16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 18 HAZİRAN1992 PERŞEMBE 8 DIŞ HABERLER InOnMİfl'dS binincfölü •KUDÜS (AA) - Israil işgali altındaki Baü Seria ve Gazze Şeridi'nde, Filistin ayaklanmasjnjn (İntifada) başladığıl987yılıaralık ayından bu yana ölen Filistinlilerin sayıa bine ulaştı. tşgal topraklannda İsrail askerleri ile meydana gelen çatışmalarda ölen Filistinlilere önceki gün bir yenisi daha eklendi. Baü •Şeria'da, bır Israıl askerine bıçakla saldıran löyaşındaki Filistinü, açılan ateş sonucu öldü. FKpintercRamos IMANtLA(AA)- Filipinler'de geçen ay yapılan devlet başkanlığı seçimlerindeki oy sayırrunın tamamlandığı ve seçimi eski savunma bakanlanndan Fidel Ramos'un kazandığı açıklandı. Oy sayım komitesi başkanı, Ramos'un yüzde 23, diğer adaylardan Miriam Defensor Santiago'nun yüzde 20 ve Eduardo Cojuangco'nun yüzde 18 oranında oy aldığjru açıkladı. Bayan Santiago'nun avukatı ise seçıme hile kanşünldığmı öne sürdü ve sonuçlara itiraz edeceklerini bildirdi. portaçov Israil'de • KUDÜS (AA) — Israil'i ziyaret etmekte olan eski Sovyet lideri Mihail Gorbaçov, Ortadoğu banş sürecine dışarıdan müdahaJelerin sorunu çözeceğine inanmadığını söyledi. İsrail Işçi Partisi lideri tzhak Rabin'in sözcüsü, Gorbaçov'un Rabin'le yaptığı görüşmede, Ortadoğu sorununun ancak taraflarca çözümlenebıleceği görüsünü savundugunu ve "arabulucuların faydasına inanmadığını" söylediğini aktardı. Kazakistaıfda gösteri • MOSKOVA (AA) — Eski SSCB'nin topraklan üzerinde kurulan devletlerin siyasi açıdan en istikrarlısı olarak kabul edilen Kazakistan'da çeşitli muhalefet partilerine bağlı binlerce kişi, hükümetin ve bazı parlamenterlerin istifası istemiyle başkent, Alma Ata'daki parlamento binası önünde gösteri yaptı. tnterfaks Ajansı'nın haberine göre, Sergey Teraşçenko baskanlığındaki hükümeti yetersizJikle suçlayan göstericiler, aynca eski KP kontenjanından parlamentoya girmiş olan 85 milletvekilinin mazbatalannın iptal edilmesini istediler. Bush ve Yeltsin stratejik nükleer silahlannı 3'te iki oranında azaltacaklar Tarilıiıı en büyüknükleer fîize iııdiriıııiNükleer anlasmanın ayrıntıları Kapsamlı indirim WASHINGTON (AFP)- Başkan Bush'la Boris Yeltsin tarafından imzalanan anlaşma uyannca ıki ülke 2003 yılına kadar stratejik (uzun menalli) silahlannda üçte ikiye varan oranda indirim yapacak. Buna göre ABD'nin nükleer başhk sayısı 35OO'e, Rusya'runki ıse 3000'e inecek.Böylece, geçen yıl temmuzayında Başkan Bush'la eski Sovyet lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan START (Stratejik Silahlann İndirimi Anlaşması) Anlaşması'nda öngörülen indirimüen daha büyük bir indirim gerçekleştirilmiş olacak. ABD Rusya ST«T 9.986 8.556 3.500 10.237 6.449 3.000 VVashington'da vanlan anlaşma uyannca Rusya, karadan atılan çok başlıklı nükleerfuzelerinin tümunü yok edecek. BunJar SS-18 ve SS-24 latalararası balistik füzeler. İki ülke aynca demzaltılardan atılan stratejik nükleer fuzelerinin sayısında da indirim yapacak. ABD'nin nükleer başhk sayısı 3840'tan 1.750'ye, Rusya'nınkilerde 2696'ya inecek. IRANGATEDAVASI Weinberger ıııalıkeıııe önündethş Habeıier Servisi - ABD eski Savunma Bakanı Caspar NVeinberger hakkında, İranga- te skandab ile ilgili soruştur- mada yalan ifade verdiğı ve bazı belgelen sakladığı gerek- çesiyle dava açıldı. ABD Federal Yüksek Mah- kemesi'nin önceki gün açıkla- dığı 31 sayfalık iddianamede. Weinberger'in ABD'nin Iran'a 1985-1986 yılları arasında yasa dışı silah satışı ve elde edilen geli- rin Nikaragua'- daki Sandinist yönetim karşıtı Kontralara ve- rildiği konusun- da bilgisi olduğu belirtiliyor. Bu bilgileri Kongre'den ve mahkemelerden sakladığı gerek- çesiyle haarla- Reagan yönetiminin savun- ma bakanı suçlamyor. nan ve 'ağır suç' sayılan iddia- de, NVeinberger'in alacağı belirtiliyor. Kısa sürede mahkeme önü- ne çıkması beklenen Weinber- ger hakkındaki iddianame, Irangate olayıru soruşturan özel sava Charles NValsh'ın gi- rişimleri ile hazırlandı. 74 ya- şındaki eski Savunma Bakanı hakkındaki suçlamayı kabul ederse cezası hafıfletilecek. Kabul etmezse yargılama süre- cek, mahkum olursa 25 yıl ha- pis ve 1 milyon 250 bin dolar para cezasına çarptınlabüecek. NVeinberger, 1981-87 yıllan arasında Ro- nald Reagan'ın kabınesinde sa- vunma ba- kanbğı yapmıştı. Sava iddianamesin- 1985 ve larda Weinberger, 'yalan ifade vermek' ve 'adalete engel ol- mak'la da suçlanıyor. Eski ABD Başkanı Ronald Reagan da California'da yap- tığı açıklamada, VVeinberger'- in suçsuz olduğunu savundu ve aklanacağına inandığını be- lirtti. Özel soruşturmayı yürü- ten sava, kısa süre önce döne- min Dışişleri Bakanı George Shultz'u da sorguya çekmişti. Weinberger ve Shultz hakkın- dakı soruşturmanm uzun dö- nemde Ronald Reagan'ı hedef 1986 yılında ıran'a gizli silah satışı ile ilgili Beyaz Saray'da yapılan birçok gizli görüşmeye katıldığını ve elınde bu görüş- melere ait 1700 sayfadan fazla not bulunduğu, ancak mahke- meye bunlardan yalnızca bir kaçını vererek bilgi sakladığı belirtiyor. Eski Savunma Bakanı ise önceki gün düzenlediği basın toplanıüsında, suçsuz olduğu- nu ve kendisine yapılan bu adaletsizliğe karşı sonuna ka- dar savaşacağını açıkladı. Dç Habeıier Servisi - ABD Başkanı George Bush'la Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin arasında VVashıngton'da yapı- lan doruk toplanüsında tarihin en büyük stratejik (uzun men- züli) nükleer silah indirimini kapsayan anlaşma imzalandı. Tarihi anlaşma uyannca ABD ve Rusya, karadan ve de- nizden fırlatılan nükleer savaş başlıklannın sayısında 2003 yı- lma kadar 2/3 oranında indirim yapacaklar. Böylece iki ülkede bulunan 10'ar bin nükleer baş- hğın sayısı 3000-3500 dolayına indirilecek. Bush, anlasmanın imzalan- masından sonra Beyaz Saray'm bahçesinde Yeltsin'le birlıkte yaptığı açıklamada, "Artık so- ğuk savaş ve düşmanük bitti. Bu anlaşma ile nükleer kâbus daha da uzakiaşu. Kırgınlık ve kuşku dönemini iki ülke de ge- ride bıraktı" şeklinde konuştu. Bush, dünyanın en tehlikeli • İki ülk,ede bulunan toplam 20 bin dolayındaki nükleer başhk sayısı 2003 yılına kadar 6500-7000 dolayında indirilecek. Yeltsin,"Dünyada şimdiye dek bu kadar geniş kapsamlı bir silahsızlanma anlaşması yapılmadr dedi. silahlan olan kıtalararası balis- tik füzelerde (ICBM) gerçekleş- tirilecek indirimin iki aşamada yapılacağını, indirimin en geç 2003, en erken de 2000 yılına kadar tamamlanacağını söyle- di. Yeltsin de Başkan Bush'tan sonra yaptığı konuşmada, Baş- kan Bush'la vardıklan anlas- manın "dünyada şimdiye ka- dar görülmemiş biçimde geniş kapsamlı bir silahsızlanma an- laşması olduğunu" belirtti. Yeltsin, anlaşmayı "tarihi bir anlaşma" diye nitelendirdi. Rusya Devlet Başkanı, iki ülke- nin elınde bulunan toplam 21 bin dolayındaki savaş başlığı sayısının 2003 yılına kadar 6000 ya da 7000'e indirileceğini söy- ledi. Yeltsin şöyle devam etti: "Amerika ile 5 ay süren görüş- melerde nükleer başhk sayısını 2/3 oranında indirmeyi karar- laştu-dık. Oysa START görüş- melerinde 15 yıllık pazarlıklar sonucunda nükleer indirim ya- pılabilmişti." İki ülkenin silahsızlanma uz- manlan arasında, doruk top- lantısından önce silah indirimi- ne ilişkin son pürüzleri ortadan kaldırabilmek amaayla yoğun görüşmeler yapılmışü. Yeltsin aynca, Vietnam sava- Bosna-Hersek'teki ça&şmalar tarihi kentin evlerini barabeye çevirdi.( Fotoğraf: REUTER) Saraybosna'da ateşkes silahlan susturmadı Dış Haberier Servisi - Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da hafta başında yü- rürlüğe giren ateşkese karşın silahlar sus- muyor. Hıristiyan Hırvatlar ve Müslü- man Boşnaklardan oluşan Bosna-Hersek kuvvetleri ile başkenti kuşatma altında tu- tan Sırp milisler arasında dün sabah çıkan çatışmanın, ateşkesi ve BM konvoyunun çalışmasını tehlikeye soktuğu bildirildi. Reuter Ajansı'na telefonla bilgi veren bir BM yetkilisi, "Konvoyun bu yoğun ateş altında yoluna devam etmesi müm- kün değil. Bosnalılar Saryabsona Havaa- lanı'nın açılmasmı ve insani yardım için hava köprüsü kurulmasını istiyorlarsa ateşkese uysunlar. Çatışmanın hiçbir an- lamı yok" dedi. Çatışmanın başladığı sırada Sırp mılis- lerin denetimindekı Lukavica kentinden geçmekte olan BM konvoyu yoluna de- vam edemeyerek burada beklemek zorun- da kaldı. Hafta başında yürürlüğe giren ateşkes, Saraybosna Havaalanı'nın BM Banş Gü- cü denetiminde trafığe açılması ve açhk tehdidiyle karşı karşıya bulunan başkent halkına acil yardım ulaştırmak amaayla hava köprüsü kurulması amaayla uzun süren görüşmelerin ardından sağlanmıştı. Saraybosna radyosu editörü Zoran Pi- roliç ise Reuter'e telefonla yaptığı açıkla- mada, taraflann karşılıklı olarak top ve makineli tüfek ateşi açtıklanru. ancak bu çatışmalann büyük çapta olmadığmı söy- ledi. Piroliç "ateşkesin yürümedığıni söy- leyemeyiz" dedi. Bosna Hersek ile Hırvatistan arasında Sırplara karşı bir savunma paktı imzalan- dığı bildirildi. Bosna Hersek hükümetin- den üst düzeydeki bir yetkili Reuter Ajansı'na yaptığı açıklamada, paktın Dev- let Başkam Alia lzzetbegoviç ile Hırvatis- tan Devlet Başkanı Franjo Tudjman arasında imzaiandığını söyledi. fmzaJanan paktın teatisinin faksla gerçekleştiği kay- dedildi. Savunma paktı, Hırvat Kuvvetle- rinin Bosna'da Sırplara karşı mücadele etmelerine olanak sağüyor. şı sırasında tutsak düşen Ame- rikah askerlerin bâzılannın SSCB'ye teslim edildiğini, bun- lardan bâzılannın hâla hayatta olabücceğini bildirdi. Bush'la Yeltsin, silahsızlan- ma anlaşmasını imzaladıktan sonra, dün ekonomik konulan ele aldılar. İki lider, J. W. Marri- ot Oteli'nde ABD'nin önde ge- len işadamlannın katıldığı top- lantıda hazır bulunarak birer konuşma yaptılar. NATO memnun NATO, ABD Başkanı Geor- ge Bush ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yetsin arasında stratejik füzelerle fırla- tılan nükleer başlıklar konu- sunda vanlan anlaşmadan bü- yük memnunluk duyduğunu açıkladı. Brüksel'de dün NA- TO Genel Sekreteri Manfred VVomer adına yapılan açıkla- mada, indirimin START anlaş- masıyla öngöriilen sımrlann ötesinde gerçekleşmiş olması- nın aynca memnunluk verici olduğu vurgulandı. Worner açıklamasında "Ge- niş kapsamh bu indirimler dün- yada istikrann sağlanmasına yeni bir katkıda bulunacakür" dedi. İngiltere Başbakanı John Major, ABD ile Rusya arasın- da vanlan silah indirimine iliş- kin anlaşmayı memnunlukla karşıladığını söyledi. Dışişleri Bakanhğı isekonuy- la ilgili açıklamasında Dışişleri Bakanı Douglas Hurd'un stra- tejik nükleer silahlann kısıtlan- ması görüşmeleri sırasında Amerikalı meslektaşı James Baker'la yakın temas içinde ge- lişmeleri izlediğini bildirdi. Bu arâda Liberal Demokra- tik Parti'nin Savunma Sözcüsü Menzies Campbell, ABD ile Rusya'nın vardığı anlaşmadan sonra Ingiltere'nin havadan ka- raya atılan yeni bir taktik füze geliştırme planıyla denizalülar- daki Polaris fuzelerinin yerini alacak Trident Projesi'nden vazgecmesi çağnsında bulun- du. Öte yandan Rusya Dünya Bankası'na resmen üye oldu. Rusya ocak ayında Dünya Bankası'na üyelik için başvur- muş, 24 nisanda başvurusu ka- bul edihnişti. Washington'da Rusya Başbakanı Igor Gay- dar'ın gerekli belgelen imzala- masıyla Rusya'nın üyeliği res- miyet kazanmış oldu. Yeltsin'in villasına mil- yonlarca dolar AFP'nin Moskova kaynaklı haberine göre Boris Yeltsin'in Moskova'nın kuzeyinde Zavi- dovo sayfıye bölgesinde bulu- nan villasının yenilenmesi için yaklaşık 3 milyon dolar harca- nacak. Bu Cumartesi - Pazar VeliefendVde Buluşalım.. Cumartesi Gümüş Kupalı yarışlar. Pazar günü Büyük Gazi Koşusu... Kim kazanacak?... Bir taraftan "Altıh Ganyan" oynayıp milyonlar ve milyarlar kazanma imkanı, diğer taraftan çocuklannızı Jokey Klüb'ün binek atlanna ücret ödemeden bindirme imkanı. Sahncaklar... Çam ağaçları altında dinlenme yerleri... İNGİLTERE lurkıye, Al uyelıgı içîn uygun değil Temız havada heyecan dolu bır gün geçirmek için büyuk fırsat. Rahatınız için tribünlerimizde localar ve numaralı koltuklarımız hizmetınizdedir. Aynca her tip restoran, bufe ve piknik yerlerimiz emrinizdedir. Not Trenle. Otobüsle. Denız Otobusuyle ve Taksım, Aksaray, Sırkecı'den kalkan dolmuşiarla Veliefendfye gelebılirsını?. Bu kupon sizi milyarder yapabilir. 500 Lira ile Altılı'ya katılın ve bu şansı yakalayın. Yarış yerine sizi bekliyoruz. Gelemezseniz en yakın Ganyan Bayii'ne uğrayarak şansınızı deneyin. EDtP EMİL ÖYMEN LONDRA - ingiltere Parla- mentosu'nun senatosu olarak görev yapan Lordlar Kamarası tarafından yayımlanan bir ra- porda, Türkiye'nin Avrupa Topluluğu üyeÜğine başvurusu değerlendiriiirken "Türkiye ile AT üyeliği için görüşmelere başlanması bu aşamada uygun değildir" denildi. Raporda buna gerekçe ola- rak "Türkiye bir geçiş dönemi ardından dahi AT üyelerinin katlanmak zorunda olduklan ekonomik ve diğer sınırlama ve disipline uyamayacaktır. AT- nin yoksul ülkeleri ile karşılaştı- nldığında dahi Türkiye'nin geri kalmış kalkınması ve çok bü- yük ve hızla artan nüfusu dik- kate ahnmak zorundadır. Türk işçilerinin geçici bir dönem için serbest dolaşımı sağlansa dahi AT bu girişimin yaratabileceği etki ve sonuçlan sindiremez" ifadeleri yer aldı. Lordlar Kamarası Avrupa Topluluğu Komısyonu tarafın- dan hazırlanan "AT'nin Geniş- lemesi" başlıklı 46 sayfalık ra- porda, birçok konunun yanı sıra Türkiye ile AT arasındaki ilişkilere de yer verildi. Rapor- da özetle şu görüşler getirildi: "Türkiye, hem büyük hem de hızla artan bir -nüfusa sahip. Türkiye, AT üyeliği için gerekli olan tüm ekonomik koşullan yerine getinnekie zorlanır. Türk işçilerinin serbest dolaşı- mı diğer üyeleri. özellikle Al- manya'yı güç durumda bırakır. İnsan haklanna ilişkin anlaş- malara imza koyan Türkiye'- nin bu konulara ilişkin uygula- malan hele sıkıyönetim dönem- lerinde kaygı yaratmaktadır. Türkiye'nin AT üyeliği başvu- rusu için görüşmeler başlasa dahi Türkiye'nin siyasi ve eko- nomik sorunlannın orta vade- de çözüme kavuşturulması mümkün görülmüyor. Bu so- runlann üstesinden gelinmeden Türkiye'nin üyeliğe alınması AT'ye pahalıya mal olacağj gibi Türkiye ve AT için zararlı bir nitelik de kazanabilir. Bu ne- denlerle Türkiye ile üyelik gö- rüşmelerinin bu aşamada baş- latılmaması gerekmektedir." Raporda, Türkiye ile ortak üyelik anlaşması, Katma Pro- tokol ve AT Komisyonu Akde- niz Bölgesi Sorumlusu Abel Matutes tarafından hazırlanan planın "gelişürilmesi" gerektiği beürtildi. Türkiye'nin "Avru- palı" olduğu da şu şekilde vur- gulandı: "Türkiye'nin {slami kültürü ya da Asya'da yer al- ması, ülkenin Avrupah olması- nı engellemedi ve Türkiye'de AT üyeliği için gerekli koşullar oluştuğunda ülkenin bu özel- lıkleri, üyelik için engel olma- malıdır." İngiltere hükümetinın, Tür- kiye-AT ilişkileri konusunda Lordlar Kamarası AT Komis- yonu kadar karamsar olmadı- ğı, çeşitli vesilelerle belirtilmişti. Ancak hükümetin "olumlu" yaklaşımına, Lordlar Kamara- sı Raporu'nun ardından, gerek Avam Kamarası gerekse Lord- lar Kamaraa'nda ne ölçüde destek bulunduğunu kestirmek zor değil. Hele Birieşik Avrupa Planı sayılan Maastricht Anlaş- ması'nın 1 Ocak 1993'te yürür- lüğe girmesi gereken "Avrupa Tek Senedi"ne altı ay kala hu- kuken geçersiz olduğu bir sıra- da AT dönem başkanbğını iki hafta içinde yüklenecek olan İngiltere için acil konu, anlas- manın "yeniden nasıl geçerlilik kazanabileceğine ilişkin" for- müller aramak ve bu konuda çahşmak. Maastricht Anlaşma- sı eğer Avam Kamarası günde- mine getirilirse ATnin genişle- mesı konusu çerçevesinde Tür- kiye'nin üyelik beklentilerinin de söz konusu edilmesi olasıdır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle