13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31TEMMUZ1992CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kört kitabına toplatma • ANKARA (ANKA)- Ankara Devlet Güvenlık Mahkemesi, Özge Yayınevı sahıbı Mehmet Bayrak tarafından sadeleştirilerek yayımlanan Nuri Dersimi'nin "Dersım'de K.ürt Milh Mücadelesine Dair Haüratım" adlı kitabın devleün yûksek, ülkesı ve milletiyle bölünmez bötünlüğü aleyhine propaganda yapıldığı gerekçesıyle toplatılmasını kararlaştırdı. Topiatma karan yayınevı sahıbı Mehmet Bayrak'aulaşünldı. 3713 sayılı Anu-Terör Yasası'nın bölücülük propagandası suçunu cezalandıran 8'inci maddesine dayandınlan toplatma karan çerçevesinde Bayraka DGM savcılanndan Talat Salk'a ifade vermesi çağnsı >apıldı. ANAP'ın belediye toplantıları • ANKARA (AA) - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, 7 haziranda seçilen belediye başkanlan ile Ankara'da bir toplantı yapacak. Alınan bilgiye göre ANAP Yerel Yöneüm Işleri Başkanhğı tarafından organize edilen toplantı ıçın yeni seçilen 52 belediye başkanı, Ankara'yaçağnldı. Şevket Demirel'in açıklaması • ISPARTA (AA) - Ispartalı ış adamı ve Başbakan Süleyman Demirerin kardeşi Şevket Demirel, Maliye ve Gümriik Bakanlığı'na vergi borcunun bulunmadığınj açıkladı. Son günlerde basında yeralan kendisiyle ilgili haberlerde, 22 milyar lira vergi borcu bulunduğu iddalanna karşın Şevket Demirel. yanlı bir açıklama yaptı. Avukatı Necati Şahin aracıhğıyla yapılan açıklamada Şevket Demirel'in ortağı bulunduğu GöltaşÇimento Fabrikası, Orma Orman Mahsülleri Ticaret Sanayi, Elmataş AŞ ve Elmasu A.Ş.'nin vergi borçlannın bulunmadığı bildinldi. 'İktidarın meyvalan' • lç Politika Servisi - Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, örgütlerin iktıdarda olduklannı giderek daha iyi anlamaya başladığını belirterek, "'Orgûtlerimiz iktidann meyvalannı önümüzdeki günlerde toplamaya başlayacak" dedı. Dün SHP İl Başkanı Yüksel Çengel'i kutlamak amacıyla II binasına gelen Kumbaracıbaşı. kendisini karşılamaya gelen partililere de kısa bir konuşma yapü. 40 yıl aradan sonra iktidara geldiklerini belirten Kumbaracıbaşı, 250 gûn içinde halkın umut ve isteklerine cevap vermelerinin imkaru olmadığını söyledı."İnsan arabasını bile değişürince bir süre yabancılık çekıyor, alışmak için zamana ihtiyacı . oluyor" diyen Onur ' Kumbaraabaşı. örgütten geçen süreyı iktidara alışma süresi olarak görmelerini ıstedi. Olağanüstü hal uygulamalan ve insan haklan konulannda sert eleştiriler aldı Inöııü Güneydoğırda terledi • Van'da, örgütün eleştiri yağmuruna tutulan İnönü, özellikle Varto ve Malatya'da gördüğü ilgi ile moral buldu. Malatya'da. önceki gezilerine oranla büyük bir ilgi ile karşılaşan İnönü, duyduğu memnuniyeti, "Bize. muhalefeti üzecek kadar destek var" diye dile getirdi. TURAN YILMAZ ERGÜN AKSOY VAN/MUŞ/MALATYA - SHP lıden Erdal İnönü, 5 gün süren gezısinden memnun dön- dü. Van'da, örgütün eleştiri yağ- muruna tutulmasına karşın halkın yoğun ılgjsı ile moral bu- lan İnönü, özellikle Malatya ve ılçelennde, önceki gezilerine oranla karşılaştığı coşkulu ka- "Her yerde destek var. mu- halefeti üzecek kadar destek var..." Gezısıni Van'dan başlatan İnönü. burada. örgütü bir ara- ya getirdiği toplantıda, özellikle Güneydoğu sorunu ve demok- ratıkleşme konusundakı hedef- lenn gerçekleştınlememesinden kaynaklanan yoğun eleştiriler nedenıyle terledi. Buna "soğuk duş" yorumunun getirilmesi, İnönü'yü. en az bazı eleştirilenn labalıklardan duyduğu mem- dozundan kaynaklanan sıkıntı nunıyeti şöyle dile getırdı: kadar rahatsız etti. Rahatsızlı- ğını. "soğuk duş nitelemesi, ger- çek durumu yansıtmıyor. talih- şiz bir ifade" dıye dile getiren İnönü, şöyle dedi: "Aksine. çok yararlı oldu. Onaya çıkan bütün bu eleştiri- ler, talepler. beklentiler de orta- ya çıkan bu iyileşmeden. ılerle- meden kaynaklanıyor." İnönü, örgüt ve belediye baş- kanlannın da katıldığj MYK. toplantısını. 100. Yıl Universi- tesı'ne bağlı Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda yaptı. Başından sonuna insan haklan ihlalleri. Güneydoğu sorunu ve demokratikleşme ya- salannın konuşulduğu toplan- tıyı, polis, eski alışkanhkla din- leyip teybe kaydetmeye çalıştı. Ancak ilk tepki, olayı fark eden bazı örgüt yönetıcilerinden gel- di. Bunun üzenne MYK, polis- lerin dışan çıkanlmasına ilişkin karar almak zorunda kaldı. Karann ne kadar isabetli oldu- ğu, toplantı bitiminde. dışan çıkan başta İnönü olmak üzere MYK üyelerinin yüz ifadelerin- den anlaşıldı. Bir MYK üyesi çev resındekilere, "DYP konu- sunda amma da sıkıştınldık" demekten kendini alamadı. İnönü'nün canını sıkan bir olay da Muş konuşması sırasın- da _\aşandı. Bir vatandaşın. "Fabrika yenne karakol yapı- yorsunuz" diye bağırması üze- rine İnönü. "Karakol ayn mesele, onlar halkın güvenliği içindir" demek zorunda kaldı. Dolaştığı yerlerde eleştirilere karşın yoğun bir ilgi gören İnönü'den, iş olanaklan sağ- lanmasının yanı sıra sık sık da "can güvenlığı"nin sağlanması Yılmaz'akaralahanaziyafeti İstanbul Haber Servisi - İstanbul'daki Karadenizliler ön- ceki gece ANAP Genel Başkanı Mesut \ ılmaz'ın onuru- na, Kartal Maltepe sahilindeki Karadeniz Yakfı'nda yemek verdiler. Davete geç gelen Mesut Yılmaz \emekte mısır ekmeği ile karalahana dolması yedi. Davetlikrin bir bölümü rakı icerken Yılmaz Cola'y ı tercOı etti. Yeme- ğin oldukça kalabalık olmasına karşın Genel Başkan Yılmaz'a gösterilen ilgi pek fazla değildi. Mıhlama gibi Karadeniz bölgesine özgü yemeklerin yendiği toplantıya kadmlar katümadı. (MEHMET DEMİRKAYA) Birlik, ilke platformundâ aranacak HAKKIERDEM ANKARA-SHP ve CHP'nin birleşmesi tartışmalan sürer- ken, iki tarafta da tüzük ve program çalışması başlatıldı. İki partinin birliği. tüzük ve program çalışmalannda ortaya çıkacak ilkeler çerçevesinde ele alınacak. SHP'nin tüzük ve programı >enileme çalışmalan yıl sonuna doğru toplanacak özel gündemli kurultayda so- nuca ulaştınlacak. CHP Genel Yönetım Kurulu'nun özellikle program konusundakı çalışma- lan, 9 eylülde belırlenecek yeni yönetime bir dosya olarak su- nulacak. SHP. tüzük ve programı ör- gütün tartışmasına açtı. İlk aşa- mada. örgütten tüzük ve prog- rama nasıl bir biçim verilmesine ilişkin görüşlen istendi. SHP'- nin tüzük ve program ile ilgili çalışmalannı yürüten Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Ka- rakaş, bu çalışmanın bir anlam- da sosyal demokratiann " bir- !ik anahtan" oldueunu belirtti. Karakaş. SHP ve CHP'nin bir- leşmesi tartışmasının nerede ve kımlerle olacağı tartışmasını bir \ana bırakmak gerektığinı dc belirterek, birliğin ilkeler çerçe- vesinde ele alınması çağnsı yap- tı. Karakaş, " kişileri bir yana bırakalım, ilkeleri tartışahm. Tarüşmaya tüm SHP. CHP ve DŞP'liler de katılsın. Aynı ilke- leri benimseyenler biraraya gel- sin. Sağlıklı birlik. ancak bu yolla sağlanabilir " diye konuş- tu. Program ve tüzük çalışması- nın SHP'nin yenileşmesi ve ge- lişmesi ile toplumla olan diyalo- ğunun pekışmesıne önemli katkılar sağlayacağını bildiren Karakaş. program tartışmalan için şu çağnyı yaptı: "Sosyal demokrasinin eksik- liklerini gidermesini, daha rao- dern ve çağdaş bir yapıya ka- vuşmasını ve boyle bir yapıda birleşmesini isteyen sosyal de- mokratiann SHP'nin başlattığı program ve tüzük yenileme ça- İışmalanna katılmalarını ıstiyo- ruz." SHP ve CHFde yürütülen tüzük ve program çalışmalan eylül ayından sonra birlik gö- rüşme ve tartışmalanna da yeni bir boyut getirecek. Bu kap- samda. özellikle CHP'nin " 6 ok " ilkesinin yoğun tartışmala- ra neden olması beklenivor Kültür • Sanat 232 64 26 • 230 21 87 BEYOĞLU SİNEMASI (251 32 40) YAZ ŞENLÎĞİ 3 AVRUPA FESTIVALLERİNDEN SEÇMELER BUGÜN BAĞDAT CAFE PERCY ADLON 12.15-14.30-16.45-19.00-21.15 B i r F I I V I O B R A S S F ı l m ı • "I" •—I EE FRANKFINUY STEFANIASANDREUI SntSİTF M j » S N £ W U Û m (.M; JAFAK-1 Uril 3. HAFTA OTM47) I1.W-I1!Mİ3<M7«2M5 (251117i) l2J»-U.lSU3O-l!.45-2l.tt) (336 M 82] 11Ü0-13.J0-1 tOO-î 9XIO-2t.« (516 2660) 1IDO-I3XI6.00-13J02I.00 (572MM1 UjOO-tlJ(HtOO-18J8-?l 15 SEÇME FİLMLER HAFTASI KodAöy « (334 00 50) 13.00-I5.4S-18.30-21.15 NOT: DOOÜS ve 1900 flLMlötl İÇİN SUNSUI 12.00 15.15-18.30 21.45 C»ra GÜUIRİN $AVA$I Soi 1 9 0 0 (2. Bölûm) ttes ÇINGENEIERIAMANI Çmşomlo DOORS fist«k ûzeraıe) hı* Mll'İN İNCISİ Pmmbe ÇAU$AN KIZ Ptesi 1900(l.Bölüm) Horbcyt AS(2476315) I1.30-M.30-I7.00-19.3O-2U5 »01:ttOOÜSve 1900 ftUUİIti İÇ1H SEUfSUR 12 00-15 15 18.30^21.45 Cura GUUERIM SAVA$I Ctesi 1900(1 Bölüm) Ptoor 1900 (2 Bölûm) Ptesi ÇİNGENEIER ZAMANI Sok Nll'İM İHCİSİ Coramba DOORS (islek üzerine) Perambe ÇALISAN KIZ Ç I P l ^ K T A N G O Hortiy,*S(2A7UlS) 11JO-K.OIH4JO.|1<S2MS SEVIMU DEV OMEN IV AUEN -2 BUZ GİBİ P«ı*OS«l|3MM49) I2.00-HJOI7.I5-21JO fcr«*ıDLIIf<A(2S3OI«) I2JMU.15-1S»I8<S2II5 (JGSWU2(SIS26M) 1UO-I4JO-I43D.1845-2I00 (toWU3(5U!tKI 11.50 13JİH4.0O 18»21.00 GERARD DEPARDIEU CYRANO BERGERAC MODA SİNEMASI I 30-14.00-16 30-19 00-2130 337 01 28 Ikarus un lande üontrgenlla Gerçejl YVES MONTAND IKARUS'un İ'si YÖN 1IENRY VîRNEOL O K M Otakcjy Kûttûr Merkezı 2 M t » 87 I3.0015.30-18.W2C.30 Ht KONSERLERİ NILUFER Her akşom 21.15 ; de SON KONSER Bılrt Sulış Verien Rıımdi Hısan Gışesi, Td.257 75 50 Vakkonuna, Taksim, Td251 28 88 Suadıye, Td 350 8^ 42 M9IT PflOOUCTION REKLAM FtUMlDAĞITlMINDA 249 Sinema Tiyatro Gösteri 232 64 26 230 21 87 RUMfLİ HISARI KONSERLERİ M ü z i K o m e d i I I NUKHET DURU DEMETAKBAĞ & RASİM ÖZTEKİH 1 - 7 Ağuslos Saat: 21.15 Bilefler Salışa Sunufmuşfur. Bılet Sjiış Yprlen Rumdı Hısan Gış«.ı, Tel 257 ^5 50 Vakkorama, Taksım, Tel 251 28 88 \akkoranu, Sujılıu-, Tel 350 87 \2 M8IT PH00UCTION isteğinde bulunulması dikkat çekti. İnönü'nün, özellikle Muş gezisinin olağanüstü güvenlik önlemleri altında gerçekleştiril- diğidegözlendi. Varto'da bir de sünnet düğü- nüne katılan İnönü, kirveliğini yaptığı çocuğun adının Ecevit olduğunu sonradan öğrendi. Malatyaja, Cumhurbaşka- nı Turgut Özal'dan bir gün son- ra gelen İnönü için düzenlenen törenlerin, Ozal'a düzenlenen- den sönük kalıp kalmayacağı endişesi, kendisini karşılayan araç konvoyunun, kent sokak- lanna girmesiyle büyük ölçüde son buldu İnönü'ye ilgi, Özal ile karşılaşünldığında biraz da- ha az olmasına karşın, önceki gezileri göz önünde tutuldu- ğunda, oldukça coşkuluydu. Ilçe ve beldelerde karşılaşılan coşku ise, SHP'lilere tam anla- mıyla bayram yaptırdı. 2.5 güne sığdınlan ve 14 ilçe, belde ve köyü kapsayan gezı programına İcarşın, hiç yorgun- luk belirtisi göstermeyen ve karşılaştığı her kalabalığm ara- sına katılarak onlarla yürüyüp söyleşen İnönü için, "CHP'yle birlikte olağanüstü bir dina- mizm kazandı'" yorumlan ya- pıldı. Bu yorumu duyan İnönü. kahkahalarla gülmekten kendi- ni a'amadı. İnönü, dinamizmı- ni, kalabalıklann coşkulu ilgisi- ne bağlarken, "Hükümette, Meclis'te aynı enerji gösterile- miyor, ancak kalabalıklar kar- şısında gösterilebiliyor" dedi. Kayısı Birlik'in açılışı ve ku- ru kayısı taban fiyatı ile kentte hayli sükse yapan İnönü'nün hemşeriliği de sık sık işlendi. Zaman zaman özal'a nazire nıtelığıne de bürünen bu olay. SHP lidenne olan ilgıde rol oy- nadı. İnönü'nün, bu gezi sırasında, el öptürmemek ve öpüşmemek alışkanlıklannı da b:r kenara bıraktığı gözlendi. İnönü, elinı öpmek ya da kendisiyle öpüş- mek isteyen hemşerilerine mü- dahaleetmedi. İnönü, denizcilikten sorumiu Devlet Bakanı İbrahim Tez'i de hemşerilerine öptürdü. Enge- beli bir yerden geçılirken, insan haklanndan sorumiu Devlet Bakanı Mehmet Kahraman, İnönü'ye yardım etmek istedi. Kendisine yardım edilmesin- den hoşlanmayan İnönü, hızla geriye dönünce, yardım etmek ısteyenin. tam arkasında duran Tez olduğunu sandı ve elini tut- tarak "başkalanna yardım et" dedi. Sonra da, kendisini izle- yen kalabalığa dönerek "Sayın Tez'i öpün" dedi. İnönü, gezisinin son günü. Adalet Bakanı Oktay'ın Argu- van'a bağlı Ballıkaya köyüne, öğle yemeğine gjtti. Ancak programdaki aksamaya, kö- yün toprak yolunun çok kötü oluşu da eklenince, Oktay'ın verdiği yemek akşam yemeğine dönüştü. İnönü, 23 kilometre- lik yolun 1 saat 15 dakika sür- mesi nedeniyle Ballıkayalılara yeni ve güzel bir yol sözü verdi. İnönü, gezı programındaki aksama nedenıyle uçağı da ka- çırdı. Bunun üzerine Güneş-1 otobüsü ile Ankara'ya dönen İnönü, gece vakti, partililerin yollara dökülmemesı için, önce, "'Güzergâhımızı gızli tutun" önerisınde bulundu. Bunun mümkün olamayacagı söyle- nince, bu kez de gülerek, "*Baş- ka bir istikamet bildirin, mesela Erzıncan üzennden gidecek de- yın" uyansında bulundu. Parti- lilerin. "O zaman Erzincanlılar yollara dökülür" demesi üzeri- ne. "O halde yapacak bir şey yok" diyen İnönü'nün korktu- ğu başına geldi. İnönü, hemen hemen uğradığı her kasabada, karşılaştığı yoğun ilgi nedeniyle mıting yapmak zorunda kaldı. POLİTİKA GUNLUGU HtKMET ÇETtNKAYA Kayacan Cmayeti veKoruma..Emekli Oramiral Kemal Kayacan, önceki gece evin- deöldürüldü... Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı ve eski CHP millet- vekili olan Kemal Kayacan daterör kurbanı oldu. Türkiye'de terör, asker ve sivil ayırt etmeden sürü- yor. Ülkemizin bugün içinde bulunduğu koşullarda bunun önlenmesi de zor görünüyor. MİT Müsteşarı Teoman Koman, bir süre öne düzen- lediği basın toplantısında bakın neler söylemiş: "Aldığımız istihbaratlara göre önümüzdeki günler- de şahsi terör başlayacak. Sansasyon yaratacak isim- ler hedef alındı. Öldürmeler halinde kamuoyunda büyük tepki ve sansasyon yaratacak..." Sayın Koman, bu sözleri 8 temmuzda Ankara'da ga- zetecilere verdiği yemekte söylemişti. Aradan 21 gün geçti ve emekli Oramiral Kemal Kayacan öldürüldü. Kayacan'ın öldürülüşü ile emekli Orgeneral Adnan Ersöz'ün 13 Ekim 1991 'de öldürülüşü arasında büyük bir benzerlik var. Kemal Kayacan'ın evine öldürülüşünden 20 dakika önce telefon ediliyor ve soruluyor: "Kemal Karacan'ın evi mi?" Emekli Oramiral Kayacan yanıt veriyor: "Hayır, Kemal Kayacan'ın evi..." Katiller, Kemal Kayacan'ın evinde olduğunu sapt- yorlar böylece. Adnan Ersöz cinayetinde olduğu gibi. Büyük olasılıkla eve yakın bir yerden telefon ediyorlar. Bu sırada Kayacan'ın hem şoförlüğünü hem de koru- masını yapan asker, izin alıp yemeğe gidiyor. Oysa emekli Oramiral Kemal Kayacan birinci dere- cede öncelikli korunanlar arasında yer alıyor. Hem polis hem de asker korumasında tutuluyor. Ancak Içişleri Bakanı ismet Sezgin bir tedbirsizlikten söz ediyor. Şimdi soralım Sayın Sezgin'e: "Nedir bu tedbirsizlik?" Once bunu öğrenmek gerekiyor. Birinci derecede koruma önlemi alınan emekli bir oramiral için askerin dışında polisin güvenlik önlemi alması gerekiyor. Cinayeti işleyenler Kemal Kayacan'ın oturduğu apartmanın dördüncü katına çıkıyorlar ve kapıyı çalı- yorlar. Yani apartmandan ellerini kollarını sallaya sal- laya girip, Kayacan'ı öldürdükten sonra aynı biçimde çıkıp kaçıyorlar. Şimdi şu soru akla gelebilir: "Emekli Oramiral Kayacan'ın dairesinin kapısı ne- den çelik ve korumalı değildi?" Birinci derecede koruma önlemi alınan kişilerin oturdukları konutiarın kapılarında çelik ve koruma sür- gülü -küçük bir pencere- olması gerekiyor. Emekli Oramiral Kemal Kayacan'ı milletvekilliği dö- neminde tanıdık Babacan bir kişiliği vardı Dürüst ve saygın kişiliğiyle sevgi topladı. Emekli Oramiral Kayacan öldürüldüğünde 77 yaşın- daydı. Belki terör kurbanı olacağını hiç düşünmemişti. 12 Mart 1971 de Donanma Komutanı olan Kayacan bir gün kapısının çalınacağını, birisi kız iki erkeğin si- lahlarıyla vurulacağını aklına bile getirmemişti. Terör, halkı yılgınlığa uğratmak, ünlü adları hedef ^eçerek kamuoyunda sansasyon yaratmak için yeni- den atağa geçiyor. MİT Müsteşarı 21 gün önce uyarıyor yemekli basın toplantısında. Sayın Koman, elbet bir duyumu aktan- yordu meslektaşlarımıza. Şimdi polis yetkilileri açıklama yapıyor: "Iz üzerindeyiz, araştırma yapıyoruz..." Hedefler belli. önce alınan duyumlar değerlendiril- meli, koruma ona göre yapılmalı. Koruma ciddiye alınmalı. Bugüne dek meydana gelen cinayetlerde koruma önlemlerinin yeterince uygulanmadığı ortaya çıkmış- tır. Şöyle denilebilir: "Canım ne kadar koruma alınırsa alınsın cinayeti önlemek mümkün olmaz..." Eğer, emekli Oramiral Kemal Kayacan'ın dairesin- deki kapı güvenlikli çelikten yapılsaydı, belki saldır- ganlar bu cinayeti işleyemeyeceklerdi. Çünkü! • Kayacan, çelik kapıdaki küçük pencere sürgüsünü çekecekti ister istemez. O zaman da sanırız hiç tanımadığı yüzleri görecek ve onların içeriye girmesi gerçekleşmeyecekti. Bugün Avrupa ülkelerinde koruma önlemi ciddiye alınırken, hedef alınan adlar sıkı sıkıya korunurken ül- kemizde eski bir komutan ve politikacı için böyle ön- lem alınmamasını doğrusu yadırgıyoruz. Ecevit, 'CHP'ye Genel Başkan olayım' iddiasının bulunmadığını söyledi w Baııa görev verîlîrse bazı yetkiler isterim' • DSP Genel Başkanı Ecevit, parti başkanı olduğu için CHP'nin bölge toplantılanna katılmayı doğru bulmadığını söyledi. Ecevit, işin coşkusu altında gereken bazı önemli aynntılar üzerinde durulmadığını vurguladı. ANKARA (AA)- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, CHP'- nin Genel Başkanı olayım dıye bir iddiada hiçbir zaman bu- unmadığını bildirerek. "Ama bana görev verilmek istenirse. sağlıklı bir yapıyı ve tutarlı bir doğrultuyu güvence altına ala- bilmek için baa yetkilerin ba- na tanınmasını isterim" dedi. Bülent Ecevit, CHP'nin açıl- ması konusunda AA muhabı- rinin sorulannı cevaplandırdı. Kapatılmış partilerin 11-12 yıl sonra yeniden açılması sırasın- da. eski CHP'lilerın. delegele- rin kendı aralannda toparlan- malannın doğal olduğunu kaydeden Ecevit, "Ben bu ça- lışmalara katılmayı doğru bul- muyorum. Çünkü bir parti genel başkanıyım ve o kadar da avnnıışa gırmeyi doğru bulmuyorum" diye konuştu. Ecevıt. şö>ledevametti: •"hakat bu arada işin coşku- su ıçındc bazı çok önemli a>- nntılar üzerinde gereğıncc durulmadığı kavgısını taşıyo- rum. Örncğın. >apılacak olan şe). kapatılmış partılenn vcnı- den kurulmaM lîıırada kuru- luş süreciNİc ılgılı olarak \apıl- masi gcıeken sejlcr \ar Bı/. Mochs'ic bir önerjıc \ermışiık Son Genel Yöneüm Kurulu'- nun sayı eksikliği tamamlana- rak, açıhş toplantısmdan son- rakı kurultaya kadar kurucu heyet gibi çalışması. Fakat di- ğer önergelerimız gibi bu öner- gemiz de reddedildi. Onun sonucu olarak şimdi içinden çı- kılması zor bir tartışma konu- DSP lideri Bülent Ecevit su ortaya çıktı. Eylül başında yapılacak ilk toplantıda geçici merkez organlan mı kurulsun, kalıcı merkez organlan mı ku- rulsun1 Geçicinin de. kalıcmın da sakıncalan var. Oysa bir kurucu heyet işlevi verilseyde Genel Yönetım Kurulu'na. bu ı.ırtışma hiç ortaya çıkmaya- cakn"dcdi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle