12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 18 HAZİRAN1992 PERŞEMBH 14 SPOR Amatör ve profesyonel futbol, tek çatı altında toplandı. Futbol Yasası Meclis'ten geçti• Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuruluş ve görevleri' hakkındaki kanunun getirdiği yeniliklere göre genel kurulda en çok oy alan başkan ola- cak. Mevcut kanunda en çok oyu alan 3 aday arasından bir tanesi seçiliyor- du. Böylelikle özerklik kesinleştirildi. ALİ ABALI ANKARA -Türkiye Futboi Federasyonu kuruluş ve görev- leri hakkındaki kanun tasansı ile îstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu ve 33 arkadaşmın teklifı birleştirilerek Millet Meclisi'nde. M.Eğitirn Komis- \onu"ndan geçen şekli ile bazı eklemeler yapılarak kabul edil- di. Kanunun görüşülmesine T- si bakan olmak iizere 15 DYP- li, 8 ANAP'b, 5 SHP'li ve 6 diğer partilerin temsilcisi ile başlanırken son oylamada 50'si DYP'li olmak üzere 75 millet- vekili haar bulundu. Görüşmelerde ilk sözü îstan- bul Milletvekili Yusuf Namoğ- lu aldı. Namoglu konuşmasın- da bu kanun ile futbolun tam özerkliğe kavuştuğunu, bun- dan sonra milli takımlann otel- lerde değil, kendi tesislerinde kamp yapacağını vurgulayarak maçlann cuma ve cumartesı gu- nüne alınmasını istedi. Spordan sorumlu Devlet Ba- kanı Mehmet A!i Yılmaz, "Türkiye Futbol Federasyonu kuruluş ve görevleri" hakkın- daki kanunun getirdiği yenilik- leri Cumhuriyet'e şöyle özetledi Amatör ve profesyonel fut- bol tek çatı altında toplandı. Federasyonun özerk olduğu açıkça belirtildi. Genel kuruida en çok oyu alan aday başkan olacaktır. Mevcut kanunda en çok oyu alan üç aday arasından bir ta- nesi seçiliyordu. Böylelikle özerklik kesinleştirildi. Genel kurulun oluşmasında futbolun unsurlanna daha çok yer verilmiş ve daha demokrâ- tik bir yapı geliştirilmiştir. Ör- neğin hakem, antrenör, futbol- cu ve amatör spor kulüpleri derneklerine de yer verildi. Merkez hakem kurulu, de- netleme kurulu ve tahkim kuru- lu; genel kurul tarafından seçil- mektedir. Böylece daha de- mokraük bir yapı oluşturul- muştur. Merkez hakem kurulu, yan kurul olmaktan cıkanhp fede- rasyonun ana organlanndan biri haline getirildi. Kulüplerin ve derneklerin temsilcilikleri, genel kurullan tarafından belirlenecektir. Yani bir kulüp başkanı artık dilediğı kişiyi temsilci olarak göndere- meyecek. Milli takım müsabakalann- dan federasyon, radyo ve tele- vizyondan gelir sağlayacak. Halen yürürlükle bulunan kanunda yalnızca futbol müsa- bakalardından elde edilen gelir- ler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Kanundaki yeni madde ile şimdi diğer gelir- ler de muafiyete alındı. Seçimler Bakan Yılmaz yeni futbol fe- derasyonu seçiminin ne zaman yapılacağı sorusuna şu cevabı verdi: "En kısa zamanda yerine ge- tirilecektir. Kanunda temsilci- lerin belirlenmesi için belli süre- ler vardır. Genel kurulu oluştu- rup hemen seçimi yapacağız. Sanıyorum bu da 2-2.5 ay için- de sona erecektir". Trabzonspor, Ingiliz teknik direktör peşindeSpor Servisi — Trabzon- spor Kulübü Başkanı Sadri Şe- ner ve Ikinci Başkan Ismet Ka- lafatoğlu, Tottenham'ın eski çalıştırıcısı Peter Shreeves ile pazarlığa oturmak amacıyla dün uçakla Ingiltere'ye gitti. Yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belir- ten Başkan Sadri Şener, iç transferi bitirdiklerini yaban- ct ihtiyacını ise Ukraynalı fnt- bolcularla giderdiklerini belir- îerek, teknik direktör konu- sunda sorunlarının bulundu- ğunu, bunu da ilk etapta İn- eiliz çalıştırıcı ile çözümleme- y; amaçladıklarını sâyledi. Şener, Ikinci Başkan Kala- fatoğlu ile îngiltere'ye hareke- tinden önce yaptığı açıklama- da, Ingiltere'de bugün, Tot- tenham'ın eski çalıştırıcısı Pe- ter Shreeves ile masaya otura- caklarını belirtti. Olmazsa Osim Trabzonspor Başkanı Sad- ri Şener, İngiliz Peter Shreeves ile anlaşma sağlanamaması durumunda, alternatif isim olarak Yugoslav Ivica Osim'- in ilk sırada yer aldığını söy- ledi. Şener, lngiltere'deki temas- larını tamamiayarak cuma gü- nü Istanbul'a dönecek. CEBRAİL DEMİR (1956-1988) O, HEP VAR BERAT-BERRÎN-SEBO İLAN T.C. BURSA İŞ MAHKEMESİ SAYI Esas No: 1991/984 Davacı SSK Genel Müdürlüğü tarafından davaJılar Esat Maran- goz, Hikmet Orakçı aleyhine açılan rücuan tazminat davasımn yapı- lan duruşması sonunda verilen 11.5.1992 tarih, 1991/984-1992/438 karar sayılı ilamı ile: 973.750.- lira kurum zarannın gelir Bağlama karannın onay tarihj olan 26.11.1987 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle bir- likte davalılardan müştereken ve müteselsÛen tahsü ile davacıya öden- mesine. Fazla istemin reddine, temyizi kabil olmak üzere davacı vekilinin ve davalılar vekillerinin yüzlerine karşı, diğer davalı Enver Çetinkaya'nın yoklugunda karar verilmiş olmakla: Anılan karar davalı Enver Çetinkaya'ya tebliğ edilmediğinden 7201 sayılı tebligat yasasının 28. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. (tlanen tebliğ son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayı- hr.) 28.5.1992 Basın: 29815 CSaray'daKoseçkî bilmecesi• Polonyalı futbolcuyu gözden çıkaran san-kınmızılılar,bonservisini Legia Varşova kulübüne kaptırmamak için Futbol Federasyonu'na başvurma karan aldı. MUSTAFAERSOY Polonya'lı futbolcu Ko- secki'yi gözden çıkaran Galata- saray. bu futbolcunun bonser- vis bedelini Legia Varşova kulübüne kaptırmamak için Futbol Federasyonuna başvur- ma karan aldı. Galatasaray futbol şube so- rumlusu Adnan Polat dün gece 5 saat kadar süren yönetim ku- rulu toplantısı sonunda Ko- secki'vi önümÜ7deki sezon oynatmayı düşünmediklerini söyledi. Polat, Kosecki'yi oy- natmadıklan gibi Legia Varş- yova kulübüne de bırakmaya-' caklannı sözlerineekledi ve400 bin dolarlık bonservis bedelini ödeyerek kulübün malı yapa- caklannı açıkladı. Kosecki'nin 3 milyar tutan bonservis bedeli- ni ödemeyi kararlaştıran Gala- tasaray kulübünün bu futbol- cuyu Avrupa kulüplerinden birine satarak gelir elde etmeyi planladığı öğrenildi. Şube So- rumlusu Adnan Polat "Legia Varşova kulübü. futbol fede- rasyonuna çektiği faksta 18 Haziran'a kadar Kosecki ile anlaşma yapılmadığı takdirde bu futbolcunun tamamen ken- di mallan olacağını beiirtmiş. Biz de buna karşılık Futbol Fe- derasyonuna Kosecki'nin G. Saray'ın futbolcusu olduğuna dair elimizdeki belgelerle baş- vurduk."dedi. Yönetim kurulu toplanlısın- da İzmir'de özel bir turnuvaya katılan Uğur ve Muhammet'e ceza verilmesi kararlaştınldı. Adnan Polat yaptığı açıkla- mada 4 büyük kulüp temsilcisi ile geçen hafta bir toplantı ya- pıldığını ve Spor-Toto Loto'- daki isim haklannı ariınlmasını istediklerini belirtti. Şu anda her hafta isim hakkı olarak 23-25 milyon aldıklarını hatır- latan Polat, bu rakamın 250 milyona gelmesi gerektiği vur- guladı ve bu gerçekleşmezse diğer 3 büyük kulüp yöneticile- riyle ortak karar alıp toto ve Lotodaki isim haklannı ceke- ceklerini belirti. Öte yandan Galatasaray for- ma ve eşofman için anlaşma yaptığı İngiliz Umbro firması ile 5 yıllık bir sözleşme imzala- dı. AT YARIŞLARI FİKRET DAĞLIOĞLU 1. KOŞU: F.Kİmene (3), P.Ece 1(2), 2. KOŞU: F.Nerminharum (4), P.Kopelya(l 1), PP.Berke(l) S.GüIistan (9), 3. KOŞU: F.Hakan (16), P.Dilay (10), PP.Hasandede (1), S. Adanagüzeli (5), 4. KOŞU: F.Akmeşe (7), P.Viva Zapata (2), PP.My King(5), S.Müflis(I), 5. KOŞU: F.Arzum 3(1), P.Yurtseven (4), PP.Arzu 4(12). PP.Ceylan 336(6), S.Perçem 1(15), 6. KOŞU: F.Sonbatur (1), P.Burcu 1(13). PP.Nilüfer (5), S. Tosoğlu (2). Kimeııe favori Bursa'da hava kapalı, sağanak yağış bekleniyor. Altılı Gan- yan da 1 milyar 207 milyon lira bugüne devretti. Hasılatın 2.5 milyara yaklaşması bekleniyor. Bugünkü yanşlara ilişkin öne- rilerimiz şöyle: 1. AYAK: İki yanş gören Kimene, yanşın favorisidir. Ece 1, daha sonra düşünülebilir. 2. AYAK: İyi bir forrn tutan Nerminhanım ile sorunlan çö- zûmlenen ve son yanşında dördüncü olan Kopelya arasındaki mücadele birinciyi belirleyecektir. İstanbuTdan haargelen Ber- ke ile Gülistan 1, Özlemim, Şimşek 144, tabela şansı olan isim- ierdir. 3. AYAK: İlk yanşında ilerisi için ümit veren Hakan. ilk şansa sahiptir. Yeni sahipkrinde itina ile hazırlanan Dilay, uzun me- safeye yatkın olan Hasandede, Adanagüzeli, yanşın sürpriz isimleridir. 4. AYAK: İstanbul'dan hazır gelen Akmeşe ile bu grupta ba- şanlı olan Viva Zapata'nın kuponlarda bulunmasında fayda vardır. Bahis için My King ve Müflis'i öneririm. 5. AYAK: İstanbul"daki son yanşını burada tekrarlaması ha- linde Arzum 3, kazanacaktır. Yurtseven. hafta içindeki işleriyle düzeldiğini gösterdi. Dün sabahki sprintinde Alderviş'e kolay üstünlük sağlayan Arzu 4 ile Ceylan 336. hafta arası işlerinde adeta uçan Perçem geniş kupanlarda bulunmalı. 6. AYAK: Son yanş galobu süper olan Sonbatur, ilk şansa sahiptir. Pistin kuru olması halinde Burcu netice alabilir. Son sprintinde göz dolduran Nilüfer, kalite isim Tosoğlu. tabela şansı olan isimlerdir. ALTILI GANYAN 4 11 16 1 4 12 6 1S 20 1 13 5 Bılgisoyar Pazarı 232 64 26 - 230 21 87 B A H A R K A M P A N Y A S I IPC ECONLINE™ 1 ürünlerme daha kolay ve uygun kosullar ile sahıp olmanu için, yeni bir fırsat doğdu. DAN1ŞMAN Bahar Kampanyası ile bır IPC ECONLINfE'a sahıp ûlabılirsını; EKONOMİK FİYAT UYGUN ÖDEME Çeşırlı ödeme seçeneklerı ile seçım yapma oıgurlüğunu yaşayın. Yetkilı satıcılarımua ba$vurun, sonuç lehinize otacaktır. 3 YIL GARANTİ DANIŞMAN, IPC ECONtlNE™ bilgisayarlarından aldığı yükiek teknobji güvencesini mü$rerilerine bir avantaj olarak sunuyorve " 3 yıl garanti" ayrıcalığını yalnız DANIŞMAN aınuyor. BİR IPC ECONLINE SAHİBİ OLMANIN TAM ZAMANI SUNDUGUMUZ ZATEN HAKKINIZ OLAN BÎLGİSAYARDIR BtLGISAYAR S1STEMLERİMOŞAVİRLIK VE T1CARET A.Ş. YETKtLl SAT1C1LARIMIZ: ADANA: AKBIM 11 62 35 • AFVONrDOĞUŞ 12 707 • ANKARA. D.A.G 418 66 10 • ANTALYA. BİLPA 17 72 27 • BOLU. DETAY 12 324 • BURSA: MAKRODATA 22 18 18 • ERZURUM:İLETİŞİM 11 483 • GAZtANTEP: GABİM 117393 • ÎSTANBUL. ASCOM 512 47 45 AYKOM 273 13 51 B.B.S 338 73 74 BEST 274 02 34 B1LKUR 336 63 86 DOST 261 38 59 ELKON 534 99 75 İKBAL 531 76 49 INFOTEK 268 22 27 1NTERKOM 234 40 93 1NTERFİX 346 85 51 KARDELEN 545 18 18KOMTEK 267 49 31 ORJON 384 20 58 PROKOM 537 01 95 • İZMİR: MASTER 21 79 48 • KÜTAHYA: CR1PTON 16 108 • TRABZON SISTEM 14 286 • VAN: BILTEK 12 639 • ZONGULDAK. ETXIN 35 870 mİCfOSOft. Word 5.5 t Word 5.5 Türkçe ; • W k t ı i T ..444$ Workstaıion Tr.... ZÎ04 ...244 J >rks 2.0 Türkçe 2W£... 222 $ • Worfc>tationTr ....«&$... 144$ Upgrade Word 5.5 Tr33£*... 222 $ Ubgrade Word 5.5 In 3îft*... 244 S o&t OtOufı '«jt AMnmz.<nwusmjı\>Kosss i t f îjinterfî «(1)338 0102-346 85 SATILIK •• Macintosh Plus - 30 MB Hard Disk - *- Personal Laser Writer NT » Ve Programlar Tel: 325 81 24 Antalya-Alanya kıyı şeridi üzerinde, Aîanya'ya 25 km., Antalya Havaalanı 'na ise 100 km. uzakîıkta nefis bir kumsahn hemen ardında kurulu bulunan Otel tncekum, yıhn ayında konuklarına her yönüyle doyurucu bir iatil için gerekli bütün olanak ve hizmetleri sunmaktadır. Kültür • Sanat 232 64 26 • 230 21 87 • Deniz manzarah özel balkonlu ve banyolu odala'r • 104 oda ve 6 bungalowda 220 yatak • Açık ve kapalı lokanta • Açık büfe • Diskotek • Bar • TV Sa/on • Butik • Spor tesisleh ve donanımı; dileyen konuklar için özel ders olanaklan • Eğlence ve animasyon programları. Otel lncekum: Avsallar Köyü / AJanya Tel: (3237) 1149-1007- Fax U20 AIİŞM Refaeıı K-Adenauer-Str. 41 5650 Solingen 1 Tel.: 0212/209855 inceJcum. Incehun. Lncekıun. lncekum. inceJaurL. Uıcdaun. Lncekum. İLAN T.C. ÇORUM BİRİNCİ ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 1984/108 RIZA ALKAN, TÜRKAN GÜL, GÜLLÜ EKREM, R1ZA YII^ DIRIM, HENDİYE ÇÖNGE, İSMAİL ALKAÇ, İRFAN ALKAÇ. Davacı Cevahir Alkan vekili Avukat Ali Yılmaz önder tarafından Abdullah Alkan ve 26 arkadaşı ile aleyhinize açılan tapu iptali, tescil davasımn yapılan açık yargılaması sonunda, Adresiniz meçhul olduğundan dava diJekçesi tarafmıza ilanen teb- liği edilmiş olup kararın da ilanen tebliği edilmesine karar verildigin- den, yapılan yargılama sonunda dava konusu Çorum MerKe? Tarhan köyünde kain 981 parsel no.lu taşınmazın tapusunun iptali ile mu^ti- kilen davacı Cevahir Alkan adına tapuya tesciline, keza 17.250 TL. nispi ilam harcı ile 10.000 TL. nispi vekâlet ücretinin ve 247.589 TUsi yargılama giderinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilnıiş olup, ilanın yayımlandığı carihten itibaren 15 gün içerisinde tarafımızca temyız edilmediği takdirde hükmiın kesinleşeceği karar yerine kaim olmak özere ilanen tebliğ olunur. 28.5.1992 Basın: 48090 İLAN GÖYNÜCEK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Dosya No: 1988/149 Karar No: 1990/41 Davacı: Esma Kurt AJi kızı Koyuncu Köyü'nden olup halen Gök- medrese Mah. 107/224 - Amasya. Davalılar: 1- Ahmet Mısırlı Hasan oğlu Koyuncu Köyü'nden - Göy- nücek, 2- Tapu Sicil Müdürlüğü - Göynücek. Dava: Tapu iptali ve tescil. D.Tarihi: 23.11.1988 K.Tarihi: 10.5.1990 Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan tapu iptali tescil dava- sımn kararına ilişkin davanın davalısı olan Ahmet Mısırlı'nın adresi- nin araştınlmasına rağmen tespit edilemediğinden Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 1990/14276-7963 karar sayılı ilamı tebliğ edilememiş olup ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize davalının baş- vurmadığı takdirde tebliğ edilmiş sayılacağı ve dosyamn kesinleşece- ği hususu tebligat yerine kâim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 23.12.1991 Basın: 48177 ALDATMA Şb!5(TÎ(2«W47) J1.00-I3.W-15.00-17.00-19JO-21.45 njO-U.3OI5.3O-17JC-19JO-21.3O AKDENİZ ley«#«SWfW (25111 7 0 I2.QO-14.I5-1UO-1U5.2I.00 BAHÇIVAN lokıkirhCHÜ(572H39) lS.00-17JO-19.0O-21.t5 KUZENİM VINNY Korbiyt«S|247U15) I1J0-M.Î5-17.OC-I9.3O-7I.45 DOORS rnneıinufuiçiı MNKTO&UI25132 40) 1İOO15.OO-110O-2I.0O 9 1/2 HAFTA Ç,»iMF«3(5IS26 63] 1I.00-13J4J6 00-18X21.00 l^.|hDÜirfA(2<9«61] I2.O0-I4.I5-ISJH8.45 2U5 TANRILAR (JIDIRMJ5 OLMALI II p^S»f«-4[516 26M) 11.00-I3JO-U.OO-18.30 21.00 EVDE TEK BAJINA Mntey İNCİRÜ (572 S4 M) 11JKH3.00 NİNJA KAPLUMBAĞAUR II OMEN IV HIUZİUI'MSİIBUIAIM BEYOĞLU SİNEMASI (251 32 40) YAZ ŞENLİĞİ 1 19 Haziran - 9 Temmuz Sinema yazarlan mevsımm en iyifihnlerimsizitı için stçtiler. T O P T E N ' 9 2 ASKÜZERİNEFİIM K.KIES10VVSKI AVRUPA SİYAH GÖZLFR GENÇÜKATEŞİ ŞEHRINKALBİ BALIKO KRAL KAPANMAYAN LARS VON TRIER AL'N PARKER UWR£NfE KASOAN TERRYGIIİ1AM OUVER STONE 19 Hoziran-4/9 Temmuz 20 Hoıron-5/8 Temmuı 21-29 Haziran 22-30 Haziron 23 Hoziron-I Teıranuz 2İ/79 Hazinm-2 Temmuz 25 Hoziran-6 Temmuz REMBETIKO COSTAS FERRIS 26 Hozira»-3 lemmn VENÜS'Iİ BULUSMA ISTYANSZABO 27 Hoziron-7 Temmuz Yılmaz Gvney Gözüyh Can ÇekifenÇel,fkilerÜİke*i... •• •• SURU TARIKAKAN-MEÜKEDEMİRAĞ TUNCELKURTİZ YöMİmK ZEKİ ÖKTEH S«nryo:YllMAZGÜN[Y OrtokSr 0KM (2SI 69 17) 13 00-15 30 18 00 20 30 Sinema Tiyatro Gösteri 232 64 26 230 21 87 SHWARZENEGGER HAFTASt Kadıköy A5 Sineması (336 00 50) C0MMAND0 TOTAL RECALL Paza PREDATOR TERMINATOR • Cunw-Çorşanbg ftnmbe Seanslar 13.30-16.00-18.30-21.15 Sinema • Tiyatro Gösteri 232 64 26 • 230 21 87 REKLAM FİLMİDAĞIT1MINDA 249 50 33 T.C. KAYSERİ 3. SULH CEZA MAHKEMESİ ESAS NO: 991/1153 KARAR NO: 1992/296 C.S.Es. No: 1991/5773-2070 Hâkim: Aü Bayraktar 19326 Kâtip: Mediha Karakaş 1351 Davacı: K.H. Sanık: Hayri Kayhan / Tayyar ve Fazilet oğlu, 1957 Do. Özeva- tan ilçesi Kale Mah. Nüf. kayıtlı Karpuzatan mevki İmamoğlu Su- cukları me^ul müdürü Suç: Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne muhalefet Suç Trh.: 8.5.1991 Sanık hakkında açılan kamu davasımn yapılan açık yargılamasında G. Duşünüldü: Sanığın fıil tarihinde mesul müdürlüğünü yaptığı, üretip satışa arz ettiği, yapılan bakteriyolojik analizinde insan sağlı- ğına az veya çok zarar verecek derecede Gıda Maddeleri Tüzüğü'- nün 179/E maddesine göre rutubet miktarının % 40 olması gerekirken 2.64 miktannda fazlalık ile 42.64 bulunduğu, bu nedenle sanığa mah- kememizce CK.'nm 398, 3506, SY. 3591 SY. CK. 81/2, 647 SY. 4/1 maddeleri uyarınca 595.000.- lira agır para cezası, 3 ay 15 gün mes- lek ve sanaiından men, 7 gün işyeri Vapatmasına karar verildiği, iş- bu hükmün c. savcılığına gönderileıck masrafının bilahare sanıklan alınmak üzere İstanbul, Izmir ve Ankara'da neşredilen [irajı yu/ hi- nin üzerindeki bir veya iki gazetede ve suç mahallinde yavımlatun yerel bir gazetede ilan edilmesine karar verildi. 20 5.1992 Basın: 29523 MALATYA ASLİYE 3. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1991/542 Davacı Kalender An vekili Av. Zeki Turhan tarafından davalı Şa- raban An aleyhine açılan boşanma davasımn devamı sırasında, da- valının adresi meçhul olduğundan adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; Malatya ili, Akçadağ ilçesi, Hürriyet Mahallesi, cilt: 04.1 sayfa: 26, kütük: 9 sıra no.da nüfusa kayıtlı Mehmet kızı 1949 doğumlu Şara- ban Arı'mn duruşmanın atılı bulunduğu 7.7.1992 günü saat 11.10'da mahkeme salonunda bizzat bulunması veya kendisini bir vekille tem- sil ettirmesi aksi takdirde duruşmalara yokluğunda devam edilip, yok- luğunda karar verileceği hususu dava dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basın: 48086 ANKARA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 1- Başmüdürlüğümuz Ankara Lokal Santrallerinde abonelere ait telefon ve teleks kontör fotoğraflarının çekimi (1 yıllık) yaptınlacak- tır. 2- Ihaleye ait şartname Basmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğü'n- den temin edilebilir. 3- İhale 25.6.1992 günü saat 15.0O'de Başmüdurlüğümüzde yapıla- caktır. 4- Geciken teklifler kabul edilmez. 5 Basmüdürlüğümü7 ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yap- makta serbestıir. Basın: 29452
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle