19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Türkiye'nin ilk ve tek fotoğrdflı kredi kartı Pamukbank Prestige Card... P A M U K B A N K P I I S T I t l ».YIL / SAYI 24404 / 3000 TL (KDViçinde) KimCUSü: YUHUS NADİ (1924-1945) BAŞYMM: NADİB MAPt (1945-1991) 31 TEMMUZ 1992 COMA Kayacarîın katiüeri belirlendî Kayacan'ın katil zanlılanndanbiri Dev-Sol/DSBttyesiAdnan Berdan Kerimgiller. Digeri aym örgütten Ayşe Yılmaz. Düzehme ve özür Gazetemızın dünkü sayısının birincisayfası iist başlığında, emekli Oramıral Kemal Kayacan, 12 Mart Muhtırası 'na inıza atan oramiralolarak belirtilmiştir. Oysa Kayacan 1968 'de Donanma Komutanlığı, 1969'da Yüksek Askeri Şûra üyeliğı, 1970'teikincike: Donanma Komutanlığıgörevlerinde bulunduktan sonra 1972yılında Deniz Kuvvetlerı Komutam olmustu.Yanlıshğıdüzeİtir.Ailesinden ve okurlarunızdan özür dileriz. • Polis, önceki gün evinde öldürülen Kayacan'ın katil zanhlanndan ikisinin kimliğini bir günden az sürede belirledi. • Polise göre saldırganlardan ikisi Dev-Sol/Devrimci Silahlı Birlikler üyesi Adnan Berdan Kerimgiller ile Ayşe Yılmaz. • Kayacan'ın katil zanlılanmn vesikahk fotoğraflan dün polis tarafından gazetelere dağıtıldı. Ancak daha sonra kadın zanlının fotoğrafının yanlış olduğu belirtilerek iptal edildi, yerine başka bir kadın fotoğrafı dağıtıldı. • 77. Sayfada KORUMA TABURLARI DEVREYEGİRİYOR • 17. Sayfada Cenaze yarın Kayacan'ın öldüğü eşinden saklandı SUATKOZLUKLU Uğradığı silahlı saldın sonucu önceki gün Göztepe'- deki evinde öldürülen emekli Oramiral Kemal Kaya- can'ın cenazesi, cumartesi günü Selimiye Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra askeri törenle top- rağa verilecek. Kayacan'ın yurtdışında bulunan kızı Fatoş Hatayb da dün geldi. Feriha Kayacan'dan eşinin öldüğünün saklandığı öğrenildi. Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ile SHP İstanbul İl Başkanı Yüksel Çengel de dün Kayacan'ın evine gı- derek aılesine başsağlığı dilediler. İnönü, gazetecilerin sorusu üzerine, "Anlamsız bir cinayet. Devlete bu ka- dar hizmet vermiş bir insarun hiçbir özel neden olma- MArkasıSa.l7,Sû.7'de Suikasta tepkiler Güreş: Katil virüsler yakalanacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay Baş- kanı Orgeneral Doğan Güreş, eski Deniz Kuvvetleri Komutam Oramiral Kemal Kayacan'ı öldürenleri "katil virüs" olarak niteledi ve "Bu katil viruslerin ya- kalanıp. hak ettikleri en ağır cezayı göreceklerinden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Emekli Oramiral Ke- mal Kayacan'ın önceki gün öldürülmesi üzerine An- kara'da Genelkurmay karargâhında üst düzeyli bir toplantı yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Do- ğan Güreş'in başkanlığmdakı toplantıya. Kara Kuv- vetJeri Komutam OrgeneraJ Muhittin Fisunoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutam Oramiral İrfan Tınaz, Ha- va Kuvvetleri Komutam Orgeneral Siyami Taştan, Jandarma Genel Komutam Orgeneral Eşref Bitlis ile m.4rkasıSa.l7,Sü.6'da pirim sevıncı• Barselona Olimpiyat Oyunlan'n- da 62 kilo güreşçimiz M.Akif Pi- rim finalde BDT'li raki- bini yenerek grekoromende 28 yü sonra ülkemize altın madalya ka- zandıran sporcumuzoldu. • 90 kiloda Hakkı Başar, final güreşinde, Alman ra- kibi önünde başanh ola- madı ve 5-0 yenilerek gümüş madalya kazandı. • 15. Sayfada İngiliz basını Türkiye'ye soykırân »anyasıkampj EDfP EMfL ÖYMEN LONDRA - "Türkler 50 bin Ermeniyi mağaralara sokarak diri diri yakülar" şeklinde id- dialara yer verilen "Gizli Şoykı- ran" adlı belgeselin İngiliz "Channel-4" televizyonunda gösterilmesinin ardından, ba- sında Türkiye aleyhinde hınç dolu yayınlar basladı. Basın UArkasıSa.l7,Sü.8'de Demirel, Gürcistan'a gidenilk başbakan İSTANBUL/TÎFLİS (A A) - Başbakan Süleyman Demi- rel'ın dün gerçekleşen bir gün- lük resmi Gürcistan gezisi sıra- sında iki ülke arasında çeşitli alanlan kapsayan 6 anlaşma imzalandı. Başbakan Demirel, Türkiye'nin önem verdiği husu- sun ülkeler arasındaki uyuş- mazlıklann müzakerelerle çö- WArkasıSa.l6,SS.6'da Grevli vaşaııı başladı Ankara'da dün sabah binlerce belediye başkanı iki profesördür isci Fen İşleri Mûdürlüğünün önünde toplandı. Burada bir konuşma ile grevi başlatan Türk-İş Başkanı Şevket Yılmaz "İşçiyi sokağa dökenler birisi hükümette. diğeri lür" dedi. Istanbul'da Belediye Sarayı önünde toplanan işçiler sloganlar atarak grevi başlattüar. (Fotoğraflar: RIZA EZER' ERDOGAN KÖSEOGLU ) Belediye işçilerinin grevinin başlamasının hemen ardından özellikle IstanbuVda bir günde sokaklarda çöp dağları olnştu. Ankara'da çöp toplama alanının başınanöbetçiler dikildi tş Ekonomi Servisi - İstanbul, Ankara, Ada- na büyükşehir ve ilçe beiediyeleri ile Trabzon Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 43 bin işçi dün sabah greve çıktı. Eskışehir Belediyesi işçilen önceki gece toplusözleşme görüşmelennde an- laşma sağlanması üzerine grevin eşiğinden dön- dü. Istanbul'da grevin başlamasından sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'le Beledıye-İş Sendikası Genel Başkanı Fuat Alan arasında yapılan görüşmede. müzakerelere de- vam etme karan alındı. Belediye yönetimlerinın uyanlanna rağmen birçok bölgede çöplerin torbalanmadan dökül- mesi nedeniyle, bir gün ıçinde sokaklarda çöp dağları oluştu. Ankara'da Fen İşleri Müdürlü- ğü önünde toplanan on bini aşkın belediye işçi- sine hitap eden Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, bütçede belediyelere yüzde 1-2 artış ve- rilmediği için toplusözleşmelerin bağıtlanama- dıgını savundu. Yılmaz, "İşçiyi sokağa dökmek sosyal adalet değildir. Biz bütçe nasıl yapılır bi- liriz. Araa onu imza eden biz değiliz. Biz sözleş- me imzalanz" dedi. Grev gömleği giyerek belediye işçilerinin gre- vini başlatan Şevket Yılmaz, Başbakan Yar- dıması Erdal İnönü ve İstanbul Anakent Bele- diye Başkanı Nurettin Sözen'i "Dün sosyal demokratım diye oy alanlar ve seçilenler, bu- gün işçinin hakkını vermiyorlar. İşçiyi sokağa dökenler iki profesördür. Biri tstanbul Belediye Başkaru profesör, diğeri devlet bakanı profe- sör" diyerek eleştirdi. Yılmaz. belediye işcilen- nın grevinin demokrasiyi yasaklarla sürdürmek isteyenlere ders olacağım belirterek şöyle ko- nuştu "Bu Ankara'daki reis efendilere iyi bir ders olsun. Biz burada grev başlatırken, onlar odalannda grevi nasıl bozanz hesabı yapıyor- lar. Bu hesap bize uymaz". "İşçiyiz haklıyız, kazanacağız", "Demokrasi dediler, hakkımızı yediler", "İşçiler burada, demokrasi nerede" sloganlan atan belediye işçileri grev pankartını astıktan sonra yollardaki çöp bidonlannı devi- rerek dağıldıjar. MArkasıSa.16,Sü.4'te Ücretlereyeni düzen aranıyorAsgari ücret Net 907 bin lira olarak belirlenen asgari ücretin vergi dışı bırakılmasma ilişkin çalışmalar sürerken, özel indirim tutanrun, sadece asgari ücretlilere mi, yoksa bütün gelir- lerin asgari ücret kadar olan bölümüne mi uygulanacağı henüz kesinlik kazanmadı. Nasıl IİP toplusözleşme?: Personel rejiminde DOĞANAKIN yapılacak reformlara ilişkin çalışmalarda, maaşlann, mevcut sistemdeki gibi "merkezi" olarak belirlenmesi üzerinde duruluyor. Me- mur sendikalanrun toplusözleşmelerde ne kadar etkin olabileceği konusu netleşmedi. ANKARA-Memur ve emekli maaşlanndakı temmuz artışlany- la, yeni belirlenen asgan ücretin, beklentilerin gerisinde kalmasının ardından, gözler, personel reji- minde yapılacak reform çalışma- lanna çevrildi. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına ilişkin ça- lışmalar sürerken, özel indirim tutanrun, sadece 'asgari ücretlile- re mi. yoksa bütün gelirlerin asga- ri ücret kadar olan bölümüne mi' uygulanacağı henüz kesinlik ka- MArkasıSa. l6,Sü.3'te Zana: PoKs, bizi imha etmek istedi • Diyarbakır Bağımsız Mil- letvekili Leyla Zana, "Devlet bizi PKK ile özdeşleştirip im- ha etmek üzere hedef yapmış- tır" dedi. • İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir, sürdürdükle- ri başka bir operasyonla eve gittiklerini, ancak evden Za- nalar'ın çıküğını belirtti. • 4. Sayfada Faili meçhuUer sürüyor • Özgür Halk Dergisi Bat- man muhabiri Çetin Aybey kimlikleri belirienemeyen ki- şilerin saldınsı sonucu yaşa- muıı yitirdi. Gaziantep'in Nizip ilçesinde de 14 gün önce yine kimliği belirsiz kişilerce evinden alınarak götürûlen Cuma Kaya'mn cesedi Fırat Nehri kıyısında bulundu. • Kaya'nın dövûlerek öldü- rüldüğü saptandı. Batman'da bir karakola düzenlenen sal- dında bir polis ve bir bekçi yaralandı. M 4. Sayfada Atîna Denktaş'ı suçladı • Yunanistan hükûmet çevreleri, müzakerelerin sonuçsuz kalmaması için Rum tarafının, ABD mü- dahalesi istemeye haarlan- dığını bildirdi. • 9. Sayfada BM:ÖDÜNDEĞİL, BARIŞİÇİNTOPRAK ÖZGBiACM'M yazm 9. saıMı •ORSA Oncekı 42OO.38 Dûn 4246.11 OOUM Oncekı 7O8O Dun 7100 H4HK Oncekı 48OO Dun 478O ALTIMtorj Oncekı 82.1OO Dun 81.85O Para / 6. Sayfada Yabancdar fonsatmak içingeliyor Ekonomi / 7. Sayfada TÜSİAD istikrar _ paketinde ısrarlı» Bilim Teknik / Yarın Süt emmenin keyfi TV /10. Sayfada Casusluk, ; gerilim ve duygusallık Futbol /14. Sayfada. Lig fikstürü çekildi OLAYLAREV ARDENDAKI GERÇEK DurumL Sorunsuz toplum yoktur. Bir bakıma sorunlanmız gun geçtikçe artıyor, çeşitleniyor, dallanıp budaklamyor, öngor- mediğtmiz yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Yalnız bizde değil, bütün ın- sanlıkta böyledir. Uzayda dola- fan uydular bir "çöplük" oluş- turuyorlar. Ozon delığı sorunu tartışılıyor, çevre kir/enmesi ye- ni bir sorundur; otuz yü önceki dunyada bunların hiçbirıyoklu. Türkiye'de benzeri bir durum var; eğer CA P girişımi gerçek- leşemeseydi, Ortadoğu 'da "su sorunu " diye bir dava gundeme gelmeyecektı. Kimilerı GAP'ın bir "su savaşı"nayol açacağını bile soylüyorlar. Gelecek yıllarda belki bugun- den goremedığımız nıce sorun ortaya çıkacak. Ancak bu alan- da kural şudur. Devletler sorun- larını çozmek içinyeterli meka- nizmaları çalıştırırlar. Gelısmış ülkelerde bu mekanizmaların çok iyi ışlediği varsayımı genel bir kanı oluşturur. Btzde tersıne bir durum var. Önce kamu maliyesi bozuktur. Batı'da enflasyon sorun değıl; Türkiye'de yüksek enflasyonla yaşamak sanki bir yazgıdır. On yıldan beri toplumun butun dengelerinı altust ederek top- lumsal kurumlann uzermde yı- kıcı etkiler yaratan yüksek enf- lasyon suruyor; koalısyon huku- metınden kısa sürede enflasyon canavarını yok etmesi isteniyor. Teror de ulkemizde kurumlaş- mıştır. Ustesinden gelebılmek kolay değildir. Buyuk kentler altyapıdan yoksun oldukların- dan buyuk koy sayılıyorlar. Me- ItırlıBalıçeberaat etti ***,-<-lArkasıSa.I7,Sû.l'de Kültür Servisi - Tunuslu tıp bilgini Şeyh Nefzavi'nin 'müs- tehcen' olduğu gerekçesıyle yargılanan 'Itırlı Bahçe" adlı ki- tabı dün yapılan duruşma so- nucunda aklandı. Şcyh Ömer İbn-i Muhammed el Nefzavi'- nin 16. yüzyılda yazdığı, Tür- kiye'dc Nevzat Erkmen çeviri- siyle Yol Yayınlan'nın yayım- ladığı 'Itırlı Bahçe'nın müsteh- ccn olmadığına karar venldi. 'Itırlı Bahçc' adlı Arap Seks Elkıtabı hakkında daha önce Bılırkisi Kurulu müstehcen ol- madığı yolunda rapor vermişti. Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, Prof. Dr. Erol Cihan ve Prof. Dr. Köksal Ba>raktar'danolu- >an Bıiırkışı Kurulu. mahkeme- ye sunduğu raporunda, 'Itırlı Bahçe'nın, temel cinsel bilgıleri okurlanna aktaran. folklorik nıtelıkte bir kitap olduğunu vurgulamıştı. Raporda. kıtabın yazılmış olduğu çağın koşulld- nna uvgun özellıkler taşıdığı. döneminin toplumsal görüntü- sünü aktardığı belırtılmışti. Bı- • Arkası Sa. 17, Sü. 6 'da GOZLEM UĞUR MUMCU Karanlıga Dogru... Önceki akşam terörist kurşunlarına hedef olan eski Deniz Kuvvetleri komutanlarından ve CHP milletvekille- rinden emekli Oramiral Kemal Kayacan, sevecen kişilikli ve sosyal demokrat eğilimli bir askerdı. Kayacan, yaşamasını, gülmesini ve akşamları dostları ile sıcak söyleşilerle ıçki içmesini seven, çelebi yaradılış- ta sevimli bir insandı. Oramiral Kayacan, 12 Eylül 1980'den önce, Orgeneral Muhsin Batur'dan sonra CHP Mıllet Meclisi ve Cumhuri- yet Senatosu grup başkanvekillerinin ortak önergeleriy- U Arkası Sa. 16, Sü. 7'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle