15 Ağustos 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31TEMMUZ1992 ÇUMA CUMHURİYET «AVFA HABERLEREV DEVAM 17 OLAYLARIN ARDBNDAK1 GERÇEK M Baştarafi 1. Sayfada gametropol diye adlandırtlan Js- tanbul'da kent yerahında eksJk- tir. Yeraltına inemeyen büyiik kentin sorunlan çozülebılir rrıi? Gerçek şu ki, Türkiye'nin sorvtn- larmı çözmek bir hükümetin ne 250 gıimine sığabilir ne de £O0 çününe!.. Halk, bu gerçeği kavramışrır; 1960'larda, 1970'lerde yaşan&n coşkulu umutları 1980'ler aJıp götürmüştür. Koalisyon hukumeti bu gcr- çeklik üzerine kuruldu. Bu bakımdan "koalisyonsun 250günü" üzerine muhalefetin gündeme getirdiği eleştirilermn, halk kesiminde bir yankı ya da etki yaptığını sanmıyoruz. 9u- %ün yapılabilecek olan, yaşantm 250 günde uç veren göstergeier uzerinde geleceğe yönelik öngö- riileri oluşturmaktır; elbette bu da yapılması gereken bir iştir ve muhalefetin görevidir. Ana muhalefet partisi ANAP'ın Genel Başkcnı Mesut Yılmaz'ın hükümete yönelttiği eleştirileri bu açıdan değerlen- dirmek gerekiyor. Sayın Yılmaz. koalisyon hükümetini "halk dalkavukluğuna dayalı popütist bir zihniyet" sahibi olarak ra- mmlıyor; bir kesim işadamı da aynı gönişu savunuyor; kimı ya- zar ya da uzman da bu eleştiri- yi paylaşıyor. Aynı eleştiriler ANA P iktida- nna da yoneltilmiştl Hukümet- lerin, çok partili rejimlerde, ge- niş kitlelerin baskısı altında kal- dıklan bir gerçektir. Bugün tu- zu kuru olanlann istedikleri acı reçeteleri Türkiye kırk yıldan beri uygulayabilseydi, ülke so- runlan bugünkü kadar ağırlaş- maz, Türkiye de belki Güney Kore'nin vardığı aşamaya ulaşa- bllirdi. Ancak koalisyon hükümeti- nin karnesinde kınk notlar ol- duğu doğrudur; en başta de- mokratikleşme programmın ağır aksak yürudüğu -ya da yurüme- diği- görulüyor. Buna karşm se- kiz yıllık ANAP ıktidannın de- mokrasiden sını/geçtiği soylene- mez; bu yüzden "J2 Eylül huku- ı ku"bugun Türkiye'ninsırtında- dır. Ana muhalefet partisinin kendi içinde sıkıntılarla boğuş- tuğu da bir gerçek. Bunun dışın- da gittikçe canlanan "şeriatçı" muhalefetle "Kürtçü" muhale- fetin ANAP'tan daha etkili bir • devingenlik içinde olduğu görû- • lüyor. Ana muhalefet partisinin sıkmtısı, elinde salladtğı bayra- ' ğın pek heyecan yaratmadığını ' görmekten kaynaklanmaktadır. Sonuçta Türkiye'nin önünde • yeni bir oluşum ya da biçımlen- . me süreci bulunmaktadır. Bu- ; gün bulanık bir ortamda yaşa- ; nıyor; beklemek ve görmek ge- < rekiyor. Bu gerçeğin koalisyon hükü- ' metince değerlendirildiğini gö- rüyoruz. Halkın bekleyişi 250 ! gunde tü'kenecek değildir; baka- \ lım 500 gün sonra Türkiye'de manzara nasıl değişecek? Bu soru yalnız iktidar değil, muhalefet için de geçerlidir. • • • Kayacarfın katilleri belirlendî İstanbul Haber Servisi - Ora- mıral Kemal Kayacan'ın evin- de uğradığı silahh saldın sonu- cu öldürülmesinin üzerinden bir gün bıle geçmeden katille- rindcn ikisinin kimliği belirlen- di ve fotoğraflan basına dağnıl- dı. İstanbul Emmyet Müdürü Necdet Menzir, dün düzenledi- ğı basın toplantısında saldır- ganlardan ikisinin Dev-Sol DSB (Devrimci Silahlı Birlikkr) üyesi, Bahri kod adlı Adnan Berdan Kerimgiller ile yine aynı örgüte bağlı Ayşe Yılmaz oldu- ğunu açıklayarak fotoğraflannı basına dağütı ancak daha son- ra kadın fotoğrafının yanlış ol- duğu belirtilerek iptal edildı, yerine başka bir kadın fotoğrafı dağıtıldı. Menzir, diğer kişinin kimlik tespiti için çabşmalann sürdüğünü söyledi. istanbul DGM Savalığ da Kayacan'ın öldürûlmesıyle ilgili soruştur- ma başlattı İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir. dün öğle saat- lerinde Ga\rettepe'deki Emni- yet Müdürlüğü'ndedüzenlediği basın toplantısına başlarken basın ve kamuoyündan bugiine kadar büyük destek gördüğünü vurgulayarak, "Bu olayda da mutlak suretle aynı desteği gö- recegimize şüphem yoktur. Kı- sa bir süre sonra bu toplumun içerisınde, bunlann bulunduk- lan yerler tespit edilecek ve dev- let tarafından hak ettikleri ceza- yı göreceklerdir" dedi. Istanbul'un huzurunu kimse- ye bozdurtmayacaklanna dair daha önce abnan ilke karanru anımsatan Menzir, birgazeteci- nin kendisıne yönelttiği "Sui- kastta kullanılan silahın daha önce başka eylemlerde kullanıl- dığına ilişkin elinizde bilgi var rru? Balistik incelemenin rapor- lan geldi mi?' şeklindeki soruya ise "Bu kalsın şimdilik. Silah ele geçmedi ama elimizde boş ko- vanlar mevcut" yanıtını verdi. Basın toplantısında daha sonra Emekli Oramiral Kemal Kayacan'a suikast düzenleyen 3 kişiden ikisinin kimliklerinin tespit edildiğini açıklayan Men- zir, saldınyı gercekleştirenlerle ilgili şu bilgileri verdi: "Saldırganlardan birisinin Dev-SoI/SDB (Devrimci Silahli Birlikler) örgütü üyesi ve AYO- DER (Ankara Yükseköğrenim Derneği) kuruculanndan Bahri kod adıyla tanınan Adnan Ber- dan Kerimgiller (24), kadın sal- dırganın ise yine Dev-Sol örgütü- ne üye Ayşe Yılmaz(24)olduğu belirlendî. Suikasta karışan üçüncü kişinin kimliğini tespit etmek için arkadaşlanmız uğ- raşıyorlar." Ayşe Yılmaz'ın daha önce ci- nayete kanşıp kanşmadığının sorulması üzerine Necdet Men- zdr,"Cinayet konusunda bir şey söyleyemeyeceğim ama istihba- rat yaptığı konusunda bilgiler var. Ankara'da bir doktorun öldürülmesi var, bir astsubayın öldürülmesi olaylan var. Ad- nan Berdan Kerimgiller'in de Ankara'da Dr. Musa Duman'- ın ve bir astsubayın öldürülme- si olaylanna kaüldığı volunda bilgiler var. Basından bunlan çok iyi değerlendirmesini istı- yorum. Bunlann afışe edilmesi gerekli. Kısa süre sonra göre- ceksiniz ki bu olaya kanşanlan da alacağımız destekle yakala- yacağız." Son çıkanlan bir yönetmelik- le emekli askerlerin Garnizon ve Merkez Komutanlığı araalı- ğjyla korunduğunu anımsatan Menzir, daha sonra şunlan söy- ledi: "Koruma altındaki kişilerin cevresinde dolaşan kişilerle ilgi- li dikkatli ve duyarb olmak ge- rekiyor. Çünkü bunlar telefon rehberlerinden herkesin ev ad- reslerini tespit ediyorlar. O çev- relerde yaşayan apartman sa- kinleri, market sahipleri gjbi insanlar da dikkatli ve biraz şüpheci olmak zorundalar. Böylelikk saldırganlar hakkjn- da ipuçlan yakalayabiliriz. devlete kesinkes zarar verdikJe- çok sayıda emekli olmuş insan var. Zaten onlann dertleri de özellikle İstanbul'da bu insan- lan yıldırmak. 'Emekli olduğu- nuzda bu hale geleceksiniz' mesajını verrnek istiyorlar. Çevre daha dikkatli olursa sa- nıyorum bunlar o kadar rahat hareket edemezler. Çelik kapı bile olsa korunmak suretiyle hayatı devam ettirmek müm- kün değil. Bu adamlar sabah- tan akşama, akşamdan sabaha kadar bedava hayat sürdürii- yorlar. Işleri güçleri insanlann bütün harekeüerini kontrol al- tında tutmak. Güreş: Katil virüsler Kemal Kayacan'ın kızı Fatoş HaUylı, dün e\e geldi. Başbakan Yarduncısı Erdal İnönü, Kemal Kayacan'ın evine 34 TAF 73 plakalı bir taksiyk geldi. Taksi şoförü Ehliman Kurtuldu, tnönü'nün Sefaköy-BeşyoPdan taksiye bindiğini ve taksiınetrenin 147 bin lira yazdığını söyledi. Koruma taburları devreye giriyor Haber Merkezi - Son yıllar- da özellikle emekli subay ve generallere yönelik suikastlar- da saldırganlann. önemb' ölçü- de koruma görevlilerinin ih- mallerinden ve yetersizliklerin- den yararlandıİclan gözlendı. Buna karşm emekli generallere yönelik saldınlar üzerine oluş- turulması geçen yıl gündeme gelen "koruma taburlarT'nın kısa bir süre önce devreye gırdi- ği öğrenildi. Üst düzeyde bir askeri yetkili emekli general ve amiralleri ko- rumak amacıyla oluşturulan "Koruma Taburlan" ile ilgili olarak Cumhunyet'e şu bilgile- ri verdi: "Bu birlikler oluşturuldu ve şu anda görev yapıyorlar. Bun- lara güvenb'k İcuvvetlen statü- sünde silah kullanma yetkisi de verildi. Bu koruma bırlıklen içinde, subay da, astsflbay da, er ve erbaş da ve aynca uzman personel yani uzman erbaşlar ve çavuşlar da var. Bunlar ko- ruma ihtiyacı olan personelin bulunduğu merkezlerde, büyuk kentlerde oiuşturuldu." Üst düzey askeri yetkili, "emekli general ve amirallerin koruma alıp almama konusun- da mecbur tutulup tutulmadığı- na" ilişkin soruyıı ise,"' Bunu İl Güvenlik Teşkilatı tayin edi- yor. Onlar hassas hedefleri ta- yin ediyorlar ve buna göre de bir çalışma sistemleri var. Onla- ra gerekli güvenbk elemanı te- min ediliyor Ancak kişi şu veya bu nedenle bunu, yani koruma almayı talep etmeyebilir" şek- lınde yanıtladı. Askeri yetkili, "hedeP' konusuna ilişkin soru- ya ise, "Hedef kım? HedefTürk devletine hizmet vermiş kişiler. Bunun içinde güvenlik güclen- nin etkin görevde bulunanlan var, basının ıleri gelen isim yap- mış kalemleri var, üst düzey bürokratlar var, eski ve yeni komutanlar var. Terörün hede- fi neresiyse hedef orası" karşılı- ğmı verdi. Son üç yılda üst düzey subay ve görevlilere yönelik suikast- larda saJdırganlann, koruma ön- lemlerindeki boşluk ve yetersız- likten yararlandıklan gözlendı. Gerçekleştirilen suikastlarda korumalar ya yerinde yoktu ya da yetersiz İcalıp yaralandı veya yaşammı yitirdı. Son yıllarda uğradıklan saldınlarda koru- malan olmasına karşın yaşani- lannı yitiren üst düzey subay ve koruma görevlileri şöyle: • 9 Ocak 1990'da, emekli Yarbay Ata Burcu, Pendik'te uğradığı sılahJı saldında yaşa- mını yitırdi. Üç kişı olduklan belirlenen saldırganlar, Ata Burcu'nun yanındaki koruma polisi Ahmet Karatop'u da ya- ralayarak kaçtı. • Güneydoğu'daki asayiş birbklerinin eski komutaru ve eski Başbakan Yıldınm Akbu- lut'un danışmanhğını sürdüren emekli Korgeneral Hulusi Sa- yın, Ankara Bahçelievler'deki evinin önünde eşiyle birlikte makam otomobilınden inerken üç kişinin silahli saldınsına uğ- radı. 30 Ocak 199 l'de meydana gelen saldın anında, adı bazı ör- gütlerin ölüm listesinde bulu- nan ve sık sık telefonla ve mek- tupla tehdit edilen Sayın'ın korumalan bulunmuyordu. Zamanın Emniyet Genel Mü- dürü Necati Bilican. Sayın'ın hem emniyet hem de Silahli Kuvvetler'den korumasının bulunduğunu belırterek, "Ko- rumalannı bazen alıp bazen almıyormuş" açıklamasını yap- ti-. • 12 Mart'ın ünlü isimlerin- den emekli Tümgeneral Mem- duh Ünlütürk, 7 Nisan 1991'de Üsküdar Emniyet Amirliği'yle aynı sokakta bulunan evinde uğradığı silahli saldın sonucu öldurüldu. Olay sonrasında Ün- lütürk'ün korunmadığı anlaşıl- dı. • Eski Olağanüstü Hal Asa- yış Komutanı emekli Korgene- ral İsmaıl Selen Ankara'da, Adana Bölge Jandarma Ko- mutanı Tuğgeneral Temcl Cin- göz de Adana'dd, 23 Mayıs 1991'de uğradıklan silahli sal- dın sonucu öldürüldüler. İsma- il Selen'in tek koruma görevlisi- silahıyla saldırganlara karşılık verdi, ancak sonuç alınamadı. Tuğgeneral Temel Cingöz ise, evinden görevine makam oto- mobiliylegıderken uğradığı sal- dında ağır yaralandı, dört gün sonra da yaşamını yıürdi. Saldı- n sırasmda makam otomobi- linde bulunan koruma astsuba- yı Yaşar Işık da yaralandı. 1978-80 Ecevit hükümeti- nin MİT Müsteşan, emekli Orgeneral Adnan Ersöz, 13 Ekim 1991'de Göztepe'deki evinde uğradığı sılahlı saldın sonucu öldürüldü. Sık sık teh- dit edilen ve olaydan önce de telefonla "Mustafa Bey evde mi?" dıye sorarak Ersözler'in evde bulunup bulunmadığının kontrol edildiği saldın sırasın- da, Adnan Ersöz'ün koruması- nın 'tuvalete gittiği' belirtıldi. • 6 Şubat 1992'de. İstanbul DGM Başsavcısı Yaşar Gü- naydın ise. Lah'de evinden işıne giderken uğradığı silahli saldın- da öldürüldü. Saldında, Gü- naydın'ın koruması Şaban Ceylan ile makam şoförü Halit Baîta da yaşamını yitirdı. • 18 Şubat 1992'de Bursa Cumhuriyet Savcısı Nural Uçurum. uğradığı silahli saldı- nda yaralandı. Uçurum'un makam sürücüsüyle koruması ise yaşamını yitirdi. • Baştarafi 1. Sayfada Genel- kurmay 2. Başkanı Orgeneral Fikret Küpeli kauldı. Edinilen bilgiye göre, önümüzdeki hafta başlayacak Yüksek Askeri Şû- ra toplanusına ilişkin "ön gö- rüşme" nitebği de taşıyan top- lantıda, emekli Oramiral Kemal Kayacan'a yönelik sui- kast ile alınması planlanan olası önlemler değerlendirildi. Genelkurmay Başkanhğı Genel Sekreteri Tuğgeneral Hurşit Tolon'dan abnan bilgiye göre ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş, emek- b' Oramiral Kayacan'a düzenle- nen suikast ile ilgili olarak tep- kisini şöyle dile getirdi: "Bu hunharca cinayete ma- ruz kaian emekli Oramiral Kemal Kayacan 18 senedir emeklilik hayatı yaşayan bir komutanımızdır. IDevlet hizme- tinde yaptıklan ile büyük bir ısim sağlamıştır. Fevkalade in- sanal birisi olup, herkese iyilik yapmayı şiar edinmiş bir kişi- dir. Günümüzde maalesef vatanı için görev yapan Türkiye Cum- huriyeti Silahli Kuvvetleri men- suplannı, emniyet görevblenni ve Türk milletini hedef alan ka- til virüsler mevcuttur. Bunlar milletin içinde veya dışında sak- lanmaktadırlar. Aziz milletimi- zin, içine gjrmiş olan bu katil virüslerin bulunup ortaya çıka- nlmasında, büyük sağduyu ile güvenlik güçlerine yardımcı olacağına kesinlikle inanıyo- rum. Bu amaçla şüpheli gör- dükleri her şeyi anında güven- lik güçlerine bildinneleri gerek- mektedir. Bu konuda milletimı- zin duyarhlığı ve hükümeün kararlı tutumu ile en kısa za- manda bu katil virüslerin yaka- lamp, hak ettikleri en ağır ceza- yı göreceklerinden hiç kimsenın şüphesi olmamalıdır." TBMM Başkanı Hüsametıin Cindoruk, Kayacan'ın öldürül- mesinden büyük üzüntü duy- duğunu belirterek "Rahmetli Kemal Kayacan'a tetik çeken- ler ashnda demokrasimizi hedef almıştır" dedi. Cindoruk, Ka- yacan'ın eşi Feriha Kayacan'a bir başsağhğı mesajı gönderdi. Kayacan 9 ın • Baştarafi 1. Sayfada dan, durup dururken öldürül- mesini anlamaya imkân yok. Cinayeti işleyenler mutlaka bu- lu/ıacakür" dedi. Çengel de ci- nayeti şıddetle kınadığmı belın- ti. Kemal Kayacan'ın evinin bulunduğu Sümer Sokak'ta yas var. Komşulan büyük üzüntü içinde olduklanru belirterek olaydan önce ne kimseden şüp- helendiklerini ne de herhangi bir ses duyduklanm söylüyor- lar. Apartmanın yakınındaki- ler, Feriha Kayacan'ın çıglıkla- nyla olaydan haberdar olmuş- lar. Ancak Emniyet Müdürü Necdet Menzir, sılahla ilgili bir açıklama yapmıyor. Silahta susturucu olup olmadıgı öğre- nilemedi. Kayacan'ın eşi Feriha Kaya- can'ın ise eşinin öldüğünden haberdar olmadıgı öğrenildi. Olaydan hemen sonra fenala- şan ve sürekb doktor kontro- lünde tutulan Feriha Kayacan, eşinin yaralı olarak hastanede yattığıru sanıyor. Evin önünde de Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir ambülans bekliyor. Itırlı Bahçe beraat etti • Baştarafi 1. Sayfada lirkişiler, yaptıklan inceleme sonucunda, 'Itırb Bahçe'nin içeriğinde cinsei konulann ka- ba, iğrendirici ve ilkel bir biçim- de anlatılmadığı, kitabın içerik bakımından öğretici ve eğiüci bir nitebk taşıdığı kanısına var- mışlardı. Cumhuriyet Savcısı Hasan Huseyin Günay ise 23 Haziran 1992 günü İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, kitabın 'müsteh- cen' olduğuna inandığını belir- terek, 'Itırb Bahçe'yi dibmize çeviren Nevzat Erkmen ile ya- yımlayan İlhan Güngören'in 30'ar milyon lira para cezasına çarptınlmalannı ve kitabın ım- ha edilmesini istemişti. 2. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Mustafa Kut- luk, dünkü duruşmada, 'unsur- lan oluşmayan müsnet suçtan sanıklann beraatına' karar ver- di. Türkiye'ye • Baştarafi 1. Sayfada agız birliği etmişçesine, Ermeni- leri 1915'te kasıtü ve sistemli bir şekilde soykınma uğratüğı id- dialannı Türkiye'nin kabul etmemesini odak noktası yapü. Bu konudaki yorumlarda, hele ciddi gazetelerin, belgeseklcki tarihi hatalan ve çarpıtmalan hiç dikkate almadıkları ve öne sürülen ıddialan "kuşkuya yer bırakmayan dogrular" olarak kabul ettikleri görüldü. Ciddi gazeteler içinde 1 mil- yon tirajh, muhafazakâr eğiüm- li "Daily Telegraph": "Ermeni- ler, devlet eli ile yürütülen bir soykınma uğratılmış, daha sonra da bu eylem, Adolf Hitkr adlı bir kişinin çok hoşuna git- miştir. Ancak hiçbir Türk hü- kümeti, böyle bir karar aldığını kabul etmez. Belgeselin yayını sırasmda Türkiye'nin Londra'- dakı temsilaleri epey mide san- ası çekmış olsa gereİc. Ortanın solu görüşleri ile to- nınan 400 bin tirajb "Guardi- an": "Yıgınla kanıt, belge ve kitle mezarlan şeklinde bulgu- ya ve tanık ifadelerine rağmen Türkiye hâlâ o dönem hüküme- tinın muazzam boyuttaki bu eylemini yalanlıyor. Ermeniler, dindar Hınstiyan bir azınhkü. İş ve ticaret yaşamındaki başa- nlannı Türkler kıskanmışü. Sonuçta mağaralara sokulup yakıldılar. Buraya gelene kadar zaten çoğu açlık, kötü davranış ve çeşitli saldınlar sonucu öl- muştü. 1915 olaylan, daha son- ra olacaklann habercisiydi. Hitler, 'Ermerulen şimdi kim haürbyor?' diye sorabilmişü." Başanlı kitle gazetea, 1.7 mil- yon tirajh "Daily Mail": "Türklerin, üzerinı örtmeye ça- bştıklan tarih, o kadar da gtzü değil. Bu, korkunç bir öykü ve kurtulanlann tonınlan sayesin- de katliamı Avrupa anık res- men tanıyor. Amerika ise bu gerçeği yok saymaktadır." Uluslararası iş ve ekonomi ga- zetesi "Financial Times": "Er- menileri kim hatırlar, sorusu- nun yanıtını bir tek Türkler bilmiyor. Türkiye'de dünyanın en iyi, en hoş, ve en iyi eğıtımli . insanlan, böyle bir olayın mey- dana gelmedığine dünyayı inandırmak için içtenlikle çaba- lıyorlar." Londra'mn 500 bin tirajb etkih akşam gazetesi "Evening Standard": "Ermeni soykınmını örten gizlilik perde- sini aralayarak ortaya gerçekle- ri çıkaran, iyi bir iş yapmış. Dünya, 1.5 milyon Ermeniye ne olduğunu bılmek istemıyor. Katliam iddialannın tek yanlı bir duygusallık olduğu görüşü- ne karşılık, kaüiamdan kurtu- lanlann anlattıklan ve kitle mezarlannda bulunan kemik- ler, tek yanh da olsa öykünün gözardı edilemeyecegini göste- rir". Belgeselin yayınını Inde- pendent gazetesinde çeyrek sayfa ilanla bildiren "Chan- nel-4 TV'nin, ilanda kullanılan fotoğrafı, filmin yapımcı firma- sının sağladıgı belirlendı. Fo- toğrafta, kurukafa ve iskeietkr görülüyor. Fotoğrafın asbnın, merkezi Beyrut'ta olan "Erme- ni Davasını Savunma Komi- tesi"ne ait olduğu, dünya ça- pında dağıümını bu kuruluşun yaptığı saptandı. Fotoğrafın as- lında, iskeletlerin arkasında kimi oturan kimi ayakta fesli 8 kişi görülüyor. Ekraıüarda Barcelona Evlerde Efes Pilsen Tfedbırinizi önceden alın, buzdolabmıza Efes Pılsen stoklayın. Bu sıcaklarda, bu Olımpıyatlarda, buz gibı Efes Pılsen'sız kalmayın... 1988 COOB 9S. SA TM EFES PİLSEN •»2 OÜMP<VATUU)I RESMİ SPONSORU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle