13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
PAMUKBANK CumhuriyetKUMCUSU: YIHUS MAPt (1924-1945) BAŞY/MH: •ADfa MADİ (1945-1991) Göreceksiniz... Siz de kredi kartinızı değiştireceksiniz! tıi. P A M U K B A N K M E t T I S I 69.YIL / SAYI 24361 / 3000 TL (KDViçMe) 18 HAZİRAN 1992 PERŞEHBE Grev clalgası geliyorTARIM GREVİNE İZİN • Danıştay, Bakanlar Kurulu'nun "genel sağhk ve milli güvenliği bozdu- ğu" gerekçesiyle JİGEM (Tanm İşlet- meleri Genel Müdürlüğü) grevinin 60 gün ertelenmesi karan konusunda yü- rütmeyi durdurma karan verdi. TİGEM grevi 26 haziranda başlıyor. I7.sayfaü BELEDİYELERDE GREV MEMUR ANKARA YOLUNDA KAMU İŞÇİSİ BEKLİYOR • Belediye-îş Sendikası toplusözleşme görüşmelerinin kilitlenmesi üzerine dün Istanbul, Ankara, îzmir ve Adana bû- yükşehir belediyelerinde çalışan 75 bin işçi adına grev karan aldı. Grevin ger- çekleşmesiyle 4 büyük kentte yaşam tümüyle felce uğrayacak. • Hükümeti toplusözleşme masasma çekmek amacıyla Ankara yürüyüşüne başlayan 52 memur sendikası yöneticisi dün 20 kilometreden sonra Gebze'ye ulaştı. Memurlann eylemine DİSK, Ta- bipler Odası ile öteki bazı kuruluşlar- dan destek geliyor. i'N • Kamu sektöründe 48 bin işçi, toplu sözleşmelerin imzalanması için Başba- kan Süleyman Demirel'in son karannı bekliyor. Hükümetle anlaşma sağlana- maması halinde Türk-İş'e bağlı 8 sendi- kanın örgütlü olduğu yerlerde grev karan ve eylemler yürürlüğe girecek. EkMMii'dt Koalisyon"|•• •••• kopruyü geçti• Yeni Galata Köprüsü'nün açılış töre- ninde çok sayıda politikacının yanı sıra Is- tanbul halkı da hazır bulundu. Güvenlik önlemlerinin yetersizliği yûzünden büyük bir izdiham yaşandı, bayılanlar oldu. Istanbul Haber Servisi - tstanbul dün tarihi günlerinden birini daha yaşadı. 16 mayıs sa- bahı yanan eski Galata Köprüsü'nün ardın- dan 1 ay köprüsüz kalan tstanbul, yeni köp^ rüsüne kavuştu. Yapımı 5 yıl süren yeni Galata Köprüsü dün Başbakan Süleyman Demirel tarafmdan hizmete açıldı. Demirel, "Hizmet kervanı, ülkemizi ileri ülkeler sevi- yesine çıkarana kadar yoluna başan ile de- vam edecektir. İstanbulumuz ve memleketi- mize daha nice nice hizmetler kazandırmak için şevkle çalışüğımızı ifade etmek istiyo- rum" dedi. Köprünün açılış töreninde güvenlik ön- lemlerinin yetersizliği nedeniyle büyük bir izdiham yaşandı. Demirel, köprünün kurde- lesini kestikten sonra Başbakan Yardıması Erdal İnönü ile birlikte Eminönü yakasından Karaköy'e kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan binlerce kişi içinde fenalaşıp bayılanlar, yere düşenler, çocuklannı kaybedenler oldu. Yine izdiham nedeniyle zaman zaman Demirel, İnönü, bakanlar, vali ve Sözen'in korunma- sında zor anlar yaşandı. mArkastSa.l7,Sü.4'te Yeni Galata Köprüsü'nün açüışına Demirel, İnönü, çok sayıda politikacı, Vali Kozakçıo&lu ile Belediye Başkanı Sözen katıldı. Demirerden Sırbistan'a gözdağı Başbakan, İslam ülkelerinin olası bir askeri müdahaleye asker vermeye hazır olmalannı istedi StNANGÖKÇEN İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) dı- şişleri bakanlan, Bosna-Hersek'teki durumu görüşmek üzere İstanbul'da dün olağanüstü toplandılar. Başbakan Süleyman Demirel toplanlıyı açış ko- nuşmasında. Bosna-Hersek'te banş ve adaletin tekrar tesisi için gerektiğinde ve BM'den çağn alınması halinde as- keri ve mali katkıda bulunmaya hazır olunması gerektiğini söyledi. Başba- kan Balkanlar'da banşın yeniden sağ- lanmasının Sırp saldınsı durdurulma- dan gerçekleşemeyeceğini belirtti. Demirel, Suudi Arabistan. İran ve Mısır Dışişleri Bakanlanyla görüşme- sinde ise Bosna-Hersek'in bağımsızlı- ğının hemen tanınmasını, bu ülkeye maddı yaro'm için bir fon oluşturul- masını istedi. Başbakan Bosna-Her-, sek için aldığı önlemlerin yürümemcsi halinde Güvenlik Konseyi'nin asken önlem de dahil olmak üzere yeni yaptı- nmlara gıdebileceğını söyledi. Sheraton Oteh'nde yapılan IKÖ Dı- şişleri Bakanlan 5. Olağanüstü Top- lantısı dün sabah saat 10.30"da Başba- kan Süleyman Demirel'in toplantı salonuna gelmesiyle ve ardından Kuran okunmasıyla başladı. Başbakan Süleyman Demirel top- lantıyı açış konuşmasında "Bugün kar- şı karşıya bulunduğumuz durum çağı- mızın ruh ve bilincine ters düşen bir görüntüyü yansıtmaktadır. Eğer önü- müze çıkan yeni saldırganhk ve çatış- ma türleriyle etkin bir biçimde baş ede- mezsek daha iyi bir geleceğin vaatleri gerçekleşmeyebilir" dedi. Uluslararası toplumun saldırganlı- ğa karşı koyma yeteneğini yeni yön- temler çerçevesinde geliştirerek güç- lendirebilmek için önleyici ve düzeltici araç ve eylem biçimlerini ivedilikle ge- liştırmek zorunda olunduğunu belir- ten Demirel "Bosna-Hersek'te süregi- den trajedi sözünü ettığim ihtiyacın bütün veçhelerini gün ışığına çıkar- maktadır. Bu olağanüstü konferansın başhca konusu olarak meseleye eğildi- ğinizde, islam toplumunun, silahlı saldınya. cebren toprak ışgalıne ve in- sanları atayurtlarından kitleler halin- de söküp sürmeye karşı öteden beri sa\unduğu amaç ve ilkelerin tam ve güçlü bir sekılde teyidine katkıda bu- lunacaksınız" diye konuştu. Türkiye'nin Balkan halklanyla or- tak bir tarihi kaderi paylaştığını belir- ten Demirel "Şu anda Bosna-Hersek halkının Belerad'dan vönetılen açık mArkasıSa.l6,Sü.3'te KÜRŞAT MYM.'M MMMerl M16. Sayfada 'BOSNA HERSEK'TEKİ SAVAŞ KOSOVA'YASIÇRARM.Sa.v/iı Iran'a PKK uyarısı KÜRŞATAKYOL İKÖ Dışişleri Bakanlan 5. Olağanüstü Top- lantısı'na katılmak üzere İstanbul'da bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Şara, iki ülke arasında sınır sorununun bulunmadığını, ancak Irak'ı da içine alacak üçlü bir sınır güvenliği anlaşmasının imzalanması gerektiğini söyledi. Şara, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin tarafından kabulünden önce Cumhuriyet muhabirine yapüğı açıklama- UArkasıSa.l7,Sü.6'da ÇEKİÇ GÜÇ MARATONDA mn.Sayfada ! _ _ AYAZ'DAN ABD'YE ÇEKlÇ GÜÇ UYARISI • 17. Sayfada GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Dün Dündür, Bugünise... Once Sanayi Bakanı Tahır Köse, arkasın- dan Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın konuşmala- n... Meclis'i derinden etkiliyor Hükümeti sarsmaya yönelık iki gensoru nedeniyle iki bakan Meclis'te önemli açıkla- malar yapıyor. Silah geri tepiyor. İki bakan, geçmiş dönemde sanayi ve kül- tür bakanlıklarmdaki yolsuzlukları belgele- riyle ayrıntılı bilgilerle öylesine açıklıyorlar ki. eski iktidar ANAP grubundan çıt çıkmıyor. Zaman hızla ilerliyor. Gece yarısına doğru Köse'den sonra Sağlar'ın açıklamaları dün- kü basında yer almıyor Üstelik bir süre önce m.4rkasıSa.l7,Sü.2'de Bakü, eski yöneticileri sorguluyor• Azerbaycan Içişleri Bakanı Hamidov dün yap- öğı basın toplantısında eski Cumhurbaşkanı Mut- talibov ile Azerbaycan'ın BM temsücisieski Başba- kan Hasan Hasanov'un yurtdışındaki bankalarda bulunan paralannın geri teslim edilmesi için In- terpol'e başvurduğunu açıkladı. • Erivan gençleri askere ça- ğırdı 9. Sayfada • "Türkiye Alman silahlan- nı Azerilere veriyor" DhiK fi 9.Saytaiı • Tarihin en büyük nükleer füze indirimi 8.Sayfaia • Casper Weinberger mah- keme önünde 8.Sayfada ESAT PALA bildiriyor BAKÜ Azerbaycan yönelimi eski Cumhurbaşka- nı Ayaz Mutta- libov ile eski Başbakan ve Azerbaycan'ın Bırleşmiş Milletler'deki temsücisi Hasan Hasanov'un yurtdışındaki bankalarda bulunan parala- nnın ahnarak geri teslim edilmesi için Interpol'e başvurdu. Azerbaycan Içişleri Bakanı İskender Hamidov dün bir basın toplantısı düzenledi. Hamidov şu anda Moskova'da bulunan eski Cumhurbaşkanı Ayaz Muttalibov ile eski başbakan ve Azerbaycan'ın BM temsücisi Hasan Hasanov'un yurtdışındaki *ArkaaSa.l6,Sü.8'de Ankara, Erivan'ın protestosunu reddetti ANKARA (AA) - Ermenis- tan, Turk hava sahasından tran- sit geçen uçakların silah ve mü- himmat taşıyıp taşımadıklannı denetlemek üzere indirilmesini protesto etti. Türkiye, Ermenis- tan Dışişleri Bakanlığı'nın Mos- kova Büyükelçiliğimize gönder- dlgi protestoyu reddetti. Dışişleri Bakanbğı Enformas- yon Dairesi'nden konuyla ilgili olarak verilen bügide, Ermenis- tan Dışişleri Bakanlığı'nın "Türkiye'nin Ermenistan'a gi- den uçaklara güçlük çıkardığı, insani yardımlan engeUediği, pi- lotlan sorguya çektiği" şeklinde asılsız iddialarda bulunduğu ha- tırlatıldı. Avrupa Güvenlik ve lşbirliği Konferansı AGlK'in, "Kara- bağ'da çatışan taraflara silah ve mühimmat sevkıyatının engel- lenmesi" yönünde karar almış bulunduğunu hatırlatan Dışişle- ri Bakanlığı, Türkiye'nin dene- timlerini tamamen bu karara uygun şekilde yaptığını vurgula- dı. Bakardıkca verilen bügide, m.ArkasıSa.l6,Sü.H'de Melih Cevdet Anday yann yine okurlanyla buluşuyor Y E N İ D İ Z İ Türkiye^de sağhk politikası T0N6UÇ GÖRKER'iıı yazı diztei yann Cumauriyet'te Hastalıklı sağhk sistemimiz GİNOÜZ İM$tR'la »an *zW yanı CMtariytrta KMSA ûOncekı 3453.63 Oün 3519.02 BOUUt ÛOncekı 7055 Dun 7O65 HARK •aÖncekı 4485 Dun 452O ûÖncekı 78.OOO Dun 78.2OO Festival /11. Sayfada Neşeye övgü, dostluğa çağn Betonlaşma / Arka Sayfada Zekeriyaköy'e gri örtü Futbol / 1 5 . Sayfada Kupada erkenfinal Kitap / Bugün Tatil kitaplarınızı • H P l seçtiniz mi? OLAYLARBV ARDINDAKI GERÇEK Ciden ve Celen Istanbul eskiden surlann için- de bir tarihsel kentti, bugün sı- nırian ve nüfusu belirsiz bir rmetropol, belki de bir ülke!.. Şa- kadeğil, neredsyse Yunanistan'a yaklaşan nûjusuyla koskoca ts- ttanbul'u, kaynaklan sınırlı be- lediyeler herkesi memnun ede- cek biçimde çekip çeviremezler. Yarım milyonluk şehirlerin ye- raltı ulaşımıyla donandıklan bir dünyada, on milyonluk tstan- bul'ayer üstünde neyolyeter, ne otobüs, ne araba, ne de tram- vay... Bir süreden beri bu duru- ma Galata Köprüsü'nün yangı- nı da eklenince, kentte ulaşım büsbütün ağırlaşmıştı. Dün açılan yeni köprü, kent halkına -yetersiz de olsa- bir so- luk getirecektir. Getirecektir, ama tstanbul'un dillere destan Galata Köprüsü de gitmiş, yerine başkası gelmiş- tir. Şehirli, bir buruk sevinç için- dedir. Galata Köprüsü, kent yaşa- mında ve edebiyatında silinmez izler bırakmış, kültürümüzün bir parçasına dönüşmüştü; yan- ması, kötü bir son oldu; gözle- rimizin önünden çekilip gitti; ye- rine gelenin daha hiçbir anısı ve söylencesi yoktur. Ancak geniş zaman içinde ba- kıldığında, giden köprünün, Is- tanbul'un ikiyakasını birleştiren köprülerin ilki olmadığı da an- laşılıyor. llk köprü 1844'teyap- tırılan Valide Sultan Köprüsü'y- dü; on sekiz yıl kullamldıktan sonra Unkapanı'na tasındı; ye- rine daha geniş bir köprü yapıl- dı; sonra 187S'te bir Ingilizfır- mArkastSa.l7,Sü.l'de İstanbul'da serbestçe satıldı, Ankara DGM affetmedi Kitaba 150 milyon daha ceza ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, bir kitabı daha cezalandırdı ve 'Nevrozladık Şafaklan' adh ki- tabı yayımlayan Başak Yaymcılık'ın sahibi Hikmet Koçak'ı 150 milyon liraya mahkûm et- ti. Terörle Mücadele Yasası'na gore mahkûm edilen yayıncı Koçak, Edip Polat'ın yazdığı ki- tabın geçen yıl İstanbul'da 1. baskısının yapıl- dığını ve hakkında hiçbir soruşturma açılma- dığını söyledi. 'Diyarbakır Gerçeği' adlı bir başka kitabın da yazarı olan Edip Polat'ın bir sur'e önce ya- yımlanan 'Nevrozladık Şafaklan' adlı kitabı hakkında Ankara DGM tarafından açılan da- va sonuçlandı. Kilabı yayımlayan Başak Ha- sat Yayıncılık Pazarîama şirketının sahıbı Hik- met Koçak, "Devletin ulkesi ve milletiyle bo- lunmez butunlüğü aleyhinde propaganda yap- mak, terorle mücadeleyi gorev almış kamu gö- revlilerinin isimlerini yayımlayarak hedef göstermek" gerekçesiyle toplam 150 milyon lira para cezasına mahkûm edildi. Ankara DGM'nin aldığı kararla ilgili olarak Cumhuriyet'e açıklama yapan yayınevi sahibi Hikmet Koçak, 'Nevrozladık Şafaklan' adlı ki- tabın geçen yıl İstanbul'da I. baskısının yapıl- dığını ve piyasada serbestçe satıldıâını, kitap UArkası Sa. 17. Sü. 1 'de GOZLEM UĞUR MUMCU SSK Çıkmazı... Sosyal Sigortalı 3 milyon 300 bin işçi ile işçi emeklisi ve yakınlarından oluşan toplam 19 milyon 911 kişiye veril- mesi gereken sağhk hizmetleri hemen hemen durma noktasına geldi. llaç işverenlerı, 900 milyarı bulan alacakları nedeniyle SSK hastanelerine ilaç göndermiyorlar. Eczane kapılarına da duyurular asılıyor - SSK reçeteleri kabul edilmez. Universite hastanelerinin de SSK hastanelerinden ge- len hastaları geri çevirdikleri ileri sürülüyor. UArkasıSa. l?.Sü. 7'dv
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle