19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18HAZJRAN1982 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 13 DELİ DOLU G.\\i ML.IDI. Rio 9 da Çevre Zırvası... Geçen hafta sona eren Dûnya Çevre Zirvesi önemli kararlann alınması ile kapandı sevgıli okurlar. Dünyanın zengin ve fakir tüm ülkelerinin katıldığı zirvede lıderler, Karabağ sorununu, Danimarka'nın Avrupa birliğine karşı aldığı tavn, cekıç güç ve Saddam Hûseyın meseleanı tarüşıp durdular. Peki zirvede ve sempozyumda hiçmi karar alınamadı? Hemen şunu ifade edelim ki gelişmiş ûlkeler birçok maddeye imza atmamak için direndıler. Kimi topu taca attı, kimi dublör kullandı. Ama gene de aşagıda yazdığım kararlar çıktı zirvenin ve sempozyumlann sonucunda. Oksijene devam Zirvede oksıjenle solumaya devam etme karan ahndı. Bir sonraki zirveye kadar sanayici Dalton'un baa kuş cennetlennı, kuş cehennemine çevirme isteği kabul edıldi Aynca Dalton'un çevreyi kirleten her fabrikada bir annma tesisi kurulması fikrine de prensipte evet denıldi. Dalton'un annma tesısı bır günah çıkarma kulübesi ve bir rahıpten oluşuyor. Çevreyi kirleten fabrikatörler, bu kulübelerde günah çıkartarak gûnahlanndan annıyorlar. Aynca kuşlann avcılara karşı konınmasını isteyen bir önerge de kabul edıldi önerge uyannca kuşlara kendilerini savunmalan için silah dagıtılacak. Bu amacla aynlan 500 Kalaşnikof, soyu tükenmek üzere olan kırmızı gagalı pelikanlara dağıtıldı. babklar gjbî solungaçlar yardımı üe soluma yollannın araştınlması ıstendi. Zambiya'dan 400 milyon dolar yardım Gelişmiş ülkelenn gelışmemış ülkelere çevre ıle ilgıli olarak maddı yardımda bulunması istendı. Amenka ve Fransa 'valla bız gelişmiş ülke değilız' diye ağlayınca, gelışmış ülke olmayı kabul eden Zambıya'nın Avrupa ve Amerika ülkelenne 400 milyon dolar yardım yapması kabul edildi. Zambıya'da darbe beklentisi var... Kuş cehennemine evet Zirvede kuş cennetlennin gerçeğe aykın olduğu iddiası da kabul edıldi. Tüm kuşlann oennete gitmesi mümkün degil. Bunlann ıçınde hıç günahkâryok mu diyerek konuşan muhafazakâr fngiliz Pavarotti'den mesaj var: Hayvan türlennın korunması ve türlennın devamı için Gülhane Parkı'nın kapaülmasını öneren bir teklifde kabul edıldi. Tropikal koruma Tropikal ormanlar da zirvedeki bazı antlaşmalarla koruma altına alındı. Hamza abınin göğüsündeki ormanlar bu korumarun dışında tutuluyor. Onnanlann korunması ıçın de kâğıt kullanımının kısıtlanması öngörüldü. lskoçya kullanılan tuvalet kâğıtlannın silinıp temizlenerek yenıden kullanılmasını önerirken, Türk heyeti böyle bır sorunlan olmadığını açıkladı. Biri size çiçek verirse şaşırmayın Ozon tabakasına zararb olduğu tespit edilen deodorant kullanımına ıse kısıtlama getınldi. Buna göre artık bin sızeçiçek verirse şaşırmayacaksınız, utanacaksmız. Çünkü bu İmpols kullandığınızın ışaretıdir. Doğada yok olmayan maddelerden yapılan pet şışeler ıse uzun uzun tartışıldı. Sonuçta her ülkenın çevreden sorumlu bir sibirbaz bulundurmasına ve pet şışelerin bu sihirbaz tarafından yok edilmesine karar verildi. Otomobil yerine bisiklet Sempozyumun ıkıncı gününde otomobil yenne bisiklet kullanılmasını öneren Finlandıyab profesör Kaumi'nin önerisi epey ılgı gördü. Oneriye karşı çıkan Japonlar ise Kaumi ile uzun uzun tartıştılar. Saatler süren tartışma sonucunda Japon heyeti Kaumi'ye bir Honda otomobil satmayı başardı. Kaumi ise 'naapıyım çok uygun koşullarla verdiler. Aknasam kerizlik olurdu' diyerek kendini savundu. Ulusal enerjiye evet Nükleer santrallara karşı çıkılan zirvede ulusal enerji poliükası izlenmesi istendi. Buna göre Japonlann eğilip kalkmalan bellerine takıîan bir cihazla enerjiye dönüştürülecek. Afrikalılar, yapüklan dansı, Italyanlar ise seksi enerjiye dönüştürecek cihazlar geliştirecekter. Türklerin ıse ağız boşluğuna dönen bir tnbün takıbnası kararlaştınldı. Böylece her tükürüşte tribün dönmeye başlayacak ve enerji daha sonra dinamoda depolanacak. Enerji fazlaa ise ihraç edileoek. Size iki kutu temiz su verelim, eski deterjanınızı çöpe atm Rio'da doğada yok olmayan detenan ve çamaşır sulanna da yasak getirilmesi gündeme geldı sevgili okurlar. Fakat bu yasaklama sonrasında Ayşe teyzenin işsız kalacak olması zirveye katılanlan düşündürüyor. Almanya tarafından ortaya atılan veAyşe teyzenin, iyi akşamlar Tersıl Supra ile evlendırilmesi fikrine ise dığer ülkeler tarafından sıcak bakılıyor. Adamın içkisi yok kuman yok. Ayşe teyze daha iyisini mi bulacak? Sonuç olarak Zirvede kendileri ile ilgili daha köklü bir karar alınması için çatıda bekleşen nesli tükenen kuşlar sıcak ülkelere göç ettıler ve tropikal ağaçlar boyunlannı buküp kendılenni hizarlann acımasız dişlerine teslım ettiler. Kapanışta 'Dünya yansa yorganım yok içınde' şarkısını hep bir ağızdan söyleyen liderler, atmosferi egzoz dumanlanna boğanjet uçaklanna binip Rıo'dan aynldılar. Çevre zırvesınin çevre zırvasına dönüştüğünü gören milyonlarca gönüllüye, hderlerin ardındaki pisüği temızlemek kaldı! Ibibikler öter ötıııez ordayım... Dünyanın en ünlü konser erteleyen tenoru Pavarotti, son anda bır sürpriz yaparak konsenni ıleri bır tanhe erteledi sevgili okurlar. Daha sonra 21 haziranda geleceğıru bildırdi. Aslında bu yeni bir olay degil, Pavarotti sıksıkyaparbunu. 1966yıhnda Sicilya'daki bakireler festivaline kaülacağını açıklayan Pavarotti, konsenni o kadar çok erteledi ki aynı kadınlann menapoz festivaline güç bela yetişebildi. Evet, organızatörle birlikte geleceğinden emin olmak için Pavarotti'yi anyoruz. -Alo sınyor Pavarotti... -Merhabaaaaa. Ablan kurban olsun sana... -Sinyor sizdegil mianiz? -Sizin merhaba böyle değıl mı? Bayramın son günü ben izledi sizin tivi. Bir kadın böyle selamlıyordu seyirci. Ben ondan öğrendi. -Geçmiş olsun rahatsızlandığınızı duyduk. -Yaa Allah bir hastalık verdi. Guiseppe Verdi ama önemli olmamak. Ben bıraz kavunu fazla kaçırmak üzenne su ıçmek, art olmak. Konser depırt olmak... -Sizi burada dört gözle beklıyoruz efendim. -Ben de bir gece ansızın gelmek ıstiyor çok. Ama sizin havameydanlan dolu. Nasıl diyorsunuz siz; hah baba bir iniyor bir kalkıyor biriniyor bir kalkıyor. Başka uçaklar meydana inemiyor. Uçaklar babaya çalışıyor. -23 hangi gün. -Salı... -Olmaz sah sallanmak... -24'ünaal? -O gün tavşan göle düştü. -25'iolurmu? -Gölün suyunu ınek içmek... -26'sı. -İnek içipdağa kaçmak... -Peki siz bir tarih söyleyin ne zaman geleceksmiz? ^Geleceğım tabü. Niye ben gelmemek; İbıbıkler öter ötmez ordayım. Sütler kaymak tutar tutmaz oradayım. Aldınıa takılan sorular -Peki o zaman size uygun bır program yapalım... -Sibene... -Bakm şimdi ayın 20'si nasıl... -O gün çamaşır günü olmak... Ben gelememek. -21'iuygunmu? -O gün deçamaşırlar kurumak. -Peki 23"ü olsun... Çarkıfelekte bakıyorum hediye %/r r ' isteyenlerden bazüan 'kocam için bir video'diyor. Ne demek şimdi bu?Oğlum için ayakkabıyı, kızım için saç kurutma makınesıni anlanm, ama kocam için video ne oluyor? Yani o evdekı diger şahıslar video seyretmiyormu? Çalışırken çay gören insan nıye sevinir. Elınizı vıcdanınıza koyup söyleyin Çaydenennesnenin netadı var Allah aşkma? T.C. ADANA tKİNCf SULH HUKUK MAHKEMESİ 1991/760 Davacüar Talip Ekiz, vs. vekili Avukat Yalçın öğutcan tarafın- dan davalılar Feza Lime vs. aleyhine açüan izaleı şuyu davasının ya- pılan açık yargılaması sırasında: Davalılardan Feza Lime adına davetiye tebliğ edilemediği, emni- yetce de adresi tespit edilemediğınden Uanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, adı geçen davaJının duruşmanın atıb bulun- duğu 6.7.1992 günü saat 09.00'da duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde duruşmanın gıyabın- da yapılarak karar verileceği hususu HUMK'nun 509-510^01 mad- deleri gereğınce davetiye yerine kaım olmak üzere adı geçen davalıya ilanen tebliğ olunur. 20.4.1992 KIRKLARELİ KADASTRO MAHKEMESt'NDEN Esas No: 1989/41 Esas Davacı Fevzi özlü Davah: Şevket Havancılar ve varisleri. Davacı tarafından davalı aleyhine Kırklareli Merkez Karakaş Ma- hallesi 693 ada, 61 parsel hakkında mahkememize dava açıldığı, da- hili davalılardan Şevket kızlan Gülçin Süzer, Nazmiye Eren, Remzi kansı Nazmiye Havancılar, Remzi oglu Yaşamettin Havancılar, Kâ- mil kızı Şaziye Aral ve Kanber oğlu Mehmet Aral'a tüm aramalara rağmen duruşma gûnünü bildirir davetiye tebliğ edilemediği ve yu- kanda esas numarası yazılı dava halen devam etmekte olup duruş- ması 21.7.1992 gününe talik edilmiştir. Yukanda ismi yazılı dahili da- valıların duruşmaya gelmesi, delillerini ibraz etmesi, duruşmaya gel- medikleri takdirde gıyabmda karar verileceği ilanen tebliğ olunur. HAYDARPAŞA GtRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TEBLİGATİLANI Aşağıda isim ve unvanı, teşvik bel^si, ödemesı gereken gelıreksığı tutan ve bunun gerekçesi döküm halınde belırtılen Gümrüğümüzce tescilli gınş beyannaınesınden aranılan ve tahsil edılmesı gereken gümrük vergı ve resimlenyle fonlann tahsili ıçın yapılan tebü'gatta adre- siode bulunmaması gerekçesi ile teblıgaun ıade edılmesı nedeniyle 7201 sayılı Tebügat Kanunu gereğince ödeme emri yenne kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Frma adı, unvanı BeyamameNo-Tarih Tahsili gereken Gerekçesi KİM KİME DUM DUMA BEHtç AK PÎKNİK PtYALE MADRA ————— ( söyiE. ) 1 OLDUSUNU \ i (C\ 1 i î S ÇIZGİLİK KÂMİL MASARACI • 0 0 AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL <<>KHA\ OLRSES 1 scrK'- f— z gıkkjdetjı ^ Sahıbi bîfi ZJTUM O-ÜN sRine 21 GARFIELD JMDAV1S HARBİ SEMtH POROY TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 18 Haziran Top-Er İth. İhr. ve Pazarlama A.Ş. 01803/25.1 1988 165.181.852.-TL. Basm- 29575 87/2-832-18.6.987 Belge ıptah ve müeyyıde uyg.j İNG/ÜZLER'/N TELÂS/L 1919'M BUGÜti. A/6/LIZ YÛKS&C KOMfS&V AMİ. eAL ARTVUR CALTUORPE,MUST/İFA K£MAL PAÇA'MIM ANADOLU'DAN 6E& ÇAĞ&JMAS/ İÇİKJ İSTAMBUL HÜKÜMETİNİN HAB8IVE NE- ZAKETİNE Y*2I GONDeRDi. MUSTAFA KE- MAL'tM,SAfiA£UU'A ÇIKtŞINDAH SpNRAKİ 6/- &ŞİML£Rİ Ve TOPL4NT/L4G1, İŞGALCİ iN- GIÜZLERJ KUSKULAUDt8.IYOGOU.tfAZ/8A- NIN BAŞLA&INDA İN61LİZ KUWETL£IZl t£> MUTAM/MlM (M/CA/S) ABPlNPAN Ş/MPf DE YÛICSEK KOtoi£E&,AYfJI ISTEKTEBULUHUVOB- DU. HAG8İYE HEZARET/NIN BU ıSTBSE UYMASI SONUOJNPA, MUSTAFA H£AAAL OdOUOAM İSTIFA EDECEİ£ri)S.(TEH*«J21913)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle