09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
PAMUKBANK Cumhuriyet Kesin güvenlik, Provizyonsuz kullanım, gerçek prestij!.. Pamukbank Prestige. P A M U K B A N K P I I S T I O ! 69.YIL / SAYt 24350 / 3000 TL (KDV içinde) KURUCUSU:WNm NADİ (1924-1945) SAŞYAZARI: NAOİR NAOİ (1945-1991) 4 HAZİRAN 1992 PERŞEMBE Yargıtay kararı Silah gemisine yol gorunduANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Yargıtay, jran'a silah götürürken lstanbul Boğazı'n- da silah yüküyle ele geçirilen Kıbns Rum bandıralı gemiye ilişkin İstanbul DGM'nin ver- diği "el koyma" karannı boz- du. Yargıtay'ın oy çokluğu ile verdiği bozma karanna DGM'nin uyması durumun- da, gemi ve silahlar İran'a iade MArkasıSa.I7,Sü.3'te Avrupa Birliği'ne Danimarka darbesi • Danimarka'da AT'yi daha bağlayıcı bir birliğe dönüştü- ren Maastricht Anlaşması için yapılan halkoylamasmda seç- menlerin % 50.7'si anlaşmaya "hayır' dedi. FERRUH YILMATın haberi 16. Sayfada YANKILAR PARİS Fransa da referanduma gidiyor MİŞEL PERLMAN PARİS - Danimarka'nm önceki gece, Maastricht Anlaş- ması'na "hayır" demesinden sonra, Fransa Cumhurbaşka- nı François Mitterrand, dün- kü haftalık bakanlar kurulu toplantısında. Avrupa Birliği belgesinin onayı için halkoy- *ArkasıSa,16,Sü.7'de LONDRA Ingiltere açmazda kaldı EDİPEMİLÖYMEN LONDRA - Danimarka'- nın, Birleşik Avrupa'yı inşa edecek nihai mimari planı red- detmesi. İngiltere'de AT ko- nusunda öteden beri sürüp giden tartışmalan bir anda su yûzüne çıkardı. AT karşıtlan, "Bizim öteden beri savundu- mArkasıSa.l6,Sü.7'de BRÜKSEL Sonuç yeni üyelikleri de etkileyecek SABETAY VAROL BRÜKSEL - Danimarka re- ferandumundan Maastricht Anlaşması'na "hayır" yanıtı çıkması. AT'de tam bir fırtına etkisi yarattı. Topluluk çevrele- ri bu sürpriz sonuçla birlîkte kısmı bir panik havasına girdi- ler. Danimarka referandumu UArkasıSa.l6,Sü.4'te ALMANYA AMBARGOYU RESMEN KALDIRDI • 8. Sayfada T Ermenistan Devlet Başkanı, Cumhuriyet5 e özel demeçverdi PETROSYAN'DAN DEMİREL'E Sürprizmektııp PETROSYAN- Diyalog anyor. • TâPkiye ile ilişkiler Demirel'e gönderdiğim mektup 4 haziranda (bugün) Ermenistan Başbakan Yardımcısı tarafından İzmir'de Başbakan'a iletilecek. Gönderdiğimiz mektupta Türkiye ile tam "diplomatik" işbirliğine hazır olduğumuzu belirttik. • Tûrkiye ile Orta Asya Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslarda ideolojik amaçlar peşine düşmez, politikasını kültürel, bilimsel, ekonomik işbirliği temelineoturtursa, Orta Asya ve Kafkaslara açılmasından memnunluk duyanz. • NahCivan Ermenistan'ın Nahcıvan'a yönelik hiçbir toprak talebi yoktur. Nahcıvan'ın statüsü, Kars ve Moskova anlaşmalanyla saptanmıştır. Nahcıvan, Türkiye ile birleşmek isterse, bunun için dört devletin onayı şarttır. SİNAN GÖKÇEN büdiriyor ERİVAN - Ermenistan Cum- hurbaşkanı Levon Ter Petros- yan, Karabağ sorununa banşçıl bir çözüm bulmanın yolunun. Türkiye-Ermenistan ilişkileri- nin normalleştirilmesinden geç- tiğini söyledi. Ülkesinin Türki- ye ile diplomatik işbirliği kunmaya hazır olduğunu belir- ten Petrosyan. Başbakan Sö- leyman Demirel'e hitaben bir mektup yazdığını ve bu meklu- bun 4 haziranda (bugün) Demi- rel'e iletileceğini bildirdi. Erivan'da, Cumhurbaşkanlı- ğı Sarayı'nda sorulanrruzı ya- nıtlayan Levon Ter Petrosyan, Ermenistan'ın Karabağ soru- nunun bir Müslüman-Hıristi- mArkasiSa.l7,Sü.2'de ALİYEV: DEPREM GEÇİRMİŞ GM\\Z> 8. Sayfada İZLENİMLER Ankara önemliERİVAN (Cumhuriyet) - Bagramyan, Kızılordu subaylanndan. İkinci Dünya Savaşı sırasında üstün hizmetlerinden ötürü mareşal rutbesine yükseltiliyor. Bagramyan Karabağb. Karabağ, yetiş- tirdiği askerleriyle ünlü. Karabağlı Erme- niler savaşçı, inatçı ve azimli olarak bilini- yor. Bu inatçı yapılan dolayısıyla Kara- bağlılar, "Es Karabağzı" (eşek Karabağ- lı) olarak nitelendiriliyor. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Mareşal Bagramyan'ın adını taşıyan bü- yük bir caddenin üstünde mütevazı bir yapı. Sovyetler döneminde Yüksek Sov- yet"in merkezi olan yapı, 199l'de bağım- sızlık ilanının ardından cumhurbaşkanlı- ğı sarayına dönüştürülmüş. Klasik Ermeni mimarisinin çizgjlerini taşıyor. Sarayın önünde, etrafında, içinde hiç- bir askerj polis ya da silahlı muhafız gö- rülmemesi bizi şaşırtıyor. Çankaya Köşkü'nün önündeki kaldınmdan bile MArkasıSa.l7,Sü.6'da PORTRE PETROSYAN Tarihuzmanı 1945 Suriyedoğumlu Ermenistan Devlet Başkanı Levon Ter Petrosyan, Ermeni ve Suriyetarihiuzmanı. 1946'daailesiyle birlikte Enmenistan'a göç eden Ter Petrosyan, yükseköğrenimini Erivan Devlet Üniversitesi'nde yaptı. Ermenistan ve Suriye tarihi üstüne uzmanlaşan Ter Petrosyan, 1987'de Leningrad Üniversitesi'ndendoktora diplomasıaldı. löAralık 199 l'de yapılan seçimler sonucunda devlet başkanlığına getirilen Ter Petrosyan, siyaset sahnesine I988'de Karabağ Komitesi'nin kuruluşuna öncülük ederek çıktı. Aynı yılın aralık ayında Ermenistan'ın bağımsızlığı yolunda demokrasi yanlısı gösterilerdüzenlemek ve Karabağ'ı Ermenistan'a bağlamaya yönelik etkinliklerde bulunmak suçundan dolayı tutuklanarak hapseatıldı. 31 Mayıs 1989'dasahverildikten sonra 1990 MArkast Sa. 17, Sü. 6'da TBMM Hayali îhracat Araştırma Komisyonu Başkanı, Cumhurbaşkanı'nı ifade vermeye çağırdı Ozal'a Cumhurbaşkanı ifade vermeyi reddedebilir ANKARATCunhuriyet Bürosu) - Hayali İh- racat Araştırma Komisyonu tarafından suçla- nan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, ifade vermek için çağnlacağı komisyona gidip gjtme- yeceğı merak ediliyor. İfade vermeyi reddetme- si durumunda Cumhurbaşkaru'nı buna zorla- yıa bir yasal hüküm bulunmuyor, ancak ifade vermemesi yasal prosedürün işlemesini dc cn- gellemiyor. Özalın başbakanlığı dönemindeki işlemlerinden ötürü Yüce Divan'a sevk edebil- mek için, ya görev süresınin sona ermesinin beklenmesi ya da "vatana ihanet" suçlamasıyla TBMM üye tam sayısının dörtte üççoğunluğu- nun oylan ile görevinden alınması gerekiyor. mArkastSa.l6,Sü.4'te suçlamaSUÇUUMAUUt: • Başbakanlığı döneminde çıkanlan tebliğ ve karar- namelerle hayali ihracatı özendirdi. •Yolsuzluklan araştıran ku- rullan pasifizeetti. • Dönemin Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın, hayali ihracat olaylannı soruşturmak üzere istediği ızni 1.5 >ıl geciktirdi. • Hayali ihracat yapan 450 firmayla ilgili 950 raporun zamanaşımına uğramasına neden oldu. Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın Özal'a gönderdiği yazı. ANKARA (Cumhuri)et Bü- rosu)-TBMM Havali İhracat Araştırma Komisyonu Başkanı DYP Aksaray Millet\ekıli Mah- mut Öztürk. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın. Başbakanlığı dö- nemindeki uygulamalan ile haya- li ihracata olanak sağladığını. sonra da devletin ilgili binmleri- nin tüm u\anlanna karşın gerekli soruşturmalan yaptırtmayarak. bu olaylann zaman aşımına uğra- masına ncdcn olduğunu öne sür- dü. Özal'ın. hayali ihracatçılan koruma>a vönelik ışlemleri ço- ğunlukla. dönemin DPT Müste- şar Yardımcısı Biilent Öztürkmen aracılığıyla _ gerçekleştirdiğjni de önc süren Öztürk. "Sayın Özal'ın hakkı Yüce Divandır" dedi. Ha- yali ihracat yaptıklan belirlenen firmalara. 1984-88 yıllan arasın- da ödencn vcrgi ıadesinin 8-10 trilyon lira olduğunu da belirten Öztürk. başta Cumhurbaşkanı Özal olmak üzere dönemin ilgili bakan ve bürokratlannın komis- yona çağnlarak. ifadelerine baş- mArkasıSa.l6,Sü.3'de Rio'da çevne karnavalı Dış Haberler Servisi - Dünya Zirvesi olarak anılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Gelişme Konferansı, Brezilya'nın başkenti RiofİeJaneiro'dabaşladı. Konferansa. 170ülkeden 131 devlet başkanı, 30 bin delege ve 7 bin gazeteci katılıyor. Bütün dünya liderlerini biraraya getiren Dünya Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan BM Genel Sekreteri Butros Gali, toplantıya katılanlan iki dakikalık bir saygı duruşuna davet etti. Konuşmasında' bunlan kendimiz için değil, gelecek nesiller ve torunlanmız için yapıyoruz' dedi. 12 gün sürecek olan zirvede, dört temel belge görüşülecek. Bunlar, Rio Deklarasyonu, İklim Değişikliği SÖzleşmesi, Biyolojik Çeşitlilik SÖzleşmesi ve Gündem 21 başlıklı. 2000'li yıllara hazırlık niteliğinde olan anlaşma belgelerinden oluşuyor. Viking gemisi, çevrenin korunmasını isteyen çocuklann mektuplarını Rio'ya getirdi.l Fotoğraf: AP) 3. Iktisat Kongresi Ekonominin kalbi İzmir'de• 3. îzmir İktisat Kongresi'ne Cumhurbaşkanı Özal, Başbakan Demirel, Başbakan Yardıması İnönü, muhalefet liderleri, çok sayıda bakan, oda temsilcileri, sendikacılar ve çeşitli ülkelerden temsilciler katılıyor. • 7. Sayfada Son 10 yılın en düşük mayısı Enflasyon bu kez şaşırttı• Mayıs ayında tüketici fıyatlan binde 9, toptan eşya fiyatlan binde 7 arttı. Ekonomi çevreleri enflasyondaki bu düşüşü 'olumlu ancak kaha değil' diye yorumladılar. Ekonomi Servisi - DİE'nin bugün vapacağı resmi açıklama önce- sınde basına sı- zan mayıs ayı cnflas>onunun düşüklüğü eko- nomi çevrelerin- dc şaşkınlık ya- ratu Devlet Bakanı Tansu Çiller'e "Ennas- vonda bu kadar düşme olması umduğumuzun da öıesinde bir gclişmc" dedir- ıcn rakamlara göre, mayıs a>ında tüketici fi>atlan binde 9. toptan fiyatlar isc binde 7 artn. Dcvlel Bakanı MArkasıSa.17 Sü.6'da GUNCEL CÜMEYT AKCAYÜREK Bumomide «anlarta dacaUap Yıllardır yaşamı kasıp kavuran ekonomik göstergeler kimi zaman sevindiriyor. örneğin dün sabah olduğu gibi. Başbakanlık'taki belirli kaynak- tan basına sızdırılan habere göre tüketici fiyatlan mayıs ayında bin- de 9 artmış. Son yıllarda eşine az rastlanır böylesi bir haber, 7 haziran seçim- lerinden önce, öncelikle iktidar partilerini okşuyor. Binde 9 rakamı, enflasyonu dü- şüreceğini vaat eden hükümetin mArkasıSa.l 7 ,Sü.2'de • Anadolu Liseleri sınavı soruveyanıtlan Yarın Cumhuriyefte BORSA Onceki Onceki 3108.47 6948 Dûn | Oün 3141.98 I 6928 DOLAR MARK ALTIN<, Onceki Onceki 43OO 75.7OO Dün ! Dun 4300 l 7S.9OO TV /10. Sayfada Sokaklardan BirKız Festival / 1 1 . Sayfada İstanbul yıldızları bekliyor Yaz okulları / Arka Sayfada Bugün/ Kitap Eğitiyor eğlendiriyor OLAYLARIN ARDINDAKI GERÇEK Uzak Komşu!.. Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan'la arkada- şımız Gökçen'in konuşmasında altt çizilecek satırlar, Türkiye- nin ne kadar önemli bir sorun- la karşı karşıya bulunduğunun kmıttdtr. Smırdaşımız Ermenis- tan'ın "uzak komşu" kimliği Cumhuriyet'e verdiği demeçte ortaya çıkıyor. Bununla birlik- te, Sayın Petrosyan'a, açıksözlü- lüğünden ötürü teşekkür etmek de gerekir. Sayın Petrosyan, BM, AGİK, NATO vb uluslararası kurum- larda benimsenen kararlan hiçe saymakla mantığını kurmaya başlıyor. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve sınırlar zorla değiş- tirilemez; değil mi? Hayır. "Uluslann kendi kaderlerini ta- yin etme hakkı (self determina- tion) vardır. Dağlık Karabağ bu hakkını kullanmış ve bağımsız- lığını ilan etmistir. Artık Dağlık Karabağ'm kullandığı bu hak güvenceye ahnmalıdır. Karabağ halkı, kendini güvenceye almak için (self defense) savaşmıştır. Savaşla aldığı hak, uluslararası garantilerle pekiştirllmelidir." Ermenistan Cumhurbaşkanı, Nahcıvan olayını da Erivan'm görüş açısına yerleştiriyor, Dağ- lık Karabağ, "self determination" hakkını kullana- bilir, Nahcıvan kullanamaz. Sonuçta, Karabağ'da savaşla sağlanan oldubitti üzerine yat- mak için Erivan kararlı görünü- yor. Sayın Petrosyan'ın Türkiye 1 ye bakarken geliştirdiği tez de çok çarpıcı ve ilginçtir. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişki- • •• mArkasıSa.lT.Sü.l'de Ozel TV'lerde yıldız savaşları StNAKOLOĞLU Ahmet özat'ın kurduğu Kanal 6, özel TV pazanna hızlı girdi. özal, Starl ve TRTden isim yapmış çok sayıda elemanı, büyük trans- fer bedelleri ödeyerek kadrosuna katarken, Starl de kadro kaybını önleyebilmek için,çalı- şanlann ücretlerine büyük oranda zam yaptı. Özel TV'ler arasındaki "transfer pazan"nda yüz milyonlar konuşuluyor. Kanal 6, son ola- rak Star 1 'in haber spikeri Mesut Mertcan ile yazarlar Attila llhan ve Selim İleri'yi de kadro- suna dahil etti. İlk etapta Starl Genel Müdürii Mehmet Tu- ran Akköprülü'nün bu görevinden aynlarak Kanal 6ya geçişi ile başlayan kadrolaşma, yar- dımcılan Adem Gürses ve Ekrem Çatay ile devam etti. Daha sonra Starl'in reklam so- rumlusu Deniz Güven, Kanal 6'ya geçti. Starl'in teknik sorumlusu Murat Yılmaz da yeni kanalageçti. Spikerlerden Kanal 6'yage- çen ilk isim Mesut Mertcan oldu. Yeni kanal TRTden spiker Şengül Karaca- yı kadrosuna dahil etti. "Anahtar" adlı haber programını daha önce Star I'e hazırlayan Ar- da Uskan ve ekibi de Kanal 6'ya transfer oldu- lar. Ahmet Özal'ın TV'si daha sora TV 2nin üst düzey yöneticilerinden Kayhan Özetepc'yi. Starl'de müzik eğlence programlan"Cuma Postasf'nı hazırlayan Ahmet Çelenk ile "Salı PazarTnı hazırlayan Mecit Beştepeyi kadro- UArkasıSa. 17,Sü. l'de GOZLEM UĞUR MUMCU Nereye Bağlansın?Son günlerde kamuoyunda, sivilleşmeyi "Genel- kurmay Başkanlığı'nı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlamak" ile özdeşleştiren görüşlere tanık olunu- yor. Sivilleşmenin birçok koşulu vardır. Çoğulcu de- mokrasi, özerk kuruluşlar, sendikalar. sivilleşmenin kilit noktalardır Sivilleşme, Genelkurmay Başkan- lığı'nın Başbakanlık'tan alınıp Milli Savunma Bakan- lığına bağlanması ile sağlanmaz. Belki tersine; Si- lahlı Kuvvetler'in sıyasal partilerin etkilerine bugün- künden daha çok açık tutulmasına yol açar Kurtuluş MArkasıSa.r.Sü. 7'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle