13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 4 HAZIRAN 1992 PERŞEMBE HABERLER Yenj Ulke'ye 34 toplatma • İSTANBLL(AA)-Yeni Ulke gazetesı Genel Ya> ın Yonetmenı Husevın Avkol. gazetenın bugune kadar çıkan 84sa>ısından "54'unun toplatıldığını açılan davalarda > uzlerce s ıllara ulaşan hapıs ve tnl\ onlara \aran para cezalan ıstendığını belıntı Huse>ın Aykol, Yenı Ulke gazetesının merkeande duzenledığı basın toplantısmda, l 5 yıl önceçıkmaya başlayan gazetenın bugune kadar 84 sayısının yayımlandığını bıldırerek bu savılardan 34'unun topldtıldığını belırttı Özalizmir'de • İZV1İR(Cumhun\et Ege Burosu) - Cumhurbaşkanı TurgutÖzal, 3 Izmır Iktısat Kongresı'nekdtılmdk uzere dun Izmır'egeldı Ozal bugun kongrenın açılışında bırkonu$ma vaparak uygulanan ekonomık polıtıkalan değerlendırecek ve"2l vuz\ılddogru hcdefler' goslerecek Çumh urbaşkanı Turgul Özal.dunGAPozel uçağı>la saat 17 40'ta Izmır e geldı Adnan Menderes Havaalanı nda kendısını Valı Kutlu Aktaş ıle Kara Kuvvetlen Komutanı Orgeneral Muhıttın Fısunoğlu, N ATO Guneydoğu Muttefik Kara Kuvvetlen Komutanı Orgeneral Aşırözözer Ege Ordu Komutanı Orgeneral Doğan Beyazıt ıle ANAP mılletvekıllen ve az sayıda partılı karşıladı Bugune değın Cumhurbaşkanı Özal'ı hıç kdrylamayan Anakent Beledıve Başkanı Yüksel Çakmur'un da torende bulunması dıkkatlençcktı Tekbirli gösteri • İstanbul Haber Ser> ısi -Yugoslav Konsolosluğu onunde tckbır getırerek gosten yapan bır grup. bayrak >akıpcam!an taşladı Nışantay'ndakı Yugoslav Konsolosluğu onunde dun 11 OOsıralannda toplanan yaklaşık 50 kışılık bır grup tekbırgetınp slogan atmaya başladı Dahasonra Yugoslavhayrağını yakan grup. konsolosluğun cdmlannı la^ladı Konsolosluğun camlan atılan tdşldr sonucu kınldı Yuruy u^e geçen grup. bır sureddhasloganattıktdn sonradağıldı Grubapolıs mudahalesı olmadı Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'ndeki açlık grevi 9.gününde, cezaevinde yine bildik görüntü: Dayak,hücreveyaymyasağıİç Politika Servisı- Hukume- tın hemcn >dnıbaşınddkı Anka- ra Merkez Kapalı Cezae\ı nde uzunca bır sure gundemde ka- lan ve tahlıve edıldıkten sonra tartışmalan buen Eskışehır Ce- zaevı knzıne benzer bır knz va- şanıvor Cezaevı ndekı baskı ve ışkcnce ıle denetımlı goruş en- gelını protesto ıçın, 29 sıyası tu- tuklunun 28 Mayıs'ta başlattık- ları d(,lık grevı suruyor Tutuk- lu avukatlan cezaevındekı baskı ve ışkence uygulamalan- nı Adalet BakanlığYna ıletmele- nne karşın başvurulanna her- hangı bır vanıt alamadıklannı ıddıa edıvorlar Tuluklu av ukatlanndan Mu- rat Demir cezaevıne gıren tu- tuklulann saçlannın kesilerek falakadan geçırıldığını, ışkente sonucu varalanan lutuklulann doktor \e ledavı taleplermın >se vorıne getınlmedığını so>le>e- rek, cezaevıne gazete ve dergı gı- n^ının de vasaklandığını bıldır- dı Demır ışkenceyı tutanak- larla belgeledıklennı açıklaya- rak şunlan so>ledı 'Cezaevıne gıren tutuklular saçlan kesıle- rek çok kotu bır bıçımde dovu- luyor falakava \atınlı\or • Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde tutuklulara uygulanan işkenceye, denetimlı ve kısa görüş engeline, kıtap, dergi ve doktora çıkma yasağına karşı 29 siyasi tutuklunun başlattığı açlık grevi sürüyor. Tutuklu avukatlan ile aileleri, bütün başvurulara karşın cezaevi koşullannda hiçbir iyileşmenin görülmediğini, kendilerine de herhangi bir açıklama yapıîmadığını söylediler. Orneğın muvekkılım Orhan Akıncı çok kotu falakadan geçı- nldı Butun başvurulanmıza rağmen 10 gun doktora çıkanl- madı Yıne muvekkılım Nihat Atıoğlu Bolu dan getınldı ve saçlan kesılerek çok kotu do- vuldu Gozlen mosmor. başın- da ve goğusunde şışler var Şu anda cezaevıne yenı getınlen al- tı tutuklu hayvanlann bıle ya- şayamayacağı hucrelerde tutu- luyor Işkenceden geçınlenler ozellıkle Adlı Tıp'a gondenlmı- yor Yara bere ızlennın geçmesı beklenıyor Hastaneye sevk edılmıyor Kadınlar koğuşun- da tutuklu bır annenın bebeğı- ne bıle vasak gerekçesıyle manıa venlmedı" Tutuklu avukatlan baskı ve ışkencelenn bırden fazia nedene dayandığı- nı en onemlılennın cezaevıne MHP kokenlı gardıyan ve mu- durlenn ahnması olduğunu ılen surduler Cezaevı Savcısı İlhan \slan ın hıçbır şeyle ılgılenme- dığını soyleyen avukatlar, bu- gune kadar yapılan butun baş- vurulann da cevapsız kaldığını belırtıler Cezaevinde >aşanan kotu uygulamalann bır başka nedenının de sıyası tutuklula- nn. kotu muameleye maruz bı- rakıdıkları soylenen adı tutuk- lara yapılanlara karşı tavır almalanndan kaynaklandığı ıfade edılıyor Avukatlar. bu gerekçeyle5ve6 koğuştakalan tutuklulann toplu dav aktan ge- çınldığını ıddıa ettıler Cezaevındekı baskı ve kotu uygulamalan protestoyu amaç- layan. 29 sıyası tutuklunun 28 Mayıs'ta başlattıklan açlık gre- v ı de 9"uncu gunune gırdı Açlık grevıne cezaevinde gorduğu ış- kence sonucu ağır hastalanan Hatice Demirel ıle uzun sure ce- zaevinde kaldıgı ıçın vıne ağır hastalanan Haydar Olgan ka- tılmıyor Cezaevındekı sıvası tutuklular Devnmcı Sol. TDKP ve PKK davalanndan tutuklu bulunuyor Tutuklu aı- lelen ve yakınlan da yaptıklan açıklamada, Adalet Bakanı Seyfi Oktay'la goruşmek ıçın başvurduklannı, başvurlannın kabul edılmedığını sovledıler Aıleler vaptıklan açıklamada "Cezaevındekı ınsanlık dışı uy- gulamalara son venlmesını. ev- latlanmızın sıvası kımhklenne onurlanna >onelık saldınlann son bulmasını ıstıyoruz" dıye- rek yetkılılenn konuya çozum bulmalannı ıstedıler Açlık grevıne devam eden sı- yası tutuklulann taleplen şo>le "Cezaevınoekı işkenceye son venlsın Tutuklu hastalann bır an once hastane ve doktor ıhtı- yacı karşılansın Cezaevıne ga- zete ve dergı sokma vasağı kal- dınlsın Kantınden alış-venş yasağı kaldınlsm Ortaksavun- ma >apma hakkı engellenme- sın Ke>fı olarak yapılan ara- malardan vazgeçılsın " Ankara Merkez Kapalı Cezaevı'ne ya- sadışı orgutlenn ya\ın organı olduğu gerekçesıyle gınşı >a- saklanan bazı yayınlar ıse şun- lar Tavır Mucadele. Ozgur Halk, Dev nmcı Gençhk Yurı- sever Gençlık. Mucadelecı İşçı. Yenı Demokrası Knstal-Işya- vın organı, Çağdaş HukuK. mızah dergılen Lımon, Delı Leman ve yayın hayatına "U Mavıs'ta başlayan gunluk Öz- gur Gundem Gazetesı Tutuklu av ukatlanndan Murat Demır baskı ışkence ve kotu muame- lenın sadece Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde >aşanma- dığını, Ka>sen. Bursa, Çankın Sıvas cezavelennde de aym du- rurhda olduğunu söyledı ILÎL YEREL SEÇİM *92 MÇP seçime gjrmeyince denge değişti Seçim yapılacak yerler • Ulalar • Kavakyolu • Demırkent İMAMCVNPOLAT LRZİ1NCAV Deprem şoku- nu uzcnnden atmaya çalışan ve unutulan kent Erzıncan da uç venı beldede 7 hazıranda yapı- îacak seçime ınsanlar ılgısız Depremın yol açtığı yarala- rın ıvıleşmesı ıçın mucadele su- ruvor Erzıncan ınsanının bu- tun uğraşı, kışa gırmeden kafa- sını sokacak bır konuta kav uşması. bunun ıçın seçımler ılgısını çekmıyor Geleceğının ne olacağını duşunuyor. bu vondekı gelışmeler ılgısını çekı- yor Ulalar. Kavakyolu ve De- mırkent'te vapılacak beledıye ba^kanlığı seçımlen oncesınde ıkı beldede durum daha netle- şırken Kavakyolu'nda RP, SHP ANAPveDYPvanşıyor En şanslı partı ıse RP 7 hazıranda 6100 seçmenın 18 sandıkta oy kullanacağı Erzın- tan ın uç yenı beldesınden Ula- lar da SHP Demırkent'te ıse RP. gerek 20 Ekım 1991 gerek- se 1989 yerel seçımlennde oy- larda ustunluk gostenyor DYP. ANAP ve SHP tum bel- delerde adav gosterdıler RP Ulalar da beledıye başkanlığı- na adav gostermeyerek beledı- ve meclıse uvelıklenne aday gosterdı MÇP hıçbır verde aday gostermedı SP ve DSP sadece Ulalar'da aday gosterdı- ler SHP, Ulalar ve Kavakyolu'- na buyuk onem venyor Ula- lar'da 20 Ekım 1991 seçımlenn- de oylann %89"unu alan SHP, favon olmasına rağmen, aday belırlemesınde meydana gelen huzursuzluklardan dolayı par- tıden ısüfa eden 68 kışının DYP adayını destekleme karan al- masıyla zayıflamış durumda Ulalar'da bır de bağımsız aday var Bağımsız aday îsken- der Zorlu'nun, SHP merkez ılçe eskı yonetıası olması da SHP ıçın bır dezavantaj olarak goru- luyor Bağımsızın kazanma şansı yok Ulalar da seçımlere damgasını. feodal yapılanma vuruyor SHP'ye kusen bazı çevrelenn DYP've kayması ve D\P">ı canlandırması dışında dığer partılenn hıçbır şansı yok DVP II Başkanı Erdoğan Boynukalın. mahalh seçımîer- de adaylanna ve ıktıdar olma- lanna guvenıyor ve butun bel- delerde seçımlen alacaklannı soyluyor Deprem felaketı uze- nnden uç aya yakın bır sure geçmesıne rağmen, Erzıncan'a somut bır yatınm yapmayanın. hukumet olma avantajını nasıl kullanacağı ıse merak konusu ANAP Merkez Ilçe Başkanı Bahattın Sovhan. mıllıvetçıle- nn partılennde toplanacağın- dan emın olarak konuşuyor Erzıncanlılann ıktıdar partıİen- ne. hele DYP'ye, ozellıkle de mıllıyetçılenn oy vermeyecekle- nnı soyleyerek, Demırkent ve Kavakyolu'nda ANAP'ın ka- zanacağına ınanıyor Erzıncan ın ^ beldesınde seçi- me gırecek olan partıler ve adaylannın adlan şoyle SHP Ulalar'da Rıza Demır (Malı muşavır) Kavakvolu n da Hasan Can ('Kğılozu Kovu muhtan), Demırkent'te Nıyazı Guner (Emeklı oğretmen, eskı ılyonetıcısı) DYP Ulalar'da Paşa Dağ (Koçyatağı Muh Muhtarlar Derneğı Erzıncan Şube Bşk). Kavakyolu'nda Salım Urek (Şoförler Cemıyeü eskı Bşk ), Demırkent'te Dursun Mumcu (Malı muşavır) ANAP Ulalar'da Enver Ak- •,u (Emeklı ışçı). Kavakyolu'n- da Ahmet Turkoğlu (Emeklı ışçı). Demırkent te Cemal Ka- lem(Esna0 RP Demrrkent'te Murat Yıl- maz, Kavakyolu'nda Husa- mettın Mayda DSP Ulalar'da Dursun Çe- vık(Esnaf) Bağımsız Ulalar'da tskender Zorlu AQKAYBIMIZ Biricik varlığımız, sevgi ve saygının; erdem ve onurun timsali; oğlumuz, eşim, babamız, ağabeyimiz, yeri doldurulmaz insan, Av. LİJ'l'FÜ GÜLERGÜN'ü kaybettik. Acımız sonsuzdur. Aziz naaşı 4 Haziran 1992 Perşembe günü (bugün) Maltepe Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Geride bıraktığı onurlu yaşamı bize ışık tutacaktır. AÎT.ESİ li T j C |U| İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ • |p\ 3 § f e İSTANBUL SU VE- KANALİZASYON İDARESİ \M\\\ V ^ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ W&> İÇ VE DIŞ AUM DUYURUSU Aşağıda özellıklen belırtılen kapalı zarf ıle teklıf alma yontemındekı ıhale ıle ılgılenenler, ıhale dos- yasını İSKİ Genel Mudurluğu merkez veznesıne yatırarak alabılırler Isteklılcnn şartnameye uygun hazırlayacakları kapalı teklıf mektuplannı ıhale tarıhınde saat 11 00'e kadar aşağıda belırtılen adreste Genel Evrak Mudurluğu'ne gınş, tarıh ve numarasını ıçeren alındı makbuzu karşılığında teslım etmelen gerekmektedır Teklıf zarfları saat 14 OO'te Ihale Komısyon Baş kanlıgYnca açılacaktır İSKİ no Işın adı Keşıf bedelı Ihale tarıh: Geçıcı temınat Dosya bedelı 1-10281 Muhtelıf ış makı- 2 955 000 —$ 1< 07 1992 Teklıfın r o5'ı nı 890 $ ve>a nelen temını spetınde 6 000 000 — TL Not Fınansmam İSKİ öz kaynağından veya fırmanın temın edeceğı herhangi bır kredı kuruluşundan sağlanacak Not I-Yurtdışından şanname aimak ısteyen tlgıiıler ISKI'nın Garantı Bankası Odakule Şubesf ndekı 4000041-6 nolu hesabına $ olarak (veya eşdeğerı) \atırmalıdırlar 2-Ayrıca, DHL Semsı ıle gonderılmesım ısteyenler 30 $ (veva eşdeğerı), posta ıle gonderılmesını ısteyenler 10 $ (veya eşdeğerı) şartname ucretıne eklemelıdırler 3-Postadakı gecıkmeler dıkkate ahnmaz 4-İSKİ 2886 sayılı Devlet Ihale Kanunu na tabı olmayıp ıhaleyi yapıp yapmamakta, dıledığıne kısmen veya tamamen yapmakta uygun bedelın tespıt ve takdınnde serbesttır Adresı İSKİ Genel Mudurluğu Aksaray Meydanı Aksaray-İSTANBUL Tel 588 38 00 (35 hat) Telex 32 293 ISU TR - 23 923 1SU TR Fax 588 38 83 Basın 29254 ACIKAYBIMIZ Konfederasyonumuz Avukatı, GENELrİŞ Sendikası Başhukuk Müş'aviri ve eski Merkez Onur Kurulu üyesi; DİSK'i ve Türkiye işçi sınıfını en karanlık günlerde yalnız bırakmayan, dostluk, vefa ve adalet tutkusunun simgesi, güzel insan, Av. LLTFÜ GÜT.ERGÜN'ü kaybettik. Acımız büyüktür. Onu işçi sınıfımızın demokrasi, bağımsızlık ve özgürlük savaşımında yaşatacak olan tüm dostlara ve değerli ailesine başsağlığı dileriz. DİSK DEVRİMCİ İŞÇİ SEIVDİKALARI KONFEDERASYOIVU ACIKAYBIMZ Sendikamızın Başhukuk Müşaviri ve eski Merkez Onur Kurulu üyesi, genel hizmet işçilerinin vefalı ve onurlu ağabeyi, işçi sınıfımızın barış, ekmek ve özgürlük savaşımının inançlı savunmanı, dostluk simgesi, güzel insan Av. ÜJTFÜ GÜLERGÜN'ü kaybettik. Onu 4 Haziran 1992 Perşembe günü Maltepe Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğuıiayacağız. Tüm dostların başı sağolsun. • GENEUŞ SENDİKASI BIRBAKIMA SERVER TANİLLİ 900 Milyon... Geçen hatta hayvan hakları ustuneyazımıfakslagon- dermıştım kı 25 mayıs tarıhlı Cumhurıyet çıka geldı ve ılk sayfada ta başta verdığı haber, bır balyoz gıbı ındı kafama 'Kıtaba 900 milyon ceza' Altında açıklaması "Sosyolog, yazar ismaıl Beşıkçı ve yayıncısı Unsal özturk, Ankara DGM'de yargılanan 9 kıta- bın her bırı ıcın 100 er milyon lıra para cezasına çarptırıl- dı Suçdamalum, 'boluculuk'" Ne yazarsınız sız olsanız9 Pek bılınse de şuradan başlayalım Gunumuz Turkı- yesı nın temel konusu, yıllar yılı ortbas edılmek ıstenen 'Kurtsorunu dur Artık lyıce bellıdır kı Kurt sorunu çozul- meden demokrası sorununu çozemeyeceğız, demokrası sorunu çozulmeden de Kurt sorunu çozulemeyecektır Etle tırnak gıbı bırbırıne bağlı bu ıkısı' Demokrası de başta duşunce ozgurluğu, yanı duşunup açıklamanın, yazıp yayımlamanın serbest olması, gazete- nın dergının kıtabın, hıçbır engelle karşılaşmadanokuyu- cunun onune çıkması ve hıçbır otorıtenın, en once de dev- letın hangı gerekçeyle olursa olsun duşunceyı yaratanla ona muhatap olanın arasına gırmemesı ve kendı dıyalektı- ğıne bırakması bu alanı Kurt sorunu derken bu konuda başlı başına ağırlığı olanlar da İsmaıl Beşıkçı nın kalemınden çıkanlar Ona gelınceye değın aydınlar başta daTurk aydınları, tek goz- le bakıyorlardı Turkıye gerçeklıgıne, ıkı gozle bırden bak- mayı o ogrettı bıze Beşıkçı olmasaydı omrubıllah Gene<- kurmay belgelerıyle yetınecektık ve Kurt sorunu dıye bır seyı de goremeyecektık Şamarını suratımıza ındırmış ve ayıltmıştır bızı bu adam, ustelık herturlu belayt goğusle- yerek yapmıştır bunu Elı opulesı bır ıştır yaptığı1 Beşıkçı elındekı verılere bılımsel bır yontemle eğılerek oluşturduğu bır tezı savunuyor Hıçbır çelışme yok mu soyledıklerınde9 Yahu Tanrı kelamında çelışme buluyoruz yerı geldığın- de kulunkının hesabı mı olur' Örnek mı ıstıyorsunuz7 Elımın altında bır kıtap var VedatTurkalı'nın, geçenler- de Cem Yayınevı nce yayımlanan YanıtlaradU eserı Kıta- bının İsmaıl Beşıkçı de Turk Sorunu dıye adlandırdığı son bolumunde Turkalı, Beşıkçı nın ozen gosterdığı olguları saptama, değerlendırme yontemıne duyduğum saygıyla" deyıp kımı onemlı noktalara değınmış, konunun ozunü değıştırmemekle bırlıkte bana da sorarsanız onemlı nok- talar Ama budur yapılacak olan ışte 1 Bırı bır tez atar ortaya bır baskası karşı kanıtlaria gelır, bır uçuncusu daha başka şeyler ekler ya da çıkarır, tartışa tartışa gerçeğın ozune doğru yaklaşılır Eskılerın dılıyle, 'musademe-ı efkâr' dan 'barıka-ı hakıkat ın doğması boyleolur Ne dava ne mahkeme ne de ceza 1 Her şey, aydınlar arası dıyaloğun uygarlığı ıçınde akar gıder Neymış,' boluculuk yapıyormuş 1 Ha bakınız, bır devlet sağlam temeller uzerıne oturtul- muşsa, dort-beş kıtapla bolunup parçalanmaz ama yıne ^)e bır kuşkunuz varsa kıtapların onune yasaklar koyup arkasına savcıları takacak yerde devletı demokratıkleştı- rıpçağdaşlaştırınız Budur yakışık olanıi v Sonra odane? ' ^ Bugun gundemın ılk sırasına koyduğumuz bır cıddı tar- tışmanın karşısına, yeryuzunde rastlanabılecek en ılkel bır metınle karşı çıkıyorsunuz Terorle Mucadele Yasası, 12 Eylul faşızmınm bataklığında palazlanmış ANAP mafyası- nın, gıderayak ulkenın başına bela ettığı bır şey değıl mıy- dı 7 Bınbır çelışmesı, daha yayımlandığında ortaya dokul- muşbırnesne 12Eylul eveonunsıvılyamağına-pekhaklı olarak- lanetler yağdırarak gelmış bır ıktıdar zamanında, hele hele ısrarlaaltıçızılen bır demokratıkleşme surecı- nın hem de yedıncı ayında uygulanmak ne kelıme, nasıl olur da yururlukte kalır hâlâ? Sevgılı Kultur Bakanımız yenı bır yasa çıkaracağız demıs, sorumluluğu altındakı alan darma-duman edıldıkten sonra mı 9 Bırazcıddıyetlutfen' Son verınız bu kıtap ve yazar kovuşturmaya artık 1 Bu 900 milyon ıktısadı çapaçulluğumuzun gostergesı değıl yalnız ondan da ote fıkrı sefaletımızın de Bilgisayar Pazarı 232 64 26 - 230 21 87 bfother. FAX-160 FAX - TELEFOM - FOTOKOPİ BIRARADA 1.420.000 TL. x 5 kl \ I «.HIL STAR BİLGİSAYAR LTD. 247 47 91 -248 94 71 K ıı««Mi N l 10t> Ş I 1 r ! •!)Mıcrosoft Project 3.0 For Windows ileproje yönetimi arffık çok kolay ProjeU 3 0 Für \vmdou, 994-S 777 S • Network\ode U9-$ 444 J l pgrade Project 3 0 246-$ 222 S Kamponyado son 10 qun ' WGER ütUHLER 'ÇH »MTINIZ YlSA/tUSTER/EUROCAKD j.etkü 'Bai interfix 8(1)338 0102-346 85 51 VEFAT Baromuzun 2214 sıcıl savısında kayıtlı AVUKAT LÜTFÜ M. ERENUS \efat etmıştır Azız meslektaşımızın cenazesı perşembe gunu (bugun) Kadıko> Soğutluveşme Camu'nde kılınacak oğle namazını müteakip ebedı ıstırahatgâhına defnedJİecekur Vlerhuma Tanrı'dan rahmet kederlı ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dılenz İSTANBUL B4ROSU BAŞKANLIĞI KÜTAHYA GÜBRE ŞANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 1) Kutahya Gubre Sanayıı A Ş Genel Mudurluğu torba fabnkalan depolarında mevcut, a) Yaklaşık 50 ton temız polıetılen torba ve polıetılen filmler ıle b) Yaklaşık 3 ton kraft kâğıt torba Şartanme esaslan dahılınde satışa çıkarılmıştır 2) Bu ışe an şanname, a) Ankara'da Gazı Mahallesı, Konya Devlet \olu uzerı No 70'de yerleşık TUGSAŞ Genel Mudurluğu Satış Mudurlüğu'nden, b) Istanbul'da Karako> Rıhtım Caddesı, Çıracı Sokak No 26-30 R Han, Kat 2'de yerleşık TUGSAŞ Satınalma Mudurlügü'nden, c) Kutahya Gubre Sanayıı A Ş Genel Mudurluğu Pazarlama ve Satış Mudurlüğu'nden temın edılebılır 3) Kapalı olarak venlecek teklıf mektuplarının en geç 30 Haziran 1992 Salı gunu saat 16 OO'ya kadar Kutahya Gubre Sanayıı A Ş Ge- nel Mudurluğu Haberleşme unıtesınde bulunacak şekılde gönderıl- mış ve>a eiden \erıimıs olması gerekmektedır 4) Şırkcnmı/ 2886 sayılı kanuna tabı değıldır KITAHVA GUBRE SAN\YİI A.Ş. GL>EL MUDURLUĞU Basın 29230
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle