19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31TEMMUZ1992 CUMA CUMHURİYET SAYFA 13 ANKARA HAVASICumHuriyet Ankara Bürosu Livaneli 9 den bıkmadınız mı? Ankara Anakent Belediyesi'nin icraatlan mûziğe endeksli. Kıalay Alanı müzikle kapatıldı. Bir yıl sonra müzikle açıldı. Havalarısınıncaparklardakikonserlerdecabası. Karayalçın, 1 Eylül Dünya BanşGünü'nüdegüzelbirkonser eşliğinde kutlamaya niyetli. Başkan, kent turlannda Ankaralılara sormuş/'Hangi sanatçıyı istersiniz" diye. Yanıüar, Zülfü Livaneli'dedüğümlenmiş. Karayalçın, sanatçıyı arayıp, isteği iletmiş. Livaneli, memnun olmuş, ama sormadan edememiş: -Benden hâlâ bıkmadılar mı ? Karayalçın, Ankaralılann genel isteğinın bu olduğunu aktannca, Livaneli'ye "Peki" demek düşmüş. Öğretmene önce teşekkür, sonra ceza Ankara Kurtuluş Lisesi'nde eğitim sistemimizin ne ölçüde sağlıklı işlediğini gösteren ilginç bir olay yaşanıyor. Vasfi Özçelik bu okulun beden eğitimi öğretmeniydi. Atletizme özel bir merakı da olan Ozçelik, okulun atletizm takımını, Türkiye içindeki şampiyonalarda başanb kılınca uluslararası yanşmalara taşıdı. Her yanşma sonrasmda da gerek okul yönetiminden, gerekse Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğû'nden teşekkür ve takdir yaalan aldı. Ancak, spor yapan öğrencilerin soyunduklan oda mescit yapıhnca, çalışmalar da güçleşti. Özçelik'in benzeri olaylara karşı tutumu çok "yanlışü". Ona neydi, bu icraatlardan. Yıllarca hem sportif başanlan, hem okulda dersleri işleyiş şekJi nedeniyle takdir edilen özçelik birden kötü öğretmen oluverdi. Soruşturmalar, kınamalar... Bir ilkokul çocuğuna yöneltilebilecek suçlamalarla ifadesi alındı. Bunlardan biri, nöbet yerine geç gelmekti. Bu suçundan dolayı önce kınama cezası aldı, sonra ifadesi yeterli bulunup cezası kaldınldı. özçelik çareyi Dikmen Lisesi'ne tayin istemekte buldu. Kıdemi ve tayin sırası buna uygundu, tayini yapıldı. Kurtuluş Lisesi Müdürû Kamil Aydoğan, bu kezsicil dosyasını Dikmen Lisesi'ne göndermedi. Dikmen Lisesi Müdürüdört kez yazı yazdığı halde hâlâ sicili ve özlük dosyası gelmediği için Özçelik'in maaş alması da tehlikeye düştü. GÖRKEMLt KARGAŞA-Gösteriler için yaklaşık 1 milyar lira alan Fransızlar, sıcak nedeniyle 2 bin balonu havalandırama- ymca bölge halkı kışın ucurmak üzere balonlara hücum etti Ürdün başbakanı kayıp "GAP a giuTiek üzere 25 temmuz cuma günü ülkesinden aynlan Ürdün Başbakanı Şerif Zeid Bin Şakirden bir daha haberalınamamıştır. Kendisini görenlerin ya da adresini bilenlerin, Başbakan Süleyman DemirePe bildirmesi rica olunur!" Demirel, neredeyse böyle bir ilan vererek, Atatürk Barajı'nın açıhşma katılan Ürdün Başbakanı Şerif Bin Zeid'i arayacaktı. Konuşmalaryapılmış, törendeki su dansı ve gündüz gözüyle aülan havai fışekler karşıbğında yaklaşık 1 milyar lirarun üzerine Fransızlar tarafından yaulmış ve Özal'ın bastığı düğmeyle santrala su katılmıştı. Ne var ki, çölde kaybolmayan Ürdün Başbakanı, gölde kaybolmuştu! Şerif Zeid Bin Şakir'i Istanbul'a uğurlamak için ŞanJıurfa HavaalanTnda, yaklaşık 50 derece sıcak altında bekleyen Demirel, sonunda dayanamadı: - Ürdün Başbakanı neredeyahu? Ayıptır, adarru davet ettik, kayboldu! İlerleyen dakikalar içinde, Demirel, "Bulunamadı mı daha?" diye sorarken, habergeldi. Ürdün Başbakanı, Atatürk Barajı'nda kaybolmuş, derin araşurma ve incelemeler sonunda karga tulumba Şanlıurfa'ya getirilmişti. KİM KİME DUM DUMA BEHİç AK Galeri • Atelye 232 64 26 • 230 21 87 BIZİ ARAYIN! Ş l AYDA 3 O O BİN LİRA, \ i UZMAN KADRO VE J ^ CAĞDAS EĞİTİM V\A 7fevf&7*en?s-%ie£ SANATEVİ Jl TEL. 246 99 81 <Jlun£eyy SANAT'EVİ SECDA SALTUK Pişnıi? loprak - Arkeolojik objder ve Ozgfln kap (onnhn Ya2 Scrgisi Öm« POM C. AİKttott lada S. 27/1 Ereıdıöy - ht. 38« 42 26 Vitrayı bizimle öğrenin KAOIKÖY 336 90 48 Galeri Atölye 232 64 26 230 21 »7 ÎSTANBUL ÜNtVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÛ'NDEN Enstitümûze 1992-1993 eğitim yüı için yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır. Yüksek lisans giriş ' sınavına katılacaklann, lisans mczunu otmalan ve yapılacalc bilim sraavrada tam notun en az %65'ini aimala- n gerekmektedir. Doktora giriş sınavına kaülacaklann, yüksek lisans prograraını başan ile tamamlanuş olmalan. yabana dil ve bilim sınavlannda tam notun en az %75'ini alraalan zorunludur ADAYLAR 20 Ağustos 1992 Perşembe saat: 16.00"ya kadar a) Smava girmek istedikleri yabana dil ve bilim dalını belirten bir dilekçe. b) Mezuniyet belgelerinin resmi onaylı benzeri. c) Resmi onaylı, fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği. d) 2 adet fotoğraf. e) Erkek öğrenciler askerlik belgeleri ile müracaatlan koşulu ile ön kayıt yaptırabüirler. Kanser Etyolojisi için: biyokimya, kimya, biyoloji, tıbbi biyoloji bölûmü mezunlan ile, veteriner, diş heki- ;mi. Kanser Biyokımyası için: kimya bölûmü mezunlan. Kanser Genetiği, Onkolojik Biyoloji ve lmmünoloji, *Tıbbi Radyobiyoloji ve Onkolojik Sitoloji için: biyoloji ve übbi biyoloji bölûmü mezunlan. Tıbbi Radyofizik için: fıak bölûmü mezunlan. Epidemiyoloji için: matematik, fizik, biyoloji bölûmü mezunlan. Psikososyal Onkoloji ve Eğitim Bilim Dalı için: sosyal hızmetler ve psikoloji mezunlan kabul edilecektir. Diş hekimleri ve mecburi hizıneti ohnayan Dp fakûltesi mezuolan doktoranın tüm dallanna (Onkolojik Sitoloji hariç) müracaat edebileceklerdir. Epidemiyoloji doktorasma, istatistik yüksek lisansıru yapmış olanlar da başvurabilir. Yabana Dil Sınavı: 27 Ağustos 1992 Perşembe günü saat: 10.00 Yüksek Lisans, Doktora Bilim Sınavı. 8 Eylül 1992 sair saat: 10.00 Kayıt Yeri: İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Sekreterliği Çapa-İSTANBUL ENSTtTÜMÜZE BAĞLI BİLtM DALLARIKONTENJANLARI TEMEL ONKOLOJİ ANABİLlM DALI JCanser Etyolojisi Bilim Dalı JKanser Biyokimyası Bilim Dalı Onkolojik Biyoloji ve Fmmünoloji Bilim Daiı tTıbbi Radyobiyoloji Bilim Dah «Tıbbi Radyofizik Bilim Dalı [KLINÎK ONKOLOJt ANABİÜM DALI Onkolojik Sitoloji Bilim Dab PREVANTİF ONKOLOJİ ANABİLİM DALI Kanser Epidemiyolojisi Bilim Dalı Psikososyal Onkoloji ve Eğitim Bilim Dah Yüksek Lisans Öğrenci Kontenjanı 2 6 6 6 6 Doktora öfcena Kontenjanı BEN Ç DEĞİLİM Nadir Nadi 11. bası 10.000 üra (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-htanbul Ödemeli gönderilmez. DEVRİMŞEHİDİ ÖĞRETMEN KUBÎLAY Kemal Üstün 4. bası 10.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-htanbul Ödemeti gönderilmez. SATILIK FOTOĞRAF MAKİNESİ Nikon F2 body, MB1 motor (5 kademeli) f: 2.8 Vivitar 24 mm objektif (f:28) Tel: 512 05 05'ten 437-439 Pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. NURÎ GÜNDOĞDU \ AFYON 1. SULH HUKUK ! HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1991/208 Duruşma Günü: 8.9.1992 Saat: 09.00 Davacı: Ibrahim Arisan Yoncaaltı Camii Yanı No: 13 Afyon. Vekili: Avukat Agâh Değer Davahlar: 1- Hacımehmet Kebaba, Haa Bekir oğlu, 2- Zeliha Ke- babcı, 3- Zehra Kebabcı, 4- Hacı Hasan Kebabcı Yusuf oğlu, Kamil Mah. No: 52 Afyon. Dava: tzale-i şuyuU Davacı vekili dilekçesinde Afyon Merkez Kamil Mahallesi Pafta: r 67, Ada: 433, | Parsel: 52'de tapuya kayıtla taşınmazın müşterek mülkiyetli oldu- \ ğundan taşınmazın satılmak suretiyle ortaklığın gıderılmesine karar j verilmesini istemiş, davahlann adresi tespit edilememis, zabıtaca ya- ; pılan araştırmada da bulunamadıgından davahlann duruşma günü bizzat duruşmaya gelerek davalı ile ilgili ibraz etmek istediği delil ve belgeleri de beraberinde getirmek ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesine gelmediği takdirde davanın gıyabınızda devam edecegi HUMK'nın 509 ve 510. maddeleri gereğince dava dilekcesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. I İLAN YALVAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1991/528 Davacılar Yalvaç Bağkonak K.dan olup, halen Izmir'de oturmakta bulunan Süleyman, Örner, Sabriye, Hatice ve Habibe Uyanık ile Ke- rim Uyanık tarafından, davalılar Yalvaç Bağkonak kasabasından Hakkı ve Hayriye Kara ile Nevriye, Mümin ve Ibrahim Aktepe aley- hine mahkememizde, dava konusu Yalvaç Bağkonak kasabası 349, 791, 2285 ve 3050 parsellerle ilgili mahkememizde tapu iptali ve tes- cili davası açılmış, davalılar Ibrahim ve Mümin Aktepe'ye tebligat- lar yapüamamış ve keza adresleri zabıtaca arastırmalardan da bulunamamış olmakla, bu davalılara ilanen tebligat yapılmasına ka- rar verilmiş olmakla, davalılar Ibrahim ve Mümin Aktepe'nin du- ruşmanın atılı olduğu 25.09.1992 günü saat 09.00'da duruşmada hazır olmalan veya Itendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi halde HUMK.nun 213/2 ve 377. maddeleri uyannca yokluklarında yargı- lamalara devam olunup, karar verileceği hususlan ilanen dava dilek- cesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere duyurulur. Basın: 49031 PİKNİK PİYALE MADRA EUMI ( TUTUMDR. UC^N BfNl'P... ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES HARBİ SEMİH POROY TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 30 Temmuz Sonuçufunda P- KAYBOLDUf. f944'TE BU&Ühl, ÜHLÛ FRANSlZ YAZARI ANTOIUE t>E SAINr-EruPİ&Y(SEHTSGZÛP£llİ), UÇAĞI İLE AKOE- NİZ'PB KfiYBOLÛU. 19OO't>£&O6AH SAtHT-EK, HAI/A- CIU6IAI YEHİ MESLEK SAY/İD/61 Y/U/tRDA PİLOT OL- MUŞTU.U- DÜNYA SAI/AÇt'NPA ffSALE UİfZAYAN FRAN SA'PAN KAÇIP ABD'rt 6ITMİŞ, SONRA DA MÜTTEFIK- L£RİN HAVA KUVVETLERİHE KATILMIŞTI.SON UÇUŞU PA GÖREV İÇİtiPİ- SAlHT-E~r'İN K/SA YAZARUIC YAŞAM!, GSNELLİKLS h/AVACtUK YAŞANTISıN- DAN KAYNAKLAfJMtŞTl. ONUN "6£C€ UÇUfü", "SAl/AŞ PİUDTU" 6igi ROMANLAR/, HAVAA BİfİLİICTE, İUSAUIN ÛRAMIAJI /İUL4rAN YAPITLARDIR. "KÜÇÜK PRENS n ÖYKJJSÜ /SE, ÇOCü/ttA&t) SESLENMEKLS S//2L/<T£ Y£TŞ<NL£H P£ O Ü Ü P Ü i HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDA UZMAN ERBASOLARAK İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR * Hava Kuvvetlen Komutanlığı'nda halen askerliğini yapmakta olan veya askerliğini hava birlik ve kurumlannda yapmış radar, muhabere, füzE, uçaksavar, silah mühimmat. istihkam. piyade, ulaştırma sınıfm- dakı hava erbaş veerlerinden smavla uzman erbaş alınacaktır. * Halen askerlik hizmetini yapmakta olanlar için birliklerine duyu- ru yapılmıştır. * Terhis olmuş hava erbaş ve erlerinde aranılan nitelikler şunlardır: - En az ortaokul veya dengi okul mezunu olmak. - Terhisi üzerinden iki yıldan fazla süre geçmemiş olmak. - Askerlik hizmetini Hava Kuvvetlen Komutanlığı'nın ihtiyaç duy- duğu sınıf ve branşlarda yapmış olmak. (Uzman Erbaş isühdam edile- cek sınıf, branş ve göre\' yerleri Hava Birlik ve Kurumlan'ndan öğreni- lebiür.) - Yapılacak mülakat ve sınavlarda başanlı olmak, - Tam teşekküllü bir askeri hastaneden •"Uzman Erbaş Olur" kayıt/ı sağlık raporu almak, - Görev yapmak istediği birlikte boş kadro bulunmak, - Yaptınlacak güvenlik soruşturması uygun olmak. - En az 1.68 cm. boyunda ve boy ölçüsünün son iki rakamı esas alı- narak bu rakamlardan 5 kg. fazlalığı, 15 kg. noksanlıgındakı bir aûır- lıkl.ı olmak. - Silahlı Kuvvetkr'in mantvi şahayetıne gölge düşürmemış, askerii- ğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eyiemlerde bulunmamış ol- mak. tutum ve davranışlan ile yasa dışı siyasi, yıkıcı. bölücü ideolojik görüşü benimsemiş olmamak. - Kendisinin veya aile bireylerinden herhangi birinin kötü hal ve ünü bulunmamak, yasa dışı akım ve eylemlere katılmamış olmak. - Vücut yapısı düzgiin. sağlıklı ve fıziksel görünüşü kusursuz olmak, - Sara. işeme. uykuda gezme. bayılma. şaşılık. histeri, marazi çar- pıntı vb. hastalıklardan herhangi birine yakalanmamış olmak, - Konuşması kusursuz olmak. * Uzman erbaş olmaya istekli adaylann aşağıdaki belgelerle birlikte 1 Eylül 1992 tarihine kadar posta ile şahsen "Hava Teknik Okullar Komutanhğı 35415 Gaziemir , Izmir" adresine başvurması gerekmek- tedir. • ISTENlLEN BELGELER: - Askerliğini yaptığı sınıf. branş ve görev yapmak istediği yerleri be- lirıirdilekçe. - Nüfus cüzdanı sureti. - Cumhuriyet Savalığı'ndan alınacak adli sicil raporu. - Noıcrden onaylı diploma veya öğrenim durum belgesi. - Askerlik şubcsindcn alınacak terhis belgesi. - Fn son ılurumıınu etislerir 6 adel vesikalık fotoSraf.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle