13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 HAZİRAN1992 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYf-A EKONOMI TMMOB'de görev dağılımı • ANKARA (ANKA) - Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği (TMMOB) genel kurulu sonucunda seçilen • yönetim kurulu görev bölümü yaptı. TMMOB başkanlığına Teoman Alptürk 5'inci kezgetirikü. TMMOB'den yapılan açıklamaya göre Cengiz Türksoy ikinci başkanlığa, Atilla Göktürk ise sayman üyeliğe seçildiler. TMMOB Yönetim Kurulu üyelikleri ise şu isimlerden oluştu: Mustafa Gûlenç, Türkan Çoban, Cengiz Kılıç, Nanuk Gazioğlu, H. Turgut Kaçar, Hasan Demirel, Süleyman Bal, Hayrettin Kadıoğlu, İhsan Karababa. M. Fikret Özbilgin, Mustafa Erhan, Kemal Günaydın, Elgin Kurtuluş, Yavuz Önen, A. Kenan Oztan, Çoşkun Özbey. Altın Rehber' artık yok • BURSA(AA)-PTT'nin telefon rehberlennın Türkiye çapında basım ve dağıtımını üstlenen ITT Bılka Bilgi Kaynak Ticaret AŞ faaliyetini durdurdu. Firmada çalışan 900 dolayında elemanın işine son verildiğı bildirildi. Zjraafte yönetim değişikliği • ANKARA (ANKA) - Ziraat Bankası Yönetim Kurulu uyelerinden ikisi değiştirildi. ANKA'nın edindiği bilgiye gore Maliye ve Gümruk Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Mudüru Erdoğan Oner'in yerine emekli tümgeneral Ilhan Atabaş atandı. Yahya Arslaner'in yerine ise eski senatör Atıf Sohoğlu getirildi. Vestel'den aile boyu• Ekonomi Senisi - Küçük mutfaklara göre tasarlanan VestelFRT400ShmLine yenı buzdoabı 60 cm'lik dar bir alana sığabiliyor. Geniş hacmı 380 litrelik olan Vestelin bu yeni ürünü, kilolarca meyve, sebze ve her türlü yıyeceği kolaylıkla alabihyor. En az oyu Erez aldı • ANKARA (AA) - Turkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) dün yapılan yönetim kurulu seçimlerinde en az oyu Yalım Erez aldı. TOBB başkan adaylarından Rona Yırcalı'nın çekilmesi dolayısıyla seçimlere tek liste ile gidildi. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yalım Erez'in oluşturduğu listede Erez'e 117 oy verildi. Seçimlerde 133 delegeden 129'u oy kullandı. Oy kullanmayan delegeler arasında Şevket Demirel ile Erez'in babası İhsan Erez de bulunuyor. Töbank'ta karmaşa sûrûyor •ANKARA (AA)- Halkbank ile birleştirilmesi karannda sonra, Töbank çakşanlannın üye olduğu iki sandığın ve banka emeklilerinin durumu belirsizliğjni koruyor. Halk Bankası Genel Müdûrü SezginTaşkıran,AA muhabirine yapüğı açıklamada, 22 mayısta işlerine son verilen Töbank çalışanlanna kıdem ve ihbar tazmjnatlannın haziran ayı içinde ödeneceğini acıkladı. İnsan hakları ile turizm reklamı Ekonomi Servisi - Net Holding, Musevüer'in Türkiye'ye gelişinin 500'üncü yıldönümü nedeniyle The Economist Dergisi'ne birüan vererek, "Türk toplumu yıllar öncesi dünyaya en büyük insanlık dersini vermiş bir toplumdur" mesajını iletti. The Economist'in 170 ülkede yayınlanan son sayında yer alan ilanda, Türkler'in Safarat Musevileri'ni İspanyol Engizisyonu'ndan kurtararak ülkesine getirdiği haürlatüdı ve baüda Türkiye hakkında oluşan yanhş imajın haksızlığı dile getirildi. Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, bu taribi olayı Türkiye'nin tanıtımı için bir fırsat olarak gördüklerini belırtti. Ekonomi gündemi Izmir'ekaydıİZMÎR (Cımhııriyet Ege Bü- rosu) - 3. İzmır İktisat Kongresi bugün başbyor. Ekonominin nabzı dört gün süreyle Izmir'de atacak. Cumhurbaşkanı Tur- gut Özal, Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakanı ve Baş- bakan Yardımcısı Erdal İnö- nü'nün yanı sıra muhalefet par- tilerinin liderleri, çok sayıda ba- kan ve oda temsilcisınin katı- lacağı kongrede Türkiye'de 2000'li yıllarda uygulanacak ekonomi politikalan ve kalkın- ma stratejileri ele abnacak. Si- yasi parti liderlerinin kaülımıy- la ilk gün politikanın daha ağır basması bekleniyor... 3. tktisat Kongresi öncesi Iz- mir hareketli günler yaşıyor. Kongreye katılacak konukla- nn gelmeye başlamasıyla trafik sıkışıklıklan başladı. Iptal edi- len kolej sınavlannın bugün yi- nelenmesi ve seçim çalıştnalan tzmir'deki yoğunluğunu daha da arttıracak. Yetkıliler, ulaşım sorununun yaşanmaması için önlem arayışında. Uluslararası bir nitelik taşıması 3. İktisat Kongresi'nin önemlı özellikle- rinden biri olarak gösterilirken kongreye bir gün kala hangi ya- bana devlet adamtannın açıhşa katılacağıhâlâbelirginlikkazan- madı. DPT yetkiüleri, Türki cumhuriyetlerk telefon bağ- lantısı kurulamadığmı belirte- rek "Uçaktan ininceye kadar hangi devlet başkanlannın katılacağını söyleyemiyoruz" ÖZAL - v uınfıurbaşkanı açdış konuşmasını yapacak. 7 hazirana kadar şürecek olan 3. İzmir İktisat Kongresi'nin ilk gününün siyasi parti liderlerinin katılımı nedeniyle politika ağırlıklı geçmesi bekleniyor. Kongre'ye hangi yabancı Devlet Başkanlan'nın katılacağı hala kesinlik kazanmadı. DEMtREL - Ekonomideki gelişmeleri anlatacak. diyorlar. Organızasyon bozuk- luklan, dikkat cekilen konu- lann başında yer alıyor. Kongre, Cumhurbaşkam Turgut Özal'ın yapacağı açış konuşmasıyla başlayacak. Yakiaşık 1500 konuğun katıl- ması beklenen açılış töreni Bal- çova Termal Tesisleri'nin 1300 kişilik salonunda gerçekleştiri- lecek. Saat 10.00'da başlayacak kongrede ilk olarak Türkiye'- deki ekonomik gelişmelerih an- latılacağı "İşte Türkiye" fılmi gösterilecek. DPT Müsteşan İl- han Kesici'nin sunuşundan sonra Cumhurbaşkanı Turgut özal, açıhş konuşması..yapa- cak. Cumhurbaşkanı Özal'ın konuşmasında 21. yüzyıla doğ- ru Türkiye'de uygulanacak ekonomik politikalara ilişkin yeni hedefler göstermesi ve hü- kümetin ekonomik uygulama- lannı eleştiren bir konuşma yapması bekleniyor. Cumhur- başkanı Turgut Özal'ın ardın- dan şeref konuklan konuşa- caklar. Şeref konuklan arasın- da yer alan işadamı Vehbi Koc'un "nüfus planlamasına" ağırlık veren bir konuşma ya- pacağı belirtiliyor. Şeref ko- nuklannın ardından Başbakan Süleyman Demirel "Türk eko- nomisi" konulu bir konuşma yapacak. Başbakan Süleyman Demirel'in de konuşmasında geçmişin kısa bir değerlendir- mesini yaptıktan sonra 21. yüz- yıla doğru Türkiye'nin gelişme- sinde nasıl bir strateji izlenmesi gerektiğini anlatması bekleni- yor. DPT'den verilen bilgiye göre Başbakan Süleyman De- mirel'in konuşmasınm ardın- dan öğle yemeği arası verilecek. Kongrenin öğleden sonraki bö- lümünde de Izmir Valisi Kutlu Aktaş, Anakent Belediye Baş- kanı Yüksel Çakmur, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, MÇP Genel Başkanı AJparslan Tür- keş, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit ile TOBB. Tür-İş, Hak- Iş, DtSK, TISK, TESK, TZOB, TÜSİAD ve EGEV başkanlan birer konuşma ya- pacaklar. Siyasi parti üderleri- nin katılımıyla kongrenin ilk gününde poütikanın daha ağır basması bekleniyor. Kongrede seçime denk gel- mesi nedeniyle açıhş konuşma- lannın yapılacağı ilk günden sonra hâreketlilik önemli ölçü- de azalacak. İlk gün açıhşa katı- lacak siyasi parti liderleri seçim beldelerine dağılacak. propa- ganda çakşm'alanna ağırlık ve- recekler. İzmir'de kongreye katılacak konuklann ağırlanması için 18 otel ve kamu kuruluşlanna ait misafirhaneler kapatıldı, özel idare tesisleri ile Atatürk Kül- tür Merkezi'nin dekorasyonu yenilendi. Kongrenin gerçek- leştirileceği AKM çevresinde yeni trafik düzenlemeleri yapıl- dı. Emniyetteki tüm izinler kal- dınldı. 7 haziranda sona erecek kongre, 2. gün Atatürk Kültür Merkezi'nde sürecek. Kongre için beş ana konu oluşturuldu. "Gelişme stratejileri ve mak- roekonomik politikalar, sektö- rel gelişme stratejileri", "Mali yapı ve mali piyasalar", "Sos- yaî değişim ve sosyal gelişme stratejileri", "Dış ekonomik ilişkiler" başkkh beş ana konu çerçevesinde 48 bilimsel tebliğ sumılacak. Tebliğlerin sunumu 5 hazirandan itibaren AKM'- nin 6 salonunda aynı anda ger- çekleştirilecek. Her oturumdan sonra sunulan tebliğler üzerine tartışmalar gerçekleştirilecek. Kongrenin genel koordina- törlüğünü yapan Prof. Dr. Cem Alpar, kongrenin mali portresi- nin 2.5 milyar lira olduğunu açıkladı. Günaydın'dahisse devri tamamlandı BÜLENT KIZANLIK Babıali'de beklenen yeni pat- ron gecikmeh olarak geliyor. Asil Nadir'in Türkiye'deki basın mirasından geriye kalan ve kimlik değiştirerek yok ol- maktan kurtulan Yeni Gü- naydın'da hisse devri işleminin tamamlandığı bildirildi. Çahşanlar adına gazetelerin imtiyaz sahipliğini yürütmekte olan Genel Yayın Yönetmeni Saruhan Ayber'in verdiği bilgi- ye göre, Selahattin Beyazıt Bega Grubu'nun Yeni Günay- dın'ın da aralannda bulunduğu 3 gazetesi için sadece çalışan- lann kıdem alacaklannın bir bölümünü ödeyecek ve şirkete "işletme sermayesi" koyacak. Saruhan Ayber, yöneü'm hisse- lerini yeni patron Beyazıt'a dev- rettiklerini, hazırlanan proto- kolün imzalanmasından sonra yönetimin tümüyle Beyazıt'a geçeceğini söyledi. "Biz gazeteleri satmadık, sa- dece yaşamalan için Babıali'ye yakışır bir patron bulup devret- tik" şeklinde konuşan Saruhan Ayber, Beyazıt'tan yöneticiler olarak gazete hisseleri karşılı- gında talepleri olmadığmı be- lirtti. Ancak Selahattin Be- yazıt'ın, gazete çalışanlannın eski patrondan olan kıdem ala- caklannın bir bölümünü öde- meyi vicdan borcu olarak gör- düğünü kaydeden Ayber, "550 çahşanın 14 milyar lira tutan bu alacağının, yüzde 32-33 gibi bir kısmmın belli bir süreç içinde ellerindeki Bega hisseleri oranı- nda ödenmesini protokole koy- duk" dedi. Buna göre Beyazıt, Yeni Günaydın, Süper Tan ve Ekonomik Politik Bülten çalı- şanlanna bir takvime bağL ola- rak 4.5 milyar lira ödeyecek. Saruhan Ayber, yönetim ve de- vir hakkı bulan A tipi hisseleri Selahattin Beyazıt'a devreden gazete yöneticilerinin bunun karşılığında hiçbir ekstra talebi olmadığmı belirtti. HEY. CORÇ ? VÇRSENE B0RCI5 OLhAAlTANSlİ'" BİZDEDE YOK. TüRKSAT UYDU İHALEST Başer yargılanıyor ANKARA (AA) - Uydu iha- lesine fesat kanştırdıklan ge- rekçesiyle haklannda dava açı- lan eski PTT Genel Müdürü Emin Başer ve yardıması Os- man Gözüm'ün yargılanması- na devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahke- mesi'ndeki duruşmaya sanık- lar, eski PTT Genel Müdürü Emin Başer, Genel Müdür Yardıması Osman Gözü ile avukatlan kaüldılar. Duruşmada daha sonra o dönemde Türsat ihale inceleme komisyonunda görev vapan Sami Kural, Ümran Erserçe, Halil Yücel, Bilge Gündoğan, Osman Kürkçü, Tufan Yurt, Sevinç Çiloğlu ve Ümran özen tanık olarak dinlendi. Tanıklar, komisyonun görevinin uydu ihalesi için gelen teklifleri idari ve teknik yönden inceleyerek yeterliklerine karar vermek ol- duğunu belirterek, "Ancak sa- dece parasal yönden teklifleri incelemek doğru olmazdı, si- gorta, garanti şartlan gibi dığer konular da incelendi ve bir ra- por halinde ilgili birime sunul- du" dediler. İşçiler grevin ertetenmesini eleştirdiler. (Fotoğraf: AHMET ŞIK) Tanm -İş grev ertelemesini savunan Inönü'yüeleştirdi Ozrü kabahatinden büyük • Tanm-İş Sendikası Genel Başkanı Sabri Öz- ifcnri ata ay sonunda da 3 mil- deş, Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün uîaşacağını" kaydeden ra özdeş TİGEM grevinin ertelenmesini "Daha kolay an- şöyie konştu "Haibuki 1991 laşma sağlayacak bir girişim" olarak değerlendir- mesine tepki gösterdi. Ankara (Cumhuriyet Büro- su) - Tanm-İş Sendikası Ge- nel Başkanı Sabri Özdeş, Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün TİGEM grevinin ertelenmesini "Daha kolay anlaşma sağlayacak bir giri- şim" olarak değerlendirmesi- ne karşı "Özrü kabahatinden büyük türde bir açıklama" di- yerek tepki gösterdi. Özdeş, İnönü'nün "Hükümet çah- şanlann haklannı daha ıleriye götürecek bir tutum içindeyse o zaman grev ertelemesi baş- ka türlü değerlendirilmeli" sözlerini "Tanm işçisi hü- kümetin bugüne kadarki uy- gulaması sonucu grevdedir" diye yanıtladı. İstanbul'da Tanm Bakanlığı'na bağh iş- yerlerinde grevde bulunan bir grup işçinin grev ertelemesini protesto etmek amaayla dün gerçekleştirdiği eylemde sendi- ka şube yöneticileriyle birlikte 7 işçi gözaltına ahndı. Tanm-İş Sendikası Genel BaşKanı Sabri Özdeş, hükümet önerisini tanm işçilerinin geçen dönem imzalanan sözleşmeler- le gelinen düzeyin altında ücret aldıklan için kabul etmedikleri- ni, taban ücret ve kıdem zammı sağlanmadan kamu kesimi işci- leri ile tanm işçileri arasındaki ücret farkının kapatılamayaca- ğını belirtti. Halen bir milyon 600 bin lira brüt ücret alan ta- nm işçilerinin, hükümet öneri- sinin kabul edilmesi halinde bi- rinci altı ayda 2 milyon 400 bin. şy ş yıbnda bağıtlanmış sözleşme- lerle kamu kesiminde çalışan diğer işçilerin içinde en düşük ücreti alan işçi, haziran 1992 so- nu itibanyla 4 milyon 100 bin li- raya ulaşmış olacaktır.". istanbul'da 28 mayıstan beri grevde bulunan bir grup Tanm Bakanlığı'na bağh işyerlerinde çalışan işçinin protesto eylemi güvenlik kuvvetlerince engel- lendi. Tanm İl Müdürlüğü önünden çeşitli pankartlarla, DYP ve SHP il binalanna siyah çelenk koymak üzere yürüyüşe geçen işçiler Selamiçeşme'de güvenlik kuvvetlerince durdu- ruldu. İşçiler güvenlik kuvvetle- rinin uyanlan doğrultusunda sessizce dağılırken, Tanm-İş Sendikası Şube Başkanı Yıl- maz Şentürk, şube sekreteri ve 5 işçi gözaltına ahndı, daha sonra serbest bırakıldı. CLUB & HOTEL LETOONIA Süper eğlence, aktiviteler, tenis 06.06.92-13.06.92 veya 07.06.92-14.06.92 tarihleri arası 1 haftahk özel paket program fiyatımız 1 hafta iki kişilik odada bir kişi 2.450.000 TL. (dub kısmı) 1 hafta iki kişilik odada bir kişi 2.800.000 TL. (otel kısmı) Bayram özel fiyatlanmız (4 gün) Club: 1.600.000 TL Otel: 1.800.000 TL. Fiyatlarımız yarım pansiyon olup, sabah kahvaltısı, akşam yeraeği açık bufedir. 48300 Fethiye - Turkey Phone: (615) 14966 (10 Lines) Fax: (615) 14422 Telex: 50840 TTZU TR. Eolejleıe, Anadoln Liselerine Hazırlananlar!.. IŞÇININ EVREMNDEN ŞUKRAN KETENCI Yûzdeli Zam Kamu toplusözleşmelerinde, kamuoyunun dikkatini çeken bazı ılgınçgelışmeleroldu. Gazetelere yansıdığı kadarıyla79 bin kişinin toplusözleşme uyuşmazlığı Türk-iş'in koordinas- yonundayürütülürkenÇimse-iş Sendikası, diğerlerininyeter- siz bulduğu hükümet önerısıne "evet" diyerek sözleşme im- zaladı. Doğal olarak da ciddı, önemli bir tartışma başladı. Hükümet cephesi ve Çimse-iş'e göre ortada iyi bir sözleş- me vardı. Bırçok sendikacı ise bu sozleşmenın altına ımza atamayacağı görüşündeydi. Üstelik bir de tanm işkolunda bu tartışmanın çerçevesinde halen grevde olan 15 bin ışçı var. Aynı işkolunda hükümet, kendısinin antıdemokratik olduğunu kabul ederek kaldıracağını söyledıği yasa hükmünün amacını da aşarak grev hakkı gaspı niteliğinde, 10600 işçilik bir grubun daha grevıni ertelemiş bulunuyor. Ortada bir ters- lik, ciddi bir çelışki var. Bir yanda bir sendika, Türk-lş içinde birlikte hareket etmek- ten vazgeçerek dığerlerinden habersiz bir sözleşme imzalı- yor, "Bundan lyısı olamazdı" diyor. Diğer yanda bir başka sendika ve ısçisı can havliyle greve çıkmaya çahşıyor. Her- halde bundan "tanm işçisi açgözlü, çimento işçisi tokgözlü ve de hükümetın verdiğine razı" gibisinden bir sonuç çıkara- mayız. Acaba işin içinde neler var? Galiba biraz toplu pa- zarlık düzeninin nasıl ışledığıne bakmak gerekiyor. Türkiye'de özgür toplu pazarlık düzeni, iş barışını sağla- yacak, hakça düzeni ışletecek, ışçının, ışletmenin gereksın- melerıne yanıt verecek, verımlilıgi arttıracak, isçide haksızlık duygusunu kaldıracak bir biçimde gelişemedi. Ülkelerin, iş- letmelerin, işçilerin gereksinmelerine yanıt verecek bir toplu pazarlık düzeni, ancak özgür sendikal haklar ve toplu pa- zarlık düzeni, özgür grev hakkı ortamında gelişir. Bizde özgür sendikal haklardan, yine de bazı kısıtlamalar içinde, ancak 1963-80 yıllan arasında söz edebiliyoruz. 17 yıl bir toplumun sosyal gelişme süreci içinde çok kısa bir zaman dilimi. Yeni kullanılmaya başlanmış sendikal hakların bu ka- dar kısa bir süreç içinde yerine oturması, sağlıklı bir toplu pa- zarlık modelının gelışıp yerleşmesi elbette beklenemezdi. işçi sendikaları yenı kullanmaya başladıklan toplu pazarlık hakkını geliştırmeye çalışırlarken büyüme, kitleselleşme ve ışçiye taban hakları alabılme ölçüleri içinde ücre'*drtışı ister- ken 'seyyanen' diyebilınen modelı ışlettiler. Daha anlaşılır bir ıfade ile butun işçiler için aynı olmasa da yakın ölçülerde üc- ret artışları ıstedıler. Işverenler, "işletmelerde verimliliğın gelişmesıne engel oluyor, kalıfiye, verımli işçi ile her an ucu- za sağlayabileceklerı işçiler yakın ücretler alıyor" diye bu sis- teme şiddetle karşı çıktılar. Herkese eşıt ücret tartışmasının yoğunluk kazandığı bir or- tamda, araya 12 Eylül girdi. Ekrem Pakdemirli'nin o tarihlerde vurguladığı üzere, eşitlendiği öne sürülen ücretlerin ayrımı- na, piramidin oluşturulmasına karar verildi. Işverenlerin iste- mi doğrultusunda yukarıdakı azınlık yüksek ücret alacak, aşağıdaki çoğunluk düşük ücretie çalışacak. ücretler dağılım tablosu, pıramidı çizecekti. YHK'nın yenilediği ve tarafların özgür ıradelerı ile oluşmuş sözleşmelerı altüst ettıği uygula- mada, ışte bu nedenle yüzdelı zam sıstemi benımsendi. Yük- sekler daha yüksek, düşük ücretlıler de aynı oranlar içinde çok düşük zam alacak, zaman içinde yakınlaşmış ücretler bir- bırınden uzaklaştırılacaktı. öyle de oldu. Ücretler arasında zaten çok büyük olan, ışkollarına, ışyerlerine bağlı sistemin oturmamasından doğan farklılıklar, eşitsizlikler ve haksızlık- lar uçurum halını aldı. Bir yandan da işverenler süreklı söz- leşmelerle gelen ücretleri gerı çekmek için ışçı çıkardıkların- dan ve de düşük ücretle yenı işçi alındığından, eşitsız bir karmaşa üzerine gelen yüzdeli zamlarla karmaşa arapsaçı- fiadöndü. Işverenlerin istediği ücret ayrımı oldu, ancak işve- renlerin istediği biçimde verim artışı getirmedi. Bütün karma- şası ve haksızlıkları ile işletmeleri de zora soktu. 1984 sonrasında güçlenmış, çıkarları doğrultusunda örgût- lenmış ve bılınçlenmış, hazırlıklı, sözleşme masalarına otu- ran ışverenler, kendıieri adına bu sorunu çözmenın arayışı içinde oldular. Seyyanen ve yüzdeli zamlarla oturtamadıkları sistemı, ış değerlendırmesi, kademelendirme yöntemleri ile kendilerı için ideal olmasa da bir sisteme oturtular. Kamuda YHK'nın bıraktığı yüzdeli zam sistemı olduğu gıbı kaldı Sıyasal ıktıdar, sadece toplam çıkacak paraya baktı. Zam oranını düşük tutmaya çalıştı. özal bunda uzun yıllar çok başarılı oldu. işçiler enflasyon karşısmda düşük kalan ücret artışları ile sürekli yoksullaştılar. Ancak yoksullaşma payları düşük ücretliler için daha düşük ve farkı büyüten, haksızlıkları arttıran biçimde gelıştı. Bahar eylemleri, beledıyeler sözleş- meleri, madencı dırenışınin kazandırdığı ıvme, yaz eylemleri derken kamu sözleşmelerınde 12 Eylül sürecinın getirdiği kayıplar, yoksullaşma bütünü ile ortadan kalkmadı, ancak bir ölçüde lyileşme yaşandı. Ancak yüzdeli zam sistemı değiş- mediğinden işkolları. işyerleri ve işçiler arasındaki farklılıklar daha da büyüdü. Son günlerde memurların düşük ücretlerıne örnek gösteri- ler aynı ışlerde çalışan işçilerin yüksek ücret ömeklerı var. Kamuoyu bütün işçiler için durumu öyle sanıyor. Oysa ortala- malar ve çoğunluk için durum ne kadar farklı. Bakınız bir gre- vi süren, bir grevı ertelenen Tarım-İş Sendikası Başkanı Sab- ri özdeş'in derdine: Hükümetin verdiği zam oranına onun da bir itirazı yok. Ancak işkolunun ücret ortalamasının çok düşük kaldığını vurgulayarak tabanın belırlı bir ortalamaya çıkarıl- ması, ondan sonra, bu yüzdelerin uygulanmasını istıyor. Ne- denini de açıklarken hükümetin verdiği zamlarla üyesı işçinin brüt ücretlerınin ilk altı ayda 2 milyon 400 bine, ıkincı altı ayda 3 milyon 600 bine çıkacağını belirtıyor. Hiç değilse geçen yıl imzalanan kamu sözleşmele- rindeki 4 milyon 100 bin olan brüt ortalamaya ulaşmak iste- diklerini bildiriyor. Nasıl haksız mı?' Hani bu hükümet gelır ada- letinin oluşmasına yardımcı olacak, haksızlıkları düzeltme- ye çalışacaktı? LISKUR Rıza Sk. 363 77 86 - 359 30 68 - 356 04 44 HIÇ BİR YERDE ŞUBEMİZ YOKTUR. İşyerlerinde sigara içilmesi, içmeyenlerde de benzer sağlık sorunları yaratır. Sigara içmeyenler! Dumansız çevre hakkınızı savunun... Bırakmak için kararlıysanız, önerilerimizi okuyun. 9- Eğer kilo almayı dert ediyorsanız, beslenmenize özel ilgi gösterin veya zamanınızı geçirmek için baş- ka bir yol bulun. Aslında eski sigaracıların hepsi kılo almazlar. ıG- Sigarasız geçen her gün sağlığınız için, cüzdanı- nız için ve çevrenizdekiler için iyı haberdir. TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ DPT'den memurlara destek ANKARA (AA) - Devlet Planlama Teşkilatı'nm (DPT), ILO'nun 87 ve 151 sayılı sözleş- melerinin TBMM'den onay- lanması ile memurlara grevli ve toplu sözleşmeli sendika hakkı doğacağı görüşünde olduğu bildirildi. Hükümete iletilen DPT ra- porunda, ILO'nun sendika öz- gürlüğüne ve sendika hakkının konınmasma ilişkin 87 sayılı ve kamu görevinde örgütlenme hakkının ve istihdam koşullan- nın belirlenmesine ilişkin 151 sayıb sözleşmelerinin, hükümet programıyla 6. dönem kalkın- ma planlanna uygun olduğu vurgulandı. Raporda, söz ko- nusu sözleşmelerin memurlara grev ve toplu sözleşme hakkı getirdiği belirtilerek, üst düzey yöneticilerin bu kapsam dışın- da tutulabileceğı ifade edildi. Memur sendikaalığı ile ilgili ILO sözleşmeleri TBMM'de onay beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da. kurduğu bir komısyon ile yasa taslağı hazırhğına ginştı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle