09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3riTEMMll2i992CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sikhe kaçâkçısı • IST\NEIL(AA)- KLaçdccıhk Nasası ekıpkrnceyipılan opetasvondatanhı değen )-ûksek5Ud;tgumuş sLkkeyıyuadşına kaçırmak »teyen bır cışı yakalandı (Vtaturıc Hivaalanı'ndan \xırtdışna ^bna haarhğı \apan Abcukenm Tekın'ın Lzennde yipian aramada, özel Lu^akıçjnde belıne sardığı ROTU ve Yunan uygarlığınd at 51 adet gumüş aJdceyle bı- aiet doğa fıguru elegeçınld Gözaltına alınan Tekjn, ılk ıfadesınde, akkelenlstanbulve Ajıadolu'nuıı çeşıth verlennden aidığını belırterek "Nuze gerçek değennı verrnedıgı ıçın eserlenyurtdışına goturu\onm'dedı Rektörler inceleniyop • ANkARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanhğı Sozcusü Büyukelçı Kaya Topen 28unıversıtenın rektorlugu ıçın YOK'ten gondenlen ısımlenn ıncelenmesının devam ettığıtu soyledı Topen dunyapüğı >aalıaçıklamada, gazeıemızde * Cumhurbaşkanı Turgut Özal ın28unıversıteye>enı rektorlen atadığı" y olunda tır habenn yeraldığını belırterek "Yüksek Oğretım Kurulu tarafmdan gondcnlen ısımler ıncelenmekteolup Sayın Cumhurbaşkanı tarafından atama yapıldığında aynca açıklanacaktır" dedı İslamTıp Birliği Kongresi • İstanbul Haber Servisi- Kuzey Amenka Islam Tıp Bırhğının(IMA)25 yıl ıkına olağan kongresı istanbul The Marmara Otelı'nde dun başladı istanbul Valısı Hayn Kozakçıoğlu nun da , katıldığı kongreye Kuran okunarak başlandi Açış konuşmasını yapan bırhk başkanı Dr Ahrnad Murayvnd, kongrenmTürk ve Amenkalı Müsluman doktorlar ıçın yararlı olacağını söyledı îstanbul Unıversıtesı Tıp Fakultesı Dekanı Prof Dr Korkmaz Altuğ,ABD"debutur çalışmalann 32 buçuk saatlık meslek ıçı eğıtıme denk kabul edıldığını, bunun Turkıye'de de uygulanması gerektığını soyledı F.Köy'de paıapsn perşembe • İstanbul Haber Senisi -Şışh Beledıyesı ılepazarcılar arasındakı gergınlık. dun de devarnettı Beledıyeıle Pazarcüar Esnaf Odaa yetkılılen arasında yapılan dunku goruşmedede bır sonuc ahnamadı Pazarcılar üe beledıye arasında yapılan anlaşma protokolunun pazarcüar tarafından ımzalanmamaa ûzennebeledı\e dunFenkoy pazanru açtırmadı Fenkoy pazannın kurulduğu cadde ve sokaklann gınşlerı sabah erken saatlerde polısekıplen "•tarafından kapaüldı Göçmen kamplapı boşaltılıyor ' • tST ANBUL (ANKA) - İstanbulVahlığı, Bulganstan ] goçmenlennın banndığı Kâğıthaneve Küçukçekmece goçmen kamplannın faahyetlenne şon venleceğını bıldırdı İstanbul VahhğTnden yapılan açıklamada, Küçukçekmece ve Kâğıthane goçmen kamplannda ıkamet eden goçmenlerden buyuk bır bolumunun çalışmaya başladığjnın, bazı aılelennde çeşıth yaünmlaryapüğının, ' ev satın alarak kıraya verdığının behrlendığı bıldmldı Dupak kavgası ölümle bittî • İST ANBUL (AA)- Beşıktaş Ortakoy'de durak meselesı yüzunden kavga eden taksı şofbrlennden bın dövulerek olduruldu Mecıdıye Köprusu Sokak r üzennde oncekı gece meydana gelen olayda, başka durakta yolcu almaya çalışan ı Yaman Selvıtop (22), otekı I taksı şofbrlen tarafmdan ' durduruldu Sozle başlayan sataşma kısa surede kavgay a ' dönuşunce Yaman Selvıtop, Şahm tleç, Kenan Yılma2 ve j so>adı belırlenemeyen Zafer ! adlı şoforler tarafından , dovulmeye başlandi Yaman ' Selvıtop, kafasına ve vucudunun çeşıth yerlenne vurulan darbeler sonucu oldu Yetmiş bin üyeli iki sendika, aynı çatı altında toplanmak amacıyla yann toplanıyor Oğretmenlerbirleşmeyolunda • Eğıtım-İş Genel Başkanı Nıyaa Altunya. Bız ılkeh sendıkacılık • Eğit-Der Genel Başkanı Mustafa Gazalcı Bugünkü ekonomık ıstıyoruz. Ideolojıden annmış, ekonomık ve sosyal haklann ko- ve sıyası koşullarda ılkefi sendıkal bırhk, kaçınılmazdır. Sendıkal runmasmı öngören sendıkacılık anlayışını savunuyoruz. Eğıt-Sen yapılanma, çağdaş ve demokratık olçülerde gerçekleşmelıdır Bun- üe bu konularda uzlaşma çabası ıçindeyız. dan, tum eğıtımcıler. dolayısıyla eğıtımımız kazançlı çıkacakür. ÖMER YURTSEVEN DENİZLİ - Turkıye oğretmen hare- ketmın sendıkal bırlığı ıçın Eğıt-Sen ve Eğıtım-Iş sendıkalan uzlaşma arayışına gırdı Ulke genehnde 650 bın eğıtımcı- den 70 bınının uye olduğu ıkı sendıka- nın, birleşme çabalanna zemın oluştur- mak amacıyla duzenlenen ılk bolge top- lantısı yann Denızh'de yapılacak Oğretmen sendıkalannın orgutlü gu- ce kav uşması ıçın bırhk platformu oluş- turan 11 ılın Eğıt-Sen ve Eğıtım-Iş şube- len, bolge toplantısında birleşme konu- sunu tartışmaya açacak Toplantıya Eğıt-Sen adına Genel Başkan İsmet Ak- taş Eğıtım-Iş adma genel vonetım ku- rulu uvesı Fevzı Coşkun'un yanı sıra Eğn-Der Genel Başkanı Mustafa Ga- zalcı ve Tob-Der Genel Başkanı Gulte- kın Gazıoğlu'nun katılacağı bıldınldı Eğıt-Sen Genel Başkanı Aktaş, bir- leşme olayına sıcak baktıklannı soyledı Toplanürun yapılmasını olumlu bulan Aktaş, Eğıt-Sen Denızlı şube yonetıcıle- nne birleşme ıçın tabandan gelecek bas- kının önemh olduğunu ılettı Bolge top- lantısmın organızasyonunun hukukı yönden şubelenn yetkısını aştığını belır- ten Eğıtım-İş Genel Başkanı Nıyazı Al- tunya, "Bu açıdan bolgesel bır bırhk platformunu yanhş buluyonız" dedı Birleşme çağnsının once Eğıtım-Iş tara- fından yapıldığmı ve ıkı aydır genel sek- reterler duzeymde goruşmelenn surdu- ğunu anlatan Altunya, konuya ılışkın şunlan söyledı •"Bız ılkeh sendıkacılık ıstıyoruz İde- olojıden annmış, ekonomık ve sosval haklann korunmasını ongoren sen- dıkacılık anlayışını savunuyoruz Eğıt- Sen tle bu konularda uzlaşma çabası ıçindeyız Bu nedenle onumuzdekı do- nemlerde ortak çalışma programlan uy- gulayacağız Birleşme basıt bır olay de- ğıldır Sağlıklı bır\apı ıçın bır sureç ge- rekhdır Şu anda bu surecı vaşıyoruz A>nca birleşme konusunda tek vetkıh organ sendıkalann genel kunıllandır' Nıyazı Altunya. "Bugun gelınen nok- tada birleşme ıçın ne gıbı bır engel var0 ' sorusuna ıse "Gorunurde onemh bır puruzyok Boylebırpuruzün olmayışı ılkelenn tumunde anlaşma sağladığımız anlamına gelmez Önce Turkıye şartla- nnda memur sendıkacılığının gerçek ış- levını ozumsememız gerekıyor" dıye yanıt verdı Eğıt-Der Genel Başkanı Mustafa Ga- zalcı, bugunku ekonomık ve sıyası ko- şullarda ılkeh sendıkal bırlığın kaçınıl- maz olduğunu dıle getırdı Sendıkal yapılanmanın çağdaş ve demokratık ol- çulerde gerçekleşmesı gerektığını kay- deden Gazalcı, Bundan tum eğıümcı- ler, dolay ısıy la eğıtımımız kazançlı çıka- caktır" dedı Toplanü ıçın davet aldığı Almanya'- dan bır mesaı gonderen Tob-Der Genel Başkanı Gultekın Gaaoğlu da birleşme çabalanna sonuna kadar destek verece- ğını bıldırdı Gazıoğlu, mesajında, Dun omuz omuza mucadele edenlenn bugun ayn sendıkalarda bulunmasınm anlaşılabılırhğı voktur Karumca, bu bolunme, hıçbır haklı temele dayanma- van vapay bır bolunmedır Mucadele geleneğımıze meslekı çıkarlanmıza ve demokrasının gelışıp guçlenmesıne za- rarh bır bolunmedır" dedı Ortak çalışma programı Eğıt-Sen ıle Eğjtım-iş ortaklaşa bır çahbma programının uygulanmasını kararlaştırdı Bu çerçevede ılk etkmhğın onumuzdekı ay Mersın'de yapılacak bır haftahk eğıtım semınen olduğu bıldınl- dı Bu programlann, birleşme surecının hızlanması ve ılkelerde somut bır uzlaş- ma sağlanmasına onemh olçude katkı sağlayacagı belırtıldı Çevredler, GS Üniversitesi'ne karşı HÜRRİYET UYMAZ Rıvada 900 hektarhk or- man alanının unıversıte bınası yapılmak uzere Galatasaray Eğıüm Vakfı'na tahsıs edıl- mesı, vakıfla çevrecılen karşı karşı> a getırdı Vakıf yetkılı- len ünıversıtenın vakıf des- teklı bır devlet unıversıtesı olacağını ve sözkonusu alan- da agaç kesılmeyeceğını belır- terek ' Kesılecek olursa da o kadar ağaç dıkılecek" dıyor- lar Doğal Hayatı Koruma Dcrneğı ıse, Turkıye de or manlann bır metrekaresının bıle yuksekokul, hastane va dd camı ıçın feda edılmesıne karşı olduklannı savunarak, Turkıye'de bu ve benzen ta- lepler ıçın çorak, uzennde or- man ortusu olmayan alanlar seçılmehdır ODTÜ ve Bıl- kent hıç ağacı olmayan alan- larda unıversıte kurmakla kalmayıp bugün adlannı taşı- yan "ormanlar' yaratmışlar- dır" dıyor Fransa Cumhurbaşkanı Mıt- terrand'ın gecen nısan ayında Turkıye'yı zıyaretı sırasında Turkıye ve Fransa hukumetlen Çavağzı'ndan beş kilometre uzaklıktakı alana gidenler, Orman Bakanlığı'nın 20 ydda büyüttuğü çam ormanıvta karşüa^ı>or. arasında ımzalanan protokol gereğınce Rıva-Şıle cıvannda yapılacak unıversıte ıçın Or- man Bakanlığı Mılh Eğıtım Bakanhğı nın talebı uzenne 900 hektarhk orman alanını tahsıs ettı Ormanın, Mılh Eğıum Ba- kanhğı kanahyla Galatasaray Eğıtım Vakfı na tahsıs edıldığı- nı behrten Doğal Hayatı Koru- ma Derneğı vetkıhlen unıversı- te pahasına bolgede yapılacak ağaç kıvımınm onlenmesı ıçın Fransa Konsolosluğu na bır mektup gonderdı Konsolos- luğun derneğe gonderdıgı yanıtta "Mektubunuzda be- lırttığınız proje. alan seçımı ve bına ınşaalı konsolosluk değıl. Türk yetkıhlenn yetkısındedır denıldı Ancak Mılh Eğıtım Bakanhğı 1993-1994 yüında hızmete gırmesı beklenen unı- versıteve ılışkın butçe plan göstermedı ve "Bu konuda bakanlığımızda bılgı yok Onu sız Galatasaray Eğıtım Vakfı" nasorun' açıklamasını vaptı Bunun ûzenne tekrar goruş- tüğumüz Koç Holdıng lcra Komıtesı Başkanı ve Galatasa- ray Eğıtım Vakfı yetkıhsı İnan Kıraç, " Bu vakıf değıl, bır devlet unıversıtesıdır Unıver- sıte Mılh Eğıtım Bakanhğı ta- rafından kurulacaktır ama vakıf desteklıdır dedı Or- man Bakanlığı'nın unıversıte ıçın Rıva'dakı 8900 dönum- luk bır arazıyı Mılh Eğıtım Ba- kanlığı'na tahsıs etmesını, 'Devletın aldığı çok doğru bu- karar" olarak nıteleyen Kıraç, ıddıa edılenın aksıne, Rıva'da tahsıs edılen alanın tamamıyla ormanlık alan olmadığını söy- ledı Kıraç, bölgede ağaç kesı- ecek olsa bıle, bunun yerıne 500 bın ağaç dıkılmesının he- ieflendığını behrttı Orman Bakanhğı da Orman Bakanı'- nın özel ıznıyle tahsıs edılen or- manda unıversıte ınşa edıhrken tek bır ağacın bıle kesılmeyece- ğını ılen sürdu Ancak, Doğal Hayatı Ko- ruma Derneğı, bu açıkl'mala- nn ınandıncıhktan uzak oldu- ğunu belırterek. tahsıs karan- nın bır an once kaldınlması gerektığını savunuyor Rıva, Çayağn'ndan beş ki- lometre uzaklıktakı sözkonu- su alana gıdenler, Orman Ba- kanlığı'nın kendı ellenyle 20 yılda buyuttuğu çam or- manıyla karşılaşıyor Denız- den başlayarak, baltahk or- manla butunleşen 900 hek- tarhk alandakı ağaçlann sıklı- ğı, en azından yol vapımı sıra- sındd bıle bmlerce ağacın kesı- lecegını göstenyor DUYURU ORAMİRAL SAYIN KEMAL MENFUR BİR SALDIRISONUNDA KAYBETMİŞ BULUNMAKTAYIZ. CENAZESİ 1 AĞUSTOS 1992 CUMARTESİ GÜNÜ, İKİNDİ NAMAZINIMÜTEAKİP ÜSKÜDAR SELİMtYE CAMİİ'NDEN KALDIRILACAKTIR. AİLESİ Köy okullarına yakacak ödeneği SEYFt ÇELİKKAYA YOZGAT - Cumhunyet ta- nhınde ılk kez kov ılkokullan- na yakacak odeneğı venlıyor Mılh Eğıtım Bakanı Koksal Toptan, temel atma ve açılış torenlen ıçın geldığı Yozgaf- ta duzenledığı basın top- lantısında. bu yıl ılk kez koy okullanna yakacak ödeneğf- nın aynldığını açıkladı Top- tan 'Çocuklanmızın okul- lanna gıderken, bır clınde odun dığer ehnde kıtap taşı- mdsını ıstemıvoruz O neden- le butçeden S0 mılyar hra odenek ayırdiK, her koy oku- lumuza bırer mılyon hra va- kdcdk yardımı yapıldcakûr dedı Eğıtım \e oğretımdekı so- runlan bına yaparak çozme- nın mumkun olmadığını v ur- gulayan Toptan, onumuzdekı oğretım vjlında uygulanacak sıstemın eskısını sıl baştan ye- nılemek olmadığını aksayan taraflannın duzeltıldığını bıl- dırdı Toptan yenı yönetmelı- ğe göre eğıtım ve öğretıme başlama tdnhının 1 evlulden once olmamdsı kavdıyla okul- lann açılıp-kapanmd tanhle- nnın ıl ıdarelennce saptana- cağını ve oğrencılenn 180 gun ıçınde bır vıllık egıtımını ta- mamldydcagını açıklddı Top- tan \ enı vonetmehkte > > d^ u> - guLımasını kaldırdrdk okula ba^ldma \d^ını 72 av oldrak belırledıklennı kavdcttı Oku- lun bulunduğu cevrevle ılışkı- sını kunridk ıçın ka\ıt komıs- vonlannd muhtarlann da dlındığını sovleven Toptdn onumuzdekı oğretım aone- mınde ılkokullarda buıunlcme sına\lannın lamamen kaldırı- lacağını haiırldtıı Sınıf geçmevı de v enıden du- /enledıklerını bıldırcn Toptan ^ uzennden 2 alan oğrencılenn »mıflannı geçeceklennı 2"nın dlundd noi dldnlann durumla- nnı oğretmen ve velılenn belır leveceklennı sovledı Bakan Toptan Başarisi/ çocuğunun MnıfgevmcMnı isu \ı.nvelı lumsorumlulugu uze- dedı Ders geçmekredi sistemi değişiyor ANKARA (Cumhuriyet Bû- rosu) - Mılh Eğıtım Ba- kanlığı'nın geçen oğretım yılında lıse 1 sınıflarda baş- îadığı "ders geçme kredı sıste- mı"nde yenıhkler duşunulu- yor Bakanhk. sıstemın uygula- maya konmasından sonra bü- tun ıllere bırer genelge gondererek, uygulamada karşılaşılan sorunlann be- lırlenmesı ıçın mılh eğıtım mudurluklen- nı rapor hazır- lamakla gö- revlendırdı Raporlara gore, sıstemde karşılaşılan guçluklenn başında, oğ- retmen ve s.nıf kapasıtelen- nın yetersız ol- ması nol ver- me sıstemı seçmelı ders oğretmenlennın kaynak bul- ma guçluğu vaşanıyor Mıllı Eğıtım Bakanhğı nın ağustos ayının ıkıncı hafta- sında duzenleyeceğı bır top- lantıda ders geçme kredı sıs- temı yönetmehğı madde madde mcelenerek karşılaşı- •Ders geçme kredi sistemıyle eği- tim yapan okullarla ilköğretim kurumlannda okul- lann açılış tarihı ve kayıt tarihlen, milli eğıtım müdürlüklennın önerisi ve vaîilıklerin onayıyla belirlenecek. lan sorunlara yonehk duzenle- meler yapılacak Bakan Kok- sal Toptan başkanhğında yapılacak toplantıya, uruversı- telerden bıhm adamlan, ıl mılh eğıtım mudurluklennden tem- sıloler oğrencıler gazetecıler, okul mudurlen ve bakanlrk bı- nm ust duzev yonetıalen katı- lacak Ders geçme kredı sıstemıvle eğı- tım yapan okullarla ıl- koğretım ku- rumlannda okullann açılış, tanhı ve kayıt tanhlen ılgıh yonetmelıkler gereğı, ıl mılh eğıtım mudür- luklennın one- nsı ve vahhkle- nn onayıyla belirlenecek Kayıt tanhlen- nın belırlenme- sınde okullann açılmasından 15 gun once ve sonrası esas alı- nacak Ilkoğretım kurumlany- la ders geçme kredı sıstemınde okullann açıhşı ıçın kesın tanh venlmezken, butun ıllenn, ey- lul ayının ılk haftasından 15 gun sonrasına kadar eğıtım oğ- retıme başlaması esas alındı Okullarda eğıtım yıh suresı 180 gun olarak behrlendı kaybettım Hukunisiı/ciı IE\ k\TKIRCA SSK'nın sıkıntısı, yatağa yansıdı IZMlR (AA) - Mah sorun- lar yaşayan Sosyal Sıgortalar Kurumu, bunyesındekı hasta- nelerde anübıyotık kullammı- nın kısıtlanmasını ongören karanndan sonra, şundı de mutluluk çubuğu takurmak uzere başvuranlar ıçın sağlık kurulu koşulunu getırdı Bır ay öncesıne kadar, mut- luluk çubuğu taktırmak uzere başvuruda bulunanlann bu ısteklen kısa sure ıçınde yenne getınhrken, bır süre önce ku- rumun yayımladığı genelge sonrasında, bu tur başvuru- lar, ancak 9 kışıden oluşan sağhk kurulunun uygun bul- ması halınde karşılanabıhyor Özel hastanelenn dışmda. Ege Bolgesfnde yalnızca Bu- ca SSK Hastanesf nde takıla- bılen mutluluk çubuklan konusundakı yenı uygula- mayla ılgıh olarak Buca SSK Hastanesı yetkıhten şu bılgıle- n verdıler "Son genelgeden once baş- vuruda bulunan bır SSK'h, ılgıh doktorun uygun bulması durumunda. mutluluk çubu- ğu takürabıhyordu Ancak bır ay kadar once gondenlen bır genelgeyle. bu uygulama- ya sınırlama geünldı Artık bıze başvuruda bulunan bır kışıye mutluluk çubuğu taka- bıhnemız ıçın o kışmm, orga- nık olarak boyle bır gereksmı- mı bulunup bulunmadığı, 9 kışıhk bır sağhk kurulu tara- fından değerlendınhyor Üro- lojı, dahıhye, hancıye, ortope- dı, norolojı, goz, kulak ve psıkıvatn bölumlennden bı- rer uzmanla, hastanenın baş- hekım yardımcısından oluşan sağhk kurulu, bu başvuruyu ınceleyerek karara bağhyor Ilerlemış dıyabet (şeker) has- tahklanyla psıkolojık rahat- sızkklan bulunan hastalann dışında, bu tur ıstekler genye çevnhyor " 8 ağustosta sona erecek Dikili Şenliği başlıyor NÜVİTTOKDEMIR İZM1R-Dıkıh7 Kulturve Sanat Şenlığı yann bdşhyor Şenhğın bu yılkı etkmhğı "Bdlkankrda Banş ve Işbırlı- ğı adını taşnor 8 ağustosa dek surecek olan Dıkılı Kultur ve Sanat Şenhğı'nde hafta boyunca çeşıth konferans panel ve soyleşılenn vanı sıra kıtap ımza gunlen. Orhan Velı Kanık Enver Gokçe Hasan Huseyın Ah- med Ant. Ce- mal Sureya. hdıp Canse- ver. Ndzım Hıkmet vc Neşe Yaşın adına şıır dın- lclılen gecclen aerçekleştınle- tek Dıkıh Bele- dıve Başkanı Osman Ozgu- \cn duzcnlc- dıklen kultur vc sanat ^en- hklcnvlc dc- mokrdsıve ve 07İemı dılc lırttı Dıkılı 7 Kulıur vc Sanat Şenlığı nın ılk gununde saaı 14 00 te Çamldraltı nda gdze temı/ va/jrlanndan Dr Er dal \uiUA 200 h \ ıllardj Gcnvlıgın Kukurcl Kımlıgı konulu bır koııterans vcrccck Şıır dınletılennın ılkı Orhan Velı kanık a avrıldı Konu^macı olar ık \\\\ Kuıhı nıın kaUkn.as-1 dmlcı ıi^ >urlen kınm ^ kıuhiıxek Igııım vc ^ konulu iani.li Prot Bozkıın ş olan actırdıklcnnı bc- Guvenç vonetırken. koruş- macı olarak Bahn Sdvcı, Bekır Ozgen MdhmutAdem Suley- mdn Çetın ve Tdlıp Apdydın katıldcak Saat 19 00 da Cum- huriyet Kıtap Kulubu Stan- dı'nda Dr Erdal Atabek, Ayla Kutlu ve Talıp Apaydın kıtap- lannı ımzaldvacaHar Şenhğın ıkıncı gununde Bdlkanldrda Banş-Sorunlar v e Çozum Onenlen adlı panel saat 11 00 de Çamlaraltı nda vapılacak ve Bülent Tanık yo- netecek SHP Geneı Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Er- dal lnonu yıne Çamlaraltı'n- da saat 15 00 te başlaya- cak olan "Bal- kanlar'da Banş ve Işbır- lığı" konfc- ransmda ko- nuşacak Saat 16 00 da şıır dınletılennın ıkıncısınde Envcr Gokçe \dr konuşmacı Asım Bczırcı. seslcndırcn Kcnm Afşar Bılgı Edınmc Hakkı vc Turk BdMnında Cumhunvet Olavı adını la^ıvan açıko- turumu ga/etcmız Genel Yavın Koordınatoru Hıkmet Çetınkdva vonetecek Saat 17 00 dc Çamlaralu ndakı açiko- turuma konuşmacı olarak. vıne ga/etemi7 vazarları Ilhan Selçuk Mustata Ekmekçı, Şukran Keiencı vc l ğur Mumtu katilacdk \vnı gun Ilhan SeU,tA Şukran kcteiKi vc \MIII BezıiLi kıtaplannı ım- /alavacaklar • Şenhkteçeşıtlı konferans, panel ve söyleşılenn yanı sıra kıtapımzagünleri, Orhan Velı Kanık, Enver Gokçe, Hasan Hüseyın. Ahmed Anf, Cemal Sureya. Edıp Cansever. Nazım Hikmet ve Neşe Yaşm adına şıır dmletılen gecfilen ver alacak
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle