20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8TEMMUZ1992 ÇARŞAMBA CUMHURtYET HABERLER Bireysel başvupu hakkı • ANKARA (AA)-DYP- SHP koahsyon hukumeü, daha önce ANAP ıküdan donemınde ımzalanan "Avrupa lnsan Haklan Dıvanı'na bıreysel başvuru hakkı tanıyan protokol"un yaşama geçınlmesı ıçın onemlı bır adım atıyor Bakanlar Kurulu, "Avrupa İnsan Haklan Sozleşmesf'ne ek 9 nolu protokolun onaylanmasına ılışkın yasa tasansını TBMM'ye sevkettı Şımdıye kadar sadece Norveç ve A\ usturya parlamentolannın onayladığı protokolun yururluğe gırmesı ıçın en az 10 ulkenın parlamentosu tarafından onaylanması gerekıyor SBP'den eleştipi • ANKARA (AA)- Sosyalıst Bırlık Partısı, halkın DYP-SHPkoahsyon hukumetınden demokratıkleşme beklentısının kuşku ve hayal kınkhğına donuştuğunu bıldırdı Sosyalıst Bırlık Partısı Genel Yonetım Kurulu tarafından yayımlanan bıldınde. 20 ekım ve 7 haaran seçımlennde demokrasıden yana genış toplumsal kesımlenn koahsyon partılenneaçık destek verdığı kaydedılırken, başlangiçta yenı ve kapsamlı bır demokratık ıçenğesahıp anayasa yapılmasını savunan koalısyonun şımdı bu noktadan uzaklaştığı belırtıldı Başkansız komisyon • ANKARA(ANKA)- TBMM lnsan Haklan Komısyonu tdtıle başkansız gırdı TBMM Başkanı Hüsamettm Cındoruk, tartışmah Başkan ANAP Trabzon Mılletvekıh Eyup Aşık'ın ıtırazına rağmcn ıkıncıkez"seçımın yenılenmesı"nı ıstedı Ancak komisyon uye sayısının ıktıdar partılen lehıne 21 'den 23'e çıkanlmasına karşın mılletvekıllcnnın tatıle çıkması nedenıylebaşkanhk seçımı yapılamadı İnsan Haklan Komısyonu Başkanlığı, Mardın Mılletvekıh AhmetTurk'ün SHP'den ıstıfa etmesı ıle boşalmış, yapılan seçımde yenne "Komisyon başkanı SHP'lı olacak" şeklındekı DYP-SHP protokolüne aykın olarak muhalefet partılennın o>lanyla DYP Izmır Mılletvekıh Mehmet Özkan seçılmıştı Çağlar'dan yalanlama • \NKARA (AA) - Devlet Bakanı Cavıt Çağlar, Hurnyet gazetesmı saün alacağı yolundakı haberlen yalanîadı Çağlar, AA muhabınnın konu> la ılgılı sorusunu cevaplandınrken, Hurnyet gazetesı sahıbı Erol Sımavı ıleyaptıklan goruşmenın gazeteyı satın alma konusu ıle ılgısı bulunmadığını behrterek, "Benımbırsuruışımvar Ne yapayım gazeteyı9 Yazıyorlar ışte" dıye konuştu Yılmaz, Alman parlamentertepie • ANKARA(AA)-Alman Sosyal Demokrat Partılı (SDP)uç mılletvekıh ıle berabenndekı heyet, ANAP Gcnel Başkanı Mesut Yılmaz'ı zıyaret ettıler Ludvıg Fellermeıer başkanlı&ndakı heyet, Mesut Yılmaz'ı ANAP Genel MerkezTnde zıyaret ederek bır sure goruştuler Kabulde konuşan Mesut Yılmaz. Fellermeıer'ın, Almanya'dakı Turkıye uzmanlan arasında en onde gelenlerden bınsı olduğunu behrterek, bundan oncekı yaptıklan goruşmelerde olduğu gıbı bu göruşmede de dostça gorüş alış\enşınde bulunacaklanna ınandığını soyledı Gardiyanlara göreve iade • KAV SERİ (AA) - Yasadışı TlKKOorgutuuyesı 11 tutuklunun, tünel kazarak kaçtığı Kaysen Kapalı Cezaevı'nde. açığa ahnan 7 gardıyan gorevlenne yenıden başladılar 26Şubatl992 tanhınde ortaya çıkanlan firarolavından sonra tutuklanan ve bır sure sonra tahlı>e edılen cezaevı ınfaz memurlanndan Hasan Özçehk, Muzafler Kızılaslan, Mehmet Ozturk, Ibrahım Halıl Turan. Hakkı Coşkun, Mustafa Özalp ve Alpaslan Yalçın, bu sabah Kaysen Kapah Cezaevı'ndekı gorevlenne yenıden başladılar Özalcı milletvekillerinden bazılan genel başkandan yana Yılmaz'a bağlıhk bildirisiCumhurbaşkanı Özal ıle ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz arasındakı gergınlıkten sonra Özalcı olarak bilinen bazı mılletvekıllen genel başkanlanndan yana olduklannı söyledıler. Milletvekilleri Yılmaz'a, bağlılıklannı kamuoyuna açıklama önensınde bulundular. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) - Cumhurba^kanı Turgut Ozal ıle ANAP Genel Başkanı Mesul V ılmazarasınddkı ılışkı- lenn gcrgınlesmesı uzenne, Ozalcılann hste^ınde yer alan mılletvekıllen Yılmaz a bağlı- lıklannı bıldırdûer Yapılan aynmda. "Özalcı- lar"ın lıstesınde ver alan mıllet- vekıllen adına Yılmaz ı zıyaret eden bır grup, \ ılmaz'a. bır ba- !>ın toplantısı ydparak kendısı- nc bağlılıklannı kamuovuna 11 yönetimi de değişecek İç Politika Senisi-ANAP Istanbul ıl baş- kanlıgı sonınu onümuzdekı pazartesı çozule- cek Mesut Yılmaz başkanhğında Istanbul'- da toplanacak ANAP Başkanlık Dıvanı, Semra Özal'ın ıstıfası ıle boşalan makama atama >apacak II Başkanhğı ıçın eskı Sıvas Mılletvekıh Mukerrem Taşçıoğlu ıle Yılmaz Karakoyunlu nun adlan ağırlik kazandı Bu arada, Semra Özal'ın başkanhğındakı ANAP ıl yonetım kurulu uyelennın de değıştınleceğı oğrenıldı Cumhurbaşkanı'nın eşı Semra Özal'ın go- revınden aynlmasıyla boşalan ANAP İstan- bul ıl başkanlığı sonınu pazartesı gunu yapıla- cak Başkanlık Dıvanı toplantısında çozume kav uşturulacak Daha once, tstanbul mılletvekıllennden, goreve getınlecek başkanın ozelhklen hakkın- da bılgı alan ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, ay nca herkesın bırer aday onermele- nnı ıstemıştı ANAP kuhslennde Yılmaz'm, mılletvekıllennın onerdığı adaylar üzenndekı değerlendırmesını tamamladığı ve adav. savı- sını ıkıye ındırdığı ıfade edılıyor II başkanlığı ıçın şu sıralarda eskı Sıvas Mılletvekıh ve ba- kan Mukerrem Taşçıoğlu ıle eskı Mahye Ba- kanlığı Gelırler Genel Muduru Yılmaz Kara- koyunlu'nun adlan geçıyor ANAPçevrelen, Yılmaz'ın bu ısımlerden bınnı tercıh edeceğını one suru>orlar Adayhkta adı geçen eskı ba- kan Mukerrem Taşçıoglu'nun, ıl başkanhğı ıçın talebı olmadığı ancak, gorev venlırse gen çevırmeyeceğı behrtılıyor Bazı ANAP Istan- bul mılletvekıllen, bu bağlamda. ıl başkanhğı ıçuı Yılmaz Karakoyunlu'nun adının ağırlik kazandığını behrttıler açıklama>ı onerdıler Yılmazı zıyareı cdcn bu mılletvekıllen- nın "Savın Turgut Özal kuru- cumuzdur eskı Genel Başkanı- mızdır Kendısıne saygımı/, sevgımız vardır Sayın Ozal a karşı bır kınımız garazımız yoktur Sız, bu partının genel başkanısınız. lıdensınız Bızler de genel başkanımız olarak sıze bağlıyız" dedıklen oğrenıldı Edınılen bılgıye gore Yılmaz bır basın toplantiM yaparak Özal'a değıl, kendısıne bağh ol- duklannı açıklamak ısteyen bu mılletvekıllerıne. ' Buna gerek yok Boşuna polemığe gırmeye- lım Ben hcrkesı bılıyorum" karşılığını verdı "Özalcılar'ın lıstesınde ver alan çok sayıda mılletvekıhnın teletonla Yıl- maz'ı arayarak. bcnzer bıçımde •bağlılıklannı" bıldırdıklen de oğrenıldı Ozal-Yılmaz çekış- mesınde, Ozal m yanında yer almayı tercıh edeceklen belırtı- len mılletvekıllen lıstesınde şu ısımleryeralıyor Husevın Aksoy, Fevzı İşba- şaran. Engın Guner, Tunca Toskay, İmren Aykut, Osman Ceylan, Melıke Hasefe, İbra- hım Özdemır, Leyla Yenıay Koseoğlu. Yılmaz Hocaoğlu Fecrı Alparslan, M Nedım Bu- dak. Mehmet Sağdıç, Halıl Şıv- gın Ülku Gokalp Gunay. Kamran Inan Avnı /Ckyol, HusamettınOruç AteşAmıklı- oğlu, Hasan Korkmazcan, Mustafa Balcılar. Burhan Ka- ra, Oltan Sungurlu, Kadır Ramazan Coşkun, Husnu Do- ğan, Nacı Ekşı, Ercumenl Ko- nukman Yusuf Namoğlu, Işın Çelebı, Mehmet Keçecıler, Ga- zı Barut, Metın Emıroğlu, Do- ğan Ölmeztoprak, Yusuf Boz- kurt Ozal, Şukru Yürur, Eyup Aşık, Cengız Altınkaya. Meh- met Seven " Yazıcıoğlu, beş milletvekili, üç bin kadar il, ilçe, belde yöneticisi ile birlikte MÇP'den aynldı Ülküeüler Başbuğ'a başkaldırdı • MÇP Grup Başkan- vekılı Yazıcıoğlu ıstıfa gerekçelen arasında "partı yetkılı kurullan- nın demokrasının ruhu- na uygun olarak seçıl- mışler değd de genel başkan tarafından atan- masf' yer aldı. ANKARA (Cumhumet Bu- rosu) - Llkueu ke^ımde Turk- tulcrle IslamcıLırın yollan ay- nldı MÇP'de Turkeş e karşı yurutulcn islamcı muhalefetın lıdcn. eskı Üikû Ocaklan Der- neğı genel başvanlanndan Sı- vas Mılletvekıh Muhsın Yazıcı- oğlu, kcndısını dcstekleyen 5 mılletvekıh arkadaşıyla bırlıkte dun partısınder ıslıfaettı Yazı- ctoğlu'yla birlikte, MÇP Kah- ramanmaraş Mılletvekıh İsmet Gur ıle Tokat Vlılletvekıh Ah- met Ozdemır de partılennden ayrıldılar MÇP nın 3 bın kadar ıl, ılce ve belde vönetıcısı ıle be- ledıye başkanı da Turkeş ıle yollannı ayırdılar Istıfalannı "dunden bugüne çızgısınden tavız vermcvenlenn harekelı" olarak nıteleyen Yazıcıoğlu. Turkeş ve çevresını. * Partı ıçın- de "tartışılmaz lıder, teşkılat ve doktnn' zıhnıyotını egemen kı- lan oportunızmın golgesme duşmuş. tabanın kamburu halı- ne eelmış seçkınler" dıye nıtele- dı "" /stıfalarla MÇP'nın TBMM'dekı uve sayısı 13e duştu MÇP Grup Başkanvekılhğı gorevınıdeyuruten Yazıcıoğlu, ıstıfasının ardından. Maltepe - dekı Başkent Duğun Salonu'n- da duzenledığı basın toplantı- sında. kendılennı ıstıfa noktası- na getıren nedenlen şoyle sıra- ladı "Bınncısı fiknyatımızdan sapmalar dolavısıyla ortava çı- kan anlaşmazİK, Ikınası sıyası yapının teşkı- lınde anlaşmazlık. Uçuncusu ıse bunlann tabıı sonucu olarak. Mvası karar ve tavırlardakı anlaşmazlık Gerek MHPgerekseMÇPsı- yası hareketı temelde ıkı farklı çızgıyı bır araya getırmıştır Bunlardan bınncısı sayıca az. ancak sıyası orgutlenmenın te- pe noktasında bulunmak bakı- mından etkıh olan kesımın temsıl ettığı çızgıdır Sayın Ge- nel Başkan ın oluşturduğu bu kesım, sıyası vapıda mılıtarıst ve uygulamada oportunıst bır anlayışa sahıp.ır Bu kesımın partı orgutlen ve kıtleyle her- Muhsin V azıcıoğlu ve arkadaşJarı istifadan sonra birbirlerini kutladılar. (Fotoğraf A A) hangı bır teması olmadığı gıbı varlıklannı da kıtleye değıl, kıt- leye karşı ıtade edılen ' Sayın Genel Başkan'ın bır bıldığı var- dır' kamuflajına borçludurlar Ikıncı çızgı ıse fıkırde mılh Musluman, demokrat Turk kımhğını esas alan partı teşkı- latlanmasında sıvıl ve katılımcı, uygulamada ıse ılkeh hareket etmekten yana olan anlayıştır Mılhyetçı harcketın kıtlesı bu çızgının prensıplcrı etrafında butunleşmıştır Anuıkne>azık kı bu kesım. partının tepc or gutlenmesınde hep gen plana ıtılmış. boylelıkle tavan taban bağlanlısının koptuğu drama- tık bır >apı ortaya çıkmıştır Ashnda bu vapı ulkemız sıvası hayatında gozlemlenen ıktıda- ra gclen partıler değışse bıle her halukârda ıktıdan paylaşan az savıdakı seçkın ıle halk arasın- dakı denn uçurumun MÇP - dekı tezahurunden başka bır şeydeğıldır " Eskı Genel Başkanı Turkeş ıle çcvresındekılerı sert bır dılle de eleştıren Yazıcıoğlu Artık MÇP'nın usl kesımınde yer alan seçkınler. dışanva ve ıçen- ve farklı davranmak zorunda degıldır Bundan bo>lc hem MÇP nın, Turkıye nın mukıe- dır guçlenvle oportunıst bır ış- bırlığıne heveslı seçkınlen, hem de mıllıcı halk tabanı artık bır- bınnın kamburu olmayacak- tır dedı CHP, Ecevit'ten birlik isteyecek MLVUZGUMUŞBAŞ ANKARA — CHP Genel Yonetım Kurulu, önumuz- dekı gunlerde SHP Genel Başkanı Erdal Inonu ve DSP Genel Başkanı Bulent Ecevıt- le vapauıklan goruimede bosyal demokratlann tek çatı ahında bırlcjmesının kaçınıl- maz oldugu goruşunu bır kez daha goturecek \e ıkı lıdenn son gclışmclerın ışığında bu konudaki yaklaşımlannı bc- lırlevecek CHP Genel Vonetım Kuru- lu bugun \eva vann SHP Genel Başkanı lnonu ve DSP Gcnel Başkanı Ecevıt le te- md!*} geçerek goruşmenın vc- nnı ve saatını belırle>ecekler Genel Sekıeter Yardımcısı Tuncer ıkı hderle yapacaklan goruşmenın amacı ve beklcn- lıler konusundakı sorularımı- zı yanıtlarken şunlan soyledı Oncclıkle kapatılan sıvası partılen. bu arada CHP'nın yenıden açılması ıçın her ıkı lı- denn vaplıklan katkıya teşek- kur edeceğız Ve tabıı. sosyal demokraılann tek partı çatısı altında toplanmalan fonnu- lumuzu bır kere daha sunaca- ğız Bu konuda Savın Ecevıt ve Savın lnonu nun vardımla- nnı ısteveceğız Doğaldır kı daha sonra aldığımız yanıtla- nn oturup bır dcğcrlcndırme- sını vapacagız Tuncer ıkı lıdcrlc vapacak- lan goruşmedcn bekledıklerı ionucun çıkmanidii lnonu ve Ecevıt'ın daha once kamuoyu- na açıkladıklan goruşlennde dıretmelen halınde nasıl bır vontem ı/lenecegı şeklındekı sorumuza da şu vanıtı verdı "Daha ışm ba^ınddyız Sa- bırlı, dıkkatlı ve lyımserız Ayağımız verde Zor bır ışı ba- şarmava çahşıvoruz ve daha ışın başında oldugumuzu bılı- voruz CHP'nın venıden açılması ve SHP'dcn bazı mılletvekılle- rının bu parlıvc ucemelen)le bugunku SHP-DSP koalısvo- nunun tehlıkeve duşcceğı yo- lunda cndışeler bulundugu volundakı goru^len de değer- lcndıren Tuncer bu konuda da şunlan sovlcdı Bızım bugun SHP i(,ınde varlıgı gorulcn anlaşma/lık- larla hıçbır ılışkımız vok Bu parlı ıçındekı eskı CHPh ar- kadaşlarımızın da elbct bır goruşu olacak ve bunlan sov- lcvccekler Ama bızım. bu- gunku koalısvon hukumetıne TATdr vermcmek konusunda ke^ın karanmız var Bundan bov lc de dıkkath olacaeız Öte vandan CHP Genel Y o- netım Kurulu uvelcn bugun kapalılan parlılerın açılış ı,a- lışmalannı vurutmekle gorev lı Çankava 1 numaralı Ilı,c Sc- çım Kurulu Başkanı vargıç Havreltın Hokkaoğlu nu ma- kanıında /ıvaıeı edecokler CHPlıler vargıçla atılış çalış- maları a^anıasında vapılnıası gcrcken ışlemlcr konusunıı goraşecekler Bu arada CHP'nın atılı^ına kadar geçıcı Genel Merkez olarak kullanılacak Zıya Go- kalp Caddesı ndckı buro. va- rın ıl başkanlannın Ankara - da >apacaklan loplantıdan sonra duzenlcnetek bır torcn- le açılacak C HP Genel \ onetım Kurulu So/tusu ve Genel Sekreler V ar- duiKisı Erol Tunterdun vaptıâı a<,ıklamada CHP Genel Yo- nctım Kurulu genel başkanlık Liriışmaldnvld ve bu çcrçevede lclaHu/ edılen ısımlerle kcsın- lıkle ılgılenmemektcdır dedı CHP geçıcı genel vonetım kurulunun belırlendığı volunda ı,ikan haberlenn dc asılsız oldu- gıınıı \urgulavan Tuncer bu vetkınm loplanacak kurultav- da olduğunu behrttı Tuncer genel vonetım kurulunun gun- demındc kapatılan partının venıden açılması CHPkurulta- \ ının vıglıklı bır ortamda vapıl- ması ve bu kurultavdan butun- lc>me havası ıçınde çıkılmasın- dan başka bır konunun bulunmadı&ını sovledı TBMM'nin 19. dönemini değerlendiren Hükümet Sözcüsü Akın Gönen: Meclis bu döııeııı \ eriıııli çalıştı POLMKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Eğer Bir Ulkede Demokrast Varsa~. ANAP'ın umudu yıne sosyal demokratlarda ' 'CHP açılırsa solda uç partı olur '' ANAP lılar ışı gucu bırakıp yenı planlar hazırlıyorlar 'Bır seçım olsa CHP yuzde 9, SHP yuzde 6, DSP de yuz- de 7 oyalır ' Gıderek erıyen ANAP, çıkış yolunu 'solda uç partı olur- sa' ıkılemı uzenne kuruyor ANAP lıderı Mesut Yılmaz, sanırız bır sure de boyle oya- layacak kendı kendını Bakın Mesut Yılmaz ne dıyor llerıye donuk kotu falcılık yapmak ıstemem Hukumet hazırlıksız, programsız ve kadrosuz Bu durum ılerıde ne durumlara yol açacak hep bırlıkte goreceğız '' CHP'nın açılıp açılmaması bır yana Anayasa Mahkeme- sı, Cumhuriyet Başsavcılığı nın Sosyalıst Partı'nın (SP) kapatılması ıstemıyle yaptığı başvuruyu dun ıncelemeye başladı SHP lıler CHP'nın yenıden açılmasını 12 Eylül yönetımı- nın ızlerının ortadan kalkması ıçın ıstıyorlar Ama, aynı, SHP'lıler Sosyalıst Partı'nın kapatılma ıstemını ortak ol- dukları hukumette 'yasakçı bulmuyorlar Acaba, Sosyalıst Partı'nın başına gelenler bır başka de-. mokratık ulkede olsaydı neler olurdu9 SP Genel Bakanı Doğu Perınçek dıyor kı ^ "SP nın kapatılmasına generaller karar verdı Anayasa • Mahkemesı torenı tamamlıyor " Perınçek, devam edıyor '• "Bu karar, koahsyon hukumetının kımhğını de ortaya • koyacak Bunlann reklamını yaptıklan demokratıkleşme' paketı devlet sopasının kılıfıdır. Sorumluluğu, Anayasa Mahkemesı nın ustune yıkamazlar Kendı ıktıdarlan altın-' da orgutlenme ozgurluğu boğazlanmaktadır '' Evet demokrası ruzgârlarının (') estığı Turkıye'de bir partı kapatılıyor, ama kımsenın de pek sesı çıkmıyor Yanı devlet bır sıyasal partıyı cezalandırıyor Hanı çokseslı, konuşan, duşuncesını ozgurce söyleyebi-, len bır ulkede yaşayacaktık? Demek kı bunlann tumu de boş sozlermış Hukuk evrenseldır Eğer ulkede demokrası varsa bu ku- rala uymak zorundasınız ' CHP açılacak ve 12 Eylul'un ızlerı ortadan kalkacak .." Demokrası bu degıldır SP nın programını ve goruşlerını benımsememek başka şeydır, genel hukuk ılkelerıne ters duşen bırtutumlao par- tıyı kapatmak, yanı cezalandırmak başka şeydır Turkıye de yaşanan olaylar gerçekten bır kara mızah ANAP Genel Başkanı Yılmaz hoşnut "Oh solda uç partı olacak, bız de ılk seçımde ıktıdara geleceğız " Bu arada DSP lıderı Bulent Ecevıt telaşlı DSP orgütlen- ne, yonetıcılere, uyelere bırer genelge gonderıyor "Aman ha, CHP'den uzak durun Demek kı Ecevıt, sıcak bakmıyor CHP'nın açılmasına Partı meclısındft konuşan SHP lıderı Erdal Inonü ıse şöy- le dıyor "CHP kapandıktan sonra bu partının uyelerı SHP'yı kur- fiular ve ıktıdara geldıler '' Şımdı soralım "DSP'yı kuranlar nereden geldû ' Zıtlaşma solu bugunku konuma getırdı * * * ™ ladı Demek kı kavga henuz bıtmedı SP kapatılıyor, kımsenın sesı çıkmıyor, CHP açılıyor/ kavga başlıyor Demokrası de elı kulağında, ha geldı ha gelecek ' Sonuç ne olacak? Bıze kalırsa bır şey olmayacak Polıs yargısız ınfaz ya- pacak, sosyalıst partıler kapatılacak, gazetelerımız susa- cak, ınsanlar sokak ortasında oldurulecek, katıller bulun- mayacak Demokrası belkı bır gun gelecek Belkı tum bu yazdıkla- rımız unutulacak Dıyeceğız kı ' Oh be demokrası guzel şeymış " Ama ne zaman'? Rektör seçimi takviıııi belli değil Haber Merkezi-Lnıversıte rektorlennın belırlenmesı ıle ıl- gılı V uksekoğretım Yasası nın "n maddesınde değışıklık va- pan vasa RCMTII Gazcte'nın duııku vıvısında vavımlana- lak vururluğcgırdı VOK dun vapılması gereken rektor adavlannın seçımı ovlamasını bu nedenlc ıptal ettı Bu ıptal kararıvla. 297 adavın rektor- luk başvurusu da eeçersız ol- du Yabdva gore rcktorlcr. go- rev dekı rcktorlcnn çağnsı ıle loplanacak ogrelım uvclen ta- ralından set,ılecek adaylarara- sınddiı cumhurbaşkanınca jiaıuiLdk Rektoradavı seçım- lcıı gı/lı ovla vapılacak vc oy \eren her ogrelım UVCM oy pu- Mildsına valmzLabırısımvaza- bılecek Bu loplantıda en çok ovu alan 6 kışı aday olarak se- çılccck Bunlardan YÖK'un scçecegı \ kışı alanmak uzere cıımhurbaşkanına sunulacak \ akıtlarcd kurulacak unıversı- telerde rektor adavlannın sc- çımı \c rektor atamasının. ılgılı mulcvellı hcvciı tarafından^a- pılması ncdcnıvlc Bılkent Unı- versıtesı bu kapsamın dışındd kalacak Yas«ının geçıcı 2 maddesınde ongorulen huku- me gorc 20 unıverMtc ycrıne butun unıversıtelcrde rektor NecimivapilcH.dk Bumaddede,' Bu kanunun vayımı tanhındc gorev başında bulunan unıver- Nite rektorlennın gorevı yenı ıcktorlenn seçımını takıp cden I > gunde sona ercr denılıyor İOK vcnı reklor seçımlen-' IK ılı^kın u>gulama ıçın hcnuz keMiı takvım belırlemedı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Devlet Bakanı ve Huku- met Sozcusu Akın Gönen, TBMM'nın 19 yasama done- mınde, çeşıth çe\relenn ıddıala- nnın tamamen tersıne. son derece venmh bır çahşma done- mı geçınldığını soyledı Gonen, dun duzenledığı ba- sın toplantısında TBMM'nın ve koahsyon hukumetının 19 donem çalışmalannı değerlen- dırdı Gonen, 19 donem bınnci yasama yılında, TBMM'nın 17 donem 1 yasama yıhndan 30. 18 donem 1 vasama yıhndan ıse 24 adet daha fazla kanun çı- kararak yururluğe konulduğu- nu behrterek, "Çeşıtlı çevrelenn ıddıalannın tamamen tersıne, son derece venmh bır yasama donemı çahşması yapıldığı ra- kamlarla sabıttır" dedı Gonen. ıçınde bulunduğu- muz yasama yılında. TBMM tarafından kabul edılerek, cum- hurbaşkanının onayına gonde- nlen 7 kanunun bır daha goru- şulmek uzere ıade edıldığını kaydederek şunlan soyledı "Bu yasama yılında kanunla- şan her 6 kanundan bın ıkı kere goruşulmuştur Buna karşılık. 18 dönem bınncı yasama yılın- da ıse kanunlaşan 49 kanundan ancak 2 adedı ıkı kez goruşül- muştur 19vel8 donem kıyas- lanırken bu buyuk zarrian kaybının. çalışmalan adeta kı- lıtlemesıne rağmen ahnan so- nucun bu donemdekı cıddı, venmh ve ınançh tavn sergıledı- ğı açıktır " Hukumet Sozcusu Gonen, koahsyon hukumetının 19 do- nemın bınncı yasama yılında. 22 kanun hukmunde kararna- me 43 kanunlaşan tasan ve 27 kanunlaşan teklıf olmak uzere toplam 92 kanunun yururluğe gırdığını ıfade ederek. " 17 do- nemde toplam 62. 18 donemde ıse toplam 2 adet kanun yurur- luğe gırmıştır Hukumettn bu donem yururluğe koyduğu ka- nun sayısı geçmış donemlenn neredeyse ıkı katıdır Bu huku- meü çahşmamakla suçlayanlar. rakamlara dahı bakmıyorlar herhalde" dıye konuştu Gonen bır gazetecının " TBMM'nın ağustos ayında toplanmasıy la ılgılı olacak kendısının 'şartlar gereklı kıldı- ğı takdırde" şeklınde, SHP Ge- nel Başkanı Inonu'nun ıse 'Ağustosta Meclis toplanacak- tır' dıye açıklamada bulundu- ğunu ve bunun bır anlaşmazlık- tan mı kaynaklandığı sorusu- nu şovlecevaplandırdı "Hayır, hayır Halıyle bu bır hazırhğı gerektınyor Son gunlerde parlamentomuz gu- nun 18 saatıne yakın bır suresı- nı çahşarak geçırdı Buyuk bır yorgunluk vardı. tatıl fizıksel olarak zorunlu hale geldı Tah- mın edenm, ağustosun ılk haf- tasında toplanacağız " Bakan Gonen. mılletvekılle- nnın TBMM'ye devamı hak- kında gelecek yasama done- mınde bır tedbır alınıp alınma- yacağının sorulması uzenne de bu konunun, Turkıye'nın ıdan yapısındakı bırtakım yanlışlık- lardan kaynaklandığını ve An- kara dakı mılletvekıllennın bu nedcnle ış takıpçısı halıne gel- dıkknnı soyledı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle