12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 4 HAZİRAN 1992 PERŞEMBE 8 DIŞ HABERLER î Demokratların adayı Clinton • VVASHINGTON(AA)- ABD başkanlık yanşında önseçımler Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Partı için tamamlandı. Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı George Bush. dcmokratlannki de Bill Clınion olarak kesinleşti. Sah günü California, Alabama, Montana. Nevv Jersey ve Nevv Mexıco'dayapılan önscçimler Clinton'ın adaylığınıbelgeledı. Bağımsız adaylığından söz edilen. ancak karannı hâlâ açıklamayan milyarder işadamı Ross Perot ise oy pusulalannda adı olmadığı halde büyük destek topladı. Kabil'de çatışma • DtşHaberierServisi- Afganistan'ın başkenti Kabil'de Suudi Arabistan yanlısı İttihadj İslami grubu iJe îran yanlısı Hizbi Vahdet grubu arasındaki çaüşmalar sürüyor. Çaüşmalardâ toplam 20 kişirun öldüğü, 83 kişinin deyaralandığı bildiriliyor. Başkentte güvenliği sağlamaklagörevli l5binOzbekmilisın çatışmalara müdahale ederek denetim sağlamaya çalıştıklan haber veriliyor. ABITden Suudi Arabistan'asüah • VVASHINGTON(AA)- Amerikan yönetiminin, Suudi Arabıstan'a çeşitil tiplerde l.8milyardolarlık sılah satmayı planiadığı bildinldi. ABDSavunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu sılahlann füzeler ve roketJerden oluştuğu, aynca helikopter satışının da düşünüldüğü belirtildi. Pentagon açıklamasında, "Bu satışla. dost bir ülkeye güvenliğini ve savumasını arttırması için yardımedilecektir. Buda ABD'nin ulusal güvenlik ve dışişlen politikasına katkıda bulunacaktır" dedi. ABD yönetiminin karanna göre Riyad tarafından daha önce satın alınan F-15 tipi 98 uçağın teknik formasyonu ile ılgili olarak Mcdonnell Douglas firması ile yapılan 495 milyon dolarlık sözleşmeyle Suudi Arabistan Hava Kuvvetlen'ndeki F-5 uçaklan için yapılan 157 milyon dolarlık sözleşmede sürdürülecek. Meksika işbirliği önerdi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Meksika Dışişlen Bakanı Fernando Solana Moralcs. iki ülkenin tarihinde birbirlenyle vaptıklan en üst düzeyli lcması oluşturan, dört günlük bir ziyaret için Türkıyc'de bulunuyor. Dün İslanbuPa geçen Morales'in, /iyaretinin Ankara ayağında. Türkiye ile Meksika arasında eğitım alanında işbirliğı ve diplomatık pasaportlara vıze muafiyetı getırilmesi anlaşmalan ımzalandı. Morales, Cumhuriyet'e vaptığı açıklamalarda, Türkiye'yeözel bırstratejik işbirliği önerdiklerini açıklayarak Latin Amenka vc Türkıye'nin yeraJdığı coğrafyada oluşmakta olan ekonomik havzalar arasında "köprü" kurulması gerektiğini söyledi. ÇİVRİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 1991/10 Hâkim: Ali özturk 21802 Kâtip: Fuat Umutiu 1005 Davacı: Arife Bilgiç, Çatiar Mah. 30 Ağustos llkokulu arka- . sı, Çivril. , Vekili: Av. Galip Yazıcı, Çiv- j ril. Gaip: Cengiz Bilgiç ı Dava: Gaiplik. ı Çivril ilçesi Cami Mahallesi 76 k. sıra no.lu nufusa kayıtlı olup, Çivril Çatlar Mahallesi 1 nde ikameı etmekte iken bundan 8-10 yıl kadar önce bu adresin- den ayrıidıktan sonra kendisin- den bugüne kadar hiçbir haber aJınamayan Cengiz Bilgiç'in ga- iplığine karar verilmesi ıstenilmiş olmakla; Gaip Çivril ilçesi Cami Ma- hallesi nufusuna kayıtlı Mehmet ve Arife oğlu 31.12.1943 D.lu Cengiz Bilgiç hakkında malu- matları olan kimselerin 30 gun- lük müddet içerisinde 1991/10 esas sayıh dosyadan bahisle mahkememıze malumat verme- leri ve gaip hayatta ise keza onun da adresıni bildirmesi ilan olunur. Basın: 29077 BM Genel Sekreteri Butros GaK, Başbakan Süleyman Demirel'e mektup yazmaya hazırlanıyor Kıbrıs'ta Rıımlar köşeye sıkıştı UFUK GÜLDEMfR • BM Genel Sekreteri Butros Gali'ye Kıbns konusunda her türlü görüş- meye hazır olduğu mesajını veren Türk tarafının diyaloğa açık tutumu, Rum diplomatik çevrelerinde telaşa yol açtı. her türlü görüşmeye vanz. Her şeyi, her konuyu konuşuruz" mesajını yollamış ol- ması. Bunun önemı şuradan kaynaklanı- \or: Geçmişte Türk tarafı Kıbns'ta bir çözümden kaçar görüntüsü yaratırken Rum tarafı da sanki adada adil bir çözüm isteyen, ama Türk engellemesi nedeniyle bunu elde edemeyen tarafmış gibı davra- narak puan toplardı. VVASHINGTON - BM Genel Sekreteri Butros Gali'ye Kıbns konusunda her türlü görüşmeye haar olduğu mesajını veren Türk tarafının tutumu Rum diplomatik çevrelerinde telaşa yol açtı. Cumhuriyet'in edindığı bılgiye göre Gali, şımdi Türk ve Yunan başbakanlanna birer mektup yaz- maya haarlanıyor, ABD'nin Kıbns Koor- dinatörü Nelson Ledsky de bölgeye gel- mek istıyor. Geçtiğimiz günlerde Kıbns konusunda ilginç baa gelişmeler yaşandı. Bunlann içinde en önemlisi, Türk tarafının, Kıbns konusunda hayli ileri düşünceler içinde ol- duğu bilınen BM Genel Sekreteri'ne "Biz ÖzaPın inisiyatifi Kıbns dosyasında Türk tarafı diploma- tik davranırsa Rumlann büyük bir ihti- malle masadan kaçacağını en önce farke- den politikacılardan birisi Turgut Özal oldu. Ancak Özal bunu durup dururken farketmedi. Bu Türk diplomasinin analiz- lerine dayanıyordu. Söz konusu analizler "Eğer bız diplomatik davranırsak, Rum- lann kabul edemeyeceği şeylerin bizim kabul edemeyeceklerimızden daha fazla olduğu ortaya çıkar" görüşünden yola çı- kıyordu. Ancak Özal iç politikadaki sorunlan ne- deniyle bu görüşünü politika formülüne dönüştürmekte zorlandı. Ne zaman Kıbns konusunda girişim yapacak olsa, "Kıbns'- ta taviz verecek" söylentilerinden kurtula- madı. Şimdı yenı hükümet, aradan iki yıl geçtikten sonra BM Genel Sekreteri'ne Ozal'ın verdiği mesajın aynısını veriyor. Ancak Özal döneminden farkı, içerdeki ka- muoyu desteği nedeniyie Özal'ın karşılaştı- ğı direnişe takılmadan mesafe alabilmesi. Bunun sonucunda da Rumlar köşeye sı- kışmış durumda. Çünkü Türk tarafının BM Genel Sekreteri'ne "Evet" demesi. ge- nel sekreterin fıkirler demetinde Rumlann kesinlikle razı olamayacağı bazı noktalar bulunduğunu bir kez daha gözler önüne se- recek. Bunlann en başında "dönüşümlü başkanlık" geliyor ki daha şimdiden Yor- go Vasiliu bunu kabul edemeyeceğini açık- lamış durumda. Geçmişte, bölgeye gıden Amerikalı yet- kililer, rapor vermek yükümlülüklennı en kolay şekilde "Denktaş uzlaşmaya yanaş- mıyor" diyerek yerine getırirlerdi. Oysa artık bunu söyleyemiyorlar. O yüzden Amerikalı bürokratlar da sıkıntı içinde. Örneğin Kıbns Koordanitörü Nelson Ledsky önümüzdeki günlerde bölgeye ge- lecek. Eğer Türk tarafı bu ziyaret sırasında diplomatik davranmayı sürdürebilirse Ledsky her zamanki gerekçesinı kayda ge- ciremeyecek. "Adil" davranmazsa da gü- venilırlığı sorgulanacak. BM Genel Sekreteri Gali, başbakanlar Demırel ve Konstantin Mitsotakıs'e birer mektup gönderdikten sonra bu ay içinde Denktaş ve Vasiliu ile Nevv York'ta ayn ayn görüşmelere başlayacak. Eğer zemini uygun bulursa iki lideri bir araya getirme- ye çalışacak. Bunda başanü olursa tem- muz ayında da dörtlü zirveyi kotarmaya çalışacak. Türk tarafı, eğer bir değişiklik olmazsa, bu görüşmelerde "her zaman gö- rüşürüz, her şeyi konuşuruz" yaklaşımı içinde olacak. Hiçbir zaman "konuşma- yız" denmeyecek. Ama Kıbns'ta nüfus değişimi, toprak haritalan açılırsa, "Top- rak haritasını açalım ama gel şu dönüşüm- lü başkanlık haritasını da açalım" diyecek. Rum dıplomasisi zeminin altından ka- yabıleceğıni daha şimdiden hissetmiş du- rumda. O yüzden de bu "kıskaçtan nasıl kurtulurum" arayışı içinde. Bu arayışlan bile, Türk diplomasinin analizlerinin isa- betli, hükümetin de doğru rotada olduğu- na ışaret ediyor. BOSNA-HERSEK Sırp milisler Belgrad'ı dinlemiyor • Sırp milisler, Yugoslavya Fede- ral Başkanlığı'nın "Saraybosna bombardımanını durdurun" em- rine karşın, kente yönelik saldın- lannı aralıksız sürdürüyorlar. Dış Haberler Servisi - Yugoslavya Fe- deral Devlet Başkanlığı, Bosna-Hersek'te savaşan Sırp milislere, Saraybosna'yı bom- balamava derhal son vermeleri için emir verdı. Ancak başkenti günlerdir kuşatma- da tutan milisler, emre uymayarak kenti dün de topçu ateşine tuttular. Saldında 3 Müslüman sivil yaşamını yitirdi. Sırpmilis- lcrin BM insani yardım konvoyuna saldın düzenledikleri ve saldında bir görevlinin öldüğü bildinldi. Sırbistan ve Karadağ'dan kurulu Yu- goslavya Federasyonu, bir bildiri yayım- layarak Sırp milislerden Saraybosna ve dığer kentlere yönelik bombardımanlara derhal son vermelerini istedi. Bıldıride, ay- nca Sırp milislerce kuşatma altında tutulan Saraybosna Havaalanfnın denetıminin BM görevlilerine devredilmeşı ve ınsanı yardım konvoylannın geçişinin engellen- memesi ıstendi. Ancak Sırp milisler, Belgrad'ın çağnsına uymayarak Saraybosna bombardımanını dün de sürdürdü. Reuter'in yerel gazeteci- lere dayanarak bildirdiğine göre saldında bir binaya havan topu isabet etmesi sonu- cunda 3 Müslüman sivil öldü, 3'ü de yara- landı. Saraybosna Radyosu. Sırp milislerle Müslüman ve Hırvatlararasında kent çev- resinde aralıksız süren çatışmalardâ dün 2 Hırvatın yaralandığını bildirdi. Saraybosna'nın Dobrina kasabasına in- sani yardım götüren BM konvoyuna dü- zenlenen saldında 1 görevbnın öldüğü. 1 görevlmın de yaralandığı bildirdildi. Sa- raybosna Radyosu, saldınnın Sırp milisler- ce düzenlendığini duyururken BM sözcüsü saldırganlann hangi taraftan olduklannı saptayamadıklannı söyledi. Saraybosna Tıp Merkezi'nden dün yapı- lan açıklamada. Bosna-Hersek'te 5 aydır süren çatışmalardâ 5 bın 700 kişinin yaşa- mını yitirdiği, 20 bin kişinin de yaralandığı belirtildi. İngıltcre Dışişlcri Bakanı Douglas Hurd. Sırbistan'ı terörist eylemleri desteklemekle suçlayarak Belgrad yönetimıni sert birdiile kınadı. EKMEK BAŞFVDA SÎLAHLI NÖBET - Artık silahlar sustu denirken Sırplarla Hmatlar arasında çatışnıaların ycniden ale\lendiği Hınatistan'ın Dubrovnik kentinde yiyecek sıkıntısı >aşanıyor. Kentie kara bağlantısı kesik bulu- nan VJokosica kasabasına ekmek ancak gemiyle ulaştırıîabiliyor. Hırvat askerler, değerini iyi bildikleri ekmeklerin başında ne olur ne olmaz diyerek nöbet tutuyorlar.(Fotoğraf: REUTER) Nahavan lideri, Rus askerinin yerinekoyacak ordusu olmadığından yakındı Aliyev: DepremgeçirmişgibiyizANKARA (AA) - Nahcıvan Parla- mento Başkanı Haydar Aliyev, Rus askerlerini ülkesinden çıkarmasının he- men mümkün olduğunu, ancak onlann yerine konulacak milli birordu vegüçlü bir polis leşkilatını oluşturmadan bunu yapmayı doğru bulmadığını söyledi. Aliyev, bu konuda şöyle konuştu: "Rus askerlenni ben gönderebilirim. Ancak onun yerine koyacak adamım yok. Kendi ordumu. polis teşkılatımı hazırlayayım. ondan sonra... Ben iste- sem Rus askerinıbugün gönderebilirim. Adamım >ok henüz. hazırdeğilız. Bizim ordumuz yok. güçlü polisimiz yok, pa- ramız yok. aynlmışız Sovyetler Birliği'- nden kalmışız. öyle. Bir zelzele olur, her şey dağılır, bizimki de öyle bir şey." Aliyev, kendisine yöneltilen sorulan şöyle yanıtladı: - Nahcıvan halkı Latin alfabesini şim- diden benimsemiş, kendiliğinden öğren- tne gayreti içinde. \ancı\an'da Tûrk alfabesinc geçilecek mi? - Türk alfabesine geçeceğız. Ben Sa- yın Süleyman Demirelden matbaa iste- dim. Şimdi Ankara'ya giderken gene konuşacağım. Matbaa alıp. bütün ki- tapları. yazılan Latin alfabesine çevire- ceğim. Bu problem hallolacaktır. - Nahcıvanlılar slrin Azerbaycan'ın başına la\ık olduğunuzu sövlüyorİar. İle- ride Azerbaycan'ın başına gecmek gjbi bir düşünceniz > ar mı? - Bunu sadece Nahcıvanlılar demi- yor. Bakü'de de söylüyorlar. Bakü'ye. Gence'ye. Karabağ'a gıt. her yerde bu- nu sana söylerler. Ben bu konuda hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Ben çok yüksek görevlerde bulundum. Sovyetler Birliği'nin başında oldum, Azerbay- can'ın başında oldum, şimdi de Nahcı- van'ın başındayım. - Ermenilerin saldınlan ve bu çattşma- lar ne /aman bitecck. Ne zaman üike kal- kınnıasına zaman ayıracaksınız? - Ben Nahavan'da 9 aydır çalışıyor- dum, 9 aydır çatışma yoktu. Şimdi de bitirebilirim, bitireceğim. Bunu umuyo- rum. - Seçime daha 3 yıl var ama munalifle- riniz erken seçim Lstiyor. - Benim için fark etmez. erken seçim olsa onlann hiçbiri seçilemez. Mecliste onlann 35 temsılcısı \ar. onlardan 10'u bile seçilemez. Çünkü. bundan öncekı seçımde onlann gücü biraz \ardı. şimdi ise hıç yok. Beni dcstekleyenler halk cephesi merkezine gidip darmadağın edeceklerdi. Polis gönderdim engel ol- dum. Engel olmasam, kadınlar onlann başlanndaki saçlan yolup çıkaracaklar- dı. - Halk cephesinin yetkililerini çağınp konuşmadınız mı, uzlaşma yollan ara- madınız mı, özellikle sürmekte olan savaş nedeniyle? - Çok çağırdım. konuştum. Belki her gün onlara telefon ettim. Bir saat onla- nn başına akıl koymak istedim, ancak başta akıl olmayınca, aklı iğneyle şınn- ga etmek mümkün değil KIBRIS Azerbaycan siyasi kiıııliğiııi arıyor • Ermenilerle yaklaşık 5 yıldır süren savaş Azer- beycan'da ulusal birlik duygusunu pekiştiriyor. Ancak siyasi yapıda, çelişki ve çatışmalar göze çar- pıyor. ardı arkası kesilmeyecektir: "Türkiye bize niye silah vermi- yor", "Türkiye yakşi ülke mi", "Orda bu araba kaç dolar eder", "Sen ne kadar pul alıyor- sun", "Yakşi Rus kansı ister misin?" Azericede "kömek" yardım, "yakşi" de iyi, güzel anlamına geliyor. "Türkiye bize niye kö- mek eylemiyor" sorusunu tec- riibeyle sabit en kestirme yol- dan, "Böyle şeyler gızb yapılır. Hiç NATO üyesi bir devlet ben A.TEVFİKBERBER BAKL - Yolunuz yakın za- manda Azerbaycan'a düşecek- se Türk olarak size kesin olarak yönelteceklen bazı sorulara karşı önceden hazırlıklı olmalı- sınız. Bakü Havaalam'na inme- nızden sonra çevrenızi saracak her Azen önce, "Türkiye bize niye kömek eylemiyor" dıye so- racaktır. Sız çat pat ortak Türk- çc kehmelerle yanıt vermeye istckli görünürseniz sorulann Azerilere silah veriyorum der mi" diye yarutlayın; karşınızda- kinden itirazsız onay alacaksı- nız. "Bu sizin orda kaç dolar eder"in yanıtını ise lira ve dolar ile rublenin Azarbaycan'daki adı 'manat' kısır döngüsünde hesap-kitap yaparak aramaya çalışırsanız beyin jimnastiğini- zin sonu gelmez. Para konusun- da "gardaşlık, Türklük" edebi- yauna da kanmayın. Çünkü yabanaya her şey dolar üzerin- den normalin 8-10 katı pahab- ya patlıyor. Azerbaycan'ın her yerinde milisler. ulusal ordu askerleri ve Halk Cephesi taraftarlan, ünı- formalan ve silahlanyla kol geziyorlar. Cephede bırlikte sa- vaşıyorlar, siyasi çekişmelerde ise gözleri birbirlerinin üzerin- de. Yaklaşık 5 yıldır süren sa- vaş Azerbaycan'da milli birlik ve beraberlik duygulannı pekiş- tinyor. Yaklaşık 5 yıldır süren savaş Azerbaycan'da milli birlik ve beraberlik duygulannı pekişti- riyor. Azerbaycan'ın şimdikı siyasi yapısı bünyesinde birçok çeliş- me ve çatışmayı banndınyor. Parlamenlo, bağımsızlık ılanın- dan önce, komünist rejimde seçılmiş mılletvekıJlerinden olu- şuyor. Halk Cephesi şu anda- ülkede yönetimi elinde bulun- durmasına karşılık, parlamen- toda diğer demokratık muhale- fetle birlikte 40 kadar milletve- kiline sahip. Buna karşılık "Moskova yanlıs:" Muttali- bov'u geçen ay Cumhurbaş- kanlığı'na tekrar getıren ve Halk Cephesi'nin iktidara el koymasıyla bir hafta içinde bu kez Halk Cephesi'nin ıstekleri doğrultusunda kararlar alan da yeni aynı parlamento. Kısaca Azerbaycan veni bir siyasi kişı- lik ararken eski milli kışiliğini tekrar yakalıyor Bunun için de öncelikle, 7 haziranda yapıla- cak Cumhurbaşkanlığı seçımi- nin ardından en kısa zamanda milletvekıllığı seçımlennı ger- çekleştinnek hedefkniyor. Yeiıi görüşme tıuu başlıyor fZZET RIZA YALIN LEFKOŞA - Üclü BM he- yetinın Lefkoşa-Ankara-Ati- na üçgenindeki temaslann- dan sonraki "gelişmeler"in. Kıbns'ta, "yeni bir görüşme turu" yaratacağına ilişkin göstergeler gerçekleşti. BM Genel Sekreten Butros Gali, özel temsilcisi Gustav Feisdl'i. ilgili taraflann Iider- lenyle yeni bir görüşme raun- du için Kıbns'a gönderiyor. Feisell pazar günü Kıbns'a gelecek. Feisell, New York'tan ay- nlmadan önce Gali'nin, Kıb- nslı lıderlerle 18 haziranda ayrı ayn görüşmeler başlata- cağını açıkladı. Butros Gali'nin, Feisell'i Kıbns'a göndermesinin, Lef- koşa-Ankara-Atina temasJa- nna ilişkin "durum değerlen- dinnesi" sonrasında "Nevv York görüşmelerinın" takvi- minin belirlenmesinin hemen ertesine rastlaması, ilginç ne- denlere dayanıyor. Gali, yenı tur görüşmelerle, haziran sonuyla temmuz ba- şında Güvenlik Konseyi'ne sunacağı raporu oluşturacak yeni önerilerini pekiştirmeyi, bunlann, iki larafça da kabul edılmesini sağlamayı amaçlı- yor. Gali'nin, Denktaş ve Vasi- liu'ya gönderdiği mektuplar- da da sözü edilen bu "yeni öneriler" üzerine, Türk tarafı, "BM Genel Sekreteri'nin bu önerilerle hakem mi olmayı düşündüğünü" sormuş, "Gali'nin, her iki tarafia da görüşerek havada kalan öne- rilerde bulunmayacağı" umu- dunu belirtmişü. Gali, Kıbns'takı yenı tur görüşmeleri. yine Kıbns özel Temsilcisi Öscar Camillion, Siyasal tşler Müdürü Feisell, Banş Gücü Danışmanı Jobn Paul Cavanagh üçlüsüyle yû- rütecek. ALMAN SİLAH YARDIMI Ambargo kalktı, tartışma bitmedi DİLEK. ZAPTÇ1OĞLU BERLİN — Almanya'nın Turkiye'ye yonelık silah am- bargosunu kaldırdığnı dün resmen açıklamasına karşın, silahların teror eylemlerine karşı kullanıhp kullanılamaya- cağı yolundaki tartışmalar su- ruyor. Dışişleri Bakanı Hik- met Çetin, NATO'nun yeni stratejisine gore silahların te- rorizmle mücadelede kuilanı- labileceğinı savundu. Alman Dışişleri'nde yapılan açıkla- mada ise NATO anlaşması- nın, silahların sadece dış sal- dırılara karşı kullanılabilmesi- ni ongorduğu savunuldu. Federal Alman Meclisi Dı- şişleri Komisyonu dün yaptı- ğı toplantıda, Turkiye'ye NA- TO yardımı çerçevesinde yapı- lan silah sevkıyatının serbest bıra,kılmasını kararlaştırdı. Komisyon Başkanı Hırisıiyan Demokrat Pani (CDU) Millet- vekili Hans Stercken, alınan karar uyarınca silah sevkıya- tının teorik olarak bugunden itibaren başlayabileceğini söy- ledi. Federal Alman Dışişleri Bakanlığı Sozcusu Hans Schu- macher de dün akşam yaptığı açıklamada, hükümetin Turkiye'ye askeri yardım programına devam edilmesı konusunda karar aldığını res- men açıkladı. Bonn ve Ankara arasında- ki "mektup teatisi" sonucun- da ambargonun kaldırılması- na karar verildı. Fakat 1 nrk ve Alman hükümetleri arasın- da NATO anlaşmasının nasıl yorumlanacağı konusunda go- ruş birliği sağlanamadı. Dışişleri Bakanı Hikmet Çe- tin, Alman hükumetinin koy- duğu "NATO anlaşmasına uyma" şartını kabul etti. An- cak Çetin, Turk hükumetinin NATO anlaşmasının farklı yo- rumlandığını bildirdi. Çetin, Alman Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel'e yazdığı mektupta, 17 Kasım 1991 'de Roma'da ger- çekleşen NATO zirvesinin so- nuçlarını hatırlattı. Zirvede NATO'nun kendisine yeni bir strateji çizdiğini belirten Hik- met Çetin, "NATO ortakları, terorizmle mücadelede ortak davranma ilkesini benimsemiştir" dedi. Buna gore silahların terorizmle mü- cadelede de kullanılabileceği görüşunu savundu. Alman hükumetinin >aptı- ğı açıklamada ise NATO or- taklarının Roma Zirvesi'nde terorizmi "tehdit" olarak ta- nımladığını, ancak ortak dav- ranma değil sadece, "ortaklar arası istişare" ongordüğü id- dia edildi. Yani PKK eylemle- rini NATO üyesi bir ulke ola- rak Turkiye'nin toprak bütün- luğune ve bağımsızlığına yurt dışından yapılan saidırılar kapsamına almıyor. Dolayı- sıyla Almanya, Turkiye'ye bundan sonra vereceği silahla- rın PKK'ya karşı operasyon- larda kullanılmasına izin \ermi\or. A D E 0 R I C R (REPRD) T R T S KEP9DHEK1AMAIANSAS IHLAA4VK \OLl V TtSVTUYE «3200 bTANBUL TEL 2<2 5M r\\ 211 *»6
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle