13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 TEMMUZ1992 ÇARŞAMBA CUMHURİYET 17 2 0 0 t a n e Var- Portekiz'de yaşayan tbe- rik kurtlarının sayısı gûn gectiktçe azalıvor. Maheria'da bulu- nan ve sayüarı 200'ü geçmeven bu kurtlardan her \ıl 20 kadarı ya zehirleniyor, >a da "kaçak avcılar" tarafından acunasızca vu- ruluvor. Doktorlardan eğitime tepki ANKARA (ANKA) - Gazi L'niversitesi Tıp Fakültesrnin dıploma töreninde. dönem bi- nncısi Öznur Mülazımoğlu, cğıtim sistemini eleştiri yağmu- runa tuttu. Mülazımoğlu. zorunlu hiz- meı yasası ilk gündeme geldi- ğinde öğrencilerin yasa çıkma- dan mezun olmayı amaçladık- ianra belirterek, "Şimdi yasa kalkmadan mezun olmaya ça- balıyoruz. Eğer yasa kalkarsa işsizlik tchdidi altında kalaca- ğız" dedi. Mülazımoğlu, "Zo- runlu hizmet yasası, doktorlar için tutunacak dal oldu. Çün- kü hiçbir bilımsel kaygı düşü- nülmeden yeni tıp fakülteleri açıhyor ve mevcutlann kon- tenjanlan arttınlıyor" diye konuşiu. NeW Y o r k ' d a terÖr- New York'un Heigts bölge- sinde polisle haik arasındaki gerginlik yenidetı tırmantşa geçti. Gecen hafta içinde Latin Amerikalı bir gencin polis tarafından uırularak öldürülmesi ile başlayan olaylar bu hafta başında da stirdü. Polis araçlarını taşlayan gençler, dükkanları da yağmalı- vorlar. Parasızlık çocuk sattırıyor ANKARA (AA) - Mehmet Çelik adlı derıli baba. 7 karde- şine. kanser olan babasına, eşi ve iki çocuğuna bakabilmek için çocuğunu \e kardeşini sa- tılığaçıkardı. Gözü yaşlı baba Mehmet Çelik. Kastamonu'nun Yeşilo- va Köyü'ndc oturduklannı belirterek. küçük kardeşleri- nin, çocuklarının ve kanserli babasının geçim yükünün omuzlannda olduğunu söyle- di. Uzun süredir işsiz olan Çe- lik. "Evde kardeşlerim ve ço- cuklanm aç. Onlann geçimini sağlayabilmek için hamallık. ınşaat işçiliği aklınıza negelirse yaptım" diyor. ABD'nin uçan -Son30yıWır otimpiyatlarda sürekliilksıraya giren ABD, atledzm takımıbuyılaynı başanyı gösterebiiecek mi? Evet,Amerika'da sporseverier bu soruyu birbirine sonıyor. Carl Lewis, B.Reynolds,0'Brein gibi ünJü attetlerin takıma giremediği olimpiyat seçmeierinde şimdi gözler 1988'in madalvalı atieti Jackie Joyncr Krcsee'ye çevrijdi. HABERLEREV DEVAMI Nemıır zaınıııa kızdıEkonomi Servisi - Hüküme- lin açıkladığı yüzde 25-30 ora- nındaki temmuz zammı memur sendikalan ve memur- larca tepkiylc karşılandı. Ma- liye memurlan ve sağlık çülı- şanlan "Sadaka değil toplu sözlcşme" sloganıvla öğle ve- mcği bovkotu ve yer yer iş bı- rakma evlemleri gerçekleştır- diler. Memur sendıkaları vöneticıleri. hükümetı. verdiği sözleri tutmamakla suçlaya- rak 15 temmuza kadar bir dizi eylemle hükümetin tutumunu protesto edeceklerini bildirdi- ler. Memurlar bu günden iti- • baren Türkiye aenelinde yemek boykotu. bordro yak- ma. toplu vizıteye çıkma. ımza toplama ve ış yavaşlatma ey- lemlenne başlayacaklar. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Şışlı Et/al ve Samatya hasta- nelennde çalışan memurlar dün zam oranlannı protesto ederek iş bırakma evlemleri yaptılar. Memurlar. maaş zamlarının toplu sözleşme masasında. sendikalannın da gorüşü alınarak belırlenmesi- nı istediklerini belirterek "Zam oranınm düşüklüğiine gerekçe olarak bütçe açığı gös- teriliyor. Ama bir gecede tril- yonluk vergi borçlan affedıle- biliyor. Bütçe gelirlerinin yüzde 70"i biz memurların ver- gilerinden oluşuyor. ^Ancak milli gelirden yüzde 30 pay alabiliyoruz" diye konuştular. Okmeydanı SSK Hastanesi'n- de çalışan memurlar da öğle yemeği boykotu yaparak. has- tane bahçesinde "Sadaka de- ğil toplu sözleşme ". "Toplu sözleşme hakkımız söke söke ahnz", "Deviet güdümlü sen- dikaya hayır" sloganlanvla yürüdüler. Bahçede zeytin ek- rrrek yiyerek protestolannı sürdüren memurlar. daha sonra işverlerine döndüler. Kartal, Pendik. Küçükyalı. Bayrampaşa. Ataköv, Topka- pı, Gaziosmanpaşa ve Laleli vergi daireleri ile İstanbul Defterdarlığı ve birçok ilde çalışan malıye memurlan dün yemek boykotu yaparak al- kışlı protestolarda bulundu- !ar. Maliye memurlan. iş çıkı- şında da toplu yürüyüşler yaptılar. Maliye memurlan, hükümetin maaş zamlannı tek taraflı olarak belirlemesini kınayarak "Bundan sonra ör- SSK EMEKLİLERİ (NORMAL) GÖSTERGE TABLOSÜ Katsayı: 651, Batyau Onm: H70 KADROLU MEMURLARCV AYLIKLARI Dcrect 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 758 285 736 411 714 533 692 664 670 790 648.917 627 043 605170 583 296 561422 539 549 517 675 Sot: Hesaplamada 2 760.908 738 234 716 360 694 487 672 613 650.740 628 666 606 992 585119 563 245 541372 519498 3 761930 740.057 718183 696.310 674 436 652.562 630 689 608 815 586.942 565 068 543.194 521.321 sosyal yardım zammı KA 4 763 753 741880 720 006 698132 676.259 654.385 632.512 610.638 588.764 566 891 545.017 523.144 D E M E L S 765 576 743.702 721829 699.955 678.082 656.208 634.334 612 461 590 587 568 714 546.840 524 966 gûz önüne almmadı. ER 1 767.399 745.525 723 652 701 778 679.904 658.031 636157 614 284 592 410 570.536 548 663 526 789 7 769 222 747 348 725 474 703.601 681727 659.854 637.980 616.106 594.233 572,359 550 486 528.612 9 771.044 749 171 727 257 705 424 683 550 661.676 639 803 617 929 596 056 574 182 552 308 530.435 9 772 867 750.994 729.120 707.246 685.373 663 499 641626 619.752 597 878 576 005 554 131 532 258 19 752.816 730.943 709.069 687196 665.322 643 448 621 575 599 701 577 828 555 954 534 080 SSK Kstsayı: Dtftcı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EMEKLİLERİ (SÜPER) ÜST GOSTERGE TABLOSU 651 1 2 458.046 2 296.923 2 129.291 1.955148 1 774 496 1.587.333 1.393.661 1 193 478 986 786 773.583 2 2.473.800 2 313 329 2 146.347 1972 856 1790100 1606.343 1.413.321 1 213 790 1.007 748 795 197 3 2.489 489 2 329.669 2.163.338 1990 498 1 811 147 1.625 287 1.432 916 1.234 036 ^ 0 2 8 645 «16 745 KA 4 2.505.113 2 345.944 2.180 264 2 008 075 1.829.375 1.644 166 1452.446 1.254.217 1049477 838 228 D E M E I S 2.520.672 2.362154 2.197.125 2.025 587 1.847 538 1.662 980 1.471.911 1.274 333 1070 244 859 646 ER ( 2536166 2.378 298 2.213.921 2 043.033 1865.636 1.681728 1.491.311 1.294.383 1090.946 880 998 7 2.551.595 2.394 378 2.230.652 2 060.415 1883.669 1.700.412 1 510.646 1 314.369 1.111583 902.286 S 2 566.958 2 410.393 2.247.317 2.077 732 1.901.636 1 719.031 1.529.915 1.334.290 1 132 154 923 509 Bağlama oranı: 1. derecenm 10. kademesmde H60, 10. derecenin 1. kademesinde %69.9'dur. Hesaplamada sosyal yardım zammı göz önüne almmamıstır. 9 2.582.257 2 426.342 2 263.918 2094 983 1.919 537 1.737 584 1.549.120 1.354 145 1 152 661 944.666 10 2.597.490 2.442.227 2 280.453 2.212 170 1 937 376 1 756 073 1.568.259 1 373.936 1 173 102 965 759 gütlenme hakkımız tanınıncaya kadar protestolanmızı sürdü- receğiz" dediler. Ankara'daki memurlar bu gün zam oranını protesto et- mek amacıyla Ulus'takı Atatürk anıtı önünde toplana- rak bordrolannı yakacaklar. Ankaralı memurlar yann da toplu viziteye çıkacaklar. An- kara Kamu Çalışanlan Plat- formu Başkanı Eğit-Sen Ankara şube yönetim kurulu üyesi Tayfun İşçi. ortalama yüzde 29.8 oranındaki tem- muz zammının gerçekçi olma- dığını belirterek "Bu artış bize göre yüzde 26 civanndadır. Hükümet rüzgâr ekmiştir, fır- tma biçecektir" diye konuştu. Deviet Bakanı Tansu Çiller'in memurlara verilen zam oranı- ru yüksek bulmasını da eleşti- ren İşçi "Kendilerine tatil site- leri almak için bütçeden avır- dıklan parayı, memura verdikleri iki yüz lira konut yardımı ile karşılaştırsınlar. Memura yapılan haksıziığı göreceklerdir" dedi. İşçi. 15 temmuza kadar belediye, sağ- lık, Maliye, haber gibi işkolla- nnda İŞ bırakma eylemlerinin başlayacağını söyledi. Çeşitli ışkollannda kurulu Eğit-Sen. Tüm Bel-Sen, Tüm Sağlık-Sen, Tüm Maliye-Sen, Tüm Ray-Sen. Tüm Haber- Sen, Tanm-Sen, Tüm Enerji- Sen, Tüm Yargı-Sen, Maden- Sen, Tüm Sosyal-Sen, C»em- Sen sendikalan yöneticileri. hükümeti, verdiği sözleri tut- mamakla suçladılar. Çahşma Bakaru'run 22 haziranda, me- mur sendikalanrun önündeki engelleri kaldıran ILO'nun 87 ve 151 sayılı sözleşmesinin ka- bul edileceği ve İçişleri Bakan- lığz genelgesinin kaldınlacağı sözü vermesine karşın hükü- metin bugüne kadar sözünü tutmadığını belirterek şöyle konuştular: "Hükümetin se- çimlerden sonra yarattığı umut yok oldu. Artık sabn- mız kalmadı. Hükümet bizce ciddiyetini yitirmiştir. Yüzde- si ne olursa olsun maaş zamla- nnın tek taraflı belirlenmesini kabul etmiyoruz. Toplu söz- leşme masasına oturarak hü- kümetle pazarlık yapmak isti- yoruz." Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Bülent Ilgaz da. seçimlerden önce olmadık vaatler yapan hükümetin. 8.5 ayda 70 yasayı Meclis'ten ge- çirdiğini. ancak çalışanlar le- hine hiçbir girişimde bulun- madığını belirterek "Vur abalıya, kıs maaşı. Hüküme- tin ANAP'tan ne farkı var. laflan başka. Çalışanlarda yo- 1 Memur Öğretmen Memur Memur Memur Geneı Müdûr Oaıre Başkanı Ooktor Hemşjre Mütıendıs Albay Teflmen Genel Müdûr Yard Şube MüdOrû Şube MOdürû Servts Şefi (ünıversite) Memur (orta o j Memur (orta o j Memur (illcokul) (YHS) Öjretmen Öğretmen Kaymakam Hakim Hemsıre Mûhendis Teknıker Çavuş Avukat Dre. 15/1 1/4 9/1 3/8 13/3 1/4 1/1 m 1/4 1/4 8/1 1/4 4/1 5/1 4/1 5/9 14/2 7/9 5/1 9/1 1/4 1/4 8/1 8/1 9/1 10/1 9/3 91nfek (D 760.400 2.167.600 854.400 1.527.500 825 400 4.467.200 2.850.800 2 413 800 1816 900 2 682 900 3 841.900 2098 200 3139 300 1394.300 1.024.500 1342.800 1.093.300 819 700 978.700 1427 200 1 315.200 3.690.200 4 221200 1.713.700 1.775.000 1.273.500 1 630 600 1949 300 EMEKLİ AYLIKLARI (30 ttnm Genel Müdür Öjretmen Memur (35 yıl) Memur (33 yıl) Daıre Başkanı Şube Mûdûrü Kaymakam Uzman DoMor Hemşıre BaşmOhe/Kfıs Teknıker MaiiyeBaşm Memur (36 yıl) Hemşıre (33 yıj) İmam-Hatp (33 yıl) DfC 1/4 1/4 5/9 7/9 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 Hnlık (D 3.247.400 1.875.000 1 137.257 1 026.627 1 875 000 1.705 800 2.232.200 2006 600 1.705 800 2.006 600 1.705.600 2.006.600 1.502.300 1.449 900 1.449.900 9 2 * * 1*) 988 200 2.841.600 1.134.800 1995.700 1 102 400 5.584.400 3.662 000 3167 300 2.388.400 3 472 700 4.893.400 2 745 500 2.323.100 92*cak (2) 997 200 2.850 500 1.43 800 2.004 600 1 111300 3.845.900 3 670.900 3176 200 2 397 300 3 481 600 5 912 700 3 526 000 4.028.100 1.872.900 1.333.500 1.815.100 1.409.500 1.105.000 1.240 100 1.947 800 1.823 200 4.714.300 5.373.900 2.936 000 2 391200 1.764 900 2.168.400 2.580 300 YIL HİZMET) 92 K * (*) 4.023.591 (*) Bu tutariar yılbaşmda basına yapılan açıklamada yer alan nııartardıı 92 K * P) 4.358 400 2 391.900 1,476 900 1350.800 2.391900 2.182.700 2 652100 2 559.200 2.182 700 2.559 200 2.182.700 2.559.200 1.910100 1843.500 1843 500 92İMMZ P) 1296 000 3.599.000 1 478.000 2.550.000 1438.000 7 309.000 4.607 000 3.984 000 3.034.000 4.366.000 7 438.000 28.0 5 051000 2.337.000 1.708 000 2.310.000 1809.000 1.430.000 1599.000 2.474.000 2320 000 5903 000 6 750 000 26.4 3.023.000 2.243.000 2.828.000 3.254.000 92tNMWZ (3) 5.516.000 3068 000 1.937.000 1775 000 3.068 000 2.807 000 3.641000 3 275.000 2.807 000 3.276.000 2.807.000 3.276.000 2.475.000 2.389.000 2.389 000 Alfe* (3/2) 30.0 26.3 29.2 27.2 29.4 25.0 255 2S.4 26.6 254 25.8 68.0 25.4 269 28.1 27.3 28.3 29.4 28.9 27 0 27.2 252 25.6 713 26.4 27.1 292 26.1 Arti| 13/2) 26.6 28.3 3100 314 28.3 28.6 27.7 28.0 266 28.0 28.6 280 296 296 296 «ıtif (3/1) 70 4 66.0 73.0 669 74.2 636 61.6 65.1 62.0 62.7 936 609 70 5 66.7 72.0 65.5 74.5 63.4 73.3 76.4 60.4 59.9 70.3 76.1 72.6 669 Afftf (3/1) 69.9 63.6 70.3 72.9 63.6 64.6 63.1 63.3 64.6 63.3 64.6 63.3 64.7 648 648 . Daha sonra bu tutarlarda, Ozel mdınmin 54.000.- TL. 'den 90.OOOIiraya akanlması ve475 sayılı KHK ile genel mudurun ek göstergesinın ve albaylann da makam tazmina- tımn 10.1.1992 den ıtıbaren arttırılması nedeniyte meydana geten degişıklikler (2) no. lu sutunda gûsterılmıstır. ğun bir tepki var. Nasıl yön- lendireceğimizin sıkıntısını çekiyoruz"' diye konuştu. Türkiye Kamu Çalışanlan Sendikalan Konfederasyonu (Türkiye Kamu Sen) Genel Başkanı Ali Jşıklar, sendikasız memur maaşlannın. işçi ma- aşlannın yansından az oldu- ğunu belirterek "Memuru yoksullaştıran zihniyeti kını- yoruz" dedi. Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti Genel Sekreteri Tevfik Erdem de. ye- ni katsayının. işçi emeklisine bir günlük masrafinı karşıla- yacak katkı sağlamadığını savundu. Kanşık enflasyon hesapla- nnın arkasına sığınarak yapı- lan ücret zammının çalışanlan hayal kınklığına uğrattığını belirten TMMOB Başkanı Teoman Alptürk "Günlük hayatın gerçekleri, yetkililerin enflasyon hesabıyla çelişmek- tedir. Bir taraftan çalışanlara hak ettikleri ücret verilmez- ken. bir taraftan da memur sendikalannın yasal zeminde gelişmesini sağlayacak de- mokratik haklar geciktiri!- mektedir" dedi. ANAP Genel Başkan Yar- dımcısı Hüsnü Doğan. yapı- lan artışın yılın ıkinci yansın- daki enflasyonu karşılamaya- cağını savundu. Veriien zammın bütçede karşılığı bu- lunmadığını öne süren Doğan "Sayın Başbakan seçimlerden önce benim memurum, benim emeklim diyeceğine benim vergi kaçakçım deseydi daha gerçekçi olurdu. Zira belirli sayıda kişi ve kuruluşa bağış- lanan vergi miktan. verilen zammın birkaç kaundan faz- ladır. Hükümet hâlâ kimJerin vergi verip vennediğini açıkla- maya v anaşmamaktadır" di- ye konuştu. • Deıııirel: Memur maaşına zam bütçeye 10 trilyonluk yük getirdi OLAYLAREV ARDENDAKI GERÇEK • Baştarafi 1. Sayfada Halk tabanı bulunmaym A NA P çoğunluğunun muhale- fet partileriyle danışıp, görüş- meden ANÂP GenelBafkanı - m cumhurbaşkanı seçmesinin sakıncaları bir bir sayılmıştı. Şimdi başlangıçtaki 'hata'ntn sonuçları derlenmektedir. Ne var ki Sayın Özal eğer anayasalsınırlar içine çekilme- sini bilse, yine de ortada bir 'özal soruıuı' kalmayabilirdi. Koalisyon hükümeti bu yolda tutumûnu saptamıştı ve seçme- nin verdiğiyetki oranında den- geleri koruyacaktı. Gerek Sayın Demirel'in gerek Sayın İnönü nün bu konudakidemeç- leri ve konuşmaları anüarda- dır. Türkiye nin öyle büyük ve önemli sorunları vardvr ki Özal 7 örellikle sorunlaştırmak hükümetin işinegelmez. Ne yazık ki denge ve sağdu- yu politikası her zaman yürü- tülemiyor; Köşk sorun yarat- tıkça iktidar ve kamuoyu da tartışmanm içine çekiliyor. Birkaç günden beri kimi gaze- teterde yayımlanan kamuoyu voklamaları 'Özal sorıauı'nun çözümlenmesinden yana bir ağırlığı ortaya koymuştur. Bu da gösteriyor ki Çankaya, ek- tiğini biçiyor. ••-' •* Oysa hâlâ vakit geçmiş de- ğildir; anayasal sınırjarma çe- kilecek olan Sayın Özal bizzat kendi tutumuyla 'özal so- runu'nu çözmüş olacak.. Böyle bir sağduyuyu Köşk 'te görebilmek umudu var mı? • • • Eğitim-İş davası eylüle ANKARA (ANKA) - Eğitim- tş Kolu Kamu Görevlileri Scn- dikası'nın (Eğitinı-1$) kapatıl- ması istemiyle Ankara Valiliği tarafından açılan dava eylül ayı- na ertelendi. Eğitim-İş davasına Ankara Dördüncü Asliye Hukuk Mah- kemesi'nde devam edildi. Du- ruşma yargıcı, sağlık işkolunda çalışan memurlar tarafından ku- rulan Genel Sağlık-ts Sendika- sı'nın kapatılmasına ilişkin da- vayı reddeden mahkeme kara- nyla ilgili Yargıtay görüşünün beklenmesini kararlastırdı. ANKAKA (Cumhunyet Bürosu) - Bakanlar Kurulu'nca memur. emekli ve sözleşmeli personel maaşlanna 1 temmuz- dan itibaren yüzde 25 ile 30 arasında zam yapıldı. Emekli maaşlan, sosyal yardım zamlan dahil, SSK'da ortalama yüzde 26.6, Bağ-Kur'da ortalama yüzde 28 oran- lannda arttınJdı. Memur emeklilerinin maaşlan da. v üzde 26 ile yüzde 31 orarun- da yükseltildi. Sosyal yardım zammı. SSK"da 550 bin liradan 710 bin liraya çıka- nlırken, Bağ-Kur'da değiştirilmedi. Süper emeklilere yapılan telafi edici ödemeler ile Bağ-Kur emeklilerine uygulanan gösterge rakamlan da arttınldı. Prim alacaklannı tahsil edemeyen SSK'nın aylık ödemelerin- de bile güçlük çektiğini belirten Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğul- tay, "Hiç kimseden korkmam" diyerek, kuruma borçlu olan özel kişi ve kuruluşla- nn adlannın yakında açıklanacağınj söyle- di. Sözleşmeli personele uygulanacak maaş zamlan konusunda, Deviet Bakanı Şerif Ercan bugün bir açıklama yapacak. Yeni katsayı artışı ile birlikte Başbakan'- ın maaşı 30 milyonu aşacak. Milletvekille- rinin maaşı da yaklaşık 27 milyon lirayı bulurken, bakanlann aldıklan maaş 29 milyon 500 bin liraya ulaşacak. Genelkur- may Başkanı'nın maaşı da 13 milyon 69 bin lira olurken, en yüksek deviet memuru olan Başbakanlık Müsteşan'nın kadrolu statüdeki maaşı 11 milyon 913 bin lirayı bulacak. İşçilerin kıdem tazminatı tavanı. yüzde 26.89"luk bir artışla 5 milyon 917 bin 293 li- raya çıktı. Özel hizmet tazminatı bazı yüz- de 24.47 oranında yükseltilerek 4 milyon 361 bin 700 lira oldu. Başbakan Süleyman Demirel, maaşlardaki artışın bütçeye 10 trilyon liralık ek mali yük getirdiğini belir- terek, "Deviet, yapabileceğinin en iyisini yapmıştır" dedi. Deviet Bakanı ve Başba- kan Yardımcısı Erdal İnönü, en düşük de- recedeki memur maaşmın. kendi önerileri- ne "yakın'" olduğunu söyledi. 4 milyon 663 bin lira olan işçilerin kıdem tazminatı tavanı yüzde 26.89'luk bir artışla 5 milyon 917 bin 293 liraya çıktı. Yabancı dil tazminatlan yüzde 24.47 artışla. (A) dü- zeyi için 392 bin 250 liradan 488 bin 250 li- raya, (B) düzeyi için 261 bin 500 liradan 325 bin 500 liraya, (C) düzeyi için 130 bin 750 liradan 162 bin 750 liraya çıkanldı. Ai- le yardımlan da aynı oranda arttınlarak, çalışmayan eş için 156 bin 900 liradan 195 bin 300 liraya, iki çocuk için kişi başına 26 bin 150 liradan 32 bin 550 liraya yükseltil- di. Daha önce 3 milyon 504 bin 100 lira olan özel hizmet tazminatı bazı da yüzde 24.7'lik bir artışla 4 milyon 361 bin 700 lira olarak belirlendi. Olağanüstü hal bölge tazminatlan da yüzde 24.7 oranında arttınldı. Buna göre, olağanüstü hal bölge tazminatlan öğret- menlerde 770 bin 902 liradan 959 bin 574 liraya, polis ve teğmenlerde 630 bin 738 li- radan 785 bin 106 liraya, hâkim ve savcı- larda 525 bin 615 liradan 654 bin 255 lira- ya. doktor ve mühendislerde 350 bin 410 liradan 436 bin 170 liraya çıkanldı. Bakan- lar Kurulu, ek göstergesi 250 ve daha yük- sek olanlar için 600 bin, 1500 ile 2500 ara- sında olanlar için 400 bin. diğer personel için (ek göstergesi olmayanlar dahil) 200 bin lira olarak ödenen Jojman tazminatla- nnda arttınma gitmedi. Etnekliye yüzde 26.6 MoğuJtay. akşam saatlennde duzenlediği basın toplantısmda. emekli aylıklanrun, SSK'da ortalama yüzde 26.6, Bağ-Kur'da or- talama yüzde 28 oranında arttınldığmı söyle- di. Moğultay'ın verdiği bilgiye göre. sosyal yardım zammı. SSK'da yüzde 29.1 oranında artışla 550 bin lıradan 710 bin liraya çıkanür- ken, Bağ-Kur üyeleri için daha önce 100 bin lira olarak belirlenen aynı ödenekte değişikli- ğe gidilmedi. Katsayıdaki artışın işçi emekli- leri ile dul \e yetimlerin aylıklanna aynen yansnıldığını bildiren Moğultay, zamlann 1 temmuzdan itibaren geçerli sayıldığını, fark- lann 15 ağustosta ödeneceğini bildirdi. Zamla birlikte, en düşük emekli ayhğı yüz- de 27.1 artışla 965 bin 890 liradan 1 milyon 227 bin 675 liraya, gösterge tablosunun tava- nından (1696 gösterge) maaş alan bir işçi emeklisinin ayhğı da yüzde 26.6'hk bir artışla 1 milyon 170 bin 906 liradan 1 milyon 482 bin 867 liraya çıkanldı. Üst gösterge tablosunun 1992 yılı için tavanı olan 6250 gösterge üze- rinden 2 milyon 537 bin 400 lira ayhk alan süper emeklinin maaşı 3 milyon 183 bin 800 lira oidu. Süper emekh'lere 3702 sayılı yasa uyannca yapılan, "telafi edici ödemeler" kat- sayıya koşut olarak arttınldı. Buna göre 4 milyon 200 bin lira borçlanma yapmış olan süper emeklilerin telafi edici ödeme miktan 490 bin 313 liradan 610 bin 313 liraya, 5 mil- yon 40 bin lira borçlanma yapmış bulunan süper emeklilerin telafi edici ödeme miktan da 594 bin 319 liradan 739 bin 774 liraya yük- seltildi. Bağ-Kur emekli, dul ve yetım aylıklan. katsayı ile çarpılan gösterge rakamlannın yükseltilmesi ile sosyal yardım zammı dahil. ortalama yüzde 28 oran'nda arttınldı. En dü- şük Bağ-Kur ayhğı 287 bin 91 liraya, en yük- sek (24. basamak) aylık ıse 3 milyon 153 bin liraya çıkanldı. Ancak, Bağ-Kur'da hafcn 17. basamaktan sonra maaş alan bulunmadığı için, fiili olarak en yüksek Bağ-Kur ayhğı 1 milyon 845 bin 331 lira oldu. SSK'ya, katsayı artışmın 1 milyar 262 mil- yon, sosyal yardım zammı farkırun 1 milyar 429 milyon lira ek mali yük getirdiğini belir- ten Moğultay, kurumun toplam ayhk öde- melerinin 1 trilyon 700 milyar liradan, 2 tril- yon 130 milyar liraya çıktıjjını ifade etti. Milletvekiüerine 27 milyon Memur ve emekli maaşlanna uygulanacak artışiarla en yüksek deviet memuru olan Baş- bakanhk Müsteşan'nın kadrolu statüdeki maaşı yüzde 24.5 oranında bir arüşla 9 mil- yon 565 bin liradan 11 milyon 913 bin liraya yükseldi. Başbakanlık Müsteşan'nın sözteş- meli statüde çahşma seçeneği de bulunuyor. 10 milyon 466 bin lira olan Genelkurmay Başkanı'nın maaşı, yüzde 24.8'lik bir arüşla, 13 milyon 69 bin lira oldu. GUNCEL • Baştarafi 1. Sayfada lık usuluyle saptanmah. Dün, çalışan kesimden, çalışan kesimin sorunlarını savunan siyasal merkezlerden bu türden irdelemeler duyuluyordu. Memur sendikalan yüzde 29.8 zammı günlük yaşam- da hemen hergün artan fiyatlar karşısında yetersiz buluyorlar. Hükümet ise elbette yetersizlik savlarına karşı çık- mıyor, ama artık ezbere bilinen bir gerekçeyi savunu- lanna esas alıyor. Maliye Bakanı Sümer Oral kısa söyleşimizde üç ka- demeli zam önerisinden yükseğinin benimsendiğini söylüyor. Ne var ki, yeni altı aylık zammın bütçeye etki- sine, yıllık 32 trilyon açığın ne kadar büyüyeceğine iliş- kin sorularımıza dolaylı, ancak gerçekçi yanıtlar veri- yor. Son zamlar bütçeye yedi trilyon yük getiriyor. Bakan, 32 trilyon varsayılan ve "sabit tutulmayş çalışılan" bütçe açığının yeni zamla "bir miktar kabaracağını" kabul ediyor. Yeni tasarruf önlemleri alınmaz, örneğin yeni perso- nel, "istihdam" gibi çarelere başvurulmazsa, giderek büyüyecek bütçe açığıyla birlikte enflasyonda da tır- manma eğiliminin kaçınılmaz olacağını doğruluyor. Başbakan'ın görüşleri Ne kadar zam verilirse verilsin günün koşullarında memur kesiminde kopacak fırtınayı Maliye Bakanı Oral gibi kuşkusuz Başbakan Demirel de pekâlâ bili- yordu. Başbakan sert rüzgârlara kendini o denli hazırlamış ki; dün sabah bize, soruyu yöneltmemize fırsat verme- den "Bundan daha iyisiyapılamaz"dedi. Demirel, bir zamanlar olduğu gibi deviet, "mevcut imkânlarıyla ancak bu kadar verebilirdi, memurları- mız aldıklarıyla yetinmeli" demiyor. Fakat "maaşlarda daha fazla iyileştirmenin" yapılamayışındaki nedenle- ri açıklıyor. "Çünku" diyor Başbakan, "zam oranı yıllık ortala- maya göre yuzde 72 tutuyor. Geçen altı ay zarfında verilen yuzde 30'du. Enflasyon yüzde 26. Altı ay önce- sini dikkate alırsanız, memur maaşlan şimdi enflasyo- nun ilerisindedir." Daha sonra orneklemelere geçiyor Başbakan: "Şimdi farzedelım ki, Temmuz ayında enflasyon yuzde 2 oldu. İkiye karşı yüzde 30 alacak adam. Ağustos ayında enflasyon yüzde 2 daha oldu. Yüzde 4'e karşı yüzde 30 alacak memur. Peki, verilen bu yüzde 30 ne zaman kaybolacak? Bu senenin sonunda." Başbakan, neyi vaat ettiklerini soruyor ve yanıtlıyor: "Biz ne diyoruz: Memuru enflasyona ezdirmeyece- ğiz. İşte hesap. Enflasyondan 20 puan yüksek bu ra- kamlar." Ağustos-eylül aylarındaki olası yüksek enflasyon korkusu kimi yürekleri şimdiden sarmış. Örneğin Tan- su Çiller, elbette tuzu kuru olan bakanlarımızdandır. Memura daha düşük zam verilmesini savunuyor. Fa- kat kimileri de memur zammının hükümette gürültüler çıkartacağına inanmış. Şimdilerde Çiller'in düşük zam edebiyatını bir terslikmiş gibi piyasaya sürüyorlar. Başbakan hepsini reddediyor. "Alt komisyondan üç öneri geldi: Yüzde 20-25, 22-27 ve 25-30... Her şekli konuştuk, sonuncuda karar kıldık" diyor Başbakan. Çatlak meraklılarını yanıtlıyor: "SHP'li böyle dediydi, Ahmet bey şöyle, hiçbiri doğ- ru değil. Normal bir müzakere zemininde normal görüş alışverışleri." Uygulanan sistemle memur maaşlan daha çok su kaldırır. Altı ayda bir!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle