13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1» HAZIRAN1992 PERŞEMBE uuMnuKIYET SAYFA HABERLER Basın Kurultayı '92 • ANKARA(AA)-Çağdaş Gazeteciler Demeği (ÇGD) tarafından düzenlenen "Basın Kurultayı '92" 19 haziran gûnü başlayacak ve iki günsürecek. Milli Kütüphane'de gerçekleştirilecek kurultayda, basının hukuki bazda ve uygulamada karşılaşüğı güçlükler üe yaşadığı krizin geniş bir platformda ele alınmasırun hedeflendiği beliıtıldi. Kurultayda, Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ve diğer siyasi parti liderlerinin birer konuşma yaparak, bu konudaki düşüncelerini açıklayacaklan bildirildi. Fen lisesi sonuçlan yarın • ANKARA (ANKA) - Fen liselerine giriş sınavı sonuçlan yann acıklanıyor. 54 bin 203 kişinin kaüldığı sınav sonucunda 1440 öğrenci resmi ve özel fen liselerine yerleştirilecek. Milli Eğitim Bakanüğı'ndan edinilen bilgiye göre, 22 mayıs tarihinde sınavın belgesi, ölçme değerlendirme ve yerleştirme merkezi tarafından adaylann adreslerine, bu liselere kaydolmaya hak kazanan öğrencilerin listeleri ise okul müdürlüklerine gönderilecek. Sınavı kazanan ve kayıt şartlannı taşıyan öğrencilerin kayıtlan 13-20 temmuz tarihleri arasında yapılacak. Dil birliği • ANKARA (AA)-Türk asıllı cumhuriyetlerle dil alanında birliİc sağlamak üzere yeni bir adım atıldı. Türk Dil Kurumu ve kurumun eski üyelerinin 1984 yılında kurduğu Dil Derneği, bazı yazım kurallannda anlaşülar. Dil Derneği veTDK yetkililerinden abnan bilgiye göre Türkiye'de sıklıkla karşılaşılan yanm sorunlan arasında en önemli yeri tu- tan, harfler ûzerindeki düzeltme ve inceltme işaretlerinin; özel isimlerde bundan böyle kullanılması kararlaştınldı. Aynca kâğıt, rüzgâr gibi Arapça ve Farsça kökenli sözcüklerde de "K" ve "G" sessizlerinden sonra ' gelen "A" ve "U" gibi sesli harflerin üzerine inceltme ; işareti konulabilecek. Yeni ; uygulamayla Hakkâri, • Lâpseki gibi yerleşim birimi : adlan yazıürken de konuşma ' diline uygun olarak inceltme işareti kullanılacak. Ögrenci affı • ANKARA (AA)- , Anadolu Üniversitesi ; Açıköğretim Fakültesi ; Dekanı Prof.Dr.Semih : Büker, fakültenin i kuruluşunden bu yana her ne ! sebeple olursa olsun okulla ilişjği kesilen tûm öğrencilerin, temmuz ayı sonuna kadar başvurmalan halinde yeniden okuma hakkını kazanabilecegini söyledi. Tüm yükseköğretim kurumlannı kapsayan af ; yasası ile ilgili açıklama yapanAÖF Dekanı Prof.Dr. Büker. fakültenin, iktisat, iş idaresi bölümleri ile eğitim önlisans, lisans tamamlama ve hemşirelik , önlisans eğitim ; programlanndan ilişikleri kesıîen öğrencilerin, yazıh başvurulannı Eskişehir'e göndermeleri gerektiğini belirtti. Muhalefetteyken Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusunda bulunan SHP, iktidar oluncayasayı onayladı Vakıfüniversitelerîne yol açıldı TURANYILMAZ ANKARA - Özel vakıf üni- versitelerinın kuruluşunun önündeki yasal engel, SHP'nin bu konudaki tavnnı değiştir- mesiyleaşıldı. Muhalefetteyken ANAP ta- rafından getirilen iki ayn dü- zenleme için Anayasa Mahke- mesi'ne iptal başvurusunda bulunan SHP, koalisyon ortağı olduktan sonra, bu üniversite- lerin kurulmasına izin veren yasayı onayladı. Koalisyon hükümetinin mart ayında çıkardığı yeni ya- sa. hakkında iptal istemınde de bulunulmadığı ıçin daha önce bu konuda iptal karan veren Anayasa Mahkemesi'nin dene- timi dışında kaldı. Ok başvuru, ilk engel SHP, bu konuda ilk iptal baş- vurusunu, ANAP tarafından, 1989 yılında çıkanlan ve Yükse- köğretim Kanunu'nda gerçekleş- tiriîen değişıkhkle özel vakıf üni- versitelerinın kurulmasma ola- nak tanıyan düzenleme için yaptı. Anayasa Mahkemesı, 23 ara- hk 1989 tarihinde, bu başvuru üzerine aldtğı iptal karannm ge- rekçesinde, üniversitelerin ancak yasa ile devlet tarafından kurula- bileceğini hükme bağladı. Ana- yasa Mahkemesi, bu gerekçeden yola çıkarak, yapılan düzenleme- yi anayasanın 130. maddesıne aykın bularak verdiği iptal kara- nnı, 4 üyenin muhalefeüne karşı 7 üyenin oylan ile aldı. Bu iptal karannın ardından, ANAP, yeni bir düzenlemeye da- ha giderek, aynı konuyu bir kez daha gündeme getirdi. 3 Nisan 1991 tarihinde çıkanlan 3708 sa- yılı yasayla, Bilkent ve Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakfı tara- fından kunılması düsünülen Bezm- Âlem üniversiteleri için kuruluş izni getirildi. Dönemin ana muhalefet parti- si SHP, aynı konudaki ikinci iptal başvurusunu da. bu düzenleme için yaptı. Başvuruda, söz konu- su yasa ile getirilen ve özel vakıf üniversitelerine kuruluş izni veyi- ne bu üniversitelere bûtçelerinin yüzde 45'i oranında devlet yardı- mı olanağı sağlayan düzenleme- lerin anayasaya aykın olduğunu önesürdü. Üniversite statüsünde yüksek teknoloji enstitüleri kurulinasına da olanak tanıyan yasaya ilişkin basvuruvu inceleven Anayasa Mahkemesi raportörü de söz konusu düzenlemeler için iptal yönünde görüş bildirdi. Anayasa Mahkemesi, bu yasa- ya ilişkin iptal istemini, bugün esastan görüşmeye başhyor. Anayasa Mahkemesi'nin, bu ko- nudaki karannı önümüzdeki haf- ta başında açıklaması beklenıyor. Bakanlar Kurulu'nca TBMM- ye sevk edilen ve 5 mart 1992 tarihinde SHP'nin de desteği ile yasalaşan 3785 sayılı yeni yasayla, Bilkent'in yanısıra, Koç grubu ile Kadir Has'ın kurmayı düşündükleri özel vakıf üniversi- telerinin kuruluşlanna izin veril- di. Bu yasanın ek 3,4 ve 5. mad- deleriyle getirilen bu izin, muha- lefet tarafından yasaya ilişkin herhangi bir iptal başvurusunda da bulunulmaması nedeniyle, Anayasa Mahkemesi'nin deneti- mi dışında kaldı. Anayasa Mahkemesi çevreleri, bugün görüşmeye başlayacaklan yasada iptali istenen Bilkent'e ilişkin düzenlemenin. yeni yasada da yer aldığını anımsatarâk, bu durumda Bilkent için Anayasa Mahkemesi'nin herhangi bir ka- rar veremeyebileceğini söylediler. Aynı çevreler, "Esastan yapıla- cak görüşmenin ilk oturumunda konu gündeme gelecektir ve yeni yasal düzenleme arumsatılarak, bu konuda herhangi bir karar alı- nıp ahnamayacağı tarüşüacaktır. Sonuçta, mahkeme, bu nedenle, Bilkent'le ilgili herhangi bir karar aunmasına gerek de görmeyebi- lir" dediler. Beyinciler, 24haziranı kamptabekliyor Beyin Olimpiyatlannın birincisi, 24-28 haziran tarihlerinde New York'ta yapılacak. 15 ülkenın kaüldığı yanşmalarda Türkiye'yi temsil edecek olan takım, hazırlıklannı tamamladı. Beyin takımını oluşturan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Cenk Gazen. Boğaziçi Endüstri Mühendisliğı mezunuTurgay Yüktaş, ODTÜ Elektronik ve Matematik Bölümü öğrencisi Nejat Cingı ve yine Boğaziçi Endüstri Mühendisliği mezunu Kamer Alyanakyan, 15 hazirandan bu yana Beyazıt The President Hotel'de kamp yapıyor. Olimpıyatlann Türkiye temsilcısı ve antrenörü Nevzat Erkmen ile yanşmacılar, dün, kaldıklan President Hotel'de düzenledikleri basın toplantısında, kendileri ve yanşma hakkında bilgi verdiler. Zekânın, gıjnlük yaşamlannı nasıl etkilediğine ilişkin bir soruya Cenk Gazen, "Istanbul'da zekâ ile yapacak bir şey yok. Böyle bir kentte zekânın yaran olmuyor" yanıtını verirken, Kamer Alyanakyan, "Sorunlann çözümü çok basit gibi geliyor.'Yöneticiler neden daha zeki değil?' ya da' Ben neden yönetici değilim?' diye rahatsızlık duyuyorum. Dünyadaki terslikleredaha fazla üzülüyorum" dedi. Türk takımının belirienmesi amaayla yapılan yanşmada, ABD ve Kanada'daki yanşmalarda sonılan sorulann yöneltildiğini anlatan Erkmen, "'Sınavın birincisinin puanı 240, dördüncüsünün puanı 198. Kanada'da yanşma birincisinin puanı 197. Verilergüzel. Olimpiyatlarda iyi bir derece alacağımıza inanıyorum" diye konuştu. ABD, Almanya, Arjantin, Çekoslovakya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, Japonya, Kanada, Macaristan, Polonya ve Slovenya'dan ekiplerin katılacağı ve Nevv York Üniversitesi kampusunda yapılacak olimpiyatlarda yanşmacılara, eşit koşullar sağlanabilmesi amaayla, çapraz bulmaca gibi, sözcüklere dayanan oyunlar yerine, daha çok matematik, geometri ve manük türü bulmaca, bilmece ve oyunlar sorulacak. 20 haziran cumartesi günü ABD'ye hareket edecek olan yanşmacılann giysileri Mudo Collection, kamp masraflan da The President Hotel tarafından karşılanıyor. (Fotoğraf: TAMAŞA F. DURAL) Dünya Satranç Olimpiyatı - 8. tur Suat Atalık da Türkiye de yenildi KAHRAMAN OLGAÇ MANÎLA - Türkiye, Satranç Olimpiyatı'nın 8. turunu bek- lenmedik bir başansızlıkla ka- pattı. Suat Atahk, Brezilyalı rakibine yenilerek "büyükus- ta" olma umutlannı sonraki turlann sonucuna bıraktı. Er- kek takımı Brezilya'ya 2.5-0.5, bayan takımı da Ermenistan'a 3-0 yenildi. Filipinler'in başkenti Ma- nila'da devam eden Dünya Sat- ranç Olimpiyatı'nın 8. tur karşı- laşmalannda erkeklerde büyü- kusta adayımız Suat Atahk'ın yanı sıra Suat Soylu ve Hakan Han rakiplerine yenildi. Tur- han Yılmaz ise beraberlik elde etti. Bayanlarda ise, turnuvanın iddiab ülkelennden Ermenistan ile oynayan satranççılanmız 3-0 yenildiler. Türkiye, 9. turda, erkeklerde Güney Afrika, bayanlarda Ce- zayir ile karşılaşacak. 8. turun sonunda, Türkiye, erkeklerde 102 ülke arasında 68., bayanlarda ise 70 ülke ara- sında 54. durumda bulunuyor. 8. turda alınan başansız so- nuçlardan sonra, Türkiye'nin tek madalya umudu olarak Su- at Atabk kaldı. Suat Atabk, masasında 4. durumda bulunu- yor. İkinci masada Turhan Yıl- maz 40., üçüncü masada Suat Soylu 47., dördüncü masada Ab İpek 97. ve beşinci masada Hakan Han 50. sırada yer ab- yor. Bu durumda, sadece Suat Atabk'ın, masasında ilk üçe gi- rerek madalya elde etme şansı bulunuyor. Atahk'ın 8. turda aldığı beklenmedik yenilgi, bü- yükusta olma beklentisinin uzamasına yol açtı, ama bu şansını yitirmedi. Satranç Olimpiyaü'nda er- keklerde Rusya 25.5 puanla bi- rinci sırada bulunuyor. Ardın- dan 21 puanb üç takım, Erme- nistan, Gürcistan ve Hollanda sıralanıyor. Bayanlarda Uk- rayna 17.5 puanla birinci, Çin 17 puanla ikinci ve Gürcistan 16 puanla üçüncü durumda yer abyor. Büyükusta adayımız Suat Atabk'ın, daha önce Porto Rico'dan J. Santa karşısında si- yah taşlarla oynayarak kazan- dığı oyun şöyle: Ld4Af6,2.c4c5,3.d5d6,4. Ac3 g6,5. e4 Fg7,6. Fd3 0-0,7. h3 e6, 8. Af3 Aa6,9.0-0 e5,10. a3h6, H.KblAh7,12.Ah2f5, 13. f4 ef4,14. Ff4 g5,15. Fd2 f4, 16. AD g4.17. hg4 Fg4,18. Vel Fe5, 19. Ae5 de5, 20. Ae2 Vg5, 21. b4 Kf7, 22. Vf2 Kaf8, 23. bc5 Vg6, 24. Af4 ef4, 25. Vd4 Vg7,26. Vg7 Kg7,27. Kf4 Kf4, 28. Ff4 Ac5. 29. Ffl Ag5, 30. Fe3 Age4,31. Fh6 Kf7,32. Fe3 b6, 33. Kel Kf5, 34. Fd4 Şf7, 35. a4 Kh5. 36. Fc5 Ac5, 37. a5 ba5,38. Kbl Fd7,39. Fe2 Ke5, 40. FO Ke3,41. Şf2 Kc3,42. d6 a4,43. Fd5 Şf6,44. Şe2 Şe5,45. Şd2 Şd4. Beyaz terk eder. SSK'dan peşin para müjdesi: Alacağımız ödenirse borçlarımızı öderiz Haber Merkezi - SSK Genel Müdürü Kemal Kıbçdaroğlu, ilaç işverenlerine olan borçla- nnı ancak primleri tahsil et- tikten sonra ödeyebilecekleri- ni açıkladı. İlaç İşverenleri Sendikası, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini, "talihsiz bir açıkla- ma" olarak nitelendirdi. Kıbçdaroğlu, AA'ya yaptı- ğı açıklamada, SSK'nın kamu kurum ve kuruluşlanndan 6.3 trilyon üra alacağî bulundu- ğunu, ilaç işverenlerine bor- cun ise 500 milyar düzeyinde olduğunu söyledi. Kurumun prim alacağı bulunan kuru- luşlar arasında KİT'ler ve be- lediyelerin de yer aldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, ilaç işverenlerinin alacaklannın, bu primlerin tahsil edilmesiyle ödenebileceğini söyledi. Kıbç- daroğlu, şöyle devam etti: "Kurumun 6.3 trilyon lira belediyeler ve KITlerden prim alacağı bulunuyor. İlaç işverenlerine ise 500 milyar b- ra dolayında borcumuz var. Kamu kurumlan SSK'ya olan prim borçlannı en kısa za- manda öderlerse, biz de ilaç işverenlerinin alacaklannı ay- nı şekilde en kısa zamanda öderiz. Bunlann ödenmesi prim alacaklanmızın tahsiline bağlı. Dolayısıyla ilaç işveren- leri için bir ödeme planı da yapamıyoruz. Bizim ödemele- ri gecikürme gibi bir düşünce- miz yok. Borçlan ödemeyece- ğiz diye bir iddıamız da yok. Çünkü borç ödeyememe du- rumu, kurumun iradesi dışın- da gelişen bir olay." Prim alacaklannın kamu kuruluşlanndan olması nede- niyle uygulanacak yaptınmla- nn da sınırlı olduğunu bıldi- ren Kıbçdaroğlu, "Örneğin haciz gibi bir yaptınm uygula- yamıyoruz" dedi. SSK'ya borçlu kuruluşlann başında Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun geldiğini bebr- ten SSK Genel Müdürü, şun- lan söyledi: "En fazla miktar TTK'ya ait, TEK ve belediyeler bunu izliyor. Şu anda TTK'nın 600 milyar lira dolayında borcu bulunuyor. Primleri tahsil edemediğimiz zaman kuru- mun hizmet veremeyeceği ta- biidir. Ancak, TTK'dan prim- lerimizi tahsil edemiyoruz diye, orada çabşan işçiye sağ- lık hizmeti vermiyorum şek- linde bir olay da söz konusu olamaz. Çünkü bu işte işçinin hiçbir kabahati yok." Kamu kurum ve kuruluşla- nnın SSK'ya olan borçlannın ödenmesinin bir yolunun da Hazine'nin borçlan üstlenme- si olduğunu belirten Kılıçda- roğlu, "Bu konuda bakanlar düzeyinde görüşmeler sürü- yor. Bir de tahkim yasası var. Bu yasa çıktığı takdirde, SSK'nın kamu kuruluşlann- dan prim alacaklan Hazlne larafından karşılanacak" de- di. İlaç İşverenleri Sendikası, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini, "talihsiz bir açıklama" olarak niteledi. İlaç işverenleri Sen- dikası Genel Sekreter Yar- dımcısı Feridun Güray, ilaç endüstrisinin SSK'dan fatura edibniş alacak miktannın 900 milyar lira olduğunu vurgu- layarak şu görüşlere yer verdi: "Toplam alacağımızdan her türlü işlemi tamamlanmış veznede para gelmesini bekle- yen 500 milyar lira para var. Bu alacağımız takvime bağ- lanmıyor, hiç bir ödeme yapıl- mıyor. Bir yıldır ödenmeyen alacaklanmız için neden faiz ödenmiyor. Neden belediye- lerden ve diğer yerlerden SSK primleri tahsil edilmiyor? Yıl- lardır bir kuruş SSK primi ödemeyen kuruluşlann emek- lilerine. SSK cepten almadığı primin emekb maaşını ödü- yor. Bu, dünyanın neresinde görülmüş? " Özelokul kayıt esaslan belirlendi İstanbul Haber Servisi - Sınav- la öğrenci alan özel okullara 10 temmuz tarihinden sonra yapılacak kayıtlarla ilgili esas- lar belirlendi. İl Sınav Yürüt- me Kurulu'nca yapılan açık- lamaya göre kayıtlarla ilgili esaslar şöyle: 10 temmuz cuma günü saat 17.00 itibanyla kontenjanlan- nı dolduramayan okullar ye- niden önkayıt acacak. Önka- yıt taban puanlan ve konten- jan acıklan 13 temmuz pazar- tesi günü sınavla öğrenci alan okullarda ilan edilecek. ön- kayıtlar 14-15 temmuz günleri saat 17.00'ye kadar ilgili okul- larda yapılacak. Adaylardan önkayıt için sınav sonuç bel- gesi aslı ya da fotokopisi iste- necek. önkayıt yaptıran adaylar, puan sırasına göre sı- ralanacaîc ve sıralama üsteleri 16 temmuz günü saat 09.30'- da ilgili okullarda ilan edile- cek. Listenden puan sırasına göre kayıtlar aynı gün saat 10. 00'da başlayacak. 17 temmuz günü saat 12.00'de sona ere- cek. Zaman dolduğunda kon- tenjanın dolmaması duru- munda listede bulunanlardan okulda bekleyenler tutanakla tespit edilip sıralanacak ve pu- an sırasına göre okulun o an- daki kontenjan açıgı kadar adayın kaydı yapılacak. 17 temmuz günü saat 17. 00'ye kadar kontenjanını dol- duramayan okullar ile daha önceki dönemlerde kontenja- nını doldurmasına rağmen herhangi bir nedenle konten- jan agğı olan okullar aynı esaslar doğmltusunda bir gün önkayıt ertesi gün kesin kayıt yapmak suretiyle okullann açılışından bir hafta öncesine kadar kayıtlara devam ede- cek. 21 yeni üniversite ANKARA (Cumhuriyet Bö- rosu) - 21 yeni üniversite ile 2 yeni teknoloji ensütüsünün ku- rulması TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edüdi. Üniversite sayısı 52'ye yükselir- ken, mevcut 212 fakülte, mes- lek yüksekokulu veenstitü sayı- sı da ikiye katlandı. Hükümetin öngördüğü 89 yeni fakülte, meslek yüksekokulu ve enstitü sayısı, milletvekillerinin verdik- leri önergelerle 194'eçıkanldı. Tasan ikinci kez de, dün gö- rüşüldüğü Plan ve Bütçe Ko- misyonu'nda da yine koalisyon milletvekillerince değişikliğe uğratıldı. Hükümeün tüm karşı çıkışına karşın verilen önerge- lerle. yeni bir üniversite. yine bir yeni yüksek teknoloji enstitüsü ile 55 yeni fakülte. meslek yük- sekokulu ve ensutünün kunıl- ması tasanya eklendi. Murti'ye son vedagazetecilerden İstanbul Haber Servisi - AİDS'ten ölen Murti'nin cena- zesi ortada kaldı. Aynı yerde toprağa verilen sanatçı Suzan Yakar'ın cenazesi de çok az kişi tarafından kaldınldı. Pazartesi günü AİDS'ten ölen Murtaza Elgin'nin cenaze- si, çamaşır suyu ile yıkandıktan sonra, kalın bir naylona sanla- rak tabuta yerleştinldi. Teşviki- ye Camii'nde kılınan öğle namazından sonra, önceki gün ölen tıyatro sanatçısı Suzan Ya- kar ile Murtaza Elgin'in cenaze namazlan kılındı. Cenaze töreninde, Murtaza Elgin'in eşi Vicdan Elgin ve ses sanatçısı Harika Avcı ile Suzan Yakar'ın cenaze törenine katı- lan Üstün Asutay. Zehra Bilir, Nigar Uluerer ve Genco Erkal'- la birlikte çok az kişi vardı. Cenazelere katılımın az ol- ması çeşitli söylentilere yol açtı. Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Yakar'ın cenazesiyle ilgili ola- rak, "Murtaza'nın cenazesi ile aynı yerde olması insanlan çe- şitli söylentilere karşı korkut- muş ve katıhmı engeîlemiş ola- bilir" dedi. Yakar'ın cenazesi kaldınl- dıktan sonra. kimsesi olmadığı için ortada kalan Murti'nin ce- nazesi gazeteciler tarafından kaldınlarak arabaya kondu. Murti'nin tabutu. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda hazırlanan 2,5 metre derinliğindeki ve içi ki- reçle doldurulmuş mezara kon- du. Daha sonra, tabutunun kapağı açılarak içine 4 torba ki- reç daha koyulduktan sonra mezar. üzerine beton dökülerek kapatıldı. Cenaze töreninin sonuna ka- dar aynlmayan Harika Ava, bir soru üzerine. "Onunla ara- mızda bir şey geçmesi mümkün degildi. Çok eski ve iyi bir arka- daşımdı. Arkadaşlannın onu yalnız bırakmasını anlamıyo- rum" dedi. MOİFBANKKU Telecard sahipleri bu bayramı da ayrıcalıklı geçirdiler! Telecard sahipleri bu bayramda, Telebanka, Otobanka ve AloBanka'da 321.091.045.000 lira tutannda tam 503.816 işlem yaptılar!..Telecard sahibi olmanın ayncalığını bir kez daha yaşadılar. Bankaları bu bayramda da açıktı!.. Bankasız (ve parasız) kalmadılar! Ya siz? l ^&?^ i Hemen bir Telecard alın!. Ücretsiz! • Telecard'la, Telebankalar'dan, Otobankalar'dan ve AloBanka'dan günün 24 saati. yılın 365 günü hizmet alırsınız. • Telebanka ve Otobankalar, Türkiye'nin her yanına yayılmış 410 noktadaki tatil yörelerinde, garlarda, havaalanlarında, vapur ve deniz otobüsü iskelelerinde, şehirlerarası yollarda ve Kıbrıs'ta Girne, Lefkoşe ve Magosa'da hizmetinizdedir. • Telecard'la, gece, gündüz, bayram, tatil. para çeker, para ve çek yatırır, havale yapar, telefon, elektrik ve su faturalarınızı birkaç tuşa dokunarak. kolayca, anında ödersiniz. • Telecard'ı, binlerce mağaza, market, otel, restoran ve benzin istasyonunda para yerine kullanırsınız. YAPI^CKREDi "hizmette sınır yoktur" ns'Tdeiaa- Fonlan'Teic 1 ' Wi- kreöi kari-
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle