19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 8TEMMUZ1992 ÇARŞAMBA 14 SPOR Kırkpmar'da başpehlivan unvanını kazanan Ahmet Taşçı'ya Karamürsel'de hediye yağdı Yagdaneıktı. altmagömüldü AHMETKURT • Kırkpınar'da 3. kez üst üste başpehlivanlığı kazanarak altm kemer'in daimi sahibi olan Ahmet Taşçı Karamürsel'de krallar gjbi karşılandı ve hediyeye boğuldu. doğan \e küçük orta boyda birinci olan Mehmet Ydmaz'a da sevgi göstenkrinde bulundular. Altın Kemer e üçüncü kez kavuşmanın sevincini yaşayan Karamürselliler bir gazinoda geç saaüere kadar eğ- lendüer. Gcçen yülarda Alün Kemer'i Karamürsere ilk kez geti- ren Aydın Demir"le yeni şampiyon Ahmet Taşçı'ya vc Sabahattin Er- doğan ile küçük oruı boyda birinci olan Mehmet Ydnw"a alün. para ve çeşitli hediyeler verildi. Yapılan konuşmalarda da Karamürsel'in adını dûnyaya duyuran güreşçiler- den övgüyle söz edildı. Talih kuşu ise "Altın Kemer" sahibi Ahmet KARAMÜRSEL - 631 Kırkpı- nar lanhi vağlı gureşlerinde 3. kez arka arkaya başpehlivanlığ) kaza- nan Ahmet Taşçı, memlekeü Ka- ramürsel'de coşkuyla karşılandı. Karamürselliter, "Altın Kemer" sahibi Taşçı'yı hediye yağmuruna tuttular. • Onceki gûn Karamürsel gırişin- de binleroe kadın. erkek ve çocuk davul zuma eşliğinde ""Altın Ke- mcr" sahibi Ahmet Taşçı'yı karşı- ladı. Karamürselliler yine kendi ilçeterinden Kırkpınar'da büyük ortada ikinci olan Sabahattin Er- Taşçı'ya kondu. Karamürselliler Taşçı'ya evlilik öncesi ejbiseler, ayakkabüar, para- lar ve yüzleroe alünın yanı sıra bir ay süre ile ücretsiz yemek, et. ek- mek ihtiyacıru hatta e\inin yatağı- na kadar her türiü hediyeyi sundu- lar. Eski şampiyonlardan Gazan- fer Bilge. güreşçüere toplam 50 milyon lira verdi. Karkpınar'm yeni şampiyonu Ahmet Taşçı oldukça sakin ve ses- siz bir kişiliğe sahip. Bu kargaşuda sorduğumuz sorulara kısa, ama öz yaraüar verdı. - f-ınale gelmeden zorlu gürejler ydptınız. Yorgun olmanız fınalde bir problem yaratü mı? - Rakibim Abdullah Ersoy da zorlu güreşler yaptı. O da yorgun- du. Finale geîince Alun k.emeri alacağıma inaruyordum. Kırkpınar çayırında bir mutlu adam Ahmet Taşçı Belediyespor transferde atağa kalkü SporServisi - İstanbul Beledi- yespor, transferde atağa kalk- tı. Ergun Göknel, Ziya Kurta- ran, Kazım Kartal, Baki Ne- dim Baltacı, Coşkun Doğnıl. Turan Özyazanlar'dan kuru- lu transfer komitesiyle görü- şen Gaziosmanpaşalı B.Ibra- him. Kapalıçarşıh Metin, Tekirdağsporlu Bülent, Edir- nesporlu Ercan. Eyüplü Te- kin, Ertuğrul, Özyavuzselimü Gökhan, Bulancaklı Ünal ve İstanbulsporlu Faruk ile an- laşiılar. Bu futbolcular önû- müzdeki hafta yeni takımlan ile sözleşme imzalayacak. Yö- neticiler aynca Çengelköylü İnce Mehmet, Kartalh Sadet- tin ve Zeki ile temaslannı sür- dürüyorlar. İSKİ Genel Müdürü ve Be- lediyespor Futbol Şube So- rumlusu Dr. Ergun Göknel, "Başkanımız Prof.Dr.Nuret- tin Sözen'in maddi ve manevi katkılanyla kadromuzu güç- lendirdik. Önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesi ve- receğiz. Rakiplerimiz bizden korksunlar" dedi. Genel Kaptan Ziya Kurta- ran ise " Teknik Direktörü- müz Turan özayanlar'ın iste- ği dogrâHusunda transfer yaptık. " şeklinde konuşıu. POKIREIAHMETTAŞÇI Ailece yağh güreşçiI 1960 Karamürsel doğumlu Ahmet Taşçı'nın bütün ailesi güreşçi. Babası ile yitirdiği ağabeyi de yağh güreş yapmışlar. 1985yıhndayağlıgüreşe başlayan Taşçı, 1986 yılında ilk kez katıldığı Kırkpınar'da büyük ortada 1., 1987 yıltnda başaltında 1.. 1988 yıhnda ise başpehli\anlık güreşlerinde 5., 1989 da da üçüncü oldu. Ahmet Taşçı 1990,1991 yıllannda başpehlivan olduktan sonra bu yıl 631 ."si yapılan Kırkpınar'da 1. olup "Altın Kemer"in sürekli sahibi oldu. i Katrin Krabbe, Silke Möller ve Grit Breuer olimpiyatlara katümayacaklannı açıkladı Almanlarınüç altuııkayıp • 100 ve 200 metre rekortmeni Katrin Krabbe, 400 metrenin altın kızı Grit Breuer ve Silke Möller, 1992 Barcelona Olimpiyatlan'na kaülmayacak- lannı açıklamalan Almanya'da şok yarattı. ladılar. Krabbeformunuvakala\ amadı SC Neubranderburg takımı- mn sözcüsü Heiner Jank yaptı- ğı açıklamada bu karann uzun tartışmalar sonucu alındığını Spor Servisi-1992 Barcelona yıl yanşmalardan men edilen açıklayarak maddi destekçi fir- Olimpiyatlan'na 17 gün kala daha sonra çıkuğı mahkemede ma Nike'ın da bu karara uydu- Almanya üç alün madalyasını kendini temize çıkattan Katrin ğunu belirtti. Nike fırması Spor kaybetti. Ocak ayında Güney Krabbce, Silke Möller ve Grit reklam müdürü Rolf Dohmen Afrika'da yapılan kamp sıra- Breuer üçlüsü. sürpriz bir açık- kontratı alünda bulunan Kat- sında alınan idrar örneklerinin l a m a 'lc Barcelona Olimpiyat- nn Krabbe ve Grit Breuer'in dopingliçıktığıiddiasıileönce4 l a r ı n a kaiılmayaeaklannı açık- olimpiyatlara katılmama kara- VOLEYBOL YORUM ALEVANAKÖK Plaj voleybolundatransfer rüzgârı nru saygıyla karşıladıklannı be- lirterek "Uzun süren mahke- meler sonucu moralman zarara uğradılar. Antrenman yapa- madıklan için formlannı kay- bettiler. Alün madalyalara abone olan bu atleüerin Barce- lona' da ikındliğe razı olacakla- nnı sanmıyorum" şeklinde ko- nuştu .Uzun süren mahkemeler so- nucu normal antrenman prog- ramını uygulamayan Katrin Krabbe, formundan çok şeyler kaybetti. Önceki gün yapılan seçmelerde 11.70 koşen Krab- be, son üç yılın en kötü derece- siniyapü. 2 haftadır süren plaj voleybolu bilindiği gi- bi önce şöhretlerin, sonra da profesyonellerin zevkli mücadelelerine sahne oldu. özellikle pazar günü yöneticisiyle, antrenörüyle, spor- cusuyla. hakemiyle tüm voleybol camiası bir araya gelince doğal olarak da takımlann transfer ataklan hızlandı. Hemen hemen her köşede öbek öbek insanlar transfer pazarhğı yapıyorlardı. İşin ilgınç yanı, bunu çok iyi bi- len Kenan-Dünya ikiüsi bir muzıplik düşün- müşler ve tribünlerin arka tarafına bir masa ile 3 sandalye yerleşürmiş üstüne de " Trans- fer masası" yazmışlar. Bizim yöneticilerde onlan yalancı çıkarmamak için olsa gerek ge- nelde o masanın etrafında transfer çalışmala- nnı sürdürdüler. Gelelim pazarlıklann sonucuna; Biüyorsu- nuz daha önceden bazı transferleri yazmıştık ama eskisiyle yenisiyle hepsini bir kez daha yazalım ki tadı olsun. Eczacıbaşı biündiği gibi F.Bahçe' nin Çek'i Pavel' i almıştı. Şimdi onun yanına pasör Kenan' ı ekledi.Sırada bir yabancı var. Gerekirse ikinciside ahnacak. G. Saray F. Bahçe'nin Çek hocası R. Mayslık ile anlaştı Bülent Meriç yardımcısı oldu. Bayan- lar ise Erdal Önder" e teslim edildi. Ahmet' i elinden kaçıran San- KırmızıUlar Payidar ve Dünya' yı tutmanın yollannı ararken kapa- nan Paşabahçe' nin ikı başanlı oyuncusu Fa- üh ve Metin için yogun çaba harcıyor. Ancak bu ikiliye bu sezon birinci liğe çıkan Bakır- köyspor da lalip. Arçelik bilindiği gibi Ahmet ve Ataç'ı alarak transferi kapadı. En atak ku- lüplerden bin de birinci lige yükselmek araa- cında ki Netaş. Plaj voleybolu sırasında on- larda işi bitirdiler ve Barbaros, Hakan(Beşik- taş). Bülent( Z. Bankası). Cem(Kolej), Mus- tafa(Paşabahçe), Ümit (G.Saray), Üzeyir(F. Bahçe)renklerinebağladılar. Temizkaran AT YARI^LARI FİKRET DAĞUOĞLU 33 milyonluk altüı Pazar günü koşulan İstanbul atyanşlannda 1/6/12/3/3/8 ola- rak sonuçlanan Altılı Ganyan'ı atyanşı yazanmız Kemal Ak- yer 'Otoritelerin Görüşleri' bölümünde tutturma başansını gösterdi. Kemal Akyer'e bakarak oynayanlar 33 milyon lira kazandılar. OTORİTELERİN GÖRÜŞLERÎ Kemal Akyer E)der Topçu Erdinç Özsu Yalçın Günay 1 2-5 6-2-8 6-8-7 9-12 9-12-5 1-12-9 4-7 4-7 4*3 2-4 16-2-14 12-3® 12-3-8 12 6-12 1. KOŞL: Mr. Black (1), P. Diamya (5), S. P. Of London (2). 2. KOŞU: F. New Malo (8), P. Biliyormusunkim (7), PP. Cali- bos(3). S.Rodrigo(2). 3. KOŞU: F. Mandalina (8), P. Cansu (4), PP. April Joy (1), S. Zaferim (6). 4. KOŞU: F. Boğaç (3), P. Tuğsavul (12), PP. Uğurpaşa (13), S.Doruhatun(15). 5. KOŞU: F. Maestro (9) P. Robinson (2), PP. Kings Cote (5), S.Renan(6). 6. KOŞU: F. Altuğbey (3), P. Akansel (1), PP. Umut 4 (8), PP. Gülümser (6), S. İlkşans (11). 7. KOŞU: F. Babatuluy (9), P.Tulga (3), PP. Seren 2 (11), S. Beybaba (4). Kemal Akyer'in görüşleri 1. AYAK: İlerleyen forrnu ile New Halo çok şanslıdır. Rakip olarak Biliyormusunuzkim'i görüyoruz. Calibos ve Rodrigo'yu sürrizde öneririz. 2. AYAK: Mandalina. ağır kilosu ile geçen yanşdördüncü oldu. Bu kez müsait kilo ile koşuyor. Aynca kum piste yatkın olması şansını arttınyor. Cansu, rakibidir. April Jok ve Zaferim, daha sonra düşünülebilir. 3. AYAK: Kalabalık bir tay yanşı. Boğaç, Tuğsavul, Uğurpaşa, Doruhatun, Kınalıefe ve Dorubey'in kuponlarda bulunmasin- da fayda vardır. 4. AYAK: Maestro ve Robinson eşit şanslara sahipler. Kings Cote, Renan ve Gold Son daha sonra düşünülebilir. 5. AYAK: İyi bir form tutan Altuğbey, ilk şansa sahiptir. Son galpbunda iyi görünen Akansel. rakibidir. Umut 4, Gülümser ve İlkşans'ı tabela bahis için öneririz. 6. AYAK: Babatuluy için mesafe çok uygun. Tulga, giderek dü- zeliyor. Seren 2 ve Beybaba, daha sonra dikkate alınabilir. ALTILIGANYAN 3 12 13 15 Mahkemelerden temiz çık- masma rağjnen yapılan suçla- mayı bir türlü kabul edemeyen alün üçlü, Barcelona Olinîpi- \atlan'nda startı reddederek yanşmayacaklannı açıklama- sından sonra Alman Atletizm Federasyonu Başkanı Helmut Mayer," Barcelona'da onlarsız yanşacağımız için üzgünüm. Üç altınımızı kaybettik" d # T.C. MALATYA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT Sayı: 991/3215 Alacaklv. Şevket tlter vekili Av. tlhan Kaya, Istanbulluoğlu tşharu, Kat: 2, Malatya. Borçlu: Selahattin Bağlam, Saray Mah., Buyruk Cad., Ademoğlu Apt. Malatya. Borç: 61.442.000r TL'ye alacak ve bunun takip tarihinden sonra °7o5O tetnerrüt faia, kıa masrafları ve icra vekâleti ücreti ile birlikte lahsi- li. Takip tarihi: 8/10/1991. Takibin nevi: 17/6/1991 tanzim tarihi 541361 nolu çeke dayalı Kam- biyo yolu ile yapılan takiplerle ilgili ödetne emri. Alacaklı vekili tarafmdan aleyhinize açılan icra takibinde yukarı- da yazılı adresinize çıkartılan ödeme emri tebligatı bila tebliği iade edilmiş ve yaptmlan zabıta tahkikatında da başkaca adresiniz tespit edilemediğinden 7201 sayıh tebügat kanununun 23 ve mutakip mad- deleri mucıbi ve kanuni süreye 20 gün Uave sureti ile ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. tş bu ilaıun gazetede neşri tarihinden itibaren yukarıda yazılı borç ve masrafları 30 gün içerisinde ödemeniz, takibin dayanağı bono ni- teligine haiz üeğilse 25 gün içerisinde icra tetkik mercüne şikâyet et- meniz, bono altındaki imza size ait degilse yine bu 25 gün içinde ay- rıca ve açıkça bir dilekçe ile İcra Tetkik Mercii Hâkimliği'ne bildir- meniz, aksi takdirde icra takibindeki bono altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkâr ederseniz takip konusu alacagın °?bl0 kadar para cezası ile mahkûm edileceginiz, borçlu ol- madığuuz veya borcu itfa veya ihmal edildigi veya alacagın zaman aşı- mma uğradığı hakkında bir itirazınız varsa bunu sebebi ile birlikte 25 gün içerisinde İcra Tetkik Mercii'ne bir dilekçe ile bildirerek mer- ciiden itirazın kabulüne dair bir karar getırmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı itiraz edilmediği ve borç ödenmedigi takdir- de 30 gün içerisinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunma- nız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız hiç mal beyanında bu- lunmaz veya hakikate aykm beyanda bulunursanız hapisle cezalan- dırılacağınız hususlan ödeme emri tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 27.5.1992 Basın: 48486 ILAN TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM ÎVIERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 1 - Merkezimizde "ÇNAEM Derinkuyu Trafosunun Nakli" işi ka- palı zarfla fiyat ve teklif isteme usulü ile ihale edilecektir. 2- İşyeri Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi olup işin gecici teminatı 3.3OO.OOO.-TL.'dir. 3- İhale Çekmece Nükleer Araşıırma ve Eğitim Merkezi Kuçuk- çekmece/tstanbul'daki tnşaat Kontrol Amirliği binasında, ihale ko- misyonu tarafından 24.7.1992 Cuma günü saat 11.30'da yapılacak- tır. lstekliler ihale evrakını yukarıdaki adreste görebilecekleri gibi, ÇNAEM Mali Şube'ye 100.000.-TL. yatırmak suretiyle ihale komis- yonu başkanbğmdan temin edebılirler. 4- Isteklilerin yeterlilik (iştirak) belgesi almak üzere 21.7.1992 SaU akşamına kadar yeterlilik komisyonunun isteyeceği yazılı evrakı ek- leyecekleri bir dilekçeyle ÇNAEM Müdürlüğü'ne başvurmaları ge- reklidir. thaleye girebilmek için isteklilerin yeterlik belgesini almış ol- malan ve bu işe ait ihale şartnamesinin 6. maddesi uyarınca hazırla- yacakları teklif zarflarmı 24.7.1992 Cuma gunu ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlıgı'na vermeleri gerekmektedir. Postadaki vaki olabilecek gecikmeler, telgraf ve fax ile yapılacak başvurular ka- bul edilmez. 5- Kurumumuz 2886 sayıh Devlet thale Kanunu'na tabi olmadı- ğından ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya işi düedigine ver- mekte serbesttir. Not: Yazışma adresimiz; PK 55 Sefaköy/lstanbul Tel: 548 40 50 (5 hat) Basın: 31786 2. KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN İLANEN DAVETİYE 1978/807 1992/17 Ceyhan'm Şevkiye Köyü'ne ait 21 no.lu parselle ilgili olarak, M.Ha- ziııesi tarafından Zaza Mehmet adına açılan tespite itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda: Huküm: Toplanan deüllere göre Hazine'nin davası subuta ermediğinden red- dine. Dava konusu 21 no.lu parselin maliki Zaza Mehmet (Mehmet Yayik) ölü olduğu ve geriye mirascı bıraktı|ı, ancak tttm aramalara rağmen mirascılannın tespit edilemediği, bu nedenle 21 no.lu parse- lin ölü Zaza Mehmet (Mehmet Yayık) adına mirascüannı zayii et- memek nedeniyle tapuya tespit gibi tesciline karar verilmiş ve dosya, Hazine tarafından temyiz edilmiş olmakla, Zaza Mehmet mirasçıla- rı adma ilanen tebligat yapümasına karar verilmiş olmakla: Mahkememize ait 26.3.1992 gün ve 1978/807 esas, 1992/17 sayıh ilam ve Hazine'ye ait 28.5.1992 tarihli temyiz dilekçesi ölü Zaza Meh- met (Mehmet Yayik) mirasçüan adına tebligat yerine kaim olmak üze- re 7201 sayıh kanun uyannca ilanen teblig olunur. Basın: 48585 İLAN ANKARA 22. ASLİYE HUKUK HAKİMLİGİ'NDEN 1990/616 Davacı Bülent Bozdağ vekiü tarafından, davalı Hatip Yazar aley- hine açılan tazminat davasında; davalının maliki olup, sürücüsü Esat Atik olan 06 SY 820 plakalı vasıtamn müvekkilinin vasıtasma çarp- mak suretiyle hasara ve müvekkili ile eşinin ağır yaralandığını, bu nedenle fazlaya ait hakları sakU kalmak kaydı ile 5.000.000.-TL. taz- minatın davahdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, davalı Ha- tip Yazar'ın adresi aramalara rağmen meçhul kaldığından, işbu da- va dilekcesinin adı geçene ilanen tebliğine, duruşmanın 17.7.1992 günü saat 10.30'a bırakılmasına karar verilmiş olup, belirtilen günde biz- zat gelmesi veya kendisini bir vekille temsü ettirmesi dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere Uan olunur. Basın: 31872 İLAN SARIYER 2. ŞULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1991/23 Tereke tstanbul, Sarıyer, Bahçeköy, 014/01 cilt, 83 sayfa, 70 hanede ka- yıtlı iken 8.5.1990 tarihinde vefat eden hmail ile Fatma'dan olma 1931 doğumlu ALİ DİNÇ'in mirası yasal mirasçılan tarafından red- dedilmiş olup müteveffamn terekesinin tasfıye işlemlerine mahkeme- mizce başlanmış olmakla, Alacaklı olduğunu iddia eden Osman Recep Arsoygil tarafından mahkememize müracaatla terekesinin tasfıyesi istenmiş, bunun uze- rine M.K. 560. maddesi gereği defter tutma ve tasfiye muamelesine başlanmış olduğundan, M.K. 561. maddesince ölenin kefalet sebebiyle alacakhları da da- hil olmak üzere alakadar olanlarm aiacaklanyla borçlannı ilan tari- hinden itibaren en geç BtR AY zarfında varsa evrakı musbitelerini hamilen müracaatla beyan ve kayıt ettirmeleri ve 559. madde gere- ğince alacaklannı zamanında yazdırmayan alacaklıların mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafeten takip edemeyecekleri ve rehin ve teminat hakkında da malumat vermeleri lüzumuna binaen ilan olu- nur. 25.6.1992 İLAN RİZE SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1989/212 Hırsızlık suçundan sanık Hamide Yaman hakkında mahkememi- ze açılan kamu davasının yargılaması sonunda: Samsun ili Salıpazarı ilçesi Aşağı Çirişli köyü nüfusuna kayıtlı Baki kızı Fadime'den olma sanık Hamide Yaman hırsızlık suçu sebebiyle mahkememizin 12.12.1991 tarihli hükmü ile sanığın musnet suçtan beraatine, emanetin 1989/46 sırasında kayıtlı alun zincirin sanığa ia- desvne karar verilip, tum aramalara rağmen adı geçen bulunup hü- küm tebliğ edilememiş olması sebebiyle 7201 sayılı kanunun 29, 31 maddesi gereğince bu ilanın ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde mü- racaat etmemesi halinde tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. Basın: 31370 İLAN T.C. BODRUM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 1987/355-1988/447 Davacı Hazine vekili tarafından Bodrum ilçesi Agaçhköyünde bu- lunan 1590 parselin tapulama tespiti sırasında devletin hUküm ve ta- sarrufu altında bulunan kumsal alanın da tapuya bağlandığını, bu nedenle kumsal alana ait kısnun tapu kaydının iptaline ve tescil dışı bırakılmasına, üzerindeki yapımn kal'ine karar veritaesi içia davalı Hasan Orhan Aker aleyhine açılan davanın yapılan yargılaması so- nunda davanın reddine karar verilmiş, verilen karar davacı Hazine tarafından temyiz edilmekle, Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Başkanlı- ğı'nın 7.10.1991 tarih ve 1991/6474 esas 11021 karar sayıh ilamı ile hükmün bozuhnasına karar verilmiş, Yargıtay ilamı davalı Hasan Or- han Aker'e gazete ilam ile yapümasına karar verilmekle, işbu ilanın yayımlanmasından 15 gün sonra Yargıtay ilamının tebliğ edilmiş sa- yılacağı ilan olunur. 25.5.1992 (15 gün içinde tashihi karar talebinde bulunulacağı) Basın: 31212 AKÇAABAT SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1992/67 Davacı Halil İbrahim Dervişpğlu vekili tarafından davalı Yüksel Karaahmet ve diğer davalı arkadaşlan aleyhine açmış bulunduğu Ak- çaabat ilçesi Yıldızlı köyünde tapuya kayıtlı pafta no: 2 ve parsel no: 34'te bulunan taşınmazın ortaklığının giderilmesine dair davanın ya- pılan duruşmasında; Adresi meçhul olan Hasan oğlu, Yüksel Karaahmet'e duruşma gü- nünün ve dilekçe özetinin ilanen tebliğine karar verildiğinden, adı ge- çen davalı Yüksel Karaahmet'in mahkememizin 1992/67 sayıh dosyasuun 08.09.1992 günlü duruşmasında saat 09.00'da hazır bu- lunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde duruş- maya gıyabında devam edüerek karar verileceği H.U.M.K.'nun 509. maddesi uyannca yokluğunda karar verileceği, dava dilekçesi ve da- vetiye tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. Basın: 48655 İLAN BURSA İKİNCİ SULH HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 1992/288 Esas Davacı Ray Sigorta Anonim Şirketi Umum Müdürlüğü vekili Av. Adnan Sağsen tarafmdan davalılar Nihat Ünlügören (Ünlügöçen) ve Ahmet Kurt aleyhine açılan tazmihal davasının yapılan açık duruş- ması sırasında verilen ara kararı gereğince. Davalılar Nihat Ünlügören (Ünlügöçen) ve Ahmet kurt adlarına çıkartılan davetiyeler bila tebliğ iade edilmiş, yaptmlan zabıta tah-. kikatında tebligata yarar açık adresleri tespit edilemediğinden Türk- iye genelinde yayımlanan bir gazete ile dava dilekcesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Adı geçen davalıların duruşmanın yapılacağı 10.9.1992 günü saat 09.10'da mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bu ve- kil ile temsil ettirmeleri, aksi halde H.U.M.K.'nun 509 ve 510. mad- deleri gereğince gıyaplarında duruşmaya devamla karar verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 31220 T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI'NDAN 1. Anne veya babası, işi veya görevi nedeniyle yurtdışında bulun- duğu sırada, orta öğrenimlerini bu ülkelerin lise veya dengi meslek okullannda yapan öğrenciler için yükseköğretim kurumlanmızın Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, llahiyat, Eğitim Bilimleri, lngi- lizce, Almanca, Fransaca, Sınıf Öğretmenliği, Turizm tşletmeciliği ve Otelcihk ve Basın-Yayın programlarında ayrılan kontenjanlara öğ- renci secmek amaayla "Yurtdışında Çalışanlann Çocuklan İçin Yük- seköğreüme Giriş Sınavı" (YÇS) yapılacaktır. 2. Sınav, 16 Ağustos 1992 tarihinde Türkiye'de Ankara, Alman- ya'da Köln şehirlerinde yapılacaktır. 3. Sınavla ilgili ayrınöh bilgi içeren Kılavuz ile Başvurma Belgele- ri 6-17 Temmuz 1992 tarihlerinde (a) "Karyağdı Sokak No: 28 Aşağıayrancı-Ankara" adresindeki ÖSYM Bürosu veya (b) Türki- ye'nin yurtdışı temsilciliklerinden sağlanabilecektir. llgililere duyurulur. * ÖSYM BAŞKANLIĞI Basın: 31680 OTORİTELERİN GÖRÜŞLERİ Kemal Akyer EJder Topçu Erdinç Özsu 8-7-3-2 8-7 2-7-8 84-1-6 8-4 M 3-12-13 3-13-15 15-13-12 9-2-5 9 4 3-1-8 8-3 3-1-8 9 9-11 9 GUNUN PROGRAMI / İSTANBUL 2. KOŞU: (Şartlı) 3 ve Yuk. Ingilizler (KUM) Saat: 15.00 24 Milyon 2400 M. 1. Baka • 2. Rodrigo * • 3. Calibos 4. Irresistible Mis 5. Minmıno 6. Yüdıray * * 7. Biüyormusun Kim # * * g. New Halo 9. Afrodit 10. Askontes M. SevU 61.5 G.Gül 60.5 M.Gokçe M 60 A.Birdal 59 Akın 58.5 C.Kurt 57.5 Aykut 56.5 S.Akdı 56 Kadiı 55 H.Karataş M 51.5 Halis 49 H.Yüce II (003) (000) 4 (301) 5 (300) 8 (040) 6 (404) 7 (001) 2 (014) 9 (000) 10 (000) 3 (000) 3. KOŞU: (Satış) 3 Yaşlı Ingilizler (KUM) Saat: 15.30 15 Milyon 1400 M. * * • * * 1. April Joy 2. Be My Son 3. Portakal 4. Cansu 5. Paradiso 6. Zaferim 7. Queen Horst 8. Mandalina 9. Zirve 10. Gökpınar 11. Thunder Strom 12. Casablanca 13. Gold Saver 58 S.Akdı 59 H.Karataş 58.5 Y.Tunç 56.5 Kadir 55 B.Tosun 55 t.Eser 55.5 Tekin 55 Akın 54 Şerif M 52 A.Birdal M 51.5 C.Kurt 51 D.Akdı 51 F.Çakar 10 (330) (010) (200) 9. (202) 8 (000) (024) ( (004) (-0) (000) (000) (000) 13 (000) 4. KOŞU: (Maiden) 3 Ya§lı Araplar (KUM) Saat: 16.00 17 Milyon 900 M. 1. Altorun 5Ü M.Dülger 2 (000) 2. Altuhıy 56 Ali Rıza 16 (-0) * * • 3. Boğaç 56 Mümin 11 (-00) 4. Diktatör 56 Ekrem 7 (-00) 5. Dorubey I 56 A.Çoşkan 1 (000) 6. Kınalıefe 56 A.Birdal 6 (002) 7. Muradım II 56 Halis 15 (000) 8. Ortakbey 56 R.Manav 8 (200) 9. Selhım 56 Saim 4 (000) 10. Şenerbey 54 H.Can 5 (^») 11. Topel 55 E.Yalçm 5 (000) • * 12. Tuğsavul 56 Kadir 13 (404) * * 13. Uğurpaşa 56 Akın 12 (320) 14. Yaşarbey 55 F.Çeltik 17 (000) * 15. Doruhatun 54.5 S.Akdı 14 (000) 16. Gülperi 1 54.5 R.Tetik 9 (000) 17. Maryanna 54.5 D.Akdı 3 (-4) (Dorubey 1 ve Ortakbey eküridir) 5. KOŞU: (Şarth) 4 ve Yuk. İngilizler (KUM) Saat: 16.30 28 Milyon 1400 M. • * * 1. Müflis 2. Robinson 3. Sadihan 4. Hayrola 5. Kings Cote 6. Renan 7. Tahı 8. Goldson 9. Maesuo I 10. Benali 11. Challenger 1 12. Dinçsoy 60 Ekrem M 60 Kadir M 60 Tekin M 58 Şerif 58 Akın 58 Ali Rıza 58 Mümin 53 F.Çakar 56 S.Akdı 54 Nedim 54 A.Birdal 54 H.Karataş 3 (010) 6 (124) 1 (000) 10 (000) 4 (003) 8 (000) (420) (240) (002) 11 (303) 2 (004) 12 (030) 6. KOŞU: (Ş.Handikap) B Gr Araplar (KUM) Saat: 1 7 . 0 0 1 5 M i l y o n 1 6 0 0 M. * * • • * 1. Akansel 2. Sayyad 3. Altuğbey 4. Yiğithanl 5. Tesadüf III 6. Gülümser I 7. Yerdelen 8. Umut IV 9. Bankobatur 10. Feyyaz 11. Ukşans 12. Tahirağa 13. Okeytur 14. özgün 1 15. Çerkez 16. Rakkase 17. Nüktedan (Sayyad ve (Yerdelen 61 H.Karataş M 59 Dede M 57 S.Akdı M 56 G.Gül 55 D.Akdı 54.5 K.Melike 54 R.Tetik 53 A.Birdal 52 Y.Tuoç M 52 C.Kurt 55.5 Akın 60.5 I.Akkıbç 50 F.Çeltik 49 l.Gur 48 H.Yüce 47.5 H.Mutlu 46 U.Bozkurt Bankobatur eküridir) ve Çerkez eküridir) 14 (000) 6 (000) 12 (043) 11 (010) 7 (400) 4 (433) 13 (040) 15 (400) 10 (000) 8 (000) 5 (001) 16 (200) 3 (000) 9 (000) 1 (030) 17 (000) 2 (000) 7. KOŞU: (Şarth) A Gr Araplar (KUM) Saat: 17.35 24 Milyon 2200 M. 1. Boray 62 t.Akkılıç 6 (003) 2. Kerim 61.5 Y.Tunç M 11 (042) * • 3. Tulga 60 Sevindik M 10 (000) * 4. Beybaba 62 S.Boyraz 5 5. Türkay 62 C.Güven M 7 6. Baba I 60 Dede M 8 (000) 7. Sambey 56.5 B.Tosun M 3 8. Sam Amca 57 H.Karataş M 9 * • * 9. Babatuluy 54.5 S.Akdı M 1 10. Ercan 77 54.5 G.Gül M 2 * * 11. Seren II 54.5 Akın M * Sunbe? ve Sa» Aacm eküridir (200) (000) (300) (000) (300) (011)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle