12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SÂYFA CUMHURİYET 31TEMMUZ1992CUMA 16 6O YBL ONCE Cumhuriyel Burnvil Çlkolaulınnı YeyiniZ Yüzme müsabakalan31 TEMMUZ 1932 Yaz mevsimi geleli ve şiddetli sicaklar başlayab bir hayli yakit olduğu halde bu sene " J ^ Kadburi ^ i r İstanbul'da deniz sporlan mr « _ ' ^ \ namına hiç bir hareket fş Burnvil f| görülmedi. Geçen sene çok hararetli deniz sporlanna sahne olan İstanbul, bu mevsimde tamamen bir ölü hayatı geçirmektedir. Birsu şehri olan İstanbul'da deniz sporlannın bu kadar ihmal edilmesi afTedılmeyecek bir noksan ve hatadır. İstanbul mıntıkası denizcilik heyeti geçen sene çok faaliyet göstermiş, muntazam bi r program ile haftalarca devam eden müsabakalar tertıplemışti. Fakat bu sene, bu faaliyetten hiç bir eser hatta emare bile yoktur. Sporun her şubesine büyük bir ehemmiyet veren ve sporculan her vesile ile teşvik eyleyen 'Cumhuriyet' deniz sporlannı canlandırmakiçin büyük biryüzme yanşı yapmaya karar vermiştir. Tertipedeceğimiz bu müsabakalara kadın ve erkek bilumum amatör sporcular iştirak edebilecektir. Erkek müsabıklar bir hafta, kadın müsabıklar diğer bir hafta müsabaka yapacaktır. Gazetemiz bundan dört sene evvel de büyük biryüzme yanşı tertipetmiş, Fenerbahçe-Kınalıada arasında yapılan bu müsabaka büyük bir rağbet görmüş, 107 müsabık iştirak etmişti. Bu defa ztertip ettığımiz yüzme yanşlan daha muntazam ve daha parlak olacaktır Teknik intizamı temin ve yapılan rekoru tesbit etmek üzere yanşlar Türkiye İdman Cemiyetleriîttifakı Denizcilik Federasyonunun murabekesinde tevdi edilecektir. Yanşlann nerede ve hangi tarihte icra edileceğini, kadınlann ve erkeklerin hangi şerait tahtında yüzeceklerini Denizcilik Federasyonu ile müştereken tesbit ettikten sonra ilan edeceğiz. Müsabakalar iştirak edecek olan müsabıklar doğrudan doğruya matbaamıza müracaat edecekler, spor muhabirimizeisimlerini kaydettireceklerdir. Kayıt muamelesine çarşamba gününden itibaren başlanacaktır. M üsabakalar girecek olan sporcular gazetemiz doktoru tarafından sıhhi bir muayeneye tabi tutulacaktır. Doktorumuzun sıhhi mazeret bulduğu sporcular yanşmaya giremezler. M üsabakalarda derece alan erkek ve kadın müsabıklara gazetemiz tarafından çeşitli hediyeler verilecektir. BAŞSAĞUĞI 1958-.... 1950-.... Sendikamız kurucu üyesi, Genel Mali Sekrettri ve EMO Ankara Şubesi Y.K. üyesi, D$l Genel Müdürlüğü Elk. Müh. , A CİHANKAYIKET ve sendikamız kurucu üyesi, Inş. Müh. * HÜSEYÎNDEMİR 29.7.1992 tarihinde geçirdikleri trafik kazasmda yaşamlannı yitirmişlerdir. Ailelerine, DSl'lilere ve üyelerimize bassağlığı dileriz. Anıları mücadelemize örnek olacaktır. ENERJİ-SEN GENEL MERKEZİ Yurtsever - devrimci, demokrat arkadaşımız CİHAN KAYIKETi 29 Temmuz 1992 tarihinde trafik anarşisinde kaybettik. Anısı yaşayacak!.. ARKADAŞLARI VEFAT VE BAŞSAĞUĞI Atatürkçü çizgiden ayrılmadan memleketi için hizmet vermiş olan büyük komutan, emekli oramiral KEMAL KAY/VCAN Tek amaçh terörün hedefi olmuştur. Aile efradına sabır, Atatürkçü Türk milletine başsağlığı dileriz. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ TUM HASIŞ SENDIKASISAGLIK İŞKOLU ÇALİŞANLARIMDİSKTE BİRLEŞMEYE ÇAĞIRIYOR. Tûrkiye işçi sınıfının NİTELİKLİ SENDİKAL birliğe gereksinimi yardır. Nitelikli sendikal biriik DİSK'te şağlanacaktır, 12 Eylüt yönetimi ile bütünleşen TÜRK-İŞ'TE DEĞİL. Dört yıl kapalı tutulan ve 1984'ten DİSK'in faalıyetine başladığı güne kadar OİSK bayrağını taşıyan, yere düşürmeyen, sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerinden ödün vermeyen sendikamız; SAĞL1K İŞKOLU ÇALI$ANLARINI, DİSK'TE, DEVRİMCİ SAĞLIK-IŞ'TE BİRLEŞMEYE ÇAĞIRIYOR. ISÇILER. DOKTORLAR, HEMŞİRELER. MEMURLAR Türk-lş seyirci dururken 1974 yılında işçi rnemur aynmma karşı çıkan ve bu nedenle yüzlerce üyesi ışten atılan DISK, dün olduğu gibi bugün de TÜM ÇALIŞANLARA GREVLİ. SÖZLEŞMELİ SENDİKAL HAKLARI karariılıkla savunmaktadır DİSK'e Devrimci Sağlık-iş e KATIl TÖM HASTANE İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL PAŞKANI SAOEniN ULFER KÜCÜk Cİnlİnİn İlfflSİ P e k i n 'd e b i r aMokulu. Bü-ivuyuiv ^1111111111"&»1 tün çocuklar teneflüse çık- mışlar oynuyorlar. Ama bu küçük kız en ciddi haliyle, sınıf arkadaşİarıyla oynamak yerine arkasındaki duvar resmini inceliyor. (Fotoğraf: REUTER) Termik santrala hayır ADANA (Cumhuriyet Güney İUeri Bürosu) - Adana'nın Yu- murtalık ilçesinde kurulması planlanan termik santrala kar- şı. SHP'Ii beiediye başkanlan ve çevreci dernekler öncülü- ğiinde imza kampanyası başla- tıldı. Kampanya kapsamında Anakent. Seyhan ve Yüreğir belediyeleri ile Atatürk Parkı n- da imza için standlar oluştu- ruldu. Ancak belediyelerdeki grev nedeniyle standlara ele- man verilemedi. 30 gün kadar buralarda yürütülecek kam- panya daha sonra okullara kaydınlacak. Paco Rabane'dan Gelinlik İspanyol asıllı Fransız modacı Paco Rabanne, 1992-93 sonbahar-kış koleksiyonunun tanıtım defilesini gayet klasik bir öğeyle noktaladı. Defilenin sonunda bir manken, Paco Rabaneın en son kreasyonu olan gelinliği ünlii modacının kolunda izleyicilere sunarken salonda olağanüstü bir alkış koptu. (REUTER) TIR hastaneleri ANKARA (ANKA) - Sağlık Bakanlığı, turistik yörelerdeki sağlık hizmetlerinin yeterli hale getirilmesi için pilot bölge ola- rak seçilen birkaç tatil kasaba- sma "TIR hastaneler" kuracak. Yaz aylannda nüfuslan normal zamanlann aksine milyonlara çıkabilen ve özellikle Güney sa- hillerinde bulunan tatil merkez- lerinde, artan nüfusun sağlık hizmeti ihtiyaanı karşılamak amacı ile kurulacak olan "TIR hastaneler"in ilki Bodrum Tur- gut Reis'te hizmete girecek. Sağlık Bakanlığı'nın uygula- maya koyacağı bu yeni sistem- de, bir TIR'a monte edilen her türlü tıbbi cihaz ile ayakta mu- ayeneden ilk yardım hizmetleri- ne kadar çeşitli etkinlikler ger- çekleştirilebilecek. HABERLERJN DEVAMI Ücretlere yeni düzen aranıyor M Baştarafi 1. Sayfada metin gündeminde, sırasıyla, zanmadı. Personel reformuna kamuda sözleşmeli çalışmaya son verilmesine ilişkin düzenle- ANAP iktidan döneminde ilişkin hükümet tarafından yü- rütülen çabşmalarda. memur maaşlannın. mevcut sistemdcki gibi •'merkezi" olarak belirlen- mesi üzerinde duruluyor. Me- mur sendikalarımn, toplusöz- leşme görüşmeleri çerçevesin- de, ücretlerin beürlenmesinde ne kadar etkin olabilecekleri me, çıkanlan ve memur sendikala- nnın çalışmalannı engelleyici hükümler içeren İçişleri Bakan- lığı genelgesinin kaldınlması ve kamu calışanlanna sendikal hak tanınması konulannın ön- celikle yer aldığını bildirdi. konusu henüz netleşmedi. Ça- lışma ve Sosyal Güvenlik Baka- nı Mehmet Moğultay, kamuda ne tür bir toplusözleşme siste- minin benimseneceğine ilişkin hazırlıklann sürdüğünü bildir- di. Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral da, kamuda bozu- lan ücret dengelerinin düzeltile- ceğini, adaletsiz ödemelere son verilerek, "eşit işe eşıt ücret" il- kesinin gerçekleştirileceğini • Baştarafi I. Sayfada söyledi. Moğultay. "Personel reformu çalışmalan çerçevesinde yürü- tülen çalışmalarda. memur üc- retlerinin 'merkezi' olarak be- lirlenmesi eğilimi ağırlık kaza- nıyor. Yasal düzenleme yapıl- dıktan sonra, memur sendika- Grevli yaşam ları, toplusözleşmeler aracılı- ğıyla ücretlerin belirlenmesinde hangi düzeyde etkili olabile- cek?" sorusunu yanıtlarken, bu konudaki araşürmalann sür- düğünü bildirdi. "Nasıl bir top- lusözleşme hakkı vereceğız. onu tarüşıyoruz" diyen Moğul- tay, dünyada çeşitli toplusöz- leşme sistemleri bulunduğunu, Türkiye'de hangi toplusözleş- me düzeninin benimsenmesi ve sendikalann hangi düzeyde gö- rüşmelere kaülması konulann- da çalışmalann henüz sonuc- lanmadığını açıkladı. Moğul- tay, hazırlıklara son şekli verilmeden önce, taraflann gö- rüşlerini alacaklannı söyledi. Hükümet, asgari ücretin ver- gi dışı bırakılmasma ilişkin ha- zırhğ^nı henüz tamamlamadı. Resmi Gazete'de 11 temmuz cumartesi günü yayımlanan "Bazı Vergi Kanunlannda De- ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun"la "özel indirim tutar- lannı, sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işciler için uygulanan asgari ücret tutanna kadar arttırmaya" yetkili kılı- nan Bakanlar Kurulu. asgari ücretten vergi ahnmaması ko- nusundaki çalışmalan sonuç- landırmadı. Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral, Cumhuri- yet'in sorulannı yanıtlarken, konunun henüz hükümette gö- rüşülmediğini bildirdi. Oral, "Hükümet olarak, bu mekaniz- mayı. bu kanunla kullanacağız. Hükümet bu konuda. 11 tem- muzda yayımlanan yasadan sonra yetkili oldu. Bunu sevk eden hükümet olduğuna göre. konu önümüzdeki günlerde gö- rüşülecek" dedi. "Uygulama, bütün ücretlilerin asgari ücret düzeyindeki gelirlerini mi, yok- sa sadece asgari ücretlileri mi kapsayacak?" sorusuna, "On- lan görüşeceğiz. Şu aşamada hiçbir şey söyleyemem. Çünkü konu. henüz hükümette hiç gö- rüşülmedi" karşıbğını veren Oral. ücret rejiminde yapılacak değişikliklere ilişkin. şunlan sö>ledi: "O çahşma\ı Sayın Şerif Er- çan'la birlikte yürütüyoruz. Ücret sisteminin yapısındaki bozukluğu düzeltiyoruz. Ücret- lerin enflasyona endeksli duru- mu şu anda var. 6 ayda bir bunu zaten yapıyoruz. Bunun daha değişik boyutlan da görü- şülüyor. Bugün sıkıntı, daha çok. ücret yaptsının bozuk hale gelişi. 657 sayılı Devlet Memur- • lan Kanunu. temel ilkesinden uzaklaştı. Öncelikli konumuz. onu yeniden sağlamak. Yani gösterge tablolan, diğer düzen- lemeler. eşit işe eşit ücret esas ahnarak, adaletsiz ödemeleri önlemek ve sağlam bir yapı oluşturmak amaandayız. Ta- bii, henüz hükümette görüşül- müş değil. Bütün sorunlar, personel rejimi çalışmalan_ çer- çevesinde ele alınıyor. Ücret yapısının çerçevesini. sağlam, şağlıklı bir hale getirmek lazım. İşte bunun çalışmasını yapıyo- ruz." Nasıl bir toplu^ozleştne? Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğulla> da. asgari ücretin vergi dışı bırakıl- ması uygulamasının kapsamı- nın henüz kesinleşmcdiğini. konu hükümette tartışmaya açıldığı zaman, kendi görüşünü açıklayacağını söyledi. Moğultay. Cumhunyet'in sorulannı yanıtlarken. hükü- HAVA DURUMU Grev nedeniyle beiediye hiz- metlerinin aksamaması için Ankara Büyükşehir ve ilçe bele- diyeleri bir dizi önlem aldılar. Bu amaçla. yasal olarak grev kapsamı dışında kalan birim- lerdeki işçilerden 8 ekip oluştu- ruldu. Dün toplanan Büyüşehir Beiediye Meclisi de Başkan Murat Karayalçın başkanlığm- da yaptığı toplantıda alınan önlemleri karara bağladı. Büyükşehir Beiediye Başkanı Karayalçın vatandaşlardan. çöplerini üçdört gün saklayabi- lecekleri büyük poşetlere koy- malannı, sahipsiz yeşil alanlar ile ev ve işyerleri önlerindekı ağaçlan sulamalannı istedi. İstanbul'da Anakent Beledi- yesi önünde grev uygulamasını başlatan Belediye-Iş Sendikası Genel Başkanı Fuat Alan. gre- vın halka karşı yapılmadığım belirterek "Grevimiz sermayey- le bütünleşerek belediyeye taşe- ronlaşmayı sokan işverene kar- şıdır. Açık söylüyorum. taşeron pisliği ortadan kaldınlacaktır" dedi. Beiediye işçilerine 4 mil- yon 800 bin lira verdiğini açık- layan İstanbul Anakent Beiedi- ye Başkanı Nurettin Sözen'e seslenen Fuat Alan şöyle ko- nuştu: "4 milyon 800 bin lirayı net veriyorsanız, gelin sizinle şu balkonda oturup sözleşmeyi imzalayahm. Bu hesaba, hafta tatilini, fazla mesaileri de katı- yorlar. Dünyanm hiçbir >erin- de böyle hesap yapılmaz. He- sap yapmayı bilmiyorlar. Biz 170 bin lira günlük istedik. İste- diğimiz sosyal haklar belli. 170 bin liranın. aylık 4 milyon 800 bin liraya gelmesi mümkün de- ğil." Alan. beiediye başkanlan- nın greve saygılı olacağız der- ken, Anakent Belediyesi'nin belediyeye bağlı ISFALT. IS- TON ve İSBAK. işyerlerinde grevin durdurulması için mah- kemeye başvurduğunu ancak mahkemenin grev yapılması doğrultusunda karar verdiğini belirtti. Grev uygulamasına ka- tılan, Hava-İş, Kristal-İş. Deri- İş. Otomobil-İş ve Petrol-İş Sendikalan genel merkez yöne- ticileri de hükümeti işçilere ver- diği sözleri tutmamakla suçla- dılar. Anakent Belediyesi önüns "Bu işyerinde grev var- dır" pankartı asan beiediye işçi- leri "İşçi kıyımına son", "Özel- leştirmeye son" sloganlan atarak davul zurna eşliğinde halay çektiler. Belediye-îş Sendikası Genel Başkanı Fuat Alan ve İstanbul Büyükşehir Beiediye Başkanı Nurettin Sözen grevin başla- masından sonra Sabah Gaze- tesfnde bir araya geldiler. Görüşmede Sözen'le Alan ara- sında ücret konusunda tartış- ma yaşandı. Fuat Alan. Nuret- tin Sözen'in haftalık 2.5 yevmi- ye tutannda fazla çahşma ücretini de dahil ederek 4 mil- yon 800 bin lira maaş önerdiği yönündeki açıklamalanna kar- şı çıkarak, herkesin fazla mesai almadığını. hesabm böyle ya- pılmaması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Sözen "Ben 2.5 yevmiyeyi varsayıyorum. Bunu almıyorum diyen varsa. herke- se vereceğimi taahhüt ediyo- rum. Fazla mesai ve sosyal haklarla birlikte net 4 milyon 800 bin lira öneriyorum" dedi. Fazla çalışmanın işverenin tak- dirine kaldığını belirten Fuat Alan da "Biz fazla çalışmayı özendirmek değil, azaltmak is- tiyoruz. İşçi beş gün çalışsın, iki gün istirahat edebileceği ücreti alsın istiyoruz. Bizim istediği- miz brüt 170 bin lira yevmiye üzerinden hareket edersek, faz- la çahşma hariç, ikramiye, sos- yal haklar dahil 4 milyon 600 bin liraya razıyız" diye konuş- tu. Sözen. Alan'ı "Siz işçinin nabzını tutmuyorsunuz. işciler severek fazla mesaiye geliyor" diye yanıtladı. Bir diğer tartışma da yüzde hesabı üzerinde çıktı. Fuat Alan. Sözen'in yüzde 70 zam veriyorum, açıklamasına karşı çıkarak şöyle devam etti. "Siz işe yeni giren bir işçinin aldığı 68 bin lira yevmiyeyi 118 bin li- raya çıkaracağınızı belirterek yüzde 70 zam verdiğjnizi söylü- yorsunuz. Ama şu anda ortala- ma yevmiye 75 bin liradır. 75 bin lirayı 118 bin liraya çıkann- ca. zam yüzde 56.3 olur. Bırbiri- mizi aldatmayahm." Nurettin Sözen görüşmede beiediye başkanı olarak kamu görevi yapüğını, durumunun özel sektör işverenlerinden farklı olduğunu belirterek "Ben, belediyenin şartlanna, hükümetin politikasına uygun davranmak durumundayım" dedi. Sözen akşam Ankara'ya gideceğini. bugün öğlenden sonra istanbul'da olacağını be- lirtti. Nurettin Sözen yaklaşık iki saat süren görüşmeden sonra yaptığı açıklamada. önerilerin somutlaştığını ve müzakerelere dSvam karan aldıklannı bildir- di. Beiediye işçilerinin dün baş- layan grevi sokakalarda çöple- rin birikmesine neden oldu. Beiediye yöneticilerinin bütün uyanlanna rağmen çöpler so- kaklara döküldü. İstanbul Anakent Sağlık Daıre Müdürü Şeref Solak. sokaklara açıkta atılan çöplerin grev bitinceye kadar kaldınlamayacağını be- lirıerek. çöplerin belediyelerce tespit edilen çöp toplama alan- lanna atılmasını istedi. Günde 7 bin ton çöpün biriktiği İstan- bul'da halkm gerekli uyanlara uymaması halindc. bağırsak ve solunum yolu enfeksiyonlan- nın meydana geleccği bildirili- yor. Demirerden • Baştarafi 1. Sayfada zümlenmesi olduğunu söyledi. Demirel, "Biz Dağlık Karabağ sorununun AGIK ilkeleri uya- nnca çözümünü diliyoruz" de- di. Demirel. dün bir günlük res- mi zıyaret için Başbakanlığın 'ATA' uçağıyla saat 08.10'da Gürcistan'a gitti. Saat 11.00'de Gürcistan'ın başkenü Tiflis'e ulaşan Başbakan Demirel bu- rada Gürcistan Devlet Konseyi Başkanı Eduard Şevardnadze tarafından törenle karşılandı. Şevardnadze karşılama sırasın- da DemireFe, "Gürcistan'ı zi- yaret eden ilk başbakan olarak size hoşgeldiniz diyorum" dedi. "Başbakan Demirel Gürcis- tan'a hoşgeldiniz' yazılı büyük bir pankartın da yer aldığı ha- vaalanında, Gürcistan Başba- kanı Tengiz Sigua, Devlet Konseyi ve bakanlar kurulu üyeleriyle üst düzey yetkililer de hazır bulundular. Türkiyenin Moskovu Büyü- kelçisi Volkan Vural ile Tiflis Başkonsolosu Timuçin Arbek'- in de katıldığı karşılama töre- ninden yaklaşık bir saat önce Türkiye'den Gürcistan'a 15 ton yardım malzemesi getiren uçak da Tiflis Havaalanı'na indi. Yardım malzemesinin şeker. süt tozu, makarna ve ilaçlardan oluştuğu bildirildi. Karşılama töreninden sonra havaalanında yaptığı açıkla- mada. "Dost ve kardeş Gürcis- tan'ın başkenti Tiflis'e yaptığı ziyaretten duyduğu memnuni- yeti" dile getiren Başbakan Demirel. "bağımsızlığına kavu- şan ve özgür dünyanın bir üyesi olma çabası içinde olan Gürcis- tan ile Türkiye arasında yepye- ni ve sıcak bir ilişkinin kurul- makta olduğunu" söyledi. Demirel. Gürcistan'ın, geçiş döneminin doğal sayılması ge- reken sorunlanndan ötürü ka- ramsarlığa kapılmaması gerek- tiğini de belirterek, "içinde bulunduğunuz geçiş dönemin- de Türkiye. komşusu ve dostu Gürcistan'ın yanındadır ve ya- nn da yanında olmaya devam edecektir. Bunu komşu olma- nın ve ortak değerleri paylaş- manm doğal gereği sayiyorum" diye konuştu. Başbakan Demirel daha son- ra Devlet Konseyi binasına gi- derek saat 11,45'te Gürcistan De\let Konseyi Başkanı Edu- ard Şevardnadze ile başbaşa bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin ardından saat 12.45'te heyetle- rarası görüşmelere geçildi. Bu görüşmeler saat 14.15'te sona ererken ıkı ülke arasında çeşitli alanlan kapsayan 6 ayn an- laşma Başbakan Süleyman Demirel ile Gürcistan Devlet Konseyi Başkanı Eduard Şe- vardnadze'nin de katıldıklan bir törenle imzalandı.' Dostluk-İşbırlıği ve İyi Kom- şuluk. Yatınmlann Karşılıkh Teş\iki ve Korunması, Ekono- mik ve Ticari İşbirliği. Kültür- Eğitim-Spor Alanlannda İşbir- liği. Kara-Deniz-Hava Taşıma- çılığı İşbiıliği ve Haberleşme ve İletişim Alanlannda İşbirliğini öngören anlaşmalann imzalan- masından sonra Başbakan Demirel. Gürcistan Devlcı Konseyi üyelenne hitap etti. TÜRKİYE'DE ÇAJJŞANLARIN SORULARI SORUNLARI Yılmaz Şipal 10.000 lira (KDV içinde) Çağdaf Yaymları Turkocağı Cad. 39-41 Cuğaloğltı-fslanbıtl Odemeli gonderilmfz. DÜNYA'DA yevre Bakanlığı Meteoro- loji Genel Müdûrluğü'nden verılen bilgıye göre yurdun kuzeybatı kesimleri parçalı buluöu. diğer yerier az bu- tuttu ve acık geçecek Ha- va sıcaklığında önemlı bir değışıklik olmayacak Rüz- gâr kuzey ve doğu yonler- den haW, ara sıra orta kuv- v«tte esecek. Dendenmude ruzgar, Öatı Karadeno, Marmara ve Kuzey Ege'de yıldız ve poy'az. Doğu Karadeni2 ve Gûney Ege'de yıldız ve karayel, Akde- nız'de gün batısı ve lodosta 3-5, saatte 10-21 deniz mıli hızla esecek Adana «*• ' Ankara Aydm Bursa Dtyarbatur Edırne Erzurum istanoul Izmır Kars Konya M«rsın Samsun Vabzon Zonguldak A 33° 22° A 29° 1">° A 33° ır A 30° 15° A 37" 24° A 38'- 23- A 31° 18' A 31» 20° A 36° 22° A 31° 1? A 27° 9° A 29° 14° A 29° 19° A 36° 23° A 26° 10° A 23° 14° A 2T 23° A 26° 20° A 26° 2C"- A 25° 18° 'JV " A 26° Amman Atına 3ağda' ituksel Ceneve etKOsa Lonöfa tolrO Mar.t Mos*cv Munif A A A A A B A B A A 35° 32° 39° 27" 29° 29° 32° 24° 24° 34° 32" 23" GÖZLEM UĞUR MUMCU • Baştarafi 1. Sayfada le cumhurbaşkanı adayı da olmuş; 21 Ağustos 1980 günlü 114. oturumda yapılan oylamada 211 oy almıştı. Milletvekilliği sırasında Ankara'da sık sık beraber olur- duk. O günlerde hep, 12 Mart döneminde İstanbul Sıkıyö- netim Komutan Yardımcılığı görevinde bulunmaktan üzüntü duyduğunu anlatırdı. Olağanüstü dönemlerde cuntalar egemen oldu mu, bu cuntalara karşı direnmek güçleşir. Kayacan da konu açıl- dıkça bu sıkıntılardan söz ederdi. Bazı deniz subayları, eğer, o günlerde işkence merke- zi Ziverbey Köşkü'ne gönderilmekten kurtulmuşlarsa, bunu Oramiral Kayacan'a borçluydular. Söyleşilerde "keratalar" ya da "bizim yaramaz çocuklar" diye andığı bu subayların zaman zaman adlarım da verir, onları ko- rumak için ne yollara başvurduğunu Meclis kulislerinde ve Ankara'daki "Sefaretler" apartmanındaki evinde gü- lerek anlatırdı. Kıbrıs Barış Harekâtı'nda büyük başanlar elde eden deniz piyadelerinin yetiştirilmeleri, Kayacan'ın Deniz Kuvvetleri'ndeki hizmetlerinden biriydi. 12 Eylül döneminde Ankara'da Dr. Çağlar Kırçak'ın evinde sosyal demokrat parti kurma çalışmalarına da katılmıştı. ölüm haberini öğrenince, Dr. Kırçak'ın evindeki dost sofrasında kadeh kaldırıp "Doktor, bir nefer olarak hare- ketin içindeyim, emrinizdeyim, yanınızdayım" diyen sözleri kulaklarımdaçınladı. 12 Eylül uygulamalarına karşıydı. Olup bitenleri bizler- den öğrenince uzun uzun içini çeker ve yakınırdı. Teröristler, korumasız buldukları güler yüzlü ve sosyal demokrat eğilimli 77 yaşındaki bir emekli askeri gözleri- ni kırpmadan öldürdüler. Hedef Kayacan değil; hedef, doğrudan doğruya Silahlı Kuvvetler'dir. Amaçları, bu gibi eylemlerle orduyu yeni- den iç siyasetin gerilimli ortamınasürüklemektir. Türkiye, tıpkı 12 Eylül öncesi gibi bir karanlığa çekil- naek isteniyor. Amira! Kayacan ile karşılaşınca, "Gel benim sakıncalı piyadem" diye boynuma sanlırdı. Güleç yüzüyle 12 Marftan söz eder, şakalaşır ve gülerdik. Nur içinde yat gülen amiral, nur içinde!.. Anadolu Federasyonu... Kürtler, Amerika'da, VVashington'da baklayı ağızlann- dan çıkardılar. Takke düştü, kel göründü. Talabani ve Barzani, önceki gün VVashington'da Ame- rikan yetkililere, Türkiye ile "Anadolu Federasyonu Cumhuriyeti" adıyla yeni bir devlet kurmak istediklerini bildirdiler 1988 yılı nisan ayında PKK ile birlikte, Türkiye Cumhu- riyeti'ne karşı silahlı mücadele edeeeklerini açıklayan "Kürdistan Yurtseverler Birliği" lideri AvukatCelal Tala- bani, Türkiye Cumhuriyeti'nden aldığı kırmızı kapaklı diplomatik pasaportu cebine yerleştirdikten sonra, bu ni- yetini iyice açığa vuruyor. Kuzey Irak'taki Kürt liderleri ile aşiretlerinin bugüne kadar işbirliği yapmadıkları devlet kalmamıştır. "Kürdistan DemokratPartisi" kurucusu ve lideri Molla Mustafa Barzani, önce Sovyetler ile işbirliği yapmış, kısa ömürlü "Mehabat Kürt Cumhuriyeti Genelkurmay Baş- kanlığı" görevini üstlenmiş, 1958 Irak ihtilali'nden sonra BAAS rejimi ile uzlaşmaya çalışmış, daha sonra Kissin- ger aracılığı ile kurulan ilişkilerle Irak rejimine karşı CIA desteği ile savaşmış; bu sav'aşı kaybettikten sonra da 1979 yılında ABD'de bir Amerikan askeri hastanesinde ölmüştü. 'Kürdistan Yurtseverler Birliği" lideri Celal Talabani, siyasal yaşamına Barzani'nin yanında başlamış; sonra Barzani'ye ihanet ederek BAAS rejimi ile uzlaşmış; son- yıllarda PKK ile iş ve eylem birliğine girmiş; 9O'lı yıllarda buişbirliğindenvazgeçerekVVashington/BeyazSarayve Ankara/Çankaya Köşkü destekli bir siyasete soyunmuş- tur. Cumhurbaşkanı Özal'ın "Federasyon fikri dahil tartışa- lım" önerisi tam bu günlerde ortaya atılmış, Talabani MİT kanalı ile kurulan ilişkilerle Çankaya protokolüne girmiştir. Talabani, Amerika'nın Kürt satrancı içinde, ileri sürü- len piyonlarından biridir. Kimse kimseyi aldatmasın: Batı desteği ve koruması altındaki "Kürt devleti" aç\kça bir "Sevr modeli"dir. 1920yılınınSevr Anlaşması, 1992'de Kürtler açısından, Washington-Londra-Paris-Bonn-Ankara ekseni içinde uygulanıyor! "ÇekiçGuç"bu "embriyonKürtdevleti'nekorumave kollama hareketi yapıyor... Türk kamuoyunda son yıllarda ve özellikle son aylarda ortaya atılan "Sevr çok iyi, Lozan kötüydü" gibi tartışma- iar ile genellikle basının özalcı kesimince savunulan "ikinci cumhuriyet" tezlerinin neye ve kimlere yarayaca- ğıdaanlaşılıyor. Türk ve Kürt beylerimiz, VVashington desteği ile "Ana- dolu Federasyonu Cumhuriyeti" kuracaklar, sonra da Kürt devleti, Türkiye Cumhuriyeti topraklarından parça- lar alarak bağımsızlığını ilan edip ayrılacak! 196O'lı yıllarm başında Irak'ta kuramadıkları "Arap- Kurt Federasyonu" yerine, Türkiye'de 199O'lı yıllarda ABD desteği ile "Türk-Kürt Federasyonu "kuracaklar. Bir yandan Türkiye Kıbrıs konusunda ABD baskısıyla zorlanıyor, öte yandan cebine TC damgalı diplomatik pa- saportunu yerleştiren Celal Talabani VVashington'da "Türk-Kürt Federasyonu" için pazarlığa oturuyor. Bu bir Amerikan oyunudur; bu CIA tarafından kotarılan ve Pentagon tarafından uygulanan bir gızli diplomasi- dir . A acık B bulutiu G gune;iı K uılı S ;•;• Sendikamız Y.K. üyesi CİHAN KAYIKET'in 3İ " 1992 tarihinde (bugunl 10.30'da EMO, 11.00'de i)sî C.ıı \lıl. onıındc du/enlenecek torenden sonra Kocate- r nsı'nde kihnacak oele namazinı takiben Karşıyaka '-' "iKİa Jef'nedilecektir. I M.KJI-.SKN <;K\I:I. MKRKKZİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle