13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
— ^ Sa Cumhuriyet § Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik Turk Anonim Şirketi adına Berio N«ö • Gene! Yayın Yflnetmeni- Özgen Acn • Gen«i Yayın Koordınatörü' HiknKt Çetiakaya • Yazı Işlerı Mudürlen. Füsoa Özbilgen (Sonımlu), Cetal Başlangıç • Yazı tşleri Müdür Yardımcısı: Salim AlpasUn Sayfa Düzeni Yönctmeni: AJİ Aau 9 Adana Temsikısi: Çctin Yi|cnogiu tç Politika: Mebnet TezkM, tstanbul Haberleri: Şenay Kalkan, Dış Haberler: Eı^un Balo, Kültür Mürşii Balabanülar, Makaleler: Saml Karaören, Spor: Abdulkadir Yucelman, Duzeltme: AbduIlaJı Yazıcı • Koordinatör: Ahmet Konılsan • Malı Işler: Erol Erkut • Muhasebe: Biilent Yener • Bütçe-PIanlama: Sevgi Osmaabeşeoglu • Idare: Hüstyin Giırer • ijJetme; Önder ÇcUk • Bilgi-lşlem: Nail Inal • Personel: Sevgi BosUBcıoglu Bnwr Cumhmya Mubuahk K OmtMalıt T.A-Ş. TBrkaagı Cad 39/41 Ct*«k*u 343M IM PK Z46 Isuuıbul Ttl 512 OJ 05 (20 hu\ TMa: 22246, Faı. (I) 526 60 72 • Baroltr A d n Zıyı GOkalp Blv tnkılap & No 19/4. TİL 413 11 41-47, THex. 42344, FUJ (4) 433 05 63 • ta«lr H Zıyı Btv 1352 S. 2/3. Tefc 83 12 30, Tekaj 52359. FUL (51) 89 53 60 # ><M« InOnU o d 119 S. No: I K« I. TO: 19 37 52 (4 hM), Tdct 62155, Fu: (71) 19 25 7J TAKVtM: 18HA2İRAN 1992 İrasak: 3 23 Güneş: 5.24 öğk: 13.10 İkıncü: 17.10 Aksam: 20.45 Yatsı: 22.37 ÇEVKO toplantısı • tSTANBUL (AA) — Çevre Koruma ve Ambalaj atıkları değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Beba, ambalajın çöp olmadığını bu yüzden de sokağa aulamayacağını belirterek ambalajlann ekonomiye kazandırılması gerektiğini söylcdi. ÇEVKO tarafuıdan Sepetçiler Kasrı'nda dilzenlenen toplantıda konusan Ali Beba, çevreyi korurken, ona ekonomik olarak da sahip çıkılması halinde, daha fazla yarar sağlanacağını belirtti. Alman profesörün katilleri • tSTANBUL (AA) — Şile"de geçen hafta sonu Alman Profesör Karl Heinz Hapel'i öldüren, iki kardeş yakalandı. Jandarma yetkililerinden alınan bilgive göre, Kocaeli ve Adapazan'nda düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan Habip ve Yusuf Cevahir adlı iki kardeş, Profesör Hapel'i parası için öldürdüklerini itiraf ettiler. STOMA ÖPÛnlepi • İsUnİMjJ Haber Servia - Sindirim sistemi alınan kişileri yeniden günlük yaşamadöndüren "Stoma Bakım Ürünleri" ülkemizde de şatışa sunuldu. Yunanca'da " delik " anlamına gelen Stoma problemi, Türkiye'de de yaygınbirşekilde görûlmesine karşın henüz kamuoyu tarafından bilinmiyor. Stoma, sindirim sisteminin alt bölümünün ahnması gereküği durumlarda. kalın bağırsak ve kolon kanserlerinde ve baa doğuştan gelen hastalıklarda barsağın kann yüzeyıne çıkanlması ile meydana geliyor. Dinç Bilgiıfin baldızı intihar etti • LONDRA (AA) — Sabah ve Yeni Asır gazetelerinin sahibi Dinç Bilgin'in Londra'da yaşayan baldın Güner Acartürk'ün ölümünün kaza değil, "intihar" olduğu öğrenildi. Edinilen bügiye göre, KKTC Londra Temsilciliği Mali Ateşesi Halil Acartürk'ün eşi olan 53 yaşındaki Güner Acartürk, geçirdiği bir bunalım sonucu Ozerine gaz döktükten sonra kibritle kendini ateşe verdi. Pazar günü meydana gelen olayda, feci şekilde yanan Acartürk hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtanlamamıştı. Güner Acartürk, Ece ve Banu adlannda 16 ve 19 yaşlannda iki çocuk annesiydi. Güner Acartürk'ün cenazesi vasiyeti üzerine memleketi olan Izmir'e götürülecek. BaPA'öaırtPiîi • tstanbul Haber Servfai- BELPA Hjpermarket'te "İndirim Günleri" kampanyası başhyor. İstanbul Büyükşehir Betediyesi'nce yapılan açıklamaya göre, 22 haziran günü başlayacak olan "İndirim GünJeri" kampanyasnda, her hafta salı günü dönüşümlü olarak kuru gıda ürünkrinde, çarşamba günleri sebzelerde, perşembegünleri et ürürüerinde vecumalan meyvalarda indirimli fiyatlar uygulanacak. Yapılan acıkJamada. kampanya süresince. alışveriş yapanlar araanda. para ve özeî hediye çekilişlennin deyapılacağt ve market ipndeki ilan panolannda diğer ürün gruplanrun indirimlerinin ve fiyat tablosunun takip edikbilecegi bildirildi. Istanbtd'ım ükbcmliyösimde 10 trüyondeğerindeyaklaşık 5 bin villainşaedüiyor Boğaziçi Köprüsü'ne 20 dakika uzaklıktaki Zekeriyaköy'de villa inşaatlan solıık almaksızın sörüyor. ViDaJann bugünkü rakamlaria 2 milyar liraya saûlması bekJeniyor. (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOĞLU) Zekeriyaköy^e betondan örtü• îstanbul'un nefes aldığı bölgelerden birisi olan Zekeriyaköy'de 5 bin villayla banliyö yaratılıyor. Zekeriyaköy'ün imar tartışması Dalan dönemine dayanıyor. Buraya yerleşen Turing Başkanı Çelik Gülersoy ve Zekeriyaköylüler betonlaşmayı önle- mek için vakıf kurdular. lira değerinde yaklaşık 5000 vil- la inşa ediliyor. Sanyer'e bağb bu vadinin isrni Zekeriyaköy. Ona on da- kika uzakhkta aynı akıbeti pay- BERAT GÜNÇIKAN Bir yandan Belgrad Orman- lan, diğer yandan istanbul Bo- ğaa ve Karadeniz'le çevrili bir vadi. OtomobiUe Taksim'e 40, Boğaziçi Köprüsü'ne 20 dakika uzaklıktaki bu vadide İstan- bul'un Uk banüyösü, 10 trüyon laşan bir başka köy de Uskum- ruköy. Tartışmalı imar plan- lannın onaylanmasının üzerin- den henüz bir yıl geçmesıne karşın her ıkisınde de inşaat furyası hâkim. Koç Holding'e aıt Koza İnşaat'tan Okan Hol- ding'e, İTÜ'lü öğretim üyeleri- nin, gazetecilerin yapı koopera- tıflerinden özer Çiller'e villa in- şaatlan soluk almaksızın sürü- yor. Bugünün rakamlanyla iki milyar liraya satılması beklenen beş bin villayla 10 trilyon liralık bir banliyö yaratıhyor. Sanyer Belediyesi'nin sadece Koza Inşaat'ın 805 villasından harç ve yol gideri karşılığı sağladığı gelir ıse 6 milyar ürayı aşıyor. İstanbul'un akciğeri olarak da tanımlanan Zekeriyaköy- Uskumruköy'le ilgili imar tar- üşmalan Dalan dönemine da- yanıyor. Bu dönemde Koza İn- şaat tarafından bölgenin 1/ 1000'lik planlan hazırlaübyor Zekeriyaköylülerin ve buraya yerleşen Turing Başkanı Çeük Gülersoy'un iürazlan üzerine Koza Inşaat'ın 700 villasının in- şaatı su basmanı seviyesinde durduruluyor. Bu arada belediyelerde yöne- tim değişikliği gündeme geli- yor. Sanyer Belediye Başkanı lhsan Yalçın, Zekenyaköy- Uskumruköy'de banliyö kurul- masına sıcak bakıyor: "Nüfus bu kadar artarken gerçekleri görmeliyiz arök. Binlerce kişi ruhsat almak için sıra bekler- ken bu insanlara burası yeşil kalsın diyemem ki" diyor. SHP örgütü ile Anakent Bele- diyesi ise yeşil alanın korunma- sında direniyorlar. Ama sonunda tek direnen örgüt ka- lıyor. Anakent Belediye mecli- sinin geçen yıl aldığı bir kararla bölge imara açıüyor. "Kara plan yolundaki suçlamalar bir süre daha sürüyor ve konu ka- panıyor. 805 dönüm alanla Zekeriyaköy'de en büyük par- sele Koç Holding'e bağb Ga- ranti-Koza İnşaat sahip bulu- nuyor. 12 tip halinde her dö- nümde bir viÜa olarak projelen- dirilen inşaat bitmek üzere. Fi- yatlan 1 milyar 267 milyon ile 2 milyar 248 müyon lira arasmda değışen bu vülalardan 560'ı da saülmış durumda. Zekeriya- köy'de Avrupa'daki banliyöle- rin bir benzerini yaratmaya çaüftıklannı söyleyen Koza İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Turgut Alev, "Bu- rası hasbelkader gecekondulaş- madan kurtulmuş bir bölge. Ancak imar plaru onaylan- marruş olsa Sanyer sırtlanna benzemekten kurtulamazdı" Beatles'ın birçok parçasında John Lennon ve Paul McCartney'in imzası vardı Bebek \iizlü Paul 50 yaşında• Beatles'ın 60'larda genç kızlan çıldırtan sevirnli üyesi Paul McCart- ney'in uzun saçlanna belli belirsiz ak düşmüş. Gülümsediği zaman ela göz- lerinin altında kınşıklıklar beliriyor. "Paul 50yaşında deyincebelki de ner- kes 'Aman Allahım! 50 oldu mu? A]- lah kahretsin! Demek ben de yaş- landım'diyecek." Kültür Servisi - John Lennon 12 yıl önce çılgın bir hayranı tarafından öldürülmeseydi şimdi 52 yaşında olacaktı. Ringo Starr öldürülmedi, onun için 52 yaşında. George Harrison en genç- leri, henüz 49'unda. Paul McCartney ise bugün 50 vaşında. 1960'lann hemen başmda, saçlan kek kalıbı gibi kesilmiş temiz pak 4 genç, Liverpool'ün Cavem gece kulübünde aşk şarkılan söylüyor- du. Dördü de Liverpoollüydü, dördü de işçi ai- lelerden gelıyordu. Orüar o sıralar "Love Me Do"yu, "She Loves You"yu, "I Want To HoW Yoıır Hand"i söylerken, zamanla "Let It Be"- nin acılar içindeki ruhlanna dönüşeceklerinı kimsebilmiyordu. Ama daha önce "Yesterday" in, "Yellow Submarine M in, "A Hard Day's Hight"ın, «Sergeant Pepper's Loody Hearts Qob Band"ın Ingiltere'den sonra Aİnerika'yı da birbirine katması, neredeyse bütün dünyayı saran Beatles çılgjnlığının ortalığı kasıp kavur- ması gerekiyordu. Uzun saçlan, gjyim tarzlan, sann uyandına ilaç kullanma deneyimlen, Hint gizemciliğine ilgi duymalan, rock müziğinde yeni fonn ve dü- zenleme biçiınlerini denemeleri, onlan bugün hâlâ unutulmaz kılıyor. Gerçekten de Beatles, 1960'lan simgeliyordu. Beatles'ın şarkılan, bir kuşağın, 1950'lerinmasumluğundan 1970'lerin düşkınklığına, gençük aşklanndan kafalan şenlendıren uyuşturuculara ve gızemciliğe geç- mişini yansıtıyordu. Beatles'ın birçok parçasın- da John Lennon ile Paul McCartney'in imza- lan vardı. Topluluğun 1971'de dağılmasında da Lennon'la McCartney arasmdaki anlaşmazhk büyük rol oynamıştı. McCartney, Beatles'm dağılmasından sorumlu tutulmasının acısını hâla yaşıyor. Lennon'ın kendisiyle ilgili kına sözlerini hâlâ unutamıyor: "Ama yine de artık bunlan geride bırakmam gerektiğini düşünüyorum. Baladlan sevi- IVfcCartney şohret olarak anımsanmak tstemiyor yorum. Bebekleri seviyorum. Mutlu sonlan se- viyorum. Evcilük sanatın dûşmarudır derler, ama ben aynı kanıda değilim. Sonunda bir ka- rar vermek zorunda kaldım: Bir aile babası rnı olacaktım, yoksa haftada üç gece Londra'ya gi- dip gece kulüplerini turlayacak, sağa sola kü- fürler mi savuracaküm? Verdiğim karardan memnunum. Baladlar ve bebekler..." McCartney, 21 yıldır evli olduğu Amerikalı kansı Linda'yla Londra'nın güneyinde bir çift- lik evinde yaşıyor. Dört çocuklan da onlarla . Hâlâ baladlan ve bebekleri seviyor. birlikte. Çiftlikte sülünler, tavuklar, atlar, ko- yunlar, geyikler... Beatles'ın 1960'larda genç kızlan çıldırtan bebek yüzlü üyesi, hâlâ "sevimlT. Uzun saçlan- na belli belirsiz ak düşmüş. Gülümsediği za- man, ela gözlerinin altında kınşıklar beliriyor. Gizleyecek aşın bir kilosu yok. ama geniş ve ra- hat gömlekler, yelekler giymeyi yeğliyor. Ayak- lannda eski bir çıft Tımberland, parmağjnda üzerinde yeşim taşından küçük bir kalp bulu- nan bir nikâh yüzüğü, yüzünde eski hayran- lannın hemen anımsa'yacağı o cüretkâr meydan okuma. "Time" dergisinden Cathy Booth'un sonı- lannı yanıtlarken "Bahse gırerim, yazınıza 'Paul 50 yaşında!' diye başlık atacaksınız" di- yor. "Böylece herkes 'Ne! Aman Allahım! Elli oldu mu? Allah kahretsin! Demek ben de yaş- landım!" diyecek." Guinness Rekorlar Kitabı'na bakılırsa, plak- lan ve kasetleri 1 milyardan fazla satan Beatles, tarihteki en başanlı grup. McCartney ise ABD plak endüstrisinin en başanlı şarkı sözü yazan. Lennon'ın 26 şarkısına karşılık, McCartney'in tam 32 parçası 1 numara olmuş, McCartney yorumlanyla da bugüne kadar 75 altın ve platin plak ödülü almış. ABD tarihinde bu da bir re- kor. Onun imzasını taşıyan "Yesterday" ise şimdiye dek 2 binden fazla yorumla plağa abnmış. Bu da bir başka rekor. McCartney'in pek belli etmek istemediği bir korkusu var. O da yalruzca "hoş" plaklar yapmış bir pop şarkıcısı olarak anımsanmak. Paul McCartney, toplulu- ğun dağılmasından sonra ayakta kalan en ba- şanlı Beatles üyesi belki de. 1980'de Japonya'da üzerinde marihuana bu- lunduğu gerekçesiyle 10 gün gözaltında tutulan McCartney, albümler çıkarmayı sürdürmüş ve 1989'da 13 yıllık bir aradan sonra yeniden yol- lara düşmüş. Dünya turnesi 2.5 milyon izleyici çeken McCartney, 1990'da ABD'de Janet Jacksoa ve Madoaaa'yı da geride bırakarak en büyük tek kişilik gösteriyi gerçekleşürmiş. Bugün dev bir telif haklan şırketırun ve 600 milyon dolarlık bir servetin sahibi olan McCartney, hep sıradan biri olmayı sectiğini vurguluyor. İngiltere Kraliçesi'nin verdiği Bri- tanya Imparatorluğu nişanını ve altın plak ödüllerinin çoğunu depoya kaldırmış. McCartney, son zamanlarda Liverpool'e pek az uğruyor. Ama uğradığı zaman da eli boş git- miyor. Eski okulu Liverpool Enstitüsü'nü mü- ziğe yetenekli gençleri eğıtecek dört dörtlük bir okula dönüştürmek amacıyla para toplayan bir kurulun başkanı. Yanm yüzyılı geride bırakan McCartney, herkese durmadan samldığı gibi bir "şöhret" olmadığıru anlatıyor. "Bazen bir- kaç hayat yaşadığınızı hisseder misiniz" diye soruyor. "Benim için Beatles başka bir hayattı. Bazılan zengin olunca kürkler giyer, kocaman elmas saaüer takarlar. Ben öyle yapmadım. Bir şöhret olarak değil. gerçek bir müzisyen olarak anımsanmak istiyorum..." diyor. Zekeriyaköy'de parsel sahibi şirketlerden biri de Maya İnşa- at. 85 villa yapmayı planlayan Maya İnşaat, henüz Sanyer Be- lediyesi'nden ruhsat alma aşa- masında. fTÜ öğretim üyeleri- nin kurduğu Anköy Yapı Koo- peratifi ise hem Zekeriyaköy'de hem de Uskumnıköy'de top- lam 1059 konut inşa etneyi planhyor. Projenin miman Gü- naydm Kösekoy, üyelerden ah- nan aylık 500 bin lira ile calış- malannı yürüttüklerini, ancak konutlann maliyetleriyle ilgili bir rakam veremeyeceklerini söylüyor. Sadece öğretim üye- lerine aıt bu kooperatife kaüla- bilmek için üyelikten aynlan bir öğretim üyesi bulmak ve bu ki- şıye 80 ila 120 milyon lira para ödemek de mümkün. Uskum- nıköy'de Devlet Bakanı Tansu Çiller'in eşi özer Çiller'e ait parsel de var. Çiller'in koopera- tif inşaatı da ruhsat aşarnaanda bekliyor. Okan Holdıng de sa- dece üst düzey çabşanlanna yö- nelik bir inşaat yürütüyor. Hol- ding yöneticileri 10 dönüm üze- rinde inşa edilecek 41 villanın satış fiyatlannın aşağı yukan Koza Inşaat'ın fıyatlan düze- yinde olacağını söylüyorlar. Zekeriyaköy-Uskumruköy'de toplam 7060 dönüm alan üze- rinde villa inşaaü yapmak üzere ruhsat alanlar arasmda Vip Kooperatifı, Buket Evler Yapı Kooperatifı, Basın Yayın Çalı- şanlan, Beyoğlu Mimarlar Ko- operatifı, Bülent Keçeli ve Bi- zim Vadi Yapı Kooperatifi de yer ahyor. Zekeriyaköy-Uskumruköy'e yapılan bu villalar, kurulan banliyö, köylerin idari açıdan bağlı olduğu Sanyer Belediye- sı'ne ne saglayacak? Bugüne kadar sadece Koza Inşaat'ın harç ve yol katılım bedeli ola- rak belediyeye ödediği miktar 6 milyar lirayı aşıyor. Sanyer Belediyesi tmar Mü- dûrü Murat Yılmaz, Zekeriya- köy-Uskurnruköy'ün demogoji konusu edilmemesinden yana. Sultanbeyli ve Ümraniye'deki çarpık kentleşmeyi anımsatan Yılmaz, villa inşaatlanna açıl- makla bölgenin yeşüinin korun- duğuna inanıyor. Yılmaz, belediyenin her iki köydeki inşaatlardan sağlaya- cağı gelir konusunda bir bılgı vermeye ise yanaşmıyor, "Ra- kam her inşaata, duruma göre değişiyor" demekle yetiniyor. Taksitle satışlarda fiyatı 4 mil- yar liraya kadar yükselen bu villalar Zekeriyaköy ve Us- kumruköylülere ne saglaya- cak? 1982 yıllannda metrekaresi dört bin liradan elden çıkardık- lan topraklannın şimdi 600 bin lirayı aşkın değer kazanmış olmasına köylüler şaşınyorlar, ama artık orılann satacak top- raklan yok. Assos otoyol tehdidi altında ALO OKTAY EidNCt Behramkale'nin yüksek tepe- lerine çıkıp Edremit Körfezi'ni ayaklanmızın altına aldığınız- da, Aristo'nun ne denli hakL olduğunu bugün bile görmeniz mümkün. Bir yanda eşsiz silueti ile Kaz Dağlan kıyıdan itibaren "dalga dalga" yüİcseliyor ve Ege Deni- zi sanki pastel tonlardaki zeytin yeşiliyle karada da devam edi- yor. öbür yanda Midilli Adası, körfezi açık denizin kötülük- lerine karşı en heybetli duru- şuyla koruma aluna almış, hırçın denizi uysal bir göle çevi- riyor. Ve insan, bu carpıcı panora- maya şöyle bir dunıp baküğın- da, gerçekten "dengeyi boza- cak" hiçbir görüntüye rastlaya- mıyor. Antik çağın bilge dü- şünürünün, hocalık yaşlanna geldiğinde neden buralan secti- ğini daha iyi kavnyor... Ne var İci bugürüerde Assos bölgesi ve çevresindeki zeytin- lik yamaçlar, Edremit Körfezi'- nin insana kazandırdığı bu er- demden hiçhaberi olmayan bir otoyol projesinin tehdidi altı- nda. Önerilen otoyol güzergâhı, neresınden bakıürsa bakılsın, hemen herkes tarafından "man- ükdışı" bir planlama olarak tepki topluyor. Turizm Ba- kanlığı'nın kıyı kuşağını "artık" yeni yatınmlara kapat- ma karanna rağmen, geçmiş yı- lara ait "turistik yol projeleri" adı altında planlanan bu yeni sahil yolu, kamu kuruluşlan arasındaki "yetki karma- şasmın" yeni birörneği. Denebilir ki Türkiye'nin do- ğal ve kültürel yönü zengin böl- gelerinde "devlet eliyle yaraü- lan" tahribaün önemli bir bölü- mü, işte bu karmaşa ortamın- dan yararlanılarak gerçekleş- tiriliyor. Assos çevresindeki zeytinük arazilerin Bursa Ko- ruma Kurulu'nca 1. derece do- ğal SİT ilan edilmiş olması bile Karayollan'nı "bildiği yoldan" geri çeviremiyor. Ve işte o "yol", daha üç-dört ay önce Aydm-İzmir otoyolu inşaatın- da Helenistik döneme ait SİT mezarlan yok ettikten sonra bu kez de "turistik" gerekçesiyle Izmir-Çanakkale otoyolu gü- zergâhı için doğal ve kültürel mirası gözden çıkanyor... Ayvacık ilçesinin 18 km gü- neyindeki Behramköyü'nde yer alan Assos, denizin hemen ke- nannda 238 m yükseklikteki volkanik bir tepenin üzerinde, Eolyalılar tarafından kurul- muş. Helenistik döneme ait heykelciliğin ve mimarlığın eş- siz örnekleri burada yaraülmış. Tepenin üstündeki, bugünlere ancak temelleri kalabilmiş olan Athena Tapınağı'na çıkılıyor. yor. Kentin antik limanı ve yanlanndaki geç dönemlere ait özgün taş yapılar, bölgenin en çok turist çeken merkezini oluştunıyor. işte böylesine.bu- ram buram tarih kokan bir böl- ge, kuruluşundan 4 bin yıl son- ra dev bir otoyol projesinin teh- didi altında. Çanakkale'ye ku- rulması tasarlanan asma köprü ile bağlantılı olarak Batı Ana- dolu'dan transit geçişler için haarlanan proje, BehrarnkaJe- Küçükkuyu sahil kesiminde korkunç bir "çevre cinayetine" dönüşmeye aday. R0B0C0P II Müthişbirgerilim!... Kentte kanşıklfk höküm sürüyor... Haydutlar insanlan esiralıyor... Ve.. haydutlara karşı Robocop'la siz! 900 900 674 TERMINAT0R II Terminator'ın John Conner ve annesini T-1000'in elinden kurtarması gerek. Türkiye'nin her yerinden servtslerimizin 1 dokikası 5833 TL'dır. Ortolama servis süresi 3-4 dakikodır. Alo Bilai P.K. 16 Torabva/ist.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle