09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 4 HAZİRAN1992 PERŞEMBE 14 SPOR TED ADIM REKORA YAZDIRDI 7yılüstüste şampiyon ZfYAIŞIKÜSTÜN "Aklın yolu bırdır" denir. "Başanya giden yol da bırdır". Besıktaş'ın son yıllarda ortaya koyduğu tablo ıle TED'in başa- n tablosu büyük benzerlik gös- tenyor. İstikrarlı bir yönetim, para babası değil sporcu babası, spordan vetışme. kulüplen ile soluk alıp \eren başkanlar "Zırt-pırt"" değiştirilmeyen vc uzun süre ış başında kalan ya- bancı ve >erlı hocalann çok ıyı kavnaştığı teknik örgüt Altya- pıya dayalı bir oyuncu polansı- yelı... Ve Tenis-Eskrim-Dağcilık Kulübü, kısa bir süre önce ka- BURSA HİPODROMU NDAN 1. KOŞl: F Noman 11(1), P.Özlemım (3). PP.Gulıstan (2). S. Songül 2(4), 2. KOŞL: F. Aydınşah (7), P.Dilay (10), PP.Alderviş (4), S. Ak- murat (1), 3. KOŞU: F. My King (7), P. Gold Son (5), PP. Köroğludestanı (6). SKınmer(16), 4. KOŞU: F. Ammar (3), P.Şeker (1), PP.. Arles (6), S. Aslısultan (5). 5. KOŞL: F. Çavuş 1 (2),P. Arslankız(15), PP. Yurtseven (8), S. Arzu4(14), 6. KOŞU: F. Hilal 12 (8), P. Selin 1(7), PP. Kuruşbey (4), S. Nilü- fer(!4). ALTILI GANYAN 7 4 14 7 10 17 5 6 3 1 6 zandığı Türkıye bayanlar lıg şampiyonluğundan sonra er- keklcrde de "yenılmezlık" un- \dnını koruyarak 7. kez üst üste şampiyon oİdu. TED kulubünü sevindiren bir nokta da bu iki şampiyonlu- ğu yabancı sporcu oynatmadan elde etmesı. 3 kademede oyna- nan lıgın son play-offu An- kara'da OTDLTnın kortlann- da yapıldı. TED. İzmır Kültür Park. ENKA ve BATİK kaın dıiar.(Bahkesır Tenıs Ihtisys Kulübü. 2.lıg şampıyonu ola- rak doğrudan doğruya bu fınal grubuna alındı. Bu saçınahğın sonunda. BATÎK çok zavıf ol- duğu ıçın heyecan düştü. 1. lıg takımlannın hakkı yendi. En önemlısı 1 lıgde hıç oynama- yan bir 2. lıg takımının Türkıye 4. sü olması gibı bir komedı or- taya çıktı.) Şampi\on ilk günden bellı ol- du. TED ıle Kültür Park karşı- laşt. Oğuz Azkara, Kenm Ay- dın'ı. Mustafa Azkara da Alaaddın Karagö/ü yenince. İzmır 2 kritık maçı kazanmakla bü\ük a\untaj elde etti. Basketbolda yeni kupalar Spor Servisi - Basketbolda venı sezonda bir dızı \enilik pakeııni ujgulamaya koyma- ya hazırlanan Basketboİ Fe- derasyonu Birinci LigTndekı play-off ve Türkıye Kupası statüsü değişikliğinden sonra bay anlar lıginde de değışıklık- leryapmayıplanlıyor.. Federasyon yönetimınin kulüp temsılcileriyle yaptıp toplantıda alınan tavsiye nıte- liğı taşıyan kararlara göre ge- lecek sezon bayanlar liginde de binncı lig gibı play-off sıs- temi uyguJanacak. Plav-ofT- un nasıl bir statüy le uygulana- cağı kulüplen n görüşfen alı- narak daha sonra belirlene- cek. Bayanlar lıgı kulüplenrun ısteğiyle bu takımlar arasında Türkiye kupası müsabakalan oynatılması da gündeme eel- dı. TV'deSpor TVl 20.40 Günün Spor Ha- berleri TV3 21.00 Fransa Açık Tenıs Turnu\ası (Tek bayanlar yan final) TV5 19.20 Spor Galerİ • Atölye Y 232 64 26 • 23O 21 87 istasyon sanat evi ERENKÖY, ETEMEFENDİ CAD. NO. 36 SANAT KÖŞKÜ TEL: 385 41 3' YAZ KARMASI Resim Heykd Sergisi 1 Haziran 30 Eytul92 AVNİ ARBAf »FETHİ ARDA AliİTMACİ IURHAN DOĞAMÇAY MAMİTGÖHlEıKOMET KAMU KUYUMÇU MEHMET IIERİ > ERCİM İNAN ZEKİ FAİK IZEI> JULİDÇ FİK8ET MUAUA. 5EVGİ ORHAN PEKEI MUSTAFA PİLEVNtlİ UTKU VAIIIK IURHAN OTGUR ESREF ÜRE.N KÜSCrÎN Y'İCE ARTİcSANŞokoyık Sok. No:54/1 N T l 2 4 7 90 8 ARKEON SANVrG\LERISl MEVLUT AKYILDIZ Cam Altı Resım Sergısı 20 Mayıs - 6 Haziran IsKeleCad SaltıaneSok No19 OrtaköyTel 259 92 57 hevkel «01H MLEJU HAMDİ ÜNAL "HALI'92" 23 Mayıs-23 Haziran Sütçü Alı Solt. No I IskeU M«yJ° nı Ortaköy Tel 258 81 41 Galerİ Atölye 232 64 26 230 21 87 AKADEMI HAZIRLIKTA BAŞARI desen • sulnboyo • ysğlıboyo »ygılomolı colısnolor TEM SANAT GALERISI YÜKSEL ÖZEN Resim Sergisi 12M«yu-10H«im 1992 VoUonogıCal M Dt Oıta Enriı 5 * »4 J üiomu nao Itmbıl V 1 217» 99 .. SEVGI GUZELTIRPAN Resim Sergisi 2 - 1 9 Haziran Erenköy Iş Saıat Golerisi BoğdatCad 316/4 Erenköy 356 01 68 U l k e m i z d e B i r S a n a t b a n k V a r A r t ı k Ülkemizde sanatçılara maddi ve manevi destek olan bir kuruluş yok. Bu bağ- lamda atılan adımların en büyüğünü ve ,. . .WHm istasyon sanat evi atıyor 10 milyarTL/Resim sermayesiyle, iki yılı aşkın araştırmalar sonucunda kurulan SANATBANK ınamacı sanatçıyı ve sanatseverleri desteklemek olacaktır. SANATBANK' la sanatseverler; sa- natçılardan alınan yapıtlara peşin, taksit ve hatta kiralık olarak sahip olabilecekler. Gelin S A N A T B A N K a Sanat'a siz de sahip çıkın... rGaleri • Atölye 232 64 26 1230 21 87 ' < * » • Beyin Olimpiyatlan Türkiye Seçmeleri 1. Bölfim Kaç puan alırdımz?Ne\v ^'ork'ta 24-28 haziran günlerinde vapılacak Dünya 1. Zekâ O> unlan Yanşmasf na katılacak 4 kışilik takımı belırlemek üzeregeçenpazargünü İstanbul'da >aptığımızve49kişınınkatıldıy finalın İngılizce sorulannı. bu kez Türkçe olarak sunuyoruz. Böylelikle, ılk elemeye katılıp, zorunlu kısıtlamalar nedeniyle fınale davet edemedığimiz >anşmacılanmız ve bunlann dışındakı okurlanmızın, ıleridekı yanşmalar için bir fikir sahıbı olabıleceklerinı umuyoruz. Yalnız. sorulann I.Üçgenlerisayın Bu şekildeçeşıtli boyutlarda kaç üçgen var? (10 puan) İngilizce yöneltilmiş olmasının dışında, gözönünde bulundurulması gereken çok önemlı bir nokta da, fınalistlere. 32 soru ıçın 90 dakika süre venlmiş olmasıdır. Sorulan üç güne bölerek yayımlayacağımıza göre; bugün, > ann ve cumartesı günü çözeceğiniz sorular içın, yaklaşık 30'ar dakika süreniz vardır. Aynca. bu sorular. ABD ve Kanada elemelerine katılan yanşmacılara sorulanlann aynısıdır. Tüm sorulann yanıtlannı, pazar günkü(7 Haziran 1992)gazetemizdebulacaksınız. 2. Değiş tokuş Bu çarpım ışlemı doğru değil. Doğru olabilmesi içın hangı ıkı rakamın yer değıştırmesı (birbinnın yerine koyulması) gerekir?(5 puan) 324 x 68 2992 2 744 25432 3.0çalan Bu tabloyu, ortak sınırlan olan beşer karelik üç ayn bölüme a>ınn; her bölümdeki rakamlann toplamı aynı olsun. Ortak sınırlı sa>ılabılmesi ıçin, iki karenin birer ortak kenanıun bulunması gerekir. 4.Karmaşıköykü Bu 8 resmi. komık öyküyü oluşturacak biçımde doğru sırasına koyun. (10 puan) 1 6 7 2 0 5 3 8 1 7 9 7 1 5 4 CAFEBAR RESTAURANT TERAS BARDA YAZ PARTİSİ 5 H\ZİKA\ Cl M\ İSTANBUI SANAT MERKEZİ TÜRKİYE'NİN KALBİ ANKARA Mebmed Kemal 10.000 lira (KDV ıçinde) Çağdaş Yaymlan Turkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-htanbut T.C. İSTÂNBUL SU VE KANAIİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU tstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Esenyurt köyiı, Saadetdere Mahalle/mevkiinde liste halinde tüm özellikleri belirtilen taşınmazınız/taşınmazlarınız avcılar su deposu içinde kaldığından tnülkiyetinin İSKİ Genel Müdürluğü lehine kamulaştınlması 2942 sayılı kamulaştınna yasasının ilgili maddelerine göre yetkili makam tarafmdan karara bağlanmış olup, tum yasal ışiemleri başlatılmıştır. Tapu kaydına gore malik olu olduğunda muhatap rairasçılar olup kamulaştırma bedelinden alacak- ları pay veraset ilamına göre behrlenecektir. Malik hanesi açık ve itirazlı olan taşınmazlarda muhatap davada taraf olanlardır. Kamulaştırma bedeli behrlenen hak sahiplerıne odenecektir. Taşınmaz mal üzerındeki bina, ağaç, mahsul vb. değerleri kıymet takdır tutanağında belirlenen şekilde hak sahiple- rine odenecektir. Dava açılması halinde taraf, istanbui Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Mudurluğü'dur. Duyurunun yayımı tarihınden itibaren tapu sicil mudurluğune ferag vermek uzere idaremize başvu- rulmadığj takdirde 2942 sayılı kamulaştırma yasasının ilgili maddelerine gore hukmen tescıl işlemi ıçin adli mercilere muracaat edileceği, aynı yasanın 13. rnaddesine göre ilanen tebliğ olunur. Kamutaştırma m* Toplaın kam Malik Paf Ada Parsel alanı (m ! ) değerı bedeli (TL) a ( j, Malik sovadı Malik Baba adı Pzyda Payııu dOjcn bedel (Tt) -5333 -5334 -5334 -5335 -5336 •5336 -5336 •5336 -5336 -5336 -5336 -5336 -5336 -5337 -5337 -5349 -5349 -5349 -5349 -5349 -5349 -5349 -5349 •5349 -5349 •5349 •5349 -5349 -5350 -5350 1 607 2 920 2 920 1 304 2 316 2 316 2.316 2 316 2316 2 316 2 316 2 316 2.316 1 980 I 190 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 M6 516 953 90 000 90 000 90 000 90.000 90.000 90.000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90.000 90 000 90000 226 727.000 290.464.600 290 464 600 117.360.000 376 307 000 376.307 000 376 307 000 376.307 000 376 307 000 376 307 000 376 307 000 376 307 000 376 307 000 178 200 000 P8 200 000 87 395 000 87 395 000 87 395 000 87 395 000 87 395 000 87 395 000 87 395 000 87 395 000 87 395 000 S7 395 000 87 395 000 87 395 000 87 395 000 105 520 000 105.520 000 Mehmet Hatva Mehmet Hılseyın Cemal Ceval Dervış Gufendem Hılmı Hunye lbrahım Suloyman Zehha Feyzullah Nıhal Ahmel Avşe Alı Bedır Burhan Durıye Huse>ın Mustafa Nczıha Ramazan Ramazan Yusuf /ckınc Maaltın Halcl Gulgünul Mahmut Gulgönul Ahmet Gulgönul Mahmut Bajdas Nasuf Çavdar Çakır Metc Savılfcan Ek.a Karayel Ourkan Çevhk Çe>hk Öztan Hıdır Halıl Hus«\ın Bavram Umaı! Isa Fevzı Mustala -\bdullah Ramazan Alı I 2270 650 1 IH9 193 183 IK6 ı 2920 2920 1 2116 2316 2316 19^ 2116 420 2116 Ozdemır Saiılmıs Tahnal Ozdes Yılmaz Demır Nurı Husevın Mehmc K.ı T\-mur OzerguvenMchmcl Kavmaz Cuma I af^ı Halıı Mehmt.'i Balık^ı (.ınar •iuksel \kbaba Tekın > I K C I Mehmet HuscMtı 2116 ""2(t '•*(*) " 2 ( 1 " 2 0 1K6O " 2 0 «60 'K6O 1 *> I '•" 226 742 000 225 806 384 64 658 216 117 360 000 18 368 "44 19 005 833 19516049 18 161 904 19 386 12^ !•" 800 000 |i) 6S6 190 58 554 285 r oıoooo X9 100 000 •JV 100 000 «12 098 1 624.197 1 392 ''67 9 853 461 1 248 194 ) 368 •'OJ 1 248 394 2 329 624 4 •'89 146 î <1~ 140 1 248 394 I 624 W 7 M 2 098 * 485 224 MI49K M M Basın 293"h T.C. MUĞLA ASLİYE HUKUK MAHKEMESÎ KARAR Esas No: 1991/117 Karar No: 1992/74 H.Hâkimi: M. Coşkun Gunduz 23193 Katip: Nevruz Sönmez Davacı: Nursel Aktaş, köy hizmetlerinde Ali Çakır nezdinde, Muğla Davalı: Nurettin Aktaş, Karşıyaka Mah. Çayır Çık. No. 4 Muğla Dava: Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma. Dava tarıhi: 11.3.1991 Karar tarihi: 24.2.1992 Davacı tarafından, davalı aleyhine açılan işbu davanın yapılan du- ruşmalan sonunda: Davacının dav^sının KABULUNE, Muğla ili, Mer- kez, Esençay koyu, cılt no: 034/01, sayfa no: 92, kutuk sıra no: 39'da nufusa ka>ıth, Ali kızj, Meliha'dan olma, 5.1.1960 D.lu NURSEL AK- TAŞ ile aynı hanede nufusa kayıtlı eşi Mehmet oğlu, Hafize'den doğ- ma 1.4.1965 D.lu NURETTİN AKTAŞ'ın M.KInun 134. maddesı ge- reğince ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK SEBEBİYLE BOŞANMALARI- NA karar verilmiş olup, verılen karar davalı Nurettin Aktaş'ın adresi meçhul olduğundan ılanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmak- la, ışbu hukmun 7201 sayılı Teblıgat Kanunu'nun 28-31. maddeleri gereğınce yayımlandığı tarihten 15 gun sonra davalıya tebliğ edılmiş sayılacağı tebliğ ve ilan olunur. 24.3.1992 Basın: 28835 Ortak ögeler Buradaki 7 kümede yer alan nesnelerin her birinin ortak bir özelliğı var. Sağdakı kutunun ıçinde ver alan nesnelerden (a-h) bu özelliğj paylaşan birini bulun. Yedi eşjeştirme tamamlanınca. bir nesne artacaktır. (Her küme için 5 puan) İLAN BAFRA 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1991/34 Da\acı: Hasan D. Tiftık, Turbe koyu. Bafra Vekıli. \\. Dursun Cın, Alatam. Da\alı!ar. 1) Havriye Çapkın ve arkadasları. Dahılı davalı. 1) Hakıme Çapkınoğlu. Hacınabı Mah. Oz\eren Sok. No: 18, Bafra Dava: Ferağa icbar. Taraflar arasındaki ferağa icbar da\asının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda: Dahılı davalılardan Hakime Çapkınoğlu'nun tebligata yarar açık adresi tum aramalara \e zabıta tahkikatına rağmen tespit edilemedi- ğınden mahkeme ilamının adına ılanen leblığme karar venlmı>tır Karar gereğınce mahkeme ılamında davanın kabulune. Balra Tur- be koyunde ka>ıtlı 100 parsel savıh taşınmazın davalıların mıras bı- rakanı Ibrahın Çapkın adına olan kaydın ıptalın^ \e da\acı adına ta- puya tesciline karar verümış olup gazete iîe ilanen tebliğ olunur Basın: 47960 a. e. •I ! .- SURECEK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle