16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31TEMMUZ1992CUMA CUMHURİYET SAYFA KULTUR 11 Kadınlar sanata düşkün • ANKARA (AA)- Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde yapılan etkinliklere kadınlann daha çok ilgi gösterdiği belirlilirken, ızleyici yaş ortalamasının da 39'un altında olduğu bildirildi. Ankete göre festivalde en çok ilgj çeken programlar Johann Strauss Vals Orkestrası, Rusçuk Opera ve Balesi, Moskova Radyo-TV Senfoni Orkestrası ve Turkuaz Modem Dans Topluluğu oldu. Vakıf Başkanı Mehmet Başaran, anketin yapıbş amacının hem izleyici portresini çizmek hem de halkın gerçekten beğeni ile ızlediği etkinlikleri saplamak olduğunu belirtti. GESAM'in açıklaması • ANKARA (AA>- GESAM, Kültür BakanlığYnın kasım 1991 'den bu yana' Bakanbk tablo koleksiyonu' için satın aldığı bazı sanatçılann tablolannı iade etmesmin sanatçılan üzdüğünü bildirdi. GESAM"ın yazılı açıklamasmda seçici kurulun yetersiz olduğu öne sürülerek devlet sergisinde ödül alıruş, satın alınmaya değer görülmüş eserlerin hiçe sayılmasının sanat ve sanatçı adına üzücü olduğu belirtildi. Tablolan iade edilen sanatçılararasında Doç. Dr. ZaferGençaydın. Doç. Dr. Hasan Pekmezci, İsmail Aieş, Zeki Şahin ve altmışın üzerinde sanatçının cserinin bulunduğu iddia edildi. Kırmızıfare öykö ödülü • Kültür Şervisi- Kırmızıfare Çocuklar İçin Edebiyat dergisinin 2. öykü ödülü kasım ayındaki TÜ YAP Kitap Fuan'nda verilecek. Amacı 'çocuklara edebiyat zevkini aşılamak ve geliştirmek üzere nitelikli çalışmalan desteklemek, amatör ve profesyonel tüm yazarlan teşvik ederek ülkemizde çocuk edebiyatı alanında verilen ürünleri çoğaltmak' olan ödülün seçici kunılunu Gülsüm Akyüz, Prof. Meral Alpay. Ferit Avcı, Ayla Çınaroğlu, Yusuf Çotuksöken, Fatih Erdoğan ve Turan Yüksel oluşturuyor. Birincilik ödülü 3 milyon lira olarak bclırlenen yanşmada konu sınırlaması yok. Kaülmak için 8-12 yaşlanna yönelik yayımlanmamış üç öykünün 12 ekim tarihine kadar Mavibulut Yayınlan Yeniçarşı Cad. Ferah Ap. 33/2 80060 Galatasaray adresine gönderilmesi gerekiyor. 'Kûltür-ekonomik zirve' toplantısı • İSTANBUL(AA)- Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Aygören Dirim. yaym sektörünün son yıllarda yoğun bir ekonomik bunahm içinde olduğunu ve sorunlannı hükümetin yetkili organlanna aktarmakta güçlük cektiklerini bildirdi. Aygören Dirim, yayın sektörünün sorunlanna sahipçıkmalan, öncülüklerinde tüm kültür kuruluşlannın ve hükümet temsilcilerinin katılacağı "kültür-ekonomik zirve' toplantısının düzenlenmesine ilişkin taleplerini TOBB Başkanı Yalım Erez"e bir mektupla ilettiklerini kaydetti. Dirim, yayın sektörünün ülke kültüriinü ayakta tutmak gibi önemli bir görev üstlendiğini fakat ekonomik güçlükleri nedeniyle iyi üriinler veremediklerini belirtti. Ortadoğu Film Festivali • Kültür Servisi- Japonya'nınbaşkenti Tokyo'da önümüzdeki ekim ayında düzenlenecek Ortadoğu Film Festivali'ne Türkiye'den dört yapıt davet edildi. 23-31 Ekim 1992 tarihleri arasında düzenlenecek Ortadoğu Film Festivali'ne Yavuz Özkan'ın 'Ateş Üstünde Yürümek' ve Aüf Yılmaz'ın 'Berdel' adlı uzun metrajh filmlerinin yanı sıra Ertuğnıl Karshoğlu'nun 'Keçenin Teri' ve Suha Arın'ın 'Dünya Durdukça' adlı belgeselleri dekatılacak. Japonya Vakfı tarafından düzenlenen Ortadoğu Film Festivali'nde İran'dan dört, Mısır ve Suriye'den üçer, Ürdün, Katarve Bahreyn'dende birer film gösterilecek. Ersin Alok ve Emili Mitrani'nin hazırladıklan 'Anadolu Sinagoglan' kitabında 1000 fotoğraf sunuluyor Tiirkiye'de 50'den fazla sinagog varKültür Servisi- Türkiye'de yaşayan Mu- sevilerin, 1492'de İspanya'dan kaçarak Anadolu topraklanna gelişlerinin 500. yıb kutlamalan çerçevesinde 500. Yıl Vakfı'nca gerçekleştirilen etkinlikler. yaklaşık biryıldır sürüyor. 1992 yıb içerisinde kendi alanında ilk olan bir çahşmarun daha sonuçlanması aynca önemli: Fotoğraf sanatçısı ve araştı- rmacı Ersin Alok'un Emili Mitrani ile birlik- te hazırladıklan "Anatolian Sinagogues" (Anadolu Sinagoglan) kitabı. "Anadolu Sinagoglan" yaklaşık dört yılbk bir çabşmanın ürünü. Ersin Aİok, Tür- kiye'de bütün dinlere ait ibadet yerlerini," araştırma projesi içinde önce sinagoglardan başlamış. Yalnızca Türkiye'deki değil dün- yadaki sinagoglar üzerinde var olan kaynak- lar şaşırtıcı derecede sınırlıymış. Yapılan tes- pitler. alınan izınler sonucu Türkiye'de sap- tanan 50'nin üzerinde sinagogdan 46 tanesi bu kitapta yer almış. Yahudilerin İspanya'dan kaçarak Anadolu topraklanna sığınışının 500. yılı kutlanırken, ortaya ilginç bir çahşma daha çıktı.Fotoğraf sa- natçısı ve araştırmacı Ersin Alok ile Emili Mitrani'nin hazırladıklan 'Anadolu Sinagoglan 1 adlı kitap 4 yıllık bir çalışmanın ürünü. Alfabetik sıralamaya göre yapılan dizinde belirlenenler şöyle: Ankara Sinagogu, Ada- na, Antakya, Bergama, Bursa Geroush, Ça- nakkale. Çorlu, Edirne, Gaziantep, İskende- run, Izmir Algazi, Aydınlı (Shalom), Ez- Hayyim (Beit Hillel), Beit İsrael. Bikour Ho- lim. Giveret. Rosh-Ha-Ar, Hevra, Shaar Ha Shamaim. Kılis, Kırklareli, Sard. Balat, tstanbul Ahrida, Eliau, Kastorya, Or-a- hayim, Selanik, Yambol, Bakırköy, Burgaz. Eşkenaz, Göztepe, Hasköy Ezger (ve kütüp- hanesi), Maalem, Haydarpaşa, Heybeliada, Italian, Kuzguncuk, Beit Yaakov, Neve- Shalom, Ortaköy Etz Ha Hayim, Sirkeci, Şişli Beit İsrael, Sultanahmet Çorapçı Han, Yeniköy, Karay. Ersin Alok, kitabının sonuna eklediği "Ön- söz"de çalışmasının amacını şöyle açıklıyor: "Biz, yaşadığnnız bu yüzyılda, evrenın bü- yük bir patlamadan sonra hâlâ genişlemekte olduğu kavramına eriştik. Bunu bize söyle- diler, bunu kabul ettik. Bunun etkinliğinin hâlâ sürdüğünü biliyoruz. Böyle bir kitabı yaptıktan sonra bunu bilmenin tek amacı var: Kültür denen zincirin içinde bulunan yaşam öyküsünün insanlann içinden kopa- rak yapmak istedikleri birimleri tek tek üst üste yığarak meydana getirdiklerini ve geti- rilmiş olan o şeyin adına da 'sanat' dendiğine inanıyonım. Sanat, mutlaka bir duygunun tek başına biçimlendirilmiş şeklidir. O ne ka- dar tek başınaysa o kadar büyüktür." Türkiye'deki sinagoglann tarihsel değer- lendirilmesirün yapılabilmesi için sinagog yapılannın özellikle üç bölümde olduğu gö- rülmüş. Bir bölümü Asur esasb olmak üzere hâkimiyet% bütün Mezopotamya'da ayn bir özellik gösteriyor. Ege'de ise taş yapının yerine ahşap yapı ve ahşapın üstünde kullanılmış olan kalemkari işçilik kendisini belli ediyor. Bunun özelliği de daha çok Akdeniz havasının hüküm sür- düğü bir etkinliğin yaşandığı bir alanı mey- dana getirmesi. Biçimler daha çok insan öl- çülerinde. "Bir sinagoga girdiğiniz zaman yalnız başınıza kalmışsanız, kendinizle ken- di meselelerinizi görüyorsunuz, demektir. nüşümünde yaklaşık olarak 800-600 yıllık belîrlemeler \ ar. İstanbul'da Ahrida Sinago- gu dışındakiler yaklaşık 200 yıllık. Yeni yapılan sinagoglarda özellikle Baü etkinliği görülüyor. Barok ya da Rokoko işlemeleri çok fazla ortaya çıkmış. Haçhlar dolayısıyla Batı'dan Doğu'ya yapılan gelişmeler, kendi biçiminde bazı formlan da taşımış. Yahudi dini yaşadığı ülkenin şartlanna, yaşadığı ül- kenin sanatsal yapısına uyum sağlamış ve yaşadığı ülkenin ustalanyla beraber olmuş. Ersin Alok'un 'Anadolu Sinagoglan', tngilizce olarak 'Anatolian Sinagogues1 adıyla2000 adetbasıldı. Alok, kitabın ansiklopedik biranlatım taşıdığını belirtiyor. (Fotoğraf: İBRAHİM GÜNEL) Mezopotamya sinagoglan, ikincisi Ege si- nagoglan, üçüncüsü tstanbul ve Trakya si- nagoglan. Mezopotamya kökenli sinagoglann yapı- hş tarzlan diğer sinagoglara göre farkb. Bu sinagoglar, genellıkle geniş bir bahçe içeri- sinde. bulunduklan şehrin çok işlek bir yen- nın ortasında olmakla beraber, içeriye giril- dikten sonra geniş bir avluya, o avludan son- ra da daha geniş bir iç mekânın meydana gel- diği karemsi bir ortam içinde kuruluyor. Ki- lis ve Gaziantep sinagoglannın 1900 yıl eski- ye dayandığı görülmekte. Taş yapının Pek çok sinagog, resimlerde görüldüğü gibi kubbe alatınunda gökyüzünü anlatmıştır. Orada yıldızlar, yıldızlarla arasındaki ilişki- ler söz konusudur. Özelbkle Ankara Sina- gogu'nun tavanındaki ipek bez üzerine ya- pılmış kubbe ve üzerindeki yıldızlar sonsuz- luğu değil, ama insanın üzerindeki gökkub- beyi anlaür. Bu din, topraktan başlayarak göğe çıkan bir anlatımı simgeler. Yahudi di- ni, toprağın bulunduğu derinliklerden gelir, yaşar ve yükselerek sonsuza doğru gider." Mezopotamya'nın yanı sıra Izmir ve İs- tanbul civanndaki sinagoglann tarihsel dö- r." Ersin Alok bu kitabı hazırlarken yaklaşık 15.000 dia kullanmış. Her sinagogun ince- lenmesi en az iki gün sürmüş. Kitabın iç ya- zılannı, seyahaıterde Ersin Alok'a eşlik eden Emili Mitrani hazırlamış, alt yazılan derle- meye çabşmış, birlikte bulduklan detaylan eklemişler. Kitap İstanbul'da ADA Basım AŞ tarafından Seçkin Selvi'nin İngilizce çe- virisiyle 2000 adet basılmış. Alok. kitabın bir ansiklopedi anlatımı ta- şadığını belirtiyor. "Türkiye dünyada eşine çok az rastlanan bir insanhk tarihinin canb müzesi. Bu kitabın içindeki, hiçbirimizin il- gisini çekmemiş bir konu, ama içinde bu ka- dar kıymetli bir hazineyi besliyor. Bunun yanı sıra Katobk dini, Ermeni dininin getir- diği, Roma, Bizans. Hitit, prehistoryaya gi- dersek hep aranan bir sistem var. İnsanlar, kendileri için bir gerçek anyorlar. Bu gerçe- ğe de inanmak istiyorlar. İnsanlann tarih önünde zaman zaman değışen ve zaman za- man yeni bir ışık gibi ortaya konan her şeye, eskimişbğe. o yeni kana ihtiyaa var. O yeni kanı aramak konusunda bir savaş veriyorlar. O savaşlar kanlı ya da kansız. sonunda bi- çimleniyor. Yahudi dininden Müslümanbğa kadar bütün dinler, bugünlere kadar gelmiş- ler. Önümüzdeki yıllar neler getirir bilmiyo- nım, ama biraz daha akılcı şeyler getirmesini diliyorum. Yaşadığımız toprağın kıymetini bilmemiz lanm. insanlann yaşamak için dünyada geriye bırakabilecekleri tek şey var: Kültür. O bıraktığımız kültürü de hep bera- Alok, kitabı hazırlarken, yaklaşık 15 bin dia kullandı. Alok'a göre, Türkiye dünyada eşine çok az rast- lanan bir insanhk tarihinin canlı müzesi. Türkiye'de saptanan 50'- den fazla sinagogdan 46'sı kitapta yer alıyor. Kitaptaki metinleri ise Emil Mitrani kaleme aldı. ber paylaşarak. bilerek, onun tadına vara- rak yaşamak lazım." Kitapta her sinagoga ayfılan bölümün başlangıanda sol sayfa boş bırakıbnış, sağ sayfaya o sinagogun en karakteristik özelbği konulmuş. Alok'a göre bu özellik her si- nagogda varsa ve hâlâ yaşıyorsa "kuvveti, gü- zelüği, akb, varoluşu ve insanın kendine inanması gerektiğini' simgeleyen sinyon^ yıldıa. 'j SYahudi dini şekillerine ve biçimlerine bağlı olmadan yaşayan bir din. Alok'un ifa- desine göre. Yani Tevrat'ını (torah) 10 kişi- lik, beş kişilik bir gnıp bir yere koymuşsa, evinin bir köşesindeyse, odanın çevresini te- mizlemiş onu bir yere koyup etrafını açmış- sa. orası onun sinagogu olabilir. "Kişinin Tann ile başbaşa kalmak istediği her an Tann'nın evidir" diye belirtiyor Ersin Alok, "Bu noktada bir tek özellik kalıyor: Bugün buradaki özelliklere sahip, içindeki sembol- leriyle. dünyanın pekçok yerinde olmasına rağmen "Anadolu Sinagoglan' ayn bir ka- rakteri yaşatmaya başladı. Bu da Türkiye'de yyşayan Yahudilerin farkbbklannı gözler önüne seriyor." Sanat sorumluluğuna Prof. Hikmet Şimşek atandı ÇDS09 nun tarbşmah sınavı iptal edildi UFUKTEKtN ADANA - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'run (ÇDSO) yedi üyesini bir- den eleyen sınavı, "teknik usul ve tea- müllere aykın bulunarak" Kültür Ba- kanbğı tarafından iptal edildi. Ba- kanlık, şef Emin Güven Yaşlıçam'ın yö- nettiği orkestraya Prof. Hikmet Şim- şek'i sanat sorumlusu olarak atadı. Aralannda konservatuar mezun- lannın da bulunduğu yedi sanatçının başansız bulunmasına yol açan ÇDSO'nun 13 temmuz 1992 tarihli sınavı iptal edilerek, yenilenmesi karar- laştınldı. Sınavı yapan teknik kurulu- şun oluşma biçimi ve orkestra şefı Emin Güven Yaşlıçam'ın "kişisel tercihlerde bulunmasf biçiminde ortaya atılan savlar üzerine tartışma konusu yapılan sınav, Kültür Bakanlığı'na yapılan iti- raz üzerine incelemeye abnmıştı. Bakanbşn Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü birimi uzmanlannca yapı- lan inceleme sonunda, Yusuf Küçükak- soy (Kpns. mez.), Handan Siperoğlu (Gazi Üni. mezunu, doktorab). Hakan Çuhadar (Gazi Üni. mez. doktorab), Erol Tarkum (Gazi Üni. yüksek b- sanslı). Ali Canil (Kons. mez.), Ercan Batu (Kons. mez.) ve Noyan Aydaş'ın (Kons. mez.) elenmesiyle sonuçlanan sınavın "teknik usullere ve teamüllere aykın yapıldığı" saptandı. Sınav eylül ayında yeniden yapıbnak üzere iptal edildi. Konuyla ilgib olarak görüşünü aldığımız Kültür Bakanbğı Güzel Sa- natlar Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Doruk, "Yönetmeliğe ve teknik usulle- re uygun bir sınav yapılacakür. Sınavı yapan yöneticilerin tecrübesizliğinden kaynaklanan bir sıkıntı oldu ama çözül- dü. Hem kırgınbklan ortadan kaldıra- cağız, hem de Çukurova Senfoni'yi güç- lendireceğiz"dedi. Yönetimindeki sınavın iptal edilme- sinden sonra ÇDSO şefı Emin Güven Yaşüçam'ı "yakından kontroie almak" amaayla Prof. Hikmet Şimşek'in sanat sorumluluğuna atandığı bildirildi. Söz konusu atamanın, şef Yaşbçam'a yönelik tepkilerin durulmasını sağla- mak ve şefin yönetsel görevlerini almak düşüncesiyle yapıldığı bebrtildi. Prof.Hikmet Şimşek, üç yıl önce ku- ruluşunda emeğinin geçtiği ÇDSO'ya yeniden sanat sorumlusu olarak atan- masını sevinçle karşıladığmı belirterek, "Çocuğum gibi sevdiğim bir kuruluşun canlanması için elden gelen gayreti gös- tereceğim, tartışmalar da son bulacak" dedi. Olympia Brass Band, bugün Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde. New Orleans müziğinden esintiler OlimpiaBrassBand Türkîye'yi turluyor Kültür Servisi-Ohmpia Brass Band, bugünden başlayarak. 20 gün boyunca ülkemizin so- kaklannda. meydanlannda, marinalarda. gece klüplerinde New Orleans müziğinden esin- tiler sunacak. Efes Pilsen'in katkılanyia ve Pozitifin organizasyonu altı- nda yapılacak etkinlikler. İstanbul, Bursa, Izmir, Çeşme. Kuşadası, Bodrum. Marmaris, Antalya, Adana, Mersin ve An- kara'da gerçekleştirilecek. Antony Lacen, Burnell Bru- nious, Milton Batiste, Frank- Rudiger Naundorf, Leroy Bre- aux, Novvell Glass, Darryl Adams ve Curtis Johnson'dan oluşan Olimpia Brass Band'in repertuan caz geleneğinin kök- lerinde yoğunlaşıyor. "El Capi- tain" gibi marşlar. "St.Jamcs Infırmary" gıbı blues parça- lan," Exactl> Like You" gibi Tin Pan Alley manzumeleri. "O Tannenbaum" abı nağmeler. "Just A Closef Walk With Thee" gibi cenaze marşlan. ru- hani müzikler. gospel onlann müzik evreninin bir parçası sa- dece. 1960 yıhnda Milton Batiste ile Haroİd Dejan'ın kurduklan Olimpia Brass Band. Neu Or- leans caz gelenğının köşe taş- lanndan biri olarak tarumlanı- yor. 65 yıl kadar can çekişmeye başlayan "brass band" gelene- ği. Harold Dejan ve Milton Ba- tiste ile 30 yıl kadar önce ye- niden yaşama dönmüş. Daha sonraki yıllarda da New orle- ans'tan çıkan pekçok "brass band" için ilham kaynağı ol- muş Olimpia Brass Band. Bugün Taksım'de İstiklal Caddesi'nde saat 18.30'da. Ka- lamış Marina Cafe Limno'da 22.30'da gösieriler sunacak olan Olimpia Brass Band. yann ve cumartesi günü de Fener- bahçe Parkı. Ortakö> meydanı ve Ataköy marınada gösterile- nni vıneleyecek. Yaşayan Drama Tiyatro Yapıtlan Dizisi 3 . v e 4 . k i t a p l a r ç ı k t ı ! —•€>- rıncmW SHAKESPEARt mıımkiı Mkmmıım STASIEY WELLS Pericles W. Shakespeare Shakespeare Yazar ve Eserleri Stanley VVells B ü t ü n b ü y ü k k i t a p ç ı l a r d a . Genel Dağıtim: İLPA Yapı Kredi Yayınlan • Merkeı: Yenıçenler Cad. Sıneklı Medrese Sk. No: 1 Kat 2 Beyazıt 34491 lstanbul Teh 516 93 23-516 85 32-516 89 83 Faks: 516 13 51 • Galatasaray Satış Mağazası: Isüklâl Cad Kâzım Taşkent Sanat Galerısi Beyoğlu 8CK150 lstanbul Tel: 252 47 00/417 • Ankara Satış Mağazası: Yapı ve Kredi Bankaa Ankara Bölge Mudürluğu Kızılay 06422 Ankara Tel: 431 41 00/242 İLPA A.Ş. Dağıtim ve Kitabevi: • Klodfarer Cad. lletişım Han No: 7 Cağaloğlu 34400 lstanbul Tel: 516 22 63-64 Faks- 516 12 58 • Selanik Cad. No: 72/A-C Kızılay 06640 Ankara Tel: 418 59 32-425 06 82 Faks: 125 18 15 • 859. Sk. No: 1/8 Konak 35250 Izmır Tel: 13 10 40 Faks: 14 46 65 YAPI^KREDi Altın Koza'ya kaülacaklar belirlendi Ödüllüoııaltı fîhıı yai'işacak •>rıoyı d.f ADANA (AA)-Adana'da 14-25 eylül tarihleri arasında yapılacak 6. Altın Koza Kül- tür Sanat Festivah'nde yanşa- cak fılmler beUi oldu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Çolak'ın verdiği bilgiye göre, "Ödüllü Türk Filmîeri Sergisinde 16. "Öğrenci Filmîeri Yanşmasf'- nda ise 38 film jürinin notunu alaçak. 'Ödüllü Türk Filmîeri Ser- gisi'nde seçilecek en iyi fılmin yapımcısına 50 milyon lira ve Altın Koza heykeb, ikinciye 30 milyon bra ve Altın Koza hey- keb, üçüncüye ise 20 milyon lira ve Aitın Koza heykeli ödül olarak verilecek. Yanşmada aynca en iyi yö- netmen, kadın ve erkek oyun- cu ile en iyi yardımcı kadın ve erkek oyuncuya ödül verile- cek. "Ödüllü Türk Filmîeri Ser- gisi"nde yeralacak filmler. çok sayıda kişinin izle\ebılmesi için 3 kapalı ve 4 açık mekânda beşer kez gösterilecek. Filmîeri izleyen sinemaseverler. girişte kendilerine verilecek formlan doldurarak. çıkışta bir sandığa atacaklar. Ödüllü Türk Filmîeri Ser- gisi'nde yanşacak filmler ve yönetmenleri şöyle: Karartma Geceleri (Yusuf Kurçenli). Bütün Kapılar Ka- palıydı (Memduh Ün), İmdat ile Zarife (Nesü Çölgeçen), Med-Cezir Manzaralan (Ma- hinur Ergun), Camdan Kalp (Fehmi Yaşar). Gizb Yüz (Ömer Kavur), Ateş Üzennde Yürümek (Yavuz Özkan), So- ğuktu ve Yağmur Çiseliyordu (Engin Ayça). Piano Piano Ba- caksız (Tunç Başaran), Berdel (Aüf Yılmaz), Iki Başlı Dev (Orhan Oğaz), Seni Seviyo- rum Rosa (Işıl Özgentürk), Be- nim Sinemalanm (Füruzan- Gülsün Karamustafa). Abuk Sabuk Bir Film (Şerif Gören). 'Öğrenci Filmîeri Yan- şması'na ise Mimar Sinan. Marmara. Anadolu ve Dokuz Eylül üniversitelerinde sinema eğitimi gören öğrencilerin çek- tiği 38 film katılacak. Festivalde aynca 78 yılbk Türk sinema tarihinde çekil- miş ve Ankara Uluslararası Film Festivali'nde yapılan bir anket sonucu belirlenmiş "Bü- tün Zamanlann En İyi 10 Fil- mi" gösterilecek. Sinemaseverler, festivalin bu programında şufilmîeriizleye- bilecek: Adı Vasfıye. Anayurt Oteli, Gelın, Hakkân'deBirMevsim, Muhsin Be>. Susuz Yaz. Sürü. Uçurtmayı Vurmasınlar, Umut. Yol. HANGİ FİLMLER YARIŞACAK? • Karartma Geceleri • Bütün ^Kapılar Ka- palıydı • İmdat ile Zarife • Med-Cezir Manza- raları •CamdanKalp •GizliYüz •AteşÜze- rinde Yürümek • Soğuktu ve Yağmur Çiseliyor- du • Piano Piano Bacaksız •Uzlaşma • Devlerin Ölûmü • Berdel • İki Başlı Dev • Seni Seviyorum Rosa • Benim Sinemalanm • Abuk Sabuk Bir Film. 1 EylülDünyaBarış Günü'ndekonser Avşa'da satılık bahçeli ev. Tel.:9-1986-1747 Nufus cüzdanımı kaybeuım. Hükümsuzdur. REMZI A YHA V ANKARA(AA)-Ankara Bü>ükşchir Bclcdi\e Başkanı Murat Karayalçın. 1 Eylül'de kutlanacak Dün\a Banş Gü- nü'nde Ankara'da konser ver- ınesi için Zülfü Livancli'vi dü- jündüklerini söyledi. Karayalçın. dü/enlediği soh- bcı toplantısında bir soru üzeri- ne metronun açılışında verilen konserler için şimdiye kadar M) milyon lira harcandığını. park konscrlerinın malıyetinın ise 700 milyon lira olduğunu kaydetli. Bö> lece park \ e metro konserlerinın malıyetinın I mıl- \arı aştığını belirtcn Kara- >alçın. park konserlerinın yıl sonuna kadar devam edeceğini bildirdi. 1 Eylül'de kutlanacak Dünya Banş günü için bir kon- ser düzenlemeyi planladıklan- na değinen Karayalçın, solisti- nin Zülfü Lıvaneli olmasınm yönünde çok sayıda talep aldı- klannı kaydeitı. Konserin solis- tinin bü>ük ihtimalle Livaneli olacağını sö>leyen Karayalçın, konser yerinin ise henüz kesin- leşmediğinı ıfade etti. Karayalçın. 13 Ekim'de Al- unpark'ın açılışı sırasında Se- /cn Aksu'su konser \crmesi için çağıracaklannı belirtti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle