11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 8 TEMMUZ1992 ÇARŞAMBA OLAYLAR VE GORUŞLER Uygarlık:AdınaDıkkat... Kamuoyunda yetkılen yetennce bılınmeyen kurullar, tarüşma konusu olmaktan çıkanlarak Anayasa Mahkemesı, Danıştay, Sayıştay gjbı olabildığı oranda tartışmalardan anndınlarak ulkenm kımhğını, gelecegmı, sağlıkh ortamım hazırlayan, özenle korunması gereken bır kuruma dönuştürulmehdır ve Kültür Değerlerinı Koruma veProf. Dr. METİN SÖZEN Çevre Tanıtma Vakfı Başkanı Ülkemızde çevre ve kultur değerlennın ko- runması ve yaşatılması konusundakı tartış- malann son gunlerde gıttıkçe >oğunluk ka- zanması dıkkat çekıcıdir Bu, bır anlamda ge- leneksel yapımızın zor değışen bır ozelhğmı de ortaya koymaktadır Ulus olarak çoğu kez somut doğrulara, buyuk, uretılmesı guç yan- lışlıklan yaygmlaştırdıktan sonra ulaşıyoruz Bunun bedelı de kaçınılmaz olarak duzeltıle- mez duzeyde oluyor Zamanı kötu kullannu- nın getırdığı olumsuzluklar da buna eklenın- ce, kendımızı çok yonlu koşeye sıkıştınyor, dönulmesı guç bır çızgıye ulaşıyoruz Belki çevre ve kültür değerlen konusunda, dünden daha çok düşunuyor ve tartışıyoruz Ancak bızlen buna ıten temel nedenlenn başında bu değerlenn hızla yok olması, kımhk değıştırmesı, yaşamımızı zorlaması gelıyor Bu surede ödenecek bedebn buyuduğu, gozle gorulecek boyutlara ulaştığı da bır gerçek Oysa dünyada ve ülkemızde bu tur varhklann kımhklı bır ulus ıçın ne gjbı olanaklar sağ- ladığını süreklı soylemeye çalışanlann sayısı da az değıl Bu tür ınsanlann, dune kadar va- tanı kendıien dışında kımsenın düşunmedığı kanısında olanlar tarafından nasıl gehşmele- nn dışına ıtıldığmı hepımız bılıyoruz Ancak geçen süre, 'kurtancılan' haklı kılmıyor, za- ten kılması da düşunulemezdı Olumsuz ör- neklerle dolu bu sureçte 'kurtanalar', kendı- lenne gereken olanaklan sağladılar, bıhnçkn- me hızını duşurduler, doğrulan bulma gucu- nü sınırladıter, zamanı kendılenne uygun yonde değeriendırdıler Burada kısaca değınmek ıstedığımız ana nokta, ulus olarak kımhklı yaşamamız ıçın ge- reklı olan bazı kavramlan gehştırmeye baş- ladığımız bugunlerde, oyuna gelmememızın yollannı soğukkanlıkla aralamaktır Son hu- kumet programında, "Hukumetımızın kultur polıtıkası, kendını tanımaktan ve açıklamak- tan korkmayan bır toplum oluşturmaya yo- nehktır Ülkemız topraklanndakı eskı kultu- rel değerler derlenıp, korunup, geleceğe taşı- narak evrensel uygarbğa armağan edılecektır Eskı Eserlen ve Tabıat Varlıklannı Koruma Yasası, bu kalıta (mırasa) sahıp çıkacak ve onu yaşama geçırecek bıçımde yenıden du- zenlenecekür" tümcelenyle açıklanan duşun- celenn ışığında, yasal değışıklıklerle ılgılı ça- hşmalarda dıkkatlı ve tıtız davranılmasmı sağlamaktır Kimlikli, kişilikli... Bu aşamada temel bazı noktalara da ıvedı- bkle açıkbk kazandırmak gerekmektedır Hü- hukumetın gereksınım duyduğu yenı bakan- lıklardan anlaşılacağı gıbı artık geçen zaman ıçınde doğal ve kulturel varlıklanmızın ko- runması ve onemı oranında yaşatılması kaçınılmaz olmaktadır Ancak ulkerun doğal ve kulturel varlığı konusunda çıkanlmak ıste- nen yasa, tum kurum, kuruluş ve kışılenn katıldığı toplantılarda, sıyasal oyunlara ve dalgalanmalara yer bırakmayacak boyutta tartışılarak gereklı zemını oluşturmahdır Ül- kenın kımhğını gelecegmı ılgılendıren bu ya- sanın her secım dönemınde venlen odunlerle delınmemesı ıçın tam bır uzlaşma yolu bulun- mahdır Kısacası duşunulen yasa, yalruz ka- rar aşamasında kalmayan, uygulama olanak- lannı sonuna kadar sağlayan bır açıkbkta ve guçte olmalıdır Bunun ıçın, başta Kultur Bakanhğı olmak uzere Şehırcıhk ve Konut, Çevre, Orman, Ba- yındırhk ve îskân, Tunzm, Mılh Eğıtım, tçışle- n, vakıflarla ılgılı devlet bakanlığını ıçerecek bıçımde olayın ortada kabnayacağı, yükum- lüluklen ve uygulama olanaklan ıyı behrlen- mış bır yasa çıkanlmalıdır Tum partılenn katıhmı, kamuoyunun guç- lu desteğmı gerektıren boyle bır yasada 'ozerklık' kavramı, bakanbklar arasındakı dengeb yetkı ve yukumluluk dağıbmı kadar onemhdır Çünku bu yılın başından ben yapı- lan tartışmalarda 'demokratık', 'katılımcı' gorunum altında, yerel yonetımlenn seçım kaygılanyla vereceklen ödünlere açık, karar vereceklenn secımlennde bağımhhk getıren bır sıstem sureklı onenlmektedır Baskılara dırenme olanağı sınırh böyle bır yapı, gehştır- meye çabştığımız kavramlara da ters düşmek- tedır Butun sorun, kararlann ozerk bır kuruluş tarafından ahnmasıdır Kararlann yaşama geçınlmesının güçlendınlmesı ve ekonomık açıdan gerekb desteğın ıyı bır planlamayla sağlanması bunu ızlemehdır Kuruluş aşa- masındakı Kentleşme ve Konut Bakanhğı bu olanağı sağlayabıbrse, 'çıvı çaktırmıyorlar', 'devlet yapsm' sozcüklennde odaklanan umutsuzluk ve ınançsızbk aşılayan duşunce- ler hızla gundemden çıkabıîır Bu bakanlık yoluyla kımhklı, kışıhkh her yerleşme yen, ko- ruma ağırhklı planlara, aynntıb tartişılmış, uygulama olanağı buyuk kararlarla, 'gerçek açıklıkta' açısı genış bır duzene ve olanaklar yumağına kavuşmuş olacaktır Bır anlamda 'taksıtle olum' son bulacak, doğal ve kulturel varbklar 'ayakbağY değıl, kımhklı, kışıhkh. ınsan haklanna dayah bır toplum ıçın "kaçı- nılmaz', donuşu olmayan bır zengınlık ıçın yaşamımızda yer alacaktır Bu duzeye, bu koşullara ulaşma yolunda zamanlama da onemhdır Iyı nıyetle hazırlan- mış, tum kesımlenn goruşu ahnmış yasa taslağı, Turkıye Buyuk Mıllet Mechsı'nde 'çevre' ve 'kultur' konusunda duyarhk oranımız artsa da gerekh kamuoyu baskısı hazır değılse orgutlenme, karar ve uygulama açısından yürurluktekı yasayı aratacak mad- delerle donatılmış olarak çıkabıhr Bır süre sonra da toplumda bıtmez tukenmez olumsuz tartışmalar yaygınlık kazanabıhr Sonuçta gunumuze ulaşmış 'el kadar' sınırh, doğal ve kulturel bınkım, daha oncekı denemelerde ol- duğu gıbı gozumuzun onunde yok olabıhr Sonuç Kısaca tum ulkenm güç verdığı, destekledı- ğı bır yasa uretmemız gerekmektedır Bır an- lamda bu konular, güvence altına ahnmahdır Bınna derecede yukumlu bakanhklann yetkı ve sorumluluklan ıyı bebrlenmebdır 'Özerk- lık' konusu artık kaçınılmaz olarak yasanın ana ozellığını oluşturmabdır Var olan örgut, bu sorumluluklan taşıyacak nıtehkte ve guçte donatılmalıdır Kamuoyunda yetkılen yetennce bıhnme- yen kurullar, tartışma konusu olmaktan çı- kanlarak Anayasa Mahkemesı, Danıştay, Sayıştay gıbı olabildığı oranda tartışmalar- dan anndınlarak ulkenm kımhğını, geleceğV nı, sağhkh ortamıru haarlayan, ozenle korun- ması gereken bır kuruma dönüşturulmelıdır Sıyasal ortamda değışen ruzgârlara gore gun- deme gelen bır kurum değıl, geçmış-bugun- gelecek bağlamında, ulkenın sağlıkh, kımhklı yaşamı ıçın kararlar üreten, her turlü olanak- larla donanmış bır kurum ohnalıdır Düşun- duğumuz bu yapıya ulaşmanın guçluğünü bıl- dığımız ıçın 'aman dıkkat' dıyoruz Çok yon- lu duşunmeden, bınlerce yıllık bınkımı ellen- mızde yok etmeyehm dıyoruz ARADABIR Doç.. Dr. AYSELI USLUATA B.U. Dış İliş. Uy. ve Araş. Mer. Md. Düşman İmgesi ve Barış Duşman ımgesı yaratılmasının temelınde ıkıcı (dualıs- tık) duşunuş - Ben-ötekı, lyı-Kotu - yatar Bır grup ıçınde olma kımlığı, bır grupla ozdeşleşmek ötekıler e karşı Bız'ı ortaya çıkartır Olumlu ve ıyı yonlerı vurgulanan Ben ya da Bız karşıtı olumsuz kotu yonlerıyle ımgelenen ötekı ya da ötekıler duşman sayılabılırler Aşırıdurumlardatoplumun tumunu kapsayan ımgeler Bızler ıle ötekıler'e donuşturu- terek ulusal duzeyde duşman ımgesı yaratılabılır (Gal- tung 1992) Evrensel bır olgu olan duşman ımgesı VVahlström'ın (1989)tanımına gore stereotıplerın (basmakalıp yargıların/ tek tur kışılenn) yaratıldığı kışılık dışı bır ımgelemedır ve duşman ımgesının yaratılması da savaşın oncusu olabıhr Nıtekım, Ötekı/Ötekıler kışılıksızleştırıldığınde 'kotu dıye nitelendirildığınde, şıddet kolaylaşır, ufkeyı bır başka ulke- nirt tehdit ettığı sureklı soylenırse, bu duşmarvulkeaşırı ol- çüde olumsuz ozellıklerle nıtelendırılırse, kışıler savaşa, şıddet eylemlerıne ya da şıddete başvurmaya hazırlanmış olurlar Kıtle ıletışım araçları da duşmanı hedef gosterme ve oz- deşleşme sımgelerının oluşturulmasına katkıda bulunur- lar Araştırma sonuçları belırlı ulkelerde yaşayan kışılenn dış ülkelere ılışkın ımgelerının kıtle ıletışım araçlanndakı yayınlara uyduğunu kanıtlamaktadır Sınırlarla ayrılan uluslann ımgeler aractlığında bağlantı kurdukları gerçe- ğınden yola çıkıldığında, bağlantıyı kuran kıtle ıletışım araçlannın stereotıpler yarattığı yabancılara ılışkın yaratı- lan ımgelerın de çok genelleştırılmış oldukları araştırma- larlakanıtlanmıştır(Gumpert 1988) Bu da kuşkusuz, barı- şı olumsuz yonde etkılemektedır Duşman ımgesının çok lyı-gelıştırılmış bır onyargı oldu- ğuna ınananlar, onyargılı duşman ımgelerının kıtle ıletı- şım araçlarıyla duzenlı ve ıyı hazırlanmış bır bıçımde tanı- tmının da savaşı getırdığını one surmektedırler Çevrele- rıne oğrenerek uyarlanan kışıler, duşman ımgesını de gu- numuzde toplumsallaşma ışlevını gerçekleştırmeyı us- lenen kıtle ıletışım araçlarından oğrenmektedırler Kıtle ıletışım araçlannın yarattığı bu ımgelerın ıse gerçeklere uygunluğu tartışılan bır konudur Galtung'a (1986) gore guçlu seekınlerın ehndekı ve yonetımındekı kıtle ıletışım araçları önyargılıdır ve sıyasal lıderlerın demeçlerını yayım- lama eğılımındedırler Kamuoyu araştırmaları da çoğu kışılerde, eğıtım duzeyı yuksek olan kışılerde bıle başka ülkelere, uluslara ve kulturlere ılışkın, yanıltıcı ımgelerın bulunduğunu saptamaktadır (VVahlstorm, 1989) Ancak tarıh duşman ımgelerının ulusal duzeyde kokten değışebıldığıne tanık olmuştur Ayrıca araştırmalar eğı- tımle kışılenn duşman ımgesınden arındırılabıleceğını kanıtlamaktadırlar Soz gelımı, araştırma bulgulan Fınlan- dıya'da Ruslara ılışkın duşman ımgesının Rus fobısfnın ders kıtaplannın yenıden basımıyla, eğıtımle değıştırıldığı- nı, yalnızca kıtle ıletışım araçlannın Batı kaynaklı haberle- rının, Batı'dan gelen eğlence programlarının etkılerınden kurtulunamadığını (VVahlstrom 1989), Danımarka'da ıse eğıtım çahşmaları sonucunda oğrencılerdekı duşman ım- gesının çevre kırlılığıne donuştuğunu (Jensen, 1989) orta- ya koymuştur Kışılenn kendı onyargı ve duşman ımgelerını açıklama- ları bılınçlenmelerının, kışılerı lyı-kotu dıye, doğru-yanlış dıye ıkıcı duşunuşle sınıflamamaları da çok dısıplınlı, çok kultürlü, kuresel (global) bır bakış kazanmalarının ılk adı- mı olabıhr Ulusal duzeyde ıse ustten gelen değıl, yerel çalışmalar şıddetı engelleyıp barış getırmekte başarılı ola- bıhr Kuçuk topluluklarda bıle çıkar çatışmalannın bırhkte yaşamayı guçleştırmesı, barış ıletışımının tum topluluklar ıçın gıderek buyuk onem taşımasına neden olmaktadır Çunku ıletışımde başarı kışılenn, Ben ya da Bızler'ın kar- şıtlar ıle, Ötekıler ıle ozdeşlık kurabılme yeteneklerıne bağlıdır Barışın kaynağı da bır başkasının bakış açısından durumu değerlendırmektır ; Evrensel amaçlara katkıda bulunabılen kıtle ıletışım araçları da genış kıtlelerı etkıleyebıldıklerınden barışın gelıştırılmesınde ve gerçekleştırılmesınde anahtar ışlev gorebılırler Kotu haberın ıyı habersayıldığı Batı ulkelerın- de ûtekıler'ın haber olabılrrje şansları sureklı kotu olayla- ra bağlı kaldığından, ötekı ulkelerm sureklı olumsuz olay- ların ortaya çıktığı bır yer oldukları ımgesının değıştırılme- sı kuresel bır sorundur ve uluslararası ıletışımde ortak bır çabayı gerektırır ÖZLEM TİCARET Bütün trafık ışlemlen, yenı kayıt, devır ve sıgorta ışlemlerı ıtina ıle yapılır Adres: Mıllet Cd Inan tşhanı No 5 K 3/309 Yusufpa $a/Aksaray Tct 588 89 04 - 529 43 45 TARTIŞMA Denizcilik Bakanlığı'na Ne Oldu? Bır taraftan ayn bır bakanlık kurulacak dıye devletın bu bınmlennde beklentıler surmekte ve ışler yavaşlamaktadır Dığer taraftan Ulaş- tırma Bakanlığı'nın, denızcılıkle ılgılı sorunlan tek başına halletmesı mumkun görülmemektedır Deruzcıhk Bakanhğı mutlaka kurulmah ve beklentıler son bulmahdır Geç kalı- nan acıl sorunlara bır an evvel mûdahale edıhnelıdır Hukumet programında Deruzcıhk Ba- kanlığı'nın kapsarruna gırecek alanlarla ıl- gıh onemh kararlan bulunuyor Hükumet programınm kısaca ılgılı bolumlen şoyle- dır 31 sayfa / Su urunlen uretımını arttır- mak, deruz ve ıç sulanrruzı korumak, stok- lann tahnbatını. hastahk ve parazıtlenn zararlannı ve çeşıth şekılde mevdana gelen kırlenmelen onlemek ıçın gereklı tedbırler ahnacaktır Kültür Bahkçıhğı teşvık edıle- cektır 40 sayfa Dığer sektorlerle uyumlu olarak ulaştırma ve haberleşme sıstemlen- nm de ulusal ve uluslararası tıcaretı kolay- laştıran, ekonomık gelışmeyı destekleyen bır yapıya kavuşturulmasına ozen gosten- lecektır 41 sayfa Denız ücaret fılosunun genç- leşünlmesı, kapasıtesının artünlması Lı- manlanmız, ıhracat ve ıthalat ve yurt ıçı taşımalan karşılavacak kapasvteye yuksel- ülecek, bu cumleden olarak Istanbul ve tzmır'de yenı hmanlar mşa edılecektır Gemı sanayımız gelıştınlecek denizcilik eğıtım master planı haarlanacaktır Denız tıcareürun evrensellığı, uluslarara- sı nıtelığı goz onune alınarak her bakımdan yeterh bır denız tıcaret odasının faalıyeu ıçın gerekh düzenlemeler yapılacaktır 42 sayfada aynı şekılde düzenlemeler mevcut- tur Hukumet programında denızcılığe onem venlmış ve bunun ayn bır bakanlık tarafından yurutulmesı gerekeceğı duşü- nülerek, bu maksatla da bır Devlet Bakan- hğı ıhdas edılmışür Denızlenmızın ve de- nızalenmızın dertlennden anndınhnası ıçın bır bakanlık kurulması şarttır Sayın Başbakanımızın ılk müjdelennden bın de "Denızcılık ışlennden sorumlu bır bakanlı- ğın kuruhnası ıdı Bu bakanhğın kurulması ıle gorevlendı- nlen Sayın Devlet Bakanı Ibrahım Tez, bu- tun gucunu onava koyarak bakanhk ca- hşmalannı hazırlayıp tamamlamışur Ama maalesef her nedense mustaktl bır Denizci- lik Bakanhğı bugune kadar kurulamamış- ur Idare edenler va verdıklen sozlen yenne geürmelı \a da bunun sebebını anlatmah- dırlar Turk halkı bu bakanhğın kurulmasını arzu etmektedır Dağ gıbı sorunlar bekle- Organ Nakli Sorunu İşkencenın hapıshanelerde mahkûmlara yapıldığı so>lenıyor da diyaliz hastalannın çektıklen olumcul ışkenceyı hıç kımse aklının ucundan bıle geçırmiyor arek hukumet programında, gerekse ukumetı oluşturan partılenn progra- mında ınsan haklan \e sağlık konulannda çok sozler sovlendı Devlet \e sağlık ba- kanlan aynı doğrultuda ayn ayn açıkla- malar yaptı Gosteımelık olarak bazı uvgulamalarda bulunuldu Bız bobrek hastalan da büvuk umutlarla bağlandık Ancak uvgulamada hıçbırdeğı- şıklık olmamıştır Aksıne daha da bozul- muştur Parası olan ışını her aşamada vaptınyor Sade vatandaşın ne ınsanlık haklan var venedeyaşama şansı Bunaor- nek olarak bırçok bobrek hastası hemodıa- hz olanaklanndan yoksundur Hemodıya- lızle >aşayan hastalann yaşam koşullan da çok kotudur Kadavra organ naklı ıçın ge- reklı tetkıklenn tamamlanması aylar sunı- vor Geçen bu zaman ıçınde de bırçok drkadaşımızın saglığı daha da bozuluyor Vapılamavan organ naklı, busbutun ola- naksızlaşıyor Boylece tek umudumuz da yok oluyor Ovsa ozel khnıklerde bu tet- kıkler 24 saatte tamamlanıvor Son bırkaç av ıçınde varhklı hastalardan Hındıstan a gıderek bobrek naklı vaptıranlann savısı yuzun ustundedır Eskı Llaştırma Bakanlanndan Sayın Cengız Tuncer de bobrek hastasıdır Tez elden tetkıklen yapıldı. kadav ra organ bu- lundu nakıl oldu Savın Tuncer'e sağlıklar dılenz Ancak ondan çok once bobrek has- tası olup da halâ sıra bekleyen bınlerce has- ta var Bu ınsanlann sadece parası vok Gazetede okumuştum Isveç Kralı go- zunde oluşan kataraktı aldırmak ıçın dev- let hastanesıne gıdıp amelıvat sırası almak ıster kralın bu tutumu karşısında telaşa mektedır Bır taraftan ayn bır bakanlık kurulacak dıye devletın bu bınmlennde beklentıler surmekte ve ışler yavaşlamakudtr Dığer taraftan Ulaştırma BakanhğYnın, denızcı- lıkle ılgılı sorunlan tek başına halletmesı mumkun gorulmemektedır Çünku denız hava ve karayollan gıbı bır konuma sahıp değıldır Denız ve deruzcıhk başhbaşına bır sonın yumağı oluşturmaktadır Denızın ustü kadar ıçı de onemhdır De- nız kırlılığı, balıklann korunması.bahkçı- hk ve onlann derdı, su alü çalışmalan ve bunlann mılletlerarası çalışmalan ayn ayn sorunlardır Goller, nehırler, denız kıyılan, telekomı- nıkasyon ve hdberleşme ışlen değışık ko- nular olup ustune eğılınmesı ıcap etmekte- dır Lıman ve mannalar, koylar ve tabıat duzenlenmesı çozum bekleyen sorunîann başında gelmektedır Yük ve yolcu taşı- macüığı henuz rayına oturmamış ve mıllet- lerarası taşımaahk bır duzene gırmemıştır Gemı yapımı ve tamın, yabancı hmanlar- dakı gemılenmızın dertlen halledılmemış- tır Donalanlanmızın sorunlan da çözüm beklemektedır Bunca sorunu olan bır başka bakanhk yoktur Bugune kadar Ulaştırma Bakanh- ğı bunyesınde kalan denız ve denızcılık ba- şanh olamamış, sorunlannı çozememış ve uluslararası rekabete açılamamıştır Bızım halk olarak şu sualı sormaya hak- kımız vardır Denızahk Bakanlığı'na ne oldu, nıçın bır turlü kuruhnuyor 9 Av. EROL SOHTORİK kapılan ılgılı>e "Hıç telaşa kapılma ben de Isveç vatandaşıyım Sıramı beklemek ıstı- yorum' dıyerek devletıne ve ulusuna olan sevgısını anlatıyor Bızım devlet adamlanmızcheck-up \ap- tırmak ıçın bıle tum aılesıyle Amenka'ya gıdıyorlar Arap şeyhlen gıbı uğurlama, karşılama torenlenyle çağ atlatıyorlar top- luma işkencenın hapıshanelerde mahkûmlara yapıldığı söylenıyor da dıyahz hastalannın çektıklen olumcul ışkenceyı hıç kımse aklı- nın ucundan bıle geçırmıyor Nerede o ateşlı ınsan haklan savunucu- lan, nerede dınamık sağhkçılar Bu ışler toplumsal tabanh cıddı yasalar, eğıülmış dısıplınlı kadro, çok ıyı bır organızasyonla olur Şov yapmakla hıçbır şe> yapılmıyor Buyuk Ataturk 'Benı Turk hekımlenne emanet edın" demış bız bobrek hastalan da Turk hekımlenne emanet ettık kendımı- zı onlar da bızı Allaha emanet edıv or İsmet Guzel / İSTANBUL OZEL BORA SURÜCÜ KURSU 86. DÖMEM KAYITLARI DEVAM EDİYORI Hafta sonu-Hafta ıçı ve Akşam kurslan devam edıyor Dershane ÜSKUDAR 343 67 82-310 92 86 KOZYATAĞI 382 47 33 TARABYA 262 08 18 tNGtLtZCE'yi 8 ayda konuşun sizi Amerikalı dostlanmızla tanıştıralım. Baharıye Cad 62/3 349 59 38 GÎZKOKAN SUSKUNLUK Mehmet Başaren 10 000 lıra(KDV ıçınde) Çağdaş Yayınlan Turkocağı Cad. 39-41 Cağaloğtu-tstanbul Odemelı goadenlmez. İ S T A N B U L DUYURU Partımızın İstanbul 4. Olağanüstü İl Kongresı 19 Temmuz 1992 Pa- zar günü. saat 10.00'da, Harbıye, Lütfü Kırdar Spor Salonu'nda aşağıdakı gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdırde 26 Temmuz 1992 Pazar gunu aynı yer ve saatte toplanacaktır. Sayın İl Kongresı delegelenne ve kamuoyuna duyurulur. SHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI GÜNDEM: 1- Açılış ve saygı duruşu, 2- Kongre Başkanhk Kurulu'nun seçırnı, 3- Merkez Yurütme Kurulu'nun, Eskı İl Yönetim Kurulu'nu görev- den alma nedenlenni saptayan raporun okunması, 4- Görevden alınanlann ve görevden alan ust kurul temsılcılennın açıklamalan, 5- Seçımler, 6- Dılek ve temennıler, 7- Kapanış PENCERE Kendisini Sankafalı Sanan Karakafalı.. Seneca - Yeryuzunde demış gun ışığına layık olmayan nıce ınsan var, ama, guneş her gun doğar " Doğru mudur^ Her ozdeyışın doğruluğunu onaylamak zorunda değılız, yıne de Seneca'nm sozunde gerçekhk payı buyuktur, kımı ınsan aşağılık bır yaratıktır, suratına tükurulesı bır akpak, adam değıl cudam, ya da bır hamam boceğı Guzelım gun ışığından yararlanan her yaratığı sevmek zorunda değılız • Ancak bu ayn konu, bır sınıftan, ırktan soydan, dınden, toplumdan gelen ınsana onyargıyla bakmak başka bır ış Öteden berı bızde bır Batı hayranlığı geçerlıdır, ıçımız- den bırını ovmek ıçın nasıl pohpohlarız - Ah, tam bır Avrupalı Sarısaç mavı goz beyazten, butun dunyada geçerlı nı- telıklerdır Sankafalı değer yargılarını karakafalı'ya da- yatmış, benımsetmış Karakafalı kım? Uzerınıze afıyet Turk de karakafalı değıl mı? Okumuş, yazmış bıraz Avrupa gormuş, az buçuk murekkep yala- mış gıyınmesını kuşanmasını oturup kalkmasını bıldığını sanan nıce seçkınımız artık kendısını Batılı sayarak halka tepeden bakmayı modaya donuşturdu, sokaktakı adama dudak bukuyor -Hırt - Kabakoylu - Barbar -Gerı kalmış -Bıyıklı Neo-lıberalızm ruzgârları dunyayı sarınca sosyahzmın felsefesı tu kaka oldu ya, bu kez de 'yoksullara duşman- lık marıfetmış gıbı ortalıkta kol gezmeye başladı, seçkın- cılık akımı, gorgusuzlukle al takke ver kulah' Kendısını sankafalı yenne koyan nıce karakafalı, ıçınde yaşadığı toplumun fakırmden fukarasından, yoksulundan, cahılın- den hınç çıkarıyor zencı duşmanlığına benzer bır sayrılık yayılmaya başladı - Koşeyı donemeyen hırttır, yeteneksızdır, koyludur, ka- badır elını ayağını nereye koyacağmı bılemeyenlerden oluşan tembeller yığını, uretmeden ıyı yaşamak ıstıyor Resmı tarıhle şışırılmış geçmışımız gerçekte barbarlıkla doludur Bıyıklıların egemenlığınde ılkellığın çukurunda yaşıyoruz Batılı bıze tepeden bakıyorsa, yerden goğe haklıdır Avrupa nın refahına taş çıkartan luks hayatın cıcısını bı- cısını uygarlık sananların azınlığı, ' yukselen değerler"\n fıldışı kulesınden Turkıye nın çoğunluğuna bır yabancı gıbı bakıyor • Gerçekte bır toplumun kendı kendısını teşrıh masasına yatırarak ınceden ınceyeozeleştınden geçırmesı ve aklın mahkemesındeyargılaması uygarlığın olmazsaolmaz' koşuludur ama ınsan ne Turk olduğu ıçın gerı kalıyor, ne Pakıstanlı, Hıntlı, Kurt ya Arap olduğu ıçın kokuyor ya da barbarlığı hak edıyor Afrıka nın açlığına nasıl yaklaşalım - Pıs zencıler, uretemıyorlar, çalışmıyorlar, tıksıntı verı- yorlar, anneler bebelerm gozlennde gezınen sıneklerı Hovmuyorlar Insana sevgının sıcaklığıyla değıl nefretın teleskobuyla yaklaşmaya çalışan mantık çağdaş barbarlığın felsefesı- dır Batı, vaktı zamanında mezbahadan farksızdı, Avrupa kocaman bır salhaneydı, sanayı devrımının sarıkafalısı, butun dunyayı kanlı bır hallaç gıbı atmıştır Sarıkafalıyı us- tun ırk, karakafalıyı aşağılık soy gıbı duşunmek kendı ul- kesının halkına somurgecı kafasıyla bakmaktan gayrı ne anlam taşır? • Anadolu halkını, ınsanın ınsanlaşması surecınde, tarıh- sel bılıncın onyargılardan arınmış saydamhğıyla değer- lendırmek, uygarlığın on koşuludur Kendı halkını aşağıla- yan seçkının uygarlıkla ılışkısı ne"? Batı nın unlu markaları- nı donunda çorabında taşıması mü Bankaların kredı kartlarından koleksıyon yapması mO Son model arabanın dıreksıyonuna kurulması mf> Borsayı ızlemesı mı'? Asıl ayıp teknolojının son nımetlerınden yararlanıp kendı halkı- na donerek ben fakırlen sevmem dıye konuşmaktır 7 GECE 8 GÜN 3.-*00.00(>+KD\ Tam panstyon + yol + tekne + kaptanınız MAVİ YOLÇULUK Denizden Likya, evınızden alıp evınize bırakıyoruz Tekne ıle gıreceğınız koylan sız belırliyorsunuz Tekne çıkışı Fethiye "PARANIZ PAMUKBANKTAN, TATİIİNİZ BAYBASOSTAN" KAMPANYAMIZ SÜRÜYOR BAYBASÛS TURİZMİSTANBUL ANKARA 338 86 61-338 16 51 425 90 82-417 54 67 Sevahat Acentası Işletme Beîge no 2149 BAROMETRE Borsadaki şirketlerden hangileri ığlıklı Borsayo yotınm yapmodan önce mutiaka 900 900 570 nolu numorayi cevınp, önlü analtst Ghangır Somın'den borsadaki sırketienn sağlık durumtarmı öğrenm BAROMETRE'nin bu hizmetinden mutiaka yararlanın. Tiirta»»1 !» ker ytımİM dakîkası 5833 İL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle