09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sal Cumhuriyetl Sahibi: Cumhunyet MatbaacıUk ve Gazetecilik Türk Anonim Şirketi adına Berin N»di lstanbul Haberleri: Şeaay Kalka», Dış Haberler: Erg» Bakı, lş-Ekonomi: Şiltran KeleKi, Yun Basan ve Yayan: Cumhuriyet Matbaacüık ve Gazetecilik T.A.Ş. TUrkocağı Cad. • Genel Yayın Yönetmeni: Özgen Acar • Genel Yayın KoordinalörU: Hikmet Çetinkaya Haberleri: Mehrael Saraç, KOltOn Celal Üsler, Makaleler. Sami Karaören, Spor: Abdölkadlr 39/41 Cagalçğlu 34334 İst. PK: 246 lstanbul. Td: 512 05 05 (20 hat), Teler • Yaa tşteri Müdilrleri: Fasun Özbilgen (Sorumlu), Olal Ba^iugıc (Haber) • Gorsel Yucelmuı, Düzeltme: AMnBah Yana • Müessese Müdür V.: Erol Erkat • Koordinatör: ~ " ~ - ' ' - - - - - - - - Yönetmen: Ali Acar • Düzenleme: Mustafa Saglanıer • Ankara Temsilcisi: Cttncyt Ahmet Koralsan • Muhasebe: BUeat * « t • Idare: Hmsrnn Gnrtr • lşletme: Öoder Çtdk • Arcaytıck, Haber Müdttrlen: Mvstafa Balbaj, Iştk Kaasu, lzmır Temsılci V.: SenUr Kuık, Bilgi-Işlem: .Nail İaal Bilgisayar Sistem: Mnnivet Çiler • Personel: Sevgi Bostaocıogln Adana Temsilcisi: Çetin Yifcenothı • Reklam: Rtha Uıtnan • Dış tlişkiler: Httlya Akyol 22246, Fax: (1) 526 60 72 • Bürolar. Anlun: Z. Gökalp Blv. lnkılap a No: 19/4, Tel: 433 11 41-47, Telex: 42344, Fax: (4) 433 05 65 • lzmlr H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3, Tel: 83 12 30, Telen: 52359, Fax: (51) 89 53 60 • Adara: lnOnfl Cd. U9 S. No: 1 Kat 1, Tel: 19 37 52 (4 hat), Tetot: 62155, Fax: (71) 19 25 -78 TAKVtM 31 TEMMUZ 1992 tmsak:4.05 Güneş:5.5l ö§e: 13.15 tkindi: 17.10 Akşam: 20.29 Yata: 22.07 Amerikalı kadının dramı •ATtNA(AA)-Feleli olduğu için bakamayacağj gerekçesiile4ve5 yaşlanndakı iki oğlu kendısinden alınarak evlatbk venlen TifFany Callo, ABD'da'fıziksel rahatsızlıklan olan kadınlar iyi bir anne olabüirler mi" sorusunu gündeme getirdi. Jay Mathewns imzasıyla kaleme alınan, "Tiffany Callo'nunÖyküsü" adh kitapta genç kadının yaşadığı trajedi ve çocuklannı geri almak için verdiğı mücadele anlatıhyor. Aynldığ) kocası da kendisı gibi sakat olan Tiffany'nin, David (5) ve Jesse(4) adh iki oğlunun kendi gözetimindeyken son dereoe sağlıklı olduklannı ve bunun kendisi için bir mutluluk kaynağı oluşturduğunu söylemesine rağmen Californalı yetkililer Tiffany'nin bakıma ihtiyaa olmasını ve boşandığı kocaa ile ilişkilerini öne sürerek Jesse ve David'in başka ailelere evlatlık olarak verümesine karar verdiler. Erkeklerde korkar • ATtNA(AA)- Erkeklerde korkar... Araştırmalara göre erkeklcr korkuîannı göstenmekten korkuyorlar. Amerikalı araştırmacı yazar Trusıon Clarke, 20-30 yaş grubu erkekler arasında yapuğı birincelemede, nelerden korktuklan şorusuna genellikle bir şaka ile karşıhk vererek erkelderin en fazla yaralanmaktan, başansızlıktan ve çocuklannın başına bir şey gelmesinden korktuklannı betirtti. Stanford Oniversitesi Pkikiyatri Profesörü Stewart Agras da erkeklenn korku hakkında kadmlardandaha fazla şaka yapabildiklerini, çünkü korku iledaha az karşılaşüklannı vurguladı. Erken doğuma ilaç IBOSTON(AA)-Erken doğumu engellemek için binlerce kadın tarafından kullanılanritodrineadlı ilacın istenilen etkiyi tam olarak yaratmamasıyla bhiikte, öldürücü yan etkilerinin olduğu befirtildi. New England Juomal Of Medicine'de yer alan bir yaada,ritodrineninerken doğumu sadece 1-2 günlüğüne geciktirebildiği, ilacın kullanımına rağmen erken doğumun önlemediği kaydedildi. Dergjde çıkan başka bir yaada, bu tür ilaçlarla ilgili çalışmalar yapan Texas Universitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, Dr. Kenneth, J. Leverio ve F. Gary Cunningham, ABD'ye her yıl 3 ila 9 bin arasında kadının bu ilaç tedavisi sonrasında ciğerlerinin su topladığjnı ve ölüme kadar gidebilecek rahatsızlıklarla karşıiaşüklannı belirttiler. Dünyanın en küçükKuran'ı • ATtNA(AA) -Dünyanın en küçük Kuranı Kerim'i Pekin'de düzenletıen biraçık arturmada saüldı. Hong Kong Haber Ajansı'nın habenne göre söz konusu Kuranı Kerim'in boyu 2,7 mm, eni 1,9 mm. Dünyanın en küçük Kuran'ının ağırhğı ise 5.3 gram. Ajans, Çinü bir Müslümana ait olduğunu beürıtiği Kuranı Kerim'in kaç paraya satıldığı konusunda bilgi vermedi. Kitabın eski sahibi ise Kuran'ın alt nesilden beri ailesin ait olduğunu ve kendisıneatalanndan miras kaldığıru söyledi. Yalmzve yalnız annesütü!Yann Dünya Emzirme Günü. Anne sütü ile heryıl 1 milyondan fazlaçocuk ölümü önlenebilecek lstanbul Haber Servisi- Yann Dünya Emzirme Günü. Dünya Emzirme Birliği Faaliyeti (WABA), annelere özellikle do- ğumdan sonraki ilk 4-6 ay içinde çocuklannı mamalarla beslemek yerine kendi sütlerini vermeye ça- ğınyor. Dünya Sağük Örgütü'nün (WHO) tahminlerine göre, doğu- mu izleyen bu zaman içinde ço- cuklann yalnız ve yalnız anne sü- tüyle beslenmesi halinde her yü bir milyondan fazla çocuk ölümü ön- Ağız sütü lenebüecek. 1989 yıhnda BM Genel Assamblesi'nde kabul edilen "Ço- cuk haklan Sözleşmesi"nde, "toplu- mun her kesiminin, özellikle anne- babalar ve çocuklann bilgilendiril- meleri, eğitime ulaşabilmeleri ve anne sütü ile beslenmenin üstünlük- leri konusundaki temel bilgilerden yararlanmalan için desteklenmeleri'- 'gerektiği kabul edildi. 1 Ağustos 1990'da ise 32devlet, 10 BM üst düzey yetkilisi ve bazı kuru- luşlarca desteklenen, WHO ve UNI- CEF'in düzenlediği bir toplantıda, "emzirmenin korurunası, özendiril- mesi ve desteklenmesi" konusunda hazırlanan INNOCENTI Bildirgesi kabul edildi. Yine 30 Eylül 1990'da BM'de ara- lann-da Türkiye'nin de bulunduğu 71 ülkenin devlet başkanlan "Dünya Çocuk ZirvesT'nde bir araya gelerek, Çocuk Haklan Sözleşmesi'nin uygu- lanması yönünde çalışma sözü verdi. Bu gelişmeler doğrultusunda gö- nüllü kuruluşlann bir araya gelme- siyle 1991'de New York'ta "Dünya Emzirme Birliği Faaliyeti (WABA) kuruldu. Türkiye'den "Sağhk İleti- şim Ağı Grubu"nun (WEBCOM) da içinde bulunduğu WABA, bebek- lerin anne sütüyle beslenmesinin za- manla azaldığını belirterek, "Oysa anne sütü, mamalara göre daha besleyici, daha sağlıkb ve daha ucuz. Bebeği hastahklara karşı koruduğu gibi, annede de meme ve yumurtahk kanseri oluşturma riskini azaltıyor. Aynca araştırmalar, yoksul yöre- lerde biberonla beslenen bir bebeğin yalnız anne sütü ile alan bir bebeğe göre ishalden ölme olasıhğı 15, za- türreeden ölme olasılığı ise 4 kat daha fazla olduğu bulunmuştur" di- yor. "VVABA'ya göre annelerin süt vermekten vazgeçmelerinin nedeni, kadınlann cahşma yaşamına aü- lması, anne sütünü tavsiye eden doğumevi ve hastanelerin giderek çoğalması, kadınlarda göğsün sarka- cağı endişesi ve mama-biberonla beslemenin çağdaş bir uygulama ol- duğunu ileri süren reklamlann yaygınlaşması olduğunu söylüyor- İar. Altıncı aydan sonra bebeğe anne sütü ile birlikte ek gıdalar verilme- sinin zorunlu olduğunu belirten uzmanlar, bebek bir yaşına gelene dek, mümkünse daha uzun süre anne sütü ile beslenmesi gerektiği- ni söylüyorlar. Bu konuda annelere her türlü yardımı yapmaya hazır olduk- lannı belirten WEBÇOM Başkanı Yardımcı Doç. Dr. Ümit Kartoğ- lu, her annenin "2498173- 2455507" numaralı telefonlardan İstanbul'daki merkezlerine baş- vurabileceğini belirtiyor. Emzirme, doğum sonrası ilk saattebaşlamalı - Bir bebek için en iyi besin anne sütüdür. İnek sütü, piyasa- daki hazır mamalar, evde pirinç unu ile yapılan mamalar hiçbir zaman anne sütünün yerini tutmaz. Anne sütü bebek için, ideal bir besin olmasının yanı sıra, bebeği; ishal, zatürree, grip gibi hastahklardan koruması nedeniyle de diğer besinlerle kıyaslan- mayacak değerde bir besindir. Mikrobik hastalıklan önleyici maddeler(anükorlar), annenin ağızdenen ilk gelen sütünde da- ha fazla bulunması nedeniyle bebeğe, doğar doğmaz anne sütü verilmesi büyük önem taşımaktadır. -Sıcak ve kuru iklimlerde bile, anne sütünde^ir bebeğin ge- reksinimini karşılayacak kadar su olduğu için, bebeğin susuzlu- ğuna karşı ilk dört ayda su ya da şekerli içecekler verilmesine gerek yoktur. - Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, bazı yörelerde, bebeklerde doğumu izleyen ilk birkaç gün ağız adı verilen koyu kıvamlı sanmsı ilk anne sütünün verilmiyor olması. Bu yanlış bir uygulamadır. Ağızsütü bebekler için çok yararhdır veonlan sık görülen hastahk- lara karşı korur. Bebe- ğin, anne sütü gelene dek başka herhangj bir yiyeceğe ya da içeceğe gereksinimi yoktur. -Doğumun hemen ardından bebeğin em- zirilmeye başlanması anne sütü yapımını ha- rekete gecirir. Emzir- meye doğumdan son- rakı ilk saattc başlan- mah, daha sonraya asla bırakılmamahdır. -Birçok annenin özellikle ilk çocuklann- da , emzirmeye başla- dıklannda yardıma ge- reksinimi vardır. Dene- yimli ve anlayışlı bir kişi, annenin sık rastla- nan birçok sorununun üstesinden gelmeye yardıma olabüir. -Hemen hemen tüm annelerden bebek memeyi ağzıyla iyi bir biçimde kavrayabiliyorsa, bebek gece dahil istediği sıkhkta emebiliyorsa yeterli süt gelecektir. - Emziren anne günde en az iki bardak süt içmelidir. Protein gereksinimini karşılamak için kurufasulye, nohut. mercimek gibi kurubaklagiller, et, tavuk, balık gibi yiyeceklerden her öğünde yemelidir. Emziren anne, bol sebze meyve yemelidir. -Emzirme sırasında bebeğin, göğüste tutuluş bicimi de çok önemlidir. Uygun olmayan emzirme pozisyonu meme baş- lannın çatlaması ve acımasına. yetersiz süt gelmesine, meme al- mama gjbi yakmmalara neden olur. -Bebeği emzirmeye başlamadan anne, ellerini su ve sabunla yıkamalı, meme başlan ve bebeğin ağzı temiz olmahdır. - Emme iyi bir pozisyonda ise; bebeğin vücudu tümüyle anne- ye dönüktür, meme ucu ile çevresindeki kahverengi halka tü- müyle çocuğun ağzmda olmah, damağa da dokunmalıdır. -Emzinne sonunda bebeğin dik olarak yüzü omza gelecek bi- çimde tutulmalı ve sırtına hafıf masaj yapıhnası çok önemlidir. Böylece bebeğin gazının çıkanlması İcolaylaşır. Biberon ve emzik Biberon, hastalıklara yol açabilir WEBCOM'a göre, biberonla beslenen bebeklerde biberon yeterince temizlenmez- se, ciddi hastalıklar, hatta ölüm görülebi- lir. - Biberonla verilen inek sütü ve diğer mamalar, bebekleri anne sütünün korudu- ğu gibi ishal, zatürree, nezle ve diğer has- tahklara karşı korumaz. Her beslenmeden önce su, biberon ve emzik 10 dakika kaynaularak mikroplar- dan anndınlmalıdır. Aksi halde, biberonla beslenme, ishal başta olmak üzere baa hastahklara yol açabilir. Bir çocuk ne ka- dar çok hasta olursa, beslenme bozukluğu olasılığı da o kadar artar. Temiz içme suyunun bulunmadığı bir yörede, ilk 4-6 ayında sadece anne sütü ile beslenen bebeklere göre, biberonla besle- nen bebeklerin Emzinne sırasında bebeğin göğüste tutuluş şekli çok önemlidir. Uygun olmayan pozisyonlar meme başaun çatlaması- na, acımasına, yetersiz süt gelmesine ve bebeğin memeyi almaması gibi yakınmalara yol açar. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tahminlerine göre, doğumu izleyen ilk 4-6 ay içinde tüm çocuklann "yalnız ve yalnız anne sütüyle" beslendiğinde; - Her yıl bir milyondan fazla çocuk ölümü önlenebilecek. -Meme ve yumurtahk kanseri olan kadın sayısı azalacak. -Bebek maması ve süt konserveleri üretimi ve haarlamalanna bağb hava, su ve kara ~ " ™ ^ " " " ^ — — — kirlenmesi azalacak. Î -Yapay bebek mama v e sütlerinin kullanımı ile oluşan hastalık ve alerjileri tedavi için yapılan harcamalarkanseri önlüyor azalacak. -Heranmikrop taşıyıcısı durumunda olan biberonlann, hastahk bulaşürma olasıhklan ortadan kalkacak. -Yapay beslenmeye yönelik yüksek harcamalann ailelere ve ülke ekonomisine getireceği yük azalacak. -Bebekler için güvenilir ve çocuklar için en azından iİk .yul için önemli bir besin kaynağı sağlanacak. - Dünya çocuklannın bilgi, zeka ve ruhsal açıdan en uygun bir biçimde büyümesi sağlanacak ve çocuk ve annede birbirine ait olma ve güven duygusu doğacaktır. 1. Emzirmeye ilişkin yaalı bir poliüka haarlanmalı ve bunu düzenli aralıkterla tüm sağhk personelinin bilgisine sunmalıdır. 2. Tüm sağlık personetini bu poliüka doğrultusunda eğitmelidir. 3. Hamile kadınlan, emzirmenin yararlan ve yöntemleri konusunda bilgilendinnelidir. 4. Doğumuizleyen yanm saat içindeemzirmeye • başlamalan için annelere yardıma olmahdır. 5. Annelere, emzirmenin nasıl olacağını ve bebeklerinden ayn kaldıklan durumlarda sütün salgılanmasını nasıl sürdürebileceklerini göstermelidir. 6. Tıbben gerekli görülmedikçe,yeni doğanlara anne sütün- „ , m m m „ _ _ _ m m m m ^ . ^ den başka biryiyecek ya da içecek vermemelidir. 7. Anne ile bebeğin 24 saat bir arada kalmalannı sağlayacak bir uygulamayı benimsemelidir. 8. Bebeğin her isteyişinde emzinhnesini teşvik etmelidir. 9. Emzirilen bebeklere yalana meme veya emzik türünden herhangi bir şey vermemelidir. 10. Emzirmeyi destekleyen gruplann oluşumunu sağlamalı vetaburcu olan anneleri bu gruplarakatılmaya teşvik etmelidir. Başanlı emzirme önerileri • Emziren anne, günde en aziki bardak süt içmeli, bol sebze ve meyve yemelidir. ishalden ölme olası-Uklan 25 kat daha faz- ladır. -Herhangi bir nedenle emziril- meyen bir bebek için en iyi gıda, annenin meme- sinden sağjlan süttür. Bu süt, kaynaularak mikroplardan anndınlmış bir bardaktan ka- şıkla verilmeli- dir. Bardağın te- miz tutulması daha kolay oldu- ğundan, biberon ve emzikten daha gü- venlidir. -Annenin bebeğine sütünü veremediği durumlarda mama kullamlacaksa, mama- lar, kaynatılmış ve soğutulmuş su ve süt ile hazırlanmahdır. Su ve süt kaynaütaıadan kesinlikle kullanılmamalıdır. -Mama çoğalsın diye gereğinden fazla su eklenirse, inek sütü ve diğer mamalar daha az besin içerirler. Bu da bebeğin büyüme ve gelişmesini engeller. Anne sütü almayan bebeklere inek sütü verilecekse, ilk ayda yan yanya sulandınlmaladır. Bebek büyü- dükçe katılacak su miktan azalülır ve üç ayını doldurduktan sonra süt sulandınl- madanverilir. İnek sütü ve diğer mamalar birkaç saat oda ıstsında bekletilirse bozulur. Sağüan anne sütü ise oda ısısında en az 8 saat bo- zulmadan tutulabilir. Psikiyatrlar öneriyor: Devlet adaııJaıı, düzenli ruh sağhğıtestleriııdeııgeçirihneli • İngütere'de yayımlanan tıp dergüerinden British Journal of Psychiatry'nin editörü Prof. Freeman, güçlü liderlerin etrafında psikopatlann yuvalandığını savunarak bu kişilerin oüderlere sadece duymak istedikleri şeyleri söyleyerek yanılttıklannı beürtti. LONDRA (AA) - İngilizbilim adamlan. devlet adamlannm, kendi başbakanlan John Major da dahil olmak üzere düzenli arahklarla, testlerden geçerek, ruh sağlıklannın yerinde olduğunu göstermeleri gereküğini bildiriyorl? .ngiltere'de yayımlanan psikiyatri dalındaki tıp dergüerinden 'British Journal Of Psychiatry'nin editörü Profesör Hugh Freeman, kısa bir süre önce yapılan bir araşürmanın, sürekü büyük meselerle meşgul ohnanın ve gerektiğinde anında karar verme sorumluluğunun, liderler üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu gösterdiğini söyledi. Profesör Free- man, Dublin'd'e düzenlenen, psikiyatri uzmanlannın katıldığı bir kongrede yaptığı konuşmada, 'Bu durumda kendimize sormamız lazım, polhikaalar için butür testler gerekmiyor mu' diye konuştu. Ingiliz basınında yer alan haberlere göre Freeman, konuşmasında sadece 400 kişinin yaşamından sorumlu olanpilotlara bile düzenliolarak denge testleri yapıldığını, oysa bütün bir ulusun vebaa durumlarda dünyanın kaderini elinde tutan devlet adamlannın hiçbir testten geç- mediğini vurguladı. Güçlü liderlerin etrafında •psikopatlann yuvalandığını' savunan Profesör Freeman, bu kişilerin o liderlere sadece duymak isteyecekleri türden şeyler söyleyerek, yanıltüklannı beürtti. Freeman, buna örnek olarak İngütere'nin eski Başbakanı Margaret Thatcher'ı verdi ve 'Hangi politikalannınyürümediği kendisine hiç söylenmedi" dedi. Başlanna bir iş geleceğinden korktuklan için politikaalann ruh sağlığı konusunda konuşmaktan kaçınan meslektaşlannı eleştiren Hugh Freeman, ABD'nin eski başkanlanndan J.F. Kennedy'nin hafif uyanalar aldığını, NVinston Churchill'in de önemli bir depresyon geçirdiğini belirtti. BilimadamıHugh L'Etangda Ronald Reagan'm görevinden aynbnadan yıllarönce ruh sağlığmın yerinde olup ohnadığınm tartışıldığını, eski ABD Başkanı'nı televizyondaki bir açıkoturumda izleyen bir uzmanın, kendisinde delilik belirtileri gördüğünü' söyledi. L'Etang, 'Herkes, önemli şahıslann değil sadece sıradan kişilerin akıl hastası olabileceğini düşünüyor' dedi. 'Oysa onlardainsan...' Gölcük-Yalova karayolu üzerindeki kıyılarda duvar ve tel örgü... Kıyüar işgalde, lıalk denize giremiyor FARUK KIRTAY İZMİR - 30 km'ük sahil şe- ridinin bulunduğu Yalova çev- resindeki kıyılar resmi ve özel kuruluşlarca ^şgal edilerek, kumsallar tel örgulerle çevrildi. 200 bin kişinin yaşadığı bölgede halk denize girebilecek kumsal bulamıyor. Tel örgü ve çitlerle çevrilen kıyı şeridini 'özel mülkiyet' gibi kullanan yazlık site ve resmi ku- ruluşlann yöneticileri deniz gi- rişine yaptırdıklan bekçi ku- lübeleri ile buralardan halkın denize girmesini engelliyor. Gölcük, Karamürsel ve Ya- lova karayolu üzerinde bulu- nan kıyı şeridinde, Adalet Ba- kanhğı, Deniz Kuvvetleri, Tanm Onnan İşletmesi, Tigem, Ftibank eibi resmi kuruluşlann yanında Ağa Ceylan'a ait Cey- lan Kent ve Cevdet Aydın'a ait Aydın Kent ile 30'a yakm yazlık site bulunuyor. Sahil şeridini kendi mülkiyet- leri gibi kullanan resmi ve özel kuruluşlan defalarca şikayet et- melerine rağmen buralardan denize giremediklerini, tel örgü- lerin ise kaldınlmadığıru belir- ten vatandaşlar "Deniz kena- nnda yaşıyoruz, ama denize gi- remiyoruz" diye yakınıyorlar. 3621 sayıh Kıyı Kanunu'nun 18. maddesi ise şöyle: "Kıyı ve sahil şeridinden yararlanmada öncelikle kamu yaran gözetilir. Kıyılarda duvar, çit, tel örgü ve benzeri engeller oluşturulamaz. Aksiru uygulayanlara yasanın öngördüğü cezai işlem uygula- nır." Sahillerdeki buyasadışı işgali görüntülemek için gittiğimiz Tuncalp ve Nadir sitesindeki görevli; yabanalann içenye gi- rilmesi yasakür tabelasını gös- • tererek bizi uyanyor. Denize girmek istediğimizi belirttiği- mizde görevli bekçiden "Yasak dedik ya" yanıtını alıyoruz. Ne- den yasak diye sorduğumuzda ise "Ağa Ceylan'a ait tatil kö- yünde de yasak, yöneticiler orayı örnek almış, hırsızhğı ön- lemek için galiba" cevabını alı- yoruz. Askeri kamp ve dinlenme te- sislerinin bulunduğu 15 km'lik sahil şeridinden ise denize gire- bilmek mümkün değil. Yerle- şim bölgesinin tam ortasında bulunan dinlenme tesisleri de diğer tatil siteleri gibi tel örgü- lerle çevrili. Ancak buradaki tek fark "askeri bölge" yazısı. Çiftlikköy Belediyesi'ne ait Mocamp dinlenme tesislerini işleten Burhan İlter ise kıyıya gerdirdiği tel örgülerin yetersiz kahnası üzerine tel örgüleri yı- karak yerine 3 metre yüksekli- ğinde duvar ördürmüş. Tel ör- gülerin şeffafhğı önlemediği için duvar ördürdüğünü söyle- yen işletmeci Burhan İlter, "...Tesislere gelenler yan taraf- tan rahatsız oluyorlardı. Tel ör- günün dışında kalanlar bura- daki bayanlara sarkmtılık edi- yordu. Bu sorunu çözmek için tel örgüleri yıkarak yerine du- var ördürdüm" dedi. Yalova Kaymakamı Yaşar Yaya ise tel örgüler konusunda şu ana kadar şikayet başvurusu olmadığını belirterek "Sahillere tel örgü mü çekilmiş? Bunu ilk kez sizden duyuyorum" dedı. BURCUNUZ KADAR ÖNEMLİ YÜKSELEN BURCUNUZ! Diterseniz gonel özeHiklerini, dilerseniz hattahk olarak ktşHiğinize etkilerini öğrenin... ALO BiLGi 900 900 381 KOÇ 900 900 382 BOĞA 900 900 383 İKİZLER 900 900 384 YENGEÇ 900 900 385 ASLAN 900 900 386 BAŞAK 900900 387 TERA^ 900 900 388 AKREP 900 900 389 YAY 900JD0 390 OĞLAK 900TO0 391 KOVA 900 900 392 BALIK Gen^/f yükselen burcunuzu kesin olarak öğrenmek isterseniz, numaranız: 900 900 393 Turkıye mı. üt^ctırden servıslerımran btr dakıkası 5833 TL dır ûrtalama senffsuresı 3-4 daKıkadır. Mo Bilgi P K 16 Tarabyı'lst
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle