09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 HAZİRAN1992 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Keraptner Stnıebig İki Alman rehine sertest •BEYRLT(AA)- Lübnan'daki son iki Batılı rehine Thomas Kemptner ve Heinrich Stnıebig dün serbest bırakıldılar. Rehineler Lübnan Başbakanı Raşid EI Sulh'un ofısinde TSİ 09.48'de Alman Devlet Bakanı Bernd Schmidtbauer'e teslim edildiler. Teshm sırasında BM yetkilis Giandomenico Picco da Başbakan'ın ofısinde bulunuyordu. Mitsotakis fetanbul'a geliyor • ANKARA(ANKA)- Rio'da biraraya gelemeyen Başbakan Siileyman Demirel ile Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Konstantin Mitsotakis, hafta sonunda İstanbul'da buluşacaklar. Patrikhanede düzenlenecek bır vafüz törenıne katılmak üzere cumartesı günü İstanbul'a gelecek olan Mitsotakis ile Demirel, cumartesı akşam yemeğınde ve pazar sabahında bir çalışma toplantısında olmak üzere iki kez bir araya gelecekler. Kürt hükümeti göreve başlıyor • VİYANA (AA) — Irak Kürdîstan Yurtsever Birliği (KYB) lideri Celal Talabani, Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren Kürt siyasi gruplarının, bölgesel Kürt hükumetinin "önumuzdeki hattalarda" göreve başlaması konusunda anlaştıklarını bildirdi. Talabani, Irak muhalefet gruplarının katılımıyla Viyana'da gerçekleştirilen Irak Ulusal Kongresi toplantısında yaptığı konuşmada, "KYB'nin gerçek amacının demokratik bir Irak kurulması ve Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkını elde etmesi" olduğunu söyledi. 35 yaşın altındaki erkekler "3 aylık askeri eğitim" için silah altına alınıyor Erivan, gençleri askereçağırdı• Ermenistan yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda Dağlık Karabağ bölgesinde Azeri birliklerinin ilerlemesi halinde duruma askeri müdahalede bulunabileceğini bildirmişti. BAKÜ (Ajanslar) - Kara- bağ'da kanlı çarpışmalar sürer- ken, Ermenistan 35 yaşın altın- daki erkekleri silah altına çağır- dı. AA'nın haberine göre Erme- nistan hükümeti, cumhuriyet- teki 35 yaşından genç erkekleri "üç ayük askeri eğitim" için si- lah altına almaya karar verdi. TASS'ın konuya ilişkin ha- berinde, bu kararla ilgili başka hiçbir aynntı verilmedi. Ancak Ermenistan yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda, Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ordusunun ilerle- meye devam etmesi halinde, durumaaskeri müdahalede bu- lunabileceğini bildirmişti. Ajansın haberine göre Erme- tan'da tedirginlik yarattığına dikkat çekiliyor. Ermenistan Parlamentosu Başkanlık Divanı aynca, Rus- ya'nın vanlan anlaşmalar çer- çevesinde BDT ordusunun Azerbaycan yönetimine bırak- tığı silah ve askeri teçhizatın devrine ilişkin karann "yasal geçerliliginin" gözden geçiril- mesi için de Rusya Parlamen- tosu'ndan istekte bulundu. Çarptşmalar Reuter'in Erivan kaynakh haberine göre Azeri birlikleri, dün Dağlık Karabağ'ı Erme- nistan'a bağlayan koridor üze- rindeki Laçin'e saldırdı. Erme- nistan Savunma Bakanlığı Söz- nistan Parlamentosu da Rusya cüsü Gegam Anıturyan, Laçin'e Pariamentosu'na gönderdiği saldıran Azeri birlıklenn dur- bir mesajla; Rusya yönetiminin son gelişmelere ilişkin politika- sıru "kaygı verici" olarak nitele- di. saldıran Azeri durulduğunu, Mardakert yöre- sinde şiddetli çarpışmalann de- vam ettiğini. Aşkeran'da da du- rumun gergin olduğunu bildir- di. Çarpışmalar devam ederken, Ermenistan ve Azerbaycan sa- vunma bakaniannın dün bir araya geldikleri açıklandı. AA'- Ermenistan Parlamentosu Başkanlık Divanı'nın, Rusya Parlamentosu Başkanlık Di- vanı'na gönderdiği mesajda, Rusya Parlamentosu'nun "en kısa zamanda Rusya ile Erme- ya göre Azerbaycan İcışleri Ba- nistan arasındaki ilişkilerin du- kanı İskender Hamidov, Er- rumunu" ele alması da istendi. Bölgedeki son gelişmeler kar- şısında tarafsız bir tutum takı- nan Rusya'nın Azerbaycan'ı hedef almamasının Ermenis- menilerin dün sabahtan itiba- ren ateşkes uygulanması yolun- daki önerilerini "inandıncı bul- madıklannı" söyledi. Azerbaycan Savunma Ba- kanlığı Sözcülüğünce çatışma bölgelerinden alman son bilgi- ler ışığında yapılan açıklamaya göre Ermenilerin, Nahiçeva- nik, Pircemal ve Abdalgülablı köylerini ele gecirmek için ön- cekı gece başlattıklan büyük karşı saldın püskürtüldü. Azer- baycan kuvvetlerinin bunun yanı sıra Terter'e bağlı Talış ve Çaylı köylerine de girdiği açık- landı. Verilen bilgilere göre Erme- niler önceki geceden ben Ag- dam kentinı yoğun bir roket ateşi alunda tutuyorlar. Kente önceki geceden beri düşen 60'- tan fazla roket biri çocuk 4 kişi- nin ölümüne neden oldu. Er- menistan topraklanndan Tauz kentine açılan top ateşinde de 3 Azeri Türkünün öldüğü, 10 ki- şinın de yaralandığı belirtildi. Karabağ bölgesinin güneyin- de açılan ikinci cephede de La- çin'e doğru ilerlemeye çalışan Azeri kuvvetlenyle Ermeniler arasındaki çatışmalann devam ettiği bildirildi. Azerbaycan İcışleri Bakanı îskender Hamidov, dün Bakü'- de düzenlediği basm toplanü- sında, Azerbaycan Savunma Bakanı Rahim Gaziyev ile Er- menistan Savunma Bakanı Vazgen Sarkisyan'ın, Azerbay- can'm Kazah bölgesinde bir gö- rüşme yaptıklanru açıkladı. Azeri gûçlerin başlatüğı saldında yararlanan milislere ilk yardımı arkadaşlan yapıyor. Almanya'daki Tehdit Altındaki Halklan Koruma Cemiyeti'nin iddiası: Ânkara, Bakü'ye Alman silahıyolluyor DtLEK ZAPTÇIOCLU BERLİN - Alman silahlannın Türkiye tarafmdan Azerbaycan'a verildiği ve Karabağ'da Ermenılere karşı kullanıldığı ıddia edildı. Mer- kezi, Almanya'nın Göttıngen ken- tınde bulunan "Tehdit Altındaki Halklan Koruma Cemiyeti" tara- fından dün Alman basın yayın or- ganlanna yollanan tebliğde şöyle deniliyor: "Azerbaycan Karabağ'da Erme- nilere karşı başlattığı son saldınlar- da, eski Demokratik Alman ordu- suna ait silahlan da devreye sok- muştur. Azerbaycan bu silahlan Türkıye'den almıştır. Türkiye. ken- disıne özel NATO yardımı çerçeve- sınde Almanya tarafından verilen bu silahlardan bir bölümünü Azer- baycan'a sevk etti." Azerbaycan'a verildiği iddia edi- len silahlar arasında çok sayıda makınclı tüfek ile yerden yere ve yer- den havaya füzeler bulunduğu savu- nuldu. Almanya'da geniş bir kamuoyu- na seslenen dernek, Dışışleri Bakanı Klaus Kinkel ve Savunma Bakanı Volker Rühe've çağn yaparak "Türkıye'ye yeniden başlayan silah sevkıyatının Azerbaycan'a ulaşma- sına engel olunmasını" istedi. Alman Dışişleri Bakanlığı dün bu konuda herhangı bir açıklama yap- maktan kaçındı. Türk-Alman ilişki- lerinin düze çıktığı bir dönemde Alman silahlanyla ilgili yeni iddia- lar ortaya atılması, diplomatik tem- silciliklerimizde de rahatsızlık yarat- tı. Bılindiği gibi dışişleri bakanlan arasındaki mektup teatisındeTürki- ye, Amanya'ya "aldığı silahlan NATO amaçlan dışında kullanma- yacağına" dair söz vennişti. Alman silahlannın Azerbaycan'a. verildiği iddiasıyla kamuoyu yaratılmaya ça- hşılarak ambargonun yeniden ko- nulması için çaba harcanıyor. Öte yandan Bonn Büyükelçisi Onur öymen, Almanya'nın NATO yardımı çerçevesinde sürdürdüğü askeri yardımda kısıtlama yoluna gitmesinin, Türkiye'ye karşı bir tu- tum olarak değerlendirilmemesi ge- rektiğini söyledi. Büyükelçi öymen, Dışişleri Ba- kanlığı yetkilileri ile yaptığı görüşme ile ilgili açıklamasında "Genel bütce müzakereleri nedeniyle bütün NA- TO ülkelerine yapılan yardımlarda bır azaltılmaya gıdilmesinin öngö- rüldüğü ve bunı*n özellikle Tür- kiye'ye karşı bır tutum olarak yo- rumlanrnaması gerektiği ifade edil- di" dedi. Kıbrıs görüşmelerj Denktaş'tan toprakiçin dörtilke İZZET RIZA YALIN LEFKOŞA - 29 yıllık Kıbns sorunu- nun çözümünde tarihsel bir aşama oluş- turacak "çerçeve anlaşması"yla ilgili kri- tik müzakereler bugün New York'ta başlıyor. Kıbns Türk ve Rum taraflan adına KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Rum yönetimi başkanı Yeorgios Vasi- liu'nun bugün aynı ilkesel düşünceler çev- resinde birleşmeleri durumunda Kıbns sorununun çözümünde ilk önemli adım atılmış olacak. Türk larafı "anayasal ilkeler"inin yanı sıra "toprak ve göcmenlerin dönüşü" ko- nusunda öngördüğü ve BM yetkililerine ilettiği "ilkeler dizgesi"nde, "Türk-Rum sınınndaki geleneksel Türk köy ve bölge- lennin bıraİalamayacağı" ılkesine ek ola- rak "Kuzey Kıbns'ı cevreleyen deniz şeri- dinin azalmamasını, İngıliz üsleriyle olan bağlantmın kesılmemesini ve su kaynak- lannın Türk kesiminde kalmasını" şart sayıyor. New York'ta 18-20 haziran olarak be- lirlenen "görüşmeler süreci"nin ilk günü olan bugünün gündemi, genel konulan ıçererek araştıncı bir özellik taşıyacak. Taraflann anlaşüklan ile anlaşamadıkla- n konular saptanacak. Gali-Vasiliu, Galı-Denktaş arasında ayn ayn göriişmelerin olacağı "birinci aşama"da, taraflann görüşleri birbirine yakınlaşükça "görüşme süreci" çalıştın- lacak. Sağlanacak sonuçlara göre bu sü- recin "ikinci aşaması" olan "dolayb gö- rüşmeler"e geçilmesi tasarlanıyor. Yann başlaması umulan "dolayb gö- rüşmeler"den "beklenen sonuçlar"ın ahn- ması durumunda BM Genel Sekreteri Gali'nin Denktaş ve Vasiliu'yla birlikte "üçlü görüşme"ye gecmesi söz konusu. Bu "üçüncü aşama"da da taraflar birbiri- ne yaklaştıkça ve iki taraf arasında askıda kalan sorunlann çözümlenmesinde başa- nlı olundukça, "dörtlü konferans" cağn- lacak. Vanlacak anlaşmaya imza atılabi- lecek. Bunu, anlaşmanın Kıbns'taki iki halkın onayına sunulması izleyecek. Kıbns Türk tarafı, New York'taki gö- riişmelerin ilk gününde anayasa ve top- rak ilkeleri üzerinde kesin görüş birliğine vanlması durumunda toprak ilkelerinin uzmanlara aktanlarak bu ilkelere dayan- dınlacak bir haritanın çizimini de öğrene- büecek.Türk tarafının "yüzde ve oran" belirtmeden "toprak" ve "göcmenlerin dönüşü" konusunda öngördüğü ve BM yetkililerine ilettiği "ilkeler dizgesi", Denktaş-Makarios arasında 1977'de vanlan "4 ilke" anlaşmasına dayanıyor. Yol karar verir. Aracının markası ve modeli ne olursa olsun, her sürücü yol alırken, en yüksek performansa ulaş- mak ister... Ama yol hali bu, hiç belli olmaz. Hesaba katılsın ya da katılmasın, her kilometrede karşılaşılacak türlü zorluklar, beklenmedik engeller vardır: Yo- kuşu tırmanırken, rampayı inerken, virajı alırken ve hatta düzde ilerlerken. Altınızda dünyanın en iyi otomobili bile olsa zorlu yol şartlarıyla yüz yüze gelen, fren ve viraj emni- yetini sağlayan, yolu tam kavrayan lastiklerinizdir. Aracınız, yapacağı en yüksek hıza ulaşırken; gü- venli, yüksek performansa, sizi Bri götürür. Çünkü her Bri, dünyanın bütün yollarında, sürekli olarak test edilir. Patenti sadece Bridgestone'a ait RCOT teknolojisiyle lastiğin ıslak - kuru bütün ze- minlerde, her türlü kullanım ve iklim şartlarında yüksek performans için hazır olması sağlanır. Bugün, inişli, çıkışlı, yağmurlu, virajlı bütün yollar- da her otomobil sürücüsü • çekişte / yol tutuşta / sessiz sürüşte / direksiyon ve fren hakimiyetinde - aracından beklediği en yüksek performansı alabil- mek için Bridgestone'a güveniyor. Aklıa yola Brl... Lastiğin performansına enin- de sonunda, yol karar verir çünkü. ItMUUESTUriE Y o I u n u B i I i r...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle