16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 HAZİRAN1992 PERŞEMBE CUMHURfYET SAYFA EKONOMI RusyaDünya Bankası'nda • WASHINGTON (AA) - Rusya, Dünya Bankası'na katılan ilk eski Sovyet cumhuriyeti oldu. Böylece Rusya'nın bankadan milyarlarca dolar kredi alma yolu da açıldı. Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Moskova üyelik için 26.3 milyon dolar ve 236.5 milyon ruble nakit ödeme yaptı. Böylece Dünya Bankasf nda yüzde 2.9 hisse elde eden Rusya, bankanın 7. büyük hissedan oldu. Demire zam... •KARABÜK(AA)- Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdüflüğü'ne bağlı Karabük ve İskenderun Demir Çelik fabrikalannda üretilen ürünlere ortalama yüzde 6 oranında zam yapıldı. Ürün dnslerinde zam oranı ortalama yüzde 6 dolayında olurken 8 mm yuvarlak demirde zam oranı yüzde 12'yibuldu. ICFTU:Hak ihlalleri sûrüyor • BRİKSEL(AA)- Uluslararası Hür Işçi Sendikalan Konfederasyonu'nun (ICFTU) bugün yayımlanan '• 1992 Sendikal Hak İhlaUeri Raporu"nda, Türkiye'de durumun olumlu yönde büyük gelişme kaydetmesine rağmen hâlâ ihlallerinde bulunduğu görüşüne yer verildi. Konfederasyonun son raporunda Türkiye'ye aynlan bölümün hayli kısa tutulmuş olması, olumlu olarak nitelendiriliyor. Yargıtay'ın DİSK ile ilgjli karan bozması ve DİSK'in yeniden yasal hale gelmesinin sevindirici olduğu kaydedilen ICFTU j-aporunda, buna karşılık DISK'in 500 milyon dolar tutanndaki malvarlığının iade edilmeyerek Çalışma Bakanlığı'na devredildiğine dikkat çekildi. Şahinoğlu İTO Başkanı • İSTANBUL (AA)- İstanbul Ticaret Odası (tTO) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Atalay Şahinoğlu yeniden seçildi. ; ITO'dan yapılan açıklamada, dün yapılan ; seçimlerde Celalettin • Kurdoğlu'nun l. t başkanvekilliğine, Bülent '. Yücel'in 2. başkanvekilliğine ; ve İlhan Erem'in muhasip ; üyeliğe getirildiği kaydedildi. ; Yönetim kurulu üyeliklerine • de Yalım Erez, Şemsetün • Gökbayrak. Mehmet ', Yıldınm, Nermi Bekiroğlu, \ Zühdi Hacıoğlu, Uğur \ Çatbaş ve Züleyha Uçar ; seçildi. Yahm Erez'in TOBB • Başkanlığfna seçilmesi [ nedeniyle. İTO Yönetim • Kurulu Başkanlığı boş bulunuyordu. Sanipak tesisi açıldıEkonomi Servisi - Eczacıbaşı Topluluğu'nun Amerikan Procter and Gamble kuruluşuyla ortak yatınmı Sanipak'ın Gebze'deki tesisleri açıldı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse'nin de katıldığı açılışta konuşan Eczaabaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nejat Eczacıbaşı topluluklannın 50. kuruluş yıldönümünü kutlarken, beşyeni tesisi üretime açtıklanru belirtti. Sanipak Sağlık Ürünleri'nin bu yıl açtıklan üçüncü kuruluş olduğunu söyleyen Eczaabaşı," bunu Temmuz'da Karamürsel'deki 35 bin tonluk İpek Kağjün yeni tesisi izleyecek. TÜSİAD-TOBB çekişmesi • İSTANBUL (ANKA) - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi (TOBB) Başkanı Yalım Erez'in, "Temsilcilik hakkımızı kullanıyorlar" şeklindeki sözlerini "Yalım Bey'in kendi yorumudur" biçiminde niteledi. Bülent Eczacıbaşı, TOBB'un yarı- resmi kurum, TÜSlAD'ın ise gönüllü bir kuruluş oldugunu belirtti. TÜSlAD'ın, kuruluşundan bu yana üyelerinin çıkarlan için, amaçları doğrultusunda çeşitli çahşmalar yaptığını anlatan Eczacıbaşı, TOBB Başkanı Yalım Erez'in TÜSİAD'a yönelik "üstü kapalı" eleştirileri nedeniyle bir tartışmaya girmek istemediğini söyledi. Büyük kenüerde grev kararıtstanbul Haber Servisi - Be- lediye-İş Sendikası, 17 Şubat 1992 tarihinden bu yana süren toplu iş sözleşmesi görüşmele- rinde anlaşma sağlanamaması üzerine dün İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana Büyükşehir Be- lediyesi'nde çalışan 75 bin işçi adına grev karan aldı. İETT'ye bağlı 8 bin işçinin dün sabah gerçekleştirdiği toplu vizite ve bir günlük işi bırakma eylemi yüzünden İETT otobüsleri se- fere çıkamadı. İstanbullular sabahın erken saatlerinden iti- baren işlerine gidebilmek için uzun süre yollarda otobüs bek- lemek zorunda kaldılar. Dün alınan grev karannın ardından 75 bin işçinin hangi gün greve çıkacağı belirlenecek. Grevin gerçekleşmesi durumunda baş- ta İstanbul olmak üzere Anka- ra, İzmir ve Adana gibi büyük kentlerde yaşam felç olacak. Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Fuat Alan. sendikanın merkez binasında dün saat 11. OO'de yaptığı konuşmada bü- yükşehir belediyelerindeki top- lu ış sözleşmelerinin arabulu- cuk aşamasmdan sonra da uyuşmazlıkla sonuçlandığını vurgulayıp sendika olarak grev karan aldıklannı açıkladı. İs- tanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketler ile ilçe beledi- yelerinde toplam 35 bin, An- kara'da 20 bin, İzmir'de 15 bin ve Adana'da ise 5 bin olmak üzere toplam 75 bin işçinin grev kapsamına girdiğine dikkat çe- ken Fuat Alan özetle şunlan söyledi: "4 büyük kentin belediye iş- verenleri toplu iş görüşmelerini doğal süreci içinde banşcıl yol- dan çözmeye yanaşmadılar. Bizim için grev, asla amaç değil- di. İşverenlerin dayatmaa tu- tumlan sonucu bugün grev zorunlu olarak kullanacağımız bir araçtır ve maalesef çekinme- den kullanacağız. Bizim beledi- yeden istediğinıiz zam oranı ise yüzde 120civanndadır. Birtop- lumun uygarlığının ölçütü olan belediye hizmetlerini kimse fab- rika ürünüyle kıyaslamasın ve işverenin kusurundan kaynak- lanan verimsizliği kimse işçiye fatura etmesin. Aldığımız grev karan uygulamasmın halkın desteğiyle başanya ulaşacağına inanıyorum." Kaımı işçisi Başbakan DemirePi bekliyor ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Kamu sektö'ründe çalı- şan 48 bin işçi, toplusözleşme- lerin imzalanması için Başba- kan Süleyman Demirel'in son karan vermesini bekliyor. Hükümetle anlaşma sağlana- maması halinde Türk-İş'e bağlı 8 sendikanın örgütlü ol- duğu işyerlerinde grev karan ve eylemler yürürlüğe konula- cak. Kamu sektörü toplusözleş- melerinin, İzmir İktisat Kong- resi, ILO toplantısı, Rio Çevre Toplantısı, 7 Haziran seçimle- n ve Kurban Bayramfnın araya girmesi nedeniyle askı- ya alınması. sendikalarda ra- hatsızlık yarattı. Bayram ön- cesinde Türk-İş ve hükümet arasında yapılan görüşmede, Türk-İş ücret zammınını yanı sıra 2 milyon liranın altındaki ücretlerin iyileştirilmesi ve kıdem zammı konusundaki is- teklerini yineledi. Bu isteklerin bir kez daha Başbakan Demi- rel'e iletileceği belirtildi. Hü- kümetle Türk-İş yetkililerinin bugün tekrar bir araya gelme- si bekleniyor. Memurgrevlıakkı içinyürüyor Ekonomi Servisi - Hükümeti toplu- sözleşme masasına çek- mek amaciyla Ankara yürüyü- şüne başlayan 52 memur sendi- kası yöneticisi dün 20 kilometre yürüyerek Gebze'ye ulaştı. Sendika yöneticilerinin Pendik Kültür Merkezi önünde başla- yan vürüyüşlerinin ikinci gü- nünde DISK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu, DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi, Yö- netim Kurulu üyesi Rıza Gü- ven, örgütlenme Daire Müdü- rü Mete Sönmez, Gıda-İş Ge- nel Başkan Vekili Mehmet Mıhlaa ile Hava İş Genel Baş- kanı Atilay Ayçin, Tümtis Ge- nel Başkanı Sabri Topçu da kaülarak memurlara destek verdiler. DÎSK Genel Başkanı Kemai Nebioğlu, artık kamu çalışan- lanrun beklemeye sabnnın kal- madığını belirterek hükümeti, memur sendikalannı taraf ka- bul edip toplusözleşme masası- na oturmaya davet etti ve şöyle konuştu: "Nasıl vergi ve SSK aflannı çıkartülarsa, ILO söz- leşmelerini de çıkartsınlar. Laf- la ne sizi ne bizi mücadelemiz- den vazgeçiremezler." Hava-Iş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin de hükü- met ve Türk-İş'in memur sendi- kalanna karşı tavnnı eleştire- rek şöyle konuştu: "Türkiye'de demokrasiden, sendikal hak ve özgürlüklerden bahsedenler, işçiye greve çı- kmadan. örgütlü insanlara so- kağa dökülmeden en tabii haklannı vermiyorlar. Anka- ra'da hükümeti zorlarken Türk-İş'i de zorlayın. Ankara'- da oturmakla Türkiye'ye de- mokrasi gelmiyor. Türk-İş yö- neticileri buraya gelsinler, önü- müzde yüriisünler." Memur sendikası yöneticile- ri, DİSK ve Hava-Iş, Tümtis sendika yöneticileri ile birlikte, Pendik'ten E-5 Karayolu çı- kışına kadar "Yaşasın sendika, geliyoruz Ankara", "Toplusöz- leşme hakkımız, grev si- lahımız" sloganıyla yürüdüler. Eğit-Sen Genel Sekreteri Tu- ran Günata da Çalışma Bakanı Mehmet Moğultay'ın yürüyüşe gerek olmadığını ve memur sendikacılanrun önceden kendisiyle görüşmeleri yönün- dekı sözlerini eleşürdi. Günata, "Aylardan beri başvurulanmı- za rağmen Çalışma Bakanı katılımcılığı yok sayıypr. Mo- ğultay, kaüümcıüğı TÜSİAD'- ta buldu. Bize zaten sizin yasa- lannıa da ben yapıyorum di- yor. Biz onun bu sözlerine en güzel cevabı yollarda ve Anka- ra'da vereceğız" diye konuştu. Ankarayürüyüşünde ilk etap DENtZ SAHts TOPALOĞLU Bir yıl önce "Sendika hakkı- mız söke söke ahnz" sloganıyla binbir güçlükle Ankara'ya çı- kan memurlar, önceki günden itibaren yine Ankara yoluna düştüler. Geçen yıl 2 temmuzda otobüslerle yapılan Ankara yü- rüyüşünde 240 memur gözaltı- na alındı. Bu sefer Kadıkö} meydanında toplanan memur- lar halaylar çekti, arkadaşlannı Altıyola kadar yürüyerek uğur- ladı. Bir yıl önce sendika genel merkezleri İstanbul Valiliğj'- run, memur sendikalannı yasa dışı ilan etmesi üzerine mühür- lenmiş, birçok memur sendika- sı da henüz kunılmamıştı. Me- murlar "Geçen sefer sendi- kalanmızın mühürleri açılsın is- tiyorduk, bu sefer grevli. top- lusözleşmeli sendika istiyoruz. Bir yılda aldığımız mesafe bu" diyorlar. istanbul halkı gravatlı, takım elbiseli yürüyüşçüleri şaşkınlık- Bu kez memurlar Ankara yoluna düştüier.(Fotoğraf:DEMZ ŞAHtN TOPALOĞLU) la izlerken, megafondan yükse- len anonslar da aynı hedefı bü- tün Türkiye'ye duyurmaya çahşıyor. "Bizler memur sendi- kalan yöneticileri olarak toplu- sözleşme için, grev hakkı için onurlu bir yaşam için Ankara'- ya yüriiyoruz." İlk günün sonunda Pendik'te mola verildiğınde 4 kişinin ayaklan yoirümekten su toplu- yor, şişiyorTelevizyonda Baş- bakan Yardımcısı Erdal Inönü konuşuyor: "Memurlanmız enflasyon canavan tarafından ezdirilmeyecek. Bu vaadimiz de geçerlidir. Memurlara sendikal haklan verilecektir". Sözüııü tııtaıııayaıı ITT zor durumda • ITT Bilka Bilgi ve Kaynak AŞ. yetkilileri, küçüldüklerini söylemelerine karşın Altın Rehber'i basıp basmayacaklan konusunda kesin bir bilgi vermekten kaçınıyorlar. TA\TU1N GÖNÜLLÜ Altın Rehber'in basımım 10 yıllığına üstlenen ITT, PTT'ye karşı anlaşma ko- şulunu yerine getiremediğı için oldukça zor durumda. 3 yıl önce Türkiye'ye yaklaşık I tril- yon liralık yaünm yapan ITT Bilka Bil- gi ve Kaynak Ticaret AŞ'nin hedeflenen ilan potansiyebne ulaşamadığı için za- rarettiği bildirildi. Yapılan sözleşmenin bitmesine daha 7 yıl varken PTT ile yo- ğun görüşmelere başlandı. Bu arada ITT Bilka AŞ yetkilileri, "Firmamız kü- çülmeye karar vermiş, personel sayımız azaltılmıştır. Kuruluşumuz, personeli- mize karşı tüm sorumluluklanru yerine getirmeyi taahhüt ediyor" dediler. Bazı kaynaklar, PTT'nin fırmayla olan anlaşmasmı "tek taraflı feshetti- doqalqaz genc enerji ğini". Altın Rehber'in bundan sonra basılmayacağını belirtmelerine karşın hem fırma hem de PTT yetkilileri bu ko- nuda kesin bir görüş açıklamaktan kaçımyorlar. Türkiye'deki telefon rehberlerinin hazırlanması, basım ve dağıtımının ITT Bilka AŞ'ye verilmesine karşılık PTT, telekomünikasyon alanında yüksek tek- noloji transferini talep etmiş ve bu yön- de protokol imzalanmıştı. Bu teknoloji transferi ise öncelikle PTT'de bilinmeyen numaralar için ara- nan 011 istihbarat servisinin merkezi hale getirilmesini öngörüyordu. Sisteme göre PTT santrallerine yerleştirilecek ci- hazlarla, bir şehirden Türkiye'deki tüm istenilen telefon numavalannı öğrene- bilme olanağı hedefleniyordu. ITT. bu teknolojiyi ülkenin her yanına verdiği sürede yayamadı. Verilen zamanın geç- mesine karşın ITT sadece bunu büyük illerde gerçekleştirebildi. PTT ise siste- min ülkenin her yanına yayılmasını isti- yor. PTT ile ITT Bilka AŞ arasındaki tartışma bu noktada başladı. PTT, daha önce 100 milyar lira har- cama yaparak bastırdığı telefon rehber- lerini ITT Bilka AŞ'ye vererek büyük bir ilan gelirinden yararlanmasını sağ- lârken, fırmanın teknolojik alandakı ta- ahhüdünü yerine getirmesini istiyor. Firma ise zarar ettiğini. istenilen amaç- lanna ulaşamadıklannı, bu teknolojiyi 011 servisine adapte etmesi için anlaştığı diğer firmanın gerekli çabşmalan yap- madığını bildirdi ITTnin Türkiye kuruluşu olan Bilka Bilgi ve Kaynak Ticaret AŞ. PTT ile 3 yıl önce 10 yıllığına bir sözleşme imza- layarak Türkiye'deki telefon rehberleri- nin hazırlanması, basım ve dağıtımını üstlenmişti. İlk etapta anlaşma gereği fırma, ev abone ile meslekler rehberleri- ni hazırlayıp abonelere ücretsiz olarak ulaştırmayı hedefliyordu. Dünyanın sayılı rehber firmalanndan olan ITT, Altın Rehber'de "Sınıflandınlmış Bö- lüm"ün yanı sıra "Alfabetik Liste"yi içerip aynı anlaşma uyannca coğrafi bölge ve illere göre de düzenleyip, her yıl yeniden basılarak abonelere dağıulması planlanmıştı. Büyük bir reklam kampanyası i!e abonelere ulaştınlmaya başlanan "Altın Rehber"in 3 yıllık zaman içinde istediği amaca ulaşamadığı belirtiliyor. Ücretsiz olarak abonelere dağıtılan Altın Reh- ber'in en önemli gelir kaynağımn, fırma- lardan bu rehbere gelecek ilan olduğu, ancak istenilen ilgiyi göremediği kayde- dildi. Yurtdışından getirtilen kâğıdı. kurulan çok özellikli matbaa ve 500-600 kişilik personeline karşın hedeflenenler gerçekleşemedi. 3 yıl önce Türkiye'ye 100 ile 120 milyon dolarlık yaünm ya- pan firmanın yetkilileri. küçüldüklerini söylemelerine karşın Altın Rehber'i basıp basmayacaklan konusunda kesin bir bilgi vermekten kaçınıyorlar. IŞÇININ EVRENINDEN ŞÜKRANKETENCt Aliağa'nın Tel Örgüleri Aliağa 3. Emek Şenlikleri kapsammda düzenlenen forum- da Aliağa'da yaşayan çocuklar Nasıl bir Aliağa özlüyoruz?' konusu üzerinde görüşlerini açıkladılar. Aliağa'da Petkım, rafineri ve Aliağa köyü olmak üzere üç ayrı dünya, yaşama alanı olduğu ortaya çıktı. Tel örgülerle aynlan dünyalar üze- rinde, çocuk dünyasının bütün içtenliği, yalınlığı ve coşkusu içinde yapılan tartışmaları keşke duyabilseydiniz.. -Tel örgüler arkasında sizin çok şeyiniz var. Biz de onlar- dan yararlanmak istiyoruz. Büyüklerinizle konuşamaz, o gü- zellikleri bizimle paylaşamaz mısınız? . -Ne sanıyorsunuz siz? Asıl biz mutsuzuz. Tel örgüler arka- sında bir kafeste, hapıste gibiyiz. Yalnız kalıyoruz. Sizinle bir- likte olmak, oynamak istiyoruz. Annemle, büyüklerimle bu konuyu çok konuştum. Onların da yapabileceği bir şey yok- muş. Hazır bir aradayız. Aynı şeyi istiyoruz. Belediye Baş- kanı'ndan rica edelim. Belki onun gücü yeter. Aramızdakı tel örgüler kalkar.. Forum kurallarına çok fazla uymadan, sıraya bakmadan, bırbıri ardından aynı dilekte buluşan çocuk konuşmacılara, salonu dolduranlardan alkışla, söz alarak coşkulu katılımlar geliyor. Çocuklar, aralarındakı tel örgülerin, duvarların kalk- masını istiyor. Belediye Başkanı Hakkı Ülkü'yü terletiyorlar. Başkan, tel örgülerin kalkmasını onlar kadar istediğini, çok çaba harcadığını, ancak gücünün yetmediğini anlatamıyor. İş yasasına göre ışveren vekili dışında, iş akdi ilt çalışan herkes işçidir. Hep birlikte işçi sınıfını oluştururlar. Aliağa'da işçi sınıfı, çalıştğı işyerine, yaptığı işe göre birbirinden ayrıl- mış. Tel örgüler örülmüşyaşam alanlarına, dışarıdan girişler yasaklanmış. Aileler, çocuklar, işçiler, görûlen tel örgüler ve görünmeyen duvarlaria birbirlerinden tamamen kopmuş. Aralarına derin uçurumlar girmiş. Onlar yıllar içinde kökle- şen bu ayrımın bilincinde değiller. Çocukları ise bu ayrıma isyan ediyor. 15-16 Haziran olaylarının yıldönümünde, emek şenlıklerinde, babaların, büyükleringündemindeolmayantel örgülere çocuklar karşı çıkıyor. Aliağa'da, görünmeyen duvarları açığa çıkaran, yüzümüze çarpan tel örgüler var. Oysa her yerde, yaşamın her alanın- da, örülmüş görünmeyen duvarları böylesıne sergıleyen tel örgüler yok. Son günlerde memurların düşük ücretlerini ser- gilemek için yayımlanan tablolarda yer alan yüksek işçi üc- retleri, işçilerle memurları karşı karşıya getiriyor. Nerede ise çatışır konuma sokuyor. Memurun düşük ücretinden işçi so- rumlu imiş, hakkını çalmış gibisinden bir tablo ortaya çıkıyor. Kamuda, özelde kapsam dışı' statüde çalıştırılanlar var. Dışarıdan ayrıcalıklı gibi görünmelen, bazen daha yüksek üc- ret almaları, işçilerde ışveren yanlısı' duygusu yaratır. Ayrı lojmanlar, sosyal olartaklar bu ayırımı pekiştirir. Gün gelir, yasalara ve hukuka göre işçi olan ve sendikal haklan kullart- ması gereken, kullandırılmayan, kullanmaya haklan olmadı- ğına koşullandırılmış bu işçiler, hem ücret hem de çalışma koşulları ve de en önemlisi iş güvencesi anlamında çok kötü konumlara düşerler. En çok ışlerini kaybettiklerinde, işçilik haklannı, sendikal haklannı kullanamamış olmanın, birlikte mücadele edememenin acısını yaşarlar. Memurlar, daha yüksek ücret alan sözleşmelilere, işçilere tepki duyarlar. Sözleşmeliler, karşılıksız fazla çalıştırıldıkla- rında, kapıkulu muamelesi gördüklerinde, memurların iş güvencesinı kıskanırlar. işçiler, ayrıcalıklı çalıştıklarına ınan- dıkları, sendikal örgütlülüğü gerileten sözleşmelilere kırgın- dırlar. işçinin yapt'ğı ışlerı yapan, işçi olması gereken me- murlar ve sözleşmeliler, sendikal hakların gasp edilmesi aracıdırlar. Bir de çarpık sendikalaşma ve çok kötü bir toplusözleşme Öüzeninin getirdiği işçiler arası örülmüş duvarlar var. Seyya- nen zamda emeğe, yaratılan değere göre doğmuş ücret hak- sızlıkları, kıskançlıkların çok daha boyutlusu, 1980'den bu yana uygulanan yüzdeli zamlarda yaşanıyor. Zaten işkolları ve işyerleri arasında, işyeri içinde doğmuş büyük ücret hak- sızlıkları vardı. Yüzdeli zamlarla uçurum katlandıkça katlan- dı. Belediye işçilerinin ücretlerine, siyasetçilerin, gazetelerin yarattığı imajlar da katılınca, göz dikmeyen kalmadı. ûden- meyen ücretler ya da imzalanmayan toplusözleşmeler için eylem koyan belediye işçileri ile kavga edenler, onlar gibi emeği, ücreti ile geçinenler. Tarım işçisi grevde iken, çimen- to işçisine sözleşme imzalanıyor. iki sendika da Türk-İş üyesi ve aynı toplu görüşme kapsammda. Elbette işkolları arasında ücret farklılığı, üretimin niteliğine ve kalifikasyona göre ola- cak. Ama aralarında uçurum var. Çarpık sözleşme modeli nedeniyle işyerleri içinde doğmuş uçurumu ise kimse ağzına alamıyor. Aslında herkesin gözüne batan yüksek ücreti alabilenler çok azınlıkta. Ve en yüksek ücretler bile dünya ile karşılaştırıl- dığında, Türkiye'deki gerçek ücret kayıpları göz önüne alındı- ğında düşük kalıyor. Ancak çoğunluk düşük ücretiı olduğun- da, göze batıyor. İşçi haklarına düşmanlığın, kıskançlığın gündemini yaratıyor. Dengesiz ücretler Türkiye'de çok tehli- keli biçimde gelişen sendika düşmanlığı, taşeronlaşma, sen- dikasızlaştırmanın da başlıca kaynağı. Sendikalar, Aliağa'da tel örgülerle sergilenen bu görünmeyen duvarları, uçurumu, bu tehlikeli bölünmeyi, ne zaman cesaretle görüp gündeme getırecekler? Günlük, ucuz başarılar adına, siyasi iktidar ve işverenlerin sorumluluğuna ortak olduktarı bu çarpık tablo nun çoğunluktan, işçiden, çalışandan yana düzeltilmesi için çaba göstermeye cesaret edebilecekler? Buna çok ivedi, çok ciddi el atmazlarsa, sendikal birliğe, örgütlülüğe verdıkleri onarılmazzararıgörecekler?Siyasetçisi, işverenı.sendikacı- sı, ortaya çıkan olumsuzluğun dev boyuttarı karşısında birlik- te bir çıkmazın içıne düşmüşlerdir. Ücret dağılımındaki çar- pıklık, haksızlıklar iş barışının en büyük tehdidi olmuştur. Herkesin eline şapkasını alıp düşünmesinin zamanı gelip geçmiştir. • t PIGDAŞISIAt«A GAZ DAĞfîlM SANAVI VI TtCAMT A. 5 Td: 545 78 90, Fakı: 564 68 35 LUTFEN NOT EDINIZ! İGDAŞ Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün yeni telefon numarası: 417 10 50-54(5 Hat) Doğalgaz, güvenlik sistemiyle birlikte geldi... Bir sorunla karşıloştığınızda 067 DOGALGAZ'ı arayınız. İGDAS BİR A İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUSUDUR İLAN SEYDİŞEHİR ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1991/345 Davacı Seydişehir Belediye Başkanlığı vekili Av. Alaattin Ertok ta- rafından davalılar Raşit Genç vs. aleyhine açılan Cebri Tescil davasında; Dava konusu Seydişehir Kızılcalar Mahallesi 127/10 ada parsel sa- yılı taşınmazın 366, 93 nr'lik bir kısmının yola isabet etmesi sebebiy- le Seydişehir Belediyesi adına tescili talep edilmiş, davalılardan Raşit Genç'in adresi meçhul olduğundan iıanen tebügıne karar verilmiş olup; Adı geçen davalının mahkememizde 17.7.1992 günu saat 9.00'da ha- zır bulunması veya kendisini vekil ile temsil ettirmesi, aksi halde yar- gılamanın yokluğunda görülüp karar verilecegi hususu ilanen tebliğ olunur. Basın: 481% ÇUKOBİRLİK GENEL MÜDÜR LÜĞÜ'NDEN TAHMlL-TAHLİYE VE NAKLÎYE İHALEİLANI Bırlığımızç bdğlı. jjağıda ibimlen > jzılı koopcraııf vc fubnkaUnmızın 1992 93 kampanvası ıçın Tdhmıl-Tahlıve ve Ndklı- >c İhalclen. (j'mtelenniızın kdrşılannda göstenlen tanh ve saatte kapalı zarf usulü ile teklıf alınamk vapılacaktır İhaleler ile ıİEilı jjrlrumclcr ıhalc >apılacak unılck-rdcn temın cdılebılcccktır I - îhalelcre ıştırak edecek müteahhıllcnn ticaret odasına kayıtlı obnalan ve hu ış: vaptıklanna daır yctcrhk beigesıoı ıbraz etmelen şanıif 2- fhalclcr]c ılgılı gevıa ıc kat't temınat mıkurtan. ıhate >apılacak olan koopcratıf vc fabnka müdûrlüklcnnce bchrlcne- cektır. 3- Mcrkc7 Yağ Fabnkaii. İplık-Dokuma Fabnkası ve Basma Fabnkjlan'nın Tahmıl-Tahlıvc İhalelcn Bırhğımı? Tıcareı Mudürlüğû urafından >apılacağından. ıhalclcrkr ılgılı şartnamclcr Bırlığımı/Ticaret MûdüriügO'ndcn temınedıleceklır Gc- cıcı vc kal'ı tcmınal mıklarian da ılgılı müdurlükçe tespıt edıleccktır 4- Bırhğımı/ 2886 vıvıh ıhalc kanununa labı olmavıp, ıhalcvı yapıp yjpmamakta ve\a dıledığmc ıhalc ctmekte scrbc5ttır T'VRSUS VFNİCE \DANA VtlHMANDAR MİSİS CEYHAN SALBAŞ AYAS HARUNİM KADİRll KOZ.AN kOZAN OAZlKÖYl İMAMOĞt 1 ERZİN (1SMANİM KIRIKHAN ANTAKYA RCYHANI I HASSA !SLAHİ> I K MARAŞ AOIYAMAN DİYARBAklR ! LA7IC KIZILTCP1 NİZİP StSAVBIN " St RU^ ANTA1Y\ MANAVt.AT İ TARSL'SSAW 1ENİCESA* BASMA FAB MERK.EZYAC MERKEZ İPLİK MERKEZ SAW ADANA SAW MİHMANDARSAVV MİSİSSAVV CEYHAN SAW CFYHANÇELTİK MERSİNANTRrPt) İSKLNDI Rl KIR1KHAN \NTAK1A R I \ H \ M IS 07 (T 199: (HIT 1992 13 0^ 199; 1S07 199: 14(T 199: 10 07 199; fmo-1 199; 01 0" 199; o;o7199; 1)6 07 199; 1)9 ır 199; ııl tv 199; ıro7199; nı ır 199; ifco- 199; nı ır 199; IIÎ ır 199; 01 ır 199: 11; ır 199; 0; ır 199; tr ır 199; ın no M S\>HIN ANAMl R BOZYA/I SlLlhKI HMK.I \ O I: İhak-, ht-tirtikn *er. larıb u- saattt*hertunKİ bir sA>K*ptı*ndntuv 1 \aprfamiulığı takdîrdt*. Mr haftd Minr^ avnı vcr *c <aatu- >apıU-aklır. ^ ( h ( ) B j R | j K r 199; ır 199; ır 199; r 199; r 199;
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle