19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
^ % Sa Cumhuriyet § Sahibi. Cumhurire! Matbaacıhk \e Gazetecılık Türk Anonım Şırketı adına Berin N»di 9 Genel Ya> ın Yonelmenı. Ozgen Acar V Cenel Yayın Koordınatöru- Hikmel Çetinkayı • Vazı lşlerı Müdurlen: Fusun Ozbilgen (Sorumlu), Celal Başlangıç • Yazı tşlerı Mudur Yardtmcısı: Salim Alpaslan Sayfa Düzenı Yönetmenı: Ali Ac*r # Adana Temsılcısı: Çclin Yigenoglıı Iç Polıtika: Mehmet Tezkan, fstanbul Haberleri: Şenay KaJkan, Dış Haberler: Ergnn Bakı, Kultur: Murşiı Baiabanlılar, Makaleler: Sarai Karaören, Spor: Abdiılkadir Yüceima», Düzeltme: AbduUab Yazıcı • Koordınatör: Ahmet Kornlsan • Malı lşler: Erol Erkut • Muhasebe: BuJenl Yener • Bütçe-Planlama: Stvgî Osmanbeşeogta • Idare: Hüseyio Giırer • fşletme- Onder Çelik • Bılgı-lşlem: NaJI InaJ • Personel: Sevgi Bostancıoglu Basan vr Yaycn Cumbunyct Matbaacılık ve Guetcalık T.A-Ş. TOrkocatı Cad- 39/41 C«J»k>thı 34334 lsl PK 246 lsunbul Td 512 05 05 (20 h«ı). Ttia. 22246, Fa* (1) 526 60 72 • Atmfer A>k*n: Zıya Gokalp Blv Inkılap S. No 19/4, Td: 433 11 41-47, Teleu 42344, Pu:'(4) 133 05 65 # lnmir H Zıya Blv 1352 S. 2/3, Td 13 12 3ü, Tfcta: 52359. Fu. (31) 19 53 60 # »•*-T~ Inöoü Cad 119 S. No. I KM 1, Td. 19 37 52 (4 h»l). Tda 62155, Fu: (71) 19 25 71 TAKVtM: 4 HAZİRAN 1992 İmsak: 3.30 Güneş: 5.26 Öğle-13.07 İkindi: 17.06 Akşam: 20.37 Yatsı: 22.25 Çocuk aşısı • WASHINGTON (AA) - Çocuklann aşılanmasında ÂBD'nin, aralannda Türkiye'nin de bulunduğu birçok gebşmekte olan ülkenin gensinde kaldığı bebnildı. Cumhuriyetçi Parti Minnesota Senatörû Dave Durenberger, Senato Alt Komitesi'nde yapı lan görûşmede, aşı konusunda ABD'nin çoğu ülkerun gensinde kaldıgınm BM istatistiklerinde belgelendiğini bildirdi. Daha sonra konuşan komisyon başkanı ve Demokrat Parti Michigan Senatörû Donald Riegle,O-lyaşgrubu çocuklann aşılanmasında ABD'nin Türkiye, Lübnan, Malezya gibi ülkelerin gensinde kaldığını, bunun da "utanç verici" olduğunu söyledi. Magazin gazetecileri • İstanbul Haber Servisi - Gazetelerin magazin muhabırlerinin biraraya gelerek "magazin gazctcciliğini ve haber kaynaklan olan kişi ve kuruluşlarla ılişkileri saygın hale getirmek" amacıyla bır süre önce kurduğu Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) genel başkanlığına Nurettin Soydan seçildi. Derneğın önceki gün yaptığı kuruluş toplantısında, görevi başında şehit olan magazin gazetccilennin bulunduğu hatırlatılarak, MGD üyelerinin külıürel ve sosyal dcğerlerini arttırmaya ve magazin muhabirlerinin haklannı korumaya yönelik çalışmalar yapılacağı açıklandı. Sigara canavarı • İSTANBUL(AA)- Türkiye'de sigara içiminden dolayı meydana gelen ölüm oranınm, trafik kazalanndaki ölümlerden 10 kat fazla olduğu bildirildi. Türkiye Halk Sağlığı Derneği'nceThe Marmara'da düzenlenen toplanüda konuşan dernek başkanı Halim Diri, sigaravla mücadele konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgı verdi. "Türkıye, sigara ile mücadele konusunda ABD ve tngiltere gibi ülkeleri 30 yıl geriden izliyor" dedi. Kuaföpler psikiyatPist •tZMİR(AA)-Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dab öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Çelikkol, kuaförlerin, harumlann "dert ortağı" olduğunu belirterek "Sıkıntılannı kuaförlerine anlatıp onlarla dertleşen bayanlar, psikolojik açıdan rahatbyorlar" dedi. Prof. Çelikkol, konuyla ilgili olarak AA muhabirinin sorulannı yanıtlarken özellikle ev harumlannın, günlük yaşamın yol açtığı stresten kuaförleriyle dertleşip dedikodu yaparak birölçüde uzaklaşabildiklerini söyledi. Astponomi günleri • İstanbul Haber Servisi - "İslanbul 1. Astronomı Günleri" bugün İstanbul Üniversıtesi'nde başlıyor. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dckanlığı KonferansSalonu'nda yapılacak toplantıda, astronomi bılimı ileamatör olarak ilgilenenlerin bir araya getirilmesinin amaçlandığı bildirildi. İstanbul Metropol Astronomlan tarafından düzenlenen toplantı. saat 11.00'deProf.Dr.Çetin Bolcal'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Yaz okulları: Eğitiyor, eğlendîriyor• Yaz okulJan çocuk- lann bedensel, zihinsel ve fıziksel gelişimine katkıda bulunuyor. Sporla dolu eglenceli bir yaz tatili için ücretsiz ya da ücretli bir yaz okulu seçmek yeterli. FİGEN ATALAY Okullar kapanıyor. Evdeki "küçük canavar" yaz boyunca ne yapacak? Bitmek tükenmek bılmeyen enerjisinı nasıl harca- yacak? Onu, evde dört duvar arasına hapsetmeye ya da yeşili az, tehlikesi çok sokaklara bı- rakmaya gönlünüz razı mı? De- ğilse seçin bir yaz okulu, ço- cuğunuz boş zamanını spor ya- parak değerlendirsin. Üstelik bu yolla geleceğin yıldız sporcu- lanndan biri olması olasılığı da var. Yaz okulJan, uzun yaz tati- linde çocuklann bilinçH hocala- nn elinde sporun çeşitli branş- lanyla taruşmalanna olanak sağlıyor. Çocuklann bedensel. zihinsel ve fıziksel gelişimine katkıda bulunan spor, çocukla- ra paylaşmayı, inisiyatif sahibi olmayı, bırlikte hareket etmeyi, kazanmayı ve kaybetmeyi de öğretiyor. Kimi yaz okullannın sonunda yapılan seçmelerle ye- tenekli çocuklar, kulüplerin yıl- dız takımlanna giriyor ve spor, yaşamlannın vazgeçilmez bir parcası haüne de gelebiliyor. Sporla dolu eglenceli bir yaz ta- tili için ücretsiz ya da ücretli bir yaz okulu seçmek yeterli. Her yıl 15-16 branşta binlerce çocuk ve gence tesislerinde üc- retsiz spor yapma olanağı sağ- layan Beden Terbiyesi, çocuk- lan spora kanalize etmeyi, daha Yaz okullan, çocuklann uzun yaz tatilinde sporun çeşitli branşJanyla tamşmasuu olanak sağlıyor. (UĞUR GÜNYÜZ) iyı bır nesil yetiştirmeyi amaçlı- yor. Geçen yıl 5-18 yaşlan ara- sında yaklaşık 8 bin çocuk ve gencın kaüldığı yaz okuluna bu yıl 10 bin başvuru beklediklen- ni söyleyen Beden Terbiyesi İl Müdürii İrfan Karakaş, özel- likle dar gelirli ailelerin çocuk- lanna hizmet götürdüklerinı belirtiyor. Yetenekli gördüklen çocuk ve gençlere "yönlendir- me testi" yapacaklannı anlatan Karakaş, "Bu test sonucunda, çocuk ve gençleri yetenekli ol- duklannı behrledığüruz branş- lara yönlendireceğiz. Aynca yaz okulu bitiminde yetenekli sporculan. spor kulüplerinde li- sanslı sporcu olmalan yolunda teşvik ediyoruz" diyor. Fenerbahçe Kulübü'nün fut- bol minik takımındaki tüm sporcular, kulübün yaz okulla- nndan seçilmiş. Futbol yaz okuluna başvuran 8-16 yaşla- nndaki çocuk ve gençlerden se- çilerek alınanlar arasından en iyileri, kış okuluna devam edi- yor ve futbolcu olarak yetiştiri- liyorlar. Fenerbahçe Kulübü futbol yaz okulu antrenörterin- den Cemal özyüksel, bu yaşlar- daki çocuklann bilinçli hocala- nn elinde sistemli spor yapma- lannın yarannı vurguluyor. Özyüksel, yaz okulunda Fener- bahçe A milli takımına girecek yetenekte çocuklar bulunduğu- na da işaret ediyor. Efes Pilsen de her yıl ücretsiz basketbol yaz okulu açıyor. 7-15 yaş grubundan secerek alı- nan çocuklardan "'gelecek vaat edenler" kulüp bünyesine alını- yor. Efes Pilsen Teknik Direk- törü Aydın Öz, amaçlannı ve yaz okullannın yarannı şöyle anlatıyor: "Birinci amaç. belirli yaş gru- bundakı çocuklara, boş zaman- lannı' değerlendirerek sporu sevdirmek. tkinci amaç, kulüplere yefc- nekli sporcular seçmek. Yarar- lan ise çocuklann vücutlan ve kişilikleri gelişiyor. Kişisel katkı ve fantezilere yer veril- mesiyle bağımsızlık duygusu yerleşiyor. inisiyatif sahibi ol- mayı öğreniyorlar." Taıilıi, boş yere Foça'da arama• Eski, Foça'nın adında sadece bir süs. Eskiye dair ne varsa ezilmiş, bir kenara atılmış. İnsanlar çok katlı apartinanlara sıkışmışlar. Tarihetanık ta§ yapılar terk edilmiş. ASUMAN ABAaOĞLU FOÇA - Tepeyi aşınca bir- denbire deniz çıkardı karşınıza; yollarda çok eskilerden kalma, Türk ve Rum halklannın kom- şuluk ettigi iki katlı taş evler se- lamlardı sizi. Sonra bembeyaz boyalı eski evlerin arasından girilirdi Fo- ça'ya. Reng^renk çiçekli saksılann, dantel işlemeh perdelenn süsle- diğı pencerelerde, kapı önlerin- de el işi yapan, muhabbet eden insanlann arasından geçilerek dar sokaklarda dolaşıhrdı. Ne- reye bakılsa tarih çarpardı göze. Hep de öyle kalsın istenir- di... Bugün Foça'da eskiye dair ne varsa ezılmış, bir kenara atıl- mış sanki. Hâlâ dar olan sokaklarda ta- rihi aramak boş yere. Kapı ön- lerinde sohbet eden insanlar, çok katlı apartmanlara sıkışmışlar, karşı tarafta otu- ranlara bu kadar yakın olmak- tan sıkkın yalnızlığa gömül- müşler. Kendi halinde yıkılmaya terk edilmiş tarihe tanık taş yapılarda, dantel işlemeli per- deler ve ardındaki sıcakkanlı insanlar da gözükmüyorlar. Anılanna sadık taş evler, ihane- te uğramanın aasını haykın- yorlarsessizce. Keresteleri yakacak odun olarak yeni apartmanlann önünde bekletilirken taşlan tek tek sökülerek çahnıp götürül- müş. Foça'da bahkçı meyhanele- rinden denizi alabildiğince gör- mek artık zor. Foça'da SİT alanlannın yeniden'belirlenmesi konusunda bir çalışma yürütûlüyor. "Turisük otel" bahkçı ban- nağının "burnunun dıbine" ka- dar sokulmuş. Foça sokaklann- da eskinin nostaljisi her geçen gün yenileniyor. 'Eski', Foça,'nn adında yalnızca bir sus kalmış... Foça'nın giderek betonlaş- ması ve tarihsel niteliğini kay- betmesi, SİT alanlanyla ilgili alınan yanlış kararlara bağlanı- yor. Kazıldığı yerde tarih cıkan Foça'da SİT alanı sınırlan ve dereceleri sürekü değiştiriliyor. Bir alanı ya da yapıyı SİT alanı ilan etmenin yetmediği gözle görülür bir gerçek. Konıma al- tına alınan, ancak kendi haline terk edilen yapılann giderek yok olmalan kaçınılmaz bir son. Son günlerde Kultür ve Tabi- at Varlıklannı Konıma Yük- sek Kurulu'nca oluşturulan bir heyet, Foça'daki SİT alanlan- nın yeniden belirlenmesi konu- sunda bir çalışma yürütüyor. Üç kişilik bu heyet. antik Pho- kaia kentinin gün ışığına çıka- nlması ya da tümüyle karanlığa gömülmesi ve şimdiki Foça'nın tarihsel kent örgüsünün korun- ması ya da tarihı beldenin be- tonlaşması konusunda vereceği bir kararla tarihsel bir görev yükleniyor. Foça Belediye Başkanı Nihat Dirim, arkeolojik alanlardaki tespitlerin sık sık değişmesinin halkın güven bunalımına yol açüğını ileri sürerek "Parselinin altında gerçekten tarihi eser ol- duğunu gören vatandaşımız. inşaat yasağmı doğal olarak ka- bul eünektedir. Ama hiçbir kazı yapılmadan, ileride arkeolojik bulgu çıkabi- lir diye koyulan inşaat yasağı. halkın bu konudaki kaühmını zorlaştırmaktadır" diyor. An- cak SİT kararlanna karşı olan politikaalann secimlerde oy topladığı da bir gerçek. Bilım adamlan, SİT kararlannı oy malzemesi olmaktan çıkaracak önlemlerin ahnmasını istiyor- lar... Öte yandan Foça'da etkin bir konumda olan yap-satçı müte- ahhitler, SİT kararlanndan ra- hatsızbk duyuyorlar ve SİT alanlannda arsası bulunan yurttaşlarla birlikte bir cephe oluşturuyorlar. Foça'da 1981 yılında yapılan ilk koruma amaçlı imar planın- da 1. derece arkeolojik SİT ala- nı olarak belirlenen 77 bin 650 metrekarelik alan, bir tek son- daj çalışması bile yapılmadan 3. dereceye düşürülerek inşaata açılmış. Yine 1981 yılında koruma altına alınan 211 taş binanın 65 tanesi, 1984 yılında tescılden düşürülmüş. Son lOyılda nüfus artışı yüzde 98, konut artışı ise yüzde 700'e ulaşan Foça'da 1984 ve 1989 yıllan arasında 3315, 1990'da 832 ve 1991'den günümüze kadar 436 konut için inşaat ruhsatı kesilmiş. Şu anda Foça'da 1412'si in- şaat halinde olan 6133 konut bulunuyor. Bu rakamlar Foça'- da her 13 kişıye 10 konut düştü- ğünü gösteriyor. İlgıliler, şimdi- ye kadaryapılan inşaatlann bü- yük bir bölümünün, bundan sonra yapılacak olanlann da ta- mamının ikinci konut olacağını vurguluyorlar. Eski Foça ile Yeni Foça ara- sındaki koylarla dantel gibi iş- lenmiş sahil şeridi de betonlaş- madan payını abyor. Bir süre öncesine kadar birinci derecede doğal SİT alanı olan bu doğa parçası, derecenin düşürülmesı ve bazı yerlerde de tümüyle kal- dınlması sonucu, daha şimdi- den ikinci konutlarla dolmak üzere. Eski SİT alanlannı yeni site- ler dolduruyor. Tarihsel değeri olan yerleşim yerleri ise bakımsızlıktan yıkıbp gidiyor- lar. Foçalı yurttaşlar beldeleriyle ilgili karar verecek olan Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Yüksek Kurulu'nun, poutik amaçb baskılara karşı, bilimsel kaygılarla görüş beb'rten arkeo- Ioglann önerileri doğrultusun- da bir sonuca ulaşmasını umu- yor. Foça; Kuşadası, Bodrum, Marmaris gibi ikinci konutla- nn kuşatmasında yok olup git- mesin diye. Uykıısuz geçen gecelerimde GÜNDÜZtMŞtR Uyku bozukluğundan rahatsız olanlann sayısı günümüzde yüzde 15'lere ulaşıyor. Uzmanlar uykusuzluğun nedenlerı arasın- da ölüm korkusu, kontrolü kaybetme kaygısı ve derin aşklan sayıyorlar. Aynca günlük yaşamda karşılaşılan stresler, ani iniş ve çıkışlann yol açtığı psikolojik bo- zuklar uykusuzluğun nedeni olarak göste- riüyor. Yapılan istatistiklere göre ülkemizde 7-9 saat uyuyanlar yüzde 50 oranında. Bu- nu yüzde 35'le 5-7 saat arası uyuyanlar, yüzde 10'la 9 saatten fazla uyuyanlar ve yüzde 5'le de 5 saatten az uyuyanlar izli- yor. Uzmanlar kaliteb uykunun 5 safhada oluştuğunu belirtiyorlar. REM denilen ilk dört aşamanın üçüncü dördüncü bölüm- lerinde çok derin uyunuyor. Son aşama REM'de ise kışi rüya görmeye başlıyor. REM süresinin toplam uyku süresinın yüzde 20"sinden daha kısa sürmesi duru- munda uyku bozukluklanndan söz edılı- O yor. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Uyku Araştırmalan Merkezi Başkanı Doç. Dr. Erbil Gözükırmızı, uyku bozukluklan arasında ölüme yol açabilen ve her 100 ki- şiden birinde görülen uyku apne sendro- mu konusunda şunlan söylüyor: "Bu rahatsızbk daha çok üknaz, göbekli kişilerde görülüyor. Bu kişiler gündüz aşın uyku uyuma ihtiyacını duyuyorlar. En be- lirgin özellikleri ise horlamalan. Bu hasta- lıkta kişi uyurken şebebi bilinmeyen bir tansiyon yükselmesiyle karşılaşıyor. Buna bağlı olarak kalp ritmi bozuluyor ve kalp yoğunluğu azalmaya başbyor. Sonuçta ağız ve burunda hava abşverişinin durma- sıyla kişi ölebiliyor. Bu nedenle uykusuz- luk ve aşın uyku ihtıyacı ile gelen hastalar iyi bir testten geçirilmeli. Çünkü uyku ap- ne sendromuna yakalanmış bir kişiye yan- hşlmıkla uyku uyuması için her hangi bir Trankilizan verildiğinde kurtuluş son de- rece güç oluyor. Tedavi için ilk planda zayıflanmalı. Bir başka tedavi metodu da cerrahi müdaha- le. Gülhane Askeri Tıp Akademisı Psiki- yatri Anabibm Dab öğretim üyesi Prof. Dr. Hamdullah Aydın da bir kişiye im- somniyak (uyku yetersizliği çeken kimse) demek için en önemli özelliğin dinleneme- mesi sonucu bir sonraki günün aktivitesini taşıyabilecek gücü olmaması gerektiğini belirtiyor. Aydın, yaptıklan çalışma sonu- cu uyku fazlalığı (hipersomnia) çeken kimselerin oranının yüzde 51, uyku yeter- sizliği çekenlerin (insomnia) ise yüzde 31 olarak saptadıklannı bebrterek şunlan söylüyor: "Her iki türlü uyku rahatsızbğında da en önemli unsur hemen hemen hepsinin yanya yakırunın psikolojik nedenlerden kaynaklanması. Uykusuzluğun bir başka nedeni ise kişilerin yataklanna yattıklan zaman uykuyu beklemeleri. Bu son derece yanlış bir yöntem. Uyku sadece uyunmalı. Ne koyun saymak ne de kitap ve benzen uygulamalar uykuyu çoğu zaman getir- mediği gibi uykusuzluğa da yol açabiliyor' Yaz okullannın etkinlikleri •FENERBAHÇE: Basketbol, voleybol, futbol. 6 hazirandan okullar açılana kadar. Basketbol ve voleybol yaz okullannın aylık ücreti 250 bin lira. 5-17 yaş grubu, haftada üç gün. Futbol yaz okuluna, 8-16 yaş grubundan yetenekli olanJaralınıyor, haftada beş gün. •GALATASARAY: Yüzme, masatenisi, yelken, sutopu, basketbol. 15 haziran-28 ağustos tarihleri arasında faaliyet gösteriyor. 6-12 yaş grubu. öğle yemeği, servis, giysi içinde sezonluk ücreti altı milyon lira. •BEŞIKTAŞ: Voleybol, basketbol. 15 hazirandan okullar açılana kadar. 7-16 yaş grubu, sezonluk ücreti 300 bin lira. • EFES PtLSEN: Basketbol. 15 hazirandan okullar açılana kadar. 34 ilde açılıyor, ücretsiz, 7-15 yaş grubu. •TAÇ SPOR: Tenis, basketbol, futbol. 8 haziran-8 eylûl tarihleri arasında. 5-17 yaş grubu. Tam gün 3 aylık 2 milyon 800 bin lira, 2 aybk 2 milyon 100 bin lira, 1 aylık 1 milyon 100 bin lira. Yanm gün 3 aylık 2 milyonü'ra, 2 aylık 1 milyon 600 bin lira, 1 aybk 900 bin lira. •DALYAN CLUB: Yüzme, tenis, basketbol. 22 haziran-27 ağustos tarihleri arasında. 6-13 yaş grubu. Aylık ya da sezonluk devam edilebiliyor. Tam gün sezonluk yüzme 4 milyon 150 bin iira, tenis 2 milyon 950 bin lira, basketbol 2 milyon 650 bin lira. Tam gün aybk yüzme 2 milyon 700 bin lira, tenis 2 milyon 300 bin üra, basketbol 2 milyon 100 bin lira. Yanm gün sezonluk yüzme 3 milyon 300 bin bra, tenis 2 milyon 550 bin lira, basketbol 2 milyon 300 bin lira. Yanm gün aylık yüzme 2 milyon 200 bin lira, tenis 1 milyon 800 bin lira, basketbol 1 miiyon 550 bin lira. •TSYD: Yüzme. 17 haziran-2 eylül tarihleri arasında. 6-13 yaşgrubu. Sezonluk ücreti 1 milyon900bin bra. • YEŞILYURT: Basketbol, tenis, voleybol, yüzme, futbol ve bu branşlann tamamını kapsayan yaz spor okulu. 8 haziran-17 temmuz ve 20 temmuz-27 ağustos olmak üzere iki devre bulunuyor. 6-13 yaş grubu. Tam gün yaz spor okulu 1 milyon 800 bin bra. Yanm gün yüzme okulu 850 bin lira, basketbol 750 bin lira, voleybol 650 bin lira, tenis 750 bin lira, futbol 750 bin lira. • LEVENT TENtS KULÜBÜ: Tenis. 22 haziran-28 ağustos tarihleri arasmda. 7-14 yaş gnıbu. Sezonluk ücreti 1 milyon lira. • ALTINYURT: Voleybol, basketbol, eskrim. 7-15 yaş grubu. Voleybol ayda 150 bin bra, basketbol ayda 180 bin lira. 15 hazirandan okullar açılana kadar. • AMAÇ YAZ OKULU: 15 haziran-11 eylül arasında faabyet gösterecek olan İdealtepe'deki yaz okulu, yüzme, basketbol, futbol gibi spor branşlannm yarunda, bale-mankenlik, zarafet, İngibzce ve müzik eğitimini de kapsıyor. Aylık olarak yüzme tam gün 2 milyon 250 bin lira, yanm gün 1 milyon 800 bin lira, basketbol tam gün 1 milyon 900 bin lira, yanm gün 1 milyon 500 bin lira, futbol tam gün 1 niilyon 750 bin lira, yanm gün 1 milyon 500 bin lira. •BEDEN TERBİYESt.-Atletizm, basketbol, jimnastik, eskrim, futbol, güreş, hentbol, karate,judo, boks, masatenisi, yüzme, okçuluk, tekvando, okçuluk 29 hazirandan okullar açılana kadar. 5-18 yaş grubu. Ücretsiz. • İSTANBUL YÜZME tHTtSAS KULÜBÜ: Yüzme ve sutopu okulu. Basketbol, jimnastik, İngilizce, resim ve satranç etkinlikleri de var. 1. dönem 8 haziran-24 temmuz, 2. dönem 27 temmuz-11 eylül. 6-13 yaş grubu. Tam gün 2 milyon 900 bin lira, yanm gün 1 milyon 450 bin lira. Güneşle oynaşmayın size saldırmasın Haber Merkezi - Bütün kış boyu insanlann özlemini çek- tiği güneş,insan hayatmı git- tikçe tehdit eden saldırgan bir konum kazanmakta. Vücu- dumuzu açıp sıcağmı depola- maktan haz duyduğumuz gü- neş daha bir yakıcılaşıyor. Bu nedenle baharla birlikte havalar ısınıp yaz sıcaklan yaklaşırken yakıcı sıcaklara dikkat edilmesı için uyanlar da artma- ya başladı. "At- mosferik Çevre Araştırma Ensti- tüsü" raporuna göre morötesi B ışınımlannın (UVB) geçmesini önleyen ozon tabakası, son dönemler- de aldığı tahribat sonucu, bu ışmlann 300 nanö metrelik bir dalga boyunda geçmesini mümkün kılıyor ve vücuda doğrudan geliyor. Vücut ise buna hazır olmadığı için gü- neş yanığı gibi alarm belirtile- rinden daha önce ve daha ça- buk etkileniyor. Kremsiz gü- neşlenmenin ve uzun süre kızgın güneşin altında kal- manın tehlikelerine dikkat çeken uzmanlar. bunun cilt kanseri ve diğer haslahklara yakalanma tehlikesini artUrdığı uyansını yapıyorlar. Son zamanlarda cilt kanseri hastabğında görülen hızk ge- bşmenin de buna dayandığını beürtiyorlar. Yine eski Doğu Almanya'ya kıyasla Batı Al- manya'da cilt kanserinin çok daha yaygın ol- masının nedenini de Baü Almanlann izinlerini sıcak gü- ney ülkelerinde ge- çirmelerine bağü- yorlar. Ozon tabakasının i tahribi sonucu hü- cum eden morötesi B ışınımlannın sade- insanlar üzerinde değil, aynı zamanda hayvanlar ve bitkiler üzerinde de aynı dere- cede kötü etkileri var. UVB ışınlan bilhassa ağaç ve fay- dab bitkilere verdiği büyük za- rarla tanm sektörünü çok olumsuz etkilemekte. Avrupa ve ABD'de yapılan araştırma- lar belirli fasulye türlerinde ve- rimin % 20'lere kadar düştü- ğünü gösteriyor. Bu nedenle sağbk uzmanlan sıcak hava- larda öğleden sonra spor yap- mamayı ve güneş altında vü- cudu yormaktan kaçınmayı sabk veriyorlar. ce 900 900 673 R0B0C0P II Müthiş bir gerilim!... Kentte kanşıklık hüküm süriiyor... Haydutlar insanlan esiralıyor... Ve.. haydutlara karşı Robocop'la siz! 900 900 674 TERMINATOR II Terminator'ın John Conner ^ ve annesini T-1000'in elinden kurtarması gerek. Tûrkiye'nin her yerinden servislerimizin 1 dakikosı 5833 TL'dır. Ortolama servis süresi 3-4dakikadır. Alo Bitgi PK. 16Tarobya/ist.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle