20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
5AYFA CUMHURIYET 4 HAZIRAN1992 PERŞEME 16 HABERLERIN DE VAM1 BURASI TURKIYE HALUK ŞAHtV Maymun Isınğı Bazı doğruları çok basıte ındırgersenız gerçeğın maya- sına değıl saçmaya varırsınız Kleopatra nın burnuyla ılgılı unlu akıl yurutme bunlar- dan bırıdır Aslında sormak gerekır "Acaba' ? Acaba Kleopatra'nın burnu bır santım daha uzun olsaydı tum tarı- hın akışı gerçekten değışır mıydı? VVınston Churchıll de bır konuşmasında bızım Kurtuluş Savaşımızın ardındakı olayları saçmaya ındırgeyıvermış- tı Cok sevdığı maymunu tarafından ısırılan Yunan Kralı Aleksandr 1920yılında kan zehırlenmesınden oldu Bunun arkasından bır plebısıt yapıldı, yenı bır kral seçıldı ve Ana- dolu ya ışgal kuvvetlerı gonderıldı Churchıll'e gore Alek- sandr yaşasaydı bunlar olmazdı, "Bır maymun ısınğı yuzunden 250 bın ınsan oldu ' Acaba 7 Acaba o maymun kralı ısırmasaydı Yunanlılar Izmır'e çıkmazlar mıydı? Bu turden aşırı ındırgemelere tarıhın her sayfasında rastlayabılırız Klasık orneğı bır çıvı yuzunden kaybedılen savaşın öykusudür Bır çıvı olmadığı ıçın nal takılamadı nal takılamadığı ıçın at hazırlanamadı, at hazırlanamadığı ıçın suvarı yola çıkamadı suvarı yola çıkamadığı ıçın ha- ber yollanamadı, haber yollanamadığı ıçın alay uyarıla- madı, alay uyarılamadığı ıçın muharebe kaybedıldı Acaba o bır çıvı bulunmuş olsaydı ne olurdu? • • • Aşırı basıte ındırgendığı ıçın saçmalaşmış doğrulara Turkıye ıle ılgılı tartışmalarda da sık sık rastlıyoruz Bun- lardan bır tanesı, çıftçıyı destekleme alımları mevsımının yaklaşmasından olsa gerek, Turk koylusunun tembellığıy- le ılgılı Bır takımçevreler "Nal ıçın çıvı bulun savaşıkaza- nalım' der gıbı "Destekleme alımlarını bıçak gıbı kesın, Turkıye kalkınsın 1 " dıyorlar Acaba? Bu mantık şoyle ılerlıyor Turk koylusu kalkınmayı en- gellıyor çunku kentlının sırtından geçınıyor, çunku urunu- ne dunya fıyatlarının uzennde fıyat odenıyor çünku tem- bel çunku yılda yalnızca 37 gun çalışıyor Maymun ısınğı neyse " 37 gun de o' Butun felaketle- rın nedenı ve çozumun de ıpucu Sorun buysa çozum ko- lay Destek alımlarını kesersınız olur bıter O zaman memleketın parası çarçur edılmemış olur Turkıye'nın kır- sal kesımde yaşayan nufusu hızla şımdı bulunduğu yuzde 40'lardan Avrupa Topluluğu nun duzeyı olan yuzde 8'lere ıner Bız de Avrupalılaşmış ve kalkınmış oluruz Ne kadar parlak ve basıt değıl mı? Ama gene de sormak- tayararvar Acaba? Destek alımlarını şırak dıye kesınce, kentlere şımdıkın- den bıle buyuk bır çaresızlık ıçınde ve daha hızlı yuklene- cek kıtlelerın toplumsal malıyetı ne olacak 9 O kaç trılyon tutuyor? Onun parası kımın cebınden çıkacak? Zaten çok hızlı gıden ve bu yuzden korkunç çarpıklıklar gosteren kentleşme surecmı daha da hızlandırmak kalkın- manın mı yoksa anarşının mı anahtan olur? örnek aldığı- mız Avrupa ulkelerı kırsal nufus oranını yuzde 80 lerden yuzde 20 lere ındırme surecmı 90-100 yıla sığdırmışlar, bız aynı şeyı bunun yarısı kadar zamanda gerçekleştırıyoruz Daha da hızlanırsak ne olur? Acaba koylunun yılda ortalama 37 gün çalıştığı doğru mu? Turk koylusu, orneğın Fransız koylusunden daha mı tembel? Bu turden soruları arttırırsak durumun hıç de soylendığı kadar basıt olmadığını, "şehırlı çalışıyor koylu yatıyor"a ındırgenemeyeceğını görüruz Farklı tarım sektorlerınde farklı çalışma tempoları soz konusudur Daha fazla çalışa- mayan koylu tembellığınden değıl, çaresızlığınden oyle yapmaktadır Koylunun bır elının yağda bır elının balda ol- duğu ımgesı ıse 1930 larda koylu yoksulluktan kırılırken "Ne guzellıkler görursün gezsen Anadolu'yu" romantızmı- nın ters yuz edılmış çağdaş versıyonudur Genış koylû kesımlerı sıkıntı ıçındedır ve bu yuzden çıftını çubuğunu bırakıp buyuk kentlerın yolunu tutmaktadır 37 gun çalışan tembel koylu Mecburen ona bakan ça- lışkan kentlı Keseceksın koylunun parasını, o da kente gelsın, çalışıp adam olsun' Çıkış doğru, mantık basıt, gelın gorun kı hayat o kadar basıt değıl Not Bu yazı bırçok bozuklukları olan destek alımlarını ovmek ıçın değıl, son zamanlarda çok moda olan destek- sız atışları yermek ıçın yazılmıştır 60 YIL ÖNCE Cumhuriyet Bursa madendleri... 4HAZİRAM1932 Burada bır(madenaler şırkeü)nın teşekkul ettığını haber vermışüm Teşekkulü Bursa'da memnunıyetle karşılanan bu şırkeün maksat ve gayesı ve faalıyet tarzı hakkında şırketın Mudum Velı Beyden şu ızahatı aldım "-Teşekkulumuzyakında bır lımıtet şırket olacak ve bır takım kooperatıfler doğuracakur Şırketın ^^^^^^^^^^^^^™ maksadı Bursa-Kutahya-Tav şanlı havalısınde mevcut ve eşhas tarafından ruhsatlan alınmış olan madenlen ışletmek ve Avrupa'da mahreçler temın etmek, bu suretle muruümızde genış bır ışcılık hayatı hazırhyarak Avrupa'dan memleketeecnebı parası sokmaktır Şımdı, ışletme ruhsatnamelennı almış olan vatandaşlar bır araya toplandılar Ayn ayn çalışmaktansa bırükteçahşmayı ve bütun ışlennı şırket vasıtasıleyaptırmayı kararlaştırdılar ıVA DURUMU Jeviet Bakanlığı Meteoro- lo|i Genel Muduriuğu nden alınan bılgıye gore yurdun doğu kesımlerı cok bulut lu Doğu Karadenız Ooğu Anadolu ıle Guneydoğu Anadolu nun doğusu sağa- nak ve gokgurultulu sağa- nak yağışlı otekı yerier az bulutlu ve açık geçecek Hava sıcaklığında onemlı bır değışıktık olmayacak Rtızgar kuzey ve doğu yonlerden hafıf ara sıra orta kuvvette esecek Denızlenmızde ruzgar Egede yıldız ve karayel ote kı demzJenmızde gunbaösı ve lodostan 2-4 yer yer 5 kuvvetınde saatte 4-16, yer yer 21 denız mılı hızla esecek ÖzaFa ağır suçlama Avrupa Birliği'ne Danimarka darbesi • Baştarafi 1. Sayfada \ ı.rulaı.ağını acıkladı Ellerınde bıılunan ve aralarında Tu- ratı Çevık, Menteşogullan ve L ğur Süm ın de vcr aldığı 4^6 firmava aıt 9S0 rapordan v uzdc 70ının/amanaşimına uğradığı- nı da kavdcdcn Ozturk komıs- von olarak bu dosyalar ıçın Ainıan aşımını ortadan kaldıra- cak bır vasa oncnsınde buluna- bılcccklcnnı sovlcdı Komısyo- nıın Başkanvckılı SHP Tuncelı Mıllctvekıh Kamer Genç de Cumhurbaşkanı Ozal ıle done- mın ılgılı Bakanlan Kava Er- dem vc Ahmet Kurtcebe Alpte- moçm olmak uzere ılgılı burok- ratların pasaportlarının ıptal edılerek, yurt dışına çıkışlannın onlenmesı gerektı|ını kaydettı Komıs>on Başkanı Ozturk Başkanvckılı Genç \e uye SHP Anialva Mılletvekılı faik Altun ıle bırlıktc TBMM de dun bır basın toplantısı du/enleycrek. konıısyonun gorev \aptığı4ay ıçındekı çalışmalanna ılışkın bılgı vcrdı Havalı ıhracat olavına ılışkın ba/ı belgelerın DPTde >ok cdıldığını saptadıklannı anım- vıian Ozturk 'Ha\ah ıhracat- çılar ne zaman sikışmışsa hukumet bır karar \a da teblığ eıkanp sıkıştıklan sorunlan (yOzmuş paralannı almalannı saglamış Butun bu ışler. tek el- den vonlendınlerek ılgılı ku- rumlarpasıfizeedılmcveçalışıl- mış dedı Kasıtlt geciktirme Bu olavlar hakkında gereklı >asal ışlcmlenn zamanında ya- pılmasının kasıllı olarak gecık- lınldıgını de one suren Özturk cllcnne bu vonde ulaşan belge vc bılgılen de ornekler \ererek açıkladı Hazıne ve Dış Tıcaret Muslcşarlığı kontrolorlennın Cumhunvet savcılıklanna gön- denlmesını ısıedıgı dosvalann DPT\e gondcnldığını burada 8-10 av kadar tutulan dosvala rın daha sonra senıden Ha/ıne vc Dış Tıcaret Musteşarlığı Ih- racat Genel Muduriuğu ne ılc- tıldığını ka)deden Ozturk Genel mudurluk bu kez, do- nemın DPT den sorumlu Baş- bakan Yardımcısı Kava Erdem ımzalı bır yazı ıle dosyalar yenı- den ıncelenmek uzere DPT've gondcrılıvor DPT bır sure da- ha tutuyor bu arada kontro- lorler. dosyalar, savcthğa gon- dcrılsın dıye ycnıden başvuru- vor Ama DPT- 1988"ın sonunda do$)aJan, hıç alakası yokken Malıye Bakanlığı'na gondenyor Burada da bır süre ovalanan dosyalar zaman aşı- mına uğruvor Bakanlık da bu evraklar bızımle ılgılı değıl dıve vcnıden dos>alan Ihracat Ge- nel Mudı.'duğu ne ıletıyor dı- ve konu^tu Dev let Bakanı Kılercıoğlu - nun da, soz konusu 27 dosya uzennde ışlem >apılamayacağı- nı çunku zaman aşımına uğra- dıklannı belırltığını anımsatan Ozturk Ha>alı ıhracatçılar hakkında Ceza Yasası u>annca bır ışlem yapılmamaM ıçın, bu dosyalar zaman aşımına uğra- lılmışlardır dedı Kelepçe kararlar Bu konuda donemın yonetı- alenn devletın elını kolunu bağla>an kelepçe kararlar' çı- kanlarak ' havalı ıhracatçıla- nn onJenne adeta daha ıvı yurumelen ıçın halı senldığını savunan Ozturk Ka>a Erdem ımzalı 2 Ekım 198^ tanhlı ge- nelgeyı buna ornek gosterdı Bu genelge ıle ılgılı kurumlardan hayalı ıhracatla ılgılı yapılan ın- celemelenn durdurularak bel- gelenn DPT'ye gondenlmesı- nm ıstendığını kajdeden Oz- turk DPT ve Hazıne ve Dış Tıcaret Musteşarlan arasında yapılan ve bu kurumlann bır- kaç ust duze> >onetıasının dı- şında kım;>enın bılmedığı bır protokolle de, Haane ve Dış Tıcaret Musteşarlığı nın tertış bınmlennın devre dışına çıka- nldığını sav undu Bu protokol- le. Bakanlar Kurulu nun konu- va ılışkın aldığı bır karann bıle yururlukten kaldınidığını kay- deden Ozturk protokol ıle ha- yalı ıhracatçılara DPT emn ıle odeme yapılması olanağmın da yaratıldığını one surdu Bedük'ün faks emri Ozturk kelepçe kararlar "a bır başka ornek olarak da do- nemın Emnıyet Genel Mudüru, Malatya Valısı Saffet Ankan Bediik un tum emnıvet bınm- lerıne gonderdıgı 20 Aralık 1985 tanhlı faks emnnı göster- dı Ozturk Beduk un bu faks emn ıle. emnıyet bınmlennden hayalı ıhracat olavlanyla ılgılı ellennde bulunan ıncelemelcn durdurup, belgc ve bılgılcn ge- nel mudurluğe gondermelennı ıstedığını sovledı Bu emır ıle emnıyet bınmlennın devre dışı tutulduğunu belırterek "Genel mudurluk. kcndısıne gelen bel- ge ve bılgılen ne yapmış o da bellı değıl" dı>en Ozturk "Bır Emnıyet Genel Mudurunun, karakollarafaksçekıp Kaçak- çılara hıçbır şey yapma>ın" em- nnı vermesı Turkıye'nın tan- hınde gorulmuş şey değıldır dıve konuştu Cumhunvet tanhınde, orne- ğı gorulmemış bır başka uygu- lama ıle de. bır bakanın aldığı bır kararla dığer bakanlann kendılenne yasa ıle venlen go- rcvlen yenne getırmelennın on- lendığını one suren Ozturk. donemın Malıve Bakanı Alpte- moçın ın yayınladığı bır genel- ge ıle bunu yaptığını sovledı Ozturk Alptemoçın ın genel- gcsı ıle. "DPTnın talımatı ol- madan havalı ıhracat olavları- nın uzenne gıdılmemesınm ıstendığını belırttı Diktatör genelgesi 2 Nısan 1987 de çıkanlan bır genelge ıle konuyla ılgılı tum vetkılerın DPT Musteşar Yar- dımcısı Bfiknt Özturkmen de toplandığıru, bu ışleme done- mın musteşan Vusuf Bozkurt Özal ın hıç ses (,'karmadığını savunan Ozturk bu uygulama- yı dıktator genelgesi olarak nıteledı Kaya Erdem ın 22 Nısan 1987 de hayalı ıhracatla ılgılı bır ışlem yapılmaması ıçın venı bır vazı daha kaleme alıp ılgılı bınmlere gonderdığını ka>de- dcn Ozturk hayalı ıhracalın asıl çckırdeğını oluşturan uygu- lamanın ıse konuyla ılgılı >et- kılen kendısınde toplayan Özturkmen ımzalı 29 Temmuz 1987 tanhlı bır yazısı ıle başla- tıldığını ıddıa ettı Bu vazı ıle ıhracata ıhşkın ımalatçı fatura- lan konusunda vapılan ışlemle- nn durdurulmasının ıstendığını belırtcn Ozturk donemın Baş- bakanı Ozal'ın da 12 Kasım 1987 de yayınladığı bır jazı ıle ılgılı kurumlardan. konuya ılış- kın ellennde bulunan belge ve bılgılerle ılgılı yurutulen ışlem- lenn durdurulmasının ıstendı- ğını bıldırdı Ozal ıle Özturk- men ın bu genelgelennın avnı ıçenğe sahıp olduklannı. yalnız alllanndakı ımzalann farklı ol- duğunu savunan Özturk. "Özal avn olarak buna aykın davra- nanlar hakkında yasal ışlem yapılacağını bıldınvor"dedı Ellenndekı dosyalardan or nekler de veren Ozturk, Alman Interpol unun. Almanya ya ıh- racat yapan 12 firmanın esrar ve eroın kaçakçıhğı >aptıklan- na ılışkın uvanlanna karşın bunlar hakkında bır ışlem ya- pılmadığını bu firmalara >ap- tıklan ıhracata karşılık bu firmalara vergı ladesı ve teşvık pnnru odenmesıne devam edıl- dığjnı soyledı Özturk bu ko nuda Bcduk'ün emn nedenıyle polısın de bır ışlem yapamadıgı- nı sav undu Dıyarbakır'da H firmanın >aptığı ha>alı ıhracat olavmda ıhracatıyapan ıhraçcdılenma- lı satan ve malın naklıyesını yapan firmalann tumuyle ha- yalı olduklannı belırten Oz- turk, gumruk çıkış beyanname lennın Cızre de bır otelde ımza latıldıgını da bıldırdı Ozturk tum bu ışlerı vapan Gumruk Memuru Bilal Yıldız a devletın hıçbır şey yapamadığını bu kı- Cumhurbaşkanı ifade • Baştarafi 1. Sayfada Ba^bakan ya da bakanlann, yasadışı ışlemlennden oturu, Yu- ce Dıvan'ın onune çıkanlabılme- len ıçın zonanlu olarak ızlenmesı gereken yasal prosedur. anayasa- nın Meciıs soruşturması' baş- lıkb 100 maddesınde verabyor Bu madde>e gore başbakan ya da bakanlar hakkında TBMM u\e tam sayısırur^en az uçte bınnı oluşturan 150 rrulletvekılının ve- receğı bır onerge ıle soruşturma açılması ıstenebılıyor Meciıs ın bu ıstemı en geç bır ay ıçınde go- rüşenek karara bağlamasını on goren madde, sonrakı sûrecı şövfe açıklıyor Soruşturma açılmasına karar venlmesı habnde, Meclıs'tckı sı- vası partılenn guçlen oranında komısyona verecekkn üye sayı- sının uç kaü olarak gosterecekJe- n adaylar arasından her partı ıçın ayn ayn ad çekme sureüvle kuru- lacak beş kışıük bır komısyon tarafından soruşturma yapıbr Komısyon soruşturma sonucu- nu belırten raporunu ıkı ay ıçınde Meclıs'e sunar Soruşturmanın bu surede bıünlememesı haiınde komısyona ıkı ayhk yenı ve kean bır sure venlır Meciıs, raporu oncehkle görû- şür ve gerek gorduğu takdırde ılgılırun Yûce Dıvan'a sevkıne karar venr Yuce Dıvan'a sevk karan ancak uye tam sayısırun salt çoğunluğu ıle alınır Medıs'tekı sıyası partı gnıpla- nnda Meclıs soruşturmaa ıle ıl- gıb gorüşme >apıiamaz ve karar abnamaz " TBMM Ha>ab Ihracat Araş- tırma Komıs>onu'nun çalışma- lannı tamamlamasından sonra Cumhurbaşkanı Ozal ve ılgılı ba- kanlan Yuce Dıvan a sevk ede- bılmek ıçın oncebkle, ana>asanın bebrtılen 100 maddesınde yer alan prosedurun tamamlanması- nın gerektığı bıldınldı Bu prose- dunın tamamJanması haiınde donemın bakanlan ıçın Yuce Dı- van'a gıdılmesı konusunda orta- da bır engel kalmadığı belırülır- ken Curnhurbaşkanlığı maka- mında bulunan donemın başbakanı Ozal ıçın ıse yıne ana- yasada belırtılen sureçlenn ısletıl- mea gerektığı kaydedıldi Ana>asa hukukçulan. haJen Cumhurbaşkanhğı makamında bulunan Turgut Ozal ıçın. eskı bakanlara uygulanan prosedu- run ışleülemeyeceğını belırtüler Hukukçular, Özal'ın Yüce Dı- van'a sevk edılebılmesı ıçın ya gorev suresının dolmasının bek- lenmesı ya da anayasada ver alan "Cumhurbaşkanı nın gorevden alınmasına' ılışkın prosedurun ışletılmesı gereküğıni kajdettıler Cumhurbaşkanının "sorumlu- luk ve sorumsuzluk halı nı du- zenleyen anayasanın 105 mad- desı, Cumhurbaşkanı nın gorev- den alınabılmesıne ılışkın şu koşulugeünyor "Cumhurbaşkanı. vatana ıha- netten dolayı, TBMM uye tam sayısının en az uçte bınnın teklıfi ûzenne, uye tam sayısının en az dörtte uçunun vereceğı kararla suçlandınlır " Ozal, eger Hayab Ihracat Ko- mısyonu'na ıfade vermeyı redde- derse herhangı bır zorlayıa hukum bulunmuvor Sonuç yeni üyelikleri de • Baştarafi 1. Sayfada Isveç ve Norveç gıbı Iskandı- nav ulkelennın AT'ye tam uye- lığı konusunda belırsızlık yara- tacagından bunun Turkıye nın tam uyelığı açısından "zaman kazandıncı' bırgelışmeolacağı vurgulandı Sonucun "duşun- durucu olduğunu hatırlatan Avrupa Komıs>onu Başkanı Jacques Delors, dığer ulkelenn ona> ışlemiennı surdurmesı ge- rektığı nı belırterek Dani- marka dakı oylamanın sadece topluluk ve Danimarka açısın- dan sonuç doğurmayacağını ve venı uvelıkler uzennde de etkısı olacağını soyledı Kısa surede referandum so- nucundan doğan sorunlara ço- zum bulunmazsa, topluluğun şıddetlı bır bunalıma surukle- necegı ılen suruldu Danimarka dakı referandum sonucunun dığer bır etkısı Ko- mısvon Başkanı Delors un da belırttığı gıbı tam u>elık ıçın ve- nı başv uran ya da başv uru yap- maya hazırlanan ulkeler uze- nnde olacak Örneğın 1995 vılında topluluğa u>e olmalan beklenen dığer ıkı Iskandınav ulkesı Isveç ve Norveç Dani- marka dakı gelışmelerden de- nn bır şekılde etkılenecek Re- ferandum muessesesıne sık sık başvurmavı adet halıne getır- mış olan İsvıçre nın uyelığı ıse Danimarka'va benzer neden- lerle tehlıke>e gırebılecek Butun bu gelışmelere dıkkat çeken AT nezındekı Turk dele- gasyonuna yakın bır kaynak genışleme tartışmalannı sonuca şının ıkı vıl gorevmın başında kalmava dev am ettığını so> ledı Havalı ıhracat vapan bır şır- ketın başında gozuken Istan- bullu bır kuaföre. donemın Malıve Bakanı Alptemoçın'ın madalya verdığını a>nca bır başka olayda da bır ışçının şır- ket vonetıcısı olarak gorundu- ğunu kaydeden Ozturk polısın v urt ıçınde ve dışında ayn adlar kullanan Halim Selim adlı bır kışıden aldığı ıfadede. hayalı ıh- racat olayına ılışkın bazı onemlı sıyasetçıler ıle profesorlenn ad- lannın geçtığını bu ıfade met- nının o tanhte, donemın Içışlen Bakanlığı Musteşar Yardımcısı Tuncer Perçinler tarafından "gereğı yapılmak uzere" Baş- bakanlık a gondenldığını de kaydettı Özturk. devletın hayalı ıhra- cat >aptıklan belırlenen Mente- şogullan firmaMna bugunun değenyle 100 mılyar Süzer Elcktrık'ın sahıbı Uğur Suzer e de vıne bugunun değenyle vak- laşık 50 mılvar hra odedığını ve bu paralann gen alınamadığını ka>dettı Ozturk Suzer'ın ıçın- .'e bınde 2 oranında altın bulu- nan ve sıgorta telı olarak bıle kullanılamavacak telı "altın tel' olarak ıhraç ettığını sovle- dı Bu telı gazetecılere de goste- ren Ozturk DPT'nın telın metresı ıçın gostenlen 7 dolarlık değen de kabul ederek odeme- lcnn bu değer uzennden vapıl- dığını da bıldırdı Ozturk bır gazete kupurunu de gostererek Cumhurbaşkanı Ozal ın oğlu Efe Özal'ın ABDye gıttığmde Suzer ın evınde balavı vaptığını belırttı Oztürk tum bu firma lan odemelenn ozel emırlerlc vapıldığını da aktardı Özturk bır başka olavda da ıhraç edılmek ıstenen urunden şuphelenen gumruk gorev lılen- nın bu urunlenn alındığı belırtı- len Mısır Elçılığı'ne \azı ıle başvurduğunu ancak bazı dev- let gorev lılennın bu telgrafı bu kaçakçılara ılettığını kaçakçı- lann da Mısır Buvukelçılığı adı- na gumruğe>anlış bılgı verdığı- nı ovledı Ozturk daha sonra Mısır Buyukelcılığı'nın gonder- dıgı vazıdan Mısırda soz ko- nusu ururtun olmadığının anla- şıldığını da soyledı Özal Yüce Divan'a Ozturk basına dagıttığı bır belgeye ılışkın bılgı venrken de Başbakanlık Teftış Kurulu eskı Başkanı Kutlu Savaş ın, 10 Nı san 1989 da gızlı bır vazı ıle donemın Başbakanı Ozal'a başvurarak havalı ıhracat ola yıv la ılgılı soruşturma ıznı ıste- dığını ancak Özal'ın soruştur- ma ıznını zamanında vermeje- rek konunun zaman aşımına uğramasına neden olduğunu soyledı Özturk, bu dosyanın ancak 1 5 yıl sonra. 28 Ağustos I990'da, donemın Başbakanlık Musteşan Sebahattin Çakma- koğlu'na ıletıldıgını de kaydettı Başta Özal olmak uzere ola>- la ılgılı bakan ve burokratlann komıs>on olarak ıfadelenne başvuracaklannı da belırten Ozturk, ' Sa>ın Ozal'ın hakkı Yuce Dıvan'dır dedı Ozturk ellenndekı bılgı ve belgelen de anımsatarak Koşklennde na- sıl rahat oturuvorlar hala şaşı- yorumlll" dedı Komısyonun Başkanvekılı Kamer Genç de DPT'nın hala bazı dosyalan kendılennden sakladığını sav undu Genç Ozal çıkıp bu konularda ge- reklı açıklarnalan yapmadıkça bu ış onunuzenndedır Çan- kava da oturması da mumkun değıldır dedı bağlanması beklenen 29 hazı- randakı AT Lızbon doruğu- nun oncekı gunku sonuçtan fazlasıvla etkıleneceğını ve soz konusu tartışmanın daha son- ra>a bırakılabıleceğını ıfade et- tı Bunun ıse tamuyelıkbaşvu- rusu belırsız ve uzak bır tanhe ertelenmek ısfenen Turkı>e'ye zaman kazandırabıleceğı vur- gulandı Bakanlann bugun vapacağı muhtemei açıklama oncesı da- ha alt duzeydekı AT yetkılılen bundan sonra ne olacağj konu- sunda net bır şey soylemekten kaçındılar Portekız Donem Başkanlığı Dışışlen Bakanı Bruksel de yaptığı kısa açıkla- mada 11 lenn Danımarkasız ılerleme kararlılığında oldukla- nnı belırttı A-açık B-buluttu G gunts* Xkam Sso* Vyajmurtu SÜMERBANK HOLDİNG A.Ş. tSTANBUL SATINALMA İŞLETMESİNDEN Çanakkale ışletmemız ıçın 7 500 kg Tımonex WS (Antımontnok sıt) veya muadılı kımyasal madde kapalı zarf usulu teklıf temım su reuyle satın alınacaktır Teklıf verme son gunu 25 5 1992 saat 17 00'ye kadardjr Teklıfler kapalı zarf ıçensınde Işletmemız Muhaberat Şef- lığı'ne belırtılen gun ve saatıe verılmış olacaktır Posta ıle gonderıldı ğı takdırde ıkıncı bır zarf ıçensınde aynı tanh ve saatte ışletmemızde olacak şekılde göndenlmesı gerekır Beünılen gun ve saate kadar, pos tadakı gecıkmeler ıle her ne sebeple olursa olsun ışletmemıze ulaş manıış teklıfler nazarı dıkkate alınmayacaktır Teklıf zarflannın uze rıne 3910/92 dosya numaramız üe son teklıf verme tanhı 17 6 1992 mutlaka belırtılecektır Özel ahm şartnamesı ve teklıf ısteme mektu bu Sumerbank Holdıng A Ş Istanbul Satınalma Isletmesı BAHÇE KAP1/İSTANBUL adresınden bedelsız olarak temın edılebıhr Iştırak temınatı 2 000 000 TL'dır Işletmemız Devlet Ihale Kanunu'na tabı olmayıp ıhaleyı yapıp yap- mamakta veya tamamen dıledığıne vermekte serbesttır SARIYER 1. ASLtYE HUKUK HÂKİMLİGİ'NDEN 1992/81 Davacı Yener Göker (Taşdemır) tarafından nufus müdürlüp aley- hıne mahkememızde ıkame olunan sovadı tashıhı davasının yapılan açık yargılaması sonunda Istanbul, Sanyer, Biıyukdere, cılt 001/12, sayfa 68, kutuk 1408'de nufusa kayıtlı Yusuf Celaleddın ıle Nakıye'den olma 2 11937 dogumiu Yener Taşdemır'ın soyadının ıptalı ıle GÖKER olarak TASHÎHEN KAYIT VE TESCÎLİNE karar verılmıştır llan olunur 5 5 1992 Basın 6255 FERRlHYtLMAZ kOPENHAG - Danimarka, Avrupa Topluluğu nu daha bağlavıcı bır bırlığe donuşturen Maastncht Antlaşması'na ha- vır dedı Halkovlamasından hemen once vapılan kamuoyu voklamalan evet gostermesıne rağmen. sonuç havırçıktı Hal- koylamasına katılan secmenle- nn vuzde 50 7 sı Maastncht Antlaşması na hayır derken, yuzde 49 3'u evet yonunde oy kullandı 3 mılyon 964 bın 415 seçmenden vuzde 82 9 unun katıldığı o>lamada, sonucu 46 bın 269 oy belırledı "Hayır oylan ozellıkle buyuk kentlerde ağır bastı Başkent Kopenhag - dakı yaklaşık her uç seçmenden ıkısı hayır oyu kullandı Bu so- nuç uzenne, Danimarka Dışış- len Bakanı Ufle Elleman-Jen- sen, Maastncht Antlaşması nın yenıden goruşulmesını ısteye- ceklennı acıkladı Buaçıklama- ya ılk tepkı, Avnıpa Topluluğu Donem Başkanı Portekız den geldı Portekız Başbakanı, an- laşmanın Danimarka dışında dığer 11 ulke tarafından yurur- luğe konacağını acıkladı Av ru- pa Komıs>onu Başkanı Jacqu- es Delors da dığer ulkelenn anlaşmavı ımzalamaian gerek- tığını sav undu Avrupa Toplu- luğu'nda bu tur kararlann oy- bırlığıvle ahnması gerektığın- den yasal açıdan Danımarka'- nın bırlığe hayır demesı haiınde anlaşmanın vururluğe gıreme- mesıgerekıvor Ancak topluluk uyesı dığer ulkelenn anlaşmayı bır kenara bırakmalan beklen- mıvor Olağanûstû toplantı Danimarka hukumetı de, dun halkoylamasından çıkan sonu- cu tartışmak uzere olağanustu toplantı yaptı Toplantıdan sonra bır açıklama yapan Baş- bakan Poul Schluter, Dani- marka nın Avrupa Toplulugu"yl-a bağlannı sıkı bır bıçımde koruması ıçın çalışa- caklannı soyledı Halkovlamasmdan çıkan "hayır" Danımarka'yı tam bır beürsızlığe ıttı AT ulkelenn- de ıse şok etkısı yarattı 'Ha- yır 'ın Danimarka açısından ne gıbı sonuçlar doğuracağını henuz bılen yok Ancak "ha- yır' ılk etkısını borsada gos- terdı ve endeksier buyuk bır hızla duştu Avrupa nın e guçlu para bınmlennden sayı lan Danımarka Kronu da ser best pıyasada dolar karşısınd genledı Danımarkah ıktısat çılar, panığe gerek olmadığını "hayır"ın etkısının ancal uzun donemde hıssedılebılece ğını açıkladılar Sorun şımdı Maastnchi Anlaşması'nın oluşmasına bızzat katkıda bulunmuş olan hükümeün dığer AT ulkelen- ne karşı "hayır"ı savunmak zorunda kalması Hukumet ıstemedığı ve ınanmadığı hal- de, AT"de "hayırcı"lann go- ruşlennı savunacak ve Danı- marka'ya yenı yapılanma ıçınde ıyı bır yer sağJamaya çalışacak Danımarka'nın "hayır" cevabı hukuken tum AT'yı bağladığı halde, Daru- marka'da çok az kımse Ma- astncht Anlaşması'nın yenı- den gorüşmeye açılacağına ınanıyor Genel kanı, Dani- marka katılsa da katılmasa da Maastncht Anlaşması'nın dı- ğer ulkeler tarafından uygula- maya konacağı ve Dani- marka nın yem yapı ıçınde ozel bır statuyle tecnt edıleceğı yonunde Danimarka huku- metı hıç beklemedığı sonuç uzenne acıl olarak toplandı Danımarkalılann Maast- ncht Anlaşması'na hayır de- melennde anlaşmanın ıçen- ğınden çok duygusal nedenler etkıh oldu Danımarka'nın boylesıne büyûk bır topluluk ıçınde ulusal ozellıklennı yıü- receğınden korkan Darumar- kaülar Maastncht Anlaş- ması nda doğrudan bulunma- yan ancak ılende gerçekleş- mesı ıçın çalışması yönünde bır madde bulunan ortak para ve ortak savunma polıtıkasına da karşı çıkıvorlar Hayırcı- lar, ekmeklenru, uzennde kra- lıçelennın resmı bulunan kron yenne ECU ıle almak ısteme- dıklennı, çocuklannı ortak AT ordusunda çarpışmak ıçın Katanga'ya gondermeye- ceklennı soyluyorlar Hayırcı- lann uzennde durduğu başka bır konu da, Danımarka'nm egemenhk haklannı yıtırecek olması Ozeliıkle sol kesım, ka- rar mekanızmalanna daha da uzak kalmaktan, kararlann gıderek daha fazla Brûksel'- dekı burokratlarca alınmasın- dan kaygı duyuyor Loıulra açmazda kaldı • Baştarafi 1. Sayfada gumuz goruşlen Danimarka cesaretle acıkladı Onlann pe- şıne takılmamız utanç vencı derken. eskı Başbakan Mar- garet Thatcher'ın AT konu- sundakı her kaygısının haklı Liktıgını vurguladılar Hemen bır demeç veren Thatcher, Danimarka halkı demokra- iiye hızmet etmıştır Karar, bu yonde duşunup de goruşlennı açıklayamayan yığınlann da goruşudur dedı AT yanlılan ıse "Yenıden hazırlanacak plan da yıne bır Maastncht planı olacaktır Ama ne za- man. nasıl, bunu henuz bılmı- yoruz dıyerek haarlıksız vakalandıklannı ıtıraf ettıler İngılterede de bu konuda halk oylamasına başvurulma- sı tıkn guçlu Hukumet hem AT yanlısı bır sı>aset ızlemek zorunda hem de kamuoyun- da AT konusundakı tereddut- lerekulak vermek "Independent dışında kalan gazeteler bınncı sayfalannı baştan aşağı değıştırerek Bır- Fransa da • Baştarafi 1. Sayfada lamasına başvuracağını acık- ladı Ancak daha oncc, anayasa- dakı bazı tadıllenn kabulu koşuluvla Maastncht ı onay lama referandumuna gıdılebı- leceğı anımsatılırken Mıtter- rand ın. bo>lelıkle. bu konu dakı guven ve kararlılığinı v urguladığı one suruluyor Ote vandan son gelışmeler Fransız parlamentosu tarafın- dan ıncelenen anayasa degı- şıklığı surecını de frenlernış bulunu>or Goruşulen mad- deler Maastncht antlaşıridsı- nın kımı hukumlenyle uyum sağlamak amacını taşıyor Muhalefettekı Cumhunyctçı Partı (PR) onur başkanı Av- rupa Bırlığı vanlısı eskı ba- kanlardan Françoıs Lotard bu ıncelemelenn başanyla noktalanması dıleğınde bu - lundu A>nca anlaşmanm ona>ının da ıkıncı bır aşatna- da, referandum yoluyla yapu . ması ıçın, Cumhurbaşkanı Mıtterrand'a çağnda bulun- du leşık Avrupa yonunde AT'nın uğradığı bu "en buyuk kaza"- >ı sabah okuyuculanna aynn- tılı olarak yetıştırdıler Tımes, Guardıan, Daıly Telegraph gazetelen 'Buyuk bunaiım Sonu belırsız İcaza AT ko- nusunda her şey sıl baştan Danımarka'dan tekere ço- mak Danımarkasız bır AT mı°" gıbı başlıklar kullandı- lar Bazı magazın gazetelen dahı on sayfalannı konuya avırdılar ANKARA AT'nîn iıııajı zedelendi ANKAkA (Cumhuriyet Bû- rosu)- Ankara'dakı dıplomatık çcvreler Danımarkalılann, Maastncht te alınan kararlara karşı çıkmasını. Avrupa Toplu- luğu ımajının "zedelenmesı" olarak değerlendınyor Dışışle- n kaynaklan. referandumun sonucunun AT yı surukiemek ısteyen buyuklere bır" ıkaz ' ol- duğu >orumunu >apıyorlar Kaynaİclar, kuçuk ulkelenn, Avrupa nın superlennın "kuy- ruğuna takılmak 'takı ısteksız- lujının. ılk kez Danımarka'da vapılan referandumda somut- laştığına dıkkat çekıyorlar Ankara dakı dıplomatık kaynaklar ve Dışışlen çevrelen, Danımarkahlann AT'ye hayır demelennın, topluluğun ımajı- nı zedeledığı konusunda gorûş bırlığı ıçındeler Kaynaklar, Al- manya, Italya, Fransa, Ingılte- re gıbı ulkelere oranla nufuslan kuçuk olan ulkelenn, AT felse- fesıne bakışlannın farklı oldu- ğunun bılındığını, ancak bu ulkelerdekı kamuoyunun, ka- rarh olarak Maastncht kararla- nna karşı çıkmalannın Avrupa bırlığı fiknne ters duştuğunu bıldınyorlar İNGİLİZCE'yi 8 ayda konuşun sizi Amerikalı dostlanmızla tanıştıralım. Baharıve Cad 62/3 349 59 38 Saglık karnemı kaybettım Geçersızdır ASUMAN KIRMZI Adres Yıldıztepe Mh Yardımcı Sk No 6 Eskışehır Uludağ Unıversıtesı'nden aldığım çıkış belgemı ka>bettım Geçersızdır OZCAN ÇtÇEK fAFET ORGANIZASYON Telefonlarımız 550 75 02 550 75 03 Faks telefonjmuz 550 03 92 rf Ustün kalıtelı yemeklenmızle 8 Tıtız servısımızle Evınızde veya ışyerınızde 15 kışıden 250 kışıye kadar zıyafet yemeklerı venyoruz Ayrıca kır yemeklerı ve her turlü kokteyl partılerı ıçın hırmetınızdeyız
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle