09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
k- A» HAZİRAN1992 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Örgût davaları • IMALATYA(AA)- BöJücıi PKK örgütüne yaLaklık ettikleri gerekçesiyle Malatya De"vlet Güvenlik Ma h kemesi'nde yargılanan 12 sanıktan 7'si, 3'eryıl 9'ar ay hapıs cezasına çarptınldı. Bu davadan yargılanan 5, yasadışı TİK.B örgrütü davasından yargılanan 6 sanık ise beraat etti. Kahramanmaraş'ta, bölücü PK K örgütüne yardım ettikleri iddiasıyla yaklaşık 10 aydan beri Malatya DGM "de yargılanmalan süren 12sanıkla ılgili karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan İmam Cingöz, Mahmut Kavak, Hasan Cura, Hüseyin Balık,GüzelIşık,Ali Kengeralan ve Mehmet Ali Besun'un suçunu sabit görerek, sanıklann 3*er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptınlmalannı kararlaştırdı. İnsan Hakları Bakanlığı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosıı)-Anayasa Komisoyunu, İnsan haklan ihlallennı beürlemek ve Türkiye'de insan haklannın korunmasını sağlamak amacıyla bakanlık kurulmasına yönelik yasa tasansını bazı değişıkliklerle benimsedi. Benimsenen tasanya göre. İnsan Haklan Bakanlığı kurulacak ve bakanlığın ılgili kuruluşu olarak da "İnsan Haklan Yüksek kurulu" oluşturulacak. Devlet Bakanı Mehmet Kahraman ve komisyon üyeleri, Anayasa Komisyonu'nda yapılan görüşmelerde, oluşturulması benimsenen İnsan Haklan Yüksek Kurulu'nun bir Anayasal kuruluş olması gereküği görüşünü savundular. Üyeler, bugün ıçın böyle bir şeyin mümkün olmadığını, konunun Anayasa değişikliği gündemine alınmasırun yararlı olacağını söylediler. Milletvekiline ek gelir • ANKARA (ANKA) - Se- çildiği anda emeklilik hakkı- na sahip olan milletvekillerine aylık ortala- ma 4 milyon lira ek gelir geti- recek yeni bir hak daha tanınıyor. DYP grup baş- kanvekilleri Bekir Sami Da- ce, Güneş Müftüoğlu ve Turhan Tayan, ANAP Grup Başkanvekili Ülkü Güney ve SHP Çorum Milletvekili Ce- mal Şahin'in imzaladığı Emekli Sandığı Yasası'nın değiştirilmesine ilişkin yasa önerisi TBMM BaşkanlığT- na sunuldu. Öneriyegöre, yeni seçilen ve yaş sınınnj aşarak emeklilik hakkını ka- zanan milletvekilleri, emekli- lere ödenen makam tazminatını alabilmek için gerekli 2 yıllık süreyi bekle- meyecekler. Gflndem'den istifalar • İSTANBLL(AA)- Yayın hayatına bir süre önce başlayan özgür Gündem Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Ragıp Duran. Yaaişleri M üdürü Taner Kutlay ile Haberler Müdürii Semra Somersan'm görevlerinden aynldıklan bildirildi. Konuya ilişkin gazetede yer alan haberde, genel yayın yönetmeni Duran'ın, gazetenin imtiyaz sahibi Yaşar Kaya'ya dün ilettiği istifa dilekçesinde, aynlma gerekçesini şöyleaçıkladığı belirtildi: "Yaklaşık bir aydır genel yayın yönetmeni olarak görevlendirildiğim Gündem gazetesinde. profesyonel gazetecilik yapmanın olanaklan. bazı anlayışlar. kurumun yapısal konumu, çok çeşitli iç ve dış etmenler nedeniyle bugünden itibaren benim için olanaksız hale gelmiştir." Kadın platformu • İSTANBUL(ANKA)- İstanbul kadın platformu, kadın ve aile sorunlanndan sorumlu Devlet Bakanı Türkan Akyol'a, bakanlığın kuruluşunu içeren tasannın kamuoyunda tartışılması çağnsmda bulundu. Istanbul kadın platformunun Türkan Akyol'a açık mektup adıyla yaptığı açıklamada; kadın, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı kuruluş yasası tasansının, kamuoyunda tartışılmadan TBMM komisyonlannda görüşülmeyc başlandığı ifade edilerek tasannın kamuoyunda tartışılması istendi. Kültür Bakanı Sağlar, ANAP'lılann hakkında verdiği gensoruya yolsuzluk belgeleriyle cevap verdi Eski Bakan Maraş'a 28milyarlık suçlamaANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP Ankara Milletvekili Mehmet Budak tarafın- dan Kültür Bakanı Fikri sağlar hakkında verilen gensoru önergesi, Sağlar'ın ANAP dönemine ilişkin yolsuzluk savlanyla yanıt- landı. Sağlar, önerge sahibi Budak ve arka- daşlannın "avantalannı kestiği için" hedef olarak seçildiğini söyledi. Kültür Bakanı hakkındaki gensoru önergesi reddedildi. Kültür Bakanı Sağlar; hakkında yöneltilen suçlamalara, ANAP dönemine ilişkin çok sa- yıdaki yolsuzluk dosyasıyla karşıhk verdi. Sağlar, TBMM kürsüsünden belgeler gös- terek yaptığı açıklamalarda, satışı yapılma- yan, ancak sürekli tirajı arttınlan Milli Kül- tür ve Gençliğin Sesi dergisinin devleti 1,5 milyar zarara uğratığını söyledi. Aynca der- giler yoluyla 69 milyon lira telif ödendiğini söyleyen Sağlar, hakkında gensoru önergesi veren ANAP Ankara Milletvekili Mehmet Budak'm bu işten büyük çıkarlar sağladığını. bu yöndeki iddialann halen araştınldığıru, sonuçlanınca da yargıya yansıtacaklannı bil- dirdi. 340 milyon liraya Türk Kadını Gazetesi'ni yayımlayan şirkete Mevlana Takvimi ve Ka- ragöz kartpostallan bastınldığını söyleyen Kültür Bakanı Sağlar, bunlann da talep ol- madıgı için depolara kaldınldığını. kıtap fu- arlannda Türkiye'yi temsil etmeyen kitapla- nn sergilendiğini, bunlardan bir tanesinin de. Gökhan Maraş'ın sahte yatırımlar yaptığı öne sürüldü. "Doğuda Batı Politikasının Manevi tflası" adını taşıdığını açıkladı. Bakan Sağlar. kitap- la ilgili olarak UNESCO Türkiye Temsilcisi Büyükelçi Pulat Tacar'ın olumsuz yazısının, bakanlık dosyalannda bulunduğunu ve kita- bın, Türkiye'nin AT politikalanna karşı gö- riişler içerdiğini belirtti. Sağlar, kendisine yöneltilen suçlamalara karşı yanıt olarak ver- diği ANAP dönemine ait yolsuzluk savlanna Bakan Sağlar, \olsuzluk suçlamalarına karşıt belgelerle cevap verdi şöyle devam etti: - "Yunus Emre Yılı nedeniyle Bakanlık Yayınlar Dairesi'nce yayımlanan Fransızca Yunus Emre broşürlerinde tam 8 sayfa tuta- nnda yazım yanlışı saptandığı için broşürün imhası Büyükelçi Pulat Tacar tarafından is- tenildi. Geçen yıl Kültür Bakanlığı; yeterü talebi olmayan kitaplann basımı için 12 mil- yar lirayı, yandaş yayınevlerini kollamak için kütüphanelere alınan kıtaplar için 10 milyan, yandaş vakıflara aktarmak suretiyle 28 mil- yar lira devleti zarara uğratmak pahasına bilinçfi bir biçimde belli odaklan beslemek için kullandı. Kitaplan basan matbaalar, ay- nı zamanda ANAP'ın ve Mehmet Budak'ın afişlerini basan matbaalardır." ANAP döneminin seçim öncesi bakanı Gökhan Maraş'ın, kendi seçim bölgeleri olan Kaman, Mucur ve Akçakent'e kültür merke- zi yapılmasına karar verdiğini söyleyen Sağ- lar, bu üç ihale için toplam 1 milyar liranın birinci derecede kalkınmada öncelikli yöreler için aynlan fondan karşılandığını ileri sürdü. Eski Bakan Maraş'ın, bu parayı kendi seçim bölgesinde sahte yatınmlar için kullandığını söyleyen Sağlar. iddialanna şöyle devam etti: "Şu anda resmi ödeneği olmayan müteah- hitler bizden 190 milyon lira alacaklı durum- da bekliyor. ANAP döneminde vakıflann sayısının neden mantar gibi arttığını bakan olduktan sonra açıkça gördüm. Kültür-sanat maskesi altmda kurulan vakıflara Kültür Ba- kanlığı son iki yıl içerisinde tam 28 milyar lira aktardı. Bu vakıflardan birinin başkanı Kır- şehirli. Bakanhktan 2 yılda aldığı para 8 mil- yar. Bu yetmiyor. aynı şahıs Maraş tarafın- dan Kültür Bakanlığı uzman sanatçı kadro- suna atanıyor. Müsteşardan fazla maaş alıyor, 11 milyon lira. Bir de bu şahsa devlet sanatçısı unvanı verilmeye çahşıhyor. Gök- han Maraş bir vakıf da kendisi kuruyor. 15 Temmuz 1991 tarihinde. İşleri yoğun olan Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Cevdet Tür- keroğlu ile iki müşavir, noteri bakanlığa çağı- nyor. Bu vakfın kuruculan arasında şunlar var: Gökhan Maraş, Cevdet Türkeroğlu, Ke- rim Aydın Erdem, Turgut Arslan, Türker İnanoğlu, Avni Özgürel, Şahat Kaya. Gök- han Bey'in vakfı önce Kültür BakanlığYnın en fazla kâr getiren ve herkesin işletmek için yanşüğı Bodrum Kalesi ile Efes Antik ken- tindeki mağazalan ve Ayasofya Müzesi çev- resindeki Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce bakanlığımıza kiralanan dükkânı çalıştır- mak istiyor. Bir bakan, kendi vakfından talip gelir de durur mu? Vakfm başvurusunun üze- rine sözleşme yapılması diye yazıyor: 15 Ey- lül 1991. Ancak işler burada kanşıyor. Daha önce de bir vakıf kurmuş olan Cevdet Türke- roğlu -görevden alınanlar arasındadır- bu dükkânlann kendi vakfı tarafından işletilme- sine karar vermiş daha önce. Bu vakfın yöne- ticileri arasında Türk Kadını Gazetesi'ni yayımlayan şirkeün sahibi de var. Bakanla müsteşar yardımcısı karşı karşıya geliyor. Selçuk Belediyesi dükkânlan mühürlediği, Bodrum'dakilerin de tamiratı bitmediği için bu amaçlar gerçekleşmez. Ancak 20 Ekım öncesinde Gökhan Bey'in vakfına 7 ekimde 600 milyon lira; 11 kasımda, yeni hükümet kurulmadan 10 gün önce 430 milyon lira, toplam 1 milyar 30 milyon lira aktanhyor." Çukobirlik'teki yolsuzluklan açıklayan Genel Müdür Doğan: Caıuma bir şey ohııazsa sorunları çözeriz TUNCAYÖZKAN ANKARA-Çukobirlik'te yeni yönetim, ANAP döneminde bu kurumda büyük yol- suzluklar yapıldığını ileri sürdü. Çukobirlik Genel Müdürii Sedat Doğan, kurumda olu- şan bir mafya ile mücadele ettiklerini be- lirterek " Eğer canıma birşey olmazsa bir aya kadar sorunlan çözeriz" dedi. Sanayi ve Ti- caret Bakanı Tahir Köse de adını vermediği. ancak Adanalı. tanınmış, önemli bir işada- mının kendisine. "Çukobirlik için tedbir alın. Ben aracı'koymadan hayatımda Çuko- birlik'ten mal alamadım" dediğıni ileri sür- dü. Belirlenen yolsuzluklar ile ilgili soruştur- malann da devam ettiği öğrenildi. Çukobirlik'teki yolsuzluklarla ilgili olarak hükümete ulaşan iki rapor bulunuyor. Bun- lardan birisi " Çukobirlik İşlemlerinin İnce- lenmesinde Görülen Yasa ve Mevzuat Aykı- nlıklan", diğeri " Birliğimiz İkmal-Ticaret Müdürlüğu ile Boya-Basma Fabrikası Ge- nel Teftişlerinde Çıkan Usulsüz İşlemler" başlıklannı taşıyor. Birliğin yeni Genel Müdürii Sedat Do- ğan'ın, konuyla ilgili olarak Başbakan Yar- dıması Erdal İnönü, Sanayi Bakanı Tahir Köse, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin ile görüş- tüğü, aynca Başbakan Süleyrnan pemirel'in de konuyla ilgili olarak bilgi istediği öğrenil- dı. Büyük şirket ve işadamlannın sık sık ya- kındıklan Çukobirlik'teki soruşturmalar sonucunda saptanan yolsuzluklardan hükü- mete sunulan raporlarda bulunanlardan bazılan şöyle: "Toplam satışlar içerisinde en fazla paya sahip olan pamuk satışlannın 1990 ve 1991 yılı içinde, yönetim kurulunca belirlenen fi- yatla, ilgili esaslara uyulmayarak, satılması gereken fıyatlann altındaki fiyatlarla pamuk satışı yapıldığı ve birliğin belirlemelerimize göre 2.5-3 milyar lira civannda zarara uğra- dığı görülmüştür. Ticaret Müdürlüğü gerçek fşlevinin dışına çıkarak İkmal Müdürlüğü'nce yapılması ge- reken alım işlemlerinde bulunmuştur. Bu alımlar usulüne uygun yapılmadığı gibi, yet- ki sınırlan aşılarak, 1990 \e 1991 yıllannda yaklaşık 1.1 milyar liralık malzeme alımıya- pılmıştır. - Bazı firmalarla ımzalanan protokol çer- çevesinde üretilen yeni tip ham bez ve ma- mul bezin, daha sonra firmalar tarafından alınmadığı veya bu firmalara mallann ucuz fiyatla (iskontolu) verildiği göriilmüştür. - Protokol çerçevesinde 7 gün içinde alın- ması gereken teminatlann alınmadığı. temi- nat alınmadığı halde üretımın (yeni tıp ham ve mamul bez) yapıldığı, iki-üç ay sonra te- minatın alınmadığı gerekçesiyle protokolün iptal edildiği. bu arada üretilen mamullerin aynı firmalara veya başka firmalara proto- kol fıyatından aşağı fiyatla verildiği anlaşıl- mıştır. - Depolarda uzun süre bekleyen mallann iskontolu olarak satılmasında, yüzde40'lara varan fiyat iskontosu uygulandığı görül- müştür. - 1991 yılı eylül-ekim ve kasım aylannda Socit Bankco'ya satışı yapılan şortlann ihra- anın gerçekleşmesınden uzunca bir süre geç- miş olmasına rağmen henüz bedeli tahsil edilememiştir. Firmadan alacağımız 47.466. 98 Fransız Frahgı olup TL karşılığı yaklaşık 2.5 milyar lira civanndadır. - Birliğimiz iplik-dokuma fabrikasınm ih- tiyacı olarak ithal edilen splayser otomatiği ile ilgili olarak. bakanhktan gerekli yatınm izni ile Para Kredi Kurulu'ndan keza gerekli müsaadelerin alınmadan ithalatın gercekleş- tirildiği tespit edilmiştir. Kurt'un eleştirilerineYılmaz'dan yanıt: Doğru olaııı zamanında yapıııab ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- maz. Başkanlık Dıvanı'ndan istifa eden eski Genel Başkan Yardıması Fah- retin Kurt'un kendisine yönelt- tiği eleştirileri yanıtlarken "Si- yaset bir zamanlama meselesi- dir" dedi. Yılmaz, Kurt'tan boşalan yer için yann toplana- cak olan Merkez Karar Yöne- tim Kurulu'nda seçim yapılaca- ğını belirtti. ANAP Başkanlık Divanı dün iki saat süren bir toplantı yaptı. Edınilen bilgiye göre top- lantıda Başkanlık Divanı üyele- rinin tümü. Genel Başkan Yılmaz'a topluca istifa edecek- lerini bildirdiler. Üyeler bu ka- ran, Yılmaz'ı sıkıntıya sokma- mak için aldıklannı belirtiler. Yılmaz ise istifaya gerek olma- dığını belirterek ara yerel seçim- lerde Başkanlık Divanı'ın ve diğer ANAP'lılann üzerine dü- şen gorevı yaptığını, seçim so- nuçlannın ise parti için bir başan olmadığını yineledi. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Atasayan'ın Ankara dı- şında olması ve Fahrettin Kurt'un ise istifa etmesi nede- niyle katılamadığı toplantının sonunda bir açıklama yapan Mesut Yılmaz, teşkilat düzenle- melen konusunu vc Mcclis gündemindeki önemli kanun ve anayasa değişıklik tasanlannı görüşıüklcrini belirtti. Yılmaz bugün Grup Yönetim Kurulu ile Başkanlık Divam'nın orıak bir toplantı yapacaklannını söyleyerck "Bu toplantıda Baş- kanlık Dıvanı'nda kararlaştır- dığımız teşkilat düzenlemeleri konusunda nihai karar alaca- ğız" dedi. ANAP Genel Başkanı Yıl- maz. istifa eden Genel Başkan Yardımcısı Kurt'un "Cumhur- başkanı Özal'ın gölgcsinde kal- dığı ve özal'ın etrafındaki 20 kadar millctvckilindcn korktu- ğu için risk alamadığı. cesur vc kararlı olmadığı" volundaki eleştirilere karşılık "Sivasel za- manlama mcsclcsidir" dcmcklc yetındi. Yılmaz. bir gazeiecinin " Zamanlama derken Sayın Özal ile ılgili bir şcylcr yapmak için uygun zaman olmadığını mı kastettiniz" sorusuna ise "Doğru şeyler yanlış zamanlar- da yapılırsa aksi sonuç verir. Mühim olan doğru işi, doğru zamanda yapmaktır" yanılını • verdi. Yılmaz, Kurt'un, ış konulan- nı gerekçe göstererek istifa etli- ğini, ancak gazeteler araalığıy- la ağır elcştirilcrdc bulunduğu- na dikkat çektı. Yılmaz, bu eleştiriler gazetelerde yayım- lanmadan önce söylcdiği "Haklı scbeplcri var" biçimin- deki sözlerin de bu nedenle yan- lış anlaşıldığını vurguladı. Anayasa partilerarası komisyonda ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Anayasa degişiklikle- rinin ilk bölümü için TBMM'de temsil edilen partiler ara- sında ortak komisyon kuruldu. Komisyon radyo ve tele- vizyonda devlet tekelinin kaldınlması. seçme ve seçilme yaşının indirilmesi ile siyasi partilerle ilgili anavasa deği- şiklikleri konusunda ortak önerileri 2 haziran pazartesi gününe kadar hazırlayacak. Partiler arası ortak komısyo- nun, paketi hafta başına kadar hazırlaması durumun- da bile , beklenen değişikliklerin gerçekleşmesi gelecek yasama yılına kalacak. Komisyon anayasının tümüne ilişkin önerilerini de eylül ayına kadar tamamlavacak. TBMM'de temsil edilen partilerin temsilcileri DYP ve SHP'nin hazırladığıı 10 maddelik anayasa değişikliği önerilerini göriişmek üzere dün bir araya geldı. Toplantıya DYP Grup Başkan Vekilleri Bckir Sami Daçe, Güneş Müftüoğlu ve Turan Tayan. SHP Grup Başkan Vekili Aydın Güven Gürkan. ANAP Grup Baş- kan Vekilleri Ülkü Günev ve Mustafa Kalemli. RP Grup Başkan Vekili ŞevketKazan, MÇP'li Rıza Müftü- oğlu. DSP milletvekilleri Hasan Aksov, Hüsamettin Oz- kan ve Mehmet Sevigen katıldı. Toplanlıda, dcğişiklik önerilerinin içeriğındcn çok yöntem üzerinde duruldu. Muhalefet partileri tüm par- tılerın katılacağı ortak önenlerin hazırlanma^ı için ortak bir komisyon öncrdiler. Bu ıstek SHP ve DYP'liler tara- fından olumlu karşılandı. Komisyonda her partidcn üç millet\ekilinin bulunması kararlaştınldı. ANAP'TAN TEPKİ T.C. HINIS ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Özal,Demireri kahraman yapıyor ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) • Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ANAP'a yönelik eleşti- ri ve önerilerine partiden ilk tep- ki, teşkilat başkan yardımcısı ve Bursa milletvekili Mehmet Ge- dik'ten geldi. Özal'ın Başbakan Süleyman Demirel'e yönelik eleştirilerinin ANAP'a puan kaybettirdiğini belirten Gedik, Özal'ın hükümete yönelik eleş- tirilerinin Demirel'i kahraman yaptığını söyledi. Özal'ın, eski bakanlardan Ercan Vuralhan ve- ya başka partililer aracılığıyla parti içindeki olaylara ilişkin yo- rumlar getirmesini de doğru bulmadığını bildiren Gedik, Cumhurbaşkanı'na şu eleştirileri get irdi: "Bana göre Cumhurbaşkanı 1 nın bir partinin iç işlerine kan- şacak şekilde böyle haberler göndermesinin kabul edilebilir bir tarafı yok. Bu, olsa olsa ha- beri getirenin, kendisini basında lanse etmeye çalışmasıdırT Esas No: 1992/6 Karar No: 1992/33 HUKL'M ÖZETI Hâkim: Besim Tayfun Ağar 29918 C.Savcısı: A.Aydın Kuyucu 30737 Kâtıp: Mehmet Caner 94 Davacı: K.H. Sanıklar: 1- Süleyman Kurt, Mehmet oğlu 1933 d.lu Hınıs nufusuna kayıtlı. 2- Memet Hakı Bakı Omer oğlu 1927 d.lu Hınıs nufusuna kayıllı. 3- Ebubekır Özdoğan Memet oğlu 1926 d.lu Hını;, nufusuna ka- yıtlı. 4- Mustafa Kurt Süleyman ve Meryem oğlu 4.4.1960 d.lu Hınıi Kayabaşı mahallesi nufusuna kayıtlı ve mukım. Suç: 1705 sayılı yasaya muhalefet. Suç tarihi: 4.6.1990 Karar tarıhı: 12.5.1992 Kesinleşme trh: 27.5.1992 Yukarıda açık kimlikleri ve suv'ları yazılı olan tanıklar hakkında mahkememizde yapıian açık yargılaması sonunda; 1- Sanık Süleyman Kurt'un delil yeıersızlığinden beraatine, 2- Sanık Memet Haki Bakı'nın delil >etersizliğinden beraatine. 3- Sanık Ebubekır Özdoğan hakkındaki kamu da\asının on ode- me yapılması nedeniyle ortadan kaldınlmaMna, 4- Sanık Mustafa Kurt'un 1705 sayılı >asanın 6 maddesı \e TCK.nun 119 / 5. maddesi gereğince sonuç olarak 60.000- TL. ağır para cezasıyla cezalandınlmasına, mıktar icıbarıvla taksıtlcndirme- >e lakdiren yer olmadığına, sanığın kişilığı hakkında edınilen kana- ata gore cezasının enelenmeMne, sanığın iş\erınde şakalanıp \edıc mıne teslım edilen toplam 37 adet LPG lupunun sııc eşşası olduğ.ın dan TCK.nun 36. maddesi gereğince zoralımına, suı, leskıl etme\e'i toplam 86 adet LGP tupunun sanığa iadesıne, 5- Aynca hukum ozetinin masrafı daha sonra m.ıhkûm olan v- nıklardan alınmak uzere suç yerinde yayımlanan bıı iid/ticde. ma- halli bir gazete yok ise Ankara-lstanbul ve Izmır'dc >a\ıınlanan tı rajı 100.000'ın uzerınde bulunan bir gazetede ılan edılmesine karar verildiği ilan olunur. TC SERİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 1991/188 Davacılar Serik ilçesi Yumaklar Köyü'nden Süleyman oğlu 1933 do- ğumlu Mustafa Yetkin, Süleyman oğlu Arif Yetkin ve Süleyman oğlu Muzaffer Yetkin'in mahkememize açmış olduğu gaiplik kararı veril- mesine ilişkin davanın yapılan açık duruşması sırasında: Davacılar hâkimliğimize vermiş oldukları dilekçeleri ile Serik ilçe- si Yumaklar Köyü Cilt: 090/01 Sayfa: 87, Kütük: 29'da nüfusa kayıt- lı Süleyman ve Harum'dan olma 19.9.1948 doğumlu Ramazan Yetkin'in askere gittiğıni askerden firar ettiğini yakalandığını ve tekrar kaçtığı- nı, bir muddet cezaevlerinde yattığını 1974 yılında ortadan kayıp ol- duğunu ve bugüne kadar kendisınden her hangi bir haber alınama- dığıru kendisini bugüne kadar bilen ve tanıyanın çıkmadığını, mah- kemeden gaipliğine karar verilmesıni istemişler, yukarıda açık kimlı- ği yazılı gaipliğine karar verilmesi istenilen Ramazan Yetkin'i gören ve bilenlerin duruşma gunu olan 17.7.1992 saat 9'da yapılacak olan duruşmaya bildirmeleri ilanen tebliğ olunur. 21.5.1992 ÜNYE ŞULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN İLAN Dosya No: 1991/600 Davacı Nuri Yavaş tarafından davalılar Ahmet Yavaş ve arkadaşla- rı aleyhine açılan ortakhğın giderilmesi davasının mahkememizde ya- pılan açık duruşmaları sırasında vrilen ara kararı uyarınca: Yapılan tüm arama ve araştırmalara rağmen adresleri tespit edıle- meyen davalılar Ünye ilçesi Saylan Köyü'nden Huseyin oğlu 1959 do- ğumlu Yaşar Yavaş, Hüseyin oğlu 1961 doğumlu Asım Yavaş, Hüse- yin oğlu 1965 doğumlu Hüseyin Yavaş, Huseyin oğlu 1973 doğumlu Mustafa Yavaş ve Huseyin kızı 1971 doğumlu Hatice Yavas'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, adı geçenlerin veya mirasçı- larının duruşma gunu olan 26.8.1992 günü saat: 9.25'te ünye Sulh Hukuk Mahkemesı duruşma salonunda hazır bulunmaları veya ken- dilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi taktirde duruşmaların yok- luklarında yapılarak karar verileceği hususu davetıye yerine geçerli olmak uzere dava dilekcesi ve duruşma günü ilanen tebliğ olun'ir 15.4.1992 Sanatçıdan aıtık Vesika 9 istenmeyecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Sanat- çı onurunu zedeleyen bir uygulamarun daha yürürlükten kaldınlması için ilk adım atıldı. Polıs Vazife ve Selahiyetleri Yasası gereğince. Anadolu'da konser ve turneça- lışmasına çıkan film. ses ve tiyatro sanatçı- lanndan parmak izi alınması ve zührevi hastalıklar hastanesinde muayene edilme- lerine olanak tanıyan uygulama kaldınlı- >or. Sanatçılann yoğun şikayetlerine neden olan uygulamanın kaldınlması için İçişleri Bakanlığı. yasanın ilgili maddesıni değişti- ren tasamı Başbakanlığa sundu. Tasanya göre. Polis Vazife ve Selahiyeti Nizamna- mesi'nin 11. maddesinde yer alan "polis bunlann hüviyetlenni S.maddede yazılı şartlara göre tesbıt eder" hükmü yasa met- ninden çıkanlıyor. İçişlen Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada. şu gö- rüşlereyer verildi: "Bugüne kadar Anadolu'da konser ve turne gezısıne çıkan film. tivatro ve ses sa- natçılannın zaman zaman yanlış bir uygu- lama ile parmak ızi alınmakta ve genel kadıniann >anında zührevi hastalıklar has- tanesinde nıuayenc edilmekte>di. Bu gibi üzücü olaylar nizamnamenin 11. maddesi- nin yanlış yorumlanmasından kaynaklan- maktaydı. Tüzükte yapılan değişiklikle 20 yaşından büyük sanatçıların hüviyet tespi- tinde gereksiz bürokratik işlemler kaldırıl- maktadır." Meclis'teANAP RPişbirliği ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ve RP Genel Başkanı Necmettın Erbakan, dün bir ara- ya gelerek. anayasa değişikliği konusunda ortak hareket etme karan aldılar. Yılmaz, "Anayasa değişikliğinde \e Türkiye'nin önemli meseleleri konusunda işbirliği için ortak bir zemin bulunduğunu tespit ettik" dedi. RP Genel MerkezTnde Erbakan'ı ziya- ret eden Yılmaz. görüşme sonrasında yap- tığı açıklamada. Meclis'in gündeminde önemli konular bulunduğunu hatırlatarak, şunlan söyledi: "RP Genel Başkanı ile bu konulan gö- rüştük. A\nca Türkiye'nin gündemindeki önemli meselelerle ılgili görüşlenmizi ak- tardık. Anayasa değişikliği konusunda iş- birlığimiz için ortak bir zemin bulunduğu- nu tespit ettik." RP Genel Başkanı Erbakan da açıkla- masında. görüşmede. ANAP Genel Baş- kanı ve vöneticileriyle Türkişe'nin ve TBMM'mn gündemindeki konularla ilgili fıkir teatısmde bulunduklannı ve Meclis çalışmalan konusunda nasıl işbirliği yapı- lacağı hususunun görüşüldüğünü söyledi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle