını ve vahşetın yaşandığı bu kentle- kaydetti. nn insanlan için destek istendi. Jçişleri Bakanı İsmet Sezgin. Çağn metninin son bölümün- şöylekonuştu: 'Oysa.mezhep- de, "Biz, Eurodialogue belediye çiük v e etnik farklılık düşünce- başkanlan olarak, tüm enerji- mizi dünya banşına, güvenlik ve banş içinde yaşanan şehırle- nn varhğına adamaya ant içe- riz" denildi. öte yandan İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, Yıldız Sa- rayı Silahhane'de dün sona eren "2. Eurodialogue Genel Asamblesi"nde yaptığı konuş- mada, Eurodialogue'un Doğu ile Batı Avrupa'nın bütünleş- mesi kadar, AT ülkelerinin kül- türel, sosyal ve politik bütünleş- mesine katkıda bulunmayı hedeflcdiğıni, Avrupa Birliği'- nin yerel yönetimler aracılığıyla, daha kolay gerçekleşebileceği sine dayalı kamplaşmalar ve cinayetler, Avrupa'nın siyasi yapısında yeni oluşumlara. par- çalanmalara neden olmakta, bu parçalanmalar da ne yazık ki, düşüncede, duyguda. ya- şamda ortak idcallere sahip tek Avrupa mozayiği yaratma ümi- dine ve AG1K sürecıne ters düşmekte, onu gölgelemekte- dir. Türkiye olarak anlamsız kutuplaşmalann er geç sona ereceğine, çağımız ufkunun ay- dınlanacağına ve Avrupalılar arası dıyaloğun ve bütünlüğün gerçekleşeceğine ınanmakta- yız." ALO BiLGi 900 900 240 Küçük penıs, Büyük penis 900 900 241 Kızlık zarı 900 900 242 İlk gece 900 900 243 Mutsuz kadınlar 900 900 244 Mutsuz erkekler 900 900 245 Erken boşalma 900 900 246 Masturbasyon (Erkek) 900 900 247 Masturbasyon (Kız/Kadın) 900 900 248 Kadınlarda değişik cinsel organlar 900 900 249 Erkekte eşcinsellik Turkrye'nın her vennden servi5j€nmi2jn 1 daküusı 5833 TL dır Oruürru servıs surcsı 3/4 dakıkadır PK l6Tarabya,'la
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle