16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 TEMMUZ1992 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 13 EVSANLAR FÜSUN ÖZBİLGEN G Ö R Ü Ş Zekâ ve güç Gücü kullanırken zekâ hiç de o kadar önemli değildir ve aslında çoğu zaman da hiçbir işe yaramaz. Henry Kissinger ÖZEL HAVA YOLU İLE BİR SERÖVEN Ali Sen'e birkac soru BİR okurumuz anlatıyor "Yaklaşık 1 ay kadar önce, yurt dışına çıkacaktım. Hava yolu şirketleri arasında araştırma yaptık. Ucuz fiyatı ve diğerlerine göre 10 kg. bagaj fazlası ile Green-Air tercih sebebimiz oldu. Ist- Londra gidiş-dönüş biletimi aldım. Ben aslında Ankara- da oturuyorum. Ancak Anka- ra-Londra bağlantısı yok- muş. Ona razı olup, Istan- bul'a kendi olanaklarımızla gittik. Bir gün önce bürosunu aradık, her şeyin yolunda ol- duğunu bildirdiler Gidiş günü sabah erken- den yola çıktık Çünkü uça- ğımız 11.10'da kalkıyordu. Atatürk Hava Limanı'na gel- dik. Kontrollenmizi yaptırıp, beklemeye başladık. Uçuş saatine yakın bir haber gel- di. Green-Air uçak kaldırmı- yormuş. Bizi Istanbul Hava Yolları'na aktarmışlar. Onun uçuş saati ise 14.30 ve işin kotüsu Londra'da Heath row'a değil de Gatwick Ha- vaalanı'na inıyor. -Bırbirıne ne kadar uzak olduğu ma- lum- Bütün yolcular ve ben Londra'da bizi karşılayacak yakınlarımıza ulaşmak ve yanlış yerde beklemelerine mani olmak için telefonlara koştuk. Bazılarımız buldu, çoğu bulamadı. Çünkü o sa- atte yola çıkmışlardı. Nihayet bizi küçücük bir uçağa tutuşturdular. Uçağın içinde o kadar dar ve rahat- sızdı ki Toprakhk dolmuşu onun yanında lüks kalır. Londra'da kaldığım süre içinde Green-Air bürosuna giderek dönüş biletimi iade KİM BU K«BA ÇAHŞMFLIHEYKEL Iste kara mizah Hacettepe Üniversitesi'nin 25. yıldönümünde Prof.lhsan Doğramacı'nın heykelini dikme kararı, üniversıte çevrelerinde eğlenceli tepkilere yol açtı.Heykelin masraflarını kendi cebinden karşılayan Doğramacı'nın davranışının yanısıra, üniversite yönetiminin kararı eleştırılıyor Prof.Coşkun özdemir, heykelin dikilmesini "kara mizah" olarak nitelerken Prof.Yakup Kepenek,"Yanına da öbür 12 Eylülcülerin heykeli dikilsin"diyor. Doğramacının heykeli kara çarşaflara bürünmüş olarak açılışını bekliyor. (Fotoğraf FARUK ALTINTAŞ) SELÇUK YAŞAR SOSYAL KAPİTALİST "Vahşî liberalizme" hayır YAŞAR Holding'in patro- nu Selçuk Yaşar, 12 Eylül sonrasında siyasal tercihini ANAP'tan yana kullanma- yınca mağdur oldu. Uygula- nan politikalar nedeniyle bazı fabrikaları büyük zarar etti, zor günler yaşadı ANAP ile ilişkilerini düzelt- mek için çeşitli girişimlerde bulundu. Ancak sonuç ala- madı. Ozal, karşısında olan- ları affetmiyordu... Iktidar değişince ANAP döneminın magduru Selçuk Yaşar'ın da kaderi değişti, sesini yükseltmeye başladı. Yaşadıklarının ışığında vah- şi Mberalizme", "aşın libe- ralizme" şiddetle karşı çıktı. Başbakan Süteyman Demirel ile Başbakan Yar- dımcısı Erdal Inönü'nün son Izmir gezısi sırasında bu konudaki görüşlerini yüksek sesle dile getirdi: - Sahte vahşi liberalizm sevdasıyla Türkiye'yi fakir, sosyal açıdan dengesiz, eşitsiz kılan, zenginle işçiyi karşı karşıya getirmekten çekinmeyen dış mihraklar- dır, bilgisiz yöneticiler ve politikacılardır... Iki yıl önce üretime ara veren METAŞ'ın kurtarılma- sından sonra yönetim kuru- lu başkanlığı görevini de üstlenen Selçuk Yaşar, ME- TAŞ'ın durumundan da geçmiş yönetimi sorumlu tuttu. "Yüzde 70 enflasyon- la, yüzde 130 kredi faiziyle dünya ülkelerine göre iki misli yüksek elektrik ve ya- kıt fiyatıyla sözde liberaliz- me davetiye çıkarmak yal- nızca METAŞ'ı değil Tür- kiye'yi batırmak demektir" dedi. Selçuk Yaşar koalisyon hükümetine "takdirlerini" iletirken "aşırı liberalizme 'dur' denilmesini" bir kez daha istedi. Yaşar "içte li- beralleşmeyi herkesten çok destekliyordu", ancak "dışa karşı liberalleşmenin ülke zararına olduğunu" düşü- nüyordu. Isteklerini "Vahşi liberalizme 'hayır', sosyal kapıtalızme evet' diyoruz" sözleriyleözetledı... etmek istedim, kabul etme- diler. Eğer paramı kurtara- bilseydim kendime başka bir bilet alacaktım. Dönmeme bir gün kala yi- ne bürosuna telefon ederek bir sorun olup olmadığmı sorduk. "Hiçbir problem yok" dediler. Ama benim içim rahat değildi. Yine peri- şan olacağımızı hissediyor- dum. Nitekim korktuğum başıma geldi. Dönüş günü, sabah erken yollara düştük. Uçağımız 13.00'te kalka- caktı. Saat 18.00'de bizi uçuş kapısına çağırdılar. Herkes birden canlandı. Kalabilen yakınlarımızla vedalaşıp kc- şarak içeri girdik. Meğer o bir aldatmacaymış. Kapıda tam 2 saat, 20.00'ye kadar bekletıldik. Herkesın sabrı taşıp, homurtular artınca bizi uçağa aldılar. Fakat uçak bir türlü kalkmıyordu. Bir 45 da- kika da sıcak ve havasız uçağın içinde bekledik. Be- bekler iyice vaveylaya bas- ladılar Ancak 20.45'te hava- lanabildik. Pilotun verdiği bilgiye gö- re TUR Avrupa Havayollan- na aıt bu uçak Frankfurt- Londra seferini yapmış. On- dan, Green-Air'in yolcularmı Istanbul'a götürmesini iste- mişler. Kabul etmiş, fakat bu uçuş program dışı olduğun- dan, saniyesi dolu olan He- athrow gıbı Internatıonal bir havaalanının yetkilıleri uça- ğa 5 saat yakıt ikmali yap- mamışlar. Biz uçağa bindik- ten sonra da 45 dakika uçuş izni vermediler. Istanbul'a varabildiğimiz- de -saatlerimizi de 2 saat ile- rı aldığımız için- gece yarısı 02.30'du. Green-Air'in sahibi olduğunu öğrendiğim Ali Şen beyefendiye soruyo- rum. Bu ne sorumsuzluktur. Insanlara bu kadar çile çek- tirmeye, seyahat zevkini yok edip hayatlarından 10-15 sa- ati çalmaya hakları var mıdır? Uçaksız, personelsiz bir havayolları şirketi çalıştırılır mı? Bu kapkaççılı- ktan haberleri var mıdır? Eğer yoksa, kendileri biraz futbol kulüplerinden elini çe- kip kendi işleriyle ciddi bir şekilde ilgilenseler daha doğru olmaz mı? Benim ve benim gibi yüzlerce, binler- ce yolcunun maddi ve ma- nevi zararını kim tazmin edecektir? Ulaştırma Ba- kanlığı yetkililerine soruyo- rum. Özel havayolu şirketle- ri gereğince denetleniyor mu? ENGİNCİVAN'DAN AÇIKLAMA Otel almıyorum Emlakbank'ın eski genel müdürü Engin Civan, Cu- martesi günü bu sayfamız- da yayımladığımız Baltı- more'da otel alımı ile ılgili haberımız ıçın pazar günü taa ABD'den telefon etti. Biz de sorduk:"Hayrola oteli almaya mı gittiniz?" "Otel aimıyorum, özel bir işim için ABD'deyim." dıye yanıtladı. Civan'ın anlatımına göre otel alımı için ABD'den faks geçen arkadaşı Haldun Eren.krizde olan ABD ban- kalarının maüarının satışına aracılık eden bir şırkette ça- lışıyormuş.Bu şirketin eline gelen kelepir malların Tür- kiye'de de pazarlanması için yardım rica etmiş. Bu nedenle o faksı geçmiş. Haldun Eren'in kişisel bir çabası imiş bu çalışma Verim Limited Şirketi'ni ise Engin Civan kurmuş ama henüz hiç faaliyetı ol- mayan bir şirketmiş. Bu şir- ketin yüzde 99u kendısine aitmiş ve bundan sonra ya- pacağı faaliyetler için adını verdığınden faksa bu ısımde yazılmış Civan, Ataköy Otelcilik şirketinin yonetim kurulu üyeliğinin ise Emlakbank yöneticiliği ile ilgili olduğu- nu ve yöneticilikten ayrılın- ca bu şirket yönetiminden de ayrıldığını anlattı. PİKNİK PİYALE MADRA DÜSÜNUVORLM İLL ÇİZGtÜK KÂMtL MASARACI AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES HARBİ SEMtH POROY TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN STemmuz BBYAZPÇRÛfM'Nf SCARİMTT'L 1967'DSSU6UN,ÛMLÜ 1H6IUZ OYUNCUSU VtVIEti LE/GH S4- YAÇINM ÖLDU. ÇDK Û4. HA 2tX eouSRlN ÜS7€£İND£N SELMESİNBICAHÇI/Î, SEYlRCl mgAFlNPAN */?U26Â8 &lBl SEÇTl 'FUAU/- LE ANIMSAfJACAKTIR. Bu f/LMDEKJ £G4&£7r ÖM- RA f!0LU IÇlN 8lNLE£C£ADAr/W*£tNCAN SEÇIL- M$n(£OCDA). 134O IL£ 1961 ABASINDA. LAü&N- CE OUI/r£J?'NIN EÇİ VE OYUN A&CADAÇt OtABAK BIRÇJOK Tryfimo yAPmNPA SAŞARI KAZANMÇTI. H£A4 BEYAZ PE8DEDE HEM VrAmOM,ÇOKAZ OYUNOJ AYNI 6ÖCU 6a£TE£EgtıJWtçnfl. VMEM LElGH'lN UHUJ F/LMLEEl AKAS/NOA, "IHTl/SAS TK<WVAYI"(STKeETaVS: NAMED DESIÜE) VE "RO- /HA'DA 8AHfil(Z*(rUE ROMAN SPRIUS OF MRS STOHE) ĞZBL B(fZ Y£R AUR. T.MEIİH İNAL SENİ ÇOK ÖZLÜYORUZ (1961-1988) Kanadalı, Riolu, İspanyol, Yenimahalleli ve Konur Sokak'tan dostlan adma UĞURTUNÇAY YEŞN.ILE MAVİNİN KUCAKUŞTIĞf CENNET HOTEL Ahmetll, Şile Tel:(1999) 3074-3075 Paks: 527 83 73 MEIİH Birbirimize doğru hızla yol alıyoruz. MURAT MEKTUPLARLA KÖYENSTİTÜSÜ YILLARI t.Hakkı Tonguç 10.000 lira(KDV içinde) Çağdaş Yayınları Turkocağı Cad. 39-41 Cağalcğlu-îstanbul Ödemeii gÖDderilmez. TEKKEKÖY AŞLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN GAİPLİK İLANI Dosya No: 1991/611 Davacılar Mustafa Serdaroglu, Fanık Serdaroglu, Jale Serdaroğ- lu, Nebiye Serdaroglu, Nermin Serdaroğlu, Neriman Serdaroglu ta- rafından hasımsız olarak mahkememize açılan gaiplik davasının yapılan yargılaması sırasında: Tekkekoy ilçesi Yukarıçinik köyü 38 hanede nüfusa kayıtlı Numan ve Penbe oğlu Sarışaban 1337 Klu Mehmet Serdaroğlu'nun gaip ol- duğu iddıa edıldığınden, yapılan tahkikatlarda bu şahsın bulunma- dığı anlaşıldı^ndan, 7201 sayüı kanunun 28 ve 29. maddeleri uyannca gaıp Mehmet Serdaroglu hakkında bılgisi olanların iş bu ilan tari- hjnden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize haber vermeleri 2'nci kez ilan olunur. Basın: 48559 MAVIYOLCULUK+BODRUMT f l d i l k i 7 i = SUPER TATILi 34OOOOO OCUUORUM ^ M SUER T Tum u-ansferler dahil 1 kifi 7 gün için : 1.900.000. - 14 gün için : 3.4OO.OOO.- Bu sene kendinize iyi bir tatil ısmarlayın... Tel.: (1) 261 34 74 - 258 74 20 - 258 21 30
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle