20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 HAZİRAN1992 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Uderler bayramda nerede? • ANKARA (AA)- Çumhurbaşkanı Turgut Özal, kurban bayrarrunı Okluk koyunda geçırecek. Başbakan Süleyman Demirel de bayram süresince Brezilya'da düzenlenen Dünya Çevre Zirvesi'ne katılacak. Bakanlar Kurulu üyelerinin bir bölümü de bayramda yurt dışında düzenlenen toplanülara kaülacaklar. Başbakan Süleyman Demirel, Brezilya'nın başkenli Rio'da düzenlenen Dünya Çevre Zirvesi'ndeTürkıye'yi temsil edecek. SHP Genel Başkanı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün bayram programı henüz belli değıl; ancak Başbakan Demirel yurt dışında olduğu için büyük birolasılıkla bayramda Ankara'da olması beİdeniyor. Cumhurbaşkanı Turgut özal ise bayram tatilini MarmarisÖkluk koyundaki Devlet Konuk Evi'nde dinlenerek geçirecek. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmazda bayram tatilini Fethiye'de geçirecek. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in programı henüz belli olmadı: ancak bayramı Ankara'da geçirebileceği bildirildi. MÇP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş ve RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan da Ankara'da olacaklar. Demirel'den ikinci genelge •ANKARA (ANKA)- Başbakan Süleyman Demirel'in, kamu kurum ve kuruluşlannın tasarruf ilkelerine uygun davranmalannı isteyen genelgesi delinmeye başlanınca ikinci genelge yayımlandı. Başbakanlık Müsteşarı Necdet Seçkinöz imzasıyla 11 mayıs tarihli ve 5401-03850 sayılı genelgede, birinci lasarruf genelgesi anımsatıldı. Kamu kurum ve kuruluşlannda zorunlu alımlann. ancak yetkili amirin onayı ile yapılabileceğı vurgulanan genelgede, tasarruf zorunluluğu bir kez daha belirtıldi. Sezgin: Görevimiz herkesi koramak • ANKARA (ANKA)- İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, sadeceHEPkökenli milletvekilerinindeğil, bütün vatandaşlann can güvenliğinden sorumlu olduklannısöyledi. İçişleri Bakanı ismet Sezgin, bir televizyon programının çckimine katılmak için geldiğiTRT Genel Müdürlüğü'nde, "Bazı HEP kökenli milletvekillerinin İşişleri Bakanlığı'na PKK'ya karşı korunma başvurusu yaptığı" şeklindeki açıklanialannın hatırlaülması üzerine, bu konunun uzatıldığını ve yanhş > orumlandığını belirterck, "Bizim görevimiz herkesi korumak" dedi. Eski DİSK'çiye gözaltı • İstanbul HaberSeryia - Türkiye">e kesin dönüş yapan eski DİSK yöneticilennden İbrahim Keskinoğlu, hakkındaki tutuklama istemi kaldınlmış olmasına karşın dün sabah geldiği Atatürk Havaümam'nda gözaltına alındı. Avukatlar, İbrahim Keskinoğlu'nun başka bir davası bulunmadığını, emniyet müdürlüğü içerisindeki iletişimsizlikten kaynaklanan bir yanlışlık sonucu gözaltına ahnmış olabileceğini söylediler. ACIPAYAM KADASTRO MAHKEMESİ Sayı: 1984/158 1990/93 Davacı Mehmet Alkın ve ar- kadaşlan tarafından davalı Meh- met Akman aleyhine açılan te- spite itiraz davası sonuçlanmış olup dahili davalılardan Neşika Akman vefat etmiş ve mirasçı- lannın açık adresi tespit edileme- diğinden ve karar tebliği yapüa- madığından dava konusu Dere- köy köyune ait 1395 no.lu par- selle ilgili davadan davacı vaz- geçdiğinden vazgeçme sebebiy- le davanın reddine karar verilmiş ve dava dosyası ile ilgili parsele itiraz etmemiş sayılmasına, da- va konusu parselin tespit gibi Mehmet Akman mirasçılan adı- na tapuya tespit ve tesciline, mü- dahil davacılar Mehmet Yıldırun ve Ali Özen'in davalarımn red- dine, diğer müdahillerin davası- nın da mahkememizin görevsiz- liğine karar verilmiş olup, Neşi- ka Akman mirasçılan eşi Nafi Dalkıhnç, Mehmet Dalkılınç, Ali Dalkılmç, Ayşe Dalkıhnç, Neşi- ka Turan, Hanım Turan, Halil 1\ıran adına ilanen tebliğ yapı- larak karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 13.5,1992 Ünye ve Suşehri'ne il sözü. Demirel, rejimi tehlikeye sokanlann şimdi hatıra yazdıklannı söyledi: Bize kaıı dökülenbir Türkiyebıraktılar• Pazar günü yapılacak yerel seçimler nedeniyle Ünye'ye gelen DYP Genel Başkanı ve Başbakan Demirel, il sözü verdi. Aynı sözü Suşehri'ne de tekrarladı. Demirel, 199l'de yüzde 74enflasyon ve 4.5 milyon işsizdevraldıklannı belirterek, "Gözümün içine bakan gençler, benim bıraktığım Türkiye'de 10 yaşmda olan, bugün 22yaşında olan gençler. Sizin işsizliğinizden ben sorumlu değilim, ama size iş bulmak için çırpınıyorum. Bizim için siyaset vatandaşın mutluluğudur" dedi. CEMİL CİĞERİM CAFER TETKİN ÜNYE/SUŞEHRİ - DYP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel, "Bize kan dökülen bir Türkiye bırakülar" dedi. Rejimi tehlikeye sokanla- nn artık bugün olmadığını sa- dece hatıra yazdıklannı söyle- yen Demirel. "'Biz varsak hizmet var demektir" dedi. Beraberinde Devlet Bakanla- n ömer Banıtçu ve Cavit Çağ- lar olduğu halde özel bir heli- kopterle Ünyt'ye gelen, oradan da Suşehri'ne gecerek Ankara'- ya dönen Süleyman Demirel Ünye ve Suşehri'ne il sözü ver- di. Konuşması sık sık "baba- baba" sloganlanyla kesilen ve "il olmak istiyoruz" dive teza- hüratlann yapıldığı Unye'de Demirel coşkulu bir kalabahğa hitap etti. Demirel konuşma- sında ülke sorunlan ile ijgjli ola- rak sohbet etmek için L'nye'ye geldiğini söyledi. 30 seneyi aş- kın süredir buralara gelip gitti- ğini söyleyen Demirel. "Bu meydanlarda benimle beraber 30 senedir hak için hukuk için adalet için demokrasi için hak- sızlıklarla mücadele için koşan değerti arkadaşlanm var. Sizin bizlerle olan münasebelleriniz, bizim sizlerle olan münasebet- lerimiz, bir siyaset münasebeti- nin ötesinde hane halkından olmak gıbi bir şeydir. Biz bü- yük bir ailenin fertleri olmuşuz- Partinin açılışı ertelenmeyecek CHP ilk kurultayını 9 eylülde yapacak ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) — 12 Eylül yönetimi tara- fından kapatılan siyasi partiler- den CHP, bu partilerin yeniden kurulmalarına izin veren yasa TBMM'den bu yasama döne- minde çıkmasa bile ilk kurulta- yını 9 eylülde yapacak. Partinin açılış ve yeniden yapılanmasına ilişkin çalışmaları yürüten son genel yönetim kurulunun sözcü- sü ve eski genel sekreter yardım- cısı Erol Tiıncer, önceki aksam eski CHP'li parlamenterlerin bir araya geldikleri kokteylde kurul- tayın mutlaka 9 eylülde yapıla- cağını vurgularken, "Zengin de- neyimimiz, birikimimiz, sürek- li yenileşme yeteneğimiz ve ilke- lerimizden aldığımız güçle bu onurlu görevi başaracağımıza inanıyoruz" dedi. Ankara içinden ve dışından 200'e yakın eski CHP'li parla- menterle 1980 öncesi CHP hü- kümetlerinde bakanlık görevle- rinde bulunan Teoman Köprü- lü, Ahmet Taner Kışlalı, Meh- met Yüceler, Erol Çevikçe ve Is- mail Hakkı Birler ile İzmir Be- lediye Başkanı Yüksel Çakmur ve Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan'ın da hazır bulun- dukları kokteyle DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Ankara dışında olduğu gerekçesiyle ka- tılmadı. Buna karşılık SHP'den Antalya Milletvekili ve genel başkan adayı Deniz Baykal'la birlikte bu partinin daha önce çeşitli kademelerinde görev ya- pan eski CHP'liler kokteylde hazır bulundular. Açıkotunım öte yandan cumartesi günü Dil ve Tarih Coğrafya Fakülte- si'nde "CHP'nin geçmişten ge- leceğedurumu" konulu bir açık oturum düzenlendi. CHP eski Trabzon Milletvekiü Rahmi Ku- maş'ın yöneteceği açıkotumma Prof. Oya Araslı, gazetemiz ya- zan U|ur Mumcu, eski senatör Hayri Öner, CHP'nin son genç- lik kolları genel başkanı Hasan Belovacıklı ve Özcan Yetkiner adındaki bir üniversite öğrenci- si konuşmacı olarak katıla- CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı Erol Tuncer, önceki akşamki kokteylde ertelemeolmayacagını, yasanınkendilerini bağla caklar. madığını söyledi. dur" dedi. DYP için siyasetin herkesin iyiliği, herkesin mutluluğu an- lamına geldiğini söyleyen De- mirel, "Herkes karnı tok, sırtı pek, geleceğe güvenle bakabil- melidir" dedi. Demirel şöyle konuştu: "Bizim için siyaset hizmettir, bizin için siyaset bu ülkenin imarıdır, inşasıdır. 65'li yıllar- da buralarda ne sahil yolu vardı ne de elektrik. Bu sahillerin gü- zel kordonlan varsa bunun yapanı vardır. Eğer bugün ak- şam bütün evler pınl pınl ışıksa bunun bir yapanı vardır. Her tarafta okul varsa bunun bir yapanı vardır. İyi de dönün ar- kanıza bakın bakaüm 10 sene- dir buralara hangi çivi çak;lmış- tır? Hangi çivi? Biz çivi çaktık diyenlere soru>orum, bu çivi nereye çakılmıştır. Hangi çiviyi çakünız. nereye çaktınız göste- riniz?Öyleyse biz varsak hizmet var demektir. Onlar sadece şu- nu yapacağız bunu yapağjzder- ler ama yapmazlar, yapamaz- lar. 10 scnedir yaptıklan ortada , bir şev görülmüyor." Pazar günü yapılacak yerel seçimler konusuna da değinen Demirel, "Türkiye'deki seçmen sayısının çok küçük birmiktan sandık başına gidecek. Serbest- çe seçimler yapılacak. Benim vatandaşım kime istiyorsa oyu- nu verecek. Ancak şunu iyi dü- şiinmek laam. Buraya bir şey yapılacaksa bizim katkımız ol- madan Türkiye'de hükümette olmaz. Oldu mu ? Olsa ne ola- cak sanki. 1991 "de yüzde 72 enflasyon, 4.5 milyon işsiz dev- raldık. Gözümün içine bakan gençler, bugün 22 yaşındaki gençler, sizin işsizliğinizden ben sorumlu değjl. Ama ben sıze iş hulmak için çırpınıyorum. Samsun'dan Hopa'ya kadar oakın dağda taşta her yerde ki- min damgası var. Bakın baka- lım, biz varsak hizmet gelmiş- lir" dedi. Inönü, partisinin Şanlıurfa'da düzenlediği mitingde konuştu: Geçmiş döııeıııiıı sıkuıtılaıı sürüyor MEHMET FARAÇ ŞANUURFA - SHP Genel Başka- nı ve Başbakan Yardımcısı Erdal lnöoü, Türkiye'de geçmişten gelen sıkınülann sür- düğünü belirterek, "Geçmişte yapılanlar yüzünden trilyonlar- ca lira borç öderken, ekonomi- yi toparlamaya çalışıyoruz. Bize zaman verin" dedi. Inönü, baa çevrelerin koalisyon hükü- metini bozmaya çalışuğını da öne sürerek, "Bunlara inanma- yın" çağnanda bulundu. Dün saat 11.00'de Genel Sekreter Cevdet Selvi ile birlikte kente gelen SHP Genel Başkanı ye Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'yü, Şanburfa Havaa- lam'nda Devlet Bakanı Meh- met Kahraman ve çevre illerin belediye başkanlan karşıladı. İnönü, yaklaşık 300 araçbk bir konvoyla kent turu atüktan sonra Hazreti İbrahim'in ma- kamı Dergâh'a girerek kutsal • 300 araçlık bir konvoyla kentte şeçjm turu atan SHP lideri, Hazreti ibrahim Dergahf na giderek kutsal sudan içti ve dua etti. Kapıdaki dilenciye 100 bin lira veren İnönü, küçük bir satıcıdan aldığı simidi \ edi. İnönü, geçmiş dönemin -ıkıntılannın sürdüğünü ! rilyonlarca lira borç ödemek üurumunda olduklannı söyledi. sudan içti ve dua etti. İnönü bu- radaki bir dilenciye 100 bin lira verdikten sonra, küçük bir satı- adan simit alarak yedi. İnönü daha sonra açık hava toplantısı için geldiği Samsat Kapı Meydarunda miüngin öğle yemeğine rastlaması ve aşı- n acaklar yüzünden alandaki küçük coşkulu kalabahğa, "Bu sıcakta size hayran kaldım" di- ye hitap etti. Koalisyon hükü- metinin 20 Ekim seçimleri ön- cesi vaat ettiklerini bir bir ger- çekleştirmeye başladığını anlatan SHP lid.eri Erdal Inö- nü, iş güvencesi, işsizlik sigorta- sı ve memur sendikalılanna deginerek şunlan söyledi: "Ülkede demokrasi var. Halk isteyecek. biz verecegiz. Bu, böyledir. Bakın vaatlerimi- zi bir bir gerçekleşüriyoruz. Hububatta peşin ödeme yapa- cağız. Esnaf sorunlan için Es- naf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü' kuruyoruz. Bağ- Kur'u kendine getirecek yasayı hazırladık. İşsizlere iş bulmaya çahşıyoruz." İnönü, koahsyon hükümeti- nın ülkede dostluk ve banşı yer- leştirmeye çahşüğına da dikkat çekerek konuşmasını şöyle sür- dürdü: 'Bakın Kürt-Türk-Arap kö- kenli aynmı yapmıyoruz. Ülke- nin doğusuyla, baüsıyla her tarafının aynı şekilde yönetil- mesinden yanayız. Ancak ha- len Türkiye'de geçmişten gelen sıkınülar devam ediyor. Geç- mişte yapılanlar yüzünden tril- yonlarca lira borç ödüyoruz, ödeyeceğaz. Vatandaşa da tüm borcumuzu ödeyeceğiz. Biz kimseyi kandırmıyoruz. Ama biraz zaman istiyoruz. Bize za- man verin. Ekonomiyi toparla- maya çahşıyoruz. Enflasyon öyle birkaç ayda düşmez." Erdal İnönü daha sonra SHP adayı Mehmet Alagöz'ü tanıta- rak "Ona destek verin. Arka- sında hükümet var. Adayımız önümüzde, biz arkasında size hizmet edelim. Urfa'yı Orta- doğu'nun en güzel merkezi ya- pahm. Adayınızı size, Allah'a emanet ediyorum" dedi. SHP liderinin konuşmasından sonra bağıran Ceylanpınar Köy Hiz- metleri'nden atılan bir grup işçi, Tanm ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'yi şikâyet ederek "SHP'liyiz diye Çevheri bizi işe almıyor" deyince İnönü, "Bizim hükümetimizde böyle şey olmaz. Öyle şeyi kabul et- mem. Hükümette eşitlik ola- cak"diyeçıkıştı. AN AP lideri hizmetetalip olduklannı söyledi Yılnıaz:Vaatlerekanmayin Denizli'nin seçim bölgeleri Karahayıt, Korusuk, BaHarlar ve Garipköy'de konuşan Yılmaz koalisyon hükümetini eleştirdi. "İki anahtar vermediler, yeşil karttan da birkaç yüz tane dağıttılar"dedi. ÖMER YURTSEVEN DENİZLİ - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, kendi- lennin "Baba" olmaya değil, hizmet etmeye talip olduklannı belirterek. "Bu nedenle başka partilerin ucuz vaatlerine inan- mayın, tehditlerinden yılma- yın" dedi. Denizli'nin seçim bölgelen Karahayıt. Korusuk, Baharlar ve Garipköy'de konuşan ANAP lideri Yılmaz, koalisyon hükümetini eleştirdi. Hüküme- tin vaat ettiği 2 anahtan verme- diğini, yeşil karttan da birkaç yüz tane dağıttığını savunan Ynmaz. "Şimdi genel seçimler- deki vaatlerini hatırlayın. Han- gjsini gerçekleştirdiğini düşü- nün. Bu değerlendirme gerçeği görmeye yetecektir. Zaten bun- lann vaatlerine de ancak bu kadar güvenilirdi" diye konuş- tu. 'kefil benim' Yeni kurulan 341 belediyenin devletten eşit şekilde yardım alacağını belirten ANAP Genel Başkanı, "iktidar partisine oy verirsek beldemize daha fazla hizmet gelir" anlayışının yanhş olduğunu söyledi. Yılmaz şun- lan söyledi: "8 haziran günü belediyelcre 7 ayda birikmiş 300 milyon kü- sur para verilecek. Bunun ka- nununu biz çıkardık. Sizin yapacaşnız iş. para\ı en iyi ve en dürüst şekilde kullanacak adayı seçmektir. Gerisini bize bırakın. Anavatanlı adaylann hepsine Mesut Yılmaz olarak ben kefılîm. Onlann arkasında -partinin desteği ve gücü var.- Tehditlere kanarsanız, beldele- rinizi ucuz vaatlere kurban et- miş olursunuz. Bu fırsatı iyi bir şekilde kullanın. Unutmayın ki bu beldelenn kurulması. ANAP'ın eseridir. Verilecek hizmeüer de ancak ANAP'ın eseri olabilir." U _-A7,r£ I I_, SHP kanadının hazırladığı raporda atıl durumdaki 233 tesisin yeniden yapılanması öngörülüyor Istilıdaııı sorunuve işsizliğe çözüm aranıyor TUNCAYÖZKAN ANKARA-İşsizlik ve isüh- dam sorunun çözümü için. so- runlu ışletmeler yeni bir yapıya kavuşturulacak. Hükümet için- de yapılan çalışmalarda yeni- den vapılandırılması gereken 233 tesis belirlendi. Bu konuda- ki raporlar ve öneriler, ekono- miden sorumlu Devlet Bakanı Tansu Çiler ile Sanayi ve Tica- ret Bakanı Tahir Köse'ye iletil- dı. İstihdam olanaklan yarata- rak. işsizlik \e enflasyonla mücadeleyi amaçlayan "Sorun- lu işlctmelerin yeniden yapılan- ması projesini" Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ihanrlattı. İnönü'nün danışmanlannca hazırlanan proje, ilgili bakan- lıklara dün gönderildi. Projenin daha sonra Bakanlar Kurulu'- nda ele alınacağı öğrenildi. Pro- je. kamu veya özel sektörün elihnde aııl durumda bulunan 233 işletmenin yeniden ekono- miye kazandınlmasını amaçlı- yor. Projede. sorunlu tesisler üç ana başlık altında inceleniyor. Bunlar düşük kapasite ile çalı- şan işletmeler. yatınm progra- mından çıkanlan yarım kalmış veya vazgeçilen projeler. amaa dışında kullanılan veya konusu değiştirilen tesisier olarak sıra- lanıyor. Bu tesislerin yeniden yapılandınlmalan için yaklaşık bir trilyon lıralık yatınm yap- mak gerekeceğı kaydediliyor. Bu yörelerin Doğu ve Güney- doğu Anadolu bölgcsinde yo- ğunlaştığı bclirtilen çalışmayla Türkiye genelinde önemli ölçü- de istihdam olanağı sağlayacağı da bildiriliyor. Çalışma İcapsa- mında DPT ve Kalkınma Ban- kası'nın da atıl durumdaki yatı- nmlara ilişkin önerilerinin değerlendırildiği öğrenildi. Bu projeyle ilgili olarak DPT ve Kalkınma Bankası ile birlikte oluşturulan öneriler şöyle: "Sürdürülmekte olan KİT- lerin özelleşiırme politikasına karşın. Devletin öncelıkle so- runlu KİT tesislerine sahip çık- ması. Özel sektör işletmclerine devlet tarafından ücretsi? da- nışmanlık hizmcti verilmesi. Bu işlelmelerin yeniden yapılandı- nlmasının fınansmanına vöne- lik bir fon kurulması. bö>le bır fonun oluşiurulması durumun- da kaynak kullmanımı destek- leme fonu ve\a kamu ortaklığı fonundan bu anıaçla tlnans- man "ECEVTT: Erzincan'da devlet adına ben ııtaııclmı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit. deprcm felaketi- nin üzerinden 81 gün geçmesı- ne karşın. Erzıncan'da göze çarpan bir yapım çalışması ol- madığını bildirdi. Ecevit, Er- zincan gczisi izlenimlerini an- laiırken, "Bu kentte gördükle- ri ve duyduklan nedeni\le devlet adına halktan utandığı- m"sö\ledi. Erzincan'ı bir şantiye gibi görmeyi umduğunu. ancak kentte cıddi bir çalışma olma- dığını anlatan Ecevit. bugüne kadar enkazın ancak üçte biri- nin kaldınldığını. hasar belirle- mc çalışmalannın uımamlan- madığını ve Erzincan'ın hala bır çadır kent görünümü verdi- ğini bildirdi. Ecevit. ihalelerin geciktiğinı. gerçekleştirilen ihalelerde de polıtikacılann baskılanndan ve eş-dost ka\ ır- malanndan vakınıldığını belir- terek. şunlan söyledi: "Bankalar ve başka kuru- iuşlar. kazanç kapılan kapa- nanlan bile, borçlannı ödeme- ye zorluyorlar. Depremden zarara uğravanlann vergi, Bağ-Kur ve SSK borçlan da gü>a ertelenmışti Oysa bu borçlan ödevemeyenler hak- kında da- kovuşturma yapılı- >or. ceza keMİiyor. Elektrik ücretlen de peşin isteniyor. Ge- çim kapılan kapanan köylüle- re hiçbir >ardım eli uzatılma- mış." Erzincan'a deprem sonra- görülmemış ö\çüfer_'c \ardim yapıldığı izlenimi doğ- duğunu. oysa valılik raporla- nndan durumun böyle olma- dığının anlaşıldığını kaydeden Ecevit. "Valiliğin acıkîaması- na göre. bugüne kadar illerden 4 milyar. acil fondan da 1 mil- \ ar lira yardım gelmiş. Toplam 5 milyar. Bu parayla Ankara"- nın Çankaya semtınde 5 küçük daire ancak satın alınabilir" dcdı. Erzincan'ın geleceği konu- sunda karamsarlığın yaygın- laştığını. bu nedenle öğretmen- ler. sağlık personelı ve diğer kamu görevlilerinin bu ilden uvnlmak için başvuruda bu- lunduklannı hatırlatan Ecevit, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başka ıllere atanmak ıçın baş\ uran kamu personeli sayı- sı 3 bin 500'ü bulmuş. Merkez- de 1200 öğretmenden 1076'sı başka \erlere atanmak istemiş.' Eğer öğretmen açığı süratle kapatılmaz \e hasar gören okullar süratle tamamlanmaz- sa. önümüzdeki ders yılında öğrenim büyük ölçüde aksaya- caktır." Deprem bölgesındeki \ara- lann sanlması işleminin uzak- lan kumanda ile yapılmaya çalışıldığını ve bunun da hiçbir şey yapılamaması sonucunu yarattığını anlatan Ecevit. za- rar görenlcre \erilen sözlerin tutulmaması halinde, halktaki hayal kınklığının küskünlüğe dönüşeceğini bildirdi ve hükü- meti bu konuda uyardı. ERBAKAN^ Demirel arabasına bindimiher şeyiunutur CAFER TEKİN BAFRA/ÜNYE - RP Genel Başkanı Necmettiıı Erbakan, "Demirel elinde iki anahtar. dolaşıp durdu. Kim ev almış, kim araba almış? Aziz karde- şim, millet Demirel'i arük tanı- yor. 'Vay benim gardaşım", deyip seni kucaklar. Gerçek baba olduğuna inanırsın. o ar- tisttir artist. Arabasına bindi mi her şeyi unutur" dedi. DYP Genel Başkanı Süley- man Demirel'in yaptığı konuş- madan hemen sonra Ünye'de halka hitap eden RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan. ANAP'm. DYP'nin. SHPnin 20'şer holdingi olduğunu öne sürdü. Erbakan, 50 yıldan bu yana ülkeyi idare eden faizci sıstemi yıkıp yerine adil düzeni kuracaklannı söyledi. Erba- kan. "İslam âleminden aynlıp Hıristiyan âlemine kanşacağız diyorlar. İşte ortak pazar de- dikleri bu. Müslümanlar Ya- hudilenn kölesi olmayacaktır" diye konuştu. Erbakan şöyle devam etti: "Bir ayda 250'ye yakın bel- deleri dolaştım. Hangi partinin genel başkanı bir ayda 250 bel- deyi gezdi. Yol yok, su yok. Milyonlar ıstırap içinde. Bun- lan gördüğümde yüreğım kan ağlıyor. Rusya'da komünizm nasıl çöktüyse Türkiye'deki taklitçileri de aynı şekilde çök- mektedir. Türkiye'de iki parti vardır. Bin Refah Partisi diğeri ıse öbür partilerdir. RP. mille- tin tek umudu oldu. Gökyü- zünde bir tek güneş var. O da Refah Parıisi'dir. RP iktidara geldiğinde yeni bir Türkiye de- ğil, yeni bir dünya kuracaktır."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle