12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 HAZİRAN 1992 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sorunlusınav tekrarlanıyor • Haber Merkezi-23 mayısta yapılan, ancak soru kitapçıklannnın çalınması üzerine iptal edilen Anadolu Liseleri sınavı bugün tekrarlanıyor. ÖSYM'ye yaptınlan ikinci sınavın soru kitapçıklan sınav merkezlerine ulaştı. Kitapçıklar,ÖSYM kuryeleri tarafından bizzat il milli eğitim müdürleri, yoksa müdürü temsilen bır yetkiliye teslim ettiler. Birinci sınavda görev alan salon başkanlan ve diğer görevliler bugün başka binalarda görev yapacaklar. 2l4bin929 öğrenci saat lÖ.OO'da başlayacak olan sınava. daha önce girdikjeri salonlarda girecekler. Öğrenciler iki testteki 50'şersoruyu 120 dakikada yanıtlayacak. Sınav sonunda 73 Anadolu Lisesine 14bin6l6öğrenci alınacak. 'Kuşkulu' müfettis sınavı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Milli Eğitim Bakanlığının 16 mayısta yaptığı müfettişlik sınavında, adaylarayöneltilen sorulardan bazılannın, geçen yıl yapılan ve usulsüz olduğu gerekçesıyle iptal edilen sınavdaki sorulann aynısı olduğu öne sürüldü. Geçen yılki yazılı sınav ın, yeterlilik notunun 50'vedüşürülmesi nedcniyle iptal edildiği belirtilirken. bu vıl bu notun 40'a düşürülerek mülakata ağırlık venlmesi de tepkiye volaçtı 'Ayakbastı'ya zam • AYV ALIK (Cumhuriyet) - Yunanistan Deniz Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı vcnı bırgenelgeyle Yunan adalanndan Türkiye'yc gelen turistlerden aldığı ayakbastı parasıru 1500 drahmiden lObindrahmiye (850 bîn lira) v ükseltti. Acenteler. bu uvgulamarun herıki ülke turizmıru de baltaladığını belirttiler. Ayvalık ve Kuşadası'ndaki acenteler uygulamayı protesto içın seferleri iptal etti. Mezuniyet sevinci • İstanbul Haber Servisi - 3-7 yaş arası çocuklann üye olduğu Alişko Çocuk Kulübü'nün ilk mezunlan önccki gece Fenerbahçe Sosyal Tesisleri'nde dûzerilenen mezuniyet t balosunda bir araya geldiler. Geçen yıl kurulan ve Aydan Tosun'un müdürlüğünü yaptığı Alişko Çocuk Kulübü'nün ilk mezunlan • diploma töreninden önce org, şiir. bale. folklor vedefîle türü gösteriler sunarak ailelenne güzel bır sürpnz yaptılar. Mınıkçocuklar daha sonra mezuniyet belgelennı alarak mutluluklannı konuklarla paylaştılar. Denizde zorunlu sigortaI ANKARA (AA)-Deniz araçlannın zorunlu sigorta kapsamına alınması, İstanbul feribotunun yanmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Hazine ve DışTicaret Müsteşarlığı, deniz araçlannın yanı sıra nehir ve göllerde de sefer yapan araçlan, "Zorunlu sigorta kapsamına" almak için çalışmalannı sürdürüyor. Çalışmalann bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Sigorta Şirketleri Birliği Başkanı Cemal Zara, üçüncü kişilere verilen zaran karşılamakvezayıfı korumak için deniz araçlannın da zorunlu sigorta kapsamına alınmasııuistedi.- Uygulama, 1992-93 öğretim yılından itibaren sadece 8 yıllık zorunlu eğitim verenilköğretim okullannda başlayacak 5 yaş çoeııklaıı okııla ilk adımı aüyor AYŞESAY1N ANKARA - 8 yıllık zorunlu eğiti- min verildiğj ilköğretim kurumlann- da önümüzdeki öğretim yılından başlayarak 5 yaş grubundaki çocuk- lar ders başı yapacak. Eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel döneminde velilerin ta- sarrufuna bırakılarak uygulamaya konan, ama çocuklann okula uyum sağlayamamalan üzerine kaldınlan 5 yaş uygulaması, ilköğretim okullann- da zorunlu olarak uygulamaya konu- luyor. ABD'de bulunan Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan'ın Türkiye'ye dönmesinden sonra düzenlenecek ge- niş katılımlı bir seminer ile konu tar- tışmaya açılacak. Uzmanlar, 5 yaş uygulamasıru, altyapısını tamamla- rruş ülkelerde olumlu bulurken. Tür- kiye'de eğitim programlan 5 yaşa uygun olmadığı için sorun yaratacağı görüşünü dile getirdi. 5 yaş uygulaması, 1992-93 öğretim yılından itibaren, 2 bin 526 ilköğretim okulunda başlatılıyor. 1 milyon 441 bin 526 öğrencinin okuduğu ilköğre- tim okullannda zorunlu olacak uygu- lama, 6 milyon 819 bin 954 öğrenci- nin okuduğu 50 bin 413 klasik ilko- kulda ise önümüzdeki yıl uygulanma- yacak. 9 mart 1992 tarihinde yayımla- nan İlköğretim Kurumlan Yönetme- liği'nda uygulamanın zorunlu olacağı belirtiJiyor. Uygulamanın, zorunlu öğreümin tüm ilkokullarda 8 yıla çı- kanlması hedefi ile paralel yürütüldü- ğü bildiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlan Genel Müdürü Ekrem Yangın, İlköğretim ve eğitim yasasın- da ilköğretim yaşının 6 olduğunun belirtildiğine işaret etti ve çocuğun 60 ayını doldurduğu yilın eylül ayında okula başlayacağını belirterek, "Da- ha önce bu 72 ay olarak kabul eidili- yordu, ama 60 ayını dolduran çocuk da 6 yaşında sayılır. O nedenle uygu- lama yeni değü" dedi. 1983 yıhnda çıkanlan İlköğretim ve Eğitim Yasası'na göre, 6-14 yaş gru- bundaki çocuklann zorunlu eğitim çağmda bulundugu belirüliyor. Bu çağ, 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı so- nu ile 15 yaşına girdiği yılın öğretim yıb sonu olarak ifade ediliyor. Bakanlık, yeni eğitim reformu için- de, bir eğitim yılını 190 güne çıkara- rak, Avrupa ülkeleri standardını yakalamaya çalışırken, yine gelışmiş ülkelerdeki uygulamayı ölçüt alarak, zorunlu eğitim süresini arttırmaya ça- Iışıyor. Bununla birlikte, uzmanlar. Tür- kiye'de eğitim öğretim müfredaünın 5 yaş grubu çocuklara uygun olmadığı- nı dile getiriyor. Ankara Üniversitesi öğretim Üyesi ve Çocuk Psîkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Efser Kerimoğlu, erken yaş uygulamasının sakıncalı ol- madığınj, ama mutlaka bu yaş grubu çocuklara yönelik eğitim sistemi oluş- turulması gerektiğini söyledi. Keri- moğlu, mevcut eğitim sisteminin 5 yaş grubuna uygun olmaması ve bu ço- cuklar sürekli gelişme durumunda olması nedeniyle, 6 yaş grubuna uyum sağlayamadığıru belirtti. Daha önceki yıllarda da 6 yaş uygulaması diye söz edilen, ama gerçekte 5 yaşın- daki çocuklan kapsayan uygulama- nın başansız olduğuna dikkat çeken Efseroğlu, şu görüşlere yer verdi; •'Bu yaştaki çocuklann ne zihinsel, ne de el becerisi, 1 yıl önce doğan yani 6 yaşındaki çocuklann düzeyinde de- ğildir. Aralannda çok akıllı olanlar olsa da, el becerisi yeterli olmuyor. Sı- ralarda oturup, 45 dakika ders dinle- yecek dikkati toplayamazlar. Eğitim sistemimiz zaten bu çocuklar için ye- terli değil. Ancak, eğitim sjsteminde toplu bir reforma gidilir, 5 yaş grubu- na göre ders programı hazırlanırsa başanlı olunabilir. Çocuklann yerle- şik sisteme entegrasyonu düşünülü- yorsa, uygulamanın başanlı olması çok zor." . ODTÜ Psikoloji Bölümü öğretim Üyesi ve "Susam Sokağı" programı- run danışmanlığını da yapan Doç. Dr. Nail Şahin, okullardaki fıziki ko- şullann 5 yaş grubuna göre olmadıgı- nı belirtti. Bu yaş grubundaki çocuk- lann oyun çağında olduğuna dikkat çeken Şahin, okul öncesi egitimin çok yetersiz oldyğu Türkiye'de, çocukla- nn birdenbıre okula uyum sağlaya- mayacağına işaret etti. 5 yaş uygulamasının başlamasıyla sıruflann kalabalıklaşacağını kayde- den Şahin, bu çocuklarla yeterince ilgilenilemeyeceğini de vurguladı. öğ- retmen eğitimi, ders programı hazır- lanması gibi konularda bakanlığın yetersiz kaldığına dikkat çeken Şahin, sınıflarda, geleneksel ders anlaüna yerine, oyun ortamlanru hazırlayıcı düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. Çocuk Psikolojisi Uzmanı Dr. Melda Akçalın ise, çocuklann 5 ya- şında öğrenim yapacak zihinsel geliş- mesini tamamlamasma rağmen fızik- sel ve sosyal gelışımının yetersiz olduğunu vurguladı. 5 yaş için ayn bir ders programı yapılması gerektiğine değinen Akçalın, bu çocuklann en azından kalem tutmakta zorlanacagı- nı ifade etti. VeterinerFakültesi'ne yöııetici adayıbulunamıyor FİGENATALAY İstanbul Üniversitesi Veteri- ner Fakültesinde, 26 öğretim üyesinın istifasıyla boşalan fa- külte yönetim kuruluna ve fa- külte kuruluna hiçbir öğretim üyesi, aday olmuyor. Bilimsel yaşamın durduğu fakültede, öğretim üyeleri, YÖK'ün ve İstanbul Üniversi- tesi Rektörlüğü'nün dunıma el kovmasını bekliyor. Avcılar'daki Veteriner Fa- kültesi'nde öğretim üyeleri ile dekan arasındaki anlaşmazlık, bir süre önce 7 kişilik fakülte yönetim kurulunun 6 üyesi, 10 kişiden oluşan fakülte kurulu- nun 5 üyesi. 9 ana bilim dalı başkanı ve 3 bölüm başkanı ol- mak üzere toplam 26 öğretim üyesinin görevlerinden istifası ile doruğa tırmanmıştı. Öğretim üyeleri, "Dekan Artan'ın yönetim kurulu ka- rarlanru uygulamaması, fakül- te olanaklannı kurdugu vakfa aktarması, fakülteyi ticari zih- niyetle yönetmesi. eğitim-öğre- tim ve bilimsel araştırmalara gereken önemi vermemesi. dö- ner sermaye işletmesini keyfi bıçimde kullanması, fakülte içi akademik ilişkiyi tahrip etme- si" gibi gerekçelerle görevlerin- den aynlmışlardı. Öğretim üyelennin istifasın- dan sonra yapılan toplantıda, boşalan üyeliklere ve başkan- Uklara hiçbir öğretim üyesi aday olmak istemedi., İstan- bul'daki Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği'nce bu kpnu- da yapılan açıklamada. "Öğre- tim üyelennce soyutlanmış olan dekanın inadı ve sürdür- düğü saydamlıktan yoksun, katılıma vedemokratik deneti- me karşı yönetim anlayışı, fa- kültede huzursuzluğu artır- makta ve yeni sorunlara yol açrnaktadır. Bu seçkin fakülte- mizin bir an önce huzurlu ve verimli bir ortama kavuşabil- mesi için dekanın en kısa za- manda istifasını gerekli görü- yoruz" denildi. İstanbul Üniversitesi Rek- törü'nün soruşturması açması- nı ve disiplin yönetmelıği gere- ğince ihtiyati tedbir olarak dekanı görevden uzaklaşür- masıdaistendi. ^Süper Aydınlar'dan 5 milyarlık şov Yunus ve foklann göstenlerinin yer aldığTSea VVorld Show" dün başladı. İnsanlan öpen. ellerini sıkan yunuslar. havuzda taklalarattı. fuıbol maçı yaptı, akrobatik figürler gösterdi. Foklann kendi kendilerini alkışlaması da ızlemeye değerdi .Yunus ve fok şov. 1993 yılı sonuna kadar Ataköy'de özel gösteri merkezindedevamedecek. Tony Scherrer ve Johnn> Gasser'ın düzenlediği şovun maliyeti 700 bin dolar. Türkiye'ye tatil için geldiğı dönemde. yunuslann çok sevildiğini. fakat pek tanınmadığını gözlemlediğini belirten Scherrer, amaçlannın para kazanmak olmakla birlikte. ınsanlara ha> vanlan tanıtarak çev re> i ve denizlen korumaçabası olduğunu sö>lüyor. İki erkek. bırdişi >unus Meksika Körfezi'nden Florida yakınlanndan. 3 dişı fok da Patagonya'dangetirildı. Yunuslar. 300mctreyekadar dalabılıyorve saatte 60 kilometre hız yapabılıyor. 1800 kişilik çadır gösteri merkezinde. hafta ıçinde ûç. haftasonu ise 4-5 gösten yapılacak sova giriş ücretleri ise; çocuk. öerencı veaskerlere 30 bin, büyüklcre 50 bin lira. (Fotoğraf: TAMAŞA F. DURAL) Hap sayurgatılığma listeli öııleııı TL'RAN YFLMAZ ANKARA - Çalışma ve Sosyal Gü- \enlik Bakanlığı. SSK ve Bağ-Kur'un >ılda yaklaşık 500 milyar lirayı bulan ilaç savurganlığını önlemek için sigor- talılara verilecek ilaçlara liste uygula- ması getirmeyi amaçlayan bir çalışma başlattı. Çalışmaya katılan uzmanlar. uygu- lamanın diğer kamu kurum vekuruluş- lanna da yaygınlaşünlması halinde. devletin, yılda ortalama 10 trilyon lira- yı bulan ilaç harcamalannda 1-2 tril- yon lira tasarrufa gidilebileceğini söyle- di. Bu çerçevede. bakanlık bürokratlan ile konunun uzmanlanndan oluşan bir komisyon oluşturuldu. Çalışmalara başlavan komisyon, ilk adım olarak. Türkiye'de halen piyasada bulunan tüm ilaçlan türlerine göre sınıflayarak. öncelikle ledavi edicı özellikleri yönün- den elemeden gecirecek. Çalışmalara katılan bir farmakoloji uzmanı. Cumhuriyet'e. bu çalışmada. pıyasa>a çok uzun bir süre önce girmiş ve günümüzde tedavi ediciliği şüpheli hale gelmiş ya da tedavi edici özelliği hiç kalmamış ilaçlann da ayıklanacağı- nı söyledi. Bu ayıklama veeleme işlem- lerinin ardından. kalan ilaçlann. bu kez yine tedavi edici özellikleri de gözönün- de tutularak. bu kez fiyatlan yönünden yeniden gözden geçırileceği belırtildi. Aynı uzman. tedavi edici özellikleri bir- birine yakın >a da aynı. ama aralannda fıyat farkı bulunan ilaçlann da sapta- nacağını söyledi. Aynı uzman. bu tip ilaçlarda fazla fıyat farkı buiunanlann da eleneceğıni bildirdi. Teda\i edici özellikleri ve fıyatlarına göre tasnif edilen ilaçlar, seçenekli ola- cak şekilde bir listede toplanacak. Bu liste. daha sonra kamuoyunun, özellik- le de sağlık meslek örgütlennin tartış- masına açılacak. Bu kuruluşlann, eleş- tirilerinin ışığında, liste yenıden gözden geçirilecek ve gerekli düzeltmeler yapıl- dıktan sonra. son şekli verilecek. Liste. SSK ve Bağ-Kur'da uygulamaya ko- nulacak. Bu kurumlardakı doktorlar. söz ko- nusu listenin dışında bir ilaç yazamaya- cak. Aynca, her iki kuruluşa da bağlı sağlık kurumlannda, ayakta ve vatak- ta tedavi görecek hastalar için belirli standartlar da belirlenecek. 385 milyon döviz ve para gasp edildi Ümraniye'de baııka soygunu: 1 yaralı İstanbul Haber Servisi - İmar Bankası Ümraniye Şubesi dün silahlı 4 kişi tarafından soyul- du. Banka güvenlik görevlisini >aralayan soyguncular, 385 milyon değerindeki döviz ve paravı alarak kaçtılar. İmar Bankası şubesine dün saat 15.30 sıralannda gelen si- lahlı 4 kişi. banka güvenlik gö- revlisi Bedri Saklım'ı(32) ta- bancayla sağ kolundan yarala- dıktan sonra, diğer banka çalışanlanyla müşterilen etkisiz hale getirdiler. Silah tehdidiyle kasayı açtıran soyguncular 385 milyon tutanndaki döviz ve pa- rayı gasp ettiler. Bankadan çı- karken kapıya bomba süsü verdikleri bir paket bırakan soyguncular. daha önce gasp edildiği sanılan bir otomobille olay yennden uzaklaştılar. Banka önüne bırakı.lan paketin boş olduğu anlaşıldı. Bu arada Kozyatağındakı STFA Bloklan önünde meyda- na gelen olayda ise kimlikleri henüz belirlenemeyen silahlı ki- şilerin, içinde bulunduklan 34 CCV 89 sahte plakalı Mercedes marka otomobilden açttklan ateş sonucu, Karayollan inşa- atlannda taşeron olarak çalıştı- ğı bildirilen Tugay Alkumru adlı işadamı, Marmara Üniver- sitesi öğretim üyelerinden Prof. Mehmeı Akat ile Kartal Adliyesi'nde görevli bir savcıya ait dört otomobilde hasar mey- dana geldi. Saldırganlann kaç- masından sonra olay yerinde yapılan aramada ise 9 mm ça- pında 5 adet boş kovan bulun- du. Polis yetkililen, saldınnın. işadamı Tugav Alkumru'nun evinden çıktıktan hemen sonra gerçekleştiğine dikkat çekti ve gözdağı vermek amacıyla yapıl- mış olabileceğinı bildirdi. Gazetecilere hakaret İstanbul Haber Servisi - Tür- kiye Korunmaya Muhtaç Ço- cuklar Vakfı'na gelir sağlamak amacıyla önceki akşam Svvisso- tel'de düzenlenen ve Turgay Artam'ın yönettiği "Antik AŞ, 146. Değerli Antik Eserler Mü- zayedesi"ni izlemekle görevli gazeteciler. vakfın Sosyal Ko- mite üyesi Canan Göztepe ile girdikleri tartışmada hakarete uğradıklannı söyleyerek toplu- ca salonu terketti. Müzayedenın gerçekleştirile- ceği Swissotel Balo Salonu'nda basın için aynlan masanın salo- nun en arkasında bulunması nedeniyle gazeteciler saatler sü- recek bir açıkarttırmayı daha sağlıklı izleyebılmek için vakıf va da Antik AŞ'den bir yetkili- ye durumu bildirmek istediler. Bu sırada gazetecilerin yanına gelen ve daha sonra Türkiye korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Sosyal Komite üyesi Ca- nan Göztepe "Ne istıyorsunuz. bu ışın raconu bu. ben bıle pa- rasını verdiğim halde arkalarda oturuyorum. Buranırt rtesi f&t? İsterseniz sizi kendi ÖzeTrhisâ- firlerim için ayırdıgım rhaiaj-a oturtayım. Ne istiyorsunnz? Eğer isterseniz sizi Kenan Ev- ren ve İstanbul Valisi'nin masa- sına oturtayım!" dedi. Çok sayıda basın mensubu ise Göztepe'ye buraya yemek yemek için değil, görevlerini yapmaya geldiklerini, kendile- rini validen üstün. valiyi de ken- dilennden üstün gönnedikleri- ni. üstelik. gazetelenni temsil ettiklerini söylediler. Göztepe ise sert bir üslupla, "O devlet ve devletin birinci kuvveti bir vali. Nasıl kendinizi valiyle bir tutar- sanız. giderseniz gidin, buyrun güle güle" diye çıkıştı. Basmın da dördüncü kuvvet olduğunu anımsatan gazeteciler. bu tu- tum üzerine müzayede salonu- nu topluca terketti. Feribot: "Yüzen servet' İstanbul Haber Servisi - Marma- ra Adası açıklannda yanan İs- tanbul Feribotu'ndaki yolculann mal beyanlan. gemiyi "yüzen bir servet" haline getiriyor. Genel müdurlük yetkililen, beyanlar- dan endişe duyup. sigorta şirkeü- ni "ürkütmektcn" korkuyorlar. Işletmeye şimdiye kadar 100 vol- cu mal beyanında bulundu. Hukukçular. gemide hurdası bu- lunan mallar içın hiçbir sorun olmayacağını belirtirken. mücev- her. nakit para ve dövizler için aynı şeyi söyleyemiyorlar. Kaza- zedelerin kurdugu komite ile gö rüşmelerde bulunan Denizcilik İşletmeleri yetkililen özellikle bu sorun üzerinde duruyor. Bu ne- denle bu tür beyanlarda bulunan yolcular için bir "sırur" saptan- maya çaüşılıyor. Hukukçular, olayın yargıya yansımasının. so- nuca gidilmesini uzatacağını be- lirtirken. yıllar önce İstanbullula- ra korkulu dakikalar yaşatan lndependenta tankerini ömek gösteriyorlar Hukukçular. "Bu olayda camlan kınlan. evleri ha- sar gören vatandaşlanmız öyle isteklerde bulundular ki sigorta şirketi daha masava oturmadan korkup kaçtı. Ola> yargıya inti- kaletti. Mahkeme lOyılclan fazla sürdü. Sonuçta hem devletimiz hem de yuntaşlanmız zarar gör- düler. İnşallah İstanbul Feribotu yüzen bir servet haline getirilmez. sigorta şirketi de ürküp masadan kaçmaz" dediler. BÎR DEVRE L Î D Î RKOYUNU BUYAZ, BAKIMLI EVLERİ VE GOZ OKSAYAN ÇEVRESÎYLE, ODAK TURGUTREİS DEVKE-MULK VİUA1ARIN HEME.V ONÜNDE 20 EK VtUA (150 DE\11E) B1TMEK UZERE 15 GUN V.\Z + 15 GUN BAHAR 27 5 MİLYON PEŞİN, YA DA UYGUN TAKSrTLERLE ODAK TURGUTREİSTE SON FIRSAT 1200 AÎLE... 4000'î AŞKIN ODAKLI, BODRUM/TURGUTREÎS'TE TATÎLtN TADINI ÇIKARIYOR. HER YAZ! TURGUTREİS / BODRUM • BELEK/ANTALYA DEVRE-MÜLK TATİL KÖYLERİ Şakir Kesebir Cad. No.32 Balmumcu Plaza 2 80700 Balmumcu/ISTANBUL TEL-(l) 272 28 61-62-63 FAKS:O) 274 86 34
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle