09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 18 HAZİRAN1992 PERŞEMBt t-- EKONOMI PARARAPORU BORSABVDEKSJ Birleşik Mali Sanayi önceki 3453.63 2385.69 4073.32 BOBSA M«W** Adana Çımen (A) MatPMMP Abara Eldılıuflvfca Afyon pmento AfalTtta» AMunk ttfkHHi AJsa MatolhMhı «arkaSaorl AAnyumsftşra(BU AJtınyıldu Arçett AMfcM Asttn pmento tna Baoiaş Bırkk Tûtun (BU) Botu Çımento M Ç*mkk+Pmmt, ÇıBltaM ûmsa OemırtMnk Denıdı Cam •an IhMtaı Dıtas Dojan DafKaı Nkta» Duran Ofset Eczjata* Vaünm lcaoh»!* tmtmM EgeGübre Eme* Sıgorta bdyaNnc* Erefll Oeım Çeft Esbank finansöank 6enüş Glotal Yatınm »mt-im GortKKi Işıl (BU) Gübre Fabnkalan MM« HnaHı Hekta$ flântıvt OK hdKatFifi 1 Motor Pısion Izmır Denw Çetok b*cM ' < * " tm Ketotek Motnlya KmtGKJa bpaMMk Kif IM4M taçlıtn Konya Çmemo Konlsa Koruma Tanm Kiyuş «*T» Pıııılıı UtfsKadHe MaknaTakım ManSn Çımento < M •nafe Itarlı ft •MM MensucatSn! Meaş Mirat Nasaş NeBank (Marbanlc) NetNoMmg NetTunznı MtdepmntD OkanTekstt M u M M M P n a PEG Profilo Pdfcjm Petrotent Tunzm Pavttt Pmar Entegre Et PmarSu PınarUn Pimaş hMOH Polylen Profilo Telra M * Sabah Yaymalık Santral HoMınç Sjrtvyua Bta» StaM Stts* S&mez Fılament Sun Elekffon* Tam Sıoorta TDışDank TeksMbar* Trirtü Tezsan T Oarant B T Iş 6 * (B| T.K.B^ (A) T İ5 B (C-<*50eüU T B B (C-«WB0Zi TlşB*(C) TRKulsan Tûrtayc Kjfcnmı TobşOtm FH> Toprak Kiğıt TntpCaB T A M S M TSKBIBÛ) T J ^ r N M B TlKCJS PetTDİCU Tûrt Hava Yolan TTuûorç Tütünbank (BU) M(M Vakıt Vanm Ort Ve» Vrtıfin Kır Yas» Yap KrM Bartas Yürea Gıma MvmvK AftnyOTE fcSMM 9600 1440 2000 52 000 2100 2350 ZM» 9.800 M M lAtt 3150 5300 1.7S» 6800 U M 4500 1JJM 1400 1750 2000 2JM t.m 7S00 1 ioo 675 ZM* 1 J H 2550 7 » 7JM 1 700 6200 11JM 1SMM 1JM 450 1650 SJM a j M 3 700 2200 M H 2000 1550 750 I.7M 2700 675 4 M M 82S SJH 1050 11.54» 1550 500 SJM 1.7M ZJM 2650 6500 U > ujm 11.7M 33 500 4450 1050 850 11JM 2050 600 11000 11S9 ZJM 1.5M 1400 650 U J M 450 525 675 2000 155 000 550 t J M I.M0 «75 2600 500 1000 I J M 600 850 2500 1400 4JM 800 15 000 2700 700 U M t J M 1JM 7300 2600 3 750 1 000 2 100 1İ.M4) 1 250 900 5 8OG 22jQ QpO m 825 925 1000 1 SâO 9200 7500 2.7M 1UM 11» 950 7JH 7500 4JM 575 3 500 4250 U M 1.1» 975 1800 1650 1550 825 1200 5 100 825 •MpMMh* 4JM T«ta» * . near* 15.7» Dünfcü 3519.02 2412.88 4150.80 ••gtaki M*k 9500 1.4M 2000 0 2 100 2350 1JM 8.700 t J M 7.4M 0 5300 1.7M 6 700 ZJM 0 11JM 1350 0 1950 U M ( J M L4M 6800 i ioo 625 ZJM 1JM 0 7 » 7.1M 0 6100 11JM 155.M* 1.tM 450 1 600 İ.U» u.m 3600 0 1JM 2000 1500 750 L t M 0 650 47.MI 825 i.mt 1 000 11JM 1 soo 500 M M 1.7M ZJM 2500 0 U M 11.ZM 11.7M 32 000 4450 1000 850 11JM 0 575 11 000 3.2M 2JM 1.4M 1400 62S 1I.2M 425 550 650 2000 0 0 1JM I.1M 47S 2500 500 1 000 1.2M 600 800 0 0 4.450 775 0 175 2650 675 U M 1.2M f.7M 1JM 7300 2550 0 0 0 11JM 0 900 5600 0 350 600 900 0 1500 9200 0 2.7» 1UM ttoo 925 um 7200 4.7» 550 0 0 2.55» 1.1» 925 1700 0 1500 S25 1100 taftaU lifcs* 9 700 1.4S« 2000 0 2100 2400 1.1M 8900 M M 7JM 0 5300 1JM 6800 2.7M 0 11.750 1400 0 2000 U M M M l.SM 7200 1 100 675 U M 1JM 0 7M 7JM 0 6200 11JM 17MM 1JM 475 1600 5.7M Z4JM 3700 0 M M 2000 1500 775 M N 0 700 51 J M 825 SJM 1050 11.75* 1500 500 9.100 1JM U M 2 500 0 M M 11.758 14.2M 33 5O0 4450 1050 875 11.7M 0 600 11250 U M U M M M 1450 650 1I.5M 450 625 675 2000 0 0 1.«Sf U M M t 2560 525 1 050 1.JS0 625 825 0 0 4JM 775 0 175 2 700 700 U M 1.4M M M 1JM 7300 2600 0 0 0 11.2S* 0 900 5800 0 400 S25 900 0 1.550 9400 0 u» 11.751 1150 950 U M 7400 SJM 575 0 0 U M 1.1M 950 1800 0 1550 825 1150 taftaki 9600 1.4S0 2000 0 2100 2350 1.1M 8800 M M 7JM 0 5300 1JM 6800 Z.7M 0 11.75i 1350 0 2000 ZJM I M t 2.SM 6900 1 100 675 ZJM 1JM 0 75» 7.ZM 0 6200 11.ZM 17MM 1J50 450 1600 5.7M Z4.5M 3650 0 M M 2000 1500 750 M M 0 650 51.5M 825 SJM 1 050 11.75i 1500 500 I.M0 1JM Z.3M 2500 0 3.4*0 11.75» 14.250 33 000 4450 1000 850 11.75» 0 575 11000 1.3M 2.150 1.550 1400 650 11 JM 450 625 650 2000 0 0 1JM t J M 5M 2550 500 1000 1JM 600 800 0 0 4JM 775 0 175 2 700 700 M M 1JM M M 1JM 7300 2600 0 0 0 11.250 0 900 5600 0 40] 600 900 a 1550 9200 0 M M 11.751 1 150 950 ıı» 7*00 S.M 575 0 0 245» 1.15» 925 1750 0 1 560 825 "00 KOT DIŞ1 PAZAR 0 0 4JM 11.2541 0 0 4JM K J M 0 0 4.SM 1 M M Farfc(yüzde) 1.89 1.13 1.90 17 HA7JRAK 1992 848 600 M2.4M 26 000 1 150 16 484 3900 MJZS 8000 4M.1M 2M.45» 360 7000 72.420 1075 095 IJI.SS» 0 47.51» 425 750 0 131 794 7S.1U 41.84» 11UM 9500 5 100 37 0OO i.o»o ı*i.t» 0 M.M4 ZM.451 0 1 771380 •45.74» Z M M 14JM 13 500 2000 M J M M M 2 337 061 0 M M ' 3000 1600 199 500 211.M* 0 9000 41.50» 40 474 17.7M 5000 1 M M 1 050 327 918 m j M • M » 1Z.N1 4440 0 2tUM 121JZ7 22S.1M 14 500 6336 68 809 75 300 2SJM 0 118 155 314 200 50.15* I.OM 111.7M 7 955 149 500 5». 75» 57 160 3000 80 800 1000 0 0 21.1*0 2JI7.ZM IMZt 124 033 60 210 34 440 1 M M 18 500 4000 0 0 J12JM 1 100 0 *.iız 13 000 243 110 5S5J15 81.40» 11.40» 11JM 2000 2 400 0 600 0 1ZSJ*1 0 100 326 15000 0 108 040 78 MC M84C 0 9550 327 550 0 (UM 22J71 160 749 52 010 m.m 11000 2J41.1M 77 300 0 0 12.95» •5.M» 3000 478 350 0 111750 139450 5 000 «*r.Ort Rr*t 9 617 1.42» 2000 ( 2100 2 375 1.M7 8 775 IJ14 7.442 0 5 300 1.721 6 797 2.171 0 1M2S 1350 0 1 966 2.45» «451 2.4M 7044 1 1 » 643 ZJM 1.144 0 72» 7.1M 0 5185 11.17» 1(7 J M 1JM 462 1 600 5J52 Z4JM 3 657 0 M M 2000 1500 770 M M 0 677 MJZ( 825 SUZf 1 030 11.571 1500 500 S.M1 1.77* 2.184 2500 0 u n 11.571 14.M7 33 142 4 450 1002 884 11-24» 0 575 11003 3.2*7 2.131 uzs 1 433 629 114(1 449 591 671 2000 0 0 1JM ».214 4*2 2538 508 1 045 1J34 613 812 0 0 4J01 775 0 *7S 2693 676 ».44» 1J17 1J17 1J11 7300 2 575 0 0 0 U.74» 0 900 5733 370 601 900 0 > 538 9258 0 2.712 1144» •149 947 7JM 7263 4.1*4 574 0 0 2.5* 1.1» 940 1752 0 1513 825 1 120 0 600 7.000 1M.11S 5000 0 4.SM K.4Z* Euromoney'nin araştırmasmda Ziraat, Akbank, Iş Bankası ve Etibankilk 500'deyeraldı Türkbaııkalaıuınıbüyükbaşarısı Sn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ÖZKAYNAK KARLJUâlNDA DÛNYANIN İLK 50 BANKASI BGZ-Bank For Food Economy TC Ziraat Bankası Svenska Handelsbanken Akbank Unrted World Chinese Commercial Bank Commomvealttı Savings Bank Of Australia Bank of Communications Agricultural Bank of Greece Ceskoslovenska Obchodnı Banka Banco Nacional.de Ûbras V Servıdos Pubfcos Taipeibank Company Saudi American Bank Industnal and Commercial Bank of Cluna Hua Nan Commercial Bank Commercial Bank of Greece First Natıonal Bank Holdings Caixa D'estalvis de Catalunya First Commercial Bank Banco Popular Espanol Chang Hwa Commercial Bank Banco Nacional de Mexıco (Banamex) Chına Trust Company Woolwıch Buılding Society Nonnchukin Bank Banca Serfin hjMVMfc 63 68 44.50 43.81 42.92 37.31 32.26 31.50 31.12 29.28 26.91 25.45 24.28 23.95 23.44 22.90 22.79 22.48 21.95 21.72 21.13 20.77 20.25 20.24 19.85 19.72 S n Baafca 26 Medium Business Bank of Taiwan 27 Bancomer 28 Thai Farmers Bank 29 Siam Commercial Bank 30 Bulgarian Foretgn Trade Bank 31 Nedcor 32 Cassa di Risparmio di Padova E Rovigo 33 Wells Fargo 34 Post Office Savings Bank of Singapore 35 Nedperm Bank 36 Sparbankemas Bank (Svredbank) 37 AJ Rajhı Bankıng & Investment Corp 38 Industnal Development Bank of India 39 State Street Boston Corp 40 Banca Catalana (Grupo Financiero Banca Catalan 41 Cheltenham & Gloucester Building Society 42 Golden West Financial Corp 43 Mortgage Bank of Denmark 44 Standard Bank Investment Corp 45 Arab Natıonal Bank 46 First Havvaııan 47 Türkiye iş Bankası 48 Banco Bilbao Vizcaya 49 Fiftfı Third Bancorp 50 Seafirst Corp Urt*#ı (yiate) 19.23 19.12 18.97 18.85 18.74 18.52 18.49 18.20 18.02 17.81 17.76 17.31 16.96 16.91 16.62 16.52 16.46 16.45 16.42 16.42 16.40 16.05 15.82 15.71 15.63 Ekonomi Servisi - Özkay- nak k§rlılığı bakımından üç Türk bankası bu yıl dûnyanın ilk 50 bankası arasına girdi. Zi- raat Bankası, özkay- nak karhhğında ilk 50 banka arasında 2'ncit Akbank 4'- üncü, Türkiye Iş Bankası 47'- nci sırada yer aldı. Özkaynak- lan bakımından dünyanm en büyük bankalan sıralamasın- da ise 4 büyük Türk bankası bulunuyor. Avrupa'nın ünlü finans ya- yını Euoromoney tarafından her yıl yapılan geleneksel "Dünyadaki ilk 500 banka" araştırmasmda özkaynaklar bakımından Ziraat Bankası ilk 500 banka arasında 294'- üncü, Etibank 369'uncu, Tür- kiye İş Bankası da 416'ncı sırada yer aldı. Ziraat Bankası ve Akbank geçen yıla göre ilk 500 banka sıralamasında ilk sıralara doğru kayarken, Eti- bank ve Türkiye Iş Bankası'- nın sıralamadakJ yerleri geçen Türkilereyardımakadelıkaldırıklı ANKARA (Cumhuriyet Bû- rosu) - Türkiye'nin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile işbirliği halinde Or- taasya Türk cumhuriyeüeri ile eski Sovyetler Birliği'nde bağunsızlığını yeni kazanan di- ğer devletlere yönelik fona 10 milyar lira tutannda bağış yap- masına ilişkin anlaşma Devlet Bakanı Tansu Çiller ile EBRD Başkanı Jacques Attali tarafı- ndan imzalandı. Çiller, anlaş- manın, EBRD ile Türkiye'nin bundan sonra birlikte gerçek- leştirecekleri projelere bir baş- langıç olduğunu belirtirken, Attali bölgedeki istikrar için hayati önem taşıdığını vurgu- ladığı Türkiye'nin, AT'a tam üyeüğini desteklediğini söyledi. Çiller ve Attali, anlaşmayı şam- panyayla kutladılar. Hazine ve Dış Ticaret Müs- teşarlığı'nca Ortaasya Türk Cumhuriyetleri ile bağun- sızhğını yeni kazanmış diğer devletlere yönelik fona tahsis edilen 10 milyar liralık Bağışa ilişkin anlaşma, dün Ankara'da imzalandı. Devlet Bakanı Çil- ler, imza töreninde yaptığı ko- Tansu Çiller DeJacques Attali anlaşmayı şampaoya içerek kudadılar. nuşmada, anlaşmarun bundan sonra alınacak önlemlerin baş- langıa olacağını ifade etti. Jacques Attali Türkiye'ye ilk kez gejdiğini belirterek, "Gör- düm ki, Türkiye Avrupa kuru- mu içinde olması gereken bir ül- kedir. Türkiye'nin AT'a tam üyeliğini destekliyorum" dedi. "Ben Türkiye'nin AT'a tam üye olmasını hararetle destekle- yenlerden biriyim" diyen Atta- li, bu düşüntşsinin ekonomik politik ve tarihsel nedenlerden kaynaklandığını, Türkiye'nin bağımsızlığını yeni kazanan Sovyet cumhuriyetleri için "ha- yati" bir öneme sahip olduğunu vurguladı. EBRD'nin Fransız Başkanı Attali, "Çünkü Türki- ye, demokrasi ve pazar içinde neler yapılabılecegini göster- miştir." diye konuştu. BANKALAR NE FAİ2 VERİYOR? (Yûzde) Ziraat Iş Bankası Emlakbank YaptKredi Akbank Vakıfbank Halkbank Pamukbank Garanti Tûrkbank Etibank Sümerbank Esbank Osmanlı İmar Tütûnbank Şekerbank Oenizbank Interbank Iktsat Egebank Dışbank TEB Demirbank Koç Ame. Finansbank Tarişbank Türk Sakura Tekstilbank Körtezbank Arap-Türk Marmara lmpexbank TYTBank Adabank m VtNOH Tl 5^60 57-60 60 57-60 57-60 57 60 60 54 60.5 57-59 6M15 60 55-58 51 57 59 59 43 59-61 59^0 58 59 56 54-57 56 58 45 59 49 57-59 60 55 60 51 3ayn*Wİ n 69-71 68-70 71 68-70 68-70 69 71 72 65 71.5 71-73 72-73 71 66-68 69 69 72 72 58 68-70 70-71 70 71 66 66-68 69 71 51 70 57 71 73 68-71 72.5 69 $ 3.5 2.5 3 2.5 2.5 3 . 3 4 1.5 3.5 5 4 3.75 2.25 4.5 5 4.25 3.5 5.5 5 4 1.5 3 4.5 3 4.5 4.5 2.41 3.75 2.5 5 7 8 6 5.5 DM 6 5 6 5 5 5.5 6 7 4 6 6 6 6.25 5 8 7.5 6.25 5.5 8. 9 7 4.5 7 7 7.5 9 7 7.64 8 7 6 9.5 9.5 7 8 SaynMi Tl 71-73 70-72 48 70-72 70-72 71 73 74 68 73.5 70-73 74-76 73 68-70 70 70 71 73 60 73-75 73-75 73 73 72 68-70 70 73 54 71 60 73 76 65-69 74.5 70 $ 4 3 4 3 3 3.5 4 4.5 2 4 5.5 4.5 4.75 3 5.5 5.5 4.47 4.5 5.7 5 5 1.5 4 5 3.25 4.75 5.25 2.47 4.5 2.5 5.5 8 9 7 6 M 7 5 6.5 6 6 6 7 8 4.5 7.25 7 5.7 7.00 6 9.5 8 7.25 6.5 8.10 8 7.5 5 7.5 6 7.5 9.25 7.5 7.59 8.5 7 7 10.5 10.5 8 9.5 1 yılvadeü TL 73-75 71-74 74 71-74 71-74 76 75 80 69 76.5 74-77 80 78 İ71-74 81 80 77 80 60 76-79 76-77 79 77 73 S7-70 71 77 61 74 61 78 80 66-73 77 81 $~ 4.5 3.5 4.5 3.5 3.5 5 4.5 6 2.5 4.5 6 5.5 5.25 3.5 7 6 5.25 5.5 5.8 5.5 5.5 2 4 5.5 4 5 6 — 5 2.5 6 9 10 9 8 0M 7.5 6.5 7 6.5 6.5 7 8 9.5 5 7.5 8 9 7.50 6.5 11 10 8.25 7.5 8.20 8.75 8 5.5 7.5 9 7 9.5 8 — 9 7 7.5 11.5 11.5 10 11 Sıraiama, bankaların 1990 yılı toplam mevauaUanna göre yapılmıştır. Faiz değişimleri ve düzeltme için faks no: 526 60 73-526 60 72 YATIRIM FONLARI Kat*» kafctti «• İş Yatınm-1 iş Vatınm-2 iş Vatmm-3 iş Yatınm-4 Iş Vatnm-5 |ş Yatınm-6 interfen-1 interlon-2 İnterton-3 lrrterfon-4 İnterton-5 İktisat YaM iktisat Yat-2 İktisat YaM İktisat vat-4 iktisat Atlım Fon Garant Yatnm-1 Garanti VSünm-2 Garanti Yatjnm-3 Garanti Yatjnm-4. Garanti Yatonm-5 Esbank fon 1 Esbank Fon 2 Esbank Fon 3 YKB Yatınm F YKB Sektör F. YKB Hisse F. YKB Kamu F. ' YKB Likit F YKB Karma F. YKB Döviz F. YKB Kapıtal F. YKB Aktjf F. Vakıf Fon-1 Vakıf Fon-2 Vakıf Fon-3 Vakıf Hisse Vakrf Oünya Vakıf Fon-6 ta*.C 134558 4a204 35357 29114 13525 25342 96575 74.050 38660 39384 10.228 85572 70.039 31356 33399 22.462 105.181 36.688 25.954 14597 13346 105.088 35.232 24357 89.004 73.199 86.899 71.745 61509 69.155 31.844 24516 23.752 72.487 179.481 33.600 20335 31439 20905 ai6 -084 ai6 0.14 0.27 ai6 ai4 Q10 0.10 ai6 -Û23 ai4 ai5 0.15 0.16 ai4 ai3 ai3 0.13 0.14 0.13 0.14 0.14 016 0.15 ais -0.28 0.15 0.15 0.17 Q17 ai6 -133 0.14 0.13 0.12 -ao7 a27 0.13 n Kabta Mfrt a* Dışbank Mavi Fon Dışbank Beyaz Dışbank Pembe Tütûn Fon-1 Tûtûn Fön-2 Mıtsuı Fon-1 Mitsui Fon-2 Finans Fon-2 Finans Fon-3 Finans Fon-4 Finans Fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Basak Fon Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon Pamuk Hisse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 Emlak invest lmpex Fon 1 lmpex Fon 2 Töbank Fon Sümer Fon Deniz Fon Ege Fon-1 Ege Fon-2 Kalkınma Fon Demir Fon-1 Demir Fon-2 Tariş Fon-1 Tariş Fon-2 Ortak Fon Türkbank Fon Net Fon Etı Fon TSKB Uzman F. HAzfcAM •a*a 61.459 91505 25.910 74546 20584 251.661 29505 40909 34309 20377 22535 39.054 28479 30390 27363 38.256 29.011 30327 25336 33523 25492 11301 31310 23134 26.261 27.134 32.170 24553 10.483 26369 25343 12522 27319 11.220 21.763 21.763 22525 22572 10564 1992 D*-f%) 0.14 014 0.10 0.15 Û15 014 0.13 0.17 Q16 002 0.15 -0.12 0.06 ai2 ai2 0.08 0.13 0.Û6 -ao2 Q14 0.14 -Q17 0.17 0.43 Q14 0.00 015 0.14 ai3 ai4 0.14 0.14 Û14 0.18 0.12 0.12 014 0.11 -0.64 DÛNYABORSALARI Altamn onsu: 342.25 dolar ABD Oolan: 1 5710 Alman Markı 126 90JaponYenı 18590İ Sterlını Petrolün varill: 20 97 dolar MEBKEZ BANKASI • Emısyon(16Hazıran) 32 026 • TL Interbank faczlerı • Gecehk %68.75 • 7 Gunlûk %77 'şlem Hacmı 1 575 mılyar Bankalarda repo %61-64 Galeri • Atölye Y 232 64 26 • 230 21 87 AlıÇdiKH S3bn Berka ACıOinOmo DIUtBurak W w « s o y Şüknye Otkmefî Mnan Vannca HtfKl Devnm Cmer Ulttç Ömer Uteşı Yûkseı Arebn TEM SANAT 6ALERJSJ Sergi i6Ha2iran- 18Temmu2i992 Pa2arHanç1100-19(» VattonaQı Cad PM Or OriMn ErMk Sok. M/2 Komet Zahıt BûyukjşlıyHi Hûseyın Erturç Abdûlkadır Ûztûrk Sali Coşkun Fuat AcaroOlu lalat Enlıl Yûksel Ûzen Selma Gûrbûz Gurîıan Yûcd BILGE SAKA Yağlıboya Resim Sergisi 8-30 Haziran'92 lodıı turUrl Külûıkoıtıi 523 74 08 KARTAL SANATEVt T A B L O B I L G İ B A N K A S I TÜRK RUS DOSTLUĞUNDA 500. YIL Resim Sergisi 15 Haziran -1 "fcmmuz 1992. 11.00 -18.00 (Pazargünleri dışında) m GARANTİ SANAT GALERİSİ İstiklal Caddesi 141 Beyoğju-İstanbul Ttl: 252 16 98 yıla göre gerileme gösterdi. Zi- raat Bankası' Euromoney Dergisi'nin geçen yılki "İlİc 500 banka" listesinde 429'- uncu, Akbank 38Tnci sıra- daydı. Bankalann özkaynaklan- nın büyüklüğûne göre Euoro- money Dergisi'nin "İlk 500 banka" sıralamasında Japon Sufnitomo Bank l'inciliği al- dı. Geçen yıl ilk sırada yer alan Dia-Ichi Kangyo Bank ise bu yıl sıralamada 2'nciliğe oturdu. Dûnyanın özkaynak- lan bakımından ilk 10 banka- sının 6 tanesini Jajx>n banka- lan oluşturdu. Zraat Bankası, Euromo- ney Dergisi'nin, "özkaynak karlılığında ilk 50 banka" lis- tesinde, özkaynak karlılığı bakımından 2'nci sırada yer aldı. özkaynak karlılıgında yûz- de 44.50"lik artışla bu listede 2'nci olan Ziraat Bankası'nı, yüzde 42.92'Iik özkaynak kar- hlığı ile 4'üncü sıradaki Ak- bank ile yüzde 16.05'lik öz- kaynak karlılığı ile 47'nci sıradaki Türkiye İş Bankası izledi. Euromoney Dergisi'nin "özkaynak karlılığında en alt- taki 50 banka" listesine giren Etibank, özkaynak karlıbğını sadece binde 44 oranında art- tırabildi. Türk sermayeli Etibank ile birlikte "özkaynak karhhğın- da en alt sıradaki 50 banka" listesinde yer alan ABD'nin en büyük bankacılık kuruluşu Citicorp'un özkaynak karlılığı yüzde 3.58 azaldı. Aynı liste- deki ABD'nin önde gelen ban- kalanndan Security Paafıc Corp.'ın özkaynak karlılığı yüzde 18.35 düşüş kaydetti. İngiltere'nin önde gelen ti- cari bankalannda Midland Bank Group'un özkaynak karlılığı binde 87 düşerken National NVestminister Bank'- ınki sadece binde 72 arttı. SPK Başkanlığı'na Aşıkoğlu atanıyor • ANKARA (AA)- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı'na Yaman Aşıkoğlu atanıyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Yaman Aşıkoğlu'nun atama kararnamesi cumhurbaşkanlığına gönderildi. Kararnamenin Kurban Bayramı'ndan önce Başbakan tarafından imzalandığı belirtiliyor. SPK Başkanlığı'na atanacak olan Yaman Aşıkoğlu halen Başbakan Süleyman Demirel'in başmüşaviri ile Devlet Bakanı Tansu Çiller'in başdanışmanı olarak görev yapıyor. Boğaziçi Üniversitesi Işletme-Finans Bölümü'nden mezun olan Aşıkoğlu, Türkiye'ye dönmeden önceCity University Of New York'ta öğretim üyeliği görevini sürdürüyordu. Hazine borçlanması • ANKARA (AA) - Devlet iç borçlanma senetlerinden 6 ay vadeli hazine bonosunun yıllık ortalama faiz oranı bugün yapılan ihalede yüzde 77.64'e yükseldi. Merkez Bankası'ndan edinilen bilgiye göre en son 20 mayısta yapılan 6 ay vadeli bono ihalesiyle karşılaştınldığında bugün yapılan ihalede faiz oranı 2.84puanarttı.2O mayıstaki ihalede 6 ay vadeli bono faizi yüzde 74.50 olarak belirlenmişti. Özellikle mevduat faizlerinde beürleyici etki yapması nedeniyle önem kazanan bugünkü ihalede, Hazine 672 milyar liralık bono sattı. MERKEZ BANKASI KURLARI 18 HAZİRAN 1992 CİNSİ 1ABO Oolan 1 Alman Markı 1 Avustralya Oolan 1 Avusturya Şilini 1 Belcika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fin Markkası 1 Fransız Frangı 1 HoManda Florini 1 ispanyol Pezetası 1 Isveç Kronu 1 İsviçre Frangı 100 Italyan Lireti 1 Japon Yeni 1 Kanada Doları 1 Norveç Kronu 1 Sterlin 1 S.Arabistan Riyafi DÖVİZ ALIŞ 6891.19 4376.47 5200.09 623.21 ı_ 212.72 1137.06 1605.77 1298.88 3884.55 69.50 1212.17 4849.53 578.61 54.26 5764.28 1119.07 12796.94 1837.60 SATI$ 6905.00 4385.24 5210 51 624.46 213.15 1139.34 1608 99 1301.48 3892.33 69.64 1214.60 4859.25 579.76 54.37 5775.83 1121.31 12822.59 1841.28 EFEKTİF ALIŞ 6884.30 4372.09 5122.09 622.59 210.60 1125.69 1589.71 1297.58 3880.67 68.11 1200.05 4844.68 572.82 53.45 5677.82 1107.88 12784.14 1810.04 SATI$ 6925.72 4398.40 5226.14 626.34 213.79 1142.76 1613.82 1305.38 3904.01 69.85 1218.24 4873.83 581.50 54.53 5793.16 1124.67 12861.06 1846.80 SERKST DÖVİZ CfttSl ABD Doları Alman Markı İsviçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Florını Ingilız Sterlını S.Arab.Riyali Avusturya Şilini 100ltal Lıretı AUŞ 7045 4500 4980 1330 3960 13090 1850 636 590 SATIŞ 7065 4520 5005 1345 4000 13150 1880 645 597 ALTHV CİNSİ Cumhunyet Reşat 24 ayar altın 22ayarbılezık AUŞ 514 000 550.000 77.900 69.600 SATIŞ 519 000 570.000 78.200 76.200 ÇAPRA2 KURUR 1 ABD OOLARI 15746 15252 11.0575 323960 6.0605 4.2915 5.3055 1.7740 99.15 5.6850 1.4210 1191.00 127.00 1.1955 6.1580 17501 < 1 SterUn: 1 ECU: SOR: SDR: Alman Markı Avustralya Dolan Avuaturya Şilini Belçika Frangı Danimarka Kronu Fln Markkası Fransız Frangı Hollanda Florini İspanyol Pezetası İsveç Kronu isviçre Frangı İtalyan Linrtl Japon Yeni Kanada Oolan NorvBç Kronu S.Arabistan Rlyali 1^570 ABD Dolan 13033 ABD Dolan 1.4117 ABO Dolan 974752 Türk Llrası Finansal Yatırımlarınızda güvenli, sürekli, yüksek verim. TÜRK SAKURA BANK A.Ş. SERMAYB PİYASALARI BİRİMİ Devlet Tahvili. Hazıne Bonosu, Özel Sektör Tahvılı. Finansman Bonosu, Hisse Senetlerı ve dığer tüm finansal yatırım danışmanlığı konularında hizmetınizdedır. 1 yıllık Devlet Tahvili yatırımlarınızda yüzde 76 getiri" TÜRK SAKURA BANK A.Ş. Merkez Şubes Buyukdere Caû 108 A Esenıepe Istanbul Tel 275 29 30 274 36 28 Izmır Subesı Ajaturk Cad No 40 Bırsan Han Kat A Pasaport Izmır Tel 19 38 40 19 18 46
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle